Biuletyn Informacyjny Infrastruktury Nr 2012-3

 

Embed or link this publication

Description

Przegląd światowych publikacji poświęconych problemom infrastruktury

Popular Pages


p. 1

ministerstwo transportu budownictwa i gospodarki morskiej glÓwna biblioteka komunikacyjna biuletyn informacyjny infrastruktury nr 3 issn 1689-8044 marzec 2012

[close]

p. 2

2 glówna biblioteka komunikacyjna prowadzi i koordynuje sprawy udostpniania i przeplywu informacji naukowej w resorcie w zakresie ekonomiki organizacji i zarzdzania w dziedzinie transportu drogowego kolejowego lotniczego eglugi ródldowej transportu miejskiego budownictwa gbk pelni jednoczenie funkcj zakladowego orodka informacji naukowej ministerstwa transportu budownictwa i gospodarki morskiej w tym charakterze dokumentuje literatur fachow oraz tworzy bank danych obejmujcy bazy kom ­ opisy dokumentacyjne artykulów z czasopism polskich i zagranicznych obejmujce szeroko pojt problematyk resortow oraz opisy bibliograficzne wydawnictw zwartych i specjalnych gromadzonych w glównej bibliotece komunikacyjnej bib ­ opisy bibliograficzne wydawnictw ksigozbioru historycznego biblioteki czas informacje o czasopismach gromadzonych w gbk udostpnia dokumenty informacyjne takie jak tematyczne zestawienia dokumentacyjne tlumaczenia literatur firmow informatory katalogi oraz inne materialy informacyjne dokumentuje polsk i zagraniczn literatur z zakresu transportu budownictwa gospodarki morskiej wykonuje na zamówienie tematyczne zestawienia zawierajce opisy dokumentacyjne wybranych pozycji z literatury krajowej i zagranicznej zwizane z tematyk gromadzonych zbiorów prowadzi obslug informacyjn w ramach systemu sdi gromadzi opracowuje i udostpnia take w ramach wypoycze midzybibliotecznych wydawnictwa ksiki czasopisma normy zbiory specjalne dokumenty informacyjne tlumaczenia sprawozdania z wyjazdów zagranicznych rozklady jazdy katalogi oraz inne materialy z dziedzin tematycznie zwizanych z prac resortu prowadzi prace bibliograficzne udziela take telefonicznie informacji bibliograficznych i bibliotecznych wydaje · miesicznik biuletyn informacyjny infrastruktury ­ zawierajcy opracowania i streszczenia najwartociowszych pozycji problemowych dotyczcych transportu budownictwa i lcznoci wybranych z fachowych czasopism zagranicznych · kwartalnik wykaz waniejszych nabytków glównej biblioteki komunikacyjnej · rocznik wykaz czasopism krajowych i zagranicznych otrzymywanych przez gbk wykonuje na zamówienie odplatnie kserokopie wybranych fragmentów z materialów gromadzonych w bibliotece gbk jest czynna codziennie oprócz sobót w godz 900 ­ 1500 tel 630-10-62 tel fax 630-10-57 e-mail bdybicz@transport.gov.pl dezyderaty dotyczce wydawnictw informacyjnych pisemnie lub telefonicznie prosimy kierowa do glównej biblioteki komunikacyjnej przy ministerstwie transportu budownictwa i gospodarki morskiej ul chalubiskiego 6 00-928 warszawa redaktor biuletynu informacyjnego infrastruktury ­ elbieta malinowska tel 630-10-56.

[close]

p. 3

3 spis treci i problemy ogÓlnoresortowe 4 26 karty zblieniowe w brytyjskich autobusach 4 ii transport kolejowy 5 27 czy linie duych prdkoci przyczyniaj si do poprawy systemu transportowego 5 28 rzd holenderski lczy koncesje dla ratowania hsa 7 29 koleje bulgarskie inwestycje infrastrukturalne do 2014 r 9 30 przelomowe zmiany w sektorze rosyjskich kolei towarowych 10 iii transport samochodowy 12 31 samochody elektryczne w systemie carsharing 12 32 rowery elektryczne ­ kto jest ich uytkownikiem i dlaczego 14 iv transport lotniczy 17 33 prognozy dla lotnictwa na 2012 r 17 v transport morski i rÓdldowy 19 34 oplaty dla eglugi za korzystanie z wód ródldowych 19 35 egluga ródldowa ­ europejska polityka infrastrukturalna 20 36 ochrona przed piractwem morskim efekty ostatnich lat 22 vi transport miejski 24 37 spoleczne konsultacje w sprawie rozwoju systemu transportowego moskwy 24 38 wizja miejskiej mobilnoci bez emisji spalin 26 ze wiata 30 problemy ogólnoresortowe 30 transport kolejowy 30 transport samochodowy 33 transport lotniczy 34 wykaz zagranicznych czasopism dokumentowanych przez gbk w roku 2012 36

[close]

p. 4

4 i problemy ogÓlnoresortowe 26 karty zblieniowe w brytyjskich autobusach fearnley g groundbreaking bus ticketing technology at the heart of first uk bus growth strategy eurotransport 2011 nr 9 s 26-28 slowa kluczowe wielka brytania usa transport autobusowy przewonik sektor prywatny system biletowy bilet elektroniczny ruch miejski usprawnienie brytyjska firstgroup plc jest jednym z najwikszych na wiecie przedsibiorstw transportowych dziala w w brytanii i ameryce pólnocnej zatrudnia 125 tys pracowników rocznie przewozi 2,5 mld ludzi a roczny dochód ma na poziomie 6 mld funtów w ameryce pólnocnej firstgroup america inc prowadzi dzialalno w stanach zjednoczonych i kanadzie firstgroup zajmuje si transportem autobusowym i kolejowym jest najwikszym prywatnym przewonikiem w w brytanii na pocztku 2011 r zarzd firmy ujawnil e zamierza wyposay 5000 swoich autobusów w nowoczesny system biletowy oparty na kartach zblieniowych warto tej inwestycji wynosi 27 mln funtów autor artykulu jest dyrektorem oddzialu autobusowego firstgroup plc first uk bus spólka ta posiadala wedlug stanu na dzie 1.2.2011 r · · · · 8500 autobusów 23-procentowy udzial w brytyjskim rynku przewozy na poziomie 3 mln pasaerów dziennie w 40 miastach z wyjtkiem londynu 25.000 pracowników wedlug dyrektora naczelnego first uk bus strategia firmy jest prosta poprawa warunków jazdy autobusami co skloni wiksz liczb mieszkaców do korzystania z transportu publicznego a to przeklada si na wzrost dochodów firmy na pocztku 2011 r oglosila ona nowy plan inwestycyjny w cigu 2 lat zakupienie prawie 1000 nowych autobusów w tym 40 hybrydowych koszt zakupu 160 mln funtów to jest jedno z najwikszych zamówie jakie kiedykolwiek zloono w przemyle autobusowym nowe autobusy ju wchodz do ruchu ponadto first uk bus zamierza wyda 4 mln funtów na modernizacj ju posiadanych autobusów atrakcyjno komunikacji autobusowej w duej mierze podnosi nowoczesny system biletowy dlatego firma zainwestowala 27 mln funtów w nowe urzdzenia chce by pierwszym przedsibiorstwem autobusowym w kraju poza londynem które wprowadzi karty zblieniowe obecnie instalowane s nowe czytniki tych kart oplaty bdzie mona za nie uiszcza kartami platniczymi i kredytowymi karty zblieniowe w autobusach bd dziala bardzo podobnie jak oyster card w londynie szacuje si e w 2012 r w w brytanii bdzie w obiegu lcznie ok 40 mln kart zblieniowych platniczych i kredytowych karty te s dostosowane take do robienia niewielkich zakupów w supermarketach i barach szybkiej obslugi do kwoty 15 funtów glówne zalety kart zblieniowych 1 wygoda pasaer nie musi si martwi czy ma do drobnych pienidzy na bilet nie musi te mie przy sobie dodatkowej karty pasaera jak to jest przy oyster card uywanych w londynie 2 prdko obslugi skasowanie biletu przy wejciu do autobusu trwa nie wicej ni sekund i tyle samo trwa przy wyjciu przy zblieniu karty do czytnika przy wysiadaniu z autobusu komputer sam obliczy jak drog przebylimy i pobierze odpowiedni kwot z naszego konta z karty platniczej lub kredytowej

[close]

p. 5

5 3 w planach s dodatkowe ulatwienia komputer bdzie obcial pasaera oplat dzienn tylko jeden raz niezalenie od tego ile przejazdów danego dnia odbdzie 4 rozklad jazdy jest lepiej dostosowany do potrzeb pasaerów bo dziki kartom wiadomo jakie trasy wybieraj pasaerowie dla przycignicia pasaerów przewonik odnawia wntrza autobusów reklamuje przejazdy nimi w internecie i mediach zmniejsza te negatywny wplyw transportu na rodowisko pasaerowie coraz bardziej wiadomie wybieraj rodki transportu przyjazne dla rodowiska w 2012 r przedsibiorstwo ma obowizek obnienia emisji spalin o 8 oprac m rabsztyn ii transport kolejowy 27 czy linie duych prdkoci przyczyniaj si do poprawy systemu transportowego barrón de angoiti i veitch a does high-speed rail contribute to a more sustainable transport system european railway review 2012 nr 1 s 56 57 slowa kluczowe unia europejska kolej due prdkoci sie kolejowa rozbudowa 2050 dst zanieczyszczenie rodowiska polityka ekologiczna efektywno ekonomiczna wedlug planów unii europejskiej z pocztku 2011 r biala ksiga dlugo linii duych prdkoci w europie do 2030 r ma si potroi a budowa sieci kolei szybkich ma by zakoczona do 2050 r wówczas wikszo przewozów pasaerskich na rednie odlegloci bdzie si odbywa kolej budowa sieci duych prdkoci jest uzasadniona wzgldami ekonomicznymi i ekologicznymi w nawizaniu do powyszych planów midzynarodowy zwizek kolei uic union internationale des chemins de fer oglosil ostatnio dwa raporty naukowe które wyjaniaj w jaki sposób linie duych prdkoci przyczyniaj si do poprawy calego transportu pierwszy raport high speed rail and sustainability kolej duych prdkoci i dobry transport odnoszcy si do aspektów socjalnych ekonomicznych i ekologicznych wykazuje e pod kadym wzgldem kolej duych prdkoci jest lepsza od innych rodków transportu drugi raport carbon footprint of high-speed rail lines zanieczyszczenie dwutlenkiem wgla powodowane przez pocigi szybkie analizuje cztery linie duych prdkoci ­ dwie w europie i dwie w azji dla kadej z tych linii przeprowadzono ocen emisji dwutlenku wgla zaprojektowania linii jej budowy eksploatowanego taboru oraz fazy eksploatacji linie duych prdkoci na wiecie pierwsz lini kolei szybkiej na wiecie byla zbudowana w 1964 r japoska shinkansen która lczyla tokio z osak miala 515 km czas jazdy midzy kracowymi stacjami wynosil 3 godziny 10 minut w europie pierwsza linia duej prdkoci powstala we francji w 1981 r polczyla pary z lyonem 465 km czas jazdy wynosil 2 godziny 30 minut dwa nastpne kraje to wlochy w 1988 r otwarto czciowo lini diretissima i niemcy w 1991 r uruchomiono pocigi ice w 1992 r w hiszpanii uruchomiono szybk kolej ave w 1994 r pocigi eurostar rozpoczly kursowanie midzy francj a w brytani przez tunel pod kanalem la manche w ameryce pólnocnej pierwsze pocigi duych prdkoci uruchomiono w 2000 r acela express do 2009 r krajem o najdluszej sieci linii duych prdkoci byla japonia za ni plasowaly si francja hiszpania i niemcy w 2010 r klasyfikacja ta zmienila si wedlug stanu na marzec 2011 r najdlusz sie linii duych prdkoci posiadaj chiny ­ 4.576 km w tym linie z najwyszymi na wiecie prdkociami do których nale linie pekin ­ tianjin,

[close]

p. 6

6 wuhan ­ kanton zhengzhou ­ xi an i szanghaj ­ nanking sdzc po dotychczasowym tempie budowy sie linii duych prdkoci w chinach do 2020 r przekroczy 13.000 km dlugo linii kolei szybkich na wiecie w 2011 r wynosila 15.231 km z czego w europie bylo 43,5 w azji 54 a na innych kontynentach 2,5 w budowie na wiecie jest obecnie ponad 9.000 km linii a w projektowaniu ­ 17.594 km do 2025 r dlugo linii duych prdkoci na wiecie ma osign 41.997 km zalety ekologiczne wedlug raportu dotyczcego zanieczyszcze emisja dwutlenku wgla przez pocigi duych prdkoci w przeliczeniu na 1 pasaera moe by nawet 14 razy mniejsza ni w przypadku samochodu osobowego i 15 razy mniejsza ni samolotu wedlug danych francuskich emisja co2 na linii duej prdkoci tgv méditerranée na odcinku valence ­ marsylia 210 km wynosila przecitnie 11,0 g na pkm w porównaniu z 151,6 g dla samochodu osobowego i 164,0 g dla samolotu dziki nowym liniom duych prdkoci mona uzyska znaczne obnienie emisji co2 bowiem pasaerowie bd przechodzili z komunikacji lotniczej na kolej w ten sposób obliczono e dziki linii madryt ­ sewilla rocznie emitowanych jest o 48.000 t co2 mniej ni bylo przed jej budow oczywicie linie duych prdkoci musz by zelektryfikowane bo przy trakcji spalinowej ten efekt bylby mocno zredukowany linia duej prdkoci powoduje te znacznie mniejsze zajcie terenu ni autostrada 1,3 ha/km w porównaniu do 2,5 ha/km raport obala powszechny pogld e pocigi duej prdkoci wymagaj duo wikszej energii ni pocigi konwencjonalne w rzeczywistoci pocigi szybkie mog by tak samo oszczdne jak pocigi konwencjonalne po pierwsze wiksze zapelnienie pocigów duej prdkoci daje czsto nawet mniejsze zuycie energii w porównaniu z pocigami konwencjonalnymi po drugie wiksza prdko przy jedzie z góry pozwala na mniej ostre hamowanie i mniejsze straty energii po trzecie w pewnych przypadkach dystans midzy stacjami na liniach duych prdkoci jest krótszy i prostszy ni na linach konwencjonalnych co zmniejsza zuycie energii w przeliczeniu na 1 pasaera i po czwarte energia zuywana przez urzdzenia pomocnicze pocigu sprarki wentylatory klimatyzacja owietlenie itp zmniejsza si przy wzrocie prdkoci w stosunku calkowitej energii pobieranej przez pocig i tak jeeli prdko pocigu zwiksza si o 50 to maszyny pomocnicze pobieraj tylko o 29 energii wicej zalety ekonomiczne w raporcie pokazano jak rozwinly si miasta które maj szybkie polczenie kolejowe np w lille francja po zbudowaniu w centrum miasta 1990 r dworca kolei szybkiej zaobserwowano e do 2003 r liczba turystów wzrosla 13-krotnie podobnie stalo si w japonii miasta do których dochodz pocigi shinkansen zanotowaly znaczny wzrost ekonomiczny w porównaniu z miastami nie majcymi takiej komunikacji poprawilo si take zatrudnienie wedlug danych francuskiego zarzdcy iinfrastruktury kolejowej rff réseau ferré de france liczba miejsc pracy wygenerowanych w cigu 6 lat budowy linii duej prdkoci lgv est wyniosla 63.000 pracownicy byli glównie zatrudnieni przy robotach ziemnych i budowie urzdze inynierskich podobnie w hiszpanii przy budowie linii madryt ­ walencja w latach 2004-2010 powstalo 100.000 nowych miejsc pracy a w cigu pierwszych 5 lat eksploatacji linii przybylo kolejne 135.000 zalety socjalne koleje duych prdkoci staraj si by najbezpieczniejszym rodkiem transportu masowego dla poprawy dostpu do tego typu komunikacji dla osób niepelnosprawnych nowe stacje buduje si tak aby na cigach pieszych nie bylo schodów w hiszpanii wprowadzono nowy typ uslugi pomoc dla osób niepelnosprawnych atendo obecnie oferuje si t uslug na ponad 240 stacji w 2009 r obsluga w systemie atendo udzielila

[close]

p. 7

7 pomocy osobom niepelnosprawnym ponad 235 tys razy w stosunku do 2008 r jest to wzrost o 109,2 linie duych prdkoci polepszyly polczenia wewntrz regionów co wzmocnilo caly system transportowy dobrym przykladem jest francja gdzie lini tgv est powizano ze rozkladem jazdy pocigów regionalnych ich liczba zostala zwikszona o 17 z 550 na 630 pocigów dziennie w dni robocze aby rozladowa ruch tgv wprowadzenie szybkiej kolei poprawilo znacznie dojazd do alzacji plany budowy linii duych prdkoci w europie przewiduj coraz wiksz ich dostpno i tak w hiszpanii w 2009 r 40 ludnoci mieszkalo w promieniu 50 km od stacji kolei szybkiej w 2012 r w takim zasigu ma si znajdowa 55 ludnoci a w 2030 r ­ 90 oprac m rabsztyn 28 rzd holenderski lczy koncesje dla ratowania hsa vosman q dutch government fuses concessions to stem hsa crisis international railway journal 2012 nr 1 s 15-16 slowa kluczowe holandia transport kolejowy due prdkoci przewozy pasaerów przedsibiorstwo transportowe przeksztalcenie prawno-organizacyjne finanse koncesja polityka taryfowa przewozy regionalne po wielu miesicach niepewnoci rzd holenderski ujawnil plany ratowania przed bankructwem spólki hsa high speed alliance w listopadzie 2011 r minister infrastruktury i koleje holenderskie ns uzgodnily zmian zasad na jakich dziala hsa obslugujca pocigi na linii duej prdkoci high speed line south hsl wedlug ministerstwa bez interwencji rzdu hsa musialaby oglosi bankructwo ju w polowie 2012 r hsa jest spólk holenderskich kolei pastwowych ns nederlandse spoorwegen i linii lotniczych klm koninklijke luchtvaart maatschappij królewskie towarzystwo lotnicze straty spólki szacuje si na 385.000 dziennie a pocigi nie spelniaj wymogów przyjtych w umowie koncesyjnej daje ona hsa wylczne prawa do eksploatacji pocigów krajowych na hsl fatalna sytuacja finansowa spólki wyszla na jaw po raz pierwszy w 2010 r i zmusila rzd do szukania rozwizania w listopadzie 2011 r rzd zgodzil si by hsa kontynuowala dzialalnoci zgodnie z obecn koncesj do 2015 r kiedy zacznie obowizywa nowa umowa na lata 2015-2025 koncesj tak otrzymaj take ns rzd rozwaal róne rozwizania w tym otwarcie hsl dla wszystkich przewoników a take zezwolenie na ogloszenie bankructwa hsa jednak temu stanowczo sprzeciwilo si ministerstwo infrastruktury obliczylo ono e kosztowaloby to ok 2,4 mld rozwizanie przedstawione parlamentowi to koszt ok 390 mln w celu zmniejszenia strat hsa oplata koncesyjna za jazdy lini duej prdkoci faktycznie oplata za dostp do infrastruktury bdzie zmniejszona ze 160 mln do 101 mln rocznie ministerstwo infrastruktury ustalilo e taryfy za przejazd lini duej prdkoci mog by najwyej o 30 wysze ni na sieci konwencjonalnej obecnie przejazd pocigiem szybkim w klasie 2 moe kosztowa do 65 wicej ni pocigiem na sieci konwencjonalnej liczba pocigów szybkich poza szczytem przewozowym bdzie zmniejszona z 5 do 4 na godzin zrezygnowano z planów uruchomienia pocigów fyra z hagi centralnej do brukseli midi przez bred zamiast tego bd pocigi fyra relacji breda ­ antwerpia chocia moe si to wydawa prostym rozwizaniem problemu sprawa jest jednak prawnie zagmatwana hsa otrzymala od rzdu koncesj na hsl w wyniku publicznego przetargu w 2001 r poniewa hsa nie spelnila warunków jakie byly w umowie pocztkowej rzd pozwolil przedloy drug ofert która zostala w pelni zaakceptowana jeszcze przed obecn decyzj ministra infrastruktury co do przyszloci hsa niektórzy z uczestników przetargu grozili odwolaniem si do sdu z powodu polczenia dwóch koncesji ratowanie

[close]

p. 8

8 hsa bylo ostro krytykowane w parlamencie ns bd placily 80 mln rocznie z czego 50 mln bdzie przeznaczane na inwestycje na sieci obecnie plac 20 mln rocznie wedlug umowy z rzdem ns maj stworzy lepsze warunki podróowania dla osób niepelnosprawnych poprawi obslug na stacjach i w pocigach nocnych minimalna czstotliwo ruchu pocigów na glównych liniach ma wynosi 2 pocigi na godzin pocigi mieszane nowe koncesje stwarzaj moliwo kursowania pocigów zarówno po linii duej prdkoci jak i sieci konwencjonalnej oczekuje si e ns uruchomi krajowe pocigi intercity które bd korzystaly z linii duej prdkoci bez podnoszenia cen biletów maj do nich nalee pocigi relacji rotterdam central ­ almere które bd kursowa na pólnocnej czci hsl i pocigi relacji haga central ­ eindhoven które bd uytkowa cz poludniow hsl sektor pasaerski ns ns passenger nie ma obecnie odpowiednich pocigów do jedenia po hsl gdy potrzebny jest tabor na napicie 25 kv 50 hz i z sygnalizacj etcs poziom 2 dlatego wszystkie pitrowe elektryczne zespoly trakcyjne virm verlengd interregiomaterieel na prdko 160 km/h s obecnie przebudowywane aby mogly pracowa na napicie 25 kv a take przy dotychczasowym napiciu 1,5 kv dc jednak zespoly te nie s wyposaone w etcs nie wiadomo obecnie jaki tabor bdzie uyty dla krajowego ruchu intercity na hsl zespoly virm powstaly z przebudowy zespolów dd-irm dubbeldeks interregiomaterieel oryginalnie zespoly dd-irm byly dostarczone jako zespoly 3 i 4-wagonowe w zespolach 3-wagonowych dodano jeden dodatkowy wagon natomiast w zespolach 4-wagonowych 2 wagony zaczto budowa take nowe zespoly 4 i 6-wagonowe w ten sposób pocigi ns skladaj si obecnie z kombinacji 4 lub 6-wagonowych zespolów pitrowych ns posiadaj obecnie w eksploatacji ponad 300 wagonów pitrowych umowa koncesyjna zobowizuje do opracowania rozkladu jazdy duej czstotliwoci oznacza to e ns musz wprowadzi w szczycie przewozowym pocigi intercity kursujce w odstpach co 10 minut maj one kursowa w relacjach schiphol ­ almere schiphol ­ utrecht central ­ nijmegen i alkmaar ­ amsterdam central ­ eindhoven na trasach regionalnych dordrecht ­ breda roosendaal ­ dordrecht leeuwarden ­ meppel/zwolle i arnhem ­ ede-wageningen pocigi maj kursowa co 30 minut umowa koncesyjna zobowizuje take ns do usprawnienia ruchu pocigów midzynarodowych od których ns w wikszoci odstpily w latach 90 dotyczy to relacji maastricht ­ liège belgia eindhoven sittard ­ aachen niemcy i eindhoven ­ venlo ­ dusseldorf niemcy a w relacji roosendaal antwerpia utrzymania pocigów zatrzymujcych si na kadej stacji ns bd take zobowizane do zainstalowania toalet we wszystkich pocigach sprawa toalet jest spraw sporn midzy politykami a pasaerami którzy protestowali przy dostawie elektrycznych zespolów podmiejskich sprinter nie zostaly wyposaone w toalety teraz nowe zespoly bd musialy mie dobudowywane toalety dostpne take dla osób niepelnosprawnych w czasie napraw okresowych w latach 2018-2025 innym problemem jest brak taboru niskopodlogowego takie wymaganie jest stawiane przy udzielaniu koncesji dotyczy to nie tylko nowych zespolów sprinter ale i duej liczby zespolów pitrowych vimr ich przeróbk obnienie podlogi wagonów w wejciach oceniono jako zbyt kosztowne to oznacza e zespoly virm nie bd modernizowane a fakt e zespoly te pozostan w ruchu do 2040 r oznacza e jeszcze przez wiele lat ns nie bd mialy odpowiedniego taboru zmiany w ruchu regionalnym rzd holenderski byl pocztkowo przeciwny aby prywatni przewonicy którzy uzyskali koncesje na obslug pocigów regionalnych mogli konkurowa z ns na liniach glównych poniewa ns maj korzysta z hsl to pozwolono prywatnym przewonikom na

[close]

p. 9

9 jazd pocigami regionalnymi po liniach glównych bdzie wic 5 relacji dla pocigów regionalnych które bd czciowo korzystaly z linii glównych w ten sposób równie obsluga finansowa tych pocigów ns bdzie zdecentralizowana i przekazana z centrum do regionów pierwszymi pocigami jakie przejd pod nadzór wladz regionalnych bd pocigi relacji roermond ­ maastricht i sittard ­ heerlen a nastpnie eindhoven ­ weert zwolle ­ groningen i apeldoorn ­ anschede ostatnie trzy relacje bd dalej analizowane pod ktem wymaga rozkladu jazdy duej czstotliwoci ujednolicenia taryf i wplywu na innych przewoników oprac m rabsztyn 29 koleje bulgarskie inwestycje infrastrukturalne do 2014 r lambrev m bgn 1.3 billion to be invested in bulgarian railway infrastructure by 2014 european railway review ­ 2012 nr 1 s 38 41 slowa kluczowe bulgaria transport kolejowy sie kolejowa infrastruktura kolejowa dst bd polityka inwestycyjna nric national railway infrastructure company ­ przedsibiorstwo pastwowe zarzdzajce infrastruktur kolei bulgarskich powstalo 1 stycznia 2002 r do jego zada naley · · · · · · zapewnienie dostpu do infrastruktury kolejowej wszystkim przewoników posiadajcych licencj prowadzenie napraw i rozbudowy sieci kolejowej pobieranie oplat od przewoników za uytkowanie infrastruktury zgodnie z rozporzdzeniem rady ministrów ustalanie rozkladu jazdy pocigów we wspólpracy z przewonikami a w przypadku pocigów pasaerskich ­ z wladzami miast nadzór nad ruchem pocigów przestrzeganiem przepisów ruchu i zasad bezpieczestwa sporzdzanie rejestrów i map gruntów bdcych wlasnoci nric zarzdca infrastruktury posiada certyfikat bezpieczestwa uzyskany za wdroenie systemu bezpieczestwa zgodnie z dyrektyw ue 2004/49/ec i ustawodawstwem krajowym wiadectwo to wydane w grudniu 2008 r jest wane przez 5 lat koleje bulgarskie bd maj sie liczc 3.973 km z czego 3.848 km to linie normalnotorowe o przewicie 1435 mm i 125 km linie wskotorowe o przewicie 750 mm linii zelektryfikowanych jest 2.871 km linii 2-torowych 969 km na sieci s 364 stacje obecny program inwestycji infrastrukturalnych bd przewiduje modernizacj linii septemvri ­ plovdiv 65 km plovdiv ­ burgas 300 km oraz modernizacj i elektryfikacj linii plovdiv ­ svilengrad ­ granica bulgarsko-grecka 150 km wnioski o dofinansowanie tych robót zloono w unii europejskiej wniosek dla linii plovdiv ­ burgas zostal w lipcu 2011 r zaopiniowany pozytywnie na wnioski w sprawie pozostalych linii tj septemvri ­ plovdiv i plovdiv ­ svilengrad nie uzyskano dotychczas odpowiedzi prace na linii plovdiv ­ burgas na 11-km odcinku mihajlovo kaloyanovets w rejonie starej zagory rozpoczto we wrzeniu 2011 r warto robót na tym odcinku wynosi 317 mln lewów projekt linii septemvri ­ plovdiv 65 km to koszt 521 mln lewów odcinek krumovo k/plovdiv ­ parvomay 40 km na linii plovdiv ­ svilengrad jest ukoczony w 99 na tej samej linii na odcinku parvomay ­ dimitrovgrad 38 km roboty torowe i naprawa sieci

[close]

p. 10

10 trakcyjnej take zostaly zakoczone zarówno naprawa torów jak i sieci trakcyjnej zostala sfinansowana z programu ispa instrument for structural policies for pre-accesion ­ pomoc przedakcesyjna jeszcze przed przystpieniem bulgarii do ue w 2007 r a lczna ich warto wyniosla 313 mln lewów roboty na linii dimitrovgrad ­ svilengrad 72 km ­ granica grecka maj si rozpocz w i kw 2012 r ich koszt to 406 mln lewów na 18-km odcinku svilengrad ­ granica turecka roboty maj si zakoczy w polowie 2012 r na tym odcinku linia przekracza rzek marits budowany jest na niej nowy most o dlugoci 420 m jest to drugi pod wzgldem dlugoci most kolejowy po mocie na dunaju pomidzy vidin /bulgaria i calafat /rumunia na linii sofia ­ vratsa ­ vidin ­ craiova /rumunia ten odcinek bdzie kosztowal 70 mln lewów projekty kolejowe w calej europie nie s oplacalne z ekonomicznego punktu widzenia ich stopa zwrotu wynosi poniej 5 ale warto tych projektów pod wzgldem bezpieczestwa ycia ludzkiego zmniejszenia liczby wypadków i zatorów na drogach oraz ochrony rodowiska naturalnego jest wysoka jeli uwzgldni wszystkie te czynniki to koszt przewoenia ludzi i ladunków kolej bdzie znacznie niszy ni samochodami w ramach programu ten-t trans-european transport networks zaplanowano w bulgarii wybudowanie 10 terminali kontenerowych m in w sofii plovdiv warnie burgas russe lom gorna oryahovitsa bulgaria bdzie ubiega si o finanse z unii europejskiej na lata 2014-2020 dla nastpujcych linii sofia ­ vidin 200 km sofia ­ dragoman 45 km sofia ­ pernik ­ radomir 50 km i sofia ­ septemvri 100 km a take na budow terminali do 2020 r bd chc mie dwie linie dla kolei szybkiej prdko 160 km/h bdzie to linia od granicy serbskiej w dragoman bulgaria przez sofi ­ plovdiv ­ svilengrad do granicy tureckiej w kapikule turcja o dlugoci 370 km oraz linia plovdiv ­ burgas o dlugoci 300 km sporzdzono ju studium wykonalnoci dla linii sofia ­ vidin i sofia ­ pernik radomir rozpoczynaj si przygotowania do budowy i wykupu gruntów jednym z celów nric jest obnienie w planach o 30 kosztów projektu modernizacji linii sofia ­ vidin który zostal wyceniony na 2,6 mld przyszle inwestycje bd w kocu 2012 r ma si rozpocz budowa terminala dla pocigów kombinowanych w plovdiv koszt 17 mln i terminala w russe nad dunajem biegnie tam midzynarodowa linia bukareszt ­ giurgiu nord rumunia ­ russe bulgaria ­ kaspican ­ warna terminal w russe bdzie obslugiwal transport kolejowy drogowy i rzeczny przygotowywane s te projekty inwestycji zaplanowane na lata 2014 ­ 2020 równie z dofinansowaniem z ue do 2014 r maj by zrealizowane projekty o wartoci 1,3 mld oprac m rabsztyn 30 przelomowe zmiany w sektorze rosyjskich kolei towarowych belov i russische güterbahn im aufbruch güterbahnen 2011 nr 4 s 42-43 slowa kluczowe rosja transport kolejowy rd przewozy ladunków prywatyzacja tabor kolejowy wagon towarowy przewonik sektor prywatny rynek przewozowy liberalizacja linia kolejowa przepustowo usprawnienie rosyjskie koleje pastwowe rd to olbrzym przed którym stoj pilne zadania do rozwizania z kocem padziernika 2011 r koleje odsprzedaly prywatnemu operatorowi 75 akcji minus dwie swojej filii towarowej pgk pervaja gruzovaja kompanija byla to najwiksza transakcja w historii rosyjskich kolei towarowych nowym wlacicielem pgk jest nezavissimaja transportnaja kompanija która naley do holdingu ucl miliardera vladimira

[close]

p. 11

11 lisina cena sprzeday wyniosla 3,9 mld usd i odpowiadala ustalonej przez audytora kpmg cenie wywolawczej byla filia rd zaloona zaledwie w 2007 r jest w posiadaniu najwikszego parku wagonów kolejowych w rosji prawie 244 tys jednostek 1/4 taboru krajowego w tym 75 tys wagonów cystern 47 tys wagonów wglarek oraz liczne wagony kryte platformy i wagony specjalne zdaniem prezesa rd sprzeda pakietu kontrolnego jest kluczowym elementem reformy sektora towarowego kolei rosyjskich i odpowiada w pelni logice modelu rynkowego do 2015 r strategiczny inwestor wchodzc w bran towarow jest zainteresowany nie tylko sukcesem ekonomicznym ale i rozwojem calego systemu przewozów kolejowych w rosji rd uzyskaly teraz powane rodki finansowe które poslu realizacji programu inwestycyjnego wraz ze zmian konfiguracji rynku przewozów towarowych ronie wiarygodno modyfikacji podstaw normatywnych i regulacji taryf trwaly rozwój calej rosyjskiej gospodarki jest niemoliwy bez efektywnego funkcjonowania transportu kolejowego jest on podstaw gospodarki rosji i glównym filarem systemu transportowego kraju obecnie kolej przewozi ponad 42 ogólu ladunków bez transportu rurocigowego nawet 85 dlugo eksploatowanych tras kolejowych wynosi w rosji ponad 85.000 km ponad 43.000 km tras jest zelektryfikowanych flota towarowa sklada si z 11.191 lokomotyw elektrycznych i spalinowych oraz 6.000 lokomotyw manewrowych we wrzeniu 2010 r rd powolaly kolejn spólk-fili wgk vtoraja gruzovaja kompanija która przejla od spólki-matki 156 tys wagonów i moe obecnie pracowa w warunkach wolnorynkowych w ten sposób wyznaczono przyszlo rosyjskiego rynku przewozów towarowych obecnie w rosji dziala 15 duych operatorów taboru towarowego którzy walcz o udzial w rynku w warunkach swobodnej konkurencji lcznie funkcjonuje ok 1800 prywatnych operatorów towarowych oprócz przedsibiorstwa vladimira lisina do najwikszych operatorów nale globrans i transoil oraz nefttransservice z bilansu 2010 r wynika e po raz pierwszy w historii kolei rosyjskich prywatni operatorzy przewieli ponad polow wszystkich towarów filie rd operujce w warunkach rynkowych przewiozly prawie 21 towarów zaledwie 22 przesylek przewieziono w ramach systemu taryf ustalonych przez pastwo w 2011 r ta tendencja poglbila si jeszcze bardziej co doprowadzilo do blokowania stacji towarowych poniewa monopolista rzd nie mógl zapewni w nowych warunkach dostatecznej liczby tras przewidzianych rozkladem jazdy u podstaw funkcjonowania infrastruktury rosyjskich kolei pastwowych ley technologia transportowa zapewniajca maksymalne wykorzystanie taboru pastwowy przewonik ­ monopolista decydowal wczeniej sam skd i dokd powinny by kierowane wagony prywatni operatorzy w ramach liberalizacji transportu towarowego w rosji rozpoczli dzialalno w ostatnich latach w segmencie wagonów specjalnych np wagonówcystern tradycyjnie ta brana podlegala reglamentacji pod wzgldem miejsca zaladunku i przeznaczenia oraz wielkoci przesylki w pierwszym etapie liberalizacji rynku technologia transportowa ogólnie rzecz biorc pozostala niezmieniona i nie odczula te powaniejszego kryzysu sytuacja ulegla gruntownej przemianie w nastpnym etapie wraz ze zmian stanu posiadania parku wagonów przez prywatnych operatorów w wagonach typu wglarka pólotwartych mona jak wiadomo przewozi wyroby metalowe wgiel rud maszyny i urzdzenia materialy budowlane oraz drewno obecnie wystpuje zapotrzebowanie na nowe technologie których nie moe zapewni istniejca infrastruktura transportowa chodzi o znaczny wzrost przebiegów pustych wagonów na calej sieci nawet o 50 podczas gdy przed liberalizacj ten wskanik nie przekraczal 30 taka tendencja prowadzi nieuchronnie do zatorów na wielu trasach i stacjach.

[close]

p. 12

12 sytuacj pogarsza fakt i w rosji glówne magistrale kolejowe ok 8.000 km którymi przewozi si 80 calej masy towarowej maj niedostateczn przepustowo optymalizacja tych tras ma nastpi w przyszloci ministerstwo gospodarki federacji rosyjskiej jest zdania e w dajcej si przewidzie przyszloci liczba prywatnych przedsibiorców w transporcie kolejowym powinna ulec ograniczeniu do dwóch lub trzech wielkich operatorów ten parametr jest take zapisany w rzdowym modelu rynku kolejowego do 2015 r drugim priorytetowym celem jest zwikszenie liczby pocigów towarowych kursujcych wedlug rozkladu jazdy z obecnych 15 do 70-80 wikszo lokomotyw eksploatowanych przez koleje rosyjskie odpowiada wymaganiom technicznym na pojazdy trakcyjne z lat 60 i 70 ubieglego wieku przecitny wiek lokomotyw wynosi 25-30 lat z czego wynikaj wysokie koszty eksploatacyjne przyczyn tego stanu rzeczy jest brak w latach 1990-2003 dostaw nowoczesnych lokomotyw od krajowych producentów w 1989 r zakupiono ponad 1000 lokomotyw a cztery lata póniej tylko 75 za 1997 r zaledwie 10 pojazdów trakcyjnych wiksz parti nowych lokomotyw 455 sztuk kolej zakupila od rodzimych producentów dopiero w 2008 r prognozy na 2015 r przewiduj powikszenie parku lokomotyw do 18.000 jednostek co powinno zaspokoi potrzeby trakcyjne kolei w ostatnich latach sukcesywnie wprowadza si do sluby ponad 400 pojazdów trakcyjnych rocznie oprócz produktów rosyjskiego przemyslu do eksploatacji wejdzie lokomotywa towarowa granit 2es10 powstajca we wspólpracy z firm siemens przed rosyjskimi kolejami stoj te inne pilne zadania przede wszystkim utrzymanie konkurencyjnoci na rynku midzynarodowym i zdolnoci do dlugofalowego reagowania kluczow rol powinna odgrywa transsyberyjska magistrala kolejowa zarówno w transporcie surowców oraz towarów eksportowych jak i w przewozach tranzytowych istnieje ju wstpne studium wykonalnoci projektu majcego na celu doprowadzenia szerokiego toru do wiednia analizuje si potencjalne potoki towarów z chin i azji poludniowej do europy koleje rosyjskie szacuj swój potencjal przewozowy na 24 mln t do 2050 r poniewa transport kontenerów kolej jest taszy i dwukrotnie szybszy ni drog morsk oprac m ucieszyski iii transport samochodowy 31 samochody elektryczne w systemie carsharing barthel s elektroautos im carsharing internationales verkehrswesen 2012 nr 1 s 38-40 slowa kluczowe samochód elektryczny eksploatacja koszt efektywno eksploatacyjna carsharing rozwój polityka pastwa niemcy europa samochody elektryczne zwiastuj er ekologicznego przemieszczania si na ulicach s jednak rzadko spotykane przede wszystkim dlatego e w wikszej liczbie pojazdy elektryczne s dostpne od niedawna inna przyczyna tkwi w tym e zasilane z baterii akumulatorów pojazdy w porównaniu z klasycznymi samochodami napdzanym silnikiem spalinowym wykazuj szereg wad które podaj w wtpliwo ich przydatno w yciu codziennym powan przeszkod w upowszechnieniu si samochodów elektrycznych jest ich cena dwie trzecie calkowitych kosztów stanowi koszt baterii dlatego e-auta kosztuj znacznie wicej ni samochody spalinowe wlaciwoci baterii powoduj e zasig takich pojazdów jest niewielki 100-200 km jeszcze bardziej ograniczony w okresie zimowym wlczenie ogrzewania lub klimatyzacji zmniejsza zasig do wad naley take zaliczy konieczno wielogodzinnego ladowania oraz brak niezbdnej infrastruktury.

[close]

p. 13

13 w segmencie transportu publicznego dynamicznie rozwija si inne nowe rozwizanie z zakresu mobilnoci carsharing udostpnianie wspóldzielenie auta inicjatywa pozwalajca w elastyczny sposób zaspokoi potrzeb przemieszczania si bez posiadania wlasnego samochodu dodatkow zalet tego rozwizania jest moliwo korzystania z ekologicznych rodków transportu profesjonalnie zarzdzany carsharing z kadym rokiem zyskuje nowych zwolenników na pocztku 2011 r zarejestrowano na rynku niemieckim 128 oferentów którzy funkcjonujc glównie w wielkich miastach znaleli uznanie 190 tys klientów z myl o tym rynku z wlasn ofert wychodz niemieccy producenci samochodów np firma daimler opracowala projekt car2go rozwojowi nowego rynku sprzyja te malejca liczba posiadaczy samochodów zwlaszcza wród mlodych ludzi podane s raczej pragmatyczne rozwizania na rzecz mobilnoci które umoliwiaj elastyczne korzystanie z odpowiedniego rodka transportu powizanie carsharingu z elektromobilnoci otwiera szans na efektywn ofert komunikacji miejskiej wykazujc szereg bezspornych zalet z powodu ogranicze eksploatacyjnych samochody elektryczne nadaj si szczególnie do organizowania flot pojazdów uytkowanych profesjonalnie do takich opcji naley wlanie carsharing w którym intensywno uytkowania pojazdów jest zdecydowanie wysza ni prywatnych poniewa energia elektryczna na cele trakcyjne jest znacznie tasza ni paliwo do silników spalinowych duy przebieg stanowi o korzystnym rachunku ekonomicznym dla calego cyklu ycia pojazdu przy niszych kosztach zmiennych udzial w rynku pojazdów zasilanych z baterii battery electric vehicles ­ bev w istotny sposób wzrasta we flotach mieszanych ograniczony zasig nie stanowi problemu poniewa do obslugi okrelonych celów wybiera si pojazdy o dostatecznym zasigu we flotach obslugujcych carsharing dostp do urzdze ladowania akumulatorów jest prostszy ni przy eksploatacji prywatnej stala lokalizacja sprzyja dogodnemu rozmieszczeniu urzdze infrastruktury mimo zalet specyficznych dla duych flot pojazdów przejcie na elektromobilno wie si z pewnym ryzykiem dlugi czas ladowania i prawdopodobiestwo awarii zim mog powodowa ograniczenie dostpu co zmniejsza rentowno przedsiwzicia i negatywnie wplywa na akceptacj klientów bardzo agresywna jazda uytkowników prowadzi moe do powanych szkód i awarii pojazdów niekiedy potencjalnych starszych uytkowników odstrasza nowa technika mimo zwikszonego ryzyka lub niepelnej kompensacji kosztów zakupu pojazdy elektryczne mog stanowi co najmniej uzupelnienie floty pojazdów dla carsharingu i w ogólnym rozrachunku mog by oplacalne dla przedsibiorstwa do pozytywnych efektów naley obecno oferty w mediach i na ulicach pojazdy i urzdzenia ladowania widoczne na miecie co wplywa na lepsze postrzeganie samej uslugi i przedsibiorstwa które je oferuje e-auta dziki bezglonej jedzie stanowi wiarygodne wiadectwo ekologicznoci transportu pozytywny wizerunek oraz przyjemne wraenia z jazdy przyczyniaj si take do pozyskiwania klientów zainteresowanych nowinkami technicznymi carsharing daje moliwo wypróbowania samochodu elektrycznego bez koniecznoci jego zakupu dotychczasowe obserwacje potwierdzaj e e-auta ciesz si uznaniem klientów posiadajcych ju pewne dowiadczenie komunikacyjne pozytywny wizerunek carsharingu stanowi dobr podstaw do wspólpracy z organizatorami innych typów transportu oraz dostawcami energii elektrycznej napd elektryczny pojazdów w ofercie carsharingu pozwoli take na pozyskanie potencjalnych partnerów do kooperacji i rozszerzenie zakresu uslugi ograniczony zasig pojazdów elektrycznych moe niwelowa integracja z istniejcymi sieciami komunikacji publicznej w ten sposób nastpuje uzupelnienie oferty transportu zbiorowego carsharing oraz rowery publiczne staj si czci zintegrowanych intermodalnych systemów przydatno dla mobilnoci sieciowej stanowi dla przedsibiorstw oferujcych carsharing z samochodami elektrycznymi argument w rozmowach z decydentami politycznymi dla uzyskania ich wsparcia choby przy organizacji miejsc parkingowych.

[close]

p. 14

14 technologie informacji i lcznoci it maj istotne znaczenie dla elektromobilnoci zwlaszcza dla uslugi w systemie carsharing dostosowanie czasu ladowania akumulatorów trakcyjnych do rezerwacji moe znacznie poprawi dostpno aut dla klientów dotyczy to take oszczdnoci wynikajcych z dobowych zmian cen energii elektrycznej oraz stosowanego niekiedy oddawania energii do sieci vehicle-to-grid it ulatwia równie funkcjonowanie elektrycznych aut w ukladzie sieciowym chodzi o carsharing elektroniczne karty dostpu do komunikacji publicznej i wypoyczalnie rowerów portale internetowe umoliwiaj klientom znajdujcym si w podróy uzyskanie informacji przy pomocy smartfonu o rodkach transportu pozostajcych do dyspozycji i miejscu dostpu do nich zaawansowana technologia it pozwala przedsibiorstwom oferujcym carsharing na kontrol jazdy uytkowników i minimalizowanie ryzyka uszkodzenia sprztu przyklady midzynarodowe id dalej ni system car2go w stuttgarcie gdzie w eksploatacji znajduje si 500 pojazdów smart z kocem grudnia 2011 r uruchomiono w paryu system autolib carsharing który do 2016 r ma oferowa 3000 pojazdów na kilkuset stanowiskach realizacja bdzie moliwa dziki partnerstwu publiczno-prywatnemu podstawow cz kosztów przedsibiorstwa przejmie grupa finansowa bollore która we wspólpracy z wloskim producentem konstrukcji nadwozi samochodowych pinifarina przygotowuje projekt pojazdu bluecar próg rentownoci przedsiwzicia okrelono na 200 tys uytkowników nieco dluej elektryczn flot eksploatuje przedsibiorstwo carsharingowe move about w oslo w uyciu jest 50 pojazdów postawiono prawie wylcznie na dwumiejscowe samochody elektryczne think city norweskiego producenta think global wanym partnerem jest firma statkraft najwikszy na wiecie wytwórca ekologicznej energii pozyskujcy j ze ródel odnawialnych autolib oraz move about eksploatuj floty skladajce si wylcznie z pojazdów elektrycznych co wie si z wikszym ryzykiem ekonomicznym oba systemy wspólpracuj z silnymi finansowo partnerami zainteresowanymi take rozwojem elektromobilnoci w obu modelach biznesowych mona liczy na rosnce zaangaowanie producentów którzy traktuj carsharing jako poligon badawczy oraz miernik sukcesu marketingowego wykorzystanie pojazdów elektrycznych w ofercie carsharing stwarza interesujce moliwoci dla przedsibiorstw przewozowych oraz dla szeroko pojtej mobilnoci zrównowaonej sukces tego typu dzialalnoci zaleny jest jednak od wielu czynników nastawienie i model biznesowy przedsibiorstwa oraz dostpne zasoby i moliwo podjcia kooperacji wymienione czynniki decyduj o tym czy celowe jest utrzymywanie wylcznie taboru elektrycznego czy tylko uzupelnienie floty o pojazdy elektryczne nie mniejszy wplyw na atrakcyjno uslug i zdolno ponoszenia ryzyka przez przedsibiorstwa oferujce carsharing maj uwarunkowania polityczne promocja elektromobilnoci ze wzgldu na jej efektywno i wklad w rozwój transportu zrównowaonego powinna sprzyja integracji modeli komunikacyjnych i nie dopuszcza do utrwalania si przestarzalych koncepcji transportu oprac m ucieszyski 32 rowery elektryczne ­ kto jest ich uytkownikiem i dlaczego paetz a g landzettel l fichtner w wer nutzt pedelecs und warum internationales verkehrswesen 2012 nr 1 s 34-37 slowa kluczowe rower elektryczny parametr eksploatacyjny dt mobilno transport elektryczny polityka transportowa aspekt spoleczny rzd niemiecki postawil sobie za cel stworzenie wiodcego rynku elektromobilnoci upowszechnienie samochodów z napdem elektrycznym e-auta powinno przyczyni si do zwikszenia sprawnoci energetycznej transportu do redukcji szkodliwych emisji w ruchu ulicznym oraz zmniejszenia zalenoci od produktów ropopochodnych dzisiaj na

[close]

p. 15

15 przeszkodzie masowemu rozwojowi rynku samochodów elektrycznych stoj wysokie koszty inwestycyjne uytkowanie e-aut niesie odczuwalne zmiany dla klientów oprócz nowoczesnych koncepcji pojazdów bdzie to dluszy proces tankowania niszy poziom halasu generowanego prze pojazdy inna dynamika jazdy nowe informacje odczytywane na przyrzdach oraz inny sposób obchodzenia si z pojazdem dotychczas po ulicach niemieckich miast jed nieliczne samochody elektryczne wnioski dotyczce akceptacji tych pojazdów s zatem bardzo skromne wprawdzie na rynku pojawiaj si ju seryjne e-pojazdy to liczba dopuszczonych do ruchu aut jest niewielka ­ ok 2300 sztuk poziom akceptacji elektromobilnoci przez klientów jest wic trudny do analizy pierwsze badania mog dotyczy potencjalnych nie za rzeczywistych klientów od niedawna na niemieckim rynku s dostpne e-rowery pedal electric cycles pec ciesz si stosunkowo duym popytem w ostatnich piciu latach odnotowano czterokrotny wzrost ich liczby do 1 mln pojazdów na rok 2011 przemysl pojazdów dwukolowych przewidywal wzrost o 50 taka liczba uytkowników pozwala na glbsz analiz ich dowiadcze upowaniajc do wycignicia wniosków przydatnych równie w badaniach rynku samochodów elektrycznych analiza rynku wskazuje e zbyt pojazdów z napdem elektrycznym jest wyszy w segmencie rowerów ni samochodów osobowych 5 w porównaniu z 0,02 poniewa chodzi glównie o zakupy prywatne e-rowerów a nie o pozyskiwanie w ramach promocji samochodów testowych za du liczb uytkowników stoj potencjalne realne decyzje zakupu dokladna obserwacja sektora rowerów elektrycznych wydaje si bardzo obiecujca i warta zachodu kto uywa tych pojazdów i dlaczego jakie wymagania na podstawie wlasnych dowiadcze stawiaj temu rodkowi transportu uytkownicy jakie nauki plyn dla nas odnonie elektromobilnoci specyfika e-roweru polega na tym e silnik jedynie wspomaga rowerzyst gdy ten naciska na pedaly nowa generacja rowerów elektrycznych stanowi koncepcj blisz uytkownikom ni elektromofas rozwizanie znajdujce si dluej na rynku zgodnie z przepisami niemieckimi urzdzenie jest wspomagane silnikiem o mocy do 250 w prdko jest ograniczona do 25 km/h pod wzgldem prawnym pojazd jest traktowany jak zwykly rower oznacza to e uytkownik moe porusza si w ruchu ulicznym bez kasku dodatkowe elementy zwikszaj mas pojazdu o ok 10 kg akumulator znajduje w kolumnie siodelka lub w baganiku silnik jest sprzgnity z kolem niekiedy z loyskiem wewntrznym rónice decyduj tylko o wlasnociach trakcyjnych pojazdu w celu rozpoznania motywacji do zakupów i uytkowania tego rodzaju pojazdów przeprowadzono internetow analiz w formie on-line tzw netnografia w minionych dwóch latach pozyskano na trzech forach 750 opinii od internautów na podstawie wypowiedzi internetowych zidentyfikowano cztery glówne motywy uytkowania tych pojazdów komunikacja wahadlowa dojazdy korzyci zdrowotne forma spdzania czasu wolnego oraz transport towarów zakupów najliczniej reprezentowani na forach internetowych s stale dojedajcy poszukujcy alternatywy dla samochodu lub roweru kierowcy samochodów przedstawiaj dwa powody do zakupu nowego pojazdu rosnce ceny paliw oraz wiadomo ekologiczna pozyskane dane wskazuj e pec jest wykorzystywany w podróach na rednich dystansach do 25 km stanowi one 80 wszystkich przemieszcze 8 osób dojedajcych w niemczech powraca do roweru konwencjonalnego moliwoci techniczne organizacji ekologicznych dojazdów z wykorzystaniem rowerów elektrycznych s stosunkowo due druga pod wzgldem liczebnoci grupa korzysta z pec ze wzgldów zdrowotnych okazuj si one znakomitym przyrzdem treningowym dla osób o ograniczon sprawnoci fizyczn po wypadkach lub chorobach problemy z sercem dziki wspomaganiu roweru silnikiem elektrycznym mona unikn ekstremalnych obcie fizycznych starszym osobom rowery elektryczne daj moliwo powrotu do dawnego stylu ycia.

[close]

Comments

no comments yet