I Antologio Luzidoj

 

Embed or link this publication

Description

Esperanta literatura antologio.

Popular Pages


p. 1

|

[close]

p. 2

i antologio luzidoj 2009 eldonejo lusiadas www.lusiadas.com.br brazilo 2

[close]

p. 3

l Ö ½ ¯ ² Ý ² ½ iuj rajtoj rezervitaj aß la aßtoroj datoj por katalogo diversaj aßtoroj i antologio luzidoj diversaj aßtoroj brazilo editora lusíadas 2009 22 p il isbn 1 literaturo 2 poezio 3.antologio cdu 087.5 eldonisto maurício robe barbosa efo de la projekto joseph lugo wojzkjek kovrilo lua nova artes gráficas kompostita de brenda ferrari per corel wordperfect x3 pentra¯o uzita en kovrilo os lusíadas 1880 ernesto casanova 1845 library of congress prints and photographs division washington d.c 20540 usa la gondolisto ,la noto,la nova fortokampo de la imperiestro traduko el angla maurício robe barbosa la lando de la grizebrunaj pantalonoj traduko el portugala lingvo maurício robe barbosa vakero de la apokalipso traduko el germana cezar projektita kaj produktita de editora lusíadas www.lusiadas.com.br editora@lusiadas.com.br primeiramente publicado em 2009 por editora lusíadas first published in 2009 by editora lusíadas unue eldonita en 2009 de editora lusíadas impresso no brasil printed in brazil presita en brazilo terceira edição abril de 2010 third edition april 2010 tria eldona¯o aprilo 2010 3

[close]

p. 4

antaãparolo eldonejo luzidoj montras al la esperantujo sian unuan projekton partoprenis de la konkurso aßtoroj de la plej diversaj partoj de la mondo la unua klasifikado valentin melnikov redaktoro de cerbe kaj kore 1998-2000 kontribuis al ba1 konstante kunlaboras en la karavelo liaj verkoj efe poemoj kaj recenzoj aperis ankaß en esperanto uea hungara vivo literatura foiro litova stelo monato sezonoj k.a melnikov tradukis poemojn el fama maksim bahdanovi biel-rusia verkisto li naskiis en minsko 1892 kaj mortis en jalta ukraino 1917 el hungarujo venis la verko el adri pásztor la misio el portugalio ni prezentas joão josé santos dum la lastaj du jaroj joão josé santos redaktis 19 numerojn de la literatura revuo la karavelo eldonis la dokumentarvideon el djalma pessata zamenhof cidadão do mundo eldonis la tekstlibron el luiza carol rakontoj por iuj aoj kaj ¯us verkis kaj eldonis la kompletan esperanto-metodon esperanto em 30 horas por portugala lingvanoj kie aperas verkoj ankaß el geraldo mattos luiza carol kaj aliaj aßtoroj oano nomo adoptita de li en la esperanta medio verkas nun la libron vortaro geografia kaj etnografia pri portugalio ankaß el eßropo garreth d jones brita aßtoro de scienc-fikcio trovas legantojn al aliaj mondoj kiel la estonteco renkonti pasinteco frank roer el belgio rakontas al ni la aventuroj de homo kiu perdas la memoron kaj ankaß vivas el brazilo aperas la hip-hopa literaturo el fe¡ez li estas la kapo de la eksterlealiteratur-movado kiu nomias litera -rua vortludo kiuj esperante signifas `pli-malpli literaturo plus strato la literaturo de la stratoj la aßtoro gajnis kelkajn premiojn inter i de apca asocio san-paßlia de la recenzistoj kaj zumbi dos palmares el san-paßlia deputitaro fe¡ez estas aßtoro de la libroj capão pecado capão peko la nomo capão elvokas la grandan kaj malrian kvartalon el san paßlo tradicie punkto de la hip-hopa kulturo manual prático do Ódio gvidilo praktika de la malamo kiun la rajtoj de la dua eldono estis aetitaj por kino kaj ankaß verkis bildliteraturon os inimigos não mandam flores la malamikojn ne sendas florojn kaj aliaj libroj por pli da informo vizitu www.lusiadas.com.br maurício robe barbosa eldonisto 4

[close]

p. 5

enhavo romanco 6 trioleto 7 saronido 8 orfoj de dio 9 la homa vintro 10 la gondolisto 11 la lando de la grizbrunaj pantalonoj 12 la noto 15 la nova fortokampo de la imperiestro 16 la misio 17 vakero de la apokalipso 21 i tiu e-libro estis dediita al iuj aßtoroj kiu fidas en la laboro de eldonejo lusíadas personoj kiuj ne nur revas sed ankaß agas laborante por nova mondo kaj la grandeco de la internacia lingvo esperanto dankon al la aßtoroj kaj bona legadon al vi bonvenon al la karavelo de la luzidoj 5

[close]

p. 6

romanco maksim bogdanovi tradukis valentin melnikov quand luira cette êtoile un jour la plus belle et la plus lointaine dites lui qu elle eut mon amour o derniers de la race humaine sully-prudhomme stelo venus super tero aperis rememorigis pri fora tener kiam renkontis mi vin same helis stelo venus super ter de tiu temp kun fidel mi rigardas noktan ielon serante je l stel amo kvieta al vi flagre ardas de tiu temp kun fidel tamen disigas nin sort kaj destino mi ne revidos vin certe is mort firme mi amis vin ho karulino tamen disigas nin sort sur malproksima teren mi sopiros amon ka×inte en kor kun agren iuvespere la stelon admiros sur malproksima teren vidu in foje kun trista silento ­ niaj rigardoj kunios en dist ke reviviu la am por momento vidu in foje kun trist ne alportas kvieton la tago nek nokta obskur ja per flamo infera bruligas min am en tortur sed konatas ja por ke mildiu dolor en brulvund vi almetu malvarmon plej bone konvenas la grund do pacigu min tero humida enprenu vi min por estingi suferojn kaj revojn pri la amatin 6

[close]

p. 7

trioleto maksim bogdanovi tradukis valentin melnikov rigardis foje mi al sun nun la okuloj ne plu vidas sed mi l eternan nokton spitas ­ rigardis foje mi al sun kaj kvankam iuj min priridas mi la respondon donas nun rigardis foje mi al sun nun la okuloj ne plu vidas 7

[close]

p. 8

saronido verkita de joao jose santos el la karavelo n-ro 4 sunbrilas saronido en arenta bluo skuias arbfolioj milde kaj murmure alroke ×aßmas ondoj blanke kaj susure l animo kaj la sensoj spiras en la uo ombreloj rondaj buntas tra l malvasta plao sub kiuj homoj pigras kaj grekoj kaj ksenoj infanoj ludas ridas en iroj kaj venoj virinoj sunbrunias belaj kaj sen ao la suno al plonado refre×iga tiras la ×vito sur papero en gutetoj falas l animo ion kaptas kaj tre plae miras sed kvankam la varmego la inspiron mokas ne lasas la skribilon jam la bu×o salas meditas la poeto kaj atenon vokas 8

[close]

p. 9

orfoj de dio verkita de joao jose santos el la karavelo n-ro 9 amiko ateisto kara mia vi kiu ne l eternan dion trovas kun mi kiun la pens pridia blovas kunpa×as en vivpad samreligia vi zorgas humanisma ateisto pri bono kaj tolero kaj kulturo kaj pri forfalo de l prilingva muro mi same spiritisma humanisto vi preas per porpaca penlaboro komprenas l eternulo vian preon en agoj viaj el am kaj fervoro al tiu religi la hom sin movos la proksimulon kiel sin mem ami la vanton la ceteron vent forblovos 9

[close]

p. 10

la homa vintro verkita de joao jose santos el la karavelo n-ro 10 printempe vi buronis rozo de l ardeno somere en edeno fruktojn vi eldonis folioj en aßtuno falas kaj en vintro la arboj nudas frostas kaj vizao palas u triste vivi do plejparton de la vivo ar najtingalo ne plu lirlas stas ne sae profitu nun pli ae ke lernis vi liri aß lernu ami ar atendas mano manon ho kverko senfolia kien nun vi iras jen glano via jen estonto via tie somero stis printempo aßtuno vintrios el kie venas vivo kien iras morto 10

[close]

p. 11

la gondolisto el gareth d ®ones la nigra pruo de mia gondolo tranigis dole la trankvilajn akvojn de la kanalo la eleganta ×ipo servis min tre bone por kelkaj jaroj portinta pasaerojn tra la akvokanalon sur la gvidaj manoj de miaj prapatroj la suno falis sur la antikva urbo i turnis la akvon en kolorita linio inter la sablo×tonaj konstrua¯oj mi profunde inspiris la vesperan brizon u ekzistas iu loko pli bela ol tiu mirinda kanal-urbo dum la gondolo haltis en sia albordiejo mi oje rigardis la pejzaon la krepusko de marto la fino 11

[close]

p. 12

la lando de la grizbrunaj pantalonoj el fe¡ez la blua ielo estas linda sed en la ikso1 deprimis vin detentos do rap2 la suno estas pah kaj tun ×ajnas ke miaj retinoj brulis antaß ne longe ke mi ne faris tiun agon bastono en la katon mi donis la sakon kun la emizo dentbroso paro da pantoflo kaj la maljunan ×orton al partnero kiun iam havis malpli ol tiun en la strato estis nur envio sed en la prizono oni lernas unue la humilecon oni kunprofitas por la dormo por uzi la banambro por mani por scii la bona horo kiun havis la pah en la estonteco mi ne dezirus memorojn de tiun antaßnelonga pasinteco nun mi havas pli da estonteco almenaß tiel mi esperas kaj pensas ke jam definitive eliras de la prizono kaj mi estas malproksima de la tombejo mi havis la liberecon por iri kien mi deziras nun finfine mi havis mi pensas nun en la sekvo de la anti-krima ago ne mortigi pli en la unua nokto la humiligo mi dormis en la bovo3 sed la ulo kiun faris tiun li neniam faros denove moka¯o kun ×telisto ne havis pardonon mi eniris pro kaßzo de perforta atakego kaj diplomitis en murdo tie iu kiu estis universitato diversaj bruetadoj dum la tago kelkaj mulinoj4 dum la nokto nigrulon perdis la linio tro rapide en la ×erca¯o de la arestejo tiuokaze estas nur vekriado ni kovris per la lankovrilo kaj regalis per batado por instruigi la komprenado de la rido de partnero nun estas alia filmo5 alia vivo de nun estas nur progreso ne havis la mono por la buso kaj decidis petveturi eble por la erodita vizao danke al la tempo en la elo eble por la maljunaj vestoj malpuraj la veturistoj ne emociigas kaj kaj insultis min senokupa li kriis senokupa ne ke mi estas plena de volo por kuri en la certa vojo sed ankaß mi ne toleros insulta¯o de io precipe malriulo kiel tiu faru la sekvo meti tiu buso en sia vosto ke mi iros kun miaj piedoj mem mi ne agus kiel frenezulo nun estis juo kvazaß rapida kiel iuj estis la juisto ridis de mia situacio li ridas kiel se li scias kiel estas la mondo for de kvar muroj malproksime de la helpo de patro malproksime de la facileco por studi tre laca por promeni mi eniras en la apuda buso mi esperas la buson pasi por tri buspunktoj kaj petas al la busricevisto por pasi sub la paskontrolilo la busricevisto insultas min mi eks-1576 mallevis la kapon kaj estis kun mia honto kaj kun mia libereco iuj ×anis tiujn tagojn mi ne rekonas la stratojn ne rekonas la butikojn nek la novaj tipoj de aßtoj la vesta¯oj kaj la koloroj ×anis multe kaj ankaß la maniero kiel la personoj agas ×anis nun nenion rigardas la alia en la okuloj la muzikoj la muzikoj estis strangaj freneza afero mi estis pala blankulo por ne rigardi la suno tiris la emizo por senti denove la sunon pli da pasanto rigardis min eble por la verda haßto eble por la tatuadojn akirita en la senokupaj jaroj eble la vizao de monstro neebla ka×i mi deziras rigardi ×in alveni en mia hejmo kaj revenis mia amatino dum longa 12

[close]

p. 13

tempo ke ×i ne vizitis min eble por malsano eble ×i revenis al la lernejo mi scias ke ne estis facile dum tiuj jaroj sed mi scias ke ×i amas min koro el krimulo batas en la piedplato kaj mi scias kiam la afero estis vera telefonon ×i ne plu atentis eble oni tranis la linion mi scias ke ×i batalis tro multe por subteni la hejmon mi tute scias sed mi havas nodon en la goro dolora saßdado kaj mi deziras pardoni ×in ar viziti enkarcerigita ne estas afero por damo la piedo de urso ekzamenas humiligis mi alvenas hejme finfine ×ajnas hieraß ke mi forlasis tiun domaaron kvazaß nenio ×anis en la domaaro ankaß la barakoj ne plibonigis nenion la pordo de mia barako donis al mi la volon de ne plu eliris de i tiun saßdado de la kafo kun lakto pano varmiginta en la fino de la vespero la brazila elekto de futbalo en la televidilo biero kun partnero kaj en la korto rostita bova¯o por la amikojn celebros mia eliro mia libereco en la strateto kelkaj brakumoj saßdadoj surprizita parolado nenion imagas ke mi revenis ke tage mi revenis mi konfesis ke kelkaj personoj ne rememoris pri mi oni pensis ke mi estis mortinta alia ke mi fuis por la mondo en kelkaj tagoj mi turnis min en ena ulo unu pli ulo ke petas cigareton ulo ke petas glaso da trinka¯o ke iros al la domo de partnero por peti aßtomata pistolo pro kaßzo de laboreto en kelkaj tagoj mi estos la pordo fermita en la vizao la sonorileto ke nenion aßskultas la parolado ne daßrigata la susuro u vi rigardas tiun ulon estas merdo estas nenio mi batas en la barako mi ne havas la ×losilon netrovis manieron por eniri en mia barako mi batas kaj batas pli forte najbarino aperas kaj demandis kiel mi seris mi parolis ke mia edzino la najbarino mallevis la kapon kaj murmuris ke neniu loas en tiu barako la barako estis por vendi mi ne kredas kaj deziras aßdi la rakonto ×i ne estis kapabla por ekspliki ×i diris ke la virino eliris kun knabo kaj kun taksiisto mi havis nodon en la goro mi spiras mallaßte ×vitante ×i diris al mi ke la virino estis ion da tempo enamiinta ke iu tage la virino aperis prenis siaj aferoj afi×is vendilon kaj kune kun viro eniris la domaaro u vi havas sian telefonnumeron ne ×i telefonas al mi kaj ×i donis nur numero de konto en la banko por la mono de la vendado de la barako mi mallevis la kapon i nur pezis tonoj mia domo falis mia mondo esis kiel mi faris nun en i stranga promenado mi promenis por la stratetoj por la precipaj stratoj kaj mi ne trovis tajlorejon estis kiel mi lernis en la prizono li formis min tajloro ¯us mi u aranis vestoj mi ke neniam aranis mi mem en la vivo mi estas libera homo sed kiel mi ne havas mono en la po×to tiun ne gravas mi scias mi havas malsaton decidos iri al la urbocentro mi ¯us trovis partneron sed mi ne povas fari nenion i tie en la domaaron nun havis leon nun i tie mi havis mian liberecon mi iros al la urbocentro eble en la urbocentro mi perdas in eble mi returnis al la prizono ar i tie for de la prizono mi ne trovis iun vere libera homo 13

[close]

p. 14

gloso 1 ikso slango por arestejo prizono 2 detentos do rap hiphopan muzikgrupon sian nomon signifas enkarcerigitaj de la hiphopo 3 bovo en la brazila prizona slango signifas truon en la elo por la feka¯o 4 mulino en la slango de da krimuloj oni nomas tiel la personoj kiujn maskovestitaj transportis drogojn 5 filmo originale el portugala lingvo fita ago krima aß ne kiun la ulo partoprenas 6 157 en la brazila kriminala kodo artikolo 157 juas pri ×telo signifo de la slango min trovas e la retpao de la brazila gubernio gíria dos detentos http www.pgj.pb.gov.br/site/internet/conteudo/caimp/logistica/girias_detentos.pdf 14

[close]

p. 15

la noto el frank roer ®efrej trinkis gluteton de sia teo mallevis la glason kaj fikse rigardis antaßen li havis la sento el memor-intertempo kio povus esti esperu ion li pensis u ne havus li preparita iu por situacioj kiel tiun ideo pli rapide okazis al li siajn po×ojn kaj se li serus en siajn po×ojn li komencis por la pantalono post sian emizo kaj finfine en sia jaketo evidente esti tie noto strekaita devus esti iu grava aß li ne skribis in nune kie estu sia okulvitrojn li ne povus memori kien li lasis li seris en siaj po×oj denove sed ne trovis in.en la tirkestoj el sia skribotablo u u en la tablo el kuirejo li ne trovis in tuj i estis en la banambro kaj kiam li revenis sidiis kaj demandis sin la kialo de tiun okulvitroj li ne estis leginta la ¯urnalon aß estis do kial li bezonis okulvitrojn lasis in flanke seris sian teon kaj tiam rigardis la noto apud sia glaso li plukis okulvitrojn kaj uzis in por legi la noto estis manskribita atentu aß sian memoron i ne estas la sama faru notoj el gravaj aferoj kaj rememoru kie vi lasis in tiun helpis vin organizi siajn tagojn iam portigi sia plumingo kaj sia notbloko i estos pli utila nun ke vi estas sola ne permesu sian fragilan memoron malviglecis vin li kapsignis kompreninta kaj metis la noto denove en sia po×o vere li suferas memorproblemo kaj nun kiam li restis sola post la forpaso de malfelia margareta li devas lukti kontraß sian neperfektan memoron kaj organizi pli bone sian tagojn mi ne povas perei li pensis faris tiun anotadon estis bona ideo nune kiun donis tiun ideon denove li pensis iun momenton tiam finiis sian teon kaj apogis la dorso al dorsapogilo el seo la vivo ne estis tiel tre malbona ankoraß kiam li sentis sin terure sola sen sia edzino ilin estis edzinitaj dum kiom da tempo li sulkis sian vizaon dum kiom da tempo li sulkis sian vizaon dum tentis rememoru ×in kiam ×i forpasis u pasis multe da tempo aß ne li ankaß rememoras sian vizaon sed neeblas rememori sian nomon nune kiel li povas forgesi lanomon de sian antaß nelonge forpasita edzino evidente sian memoron mankis sin esperu li pensis u li trovis manieron por trakti la problemon subite ideon atakis lin u sian po×ojn u se li seros ex sian po×ojn li seris kaj trovis notblokoj kaj globkrajono nu la kialo li ne kutimas skribi notojn aß u kiel ajn por kiun li skribus la notoj li metis la globkrajono kaj la notbloko apud sian glason kaj tentis enfokusigi en la problemo mi mankis rememori li pensis eble mia memoro ne estus kiel kutimis nu li resignis kiu li povas fari mi povas 15

[close]

Comments

no comments yet