Biuletyn Informacyjny Infrastruktury Nr 2012-1

 

Embed or link this publication

Description

Pierwszy numer BII w roku 2012. Przegląd światowych publikacji z dziedziny infrastruktury, komunikacji, budownictwa i gospodarki morskiej

Popular Pages


p. 1

ministerstwo transportu budownictwa i gospodarki morskiej glÓwna biblioteka komunikacyjna biuletyn informacyjny infrastruktury nr 1 issn 1689-8044 stycze 2012

[close]

p. 2

2 glówna biblioteka komunikacyjna prowadzi i koordynuje sprawy udostpniania i przeplywu informacji naukowej w resorcie w zakresie ekonomiki organizacji i zarzdzania w dziedzinie transportu drogowego kolejowego lotniczego eglugi ródldowej transportu miejskiego budownictwa gbk pelni jednoczenie funkcj zakladowego orodka informacji naukowej ministerstwa transportu budownictwa i gospodarki morskiej w tym charakterze dokumentuje literatur fachow oraz tworzy bank danych obejmujcy bazy kom ­ opisy dokumentacyjne artykulów z czasopism polskich i zagranicznych obejmujce szeroko pojt problematyk resortow oraz opisy bibliograficzne wydawnictw zwartych i specjalnych gromadzonych w glównej bibliotece komunikacyjnej bib ­ opisy bibliograficzne wydawnictw ksigozbioru historycznego biblioteki czas informacje o czasopismach gromadzonych w gbk udostpnia dokumenty informacyjne takie jak tematyczne zestawienia dokumentacyjne tlumaczenia literatur firmow informatory katalogi oraz inne materialy informacyjne dokumentuje polsk i zagraniczn literatur z zakresu transportu budownictwa gospodarki morskiej wykonuje na zamówienie tematyczne zestawienia zawierajce opisy dokumentacyjne wybranych pozycji z literatury krajowej i zagranicznej zwizane z tematyk gromadzonych zbiorów prowadzi obslug informacyjn w ramach systemu sdi gromadzi opracowuje i udostpnia take w ramach wypoycze midzybibliotecznych wydawnictwa ksiki czasopisma normy zbiory specjalne dokumenty informacyjne tlumaczenia sprawozdania z wyjazdów zagranicznych rozklady jazdy katalogi oraz inne materialy z dziedzin tematycznie zwizanych z prac resortu prowadzi prace bibliograficzne udziela take telefonicznie informacji bibliograficznych i bibliotecznych wydaje · miesicznik biuletyn informacyjny infrastruktury ­ zawierajcy opracowania i streszczenia najwartociowszych pozycji problemowych dotyczcych transportu budownictwa i lcznoci wybranych z fachowych czasopism zagranicznych · kwartalnik wykaz waniejszych nabytków glównej biblioteki komunikacyjnej · rocznik wykaz czasopism krajowych i zagranicznych otrzymywanych przez gbk wykonuje na zamówienie odplatnie kserokopie wybranych fragmentów z materialów gromadzonych w bibliotece gbk jest czynna codziennie oprócz sobót w godz 900 ­ 1500 tel 630-10-62 tel fax 630-10-57 e-mail bdybicz@transport.gov.pl dezyderaty dotyczce wydawnictw informacyjnych pisemnie lub telefonicznie prosimy kierowa do glównej biblioteki komunikacyjnej przy ministerstwie transportu budownictwa i gospodarki morskiej ul chalubiskiego 6 00-928 warszawa redaktor biuletynu informacyjnego infrastruktury ­ elbieta malinowska tel 630-10-56.

[close]

p. 3

3 spis treci i problemy ogÓlnoresortowe 4 1 wiksze bezpieczestwo dziki lepszej lcznoci 4 2 szwecja trafikverket w chce zwikszy wydajno 5 3 czy rozwija infrastruktur dla wspólpodróowania 6 ii transport kolejowy 8 4 jak zielona jest kolej 9 5 modernizacja czeskiej infrastruktury kolejowej 11 6 czy mona opracowa lepszy pierwszy pakiet kolejowy 12 7 chiny ograniczaj budow linii duej prdkoci 14 8 niemcy regulacje i koncepcje w zakresie stacji rozrzdowych oraz dróg wodnych i autostrad 15 iii transport lotniczy 19 9 uwarunkowania lokalizacji portów lotniczych w niemczech 19 10 wyznaczniki konkurencyjnoci lotnisk 21 11 znaczenie uslug pozatransportowych w portach lotniczych 23 iv transport miejski 25 12 renesans moskiewskiego transportu 25 13 modernizacja metra naziemnego w londynie 30 ze wiata 32 problemy ogólnoresortowe 32 transport kolejowy 32 transport morski i ródldowy 36 wykaz zagranicznych czasopism dokumentowanych przez gbk w roku 2011 37

[close]

p. 4

4 i problemy ogÓlnoresortowe 1 wiksze bezpieczestwo dziki lepszej lcznoci reinkober n fritsch h hagen ch mehr sicherheit durch bessere kommunikation internationales verkehrswesen 2011 nr 6 s 46-47 slowa kluczowe transport impreza masowa obsluga transportowa bezpieczestwo publiczne technologia informatyczna system lcznoci internet wielkie imprezy masowe i uroczystoci wymagaj cislej wspólpracy wszystkich organizatorów w niemczech w ramach projektu versiert uruchomiono portal internetowy dla optymalizacji obslugi informacyjnej który ulatwia lczno i wspólprac organizatorów imprez masowych stanowi one due wyzwanie koncepcyjne i operacyjne wielka liczba uczestników generuje natenie ruchu pojazdów indywidualnych oraz komunikacji publicznej do granic przepustowoci dla obslugi takiego ruchu potrzebne s dodatkowe rodki transportu oraz sprawna organizacja samej imprezy do grupy koordynatorów zaangaowanych w obslug imprezy masowej oprócz tradycyjnych instytucji wystawcy przedsibiorstwa komunikacyjne policja stra poarna organizacje pomocnicze nale urzdy miejskie rónego szczebla zobowizane do zaplanowania i przeprowadzenia imprezy przykladem dobrej organizacji zapewniajcej naleyte bezpieczestwo duej liczbie uczestników jest inicjatywa nahverkehr rheinland gmbh ­ przedsibiorstwa komunikacyjnego w nadrenii we wspólpracy z szecioma partnerami od trzech lat wdraa nowatorskie rozwizania dla poprawy bezpieczestwa w ramach projektu versiert definiuje on rodki zaradcze zaleca podejmowanie dziala systemowych sprawniejsze funkcjonowanie sieci informatycznych oraz precyzyjne planowanie organizacji imprez masowych versiert ma wsparcie federalnego ministerstwa edukacji i bada naukowych bmbf jako program majcy na celu zapewnienie bezpieczestwa publicznego stanowicego cz strategii rzdu na rzecz rozwoju technologicznego temat ochrona infrastruktury transportu koordynacji dziala organizacyjnych sluy specjalny portal informacyjny ma on za zadanie przekazywanie za porednictwem internetu wszechstronnych informacji planów protokolów ustale oraz umoliwia szybki kontakt midzy partnerami i wymian danych dziki temu nastpuje znaczne usprawnienie komunikacji pomidzy instytucjami zaangaowanymi w organizacj imprez masowych portal ma budow modulow zarzdzanie danymi bazuje na zbiorze instytucji uczestniczcych w imprezach masowych dane kontaktowe s przyporzdkowane poszczególnym wydarzeniom zarzdzanie imprezami stanowi podstaw portalu umoliwiajc przejrzysty i szybki dostp do danych o konkretnym wydarzeniu miejsce czas liczba goci oszacowanie zagroenia /poziom ryzyka oraz informacje dotyczce obslugi transportowej wszystkie zaangaowane instytucje maj moliwo wprowadzania i pobierania z portalu informacji dotyczcych imprezy wyniki wspólnych ustale protokóly mog by tak jak inne dokumenty umieszczane na portalu w plikach o rónych formatach dostpnych dla innych uytkowników dla komunikacji publicznej na portalu bd dostpne wszystkie prognozy dotyczce ruchu oraz obszarów i przystanków na których jest spodziewana dua koncentracja osób podczas dojazdu lub w fazie wyjazdu oraz informacje o uruchomionej komunikacji specjalnej wszystkie wnioski i dowiadczenia z organizacji imprezy bd po jej zakoczeniu udostpnione na portalu obok protokólów zamykajcych dane wydarzenie zarzdzanie prawami dostpu pozwoli uytkownikom portalu na indywidualne limitowanie informacji w ten sposób poufne dane pozostan do dyspozycji cislego krgu uytkowników.

[close]

p. 5

5 za porednictwem portalu moliwe jest wysylanie bloków informacyjnych przy pomocy poczty elektronicznej polczenie z innymi systemami informacyjnymi ostrzeenia o zmianie pogody raporty dotyczce ruchu zapewniono dziki interfejsom kolejne interfejsy zainstalowano w celu polczenia z innymi systemami zintegrowanymi w projekcie versiert m in uslugami mobilnymi za porednictwem których jest moliwe przekazywanie informacji poszczególnym uczestnikom przy pomocy sms oprócz portalu bdcego baz projektu funkcjonuj takie elementy jak informacja dla podrónych wywiad dotyczcy bezpieczestwa analiza materialów wideo symulacja wydarze szkolenia w zakresie bezpieczestwa oraz sluby mobilne uruchomienie portalu majcego na celu rozpowszechnienie informacji i ulatwienie wspólpracy przy planowaniu oraz realizacji imprez masowych powinno wspomóc i uproci proces dostosowawczy poszczególnych instytucji system moe by obslugiwany w sposób intuicyjny wielk zalet portalu jest zapewnienie dostpnoci dokumentów i informacji pozwala on na organizacj i bezpieczne przeprowadzenie imprezy nawet w sytuacji gdy zabraknie dowiadczonego organizatora obecnie trwa proces weryfikacji moliwoci zastosowania w innych orodkach rozwizania testowanego w kolonii do uruchomienia podobnego portalu informacyjnego przygotowuj si pobliskie miasta bonn i leverkusen oprac m ucieszyski 2 szwecja trafikverket w chce zwikszy wydajno barrow k trafikverket aims for peak performance international railway journal 2011 nr 10 s 20-22 slowa kluczowe szwecja transport zarzdzanie reforma przedsibiorstwo transportowe integracja transportowa na wiosn 2010 r w szwecji nastpilo polczenie wszystkich rodzajów transportu kolei transportu drogowego lotniczego i eglugi morskiej w jedno przedsibiorstwo trafikverket celem restrukturyzacji bylo zwikszenie efektywnoci transportu glównie kolejowego szwedzi byli zainteresowani reformami w transporcie bardziej ni inne kraje jako pierwsi oddzielili w latach 80 infrastruktur kolei od przewozów w ubieglym roku rzd szwedzki podjl równie mial decyzj konsolidujc wszystkie pastwowe rodki transportu w jedno przedsibiorstwo co mialo umoliwi lepsze zarzdzanie sieci transportow i wspóldzialanie przewoników trafikverket opracowal 10-letni plan rozwoju transportu obejmuje on wszystkie inwestycje w dziedzinie drogownictwa kolei eglugi morskiej i przewozów lotniczych zamiast koncentrowa si na poszczególnych rodkach transportu i ich potrzebach przedsibiorstwo stawia na systemowy rozwój sieci transportowej w oparciu o potrzeby wszystkich podrónych i przewoników szwecja jako lider europejskiej liberalizacji testuje róne innowacyjne rozwizania m in w zakresie nowych form zarzdzania jednym glównych zada trafikverket jest poprawa efektywnoci finansowej przedsibiorstwa odrbne administracje kolejowe i drogowe byly bardzo rozbudowane wic polczenie ich powinno przynie due oszczdnoci obecnie trwa proces konsolidacji trafikverket ma gwarancj rzdu e firma nie bdzie musiala oddawa zaoszczdzonych wskutek reorganizacji pienidzy do budetu pastwa bdzie mogla je wykorzysta we wlasnym zakresie to oznacza e bdzie wicej rodków na utrzymanie urzdze i inwestycje trzy glówne cele trafikverket to 1 poprawa wydajnoci pracy i zmniejszenie kosztów o 30-40 2 zmniejszenie kosztów inwestycji o 10-15 i 3 poprawa planowania w zakresie inwestycji transportowych trafikverket chce uczestniczy w planowaniu transportu lokalnego

[close]

p. 6

6 i regionalnego od najwczeniejszego stadium dotychczas bylo tak e wladze lokalne i regionalne zapraszaly trafikverket aby wyrazil swoj opini dopiero po zakoczeniu ich prac innowacj wprowadzon przez trafikverket jest te 4-stopniowy mechanizm podejmowania decyzji w sprawie inwestycji infrastrukturalnych najpierw analizowane s moliwoci poprawy istniejcego stanu taszymi nie inwestycyjnymi sposobami czsto ograniczone rodki mog mie znaczny wplyw na popraw funkcjonowania sieci obecnie punktualno pocigów pasaerskich wynosi tylko ok 89 dlatego trafikverket jest pod du presj opinii publicznej która oczekuje poprawy tego wskanika to z kolei zwraca uwag na utrzymanie sieci kolejowej w ostatnich latach nastpilo znaczne zwikszenie ruchu kolejowego w szwecji ale i dua poprawa przelotowoci jednak nie zapewniono dostatecznych rodków na utrzymanie ma to negatywny wplyw na wydajno i jako przewozów trafikverket chce osign punktualno pocigów pasaerskich na poziomie co najmniej 93-94 przedsibiorstwo stara si poprawi dzialalno kolei przy istniejcych rodkach jednak na dlusz met sytuacj w najbardziej zagszczonych regionach mog poprawi tylko znaczne inwestycje w tym celu rzd szwedzki zwrócil si do trafikverket o przygotowanie raportu na temat niezbdnych inwestycji transportowych do 2050 r raport ten ma by przygotowany do lutego 2012 r do padziernika 2011 r ma by przedloona lista inwestycji dla utrzymania obecnego planu przewozowego obowizujcego do 2021 r podstawowym zadaniem bdzie zwikszenie przelotowoci korytarza sztokholm ­ göteborg/malmö w 2008 r parlament uchwalil ustaw o budowie kolejowych linii duej prdkoci pierwsze dwie z nich to götaland line sztokholm ­ jönköping ­ göteborg i european line jönköping ­ malmö jak wykazaly studia przeprowadzone we wrzeniu 2009 r oba projekty s ekonomicznie uzasadnione jednak na aden z nich nie przewidziano rodków w rzdowym planie rozwoju transportu do 2021 r w szwecji trwa obecnie debata na temat celowoci budowy linii duych prdkoci jest ona polczona z kwesti zwikszania przelotowoci linii konwencjonalnych prawdopodobnie w przyszlym roku rzd podejmie decyzj czy zwiksza przelotowo istniejcych linii konwencjonalnych czy te budowa linie duej prdkoci a podstaw do tej decyzji bdzie raport trafikverket decyzja polczenia w szwecji wszystkich rodków transportu w jedno przedsibiorstwo okazala si sluszna dziki niej na przyklad metody stosowane dawniej tylko przez zarzd dróg publicznych vägverket mogla wykorzysta kolej umoliwia to wymiana dowiadcze i najlepszych rozwiza pomidzy poszczególnymi segmentami transportu a zatem spelniaj si cele postawione przez inicjatorów konsolidacji transportowej oprac m rabsztyn 3 czy rozwija infrastruktur dla wspólpodróowania anemian r développer une infrastructure de covoiturage revue générale des routes et des aérodromes 2011 nr 10 897 s.63-67 slowa kluczowe francja transport miejski carsharing usluga transportowa badanie ankietowe infrastruktura transportu podróny mobilno system komunikacyjny na pocztku 2009 r w ramach programu bada i innowacji w transporcie naziemnym predit przyznano we francji subwencj na badanie moliwoci rozwoju infrastruktury systemu covoiturage pojcie to oznacza wspólpodróowanie podwoenie autem polegajce na udostpnianiu wolnego miejsca lub korzystaniu z miejsca w samochodzie innego uytkownika w jzyku angielskim funkcjonuj odpowiedniki tego pojcia carpooling car-sharing ride-sharing lift-sharing wiele wysilku wloono w organizacj i popularyzacj

[close]

p. 7

7 systemu wspólpodróowania strony internetowe telefonia mobilna zarzdzane dynamiczne a take portale ogloszeniowe serwisy dedykowane usludze car-sharing internetowe fora dyskusyjne aplikacje mobilne android iphone tablice ogloszeniowe w biurach lub na uczelniach oraz rozwizania intranetowe w przedsibiorstwach wobec niewielkiego jeszcze rozpowszechnienia tej formy mobilnoci przeprowadzono wiele sonday i ankiet które mialy rozpozna przyczyny rozbienoci pomidzy bardzo pozytywnym wizerunkiem systemu wspólpodróowania a praktyk celem projektu badawczego jest przygotowanie sieci dobrze wyposaonych i racjonalnie rozmieszczonych stacji co pozwalaloby na umiejscowienie uslugi car-sharing w istniejcym systemie mobilnoci jako jednego z elementów globalnej oferty transportu alternatywnego w której samochód pozostaje indywidualnym rodkiem transportu carsharing ma uzupelnia komunikacj zbiorow zwlaszcza w zakresie dojazdów do pracy przeprowadzone sondae i ankiety wród uytkowników i osób postronnych pozwalaj pozna odbiór spoleczny car-sharingu przyczyny rezerwy wobec tej formy uslug oraz profil spoleczny uytkowników okazj do uzyskania takiej wiedzy byly spotkania z zaangaowanymi w inicjatyw wladzami publicznymi pracodawcami eksploatatorami transportu ubezpieczycielami i operatorami organizatorami tej uslugi sondae wykazaly daleko idcy konserwatyzm wród uytkowników uslugi oraz brak dowiadcze w dzialalnoci tego typu okazuje si e usluga car-sharing nigdy nie zostala zakwalifikowana jako wariant transportu zbiorowego w odrónieniu od praktykowanego systemu wypoyczania rowerów lub samochodów mala popularno car-sharingu tlumaczy si du zawodnoci systemu brakiem zaufania obaw potencjalnych uytkowników przed oszustwem brakiem zaufania wobec przypadkowego kierowcy kwesti ubezpieczenia przejazdu mimo tych ogranicze car-sharing jest postrzegany jako ekologiczny przyjazny uytkownikowi rodek transportu którego wybór dyktuje oplacalno sonda ilociowy zostal przeprowadzony w szeciu relacjach przemieszcze uzasadnionych analiz warunków spolecznych i ekonomicznych dla kadej relacji uzyskano opini od ok 100 osób które realizowaly przejazd w rónych konfiguracjach jako kierowca/pasaer sam w samochodzie z inn osob w przypadku ponad 1/3 respondentów pracodawcy preferowali lokalizacj stacji dla car-sharingu na terenie zakladu pracy zaledwie 3 ankietowanych praktykowalo przejazdy w systemie car-sharingu w szeciu relacjach bdcych przedmiotem badania sonda opinii potwierdzil wyniki analizy jakociowej car-sharing cieszy si dobr opini wród tych ankietowanych którzy uznaj zalety systemu ok 80 ponad polowa respondentów widzi wady car-sharingu skomplikowany niepraktyczny potencjal systemu wspólpodróowania okrelaly badania w zakresie preferencji potencjalnych uytkowników rozpatrywano róne aspekty uzyskiwan oszczdno problem znajomoci osób z którymi przychodzi dzieli pojazd lcznie z ide certyfikacji system rezerwacji oraz status ankietowanego kierowca lub pasaer uyteczno oceniano z uwzgldnieniem indywidualnych charakterystyk uczestników wiek ple pozycja spoleczna i zawodowa zgodnie z przewidywaniami czynnikiem przekonujcym do car-sharingu jest oszczdno jej brak moe prowadzi do niemonoci ujcia taryfowego tego rodka transportu due znaczenie ma wczeniejsze poznanie partnera w podróy stanowi to ekwiwalent mniejszej oplacalnoci przejazdu w rozpatrywanej relacji certyfikacja wspólpartnera podróy nie równoway czynnika znajomoci partnera ale w ponad 50 przypadków ma pozytywny wplyw na decyzj potencjalnego pasaera w ramach sondau osoby ankietowane nie korzystaly wprawdzie z otwartego systemu rezerwacji ale wydaje si e moliwo rezerwacji trasy nie wplywa w istotny sposób na decyzj rola partnera podróy kierowca/pasaer ma umiarkowane znaczenie przy ocenie wplywu na popularno uslugi czynnikiem najbardziej zachcajcym do systematycznego korzystania z carsharingu jest rozmieszczenie stacji i stanowisk uslugowych pozwalaj one na pozbycie si zahamowa zwizanych z koniecznoci nawizywania kontaktów indywidualnych grup potencjalnych uytkowników stanowi kobiety osoby prowadzce jedno lub dwuosobowe

[close]

p. 8

8 gospodarstwa domowe rodziny z dziemi w wieku powyej dwunastu lat gospodarstwa domowe z dwoma samochodami oraz osoby korzystajce ze stacji car-sharing poloonych w pobliu ich miejsca pracy powysza charakterystyka grupy celowej oraz lokalizacji punktów uslugowych pozwala na przeprowadzenie typologii stacji car-sharing typologia to zabieg polegajcy na wyrónieniu obiektów jednego typu w obrbie danego zbioru porównanie ich cech z obiektem typowym referencyjnym oraz przeprowadzeniu systematyzacji ­ przyp tlum stacje uslugowe ulatwiaj powizanie codziennych zada z realizacj potrzeb transportowych daj one sposobno do zrónicowanego organizowania mobilnoci nie zawsze przyczyniajc si do skrócenia czasu czekania na partnera podróy zazwyczaj stacje uslugowe dysponuj kilkunastoma miejscami postojowymi np na parkingach przy hipermarketach stacje przesiadkowe maj na celu zredukowanie do minimum czasu oczekiwania na wspólpodróujcych idealne lokalizacje dla tych stacji to wjazdy na autostrady lub due skrzyowania jednopoziomowe lub bezkolizyjne polczone bezporednio z sieci dróg lub autostrad blisko duych potoków szybkiego ruchu powoduje konieczno zadbania w pierwszym rzdzie o bezpieczestwo funkcjonowania tego typu stacji najdogodniejszym rodkiem z pewnymi wyjtkami pozwalajcym na dotarcie do stacji przesiadkowej pozostaje samochód urzdzanie stacji jest do klopotliwe budowa parkingu bezpieczestwo z tego wzgldu zaleca si sukcesywne zastpowanie tych obiektów stacjami typu uslugowego stacje rabatowe umoliwiajce obnienie poziomu wydatków pomylane zostaly jako stacje wspomagajce car-sharing na trasach dojazdowych z miejsca zamieszkania do dworców lub przystanków komunikacji publicznej kolejowych autobusowych s adresowane do osób korzystajcych sukcesywnie z auta i transportu zbiorowego stacje te mog mie wplyw na zmniejszenie obcienia bardzo obleganych parkingów oraz na rozszerzenie obszaru cienia dworców kolejowych autobusowych stacje miejskie zlokalizowane na pocztku lub u celu podróy s oznakowane lekkimi obiektami informacyjnymi slupki tablice na tych stacjach nie przewiduje si dluszego postoju pojazdów poza kierowc partnerzy wspólpodróowania docieraj do stacji przy pomocy alternatywnych rodków transportu dokonujc analizy przemieszcze mona stwierdzi e sie skladajca si przecitnie z dwudziestu stacji w jednym departamencie zapewnia dostateczny obszar cienia dla kadej stacji i nie stwarza problemów przy próbie kojarzenia ze sob dwóch stacji lokalizacje eksperymentalne maj na celu ulatwienie funkcjonalnego kojarzenia dwóch stacji oraz regularnego dostpu do poszczególnych placówek zgodnego z zasad racjonalnych przemieszcze bezpieczestwa drogowego i zrównowaonego rozwoju stacja powinna stanowi punkt informacyjny o ofercie multimodalnej dotyczcej calej sieci dla identyfikacji wizualnej stacji zastosowano zrónicowane oznakowanie znaki poziome na ziemi jezdnia chodniki plakaty i tablice oraz znaki informacyjne pionowe slupek maszt z logo itp ocena rozmaitych komponentów sieci eksperymentalnej pozwoli na poglbienie wiedzy w zakresie kontroli nad systemem konkurencyjnoci wobec komunikacji publicznej i moliwoci ewentualnego wykorzystania stacji w sposób nieprzewidziany w zaloeniach car-sharing jako rodek transportu moe na okrelonych trasach osign nawet kilka procent udzialu w przewozach pasaerskich we francji w rozwój eksperymentalnego systemu podróowania zaangaowane s rady generalne departamentów yvelines oraz essonne ratp sncf konsorcjum transportowe Île-de-france stif a take partnerzy prywatni carrefour intermarche oprac m ucieszyski ii transport kolejowy

[close]

p. 9

9 4 jak zielona jest kolej geißler a wie grün ist die schiene eisenbahningenieur 2011 nr 10 s 6467 slowa kluczowe niemcy kolej polityka ekologiczna spaliny emisja baza danych analiza porównawcza wskanik eksploatacyjny zuycie energii napd elektryczny transport naley do najwikszych wyzwa jakie stoj przed polityk ekologiczn i energetyczn w xxi wieku transportowa biala ksiga opublikowana wiosn 2011 r zawiera trzew ocen komisji europejskiej system komunikacyjny nie jest zrównowaony i w nastpnym czterdziestoleciu rozwój transportu nie moe nastpowa wedlug dotychczasowych schematów sektor transportu pozostaje glównym przedmiotem troski w calej europie w latach 1990-2009 emisja gazów cieplarnianych w transporcie europejskim wzrosla o 29 inne sektory zdolaly w tym okresie zanotowa znaczny spadek szkodliwych emisji przemysl o 34 energetyka o 17 gospodarstwa domowe o 14 problemem staje si nie tylko poziom emisji gazów cieplarnianych ale i wzrost udzialu emisji pochodzcych z transportu w ogólnej iloci emisji kolejnym problemem jest silna zaleno transportu od malejcych zasobów kopalnych noników energii w europie transport jest zaleny od wyrobów ropopochodnych w 96 coraz wikszego znaczenia nabiera zatem efektywno energetyczna i zalety rodowiskowe transportu szynowego nie podlega dyskusji opinia e transport kolejowy jest przyjazny rodowisku naturalnemu jednak dalszy jego rozwój budzi due obawy zmienia si sposób postrzegania zalet kolei na tle innych rodków transportu skutkiem kampanii propagandowych niektórych zrzesze sektora transportu drogowego moe powsta wtpliwo co do ekologicznej przewagi kolei zwlaszcza wobec nacisków politycznych na promocj aut elektrycznych i ze wzgldu na nowatorskie rozwizania w transporcie samochodowym sektor kolejowy potrzebuje na sw obron rzetelnych niepodwaalnych dowodów chodzi take miarodajne informacje o konkurujcych rodkach transportu samochody i samoloty z inicjatywy allianz pro schiene zrzeszenia niemieckich przedsibiorstw transportowych vdv oraz zrzeszenia przedsibiorstw przemyslu kolejowego vdb powstal projekt bazy danych rodowisko i transport celem jest porównanie wskaników rodowiskowych poszczególnych rodków transportu w sposób naukowy daje to brany kolejowej argumenty dla rzeczowej dyskusji powstala baza danych pozostaje w dyspozycji trzech wymienionych zrzesze szczególn wag przyklada si do wiarygodnoci danych które zostaly zweryfikowane przy pomocy modelu obliczeniowego dla baz danych tremod federalnego urzdu ds rodowiska naturalnego uba przez instytut ds energii i bada rodowiskowych w heidelbergu ifeu to pierwsza tak obszerna i miarodajna baza danych o emisjach i zuyciu energii w funkcji przebytej odlegloci dla glównych segmentów transportu samochodów kolei eglugi i lotnictwa baza zaktualizowana w 2009 r zawiera ponad 5000 rejestrów danych w bazie znalazly si wskaniki dotyczce poszczególnych rodków transportu towarowego i pasaerskiego we wszystkich kategoriach ekologicznych zuycie energii emisja co2 emisja tlenków azotu wglowodorów innych ni metan nmhc dwutlenku siarki spalin i pylów w przewozach pasaerskich zostaly uwzgldnione kolej transport samochodowy i lotniczy w przewozach towarowych oprócz wymienionych rodków uwzgldniono te eglug komunikacja publiczna jako dodatkowa kategoria przewozów pasaerskich obejmuje koleje regionalne miejskie tramwaje metro oraz autobusy liniowe zastosowanie odpowiednich filtrów pozwala wyodrbni okresy rozwoju emisji i zuycia energii przez poszczególne rodki transportu i kategorie pojazdów oraz dokona porówna.

[close]

p. 10

10 rednie wartoci dla niemiec s zrónicowane pod wzgldem kategorii pojazdów oraz rodzaju napdu bazy danych zawieraj wskaniki emisji w przeliczeniu na wielko pracy przewozowej na pasaerokilometrach lub tonokilometrach które dziki temu mog by porównywane bezporednio pozwala to na okrelenie bilansu ekologicznego dla poszczególnych rodków transportu przy tej samej pracy przewozowej bilans ekologiczny zaley nie tylko od warunków technicznych ale take od wykorzystania rodków transportu baza danych uwzgldnia te zalenoci im lepsze wykorzystanie zdolnoci przewozowej tym korzystniejszy bilans ekologiczny danego rodka transportu uwzgldniono take caly lacuch zuycia energii w przypadku transportu kolejowego wane jest wlczenie do rozwaa wstpnego lacucha energetycznego dla zapewnienia pelnej porównywalnoci z innymi rodkami transportu dominujc form napdu w kolejnictwie jest obecnie trakcja elektryczna szkodliwe emisje powstaj w tym przypadku ju przy wytwarzaniu energii w zakladach energetycznych co jest uwzgldnione w calym lacuchu energetycznym well-to-wheel i znajduje odbicie w omawianej bazie danych praktyczne we wszystkich kategoriach transport szynowy zachowuje przewag nad innymi konkurencyjnymi rodkami transportu taka konkluzja dotyczy zarówno przewozów towarowych jak i komunikacji pasaerskiej transport towarowy jest pod wzgldem zuycia energii czterokrotnie bardziej efektywny od indywidualnego transportu samochodowego w przewozach pasaerskich kolej ma dwukrotn przewag nad indywidualnym transportem jedynie pod wzgldem walki z halasem kolej nie ma przewagi nad towarowym transportem drogowym sytuacj w tym zakresie poprawiaj ekrany akustyczne montowane wzdlu torów oraz sukcesywne zastpowanie w pojazdach kolejowych eliwnych klocków hamulcowych wkladkami kompozytowymi pierwszy program wspierany finansowo przez rzd federalny przewiduje przebudow 5000 wagonów kolejowych oprócz zmian w wyposaeniu taboru wprowadzany jest nowy system taryf za uytkowanie infrastruktury zalenych od emitowanego halasu analiza bazy danych potwierdza e ekologiczna przewaga kolei nie maleje od lat 90 w podstawowych kategoriach ekologicznych kolej szybciej wprowadzala usprawnienia ni konkurencyjne rodki transportu postp transportu szynowego w tym zakresie jest niekwestionowany jednak aktualna sytuacja nie gwarantuje pomylnego rozwoju w przyszloci potencjal transportu szynowego jest niepodwaalny ale konieczne jest zwikszenie wykorzystania zdolnoci przewozowej sprawnoci energetycznej pojazdów usprawnienia organizacji ruchu oraz szerszego wykorzystania ródel energii odnawialnej strategicznym zadaniem pozostaje wykorzystanie nowatorskich rozwiza oraz potencjalu efektywnoci transportu kolejowego baza danych daje te odpowied na temat potencjalu idei elektromobilnoci ju dzisiaj 88 pracy przewozowej kolejowego transportu towarowego w niemczech odbywa si przy pomocy trakcji elektrycznej w przewozach pasaerskich jej udzial wynosi 86 za metro i tramwaje w 100 korzystaj z energii elektrycznej debata na temat elektromobilnoci nie powinna ogranicza si jedynie do osobowych samochodów elektrycznych transport ciarowy nie moe by w ogóle brany pod uwag w tym zakresie naley szybko wykorzysta moliwoci sektora kolejowego elektryfikacja dlugich tras kolejowych stosowanie lokomotyw hybrydowych oraz nowatorskich technologii napdu pojazdów glównym czynnikiem dla poprawy bilansu rodowiskowego transportu szynowego jest zwikszenie udzialu odnawialnych ródel energii przeznaczanej na potrzeby trakcyjne zarzd db zamierza do 2020 r osign udzial energii odnawialnej na poziomie 35 np szybka kolej miejska s-bahn w hamburgu i kolej podmiejska w zaglbiu saary zamierzaj przestawi si wylcznie na energi odnawialn dla zapowiadanej promocji elektromobilnoci niezbdne s decyzje polityczne powinny by one podejmowane energiczniej wobec znacznych rónic w obcieniu

[close]

p. 11

11 rodowiska naturalnego przez rozmaite rodki transportu niezbdne jest poszukiwanie moliwoci poprawy sytuacji w poszczególnych rodzajach transportu kolej wci jeszcze ma znaczne moliwoci poprawy bilansu ekologicznego ogromny potencjal ley w transferze przewozów na transport szynowy w sprawozdaniu z midzyrzdowego panelu ds zmian klimatu ipcc z 2007 r dotyczcego wlanie tej kwestii za kluczowe zadanie uznano wdroenie nowoczesnych technologii dla ograniczenia szkodliwych emisji dla brany kolejowej oznacza to konieczno wprowadzania innowacyjnych i efektywnych technologii oraz eliminowania utrudnie w dostpie do transportu szynowego dla towarów i pasaerów podstawowym instrumentem powinno by przenoszenie przewozów na kolej oraz doskonalsza wspólpraca rodków transportu i przewoników oprac m ucieszyski 5 modernizacja czeskiej infrastruktury kolejowej habarta p enhancing investments for a quality network european railway review ­ 2011 nr 6 s 24-27 slowa kluczowe czechy sie kolejowa infrastruktura kolejowa linia kolejowa inwestycja modernizacja elektryfikacja polityka kolejowa strategia rozwój przejazd kolejowy bezpieczestwo ruchu kolejowego zarzd czeskiej infrastruktury kolejowej szdc správa zeleznicní dopravní cesty s.o jest przedsibiorstwem pastwowym odpowiedzialnym za utrzymanie i modernizacj sieci kolejowej przedsibiorstwo utworzone w 2003 r zgodnie z pierwszym pakietem kolejowym ue przejlo majtek po czeskich kolejach pastwowych ceské dráhy rozdzielanie przewozów od infrastruktury trwalo a do 2011 r szdc posiada 9470 km linii kolejowych gsto sieci kolejowej w czechach jest jedn z najwikszych w europie wynosi 0,12 km linii na km2 z bylych czeskich kolei pastwowych przeszlo do infrastruktury szdc lcznie 10.000 pracowników dostosowanie do wymaga europejskich szdc zamierza w pelni wdroy przepisy ue dotyczce ujednolicenia sieci kolejowej i ruchu w tranzytowym ruchu towarowym na sieci szdc duy udzial maj ladunki nadawane z portów niemieckich do austrii i krajów lecych dalej na wschód do rumunii bulgarii i na wgry zgodnie z ustawodawstwem unijnym dostp do sieci szdc maj wszyscy przewonicy którzy posiadaj licencj na prowadzenie przewozów bez stosowania jakiejkolwiek dyskryminacji w dwóch glównych czeskich korytarzach transportowych tj korytarzu iv lipsk ­ drezno praga ­ tabor ­ czeskie budziejowice linz lublana triest i korytarzu iii zylina praga ­ pilzno ­ cheb ­ norymberga budowana jest lczno komórkowa gsm-r przewiduje si e w 2015 r w lczno tak wyposaonych bdzie 1540 km linii obecnie szdc ma ok 300 km linii wyposaonych w gsm-r lczno ta w pamie 900 mhz jest wprowadzona na kolei jako narzdzie pracy dyspozytorów i dyurnych ruchu których zadaniem jest zarzdzanie ruchem kolejowym a take dla maszynistów aby mogli bezpiecznie prowadzi pocigi wymagania odnonie lcznoci gsm-r i sygnalizacji etcs s zawarte w technicznej specyfikacji interoperacyjnoci tsi opublikowane w dzienniku urzdowym ue sygnalizacja europejska etcs european train control system poziom 2 jest instalowana na linii dcin ­ nymburk ­ kolin prace maj by zakoczone w 2015 r stacja dcin ley przy granicy z niemcami na linii drezno praga.

[close]

p. 12

12 rozwój i modernizacja sieci najwiksze inwestycje kolejowe prowadzone s na dqwóch glównych korytarzach trwa take modernizacja wzlów w pradze budowana jest tzw nowa linia przebudowywany jest take wzel breclav w pobliu granicy ze slowacj i z austri oraz stacja prerov i inne wanym projektem jest planowana przebudowa dworca w brnie stolicy moraw dworzec pasaerski ma by przeniesiony w inne miejsce jednak nie ma zgody co do tego rozwizania wród spolecznoci lokalnej i trwaj w tej sprawie dyskusje trwa modernizacja linii regionalnych przebudowywana jest 30-km linia praga ­ kladno zyska odgalzienie do midzynarodowego dworca lotniczego praga ruyné na zachód od pragi ponadto trwa elektryfikacja linii obwodowej w brnie na 4-km odcinku brno ­ horni heroice oraz budowa drugiego toru na linii hradec králové ­ pardubice na odcinku stéblová ­ opatovice nad lab 9 km przejazdy kolejowe poprawa bezpieczestwa ruchu pocigów zaley m in od stanu przejazdów kolejowych w czechach jest ok 8200 przejazdów kolejowych w tym 1535 strzeonych z rogatkami i 4874 przejazdów z sygnalizacj wietln i dwikow szdc zwiksza bezpieczestwo na przejazdach poprzez instalowanie na nich samoczynnych urzdze sygnalizacyjnych wspólpracuje w tym wzgldzie z ministerstwem transportu i policj kady przejazd drogowy ma swój numer i w razie wypadku bd pojawienia si przeszkody na przejedzie uytkownicy drogi maj obowizek telefonicznego powiadomienia o zdarzeniu numer 112 wówczas linia jest natychmiast zamykana docelowo szdc chce zlikwidowa wszystkie przejazdy jednopoziomowe i zastpi je skrzyowaniami dwupoziomowymi w czechach na kadych 10 km linii jest przecitnie 9 przejazdów ródla finansowania szdc rodki finansowe na dzialalno szdc pochodz z pastwowego funduszu infrastruktury transportowej europejskiego transportowego programu operacyjnego european operational programme transport i innych funduszy unii europejskiej zacigane s take poyczki z europejskiego banku inwestycyjnego szdc nie korzysta z ppp partnerstwa publiczno-prywatnego podnoszenie wydajnoci pracy szdc dy do systematycznego obniania swoich kosztów prowadzone s negocjacje z firmami wykonujcymi remonty i modernizacje linii w sprawie korekty projektów która pomoe zmniejszy ich koszty w 2010 r uzyskano w ten sposób prawie 10-proc oszczdnoci 6,1 mld koron tj 244 mln a w 2011 r moe uda si uzyska 15-proc oszczdnoci szdc zredukowalo te zatrudnienie o 10 prawie 1000 pracowników co te obniylo koszty eksploatacyjne strategi szdc jest oferowanie przewonikom infrastruktury wysokiej jakoci która jednoczenie bdzie przynosila wiksze wplywy za dostp do torów z tego wzgldu inwestycje wykonywane s przed wszystkim tam gdzie jest najwikszy popyt na przewozy kolejowe oprac m rabsztyn 6 czy mona opracowa lepszy pierwszy pakiet kolejowy barrow k can the recast deliver a more complete package international railway journal 2011 nr 11 s 16 slowa kluczowe unia europejska transport kolejowy liberalizacja przepis prawny regulator urzd transportu kolejowego oddzielenie infrastruktury.

[close]

p. 13

13 minlo ju ponad 10 lat od przyjcia przez komisj europejsk pierwszego pakietu kolejowego frp jego celem mialo by ulatwienie liberalizacji kolei i wyeliminowanie dyskryminacji nowych przewoników w dostpie do sieci kolejowej nowi przewonicy którzy musieli spelnia warunki bezpieczestwa ruchu i wszystkie inne niezbdne przepisy mieli by objci szczególn ochron przyjte zasady liberalizacji wydawaly si proste jednak ich wdroenie okazalo si trudne i zalealo od rzdów poszczególnych krajów kraje czlonkowskie ue rozumialy liberalizacj w róny sposób w cigu 10 lat wdroyly wprawdzie frp do swoich systemów prawnych tak e powstal z tego zlepek niespójnych przepisów które w wielu przypadkach faktycznie nie dopuszczaj nowych przewoników do konkurencji na równych zasadach ze starymi pastwowymi przewonikami pierwszy pakiet kolejowy opracowano przy zaloeniu e regulator kolejowy jest niezaleny od rzdu oraz przewoników i ma wszystkie niezbdne upowanienia pozwalajce zapewni uczciw konkurencj na sieci kolejowej jednak kompetencje i niezaleno które dano regulatorom róni si znacznie w poszczególnych krajach niezaleno regulatora jest pierwszym warunkiem liberalizacji regulatorzy krajowi maj róny status autonomiczny polczony niezaleny i przylczony do ministerstwa w przypadku 12 krajów urzdy ds regulacji w polsce ­ urzd transportu kolejowego ­ przyp tlum s wci czci ministerstwa odpowiedzialnego za transport a zatem ich niezaleno jest wtpliwa pozycja regulatora kolejowego w poszczególnych krajach autonomiczny austria w brytania czechy francja grecja wgry wlochy litwa lotwa polska portugalia rumunia slowacja slowenia hiszpania o szerszych kompetencjach belgia dania finlandia szwecja o szerszej uytecznoci do nadzoru nad konkurencj estonia niemcy luksemburg holandia austria w brytania czechy estonia finlandia francja niemcy grecja wgry luksemburg holandia szwecja belgia bulgaria dania wlochy litwa lotwa polska portugalia rumunia slowacja slowenia hiszpania polczony niezaleny przylczony do ministerstwa w padzierniku 2011 r komisja ds transportu i turystyki parlamentu europejskiego przeglosowala wniosek ke aby uzupelni frp o postanowienia dotyczce samodzielnoci regulatora tak aby byl on w pelni niezaleny do rzdu i przewoników projekt w tej sprawie ustanowienie jednolitej kolei europejskiej zostal przyjty stosunkiem glosów 36 za 6 przeciw i 1 glos wstrzymujcy si powolanie urzdu calkowicie niezalenego regulatora w kadym kraju jest pierwszym krokiem w kierunku utworzenia jednolitej kolei europejskiej opracowanie nowego frp ma by krokiem do powolania europejskiego regulatora kolejowego z kompetencjami do nadzoru nad pocigami midzynarodowymi czlonkowie parlamentu europejskiego chcieliby aby nowe przepisy weszly w ycie najdalej po dwóch latach od ich zatwierdzenia zwizek kolei europejskich cer w opublikowanym w padzierniku 2011 r owiadczeniu poparl ide calkowitej niezalenoci urzdu regulatora kolejowego od rzdu i innych podmiotów zwizanych z przewozami jednak cz poslów pe uwaa e tylko calkowite oddzielenie infrastruktury od przewozów jest jedyn drog osignicia wspólnego rynku dla wzmocnienia swojej pozycji komisja ds transportu tran chce jeszcze opracowa oddzielny rachunek korzyci i strat po przyjciu nowego pakietu.

[close]

p. 14

14 oddzielenie regulatora utworzenie niezalenego regulatora kolejowego ma wci wielu przeciwników w parlamencie europejskim nale do nich poslowie z takich pastw jak austria belgia niemcy i wlochy te kraje nie oddzielily calkowicie infrastruktury od przewozów i przyjly model przedsibiorstwa holdingowego lczcego infrastruktur i przewozy dla kolei niemieckich db ich obecna struktura jest podstawowym warunkiem wlaciwego rozwoju transportu kolejowego w niemczech tamtejsza infrastruktura pozostaje wci czci db i ani rzd federalny ani rzdy krajowe nie chc tego zmienia zdaniem dyrektora generalnego db polczenie infrastruktury z przewozami nie przeszkadza konkurencji na torach a zatem prawo europejskie w tym wzgldzie powinno by elastyczne rozwizanie zastosowane w niemczech powinno by dopuszczalne trudno dzi zakwestionowa fakt i niemcy s jednym z lepszych przykladów liberalizacji rynku kolejowego jednak w krajach czlonkowskich które nie oddzielily infrastruktury i przewozów uklad pomidzy zarzdcami infrastruktury a dawnymi kolejami pastwowymi jest zaprzeczeniem zasad okrelonych w frp w czerwcu 2008 r komisja europejska wdroyla proces sdowy przeciwko wszystkim pastwom czlonkowskim z wyjtkiem holandii za niepelne wdroenie frp do swojego ustawodawstwa mimo to sprawa ta w niektórych pastwach nie jest rozwizana do chwili obecnej nowelizacja frp ma na celu wlanie calkowite oddzielenie infrastruktury od przewozów przewiduje si jednak e model przedsibiorstwa holdingowego pozostanie ­ przynajmniej przez jaki czas ­ dopuszczony do stosowania oprac m rabsztyn 7 chiny ograniczaj budow linii duej prdkoci han qiao china scales back high-speed rail investment international railway journal 2011 nr 12 s 28-30 slowa kluczowe chiny kolej due prdkoci linia kolejowa budowa finansowanie polityka kolejowa wypadek kolejowy 2011 po wypadku pocigów duej prdkoci pod wenzhou w lipcu 2011 r chiny ograniczyly budow linii dla kolei szybkich ministerstwo kolei poinformowalo e ze wzgldu na zmniejszone potrzeby i moliwoci finansowe pastwa inwestycje w kolej szybk zostan ograniczone w budowie bylo 15.000 km linii wszystkie mialy by zakoczone do 2015 r wedlug obecnych skorygowanych planów w tym terminie oddanych bdzie do uytku mniej ni 10.000 km linii ju przed wypadkiem pod wenzhou chiski program budowy linii duych prdkoci byl zagroony na otwartej w czerwcu 2011 r 1318-km linii duej prdkoci pekin ­ szanghaj wystpowaly zaklócenia w ruchu pocigów kursy opónione i odwolane oznaki ograniczania programu budowy linii duej prdkoci wystpily w i polowie 2011 r wówczas finansowanie tych linii zmniejszono o 1,5 w stosunku do i kw 2010 r tj do 322,4 mld juanów 52 mld usd w poprzednich latach naklady te z roku na rok rosly po wypadku pod wenzhou inwestycje na liniach duych prdkoci zmniejszono ju wyranie ­ w pierwszych 9 miesicach 2011 r ograniczono je w stosunku do analogicznego okresu 2010 r o 19,3 po wypadku pod wenzhou nastpily te wzmoone kontrole na wszystkich budowanych liniach duej prdkoci i to te automatycznie zahamowalo tempo prac gdy w czasie kontroli budowy nie prowadzono ministerstwo kolei zabronilo te przyspieszania terminów oddawania linii duej prdkoci do uytku i tak na przyklad uruchomienie linii pekin ­ szanghaj mialo nastpi wedlug planu w 2012 r ale skrócono ten termin do grudnia 2011 r a póniej nawet do czerwca chiska rada ministrów zadala ponownej kontroli sygnalizacji stosowanej na liniach duej prdkoci z tego wzgldu od pocztku 2011 r nie rozpoczto budowy adnej nowej linii wstrzymano te czasowo projektowanie takich linii na wielu liniach prace

[close]

p. 15

15 budowlane wstrzymano z powodu braku funduszy ministerstwo kolei jest winne dwóm czolowym firmom budujcym linie duej prdkoci ponad 60 mld juanów glównym ródlem finansowania linii kolei szybkich jest budet pastwa i poyczki z czterech najwikszych banków pastwowych a take obligacje rzdowe ale przy dlugach ministerstwa kolei przekraczajcych na koniec czerwca 2011 r 2 bln juanów co stanowi 58,53 jego budetu dalsze zaciganie poyczek w bankach nie jest moliwe prezes komisji kontrolnej banków chiskich ostrzegal w lipcu 2011 r e udzielanie dalszych kredytów na budow linii kolejowych i autostrad wie si z ryzykiem niesplacenia tych kredytów to ostrzeenie oslabilo wykup obligacji kolejowych które wydalo ministerstwo kolei w lipcu 2011 r wypuszczono wówczas roczne obligacje o lcznej wartoci 20 mld juanów z oprocentowaniem 5,18 jednak wykupiono tylko obligacje za 18,73 mld juanów dotychczas nie zostala wyjaniona przyczyna wypadku pod wenzhou we wrzeniu 2011 r pastwowa komisja bezpieczestwa pracy saws badajca ten wypadek stwierdzila e konieczne jest jeszcze wyjanienie wielu zagadnie z zakresu budowy urzdze i nadzoru nad prac ludzi bezporednio po wypadku komisja ta za przyczyn wypadku uznala powane wady urzdze sygnalizacyjnych i niewlaciwy nadzór nad bezpieczestwem ruchu w padzierniku 2011 r ogloszono zaloenia do 12 planu 5-letniego na lata 20112015 obejmuje on take zadania poprawy nadzoru nad bezpieczestwem pocigów duej prdkoci i lepszej kontroli stanu tych pocigów wedlug czci ekspertów rzd chiski nie chce przyzna e przyczyn wypadku pod wenzhou byl bld ludzki ale przyznaje e szkolenie pracowników nie nada za rozwojem kolei szybkich w wielu dziedzinach zwlaszcza w zakresie sygnalizacji zasilania i utrzymania pocigów duej prdkoci pracownicy nie s wlaciwie wyszkoleni oprac m rabsztyn 8 niemcy regulacje i koncepcje w zakresie stacji rozrzdowych oraz dróg wodnych i autostrad politik railports binnenschifffahrt wissenschaft internationales verkehrswesen 2011 nr 5 s 12-19 slowa kluczowe niemcy infrastruktura kolejowa stacja rozrzdowa przewozy ladunków przeladunek przepis prawny polityka kolejowa intermodalno rozwój terminal logistyczny konkurencja rynkowa sie dróg wodnych sie dróg finansowanie strategia problemy regulacji dotyczcych stacji rozrzdowych railports w aktualnych przepisach dotyczcych infrastruktury kolejowej zgodnie z decyzj niemieckiego urzdu ds regulacji bundesnetzagentur wprowadza si rozrónienie procesów przeladunkowych w transporcie i dziala logistycznych przyklad stacji rozrzdowych railports pozwala oceni konsekwencje tej decyzji w zakresie udzialu przedsibiorstw kolejowych w rozwoju logistyki dostp do infrastruktury kolejowej oraz regulacja kosztów od momentu przeksztalcenia kolei niemieckich w spólk akcyjn db ag naley do kompetencji bundesnetzagentur oznacza to zapewnienie swobodnego dostpu do sieci trasy i urzdzenia obslugowe wszystkim przewonikom konkurentom db ag swobodny dostp dotyczy take stacji towarowych oraz stacji paliw dla pojazdów trakcyjnych szczególnie skomplikowana sytuacja panuje w kolejowym transporcie towarowym poniewa do urzdze obslugowych nale jedynie punkty zdawczo-odbiorcze pomidzy sieciami rónych przedsibiorstw stanowice jednoczenie punkty zwrotne dla prywatnych systemów logistycznych railport oznacza multimodalny zespól urzdze przeladunkowych funkcjonujcy w wzlach sieci kolejowej inaczej stacja rozrzdowa port kolejowy koncepcja ta zrodzila si

[close]

Comments

no comments yet