4.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERS VE ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI-(2.KİTAP)-MEB

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1

lkÖretm 4 fen ve teknoloj ders ve Örenc Çalima ktabi 2 ktap yazarlar mehtap agalday hatice kübra akÇam nciser pek fatma kablan devlet ktaplari knc baski 2011

[close]

p. 2

mllÎ eitm bakanlii yayinlari 4857 ders ktaplari dzs 1441 11 y.0002.4025 her hakki saklidir ve millî eitim bakanliina aittir kitabin metin soru ve ekilleri kismen de olsa hiçbir surette alinip yayimlanamaz edtÖr doç dr gülen baci kiliÇ dl uzmani smail emre yilmaz ÖlÇme-deerlendrme uzmani dr nurcan ateok devec gÖrsel tasarim emel toker n Özgür Ünal hsan tÜrk rehberlk uzmani nurten Özban program geltrme uzmani sonay osmanaaolu isbn 978-975-11-3415-8 millî eitim bakanlii talim ve terbiye kurulunun 18.12.2009 gün ve 289 sayili karari ile ders kitabi olarak kabul edilmi yayimlar dairesi bakanliinin 08.03.2011 gün ve 886 sayili yazisi ile ikinci defa 340.691 adet basilmitir.

[close]

p. 3[close]

p. 4[close]

p. 5

mustafa kemal ataturk

[close]

p. 6[close]

p. 7

ders ktabi

[close]

p. 8

Çndekler 4 Ünite iik ve ses 124 a iik 126 1 karanlikta görebilir miyiz 126 2 geçmiten günümüze aydinlatma 132 3 iik Çevreyi etkiler mi 139 b ses 142 1 her sesin bir kaynai vardir 142 2 ses nasil oluur 146 3 ses de Çevreyi etkiler mi 152 Ünitemizi Özetleyelim 155 Ünite sonu deerlendirme sorulari 156 5 Ünite gezegenmz dÜnya 158 1 dünya mizi taniyalim 2 dünya mizin yapisinda neler var 160 169 Ünitemizi Özetleyelim 179 Ünite sonu deerlendirme sorulari 180 viii

[close]

p. 9

6 Ünite canlilar dÜnyasini gezelm taniyalim 182 1 Çevremizdeki varliklar 2 yaadiimiz Çevre 184 196 Ünitemizi Özetleyelim 209 Ünite sonu deerlendirme sorulari 210 7 Ünite yaamimizdak elektrk 212 1 elektrikle tanialim 2 elektriin yol açabilecei tehlikeler 3 pillerle tanialim 4 basit elektrik devreleri kuralim 214 222 226 229 Ünitemizi Özetleyelim 233 Ünite sonu deerlendirme sorulari 234 ix

[close]

p. 10

4 Ünite ifiik ve ses konular a ifiik 1 2 3 karanl>kta görebilir miyiz geçmiflten günümüze ayd>nlatma ifl>k Çevreyi etkiler mi b ses 1 2 3 her sesin bir kayna¤ vard>r ses nas>l oluflur ses de Çevreyi etkiler mi 124

[close]

p. 11

karanl>kta görebilir miyiz ifl>k ve ses may>s ay>n>n son haftas>yd Çocuk balesinin y>l sonu gösterisi için herkes oldukça heyacanl>yd minik balerinler y>l boyunca çok çal>flm>fllard gösteri salonu çok kalabal>kt az sonra müzi¤in duyulmas ve perdelerin aç>lmas>yla adeta görsel bir flölen bafllam>flt balerinler yerini al>r almaz sahnede bir renk cümbüflü meydana geldi etrafa saç>lan >fl>k demetleri çok etkileyiciydi hoparlör sayesinde herkes müzi¤i rahatl>kla duyabiliyordu balerinlerin hareketiyle uyumlu bir flekilde sahne >fl>klar da renk de¤ifltiriyor gözleri kamaflt>r>yordu bu görsel flölen iki saatin sonunda bitmiflti minik balerinler salondaki seyircilerden çok büyük alk>fl alarak sahneden indiler · sahnede kullan>lan >fl>k ve ses kaynaklar nelerdir · gösteride >fl>k ve ses kaynaklar>n>n kullan>lmas>n>n sebebi ne olabilir bu kaynaklar olmasayd ne olurdu aç>klayal>m · Çevremizde ne tür >fl>k ve ses kaynaklar vard>r akl>m>za >fl>k ve ses ile ilgili daha farkl sorular gelebilir hep birlikte bu sorular>n cevab>n bulmak için ünitemize bafllayal>m e 1 s 78 e 2 s 79 125

[close]

p. 12

a ifiik 1 karanl>kta görebilir miyiz anahtar kavramlar · karanl>k · >fl>k · >fl>k kayna¤ zeynep ailesi ile birlikte akflam yeme¤i yerken aniden elektrikler kesilir annesi zeynep e k>z>m oturma odas>ndaki dolab>n çekmecesinde el feneri ve mumlar olacakt onlar getirir misin der zeynep karanl>kta yürümeye çal>fl>r bir yandan da annesine anneci¤im hiçbir fley göremiyorum fiu an nerede oldu¤umu bile bilmiyorum diye yan>t verir yukar>daki metne göre · zeynep in hiçbir fley görememesinin sebebi nedir · annesi zeynep ten görebilmek için ne istemifltir · daha önce biz de karanl>k bir ortamda kald>k m bu durumda ne yapt>k n yeterince ayd>nlat>lm>fl olmas gerekir gündüz günefl >fl>nlar bulundu¤umuz orta-m ayd>nlat>r böylelikle etraf>m>zdaki her fle-yi net olarak görebiliriz akflam ise güneflin batmas>yla bulundu¤umuz ortam karanl>k oldu¤u için varl>klar net olarak görmemiz zorlafl>r ve >fl>¤a ihtiyaç duyar>z Örne¤in gece kitap okumay planl>yorsak bulundu¤umuz ortamda mutlaka >fl>k olmas gerekir fiimdi >fl>¤>n görmeyi nas>l etkiledi¤ini yapaca¤>m>z etkinlikle gözlemleyelim 126

[close]

p. 13

karanl>kta görebilir miyiz ifl>k ve ses 1 etknl>k karanl>k bafllamak <çin ayakkab kutusu çeflitli cisimler tafl makas kalem silgi vb birlikte yapalim · bir arkadafl>m>z s>n>f>n d>fl>na ç>karal>m · ayakkab kutusunun yan taraf>na içerisini görebilece¤imiz büyüklükte bir delik açal>m bunun için ö¤retmenimizden yard>m alal>m · kutunun içine cisimlerimizden herhangi birini koyal>m ve kapa¤>n kapatal>m · d>flar>daki arkadafl>m>z içeriye ça¤>ral>m delikten içeri bakmas>n ve kutudaki cismin ne oldu¤unu söylemesini isteyelim · kutunun kapa¤>n kademe kademe açarak >fl>¤>n içeri girmesini sa¤layal>m kutunun içindeki cisimle arkadafl>m>z>n söyledi¤i cismin ayn olup olmad>¤>n kontrol edelim · kutunun içine di¤er cisimleri koyarak baflka arkadafllar>m>zla etkinli¤i birkaç kez tekrarlayal>m ne oldu · kutunun içindekileri hangi durumda görebildik neden bulundu¤umuz ortamda >fl>k miktar yeterliyse varl>klar daha net görebiliriz Çünkü görebilmek için >fl>¤a ihtiyac>m>z vard>r ifl>¤>n yetersiz oldu¤u ortamlarda varl>klar net göremeyece¤imizden farkl alg>layabiliriz bu durum bazen yan>lmam>za neden olabilir bl bfl>¤ bu noktalara kadar ulaflmad>¤ için azal>r ve ortam giderek karanl>k olur e 3 s 79 stadyumlarda gece maçlar>n>n kolay yap>lmas için ayd>nlatma araçlar kullan>l>r maden ocaklar>nda çal>flan iflçiler baretlerindeki >fl>k ile önlerini ayd>nlat>rlar tafl>tlar gece yolculuk yapabilmek için farlar>n yakarlar 127

[close]

p. 14

yeryüzünde hayat>n devam için günefl >fl>¤ gereklidir bitkiler besin ve oksijen üretebilmek için günefl >fl>¤>n kullan>rlar ifl>k canl>lar>n yaflam kayna¤>d>r ifl>¤>n çok fazla olmas hâlinde zararlar da söz konusu olabilir fazla >fl>k gözlerimizi kamaflt>r>r ve bundan rahats>z oluruz kuvvetli >fl>k yayan cisimlere örne¤in günefle ç>plak gözle bakmam>z göz sa¤l>¤>m>z olumsuz etkiler Çevremizdeki ifl>k kaynaklar havan>n aç>k ve bulutsuz oldu¤u bir gecede ormanda yürüyüfl yapt>¤>m>z varsayal>m bu yürüyüfl s>ras>nda etraf>m>z görmemizi sa¤layan nedir hava aç>k ve bulutsuz olmasayd bu yürüyüflü kolayca yapabilir miydik Çevremizdeki >fl>k kaynaklar>n gözlemleyerek gözlemlerimizi arkadafllar>m>zla paylaflal>m gündüz varl>klar günefl in yayd>¤ >fl>k sayesinde görürüz günefl batt>ktan bir süre sonra görebilmek için >fl>k kaynaklar>n kullan>r>z Çevremizde ne tür >fl>k kaynaklar vard>r y>ld>zlar geceleri efrafa >fl>k saçar gündüz günefl >fl>klar daha güçlü oldu¤u için di¤er y>ld>zlar göremeyiz varl>klar görebilmemiz için >fl>k kayna¤>ndan ç>kan >fl>klar>n varl>klara çarparak gözümüze gelmesi gerekir görme organ>m>z olan göz >fl>¤ alg>layarak görmemizi sa¤lar eski ça¤larda yaflayan insanlar >fl>¤>n gözlerden ç>kt>¤>na inan>rlard ancak gözümüz bir >fl>k kayna¤ de¤ildir her >fl>k bir kaynaktan gelir ifl>k yayarak çevresini ayd>nlatan her fley >fl>k kayna¤>d>r dünya n>n en büyük >fl>k kayna¤ günefl tir y>ld>zlar flimflek ampul mum ve atefl böce¤i >fl>k kaynaklar>na örnek olarak verilebilir 128

[close]

p. 15

karanl>kta görebilir miyiz ifl>k ve ses iik kaynaklari doal iik kaynaklari yapay iik kaynaklari bir y>ld>z olan günefl dünya m>z>n hemen hemen tüm >fl>k enerjisi ihtiyac>n karfl>lar günefl gibi insanlar taraf>ndan üretilmemifl kendili¤inden >fl>k yayan günefl meflale cisimlere do¤al >fl>k kaynaklar ad verilir do¤al >fl>k kaynaklar yap>lar>na ba¤l olarak sürekli >fl>k yayabilir y>ld>zlar ya¤murlu havalarda çakan flimflek de do¤al >fl>k kaynaklar>d>r fiimflek kta etraflar>n görebilmek için çeflitli ayd>nlatma araçlar kullan>rlar n bu amaçla ürettikleri >fl>k kaynaklar>na yapay >fl>k kaynaklar ad verilir ampul mum gaz lambas meflale ve kandil yapay >fl>k kaynaklar>ndand>r gaz lambas y>ld>zlar ampul her >fl>k kayna¤>n>n parlakl>¤ ayn de¤ildir kullan>m alanlar>na göre parlakl>klar farkl yapay >fl>k kaynaklar gelifltirilmifltir yukar>daki flemada verilen yapay >fl>k kaynaklar>ndan hangisinin en parlak oldu¤unu söyleyebiliriz bl blar>nda gerçekleflen baz olaylar sayesinde etraflar>na >fl>k saçar böylece düflmanlar>n>n kendilerine zarar vermesine engel olurlar e do¤ada baz mantar türleri ve denizin derinliklerinde yaflayan kimi bal>klar >fl>k yayd>klar için do¤al >fl>k kaynaklar>d>r biz de parlak cisimleriz acaba bizler de birer >fl>k kayna¤ m>y>z peki çevremizde parlayan her fley >fl>k kayna¤ m>d>r bu sorunun cevab>n yapaca¤>m>z bir etkinlikle ö¤renelim sorunu e 4 s 80 129

[close]

Comments

no comments yet