4.SINIF TÜRKÇE ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI-MEB

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1


[close]

p. 2

md>r ve millî e¤itim bakanl>¤>na aittir kitab>n metin soru ve flekilleri k>smen de olsa hiçbir surette al>n>p yay>mlanamaz ed¤ talim ve terbiye kurulunun 17.12.2009 gün ve 250 say>l karar ile çal>flma kitab olarak kabul edilmifl yay>mlar dairesi baflkanl>¤>n>n 08.03.2011 gün ve 886 say>l yaz>s ile ikinci defa 323.000 adet bas>lm>flt>r.

[close]

p. 3[close]

p. 4[close]

p. 5

mustafa kemal ataturk

[close]

p. 6[close]

p. 7

tanitim fiemasi teman>n ad metnin ad temaya bafllamadan önce cevaplayaca¤>n>z sorular 1 mutlu park ve toplum ey bralan>r afla¤>daki rüzgârgülünde kar>fl>k olarak verilmifl sözcükleri sözlükte oldu¤u gibi alfabetik s>raya göre s>ralay>n>z 1 ren gâ ren k çim 2 3 ko lcü k çö p gö en 4 ça n c>v >lt e ke kur abiy nt 5 6 7 8 7 etkinlik bu temada iflleyece¤iniz metinlerin isimleri a afla¤>daki kutucukta bir sorun anlat>lm>flt>r bu soruna iliflkin çözüm önerilerinizi öneri kutucuklar>na yaz>n>z temaya haz>rlan>yorum karikatürü inceledikten sonra ö¤retmeninizin sorular>na cevap veriniz neler Ö/renece m temaya bafllamadan önce afla¤>daki soruyu cevaplay>n>z 1 bu temadaki metinler arac>l>¤>yla hangi konularda bilgi edinece¤inizi düflünüyorsunuz s>n>fça y>l sonu pikni¤ine gittiniz piknik alan>n>n çok miktarda çöple dolu oldu¤unu gördünüz bu durumda neler yapars>n>z 1 önerim 2 önerim 3 önerim 112 kendinizi ve arkadafllar>n>z de¤erlendirmeniz için doldurman>z gereken formlar altin Ö/Ütler mav ifiik maÇi bklar>n>z arkadafllar>n>zla paylafl>n>z tema de/erlendnda cevaplayaca¤>n>z sorular i paragraf okuyunuz afla¤>daki sorular paragrafa göre cevaplay>n>z afl>k veysel i yak>ndan tan>d>¤>m zaman telafl içindeydim delicesine sevdi¤im isimsiz sahipsiz köy türkülerimizden birinin adam>n bulmufltum ona bakarak öteki sevgili türkülerin insanlar hakk>nda bir fikir edindim veysel herfleyden önce sahici idi yani yedisinde kaybettim gözümü derken gözünden kastetti¤i sevgili yahut ona benzer bir fley de¤il ad>yla san>yla kendi gözleriydi bedri rahmi eyÜbo/lu 1 yazar türkü insanlar hakk>nda ne düflünmektedir a herfleyden önce türkü insanlar çok önemlidir b afl>k veysel türkü insanlar>n>n en sahicilerindendir c köy türkülerinin sahiplerinin isimleri yoktur d türkü insanlar>n>n söyledikleri sahicidir 2 yazar afl>k veysel i yak>ndan tan>d>¤ zaman neden telafllanm>flt>r aç>klay>n>z ÜrÜn dosyam Ürün dosyama koydu¤um Çal>flmam>n ad bu Çal>flmam neden seçtim Çal>flmama verdi¤im puan 10 üzerinden ii numaraland>r>lm>fl vagonlarda baz cümleler yer almaktad>r bu cümleleri okuyunuz selim kiflisel görüfl ifade eden vagona binmek istemektedir buna göre selim in binece¤i vagonu iflaretleyiniz hastal>klard a an korunmak için afl olunmal d>r ceviz bo b miktarda l ve mine vitamin ral içerir bu gü s>cakl n hava c 6°c d >¤ ir arm ut sevd en mey i¤im vedi r d 135 Ürün dosyan>zda saklayaca¤>n>z çal>flmalar kaydedece¤iniz formlar 7 temadaki metinlerinizle ilgili de¤erlendirme çal>flmalar>

[close]

p. 8

tema sirasi temanin adi sayfa nu 11 1 b

[close]

p. 9

tema sirasi temanin adi sayfa nu 84 4 yen

[close]

p. 10

tema sirasi temanin adi sayfa nu 157 7 de/erler

[close]

p. 11

1 e toplum yv re b temaya haz>rlan>yorum karikatürü inceledikten sonra ö¤retmeninizin sorular>na cevap veriniz neler Ö/renece m temaya bafllamadan önce afla¤>daki soruyu cevaplay>n>z 1 bu temadaki metinler arac>l>¤>yla hangi konularda bilgi edinece¤inizi düflünüyorsunuz altin Ö/Ütler mav ifiik maÇi b

[close]

p. 12

altin Ö/Ütler 1 etkinlik a anahtar sözcüklerin ve sözcük gruplar>n>n akliniza getirdi¤i yeni sözcükler ve sözcük gruplar>n baloncuklara yaziniz yüksek sesle müzik dinlememek görgü kurallari iletiflim ö¤üt sihirli sözler b bu sözcükleri kullanarak birer cümle yaz>n>z 12

[close]

p. 13

altin Ö/Ütler 2 etkinlik afla¤>da iki ayr metin yer almaktad>r birinci metin nasrettin hoca f>kras ikinci metin ise bir gazete haberidir bu metinleri okuyunuz do¤uran kazan hoca komflusundan ödünç bir kazan alir kazani geri verirken de içine bir tencere yerlefltirir komflusu sorar ­ hoca m bu ne ­ senin kazan do¤urdu der hoca komflusu çok sevinir ardindan birkaç gün geçer hoca yine komflusuna gider bir iki gün kullanmak için kazani ister komflusu ­ hay hay bafl üstüne der kazani sevinerek hoca ya verir aradan uzun bir zaman geçer kazani geri gelmeyince komflusu hoca nin evine gider ve sorar ­ hoca m bizim kazan ne oldu ­ sizin kazan mi sizlere ömür der hoca komflu flaflirir ­ aman hoca m kazan bu nasil ölür ­ komflum yine saçmaladin kazanin do¤urdu¤una inaniyorsun da öldü¤üne neden inanmiyorsun bas>ndan a hangi metni okumak sizi e¤lendirdi b hangi metni okuduktan sonra bilgi edindiniz 13

[close]

p. 14

altin Ö/Ütler 3 etkinlik a okudu¤unuz metinde anlam>n bilmedi¤iniz sözcükleri sepetin içine yaz>n>z b sepetteki sözcükleri yanda verilen defter resmi üzerine türkçe sözlükte oldu¤u gibi alfabetik s>raya göre yerlefltiriniz koy sepete sözlü¤e s>rala c sözcüklerin anlamlar>n tahmin ettikten sonra tahminlerinizi sözlüklerinize bakarak kontrol ediniz d anlamlar>n ö¤rendi¤iniz bu sözcükleri cümle içinde kullan>n>z 14

[close]

p. 15

altin Ö/Ütler 4 etkinlik afla¤idaki fliiri okuyunuz sn sözcük yolu a dedektif kaplumba¤a n>n marula ulaflmas gerekiyor onun marula ulaflmas için önünde dört tane yol bulunmaktad>r yaz>m do¤ru olan sözcükleri renkli kalemle boyayarak dedektif kaplumba¤a n>n marula ulaflmas>n sa¤lay>n>z sözcüklerden oluflan yollardan sadece bir tanesinde sözcüklerin yaz>m do¤rudur abcd atasözü atasözü atasözü atasözü his etmek hissetmek hissetmek hissetmek flair flayir flair flair di¤er di¤er diyer di¤er b dedektif kaplumba¤a n>n yerinde siz olsayd>n>z sözcük yolundan marula ulaflmak için afla¤>daki malzemelerden hangisini kullan>rd>n>z

[close]

Comments

no comments yet