STEK12 4

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1

w w w istek 1 2 c o m n bilgi ve medya merkezi kütüphaneler l>m>z l dönümünü çeflitli etkinliklerle kutluyor gururla ix antalya sempozyumu nun ard>ndan antalya sempozyumlar n>n dokuzuncusu 28-30 ocak 2010 tarihleri aras>nda okulda yenilenme temas>yla gerçekleflti fen ve teknoloji e¤itimi fen e¤itimi soyut kavramlardan oluflur yap>land>rmac bir tarzla ö¤retilmesi gerekir.

[close]

p. 2

bal y>z

[close]

p. 3

bar>fl dalan

[close]

p. 4

rlad>¤>m>z ve yay>n hayat>na yeni bir soluk getirdi¤ine inand>¤>m>z dergimiz art>k www.istek12.com internet adresinden online olarak da okunabilir yoruz görüfl ve önerileriniz için info@istek12.com our magazine

[close]

p. 5

bar>fl dalan l>ndan bu yana e¤itim sa¤l>k ve kültür alan>nda hizmet veren n 25 kurulufl y>ldönümü anaokulundan üniversiteye uzanan e¤itim misyonuyla atatürkçü ve laik nesiller yetifltiren l>n yafl>yor dergimizin bu say>s 25 y>l Özel say>s olarak bir baflka heyecanla haz>rland 2009-2010 ö¤retim y>l>nda okullar>m>zda yap>lan tüm etkinlikler 25 y>l imzas ile gerçeklefltiriliyor ndan bu yana velilere yönelik e¤itim ve seminerlerinin yan s>ra nda düzenledi¤i yar>flmalar turnuvalar ve uluslararas platformlarda kat>ld>¤ etkinliklerle 25 y>l>n taçland>r>yor di¤er taraftan kartal bölgesinde oluflturdu¤umuz stek 25 y>l orman da sosyal sorumluluk anlay>fl>m>z>n göstergesi niteli¤inde bu projeye büyük destek vererek hedefledi¤imiz 25 bin a¤aca ulaflmam>z sa¤layan ö¤renci veli ve çal>flanlar>m>za teflekkürü bir borç biliyorum n 25 y>l>n özetleyen ve e¤itim anlay>fl>n>n alt>n çizen sayfalar>n>n yan s>ra tarihten bilime sanattan edebiyata gezi yaz>lar>ndan röportajlara kadar çeflitli alanlarda ilginizi çekece¤ini düflündü¤ümüz zengin içeri¤iyle n>zda l boyunca oldu¤u gibi bundan sonra da e¤itim bilim sanat kültür ve spor alan>nda donan>ml ve baflarmaya

[close]

p. 6

içindekiler contents english summary on page 50 10 stek eitim stek tutorial ix antalya sempozyumu nun ard>ndan yenilenmifl Ö¤retmen okulda yenileme türkiye Özel okullar birlii dernei tarafindan her yil düzenlenen antalya sempozyumlari nin dokuzuncusu 28-30 ocak 2010 tarihleri arasinda okulda yenilenme temasiyla gerçekleti sosyal sorumluluk social responsibility analiz analysis n bilgi ve medya merkezleri kütüphaneler stek bilim stek science english summary on page 49 04 haberler news english summary on page 50 14 fen ve teknoloji e¤itimi fen eitimi soyut kavramlardan oluur yapilandirmaci bir tarzla öretilmesi gerekir 18 22 english summary on page 51 dizeleri duygulara dokunan genç l>m>zda insana yat>r>m yapmaya devam ediyoruz 21 yüzyilin en temel gereksinimlerinden biri iyi eitim almi kiisel bütünlüünü salami kendini gelitirmi salikli huzurlu ve baarili bireyler yetitirmektir 12 e¤lendirirken Ö¤retmek Ö¤retirken e¤lendirmek 20 english summary on page 51 25 25 yil etkinlik takvimi 25th year s activity calender yenilikçi fikirler progressive ideas orta y>llar program yeni ufuklar aç>yor english summary on page 50 17 english summary on page 51-52 28 english summary on page 50 rehberlik counciling nsan yetitirmenin ne kadar önem taidiini ve eitimin toplumlarin geliimi üzerindeki etkilerini ön plana çikarmak için çaliiyoruz n>yor Çocuklarimizi doru yönlendirmek onlari iddet korku ve tehditten uzak ortamlarda eitmekle iddetsiz letiim kurmakla mümkün orta yillar programi myp ikinci yilinda da örencilerimizi eletiren ve düünen stek liler olma konusunda tevik etmeye devam ediyor stek okullari erken yata dil öreniminin bilinciyle etkin dil eitimi için çeitli aktiviteler kurguluyor.

[close]

p. 7

sinema cinema türk sinemasi nin büyük ustalari stekkart guide 35 44 salik health english summary on page 54 english summary on page 53 kitaplik book shelf n ad stek12 yay>n türü 3 aylik yerel süreli yönetim yeri brahimaa mah köftüncü sok p.k 34718 acibadem stanbul telefon 0216 326 34 15 faks 0216 326 34 31 info@istek12.com · www.istek12.com sorumlu yaz n kurulu deniz demirta yildiz köksalan dr selcen Özkaya seçil handan tovka gülçin sezgin ahmet yavuz tasar>m ve yap>m k kitaplar 30 english summary on page 52 Çocu¤unuzun difl Çürü¤ünü Önlemek sizin elinizde birkaç uyariyi dikkate alarak bilinçlendiinizde çocuklarinizin dilerini çürükten korumaniz mümkün 40 english summary on page 53 english summary on page 54 48 13 yüzyil anadolu topraklarindaki muhteem kervansaray ai gezi ve izlenim travel mekân location fecri ebciolu sok selçuk apt no 5/4 34340 1 levent stanbul tel 0212 264 33 11 www.topprint.com.tr editör ahmet yavuz ahmet@topprint.com.tr görsel yönetmenler murat soysal elif f brahimolu stanbul dan from istanbul sayfa uygulamas koray aygün katk>da bulunanlar lhan Çalimaz müjde algül seda serezli bask artpres matbaacilik san tic ltd ti nato cad no:2 kat:5 seyrantepe stanbul tel 0212 278 80 76 tüm haklar lamaz Ölümsüz medeniyet endülüs este7 stek li alumni 36 english summary on page 53 burak hakk stek li olmak büyük flans english summary on page 52-53 32 42 bugün spanya nin endülüs adi verilen bu bölgesi unesco nun koruma altina alinmi kentleriyle dünyanin en çok ziyaret edilen yerlerinden biri yaflayan en eski

[close]

p. 8

summary on page 49 haberler news esnprogram>nda nda ö¤renci ve ö¤retmen de¤iflim programlar uygulayan european school network e esn türkiye den kabul edilen tek okul oldu lise seviyesinde ö¤renci ve ö¤retmen de¤iflim programlar uygulayan europan school network-esn de yer alan tek türk okul olan lacaklar ve de¤iflim ö¤rencisinin ailesiyle kalacaklar nda liselerde fen ve teknoloji e¤itiminin gelifltirilmesi ile okul temelli koruyucu ruh sa¤l>¤ konular>nda di¤er üye okullarla ortak projeler de üretecekler nda genç neslin sosyal ve kültürel fark>ndal>klar>n gelifltirmek ö¤rencilerimize ö¤rendikleri yabanc dili farkl kültürleri tan>yarak de¤iflik ortamlarda kullanma f>rsat yaratmak ülkeler aras kültür a¤ oluflturmak farkl kültürlerdeki bireylerin bir araya gelerek tak>m ruhu oluflturmalar>n sa¤lamak ve bu ba¤lamda haz>rlayacaklar bilimsel projelerle kiflisel geliflimlerine katk>da bulunmak amac>n tafl>yan bir birliktir yaflam boyu baflar l>nda e¤itim hayat>na bafllayan ve anaokulu 5 yafl grubundan ilkö¤retim 8 s>n>f seviyesine kadar hizmet veren l>yor 2010-2011 ö¤retim y>l>nda kademeli olarak aç>lacak olan anadolu lisesi ne lise haz>rl>k ve 1 s>n>f ö¤rencileri kabul edilecek e¤itimde modern metodlar>n uyguland>¤ ve ça¤dafl bir e¤itim anlay>fl>n>n benimsendi¤i lm>fl kaliteli e¤itim ortam>n bundan böyle lise seviyesindeki ö¤lkbahar spring rencilere de sunacak tüm rmac ülkemizin parlak gelece¤ini oluflturacak bireyler olarak yetifltirmeye devam edecek 2010 4

[close]

p. 9

comenius ziyaretleri sürüyor okul e¤itimi alan>nda avrupa ülkeleriyle iflbirli¤i yaparak e¤itimde kaliteyi art>rmak ve kültürel diyalo¤u sa¤layarak dil ö¤renimini teflvik etmeyi amaçlayan comenius projesi badem ve z>yla devam ediyor avrupa birli¤i nin deste¤iyle 2007 y>l>ndan bu yana sürdürülen projede badem okullar fen bölümü living our environment in europe bafll>kl projesiyle hava kirlili¤i su kaynaklar do¤al parklar geri dönüflüm nesli tükenen bitkilerin korunmas biyolojik çeflitlilik gibi çevre proje konular>nda bilgi paylafl>m>nda bulunmak üzere ortak ülkelerde toplant>lar düzenlemeye devam ediyor romanya litvanya ¤>nda gerçekleflen proje haziran ay>nda sona erecek nda kl çal>flma ziyaretiyle comenius projesi ni tamamlad okul önceki çal>flma ziyaretlerini at>k malzemelerin geri dönüflümü ve yiyecek Ürünleri konu bafll>klar>yla gerçeklefltirdi naylon torbaya hay>r uluda¤ da 25 y>l imzas badem lisesi Çevre kulübü ö¤rencileri hayata geçirdikleri projeyle do¤ada geri dönüflüm süresi 400 ile 1000 y>l bulan naylon torbalar taht>ndan ediyor tepe nautilus al>flverifl merkezi nde stand kuran ö¤renciler eski tiflörtlerin al>flverifl torbas haline nas>l dönüfltürülece¤i konusunda al>flverifl merkezi ziyaretçilerine yol gösterdi Çevre kulübü ö¤rencileri ayr>ca stand ziyaretçilerine kumafl torba da¤>tt badem okullar n>n her y>l düzenli olarak gerçeklefltirdi¤i uluda¤ kayak kamp na bu y>l n 25 y>l kutlamalar damgas>n vurdu 9 10 11 ve 12 s>n>ftan ö¤rencilerin kayak hocalar ve ld>¤ etkinlikte ö¤renciler uluda¤ n en uzun ve teknik anlamda en baflar>l pistlerinden biri say>lan beceren pisti üzerine meflalelerle stek 25 y>l yazd>lar lkbahar spring 2010 5

[close]

p. 10

summary on page 49 nda her y>l bir devlet okulunun ihtiyaçlar>n karfl>layan l da süheyla artam rd l>m>n sa¤layarak büyük bir ekip çal>flmas>na imza att laboratuvar>n aç>l>fl törenine befliktafl kaymakam saadettin yücel fl>r ld l sporcular ö¤rencileriyle buluflturdu türkiye de yüzme sporu ve paralimpik yüzme ve bir meslek olarak basketbol isimli panelleri ilkö¤retim ve lise ö¤rencilerinin yan s>ra veliler ve ö¤retmenler de izledi yüzme federasyonu baflkan ahmet bozdo¤an türkiye yüzme milli tak>mlar bafl antrenörü hakan eskio¤lu yüzme antrenörü akif sözeri milli yüzücü Ömer aslano¤lu paralimpik sporcu u¤ur yumuk ve n>f ö¤rencisi gamze fiahin in konuflmac olarak kat>ld>¤ türkiye de yüzme sporu ve paralimpik yüzme konulu panelde yüzme sporu ve paralimpik yüzme tan>t>ld bir meslek olarak basketbol konulu panele ise türk basketbolunun ünlü isimleri befliktafl bayan basketbol tak>m oyuncular>ndan dubravka dacic ve esra erden befliktafl erkek basketbol tak>m>ndan muratcan güler ve efes pilsen den sinan güler kat>ld lkbahar spring 2010 6

[close]

p. 11

matematik olimpiyatlar nda geri say>m ndan gerçeklefltirilecek matematik olimpiyatlar nda baflvurular tamamland nda düzenlenecek olimpiyatlarda ilk aflama 10 nisan 2010 tarihinde ikinci aflama ise 20 nisan 2010 tarihinde olmak üzere iki aflamal gerçekleflek matematik olimpiyatlar nda dereceye giren ö¤rencilerden birinciye laptop ikinciye dijital kamera ve üçüncüye tafl>nabilir hard disk hediye edilecek t>ls>m l bir ll t>ls>m isimli çizgi roman serisinin dünyaca ünlü abd li yazar kazu kibuishi badem l>mc>lar>n kiflisel uygulamalar da yapt>¤ atölyede kibuishi nin macbookpro suna ba¤lad>¤ projeksiyonla uygulad>¤ dijital boyama gösterisi de büyük ilgi toplad kazu kibuishi nin kitaplar>n>n yer alaca¤ stantlar kuruldu ediz hun dan kaktüs ve sukkulent semineri nda 10 ülkeden amerika kanada japonya Çin mo¤olistan bosna-hersek rusya kazakistan azerbaycan ve brezilya türkiye ye gelen üniversite ö¤rencileri sekiz hafta boyunca n konferans salonunda kendi ülkelerini ve kültürlerini tan>tan sunumlar yapt kaktüs ve sukkulent bitki türlerini tan>tma derne¤i kurucular>ndan ünlü oyuncu ediz hun ö¤rencilerimizde çevre bilincini gelifltirmek amac>yla fl ra derne¤in di¤er kurucular>ndan ahmet altan ali kangal ve ahmet gündüz de ö¤rencileri bilgilendirdi fl n>f düzeyindeki ö¤rencilere anlat>ld günün an>s>na bütün ö¤rencilere dernek taraf>ndan kaktüsler hediye edildi sukkulent nedir gövde veya yapraklar>ndaki özel etli dokularda su tutma biriktirme yetene¤i olan bitkilere sukkulent bitki denir tüm kaktüs familyas türleri sukkulent bitkilerdir lkbahar spring 2010 7

[close]

p. 12

summary on page 50 bilimin ve kültürün ayd>nl>k yolundan ayr>lmay>n di¤i ayd>nlanma devrimi ni 15 y>lda gerçeklefltirdik bunun için büyük bir milletiz derken hayrettin karaca ise cumhuriyet in temelinde bilim ve kültür vard>r daha amasya genelgesi nde atatürk bilim ve kültür yoluyla ulusun ba¤>ms>zl>¤>n>n sa¤lanaca¤>n söylüyor bu nedenle bilimin ve kültürün ayd>nl>k yolundan ayr>lmay>n diye konufltu haberler news l söyleflileri nin ilk konuklar sümerolog muazzez ¤ ve tema vakf baflkan hayrettin karaca oldu ndan düzenlenen söyleflinin bafll>¤ cumhuriyet in çocuklar>ndan cumhuriyet in torunlar>na cumhuriyet kazan>mlar yd muazzez ¤ konuflmas>nda biz türkler avrupal>lar>n 300 y>lda gerçeklefltir globalleflen dünyada nda yeditepe Üniversitesi nde uluslararas rsatlar keflfetmek ve günümüzün zorluklar>yla yüzleflmek temal konferansa ld l ilk kez düzenlenen ve geleneksel olarak her y>l gerçeklefltirilmesi hedeflenen konferans>n amac n ve profesyonel geliflim imkan bulmas>n sa¤lamak okul aile birli¤i nde görev de¤iflimi m>z>n okul aile birli¤i baflkanlar ve ld>z köksalan n kat>l>m>yla gerçekleflti ¤ n yürüten mustafa handan oy çoklu¤uyla baflkanlar baflkan oldu görevi dilnihat oben den devralan mustafa handan devir teslim töreninde yapt>¤ konuflmada duygular>n velilerle okul aras>nda gerçek ve etkin bir köprü oluflturmak ana amac>m>zd>r bunu yaparken de en büyük deste¤imizin na yürekten inan>yoruz tüm camiam>z n gururunu hep yaflas>n ve yaflats>n istiyorum tüm ö¤rencilerimiz ¤ e¤itimle atatürk ün kurdu¤u bu cumhuriyet türkiyesi nin bayra¤>n hep zirvede tutsun diyerek ifade etti 2010 8 lkbahar spring

[close]

p. 13

etkin iletiflim ve iletiflim engelleri kubilay genç l>n en temel gereksinimlerinden biri iyi e¤itim alm>fl kiflisel bütünlü¤ünü sa¤lam>fl kendini gelifltirmifl sa¤l>kl huzurlu ve baflar>l bireyler yetifltirmektir dolay>s>yla bireyi tan>mak ve temel gereksinimlerine sayg duymak bireyin kiflisel geliflimi aç>s>ndan önemli bir rol oynuyor bireyi tan>ma ve anlamada ihtiyaçlar>n keflfetmede bireye yap>lacak en büyük yard>m onunla sa¤l>kl etkin iletiflim kurmaktan geçer Özellikle okulda evde ve arkadafl çevresinde iletiflim konusunda yaflanan s>k>nt>lar hepimizce biliniyor n>n de¤iflik alanlarda farkl anlamlarda kullan>lmas>na iliflkin yap>lan araflt>rmada iletiflimin de¤iflik tan>mlar>na ve 15 ayr anlam>na ulaflmak mümkün ancak ortak bir tan>m flu flekilde yap>labilir letiflim bireylerin ya da gruplar>n bilgi/sembol üreterek birbirlerine ilettikleri ve bu iletileri anlamaya yorumlamaya çal>flt>klar bir süreçtir tubbs ve moss 1974 rogers ve kincaid 1981 roloff 1987 dökmen 1986 genel kabul gören bir di¤er tan>m ise bilgi üretme aktarma ve anlamland>rma süreci olarak ifade edilebilir bu tan>mdan da anlafl>laca¤ üzere iletiflimde e¤itimin rolü ve önemi büyük Çünkü bilgi üretmek aktarmak ve anlamland>rmak tamam>yla e¤itimin iflidir etkin iletiflim konusunda yetkin e¤itimcilerin bulundu¤u e¤itim ortamlar>nda ö¤rencilerin akademik sosyal psikolojik ve ahlaki geliflimleri de üst düzeyde olacakt>r · Ö¤renciyle göz temas kurulmal · Ö¤renci di¤er arkadafllar>yla k>yaslanmamal · Ö¤rencinin yafl özellikleri göz önünde bulundurulmal · Ö¤renciye sen dili iletileri yerine ben dili iletileri verilmeli · Ö¤renci yarg>lanmamal okulumuzda ö¤rencilerimizle iletiflim kurarken yukar>da belirtilen etkin iletiflim yöntemlerini kullanarak ö¤rencilerimizin benlik sayg>s>n zedelemeden ben de¤erliyim duygusunu pekifltirmeye çal>fl>yoruz kulland>¤>m>z bu tür etkin iletiflim yöntemleri ö¤rencilerimizde sorumluluk alma direnç göstermeme sürekli savunmaya geçmeme bulundu¤u ortamda emniyette olma içten dürüst olma davran>fl ve düflüncelerini ortaya ç>kar>yor kl geliflimde baflrolde rmak ad>na ö¤rencilerimize letiflim engelleri konulu anket uyguland 186 ortaö¤retim ö¤rencisinin kat>ld>¤ anketimizin sonuçlar flu flekilde · ankete kat>lan ö¤rencilerimizden 77 si ö¤retmenlerinin her zaman 61 i s>k s>k 33 ü ara s>ra kendilerine güvendiklerini 15 i hiçbir zaman ö¤retmenlerinin kendilerine güvenmediklerini · 59 ö¤rencimiz ö¤retmenlerinin her zaman 54 ü s>k s>k 64 ü ara s>ra kendilerini desteklediklerini 11 i hiçbir zaman ö¤retmenlerinin kendilerini desteklemediklerini düflünüyor sonuç olarak ö¤rencinin kendisini gerçeklefltirip sa¤l>kl geliflim sa¤layabilmesinde iletiflim bafl rol oynuyor e¤itim ortamlar içerisinde gerçeklefltirilen do¤ru ve sa¤l>kl iletiflim iliflkileri kuvvetlendirmede önemli bir etmen olurken ö¤rencinin sa¤l>kl geliflmesine olumlu yönde de¤iflmesine sorun çözmeyi ö¤renmesine üretici yarat>c ve gizli potansiyelini gücünü tümüyle ortaya ç>kartmas>na olanak sa¤layacak bu nedenle ailelerin ve ö¤retmenlerin etkili iletiflim becerilerine sahip olmalar ve ö¤rencilere etkili iletiflim becerilerini kazand>rmalar önem arz ediyor lkbahar spring aile ve ö¤retmenlere düflen görevler Ö¤rencilerin sa¤l>kl huzurlu ve baflar>l olmas için fizyolojik ve psikolojik geliflim aflamalar>n>n dikkatle incelenmesi irdelenmesi ve bu çerçevede aile ve okul e¤itim ortamlar>n>n düzenlenmesi gerekiyor Ö¤rencilerin özellikle hayatta baflar>l olmalar için içinde bulunduklar iletiflim ortamlar>nda sorun yaflamamalar önem tafl>yor Ö¤rencilerle iletiflime geçerken etkin iletiflim yollar>ndan yararlan>lmal iletiflimi engelleyecek tutum ve davran>fllardan kaç>n>lmal ailelerin ve ö¤retmenlerin ö¤rencilerle iletiflim kurarken flunlara dikkat etmesi gerekiyor · Ö¤renci oldu¤u gibi kabul edilmeli · Ö¤renciyle empati kurulmal · Ö¤renci etkin biçimde dinlenmeli 2010 9 bak>fl overview summary on page 49

[close]

p. 14

ndan her y>l düzenlenen antalya sempozyumlar n>n dokuzuncusu 28-30 ocak 2010 tarihleri aras>nda okulda yenilenme ad>yla gerçekleflti y>ld>z köksalan Ü lkemizdeki e¤itim ö¤retim çal>flmalar>na önemli katk>lar sa¤layan antalya sempozyumlar n bu y>l özel okullardan 650 idareci izledi sempozyuma milli e¤itim bakan nimet Çubukçu Ösym baflkan prof dr Ünal yar>ma¤an antalya valisi alaaddin yüksel ve meb Özel Ö¤retim kurumlar genel müdürü mehmet küçük ün yan s>ra alanlar>nda uzman pek çok konuflmac kat>ld sempozyum program>nda panellerin yan s>ra yerli yabanc akademisyen ve uzmanlar>n çeflitli konularda birikimlerini paylaflt>klar farkl konularda sunumlar yap>ld e¤itim sistemimizdeki gerekli düzenlemelerin yap>lmas>na yönelik önemli aç>l>mlar ve avrupa ülkelerinde uygulanan farkl metotlar kat>l>mc>larla paylafl>ld k yeditepe Üniversitesi yönetici ve akademisyenleri de bizimle beraber sempozyuma kat>ld>lar sempozyum sonunda hepimiz bilgi aç>s>ndan doyurulmufl ve tazelenmifl hissettik böylesine yo¤un bir program düzenlemek kolay bir ifl de¤ildir türkiye Özel okullar birli¤i bir kez daha organizasyonu kusursuz bir flekilde baflard birli¤in yönetiminde bulunan arkadafllar>m>z>n birlefltirici hoflgörülü ve yenilikleri destekleyen tav>rlar her türlü takdirin üzerindedir rekabet ortam içinde zaman zaman karfl karfl>ya gelen çok say>da özel okulun bulundu¤u bu sektörün ortak paydada buluflmalar>n sa¤lamak konusunda özverili çal>flmalar yapan ve bunu kamuoyu ile paylaflan türkiye Özel okullar birli¤i ne destek vermek her zaman önceliklerimiz aras>nda yer alacak Çünkü birlikte hareket ederek türk e¤itiminin ve özel e¤itimin sorunlar>n bilimsel bir platformda tart>flmak sonuçlar>n da ilgililer ve kamuoyu ile paylaflmak için bu gelenek devam etmelidir bu toplant>ya kat>lanlar e¤itim dünyas>n>n giriflimcileri uzmanlar ve uygulamac>lar olarak lkbahar spring 2010 10

[close]

p. 15

birbirlerini daha yak>ndan tan>yarak iliflkilerini zenginlefltirme imkan bulmufl bu yak>nlaflmalar yeni ifl birliktelikleri ve projelerin bafllamas>na da vesile olmufltur Önümüzdeki y>llarda sempozyum içeri¤inde tele konferans gibi teknolojik yenilikler kullan>lmas>n>n yan s>ra veli ve ö¤renci gruplar>n>n kat>l>m>n>n da sa¤lanarak etkileflim ve iletiflim alan>n>n geniflletilmesinin faydal olaca¤>na inan>yorum Ö¤retmen otorite de¤il yol gösterici okulda yenilenme konusunun ele al>nd>¤ bu y>lki sempozyumun sonunda afla¤>daki de¤erlendirmelere vurgu yap>ld Özetlersek e¤itimin amac ö¤rencilerin sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiflmesi bu ba¤lamda gelecekte tüm dünyada çevre sorunlar>na duyarl olmalar ve tak>m çal>flmas yaparak uluslararas bir bak>fl aç>s gelifltirmeleridir bunun için önce ö¤retmenlerin örnek modeller olarak uluslararas bak>fl aç>s>na sahip olmalar ve ulusal programlar>n yan s>ra uluslararas programlar da takip edebilecek altyap ve donan>mda olmalar gerekmektedir Çocuklar>m>z>n gelecekte bar>fl içinde yaflayabilmesi kendileri ve baflkalar ile bar>fl>k bir yaflam sürebilmeleri için kendilerini iyi tan>malar ve yeteneklerini ve potansiyellerini fark edebilmeleri önemlidir bu da ö¤retmen ve ö¤rencinin beraber keflfedecekleri bir serüven gibidir Çünkü yeni dünyada ö¤retmen art>k otorite de¤il yol gösterici rehber s>n>f içinde gözlemci ve yönlendiricidir her ö¤rencisinin bireysel farkl>l>klar>na göre uygun seçenekler sunar ve ö¤rencinin kendi karar>n kendisinin oluflturmas>na yard>mc olur yeni dünyada ki buna bilgi dünyas da diyebiliriz ö¤rencinin zihnini ayr>nt ile t>ka basa doldurmak yerine temel kavramlara yo¤unlaflmak ve ö¤rencinin ö¤renmesini bir yaflam serüvenine dönüfltürmek önemlidir ancak sbs ve Öss gibi s>navlar bu çaban>n önünde ciddi engel teflkil etmektedir ancak s>nav sistemleri de de¤iflmez gerçekler de¤ildir Ülkemizin genç insan potansiyeli dünya dinamikleri hesaba kat>larak ve cumhuriyet in 100 y>l>nda nas>l bir genç modeli gereklidir gerçe¤i göz önünde bulundurularak de¤erlendirilmeli ve mutlaka bu potansiyeli uluslararas standartlarda yetifltirecek ö¤retmenlerin mesleki geliflimlerine yat>r>m yap>lmal>d>r yeni ça¤da e¤itim dinamikleri nas>l de¤iflirse de¤iflsin ö¤rencinin ö¤renmesi için kendi zihinsel yap>s>n>n ve motivasyonunun d>fl>nda en önemli etkenin yine ö¤retmen oldu¤u görülmüfltür Ö¤retmenler ekonomik büyüme bireysel-toplumsal geliflme refah ve gelecekte olumlu koflullar>n oluflmas için gerekli süreçlerin yarat>lmas konusunda çok önemli sorumluluklar üstlenmifltir geliflmifl ve geliflmekte olan ülkelerde gelece¤e yap>lacak en önemli yat>r>mlardan birinin ö¤retmen e¤itimi ve istihdam>nda yap>lmas gerekti¤i ö¤retmenlerin bilgi ve pedagojik becerilerinin artt>r>lmas>n>n endüstriyel temelli okul organizasyonundan bilgi temelli okul organizasyonuna geçiflte en üretici etken oldu¤u art>k herkes taraf>ndan kabul edilen bir gerçektir ancak kitlesel e¤itim yayg>nlaflt>kça nitelikli ö¤retmen konusunda s>k>nt>lar yafland>¤ da ortadad>r Çünkü bilgi toplumunda ö¤rencilerden talep edilen köklü temel etkinliklerle ö¤retmenlerin e¤itim fakültelerinden ve hizmet içi e¤itim programlar>nda edindikleri becerilerin aras>nda uyumsuzluklar vard>r bunun çözümlenmesi için okul temelli hizmet içi e¤itimlerde ö¤retmenlere dan>flmanl>k hizmeti verilmelidir Ö¤rencilere yak>n olmak ve ö¤renci ihtiyaçlar>n karfl>layacak ö¤renme toplumlar oluflturmak için e¤itimde ict yi stratejik olarak kullanmak ö¤retimin gelifltirilmesinde s>çramalar yap>lmas>n sa¤layabilir bu nedenle yeni ça¤da iyi okullar farkl>laflt>r>lm>fl e¤itim imkân sunan dinamik ö¤renme ortamlar yaratan iflbirli¤i üretim ve iletiflim için f>rsatlar sunan okullard>r bunu da okul ortam içinde gerçeklefltirecek olanlar tabii ki ö¤retmenlerdir bilgi ça¤>nda yenilenmifl ö¤retmenler okullar>m>zda yenilenmeyi sa¤layacakt>r prof dr ziya selÇuk un ix antalya sempozyumu sunumundan al>nm>flt>r Ö¤renmeye etki eden faktörler zihinsel haz>r oluflluk beslenme kal>t>m motivasyon Ö¤renci %50 Ö¤retmen %30 ev %5-10 okul %5-10 akran %5-10 ayr>ca ö¤renci baflar>s irdelendi¤inde yine benzer sonuçlar ortaya ç>km>flt>r Ö¤renci baflar>s>n etkileyen faktörler geri bildirim Ö¤rencinin yetene¤i Ö¤retim kalitesi do¤rudan ö¤retim takviye Ö¤rencinin ö¤renmeye duruflu etki büyüklü¤ü 1.13 1.04 1.00 0.82 0.65 0.61 lkbahar spring 2010 11

[close]

Comments

no comments yet