Biuletyn Informacyjny Infrastruktury Nr 2012-2

 

Embed or link this publication

Description

Przegląd publikacji światowych dotyczących infrastruktury

Popular Pages


p. 1

ministerstwo transportu budownictwa i gospodarki morskiej glÓwna biblioteka komunikacyjna biuletyn informacyjny infrastruktury nr 2 issn 1689-8044 luty 2012

[close]

p. 2

2 glówna biblioteka komunikacyjna prowadzi i koordynuje sprawy udostpniania i przeplywu informacji naukowej w resorcie w zakresie ekonomiki organizacji i zarzdzania w dziedzinie transportu drogowego kolejowego lotniczego eglugi ródldowej transportu miejskiego budownictwa gbk pelni jednoczenie funkcj zakladowego orodka informacji naukowej ministerstwa transportu budownictwa i gospodarki morskiej w tym charakterze dokumentuje literatur fachow oraz tworzy bank danych obejmujcy bazy kom ­ opisy dokumentacyjne artykulów z czasopism polskich i zagranicznych obejmujce szeroko pojt problematyk resortow oraz opisy bibliograficzne wydawnictw zwartych i specjalnych gromadzonych w glównej bibliotece komunikacyjnej bib ­ opisy bibliograficzne wydawnictw ksigozbioru historycznego biblioteki czas informacje o czasopismach gromadzonych w gbk udostpnia dokumenty informacyjne takie jak tematyczne zestawienia dokumentacyjne tlumaczenia literatur firmow informatory katalogi oraz inne materialy informacyjne dokumentuje polsk i zagraniczn literatur z zakresu transportu budownictwa gospodarki morskiej wykonuje na zamówienie tematyczne zestawienia zawierajce opisy dokumentacyjne wybranych pozycji z literatury krajowej i zagranicznej zwizane z tematyk gromadzonych zbiorów prowadzi obslug informacyjn w ramach systemu sdi gromadzi opracowuje i udostpnia take w ramach wypoycze midzybibliotecznych wydawnictwa ksiki czasopisma normy zbiory specjalne dokumenty informacyjne tlumaczenia sprawozdania z wyjazdów zagranicznych rozklady jazdy katalogi oraz inne materialy z dziedzin tematycznie zwizanych z prac resortu prowadzi prace bibliograficzne udziela take telefonicznie informacji bibliograficznych i bibliotecznych wydaje · miesicznik biuletyn informacyjny infrastruktury ­ zawierajcy opracowania i streszczenia najwartociowszych pozycji problemowych dotyczcych transportu budownictwa i lcznoci wybranych z fachowych czasopism zagranicznych · kwartalnik wykaz waniejszych nabytków glównej biblioteki komunikacyjnej · rocznik wykaz czasopism krajowych i zagranicznych otrzymywanych przez gbk wykonuje na zamówienie odplatnie kserokopie wybranych fragmentów z materialów gromadzonych w bibliotece gbk jest czynna codziennie oprócz sobót w godz 900 ­ 1500 tel 630-10-62 tel fax 630-10-57 e-mail bdybicz@transport.gov.pl dezyderaty dotyczce wydawnictw informacyjnych pisemnie lub telefonicznie prosimy kierowa do glównej biblioteki komunikacyjnej przy ministerstwie transportu budownictwa i gospodarki morskiej ul chalubiskiego 6 00-928 warszawa redaktor biuletynu informacyjnego infrastruktury ­ elbieta malinowska tel 630-10-56.

[close]

p. 3

3 spis treci i problemy ogÓlnoresortowe 4 14 olimpiada katalizatorem odnowy infrastruktury 4 ii transport kolejowy 6 15 prywatni przewonicy uruchamiaj pocigi dalekobiene 6 16 czesi polubili kolej regiojet 9 17 lekcje z europy kontynentalnej 11 18 brak interoperacyjnoci hamuje europejskie koleje towarowe 15 19 taryfowy konserwatyzm opónia wdraanie efektywnych technologii przewozowych.17 20 na kolejowym jedwabnym szlaku 20 iii transport lotniczy 21 21 szwajcaria regionalne przewozy lotnicze 21 iv transport morski i rÓdladowy 23 22 donauhanse ­ sie miast naddunajskich 23 v transport miejski 24 23 szybka komunikacja autobusowa w miastach 24 24 ekonomiczne znaczenie transportu miejskiego w londynie 26 25 budapeszt innowacje technologiczne w metrze 30 ze wiata 32 problemy ogólnoresortowe 32 transport kolejowy 32 transport lotniczy 35 transport morski i ródldowy 35 wykaz zagranicznych czasopism dokumentowanych przez gbk w roku 2012 39

[close]

p. 4

4 i problemy ogÓlnoresortowe 14 olimpiada katalizatorem odnowy infrastruktury dmitrieva i katalizator obnovlenija transport rossii ­ 2011 nr 48 s 3 slowa kluczowe rosja transport impreza masowa obsluga transportowa infrastruktura transportu modernizacja rozbudowa inwestycja transport miejski transport publiczny logistyka technologia informatyczna problemy budowy nowoczesnej infrastruktury zwizane z organizacj w rosji masowych imprez o znaczeniu wiatowym azjatycki szczyt gospodarczy wladywostok 2012 uniwersjada ­ kaza 2013 olimpiada i paraolimpiada zimowa ­ soczi 2014 mistrzostwa wiata w pilce nonej w 13 miastach ­ 2018 staly si przedmiotem dyskusji uczestników sesji nowoczesna infrastruktura dla obslugi imprez masowych wsparcie harmonijnego rozwoju sieci transportowej przedsiwzicia o znaczeniu globalnym s katalizatorem procesu odnowy infrastruktury w segmencie energetyki portów lotniczych dróg samochodowych i kolejowych transportu publicznego gospodarki komunalnej telekomunikacji wydatki na budow i modernizacj infrastruktury znacznie przewyszaj naklady na organizacj samej imprezy jednak budowa nowoczesnej infrastruktury stwarza przeslanki dla trwalego rozwoju i rozkwitu kadego regionu neutralizuje powane ryzyko ekonomiczne ponadto pojawia si potrzeba poszukiwania i wdraania optymalnych modeli finansowania co pozwala intensyfikowa tempo wzrostu ekonomicznego w przyszloci dowody na to daj konkretne przyklady olimpiada 1992 w barcelonie pozwolila w cigu 5 lat przeprowadzi zmiany na które wedlug planu potrzeba by trzech dziesicioleci wzrost kapitalu wizerunkowego pozwolil miastu podwoi dochody z turystyki pekin do czasu olimpiady 2008 r zainwestowal 40 mld usd w infrastruktur i obecnie zajmuje jedno z czolowych miejsc w wiatowym rankingu w tej kategorii brazylia w ramach przygotowa do olimpiady 2016 r przeznaczyla na inwestycje infrastrukturalne 83 mld usd do najwikszych projektów transportowych zwizanych z organizacj midzynarodowych imprez masowych zalicza si zwikszenie zdolnoci przepustowej pekiskiego metra budow nowego portu lotniczego i kolei magnetycznej w chinach w brytania zmodernizowala magistrale drogowe i kolejowe dla zapewnienia latwego dostpu do obiektów olimpijskich stworzyla najwiksz sie obwodnic na wiecie w brazylii zbudowano magistral dla kolei duych prdkoci kosztem 20 mld usd w kanadzie powstala sie transportu szybkiego canada line w rpa ­ pierwsza w afryce szybka kolei w katarze ­ sie kolei szybkich lotnisko i magistrala drogowa w rosji tylko na potrzeby olimpiady zimowej w soczi w zwizku z przewidywanym wzrostem zuycia energii stopniowo uruchamia si 200 nowych elektrowni które o 2,5 raza zwikszaj istniejc moc w budowie jest ponad 367 km dróg i mostów 200 km linii kolejowych 22 tunele 7700 km magistrali drogowych 1920 km linii dla kolei duych prdkoci powstaje nowa infrastruktura telekomunikacyjna w 13 miastach buduje si 16 stadionów soczi przeksztalca si w caloroczne midzynarodowe centrum turystyczne w kazaniu w ramach programu rozwoju sieci drogowo-ulicznej przed uniwersjad zaplanowano budow i rekonstrukcj 23 dróg miejskich o dlugoci 65 km z czego 15,7 km to nowe drogi w miecie modernizuje si take 12 skrzyowa 45 przej dla pieszych prowadzony jest kapitalny remont 73 ulic 4 sporód 12 budowanych skrzyowa oraz 7 przej dla pieszych oddano ju do uytku w kazaniu wdraany jest obecnie pierwszy etap zintegrowanego systemu zarzdzania ruchem drogowym system ten umoliwi organizacj optymalnych tras zarzdzanie ruchem drogowym w sytuacjach nadzwyczajnych i priorytet dla transportu specjalnego to pozwoli zwikszy redni prdko jazdy w miecie o 1520 i zmniejszy emisj spalin.

[close]

p. 5

5 w ramach modernizacji midzynarodowego lotniska w kazaniu budowany jest nowy terminal trwa wyposaanie w nowoczesn aparatur punktów odpraw granicznych z budetu federalnego finansowane jest nowe wyposaenie nawigacyjne lotniska glównym projektem zwizanym z uniwersjad jest organizacja szybkich przewozów intermodalnych na trasie od dworca kolejowego do portu lotniczego najwiksze projekty drogowe zwizane z organizacj szczytu asean we wladywostoku ­ to budowa drogi nowyj ­ patrol rekonstrukcja polczenia wladywostoklotnisko ­ m-60 ussuri ponadto powstaje nowy terminal pasaerski w midzynarodowym porcie lotniczym we wladywostoku uruchomienie szybkiego polczenia z lotniskiem kniewiczi wymagalo rekonstrukcji nawierzchni kolejowej na odcinku wladywostok ­ artem budowy 4-km odgalzienia z artem do lotniska z podejciem do midzynarodowego terminalu pasaerskiego a take kompleksu dworcowego w centrum wladywostoku w prowadzonych obecnie inwestycjach infrastrukturalnych stosowane s innowacyjne technologie w soczi s budowane tory kolejowe bezpodsypkowe tunele powstaj metod mechanicznego drenia wykorzystywane s te materialy kompozytowe w konstrukcjach mostów platform i ekranów chronicych przed halasem i wibracjami w toku dyskusji pojawily si pytania o zasadno wdraania tych innowacji czy inwestycje te zwróc si czy warte s nakladów jakie si z nimi wi z punktu widzenia efektu ekonomicznego zastosowanie innowacyjnych technologii pozwala skróci kilkakrotnie czas budowy np w przypadku technologii przeciskowej przy budowie tuneli i zmniejszy zuycie energii przy zastosowaniu nowoczesnych energooszczdnych technologii o 70 zdaniem ekspertów innowacyjna infrastruktura inynieryjna to niezbdny warunek rozwoju sieci transportowej dla obslugi globalnych imprez masowych podstawowym zadaniem w zakresie programu infrastrukturalnego w soczi jest zapewnienie wysokiej zdolnoci przepustowej systemu transportowego dlatego powstaj centra zarzdzania transportem np zarzdzanie transportem drogowym wymaga precyzyjnego cislego planowania uslug okrelenia potrzeb w zakresie przemieszczania si wszystkich grup klientów i stworzenia planu obslugi w zakresie taboru konieczne jest okrelenie potrzebnej liczby pojazdów w podziale na typy i pojemno oraz wariantów zakupów organizator dyrekcja transportowa ds igrzysk olimpijskich ma ju due dowiadczenie w przygotowywaniu infrastruktury transportowej do midzynarodowych imprez sportowych w ramach stara rosji o organizacj mistrzostw wiata 2018 w pilce nonej dyrekcja transportowa aktywnie uczestniczyla w przygotowywaniu wniosku kandydackiego w rozdziale transport regularnie organizuje spotkania przedstawicieli regionów wladz federalnych i ekspertów dla zacieniania wspólpracy wymiany dowiadcze i wypracowania rozwiza w zakresie transportowego zabezpieczenia m 2018 program olimpiada 2014 przewiduje do obslugi logistycznej wykorzystanie systemu nawigacyjno-informacyjnego glonass to unikalne pod wzgldem skali i kompleksowego charakteru techniczne i organizacyjne zadanie wdroenia tej technologii która jest bardzo efektywna we wspólpracy z innymi systemami nawigacyjnymi kade due przedsiwzicie logistyczne ma swoj specyfik dlatego te systemy nawigacji zastosowane podczas igrzysk olimpijskich w rónych krajach nie s takie same dla olimpiady sydney 2000 byl opracowany specjalny transportowy system informacyjny dla olimpiady ateny 2004 ­ system wideokontroli wjazdu do miasta pekin w 2008 r wprowadzil system monitoringu transportu publicznego dla zapewnienia bezpieczestwa w miejscach przeprowadzania zawodów sportowych na olimpiadzie 2010 w vancouver zastosowano monitoring przewozów ladunków niebezpiecznych w 2012 r w londynie wykorzystywany bdzie system planowania transportowego w toku przygotowa do olimpiady w soczi szeroko stosowane s technologie nawigacyjne i systemy nawigacyjno-informacyjne dla zarzdzania transportem i zapewnienia

[close]

p. 6

6 bezpieczestwa w zastosowaniu technologii glonass najwaniejsza jest jej integracja z zautomatyzowanym systemem zarzdzania ruchem drogowym zautomatyzowanym systemem monitoringu i zarzdzania transportem miejskim soczi i innymi systemami nawigacyjnymi eksperci z midzynarodowego komitetu olimpijskiego zalecaj by nie budowa zbyt duo zbudowanie obiektów które nie oka si potrzebne w cigu 20 lat po olimpiadzie bdzie nieuzasadnione politycznie i ekonomicznie np jest pewne e cz nowych stacji rd w górskich miejscowociach nie bdzie wykorzystywana w codziennej dzialalnoci kolei niektóre stadiony w soczi take bd czasowymi miejscami zawodów trzeba je budowa z moliwoci przeniesienia w innych rejon kraju nie warto budowa trwalej infrastruktury jeli nie bdzie ona dawa spolecznej korzyci przez dlugi okres w przyszloci zdaniem ekspertów infrastrukturalne projekty w kadym przypadku powinny by rentowne ale dla rosji presti i odpowiedzialno w obliczu zbliajcego si egzaminu wiatowej skali jest waniejsze od zachodniego pragmatyzmu oprac e malinowska ii transport kolejowy 15 prywatni przewonicy uruchamiaj pocigi dalekobiene murray h inter-city rivals break cover railway gazette international 2012 nr 1 s 32-36 slowa kluczowe europa transport kolejowy przewonik sektor prywatny linia kolejowa linia midzynarodowa przewozy pasaerów dostp do infrastruktury konkurencja rynkowa wraz z nowym rozkladem jazdy pocigów prywatni przewonicy w kilku krajach europy a w tym austrii i szwecji uruchomili pocigi midzymiastowe i wlczyli si w ten sposób w konkurencj z kolejami pastwowymi w czechach prywatny przewonik wszedl na lini praga ­ ostrawa havíov we wrzeniu 2011 r a drugi planuje to zrobi w grudniu 2012 r w cigu tego roku nowi przewonicy planuj wej równie na sie w niemczech i wloszech od nowego rozkladu jazdy 11.12.2011 rozpoczl kursowanie pocig midzynarodowy thello jest to nocny pocig relacji pary ­ mediolan ­ wenecja który oferuje przejazdy w cenie ju od 35 wlacicielem jest spólka trenitalia wlochy veolia transdev francja prywatni przewonicy pasaerscy w europie kraj przewonik wlaciciel trasa rozpoczc ie eksploatac ji xii 2011 ix 2011 xii 2012 2012 2012 xi 2010 2012 austria czechy czechy niemcy niemcy wlochy wlochy westbahn regiojet leo express hkx msm arenaways ntv rail holding student agency leos novotny railroad dev corp/locomore msm group arena róni inwestorzy sncf wiede salzburg praga ­ ostrawa havirov praga ostrawa hamburg kolonia kolonia ­ berlin hamburg mediolan ­ turyn mediolan neapol

[close]

p. 7

7 szwecja skandinavisk a jernbanor ab veoliatransdev hull trains grand central thello brak danych sztokholm göteborg sztokholm malmö londyn ­ hull londyn ­ bradford/sunderland pary wenecja lyon ­ turyn pary ­ rzym malmö ­ berlin praga ­ zilina monachium ­ mediolan xii 2011 szwecja w brytania w brytania midzynarodowe midzynarodowe midzynarodowe midzynarodowe midzynarodowe midzynarodowe veolia-transdev firstgroup renaissance arriva db veoliatransdev/trenitalia 2012 2000 2007 xii 2011 2012 2012 2012 xii 2011 xii 2009 veolia-georg regiojet db/bb/le nord veolia-transdev/georg student agency db/bb kursowanie pocigu zawieszone w sierpniu 2011 r chocia przepisy ue znoszce ograniczenia w prowadzeniu midzynarodowych pocigów pasaerskich tylko przez koleje pastwowe weszly z ycie w styczniu 2010 r to niewielu prywatnych przewoników weszlo na rynek wdraanie dyrektywy ue w krajach czlonkowskich bardzo opónia si wielka brytania w wielkiej brytanii spólka renaissance trains uruchomila ju w 2000 r hull trains obecnie spólk t przejla firstgroup plc która uruchamia na 340-km trasie londyn ­ hull do 7 pocigów dziennie firma grand central zaloona w 2007 r prowadzi pocigi pomidzy londynem a pólnocn angli w relacji londyn ­ bradford/sunderland trasy dlugoci 320 i 440 km w 2011 r firma zostala kupiona przez arriv która jest wlasnoci kolei niemieckich db niepowodzenie we wloszech we wloszech prywatna spólka arenaways zaczla prowadzi w listopadzie 2010 r pocig midzynarodowy db autozug od granicy wloch na przelczy brenner do alessandrii k/genui pocig ten we wloszech nosil nazw arena na odcinku mediolan ­ turyn konkurowal on z pocigami wloskiego przewonika pastwowego trenitalia ze wzgldu na bardzo niskie taryfy wloski urzd transportu kolejowego zakazal pocigowi arena zatrzymywa si na odcinku mediolan ­ turyn dlatego kursowanie pocigu zostalo zawieszone w sierpniu 2011 r sukces w europie wschodniej we wrzeniu 2011 r uruchomione zostaly prywatne pocigi dalekobiene relacji praga ­ ostrawa havíov kolei regiojet jej wlacicielem jest czeska firma student agency z brna prowadzca dalek komunikacj autobusow regiojet prowadzila pocztkowo 3 pary pocigów na dob relacji praga ­ ostrawa havíov pokonuj one 358-km tras praga ­ ostrawa w 3,5 godziny w listopadzie 2011 r regiojet dodala jeszcze jedn par pocigów a od grudnia ub r kursuje ju 5 par pocigów regiojet na trasie praga ­ ostrawa ­ havíov od nowego rozkladu jazdy regiojet uruchomila te pocig midzynarodowy relacji praga ­ zilina slowacja pocigi regiojet staly si w czechach popularne do koca listopada 2011 r przewiozly ponad 100.000 pasaerów a przecitne zapelnienie pocigu wynosi ponad 80 jest to duy sukces prywatnego przewonika gdy na tej trasie

[close]

p. 8

8 konkuruje on z kolejami pastwowymi cd które wprowadzily pocig supercity pendolinio kursujcy co 2 godziny i pokonujcy tras w 3 godziny 5 minut regiojet utworzona w 2009 r zaczla dzialalno z 40 wagonami odkupionymi od austriackich kolei pastwowych Öbb wagony te zostaly zmodernizowane i polczone z lokomotywami serii 162 produkcji skody zakupionymi od prywatnej kolei wloskiej le nord z mediolanu w czerwcu 2010 r regiojet zamówila w fabryce astra vagoane cltori rumunia 50 nowych wagonów pasaerskich dla ruchu o prdkoci 200 km/h warto 50 mln pozwoli to uruchomi dalsze pocigi krajowe praga ­ brno i midzynarodowe praga ­ zilina ­ koszyce regiojet prowadzi sprzeda biletów glównie przez internet konkurencja rozpoczla si take w austrii westbahn management gmbh w grudniu 2011 r wprowadzila swoje pocigi na 308-km lini wiede salzburg konkurujc z Öbb spólka ma 7 szeciowagonowych pitrowych elektrycznych zespolów trakcyjnych produkcji stadlera szwajcaria i chce konkurowa z pocigami cigniono-pchanymi typu railjet kolei bb spólka uruchamia a 11 par pocigów dziennie monopol db koczy si dotychczas jedynym konkurentem kolei niemieckich db w ruchu dalekobienym byla veolia verkehr która prowadzi ograniczony ruch pomidzy warnemünde berlinem i lipskiem nastpnym ma by spólka hkx hamburg-köln-express gmbh która planuje uruchomi pocigi ekspresowe pomidzy hamburgiem a koloni pocztkowo mialy one by uruchomione w 2010 r ale nie udalo si uzyska tras dla 3 par pocigów dziennie jak planowano nowym terminem rozpoczcia eksploatacji jest ii kwartal 2012 r w biecym roku planuje te uruchomi regularne pocigi niemiecka spólka msm dotychczas prowadzila ona wydzierawione sklady pocigów sezonowych schnee express z miast niemieckich do kurortów zimowych w austrii i szwajcarii a take pocigi obslugujce imprezy masowe m in oktoberfest w monachium obecnie msm planuje uruchomienie od czerwca 2012 r pocigów midzymiastowych z kolonii do hanoweru hamburga i berlina 3 razy dziennie prywatni przewonicy w szwecji spólka veolia francja prowadzi pocigi dalekobiene w szwecji ju od pewnego czasu w 2011 r w soboty uruchomila pocigi relacji sztokholm ­ malmö i sztokholm ­ göteborg ponadto wspólnie z niemieck agencj turystyczn georg w okresie letnim zaczla prowadzi nocne pocigi malmö ­ berlin dotychczas byly prowadzone przez koleje szwedzkie sj w grudniu 2011 r wszedl na rynek nowy prywatny przewonik szwedzki skandinaviska jernbanor ab uruchomil pocigi relacji sztokholm ­ göteborg które kursuj codziennie kolej ntv we wloszech w grudniu 2011 r kolei ntv nuovo trasporto viaggiatori s.p.a zaprezentowala w lokomotywowni nola k/neapolu pierwszy calkowicie wyposaony pocig duej prdkoci agv produkcji alstom francja 20 udzialów w spólce ntv maj koleje francuskie sncf pocig sklada si z 11 wagonów i ma 10 osi napdnych kada napdzana jest silnikiem o mocy 750 kw w pelni obciony pocig bdzie mial mas 423 t i nacisk na o 17,6 t prdko maksymalna pocigu wynosi 360 km/h ale we wloszech przy napiciu 25 kv 50 hz bdzie kursowal z prdkoci 300 km/h natomiast na odcinku rzym ­ florencja gdzie zasilanie jest o napiciu 3 kv dc bdzie jedzil z prdkoci poniej 250 km/h obecnie ntv czeka na otrzymanie wiadectwa bezpieczestwa od wloskiego urzdu transportu kolejowego co przewidziane jest na luty 2012 r spólka ma obecnie 7 zespolów agv do koca kwietnia 2012 r ma otrzyma jeszcze 16 zespolów uruchomienie pocigów agv przewidywane jest na i polow 2012 r oprac m rabsztyn

[close]

p. 9

9 16 czesi polubili kolej regiojet barrow k czechs join the jet set international railway journal 2012 nr 1 s 24-27 slowa kluczowe czechy transport kolejowy linia kolejowa przewozy pasaerów przewonik sektor prywatny konkurencja rynkowa oferta przewozowa efektywno tabor kolejowy nawet przypadkowy obserwator czeskiego rynku kolejowego musi zauway pojawienie si pierwszego prywatnego przewonika regiojet od wrzenia 2011 r jaskrawo ólte pocigi intercity staly si codziennym widokiem na trasie praga ­ olomuniec ­ ostrawa tym samym czeskim kolejom pastwowym cd przybyl konkurent na jej najbardziej dochodowej trasie od wrzenia 2011 r regiojet uruchomila na linii praga ­ ostrawa 3 pary pocigów dziennie w listopadzie 2011 r wprowadzila 4 par a od nowego rozkladu jazdy 11.12.2011 r jeszcze jeden pocig i wydluyla tras do havíov 20 km na wschód od ostrawy jeden z pocigów jedzie jeszcze dalej do ziliny na slowacji 90 km na poludnie od havíova w ten sposób regiojet stala si pierwszym midzynarodowym przewonikiem prywatnym w europie rodkowej regiojet jest wlasnoci przedsibiorstwa student agency brno czechy specjalizuje si w krajowej i midzynarodowej komunikacji autobusowej przewozi ona ok 5 mln pasaerów rocznie agencja student agency przygotowywala si do wejcia na rynek kolejowy od 5 lat wówczas rynek kolejowy byl opanowany calkowicie przez przewonika pastwowego cd rzd czeski planowal wybiera kolejowych przewoników regionalnych w drodze przetargów wzorujc si na rozwizaniu stosowanym w niemczech dla wzicia udzialu w tych przetargach student agency utworzyla w 2009 r kolej regiojet jednak w 2010 r rzd czeski zdecydowal si przyzna wszystkie kontrakty bez przetargu kolejom pastwowym zrobiono to mimo protestów innych oferentów którzy wskazywali e taka decyzja narusza prawo unii europejskiej z braku moliwoci prowadzenia pocigów regionalnych student agency zdecydowala si na dalekobiene nabyla 9 lokomotyw elektrycznych i 40 wagonów aby uruchomi pocigi relacji praga ostrawa czas przejazdu tej trasy wynosi 3 godziny 30 minut co jest porównywalne z czasem osiganym przez inne pocigi prowadzone przez lokomotywy ale jest to czas o ok 30 minut dluszy od najlepszego czasu osiganego przez pocig pendolino cd jednak regiojet przewysza cd w innych aspektach np rezerwacja miejsc na regiojet jest w cenie biletu w pocigu jest darmowy internet dla wszystkich pasaerów w kadym wagonie jest obsluga która czstuje pasaerów darmowymi napojami i rozdaje gazety system rezerwacji miejsc jest polczony z innymi uslugami student agency firma nie rónicuje poziomu obslugi w zalenoci od ceny biletu dobra oferta przynosi wymierne korzyci w cigu dwóch pierwszych miesicy pocigi regiojet przewiozly 100.000 pasaerów i to w czasie kryzysu ekonomicznego regiojet uwaa e na trasie praga ­ ostrawa osignla jeden z najlepszych w europie wskaników zapelnienia pocigu rednio 80-90 a w polowie listopada 2011 r nawet 96,3 w kocu 2012 r na trasie praga ­ ostrawa pojawi si trzeci przewonik leo express bdzie oferowal w swoich pocigach 3 rodzaje klas premium biznesow i ekonomiczn wlacicielem pocigów leo express jest przedsibiorca leos nowotny który nabyl 5 elektrycznych zespolów trakcyjnych typu flirt producent stadler szwajcaria pocigi zostaly wydzierawione przez nalec do novotnego agencj leopool pocigi leo express bd si skladaly z piciu wagonów pierwszy z zamówionych pocigów znajduje si obecnie w produkcji ma by pokazany we wrzeniu w berlinie na wystawie innotrans 2012 dyrektor regiojet uwaa e na dlusz met linia praga ­ ostrawa nie wytrzyma trzech przewoników przewiduje e zostanie ich tylko dwóch prawdopodobnie z tej stawki opadn cd przenios si na inne linie w przeciwnym razie moe to by dla nich linia

[close]

p. 10

10 przynoszca wielkie straty w obliczu zmieniajcych si warunków rynku przewozowego cd powinny zrewidowa swoj strategi na wzór polityki jak stosuj pastwowi przewonicy lotniczy wobec tanich linii zwlaszcza e cd musz zapewni komunikacj kolejow na obszarze calego kraju rzd czeski i samorzdy regionalne plac cd duo pienidzy za zapewnienie tej komunikacji trudno w tej chwili oceni czy konkurencja na torach na linii praga ­ ostrawa przyczyni si do wzrostu udzialu kolei w rynku przewozowym na tej trasie prywatni przewonicy upodobali sobie t lini poniewa przewozy na niej s najwiksze i daje ona szans prywatnym przewonikom pozyskania pasaerów cd na innych glównych liniach sytuacja jest odmienna na przyklad na linii praga ­ brno udzial kolei w rynku przewozowym jest stosunkowo maly w porównaniu z udzialem transportu samochodowego a brno jest drugim po pradze najwikszym miastem czech na tej trasie podróuje si przewanie samochodem ze wzgldu na wygodn autostrad lczc oba miasta takiej autostrady nie ma na trasie praga ­ ostrawa trasa praga ­ brno jest te jedn z najbardziej dochodowych tras autobusowych student agency na tej linii agencja planuje uruchomienie równie pocigów pierwszy ma si pojawi w grudniu 2012 r regiojet ju kompletuje lokomotywy i wagony dla tej linii cd te chc usprawni ruch na linii praga ­ brno zamierzaj wprowadzi na t tras nowe pocigi we wrzeniu 2011 r poinformowaly o zakupie pocigów typu railjet siemens niemcy które byly pierwotnie zamówione przez austriackie koleje pastwowe Öbb bdzie to 16 skladów 7-wagonowych dla prdkoci 230 km/h przeznaczonych do ruchu cigniono-pchanego maj one wej do eksploatacji w 2014 r bd je prowadzi nowe lokomotywy elektryczne serii 380 skoda czechy tabor bdzie kosztowal 200 mln i pozwoli cd poprawi pozycj w komunikacji midzynarodowej zdaniem dyrektora regiojet wysokie ceny i zle polczenia oslabily popyt na podróe midzynarodowe kolej regiojet ­ bdc fili midzynarodowej firmy turystycznej ma due moliwoci do zachcenia pasaerów do podróy zagranicznych student agency jest najwiksz fili kolei niemieckich db pod wzgldem sprzeday biletów w czechach obecnie db negocjuj zarówno z cd jak i regiojet warunki przyszlej wspólpracy w prowadzeniu pocigów relacji praga ­ berlin ­ hamburg regiojet stara si wci uzyska koncesj na subsydiowane pocigi regionalne poza czechami wygrala ju jeden taki przetarg na slowacji na obslug jednej linii regionalnej i w marcu 2012 r stanie si pierwszym przewonikiem który przelamie monopol slowackich kolei pastwowych zssk uruchamiajc pocigi relacji bratyslawa ­ komárno 100-km trasa koncesja zostala udzielona na 9 lat regiojet wydzierawila na lini bratyslawa ­ komárno 9 spalinowych zespolów trakcyjnych typu talent producent bombardier kanada wydaje si e regiojet nie popelnia bldów jakie s udzialem innych prywatnych przewoników obslugujcych ruch dalekobieny jak np ntv we wloszech czy westbahn w austrii regiojet ma poparcie dowiadczonego przewonika publicznego i rodki finansowe dla rozwijania dzialalnoci wszyscy trzej wyej wymienieni przewonicy rywalizuj z dotychczasowymi przewonikami pastwowymi na ich najbardziej dochodowych trasach i chc ich zmusi do dostosowania cen biletów do warunków rynkowych rodzi si pytanie ile przewonicy pastwowi mog zainwestowa w swoje pocigi dla utrzymania si na rynku i jaki to ma wplyw na cale przedsibiorstwo i sie pastwow jedno jest pewne e zarówno nowi jak i dotychczasowi przewonicy bd musieli modyfikowa swoj dzialalno jeli chc utrzyma si na rynku oprac m rabsztyn

[close]

p. 11

11 17 lekcje z europy kontynentalnej brown r lessons from europe modern railways ­ 2011 nr 12 s 42-45 slowa kluczowe europa wielka brytania francja niemcy kolej struktura organizacyjna restrukturyzacja prywatyzacja analiza porównawcza dostp do infrastruktury koszt przewozy pasaerów efektywno polityka kolejowa koleje po obu stronach kanalu la manche mog si od siebie wiele nauczy mona zauway wyrane rónice midzy kolejami brytyjskimi i kontynentalnymi te ostatnie s w wikszoci wci pastwowe podczas gdy koleje w w brytanii s przewanie prywatne inn rónic jest to e restrukturyzacja kolei na kontynencie nastpowala stopniowo natomiast koleje w w brytanii poddano radykalnej prywatyzacji w polowie lat 90 podobnego wstrzsu doznaly niemieckie koleje pastwowe db w 1989 r polczenie kolei zachodnio i wschodnioniemieckich w latach 90 bylo kosztown dla podatników operacj trzeba bylo polepszy stan techniczny kolei w niemczech wschodnich do poziomu kolei w landach zachodnich pod wzgldem skali zmian koleje niemieckie s najblisze kolejom brytyjskim sporód wszystkich krajów europejskich db planowaly wejcie na gield papierów wartociowych jednak ze wzgldu na kryzys finansowy w 2008 r zostalo to odroczone i obecnie niemcy nie maj raczej chci na prywatyzacj swoich kolei jeszcze jedn rónic pomidzy kolejami brytyjskimi a kontynentalnymi jest to e w w brytanii jest prny urzd transportu kolejowego natomiast na kontynencie urzdy te s przewanie slabe podobiestwa dla obu grup kolei wspólna jest ch poprawy wyników finansowych i obslugi podrónych podobnie jak po prywatyzacji w w brytanii na kontynencie równie zaczto korzysta z pozakolejowych dowiadcze eksploatacyjnych kadra zarzdzajca kolej byla cigana z innych galzi transportu i tak koleje niemieckie zatrudnily pracowników z linii lotniczych lufthansa a koleje wloskie fs ­ specjalistów z fabryki samochodów fiat zaowocowalo to na kolei nowymi ideami i stylem pracy ponadto podobne dla kolei brytyjskich i kontynentalnych s silne wplywy bardzo licznych zwizków zawodowych stawki dostpu w krajach europejskich stawki dostpu do torów róni si znacznie ale trzeba zauway e na kontynencie jest nacisk na koszty zmienne i przewonicy plac za pocigokm lub za pocigo-przebieg natomiast w w brytanii stawki dostpu s prawie stale a przewonicy plac zarzdcy infrastruktury jednorazowe oplaty za szeroki zakres uslug w tabeli 1 podano stawki obowizujce w rónych krajach dane te pochodz z rónych ródel i naley je traktowa jako przyblione np niektórzy zarzdcy infrastruktury nie wyodrbniaj uslugi trakcji elektrycznej natomiast inni stosuj za to dodatkow oplat z tabeli tej wida e koszty zmienne w w brytanii s bardzo male tabela 1 koszty dostpu do torów w poszczególnych krajach nazwa kolei eurotunnel linia duej prdkoci hs1 linia duej prdkoci linia duej prdkoci linie duej prdkoci linie konwencjonalne linie konwencjonalne infrastruktura i kraj francja w brytania network rail w brytania prorail holandia infrabel belgia rff francja db netz niemcy infrabel belgia koszt poc km 322 42 28 10 10 4,3 4,4

[close]

p. 12

12 linie konwencjonalne linie konwencjonalne linie konwencjonalne tylko koszty zmienne prorail holandia network rail w brytania network rail w brytania 2,7 1,6 0,3 ze wzgldu na niskie koszty zmienne w w brytanii 30 centów za poc km przewonicy uruchamiaj du liczb pocigów pasaerskich skutkiem tego jest niski poziom zapelnienia pocigu przecitny pocig w w brytanii przewozi 107 pasaerów podczas gdy na kontynencie za wyjtkiem linii duych prdkoci gdzie pasaerów jest duo wicej na jeden pocig przypada 149 pasaerów w tym przypadku przewonicy brytyjscy mog si czego nauczy od kolegów z kontynentu uwaa si e tanie linie lotnicze dzialaj dobrze jeli przecitne zapelnienie samolotu przekracza 85 w przypadku kolei za dobry wynik uwaa si wskanik zapelnienia na poziomie 75 a to z tej przyczyny e pocig zatrzymuje si znacznie czciej ni samolot sncf uwaaj e aby pocig duej prdkoci tgv lub eurostar byl rentowny wskanik zapelnienia powinien wynosi 70 jednak niemcy uzyskuj w swoich pocigach dalekobienych zapelnienie na poziomie tylko 48 tabela 2 przecitne zapelnienie pocigu pasaerskiego w w brytanii w 2009 r nazwa kolei przecitna liczba pasaerów 150 78 97 235 97 66 46 124 44 106 128 virgin trans ftpe first transpennine express east midlands trans east coast cross country scotrail northern merseyrail atw arriva trains wales southern london overground zapelnienie pocigów w w brytanii waha si pomidzy 25-50 a najlepsze jest w pocigach kolei east coast gdzie wynosi rednio 235 pasaerów trzeba pamita e jest dua rónica pomidzy zapelnieniem pocigu dalekobienego a podmiejskiego np trudno jest porównywa pocig ekspresowy relacji londyn ­ edynburg który zatrzymuje si tylko kilka razy po drodze z przepelnionym pocigiem podmiejskim linii birmingham crosscity w godzinach szczytu który zatrzymuje si na kadym przystanku w pocigu podmiejskim ustalenie redniego zapelnienia jest wrcz niemoliwe w w brytanii s due rónice w zapelnieniu pomidzy poszczególnymi kolejami ale przecitny wskanik wynosi 38 cho to wynik duo gorszy ni kolei na kontynencie jest jednak lepszy w stosunku do tego co bylo 10 lat temu w cigu ostatnich 9 lat w w brytanii zapelnienie pocigów zwikszylo si o 20 jednak by dorówna kolejom kontynentalnym trzeba je jeszcze podnie o 39

[close]

p. 13

13 tabela 3 zapelnienie pocigów w w brytanii i na kontynencie kolej wielka brytania rednia sncf voyages francja sncf francja sj group szwecja sbb szwajcaria ilo pasaerów 107 294 196 140 122 przecitny pocig w w brytanii przewozi najmniej pasaerów ze wszystkich rozpatrywanych krajów pocigi francuskie obslugiwane przez sncf voyages to pocigi duej prdkoci tgv eurostar thalys oraz midzymiastowe i midzynarodowe które charakteryzuj si duym zapelnieniem téoz lunéa artésia elipsos inne pocigi sncf maj przecitne zapelnienie na niszym poziomie 196 pasaerów jak zauwayl ekspert roy mcnulty w swoim raporcie uwolnienie potencjalu kolei brytyjskich w wyniku niekorzystnych przepisów koszty kolei w w brytanii s o 30 wysze od kosztów kolei zachodnioeuropejskich dziki wyszemu poziomowi zapelnienia pocigów koleje kontynentalne maj wiksz wydajno i mniejsze koszty jednostkowe przewonicy brytyjscy prowadz obecnie wicej pocigów ni potrzeba na wielu liniach regionalnych kursuj w malych odstpach czasu krótkie pocigi czsto zloone tylko z dwóch wagonów s to mini-pocigi które hamuj przelotowo linii i podnosz przecitne koszty pracy dla zmniejszenia kosztów jednostkowych naley uruchamia mniej pocigów ale za to dluszych bardziej zapelnionych to pozwoliloby take zmniejszy zuycie torów i prowadzi prace remontowe w dluszych okresach mniejszego ruchu kolejowego ale tych celów nie da si osign przy obecnym systemie oplat za dostp do torów jest on mniej korzystny ni systemy stosowane na kolejach kontynentalnych planowanie dlugofalowe planowanie ma fundamentalne znaczenie gdy cykl ycia urzdze jest dlugi a tak jest wlanie na kolei podstaw jest umiejtno jednoczesnego planowania rozwoju infrastruktury i taboru brytyjczycy nie s zbyt dobrzy w tej kwestii potwierdza to przyklad wprowadzania pocigów duej prdkoci eurostar pomidzy paryem a londynem kiedy w 1994 r otwarto t komunikacj pocigi duej prdkoci musialy na terenie w brytanii na odcinku kanal la manche ­ londyn jedzi po liniach konwencjonalnych dopiero w 2007 r otwarto lini duej prdkoci high speed 1 natomiast francuzi mieli ju w 1994 r lini duej prdkoci tgv nord pary ­ calais gotow na otwarcie tunelu pod kanalem la manche a teraz myl w perspektywie 2025 r o otwarciu linii odciajcej lille to jest wlaciwe planowanie innym godnym naladowania rozwizaniem z kontynentu jest szwajcarski rozklad jazdy taktfahrplan jest on uwaany za wzorcowy gdy pocigi spotykaj si na stacjach wzlowych w stalych odstpach czasu i do nich dostosowane jest kursowanie lokalnych autobusów zaplanowano to z 20-30-letnim wyprzedzeniem infrastruktura byla stopniowo dostosowywana do potrzeb rozkladu jazdy pocigów w w brytanii rozpoczto planowanie budowy linii duej prdkoci high speed 2 hs2 ale jeszcze sporo szczególów zostalo do ustalenia np sposób polczenia hs2 z dotychczasow sieci konwencjonaln czy wykorzystanie uwolnionego potencjalu linii konwencjonalnych brak te planów budowy linii hs3 4 i 5 wzorem francuzów nalealoby je ju rozpoczyna.

[close]

p. 14

14 francja infrastruktur francusk zarzdza i finansuje j rff réseau ferré de france natomiast pocigami stacjami i lokomotywowniami zarzdzaj koleje pastwowe sncf pocigi duej prdkoci tgv jed na zasadach komercyjnych natomiast pocigi podmiejskie w paryu transilien i regionalne jed na podstawie umów z wladzami regionalnymi infrastruktura rff ma niewielu pracowników utrzymanie torów i ruchu s zlecane z powrotem sncf które plac rff za dostp do torów zgodnie z wieloletnimi umowami rff ma wic pienidze na obslug sieci i utrzymanie takie powizanie jest korzystne dla obu stron jednak cierpi na tym sie linii duych prdkoci lgv rosnce oplaty za dostp do torów ograniczaj mar tgv nie maj one dostatecznej ochrony ze strony urzdu transportu kolejowego to samo dotyczy pocigów eurostar zarzdca infrastruktury rff chce podwyki stawek dostpu do torów o 7 ale kolej eurostar nie moe podnie cen biletów o 7 bo tego nie zaakceptuj pasaerowie sytuacj pogarsza fakt e umowa sncf ­ rff nie obejmuje segmentu tgv rozbudowa linii kolei szybkich lgv ma te niekorzystny skutek mimo e lgv buduje si na najbardziej dochodowych trasach to kada taka nowa linia pogarsza sytuacj ekonomiczn pozostalej czci sieci lgv na sncf wywierane s naciski by dla podniesienia konkurencji utworzyly osobne przedsibiorstwa dla wykorzystania powierzchni na dworcach utworzono ju spólk gares et connexions która agresywnie stara si pozyskiwa powierzchnie dla dzialalnoci handlowej w w brytanii podobnie postpowal zarzdca infrastruktury railtrack w pocztkach swojej dzialalnoci zajmowal powierzchnie dworców na potrzeby handlowe kosztem pasaerów na szczcie w ostatnich latach zarzucono t praktyk i np na dworcu waterloo zlikwidowano kioski i przywrócono pasaerom miejsca do swobodnego poruszania si istniej wic na kolejach francuskich problemy które móglby rozwiza tylko rzd ale tego nie robi bo to wymaga pienidzy niemcy koleje niemieckie deutsche bahn ag zarzdzaj zarówno przewozami jak i infrastruktur infrastruktura db netz jest w 85 finansowana z budetu pastwa rzd przeznacza na ni 1 mld rocznie wystarcza pienidzy na zakupy m in spólki arriva pocigi dalekobiene jed na zasadach komercyjnych natomiast na krótszych trasach przewonikiem jest podlegla db ag spólka db regio jej dzialalno jest finansowana w ramach umów z miastami i regionami ronie konkurencja dla tych pocigów ze strony innych spólek przewozowych ale db ag posiadaj lokomotywownie i wikszo taboru a wic wej na ten rynek innym nie jest latwo db s najsilniejszymi finansowo kolejami na kontynencie ale maj te problemy komisja europejska i niemiecki urzd konkurencji czyni naciski by db ag oddzielily przewozy od infrastruktury w takim przypadku rzd niemiecki da od db ag oplaty w wysokoci 500 mln rocznie a wic polowy kwoty jak daje tym kolejom na utrzymanie infrastruktury w czasie ostrej zimy 2009/2010 wystpily due zaklócenia w ruchu pocigów byly te problemy z pocigami ice i s-bahn w berlinie to stworzylo wraenie e koleje niemieckie s niedoinwestowane szwajcaria glównym przewonikiem w szwajcarii s koleje pastwowe sbb schweizerische bundesbahnen poza nimi jest szereg rednich i malych kolei wiele z nich uwaa si za prywatne ale w rzeczywistoci ich udzialowcami s firmy pastwowe kantonalne lub miejskie sbb s kolejami scentralizowanymi nawet w szwajcarii któr wielu uwaa za raj dla transportu pastwowego s tarcia midzy przewonikami a zarzdcami infrastruktury w sprawie stawek dostpu do torów sbb przewiduj niedobór 1 mld franków na utrzymanie sieci druga pod wzgldem wielkoci kolej bls bern-lötschberg-simplon chcialaby aby sbb przejly kontrol nad utrzymaniem jej sieci.

[close]

p. 15

15 jaki model jest najlepszy powysze trzy przyklady wiadcz o tym e nie ma idealnego modelu organizacji kolejowej wszdzie s tarcia i ch zmian prawdopodobnie najlepszy jest jednak model szwajcarski w szwajcarii ­ kraju bogatym o wysoko rozwinitej demokracji wladze kantonów s silniejsze od rzdu centralnego planowanie dlugofalowe maj szwajcarzy we krwi w w brytanii jest system pluralistyczny i jest to dobre wedlug raportu mcnulty ego nalealoby i w kierunku szwajcarskim decentralizacji wladzy chocia bdzie to trudne bo brak takiego dowiadczenia jakie maj szwajcarzy w kadym kraju europejskim wplyw rzdu na kolej jest duy wyznacza on reguly organizacyjne decyduje o poziomie dostpnoci kapitalu i wydatków na eksploatacj priorytetach inwestycyjnych samorzdy regionalne na kontynencie odgrywaj wiksz rol przy zawieraniu umów na deficytowe pocigi regionalne ni jest to w w brytanii dlatego tam potrzebna bylaby wiksza decentralizacja wladzy dotyczy to zwlaszcza anglii i irlandii pln wszdzie powinno by tak jak w szkocji i wali gdzie jest system finansowania kolei wydaje si e wyborcy tego chc ale rzd brytyjski nie chce odda tej sprawy regionom bojc si utraty kontroli nad wydatkami jednak do nowych rozwiza obliguje polityka unii europejskiej która obejmuje wszystkie kraje brytyjskie koleje w jednym aspekcie mog sluy przykladem dla kolei na kontynencie w obsludze klientów organizacja kolei w w brytanii jest przejrzysta s jasno okrelone obowizki i odpowiedzialno koleje brytyjskie maj jeden z najmlodszych parków taborowych w europie w przeciwiestwie do niektórych kolei pastwowych na kontynencie bdcych w zastoju koleje w w brytanii stawiaj na ulepszenia i innowacje wida to w kwestii bezpieczestwa ruchu punktualnoci pocigów i obniki kosztów jednostkowych do tych pozytywów warto doda dobre dowiadczenia kolei kontynentalnych oprac m rabsztyn 18 brak interoperacyjnoci hamuje europejskie koleje towarowe rossberg r fehlende interoperabilität bremst europäische güterbahnen güterbahnen 2011 nr 4 s 18-22 slowa kluczowe europa niemcy transport kolejowy przewozy midzynarodowe korytarz transportowy transeuropejski ruch kolejowy interoperacyjno srk ertms etcs system gsm-r wyposaenie techniczne standaryzacja na mapie drogowej europa jawi si jako sie dróg bez granic w dziedzinie kolejnictwa pozostaje jednak wiele do zrobienia aby nowoczesne pocigi mogly bez przeszkód przekracza granice pomijajc przypadki krajów które wiadomie powstrzymuj naplyw konkurentów do wlasnych sieci kolejowych istniej cigle ograniczenia techniczne dla swobodnego ruchu transgranicznego trudnoci technicznych nie mona jednak przezwyciy drog rozporzdze administracyjnych oprócz problemów wynikajcych z wikszej szerokoci torów w krajach peryferyjnych oraz czterech systemów trakcji elektrycznej trudnoci wynikaj z istnienia dwudziestu systemów sterowania ruchem kolejowym podstawowym zadaniem jest zapewnienie by kada jazda pocigu odbywala si na podstawie stanu urzdze sygnalizacyjnych wczeniej lokomotywy byly wymieniane na granicach wagony musialy odpowiada ujednoliconym standardom obecnie problemy wystpuj na innej plaszczynie wspólczesne pocigi duej prdkoci ice lubtgv musz sprawnie przekracza granice pastwowe liberalizacja sieci kolejowej w unii europejskiej umoliwila wejcie na rynek licznych przedsibiorstw kolejowych utrzymujcych ruch pocigów w tranzycie przez alpy na osi wschód-zachód od portów atlantyckich przez niemcy i polsk do europy wschodniej coraz wikszego znaczenia nabiera interoperacyjno która umoliwia sprawn wspólprac wyposaenia

[close]

Comments

no comments yet