4.SINIF MATEMATİK DERS VE ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI-(2.KİTAP)-MEB

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1

ders ve Ö/renc Çalifima k

[close]

p. 2

md>r ve millî e¤itim bakanl>¤>na aittir kitab>n metin soru ve flekilleri k>smen de olsa hiçbir surette al>n>p yay>mlanamaz ed¤ talim ve terbiye kurulunun 17.12.2009 gün ve 251 say>l karar ile ders kitab olarak kabul edilmifl yay>mlar dairesi baflkanl>¤>n>n 08.03.2011 gün ve 886 say>l yaz>s ile ikinci defa 324.505 adet bas>lm>flt>r.

[close]

p. 3[close]

p. 4[close]

p. 5

mustafa kemal ataturk

[close]

p. 6[close]

p. 7

ders k

[close]

p. 8

keslaflt>ral>m 100 bir Çoklu¤un n bulma 104 bölüm de¤erlendirmesi 106 2 bölüm kesirlerle karma m 115 bölüm de¤erlendirmesi Ünite de¤erlendirmesi 117 119 viii

[close]

p. 9

ondalik kesk kesirler 122 kesirlerin virgüllü gösterimi 122 ondal>k kesirleri karfl>laflt>ral>m 127 bölüm de¤erlendirmesi 130 2 bölüm uzunluk Ölçme 131 kilometre ve milimetre 131 Ölçme birimlerindeki de¤ifliklikler 136 problem Çözelim ve kural>m 138 bölüm de¤erlendirmesi 140 3 bölüm Çevre uzunlu¤u 141 Çevre uzunluklar>n hesaplayal>m 141 problem Çözelim ve kural>m 146 bölüm de¤erlendirmesi 148 Ünite de¤erlendirmesi 150 sayilarla k ve tahmin etme 154 kolayca Çarp>yorum 154 Çarpma ve bölme ml m 171 bölüm de¤erlendirmesi 175 Ünite de¤erlendirmesi 177 ix

[close]

p. 10

x

[close]

p. 11

kesl kesir ·bileflik kesir ·alan ·birim kare

[close]

p. 12

kesirler kesirleri daki resimlerde her bir masada bulunan gözlemeleri oturanlara eflit olarak paylaflt>rabilir misiniz paylaflt>ral>m ·kavanoz kapa¤ veya · 4 er kiflilik gruplara ayrilal>m kase ·kâ¤>t · gruptaki her bir kifliyle a4 kâ¤>d>n dörde katlayalim ·makas ·kalem · Üzerine kavanoz kapa¤ yard>m>yla bir çember çizerek toplam 16 tane daire elde edelim · kesti¤imiz dairelerden dört tanesini gözleme modeli olarak düflünerek 4 e katlayal>m · oluflan efl parçalar>n üzerine kesrin birimini yazal>m · kat yerlerinden keserek grubumuzdaki 4 arkadafl>m>za paylaflt>ral>m · benzer flekilde 3 gözlemeyi 4 arkadafl>m>za nas>l paylaflt>raca¤>m>z tart>flal>m · 5 gözlemeyi 4 arkadafl>m>za eflit bir flekilde paylaflt>ral>m paylaflt>r>rken her bir gözlemeyi kaç efl parçaya ay>rd>n>z · oluflturdu¤unuz her bir dilime kesrin birimini yazal>m herkese kesrin biriminden kaçar tane düfltü her arkadafl>n>za en az bir gözleme düfltü mü geriye bir bütünden fazla parça kaldi m herkese düflen gözleme miktar>n bir bütün gözlemeyi düflünerek nas>l ifade edersiniz 5 gözlemeyi 4 kifliye paylaflt>r>rken herkese önce birer bütün gözleme verip sonra kalan parçalara bölerek da¤>tsayd>k sonuç de¤iflir miydi 7 gözlemeyi 4 kifliye nas>l paylaflt>r>rs>n>z aç>klay>n>z · grup olarak verdi¤iniz cevaplar defterinize yaz>n>z 96

[close]

p. 13

afla¤>daki flekilleri inceleyelim fiekillerin üzerindeki birim kesirlerden de yararlanip boyal k>s>mlar kesir olarak ifade edelim 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 8 1 8 1 1 8 8 1 8 1 8 kesrin birimi 1 6 1 5 5 tane 6 6 kesrin birimi 1 5 1 1 1 tane 5 5 1 10 1 10 1 10 1 1 8 8 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 kesrin birimi 1 8 2 1 2 tane 8 8 kesrin birimi 1 10 1 3 3 tane 10 10 kesrin birimi 1 12 1 7 7 tane 12 12 kesrin birimi 1 15 6 1 6 tane 15 15 afla¤>daki flekillerin belirtti¤i kesirlerin iki farkli okunuflunu inceleyelim a 1 4 1 4 1 4 1 4 4 tane 1 4 1 tam payda bütünün kaç efl parçaya bölündü¤ünü pay ise efl parçalardan kaç tanesinin al>nd>¤>n gösterir 3 4 pay payda b 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 5 tane 1 4 5 4 befl tane dörtte bir 1 1 4 1 4 1 4 1 4 1 1 4 bir tam dörtte bir 97

[close]

p. 14

15 tane 1 6 3 6 15 6 2 bir bütünden az miktar gösteren kesirler basit kesir bir bütünü veya daha fazla miktar gösteren kesirler bileflik kesir olarak isimlendirilir bileflik kesirlerin içindeki bütün say>s>n>n belirtildi¤i kesirler tam say>l kesir olarak isimlendirilir · · · · say do¤rusunda kesirler yandaki gibi noktal kâ¤>da bütün bir dikdörtgen ve alt>na da bir say do¤rusu çizelim bütün ve say do¤rusu üzerinde 3 ü gösterelim 4 noktali kâ¤ida iki bütün çizip say do¤rusunda uygun say>lar yerlefltirelim 6 kesrini bütünler ve say do¤rusu üzerinde 4 6 kesrini tam say>l kesir olarak nas>l gösterelim 4 ifade edece¤imizi aç>klayal>m 0 1 0 1 4 2 4 3 4 4 4 0 1 2 5 1 4 6 1 kesirlerini sayi do¤rusunda gösterelim 1 5 5 5 5 5 a 1 bütün ç 0 0 1 5 2 5 3 5 4 5 1 1 2 6 5 2 5 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 d b 0 1 1 tam 2 1 5 11 5 0 1 5 2 5 3 5 4 5 1 2 5 5 c 0 1 5 2 5 3 5 4 5 1 2 5 5 bu kesirlerin hangileri basit hangileri bileflik kesirdir say do¤rusunda 0 ile 1 aras bir tam olarak gösterilir basit kesirlerin sadece 0 ile 1 aras>nda gösterildi¤ini fark ettiniz mi nedenini açiklayiniz 98

[close]

p. 15

3 7 9 1 3 kesirlerini say do¤rusunda gösterelim 5 4 0 1 7 0 1 5 0 2 5 3 5 4 5 1 11 4 12 4 13 4 2 7 3 7 1 5 5 2 6 5 7 5 8 5 2 9 5 1 2 Çözelim Ö¤renelim 1 fiekillerdeki boyal k>s>mlar kesir olarak ifade ediniz a b c ç d e f 2 yandaki flekillerin tamam>n bir kesirle ifade ediniz 3 afla¤>daki say do¤rusunda verilen kutulara denk geldi¤i kesri bularak yaziniz a 0 1 c 2 0 1 2 b 0 1 ç 0 1 2 3 Çk 54-57 99

[close]

Comments

no comments yet