4.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS VE ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI-(2.KİTAP)-MEB

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1

yazarlar dr miyase koyuncu kaya Özgül da emine koÇak tu¤rul yildirim mehmet Ünal devlet k

[close]

p. 2

md>r ve millî e¤itim bakanl>¤>na aittir kitab>n metin etkinlik soru ve flekilleri k>smen de olsa hiçbir surette al>n>p yay>mlanamaz ed¤ ndan haz>rlanm>fl talim ve terbiye kurulunun 18.12.2009 gün ve 292 say>l karar ile ders kitab olarak kabul edilmifl yay>mlar dairesi baflkanl>¤>n>n 08.03.2011 gün ve 886 say>l yaz>lar ile ikinci defa 338.992 adet bas>lm>flt>r.

[close]

p. 3[close]

p. 4[close]

p. 5

mustafa kemal ataturk

[close]

p. 6[close]

p. 7

ders k

[close]

p. 8


[close]

p. 9


[close]

p. 10

104

[close]

p. 11

5 Ünl>k ulafl>m hazirlik Çalifimalari 1 hangi teknolojik ürünleri kullan>yorsunuz bu ürünlerin size sa¤lad>¤ kolayl>klar nelerdir 2 cemre zemheri k>rlang>ç so¤uklar>n>n anlamlar>n sözlükten bulunuz bu adland>rmalar günümüzde kullan>l>yor mu aç>klay>n>z 3 kulland>¤>n>z bir ürünün ilk hâlini arafltiriniz eski ve yeni hâlleri arasindaki benzerlik ve farkliliklari yaziniz 4 ev ifllerinde kullan>lan teknolojik ürünleri tespit ediniz bu ürünlerin olmad>¤ zamanlarda ev ifllerinin nas>l ve ne kadar sürede yap>ld>¤>n aile büyüklerinizden ö¤reniniz 5 kendinizin ve yak>nlar>n>z>n ihtiyaçlar>ndan yola ç>karak ne tür ürünler tasarlanabilece¤ini düflününüz bu ürünün özelliklerini söyleyiniz 6 teknolojik ürünlerin yararlar>n>n yan>nda zararlar da var m>d>r Örnekler veriniz 105

[close]

p. 12

hayatimizda teknoloj yi ki var dedi¤iniz teknolojik ürünler hangileridir neden bu ürünleri seçti¤inizi aç>klay>n>z teknoloji telefon firin elektrikli süpürge klima bilgisayar radyo bulaflik makinesi günlük yaflamimizin artik bir parçasi olmufl yüzlerce teknolojik ürün siralayabiliriz peki tüm bu teknolojik ürünler herkes için ayni öneme mi sahiptir sizin annenizin ya da dedenizin yi ki var dedi¤i ürünler ayni midir barbaros r>n inceleyerek en çok tercih edilen ürünleri bulunuz anket sorusu m levent hüseyin day>m buket ablam Çiçekçi ahmet amca toplam 1 3 1 1 1 2 Ütü ankete kat>lan kifliler 1 2 1 1 tabloya göre kiflilerin yi ki var dedikleri ürünleri tercih etme nedenleri neler olabilir 106 uydu

[close]

p. 13

ertu¤rul un anketinde de gördü¤ünüz gibi yi ki var dedi¤imiz ürünler ihtiyaçlar>m>za göre de¤iflmektedir aile büyüklerinizden eskiden teknolojik ürün sayisinin ne kadar az oldu¤unu yaflamlar>n>n daha zor oldu¤unu iflitmiflsinizdir teknolojik ürünler artt>kça örne¤in çamafl>r ve bulafl>k makinesi gibi ürünlerin kullan>lmas>yla hayat>m>z kolaylaflt>rmifltir tüm bu kolayl>klar teknolojik geliflmelere teknolojik geliflmelerin temeli de bilime dayanmaktadir deney ve gözleme dayanan yöntemlerle do¤ru sonuçlar ç>karmaya yarayan bilimin geliflti¤i toplumlarda teknoloji de geliflmifltir Çünkü edinilen bilgiler teknolojiyi gelifltirmek için kullan>lmaktadir dünyada teknolojisi geliflmifl toplumlar>n sanayisi de geliflmifltir sanayisi geliflen toplumlar kalk>nm>fl toplumlard>r günümüzde teknolojik ürünler günlük hayat>m>z>n her alan>na girmifltir baz teknolojik ürünlerin kullan>m alanlar>na göre s>n>fland>r>ld>¤ afla¤>daki görseli inceleyiniz e tflma kitab 74 75 5 Ün

[close]

p. 14

zamani ÖlÇÜyoruz hale dedeci¤im sen ne zaman do¤dun zaman nas>l tespit ediyorsunuz dede kiraz a¤açlari çiçek açti¤inda siz de aile büyüklerinize ne zaman do¤duklar>n sorarsan>z hale nin dedesinin söyledi¤i gibi kirazlar çiçek açt>¤>nda ekinler biçildi¤inde ya da kuzular yaylaya ç>kt>¤>nda gibi cevaplar alabilirsiniz günümüzde ise zaman belirlemek için kesin sonuçlar veren yöntemler kullan>lmakta bu yöntemler ilk ça¤lara kadar uzanan çal>flmalara dayanmaktadir www.snews.bnl.gov soldaki çizimde ilk ça¤larda gök cisimlerinin hareketlerini inceleyen bir kifliyi görüyorsunuz sa¤da ise günümüzde dünyanin en geliflmifl gözlemevlerinden birinde çocuklar>n teleskopla gözlem yapt>klar bir foto¤raf yer aliyor n>n yükselmesini ve çekilmesini gözlemleyerek zaman dilimlere ayirmaya çal>flm>fllar olaylar zaman içinde belirlemek için y>l mevsimlere mevsimleri aylara aylar haftalara haftalar da günlere bölümlemifller böylece ilk takvimler ortaya çikmifl günümüzden yaklafl>k 5000 y>l önce yap>lan ilk takvim ay n dünya etraf>nda dönüflüne göre düzenlenmifl zaman içinde farkl takvimler kullan>lmas>na ra¤men günümüzde dünyada yayg>n olarak kullan>lan iki takvim vard>r hz n do¤umu günefl y>l>n esas alan miladi takvimin hz muhammed in mekke den medine ye göçü de hicrî takvimin bafllang>c olarak kabul edilmifltir bu geliflmeler toplumlar>n takvimlerini olufltururken kendileri için önemli olan bir olay bafllang>ç ald>klar>n göstermektedir türkler tarihleri boyunca pek çok takvim kullanm>fllard>r bunlardan biri de on iki hayvanl türk takvimi dir Ülkemizde cumhuriyetin ilan>ndan sonra ça¤dafllaflma amac>yla yap>lan yeniliklerle birlikte 1 ocak 1926 tarihinden itibaren miladi takvim kullan>lmaya bafllanm>flt>r bu takvime göre bir y>l 365 gün 52 hafta ve 12 ay olarak zaman dilimlerine ayr>lm>flt>r 108 Çal>flma kitab 76

[close]

p. 15

saatlerimiz güneflin do¤mas>n ve batmas>n gözlemleyen insanlar gece ve gündüz kavramlar>n kullanmaya bafllam>fllard>r yap>lacak ifllerin gece ve gündüz içindeki zamanlara paylaflt>r>lmas ihtiyac saatlerin icat edilmesini sa¤lamifltir yüzy>llar boyunca en yayg>n olarak kullan>lan saat günefl saati olmufltur bu saat güneflin hareketine göre zamani belirler güneflin oluflturdu¤u gölgeyi ölçer bu yüzden günefl saatleri ancak bol güneflli ülkelerde ve gündüzleri kullanilm>flt>r erzurum fieyhler cami üzerinde bulunan günefl saati r bu saatler birer a¤irli¤a ba¤li olarak çalifliyordu ve belirli zaman araliklari ile gonga vuran tokmaklarla donatilmiflt saatlerde kullan>lan sarkacin icad>yla ilk defa saatlere dakika ve saniye kollari eklendi kol saatleri ise 1890 larda ortaya çikti günümüzde ise kolumuzda masamizda duvarimizda zamani bizimle paylaflan ve hatirlatan çeflit çeflit saatler vardir m>n>n yayg>nlaflmad>¤ dönemlerde yöneticiler flehir merkezlerine saat kuleleri yaptirirmifl yukar>da foto¤raf>n gördü¤ünüz l>nda yap>lm>fl yaflad>¤>n>z yerde bir saat kulesi yoksa nereye nas>l bir saat yapt>rmak isterdiniz 109 5 Ünn boflalmas>yla zaman gösteriyordu suyun boflalmaya bafllamasindan tamamen boflalincaya kadar geçen süreyi gösteren bu saatler bulutlu havalarda da çal>fl>yordu ancak suyun ak>fl>n belli bir tempoda tutmak çok zor www.physics.nist.gov oldu¤undan zamanla bu saatlerin hatal ölçüm resimde ilk su saatlerinden birini görüyorsunuz yapt>¤ anlafl>ld yumurta biçimindeki cam kaptan akan kum kum saatlerinin ilk tasarimiyd bu saatler zaman ölçmek için so¤uk iklimlerde su saatinden daha kullan>fll>yd ancak kum saati gün boyunca zaman ölçümü için çok uygun bir araç de¤ildi bunun için ya çok büyük yapilmasi ya da baflinda birinin beklemesi gerekiyordu.

[close]

Comments

no comments yet