Projecte Educatiu de la ZER l'Eral

 

Embed or link this publication

Description

Document de la ZER l'Eral on s'expliauen els principis eduactius que guien les actuacions de l'escola.

Popular Pages


p. 1

pro¡ecte educatiu de la zer l eral -1 relació de continguts antecedents 2 descripciÓ general 2 +çpanorÀmica descriptiva dels pobles de la zona 3 quadre de distÀncies kilomÈtriques de la zona l eral 3 infraestructura de serveis socials i equipaments 4 els edificis espais i equipaments 4 trets d identitat 5 principi la llengua d instrucciÓ aprenentatge 5 principi confessionalitat 5 principi metodologia 6 principi educaciÓ integral 7 principi medi ambient 7 principi educaciÓ per a la salut 7 principi diversitat 8 principi pluralisme ideolÒgic 8 principi valors democrÀtics 9 principi coeducaciÓ 9 principi compromÍs social 9 principi treball en equip 10 principi creativitat 10 principi esperit crÍtic 10 què pretenem 11 Àmbit pedagògic 11 objectius referents a la metodologia de l equip de professors 11 objectius relatius als continguts de l ensenyament en les seves tres grans categories 11 objectius relatius a altres funcions de l equip de professors 12 objectius relatius a la formació permanent de pares i mestres 13 Àmbit de govern institucional 13 objectius relatius a l organització i al govern interns 13 objectius relatius a la projecció externa de l escola 13 Àmbit administratiu 13 Àmbit humà i de serveis 14 concreciÓ d una estructura 15 elements dins de l estructura de la zer 15 Òrgans unipersonals 15 col·legiats 15 equips de professors 15 associaciÓ de pares d alumnes 15 relacions entre els elements que formen l estructura 15 components i funcions dels elements que formen l estructura de la zer l eral 16

[close]

p. 2

pro¡ecte educatiu de la zer l eral -2 antecedents descripciÓ general la zona escolar l eral es troba situada al sud-est de la comarca del segrià abasta cinc pobles de característiques molt semblants alcanó alfés sarroca sunyer i torrebesses tots estan situats sobre la plataforma garriguenca de la comarca del segrià en conjunt mirant les característiques dels seus conreus es podria dir que són pobles garriguencs la proximitat de la capital de la comarca lleida així com la facilitat de comunicacions ha fet que tradicionalment aquests pobles siguin del segrià la dimensió dels pobles és molt similar sobretot pel que fa al nombre d habitants hi ha uns 300 habitants de mitjana l afinitat de característiques fa que els cinc pobles tinguin un caràcter semblant l economia en aquesta zona no ha estat ni es encara fàcil la terra és dura com ho és la feina dels seus pagesos les granges han vingut a pal.liar el dèficit econòmic d uns conreus de secà sempre deficitaris sobretot comparats amb el dels seus veïns immediats de l horta del segrià la tipologia de les escoles d aquests pobles és també molt similar escoles de dos mestres amb l excepció de l escola de sarroca de tres mestres la davallada demogràfica i l aplicació de la reforma han vingut a minvar encara més el nombre d alumnes d aquestes escoles en aquest context l establiment de la zona escolar recull l esperit i les necessitat de cinc escoles cinc pobles molt semblants.

[close]

p. 3

pro¡ecte educatiu de la zer l eral -3 +çpanorÀmica descriptiva dels pobles de la zona alcanÓ 25000183 superfície 21,12 km habitants 276 adreça escola ada joan carles i 37 codi p 25162 telèfon 13 62 76 alfÉs 25000274 descripció nucli situat a l extrem est de la comarca a la plataforma garriguenca l olivera i l ametller són els màxims exponents dels seus conreus de secà superfície 32 km habitants 352 codi p 25161 adreça escola camí de sunyer s/n telèfon 13 64 31 descripció població situada a l est de la comarca en el seu terme es troba l aeròdrom de lleida l activitat econòmica del poble es basa en l agricultura i la ramaderia conreus de secà superfície 41,24 km habitants 491 adreça escola plaça de les escoles codi p 25175 telèfon 13 62 86 sarroca 25004115 descripció terme emplaçat a la part sud -est de la comarca a la plataforma garriguenca hom destaca la qualitat del seu oli i dels altres conreus de secà superfície 12,52 km habitants 313 adreça escola c de les escoles s/n codi p 25174 telèfon 13 64 64 sunyer 25004413 descripció situat a la plataforma garriguenca al bell mig de la comarca té el seu màxim exponent en l oli conreus de secà habitants 362 adreça escola c de les escoles 3 codi p 25176 telèfon 13 62 12 torrebesses superfície 27,61 km 25004656 descripció situat a la part sud-oest de la comarca en una depressió de la plataforma garriguenca conreus de secà cal destacar la important contribució a la producció d oli de la comarca quadre de distÀncies kilomÈtriques de la zona l eral alcanÓ alcanÓ alfes sarroca sunyer torrebesses 5 8 8 11 alfÉs 5 10 3 13 sarroca 8 10 10 7 sunyer 8 3 10 16 torreb 11 13 7 16

[close]

p. 4

pro¡ecte educatiu de la zer l eral -4 infraestructura de serveis socials i equipaments ceips pisicines poliesportius dispensaris m guaderia inf farmàcia assistents soc c guardia civil servei religiós oficina correus cotxe de línia llar jubilats local social bibliobús alcanó pista si si si si si si si si si alfés pista si si si si si si si sarroca sunyer si no pista si si si si si si si si si si si si si si si si no si si si si torrebe si si si si si si si els edificis espais i equipaments ceips alcanó nº d aules 2 pati ­ camps esp si gimnàs despatx sala professors menjador cuina sala usos múltip biblioteca vídeo si magatzem si apa si alfés 2 si pista si si si si si si si sarroca sunyer 3 2 si si si si si si si si si si si si si si si torrebe 2 si si si si si

[close]

p. 5

pro¡ecte educatiu de la zer l eral -5 trets d identitat principi la llengua d instrucciÓ aprenentatge com a escoles públiques de catalunya la nostra llengua vehicular i d aprenentatge serà el català afavorirem el coneixement de la nostra cultura i dels nostres signes d identitat propis alhora que vetllarem per un coneixement adequat de la llengua castellana i de les llengües estrangeres per tal d aconseguir el respecte a la diversitat de pobles i cultures objectius 1 usar la llengua catalana en tots els àmbits de relació de l escola tant a nivell intern com de relació amb l exterior 2 vetllar perquè al final de l educació primària el nivell d utilització del català i el castellà dels alumnes sigui òptim 3 contemplar el tractament de les llengües com a punt d incidència entre el projecte lingüístic i el pcc principi confessionalitat en la línia de les escoles públiques ens declarem aconfessionals respectem la llibertat religiosa de qualsevol membre de la nostra comunitat escolar donem cabuda a qualsevol grup religiós que vulgui impartir docència als alumnes que són membres de la seva comunitat en l horari destinat a la religió dins l espai escolar el mestre/a podrà donar el seu parer personal si els alumnes l hi demanen expressament objectius 1 respectar l opció religiosa de cada família i membre de la comunitat escolar 2 respectar l opció dels professors/es d impartir o no l àrea de religió 3 garantir als alumnes el dret a l opció voluntària de religió 4 vetllar perquè els alumnes estiguin atesos adequadament en qualsevol de les opcions escollides 5 tenir cura de no caure en adoctrinament proselitisme i sectarisme en el cas dels alumnes que optin per qualsevol religió.

[close]

p. 6

pro¡ecte educatiu de la zer l eral -6 principi metodologia busquem una línea metodològica que abasti enfocaments diferents i doni coherència a l acció col·lectiva del claustre i de tot l àmbit educatiu partint de la diversitat de ritmes evolutius treballem cap a una concepció constructivista de l ensenyament i l aprenentatge fent una atenció especial a la diversitat i pretenent la integració social d alumnes amb discapacitats físiques o psíquiques donem importància als procediments i tècniques d aprenentatge per tal d arribar a l adquisició dels continguts bàsics del currículum de manera que els aprenentatges siguin significatius objectius 1 propiciar el diàleg i el consens entre els professors del claustre i els diferents estament que intervenen en l acció educativa 2 considerar l aprenentatge com a un procés individual en interacció amb el medi i partint dels coneixements previs 3 potenciar la participació dels alumnes en el propi procés d aprenentatge 4 crear un clima de respecte confiança espontaneïtat i responsabilitat 5 estimular el treball en equip a tots els nivells 6 atendre la diversitat dels alumnes en els vessants metodològics organitzatius avaluatius i curriculars 7 fomentar la integració social en els alumnes amb discapacitats físiques i/o psíquiques 8 potenciar la realització d activitats globals a tota la zer 9 oferir pautes metodològiques als nens/es per tal de rendibilitzar la utilització del temps d estudi i de lleure 10 potenciar l ús de les noves tecnologies 11 proporcionar una orientació tutorial a l alumne i als pares 12 avaluar tot el procés d ensenyament aprenentatge 13 facilitar als alumnes tècniques d estudi diferents per a un millor aprofitament del seu treball a tots els nivells 14 tractar un ventall ampli de tècniques d expressió artística al llarg de l escolaritat.

[close]

p. 7

pro¡ecte educatiu de la zer l eral -7 principi educaciÓ integral ens proposem una educació integral per als nostres alumnes tenint en compte la dimensió individual i social de l alumne buscant el seu desenvolupament i perfeccionament en àmbits diversos i considerant el conjunt de capacitats i potències de l alumne objectius 1 estimular el desenvolupament de la capacitat cognitiva dels alumnes mitjançant l organització i l estructuració del seu pensament des de les diferents àrees curriculars 2 progressar en el desenvolupament de la capacitat psicomotriu dels alumnes mitjançant el coneixement del seu propi cos així com de les seves habilitats coordinatives i de les seves possibilitats motrius i expressives 3 consolidar la pròpia identitat de cada alumne tot i fent-los conscients de les seves capacitats limitacions i possibilitats 4 potenciar el desenvolupament de capacitats de relació interpersonal i actuació social mitjançant models organitza tius oberts i flexibles que afavoreixin l establiment de relacions i interaccions entre l alumne i l adult i entre l individu i el grup principi medi ambient potenciem en tota la comunitat escolar el coneixement l estima i el respecte al medi ambient objectius 1 conèixer el medi i l entorn més immediat de la nostra zona de forma que el seu coneixement porti al respecte i a la seva protecció 2 inserir en el currículum actituds valors i normes que acondueixen a l estima i respecte al medi ambient 3 obrir la nostra zona escolar des dels entorns més immediats a altres medis extrapolant-hi el coneixement l estima i el respecte que s han après principi educaciÓ per a la salut considerem l educació per a la salut una eina per capacitar l individu a controlar i millorar la seva salut potenciant des de l escola factors que portin a estils de vida saludables i reduint tots aquells que generin malalties.

[close]

p. 8

pro¡ecte educatiu de la zer l eral -8 objectius 1 aconseguir que el conjunt de l escola sigui un entorn favorable a la salut principi diversitat considerem la diversitat com una característica de les persones que ha de tenir el seu reflex en l escola respectem la diversitat de ritmes evolutius maduratius sent l eix del nostre mètode de treball l ensenyament personalitzat única eina per accedir a l aprenentatge des de les característiques individuals de cada nen/a objectius 1 fomentar actituds personals de mútua acceptació evitant la competitivitat i la rivalitat 2 tenir en compte la diversitat de l alumnat en els aspectes curricular organitzatiu i avaluatiu 3 proporcionar als alumnes amb nee els recursos o suport que ofereix l administració i el professorat intern 4 enriquir en varietat i qualitat les possibilitats d intervenció pedagògica per part dels mestres principi pluralisme ideolÒgic partint de la realitat social plural en què vivim proclamem el principi de llibertat ideològica i ens mantenim al marge de qualsevol opció política sent respectuosos amb les diverses concepcions filosòfiques del món i de la vida objectius 1 no discriminar cap alumne professor/a pare/mare o personal no docent per la seva ideologia 2 respectar les ideologies i tendències dels diferents membres de la comunitat escolar 3 contemplar la llibertat del professor/a de manifestar la seva opció personal lluny d intentar adoctrinar 4 defensar la llibertat dels membres de la comunitat escolar per manifestar lliurement la seva opinió.

[close]

p. 9

pro¡ecte educatiu de la zer l eral -9 principi valors democrÀtics l escola es defineix democràtica perquè es prenen les decisions demanant l opinió dels seus membres adquirim el compromís de respecte i acceptació dels valors democràtics fomentant-los entre els membres de la comunitat educativa objectius 1 fomentar valors democràtics actitud de diàleg esperit crític responsabilitat principi coeducaciÓ valorem la convivència nen/a com a element enriquidor i complementari treballem en la igualtat entre nois/noies en l eliminació de les discriminacions per raons de sexe i en l acceptació de la pròpia sexualitat objectius 1 assumir la coeducació sense discriminació per raó de sexe 2 atorgar igualtat en les responsabilitats i en les oportunitats tant a nens com a nenes 3 valorar la diferència de sexes com a enriquiment de la complementarietat 4 potenciar els agrupaments mixtes principi compromÍs social ens definim com a escola oberta al món a noves idees i avenços i a les aportacions i suggeriments de les institucions que ens envolten tanmateix com a element social ajudarem els alumnes a prendre consciència del seu paper com a membres d una col·lectivitat objectius 1 obrir l escola des dels entorns més propers a altres grups d àmbit internacional 2 prendre consciència de la nostra possibilitat de transformar el medi social més proper 3 organitzar activitats informatives i lúdiques que ens ajudin a vivenciar i conèixer altres estils de vida.

[close]

p. 10

pro¡ecte educatiu de la zer l eral 10 4 incorporar paulatinament l educació per al desenvolupament dins del nostre marc escolar no al racisme solidaritat aprofitant les diferents aportacions de les ong 5 fomentar actituds personals i col·lectives de compromís davant de problemes socials medi ambientals i de solidaritat principi treball en equip com a zona escolar configurada per 5 escoles diferents mantenim un doble criteri de treball d una banda potenciem la realització d activitats conjuntes i d altra respectem la individualitat d acció i la decisió de participació en les activitats globals proposades cerquem un sistema de treball en equip a fi de millorar el procés d ensenyament aprenentatge i de donar coherència a les accions del claustre i equips de treball objectius 1 estimular el treball en equip mitjançant el diàleg i el consens 2 facilitar formació permanent dels professors/es dins dels propis centres 3 establir acords consensuats dins del projecte curricular tant de caire curricular metodològic o organitzatiu principi creativitat intentem que els alumnes i mestres puguin manifestar la seva capacitat creativa en les diferents tasques escolars objectius 1 crear un ambient de treball propici per al desenvolupament de la pròpia personalitat creativa 2 considerar la creativitat com a capacitat a fomentar en els diferents àrees educatives principi esperit crÍtic intentem desenvolupar l esperit crític i la capacitat de discussió de decisió i de revisió en els nostres alumnes objectius 1 afavorir la recerca d informació a través de diferents canals des dels quals es pugui arribar a elaborar una opinió més crítica i personal 2 crear un ambient de treball basat en el dubte i la possibilitat de creació d hipòtesis per arribar a un coneixement constructiu.

[close]

p. 11

pro¡ecte educatiu de la zer l eral 11 què pretenem els objectius que ens proposem a la zer l eral són font d un plantejament de conductes finals desitjables en els nostres alumnes tot fent ensems una anàlisi permanent dels processos de gestió escolar els nostres objectius els podem classificar Àmbit pedagògic objectius referents a la metodologia de l equip de professors realitzar una selecció i utilització del material didàctic adequat de manera que la seva utilització potenciï l autonomia i la creativitat de l alumne aplicar metodologies que facilitin la interacció professor alumne i la convivència a les aules esborrar de les aules l autoritarisme la competitivitat i els càstigs tant físics com psíquics tot potenciant un ensenyament actiu en el qual es desenvolupi la iniciativa i la creativitat afavorir actituds de col·laboració i participació activa en els activitats culturals de la vida de la comunitat en que està situat el centre inserir l acció educativa en el nostre context socio-cultural incorporant els objectius i continguts relacionats amb l entorn a les programacions didàctiques potenciar l adquisició de tècniques d estudi variades per facilitar l aprenentatge dels alumnes afavorir la utilització de les diverses tecnologies de la informació en les diferents activitats d aprenentatge buscar l educació integral i humanitzadora de les noves generacions desenvolupant dins de les àrees curriculars continguts i temes transversals referents als valors i actituds i als problemes i conflictes de gran transcendència que es produeixen a l època actual objectius relatius als continguts de l ensenyament en les seves tres grans categories fets conceptes i principis comprendre i expressar missatges orals i escrits emesos en català i castellà.

[close]

p. 12

pro¡ecte educatiu de la zer l eral 12 treballar amb els nombres i expressions matemàtiques calcular mesurar presentar fets en forma de dades numèriques musicals de dansa bidimensionals i tridimensionals utilitzar els coneixements adquirits sobre el medi físic i social per resoldre problemes en la seva experiència diària sabent demanar quan calg ui ajuda a altres persones procediments capacitar els alumnes en el coneixement i utilització de tècniques de treball intel·lectual perquè de forma progressiva puguin aprendre de manera cada vagada més autònoma capacitar els alumnes per obtenir i tractar informació buscar-la entredre n les formes en què es trobi disponible seleccionar-ne el que pugui ser pertinent per a una finalitat immediata i presentar-la als altres de manera entenedora desenvolupar aptituds i hàbits de cooperació mitjançant el treball en equip actituds valors i normes assumir un règim de coeducació en el qual no hi hagi cap mena de discriminació per raó de sexe promoure situacions on l alumne pugui experimentar actituds de respecte i sensibilitat envers les manifestacions de bellesa natural i creativa del nostre context cultural ajudar i orientar els nens i les nenes en l aprenentatge de la convivència la solidaritat i la tolerància objectius relatius a altres funcions de l equip de professors atendre a la diversitat d alumnes mitjançant agrupaments flexibles acis en els vessants metodològics organitzatius avaluatius i curriculars fomentar la integració social en alumnes amb discapacitats físiques psíquiques i/o socials establir diversos processos d ajut personal d orientació escolar i professional durant tota la seva escolaritat potenciar el treball en equip de professors mitjançant els grups de cicle de coordinadors i en la realització de programacions didàctiques coordinades ajudar els seus alumnes a descobrir les seves pròpies possibilitats.

[close]

p. 13

pro¡ecte educatiu de la zer l eral 13 objectius relatius a la formació permanent de pares i mestres facilitar la participació dels professors en activitats de formació permanent sobretot quan aquestes reverteixin en un benefici per a la zer proporcionar una formació als pares dels alumnes centrada en les funcions que els pertoca com a col·laboradors amb l escola en l educació dels seus fills afavorir l intercanvi d experiències amb altres escoles de la zona i la participació en programes conjunts Àmbit de govern institucional objectius relatius a l organització i al govern interns aconseguir que els professors pares i apas participin en el control i gestió del centre de forma adequada a les seves competències afavorir l intercanvi d experiències personals docents i formatives entre els membres del claustre per a un enriquiment col·lectiu potenciar els procediments d informació entre els professors com a base per generar actituds de confiança i col·laboració objectius relatius a la projecció externa de l escola establir i mantenir relacions sistemàtiques de coordinació i col·laboració amb els centres de secundària de la zona participar en activitats culturals i educatives en general sempre que siguin coherents amb el pla anual de la zona i que hi puguin tenir cabuda Àmbit administratiu mantenir actualitzats els inventaris i els arxius dels centre i de la zona en tot moment executar una gestió econòmica clara i transparent desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació interna i externa.

[close]

p. 14

pro¡ecte educatiu de la zer l eral 14 Àmbit humà i de serveis aconseguir la implantació el respecte i l observança del reglament de règim intern i dels drets i deures dels alumnes aconseguir unes relacions interpersonals satisfactòries entre els professors/es que facin possible la satisfacció en el treball i la implicació de tots en el desenvolupament del pec.

[close]

p. 15

pro¡ecte educatiu de la zer l eral 15 concreciÓ d una estructura elements dins de l estructura de la zer Òrgans unipersonals 1 director/a de zona 1 cap d estudis de zona 1 secretari/a de zona tots/es tres formen part de l equip directiu de la zona i cada un pertany a un ceip diferent la zer l eral disposa d altres òrgans unipersonals un director/a per a cada ceip en concret 5 directors/es alcanó alfés sarroca sunyer torrebesses col·legiats claustre de la zer consell escolar de la zer la zer l eral disposa d altres òrgans col·legiats un claustre i un consell escolar per a cada ceip en particular 5 claustres alcanó alfés sarroca sunyer torrebesses 5 consells escolars alcanó alfés sarroca sunyer torrebesses equips de professors equip de professors d educació infantil i cicle inicial i equip de professors de cicle mitjà i superior de primària comissió de sortides i activitats conjuntes de la zer comissió avaluadora en cada centre tutors a cada grup classe itinerants d educació física anglès música i educació especial associaciÓ de pares d alumnes hi ha cinc ampas pertanyents a cadascun dels centres de la zer relacions entre els elements que formen l estructura es deure fonamental de tots els elements que formen l estructura de la zer crear un clima de convivència i eficàcia educativa.

[close]

Comments

no comments yet