4.SINIF TRAFİK GÜVENLİĞİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI-MEB

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1


[close]

p. 2

m¤>na aittir kitab>n metin soru ve flekilleri k>smen de olsa hiçbir surette al>n>p yay>mlanamaz ed¤ talim ve terbiye kurulunun 31.05.2007 gün ve 103 say>l karar ie çal>flma kitab olarak kabul edilmifl yay>mlar dairesi baflkanl>¤>n>n 08.03.2011 gün ve 886 say>l yaz>s ile beflinci defa 318.000 adet bas>lm>flt>r.

[close]

p. 3[close]

p. 4[close]

p. 5

mustafa kemal ataturk

[close]

p. 6[close]

p. 7


[close]

p. 8

organ

[close]

p. 9

yaya tema 9

[close]

p. 10

trafda yer alan bulmacay ailenizle birlikte çözünüz 5 9 3 4 6 7 8 2 1 1 trafi¤i düzenlemek için kullan>lan özel iflaretlerin tümüne ne ad verilir 2 kara yolunda insan hayvan ve yük tafl>maya yarayan araçlara ne denir 3 yayalar>n yürümek için kulland>¤ alana ne denir 4 trafi¤i düzenlemekle görevli kifli kimdir 5 tafl>tlar>n ve yayalar>n kavflaklardan geçiflini düzenleyen >fl>k sistemine ne ad verilir 6 tafl>t yolunda yayalar>n güvenli bir flekilde karfl>ya geçmelerini sa¤layan iflaretle belirlenmifl alanlara ne denir 7 caddeye oranla daha dar ve k>sa olan yola ne denir 8 tafl>t yolunda ö¤rencilerin kara yolundan karfl>ya geçmesi için iflaretlerle belirlenmifl alanlara ne denir 9 fiehir içinde bulunan ana yola ne denir 10

[close]

p. 11

2 etkinlik a b c ç d e f g afla¤>da trafik unsurlar>n>n isimleri verilmifltir yukar>daki foto¤raflarin yanindaki harfi afla¤>daki uygun isimlerin yanina yaziniz 1 cadde 2 okul geçidi 3 sokak 4 tafl>t 5 iflikli r>m 11

[close]

p. 12

trafdaki trafik iflaret levhalar>n inceleyiniz a zarar görmüfl ve okunamayan bu iflaret levhalar>n>n bizler için oluflturabilece¤i tehlikeler nelerdir afla¤>daki bofllu¤a yaz>n>z b trafik iflaret levhalar>n>n zarar görmesini önlemek için siz neler yapabilirsiniz afla¤>daki bofllu¤a yaz>n>z 12

[close]

p. 13

2 etkinlik afla¤>da verilen trafik iflaret levhalar>n inceleyiniz bu trafik iflaret levhalarinin adini ve flekillerinin ne anlam ifade etti¤ini yanlarindaki boflluklara yaziniz ad anlam ad anlam ad anlam ad anlam ad anlam 13

[close]

p. 14

yaya kaldiriminda yÜrÜyorum 1 etkinlik bofl b>rak>lan yerlere uygun kelimeleri yazarak cümleleri tamamlay>n>z 1 bir büyü¤ümüz ile yaya kald>r>m>nda yürürken kald>r>m>n tafl>t yoluna tarafindan yürümeliyiz 2 yaya kald>r>m sadece yürümesi için ayrilmifltir 3 yaya kald>r>m>nda yürürken yol üzerindeki ve dikkat etmeliyiz 4 kald>r>mda yürürken arkadafllar>m>zla 2 etkinlik hamile yafll çocuk ve engellilerin yaya kald>r>mlar>nda rahat ve güvenli bir flekilde yürüyebilmeleri için nelere dikkat etmeliyiz afla¤>da bofl b>rak>lm>fl alana konuyla ilgili düflüncelerinizi yaz>n>z 14

[close]

p. 15

3 etkinlik yukar>daki resimde yaya kald>r>m>nda yürüyen yayalar görüyorsunuz afla¤>daki alana bu yayalar>n yapt>klar yanl>fl davran>fllar yaz>n>z 1 2 3 4 5 15

[close]

Comments

no comments yet