4.SINIF TRAFİK GÜVENLİĞİ DERS KİTABI-MEB

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1


[close]

p. 2

m¤>na aittir kitab>n metin soru ve flekilleri k>smen de olsa hiçbir surette al>n>p yay>mlanamaz ed¤ talim ve terbiye kurulunun 31.05.2007 gün ve 103 say>l karar ile ders kitab olarak kabul edilmifl yay>mlar dairesi baflkanl>¤>n>n 08.03.2011 gün ve 886 say>l yaz>s ile beflinci defa 318.000 adet bas>lm>flt>r.

[close]

p. 3[close]

p. 4[close]

p. 5

mustafa kemal ataturk

[close]

p. 6[close]

p. 7


[close]

p. 8

organ¤ kara yolunda karfiiya geÇya hazirlik sorusu geçerken nelere dikkat ediyorsunuz benim iflaretimdir do¤ru olan bana bakarak geçmelisin yoldan ndan geçer benim yolum içimden geçenleri tehlikelerden korurum n üstüne beyaz renkte çizilirim karfl>ya beni kullan>p geçenleri severim 20 8

[close]

p. 9

fiemasi sÜrÜcÜ okullar>n önünde ö¤rencileri görürüm beni kullanmazlarsa çok üzülürüm güvenli geçifl yerlerinin hiçbiri yoksa karfl>ya nas>l geçmeliyim yeflil >fl>¤>m yakar>m yayalara karfl>ya güvenle geçersin bana uydu¤unda ben üst geçidim yollar>n üstünde beklerim karfl>ya beni kullanarak geçmeni isterim kemal kara yolunda karfl>ya geçmek için kald>r>mda durmufltu Önce sola sonra sa¤a sonra tekrar sola bakip yolun ortas>nda tekrar sa¤a bakt>ktan sonra karfl>ya geçecekti böylece kemal kara yolunda karfl>ya güvenli geçifl kural>n uygulamifl olacakt Çal>flma kitab ya geçerken kullan>lan güvenli geçifl yerleri nerelerdir · kara yolunda güvenli geçifl yerlerinin olmad>¤ durumlarda karfl>ya nas>l geçilir 21 Ö¤renci çal>flma kitab>na yönlendirme logosu 9

[close]

p. 10

organda 1 grupta trafikle ilgili bilgiler 2 grupta trafik iflaret levhalar verilmifltir 1 grupta verilen bilgileri 2 grupta yer alan ilgili trafik iflaret levhalariyla efllefltiriniz trafik iflaret levhas>n>n yan>ndaki harfi bilgi kutucu¤unun bafl>ndaki parantezin içine yaz>n>z 2 gruptaki trafik iflaret levhalar ya bir kez kullan>labilir ya da hiç kullan>lmayabilir 1 grup beni gören tafl>tlar bulundu¤um yola giremez a tema sonu etkinli¤i her teman>n sonunda iflledi¤iniz temaya ait de¤erlendirme etkinlikleri bulunmaktad>r 2 grup b beni gören yayalar>n bulundu¤um yola girmesi yasakt>r c ç efllefltirme etkinli¤i beni gördü¤ünüzde bilin ki ileride iflikli iflaret cihazi vard>r d e sadece okullar>n önünde bulunurum f 30 ders y>l sonu etkinli¤i kitab>m>z>n sonunda bütün y>l boyunca ö¤rendiklerimizi de¤erlendirmek amac>yla çoktan seçmeli sorular boflluk doldurma sorular ve do¤ru/yanl>fl sorular bulunmaktad>r ders yili sonu etkda verilen sorulari okuyarak do¤ru cevaplarini daire içine aliniz 1 tafl>t yolunda yayalar>n güvenli bir flekilde karfl>ya geçmelerini sa¤layan iflaretle belirlenmifl alanlara denir yukar>da verilmifl olan cümle afla¤>dakilerden hangisinin tanimidir a okul geçidi c yaya kaldirimi 2 b yaya geçidi d cadde yanda verilmifl olan trafik iflaret levhasinin anlami afla¤idakilerden hangisinde verilmifltir b yaya geçidi d okul geçidi a yaya giremez c mecburi yaya yolu 3 afla¤idakilerden hangisi yaya kaldiriminda yürürken uyulmasi gereken kurallardan biridir a grup hâlinde yürümek b taflit trafi¤ine yakin taraftan yürümek c kaldirimdaki levhalara dikkat ederek yürümek d arkadafllari ile itiflerek yürümek 4 afla¤idakilerden hangisi güvenli geçifl yerlerinden biri de¤ildir a alt geçit c hemzemin geçit b iflikli iflaret cihazi bulunan geçifl yerleri d okul geçidi 5 afla¤idakilerin hangisinde emniyet kemeri ile ilgili bilgiler do¤ru verilmifltir a emniyet kemerini sadece ön koltukta oturanlar takmalidir b Ö¤renci servis araçlarinda emniyet kemeri takilmasi zorunlu de¤ildir c sadece yetiflkinler emniyet kemeri takmalidir d Özel taflitta bulunan herkes emniyet kemerini takmalidir 58 10

[close]

p. 11

trafn gözünüzde canland>rarak bu ortamda dikkatinizi çeken unsurlar afla¤>daki bofl b>rak>lm>fl alana yaz>n>z 11

[close]

p. 12

trafdaki bofl alana trafikte gördüklerinizi anlatan bir resim çiziniz 12

[close]

p. 13

yaya tema 13

[close]

p. 14

trafkt>¤>ndan art>k orada trafikte yaya olarak neler dikkatinizi çekiyor yaflayacakt>k Çok heyecanliydim çünkü annem ve babam bu flehrin yafladi¤imiz flehir olan mufl tan daha büyük ve daha kalabalik oldu¤unu söylemifllerdi nihayet yola çiktik ve güzel bir yolculu¤un ardindan ankara daki yeni evimize vardik ertesi gün annem ve babamla bu güzel flehri gezerek tanimaya karar verdik dikkatimi çeken ilk fley soka¤imizin adinin yazili oldu¤u ve soka¤imizin yönünü gösteren tabelaydi bu levha yeni soka¤imizin adinin seyran oldu¤unu ö¤retiyordu bize dar soka¤imizdan caddeye ilerledi¤imizde caddenin ne kadar uzun ve genifl oldu¤unu fark ettim ne kadar fazla insan vardi bu flehirde bu sicak yaz gününde kaldirimlari doldurmufltu yayalar cadde ise taflitlarla doluydu trafik polisinin iflaretiyle sürücüler taflitlarini durdurdu ve biz de di¤er yayalarla birlikte yaya geçidinden karfliya geçtik bu uzun ve genifl caddede ilerlerken ankara da ne kadar çok trafik iflaret levhas oldu¤unu düflünüyordum ifl>kl iflaret cihazlar sokaklarin ve caddelerin yönlerini gösteren tabelalar yaya geçidi levhalari trafik polisinin iflaretiyle karfliya geçen yayalarin kendilerini güvende hisseden bakifllari çarpiyordu gözüme 14

[close]

p. 15

bu flehrin güzel caddelerinde yapti¤imiz gezintiden sonra evimize dönmeye karar verdik evimizin üst soka¤ina geldi¤imizde karflimiza çikan okulun yeni okulum olup olmayaca¤ini düflündüm bir an okulun biraz gerisinde bulunan okul geçidi levhasi gördü¤üm trafik iflaret levhalar>ndan biriydi ifl>kl iflaret cihaz>n>n yayalara yeflil yanmasiyla birlikte okul geçidinden karfliya geçen ö¤rencileri izledim onlar benim yeni okul arkadafllarim olacaklardi belki de bana do¤ru bakan ifliltili gözlerini gördü¤ümde öyle heyecanlandim ki o an bu güzel flehrin ve yeni arkadafllarimin geride birakti¤im flehri ve arkadafllari aratmayaca¤ini anladim ailemle birlikte bu güzel flehirde de çok mutlu olaca¤imiza inandim Çal>flma kitab 10,11 yayalar için trafik unsurlar>n fark etmek niçin önemlidir 15

[close]

Comments

no comments yet