Afrika Gazetesi 25-11-2011

 

Embed or link this publication

Description

Afrika Gazetesi 25-11-2011

Popular Pages


p. 1

rauf denktaþ körü körüne Ýngiliz dostluðu güttük demiþti bir zamanlar Þimdi buckingham sarayý nda aðýrlanan abdullah gül denktaþ kadar Ýngilizce bilmiyor mu acaba ÝcazetsÝz gÜnlÜk gazete tarÝh 25 kasým 2011 cuma yil 10 sayi 3626 fÝyati 2 tl kdv dahil Þener levent senerlevent@yahoo.com açý fÝncandakÝ kralÝÇeye sepet sepet yumurta l 2 sayfada Ýþgal altýnda ÝcazetsÝz yazýlar kibrisli tÜrkler ne ÝstÝyor 2 Ülker fahri yeter yahu ayýptýr Özgün kutalmýþ taþlar yerinde güzeldir erdoðan baybars teorÝ avuntusu elvan levent bu kadari da olmaz kÝ mehmet levent elçi arka kapýdan kaçtý n faþist kenan evren cuntasýnýn bir eseri olan 24 kasým Öðretmenler günü dün lefkoþa da atatürk kültür merkezi nde kutlanýrken iki öðretmen sendikasý ktÖs ve ktoeÖs de bina önünde eylem yaptý büyükelçi halil Ýbrahim akça eylemcileri görünce arka kapýdan kaçtý n eylemde yakalarýnda atatürk beyinlerinde þeriat Þeriatçý akp iþbirlikçi ubp ve menemen de kubilay ý sivas ta aydýnlarý unutmadýk pankartlarý taþýndý n haspolat meslek lisesi nde açýlmasý düþünülen ilahiyat bölümü ile ilgili olarak tahir gökçebel bu kýbrýs türk halkýnýn kimliði dini ve kültürüne saldýrýdýr dedi l 3 sayfada vicdani ret ara bölgedeki sivil iþgal protestosu 5 gününde n eylemlerine her akþam saat 18.00 de baþlayan kýbrýslý türk ve rum gençler tüm yabancý askerlerin adadan gitmesini talep ediyorlar n gençlerin eylemiyle ölü bölge sayýlan ara bölge yaþam alanýna döndü eyleme katýlýmcýlar giderek artýyor ara bölgeyi iþgal et l 10 sayfada murat kanatlý nýn davasý karara kaldý n 2 sayfada

[close]

p. 2

ykb cezaevÝndekÝ kadinlari zÝyaret edecek yurtsever kadýnlar birliði yarýn kutlanacak kadýna yönelik Þiddete karþý dayanýþma günü dolayýsýyla cumartesi cezaevindeki kadýnlarý ziyaret edip dayanýþma kartlarý sunacak birlik baþkaný hatice düzgün yazýlý açýklamasýnda dünyada ve ülkede kadýnýn her türlü bahane ile þiddete maruz kaldýðýný belirterek kadýnlarýn maruz kaldýðý fiziksel duygusal psikolojik ekonomik cinsel þiddetin kayda alýnmasý saðlanmalýdýr dedi düzgün cumartesi günü saat 13.30 da cezaevindeki kadýnlarý ziyaret edeceklerini ve yaþamlarýnda rehber olacak þiddetle baþa çýkmayý öðreten kitaplar armaðan edileceklerini belirtti Þener levent senerlevent@yahoo.com açý ktezo eylemlerÝnÝ gÝrne ye taÞidi kýbrýs türk esnaf ve zanaatkarlar odasý ve odayý oluþturan birliklerin Çözüm sokakta sloganýyla lefkoþa kuðulu park ta baþlattýðý eylem önceki akþam girne terminal yaný barýþ parký nda gerçekleþti oda dan yapýlan açýklamaya göre seçenek vardýr ne yapmalý nasýl yapmalý adý altýnda kurulan sokak meclisi nde ktezo üyeleri odayý oluþturan birliklerin üyeleri sivil toplum örgütleri sendika temsilcileri siyasi parti temsilcilerinin katýlýmýyla ateþ baþýnda ülke sorunlarý ele alýnarak tartýþýldý anadolu hedÝyelÝk eÞya ve aliÞverÝÞ fuari fairex fuarcýlýk Þti ltd 8-18 aralýk tarihlerinde lefkoþa fuar alanýnda anadolu hediyelik eþya ve alýþveriþ fuarý düzenliyor fairex den yapýlan açýklamaya göre 10.00-22.00 saatleri arsýnda ziyaret edilebilecek fuarda her þey indirimli satýlacak ve stoklar tüketilecek fuar alanýnda ayrýca döner lokma krep patlamýþ mýsýr oyuncak ve balon stantlarý kurulacak narencÝyecÝlerden van a 2200 tl kuzey kýbrýs narenciye Üreticileri birliði baþbakan Ýrsen küçük ü ziyaret ederek hem van daki depremzedeler için topladýklarý parayý teslim ettiler hem de sorunlarýný aktardýlar birlik baþkaný turgut akçýn üyeleri arasýnda topladýklarý 2200 tl yi küçük e teslim ederek depremzedelere kendilerinin de bir katkýsý olsun istediklerini belirtti akçýn cypfruvex in geçmiþte ihraç olanaklarý saðlamak konusunda çok baþarýlý olduðunu ancak üreticilerin son yýllarda pazar bulma konusunda sorun yaþadýðýný ifade ederek baþbakandan yardým istedi 2009 yýlýndan beridir seferberliðe gitmeyi reddeden murat kanatlý 14 haziran tarihindeki askeri mahkeme de görülen ilk davasý öncesi yaptýðý açýklamada dünyadaki hiçbir savaþta taraf olmayacaðý için savaþ hazýrlýklarýnda yer almayý reddettiðini söyleyerek bu davranýþýn savaþýn insan kaynaklarýný kurutma çabasý olduðunun altýný çizmiþti dava önce 5 temmuz a sonra 26 temmuz a 29 eylül e en son olarak da 25 ekim e ertelenmiþti dünkü davada ise taraflarý dinleyen mahkeme murat kanatlý nýn avukatlarýnýn anayasa mahkemesi ne havalesi yönündeki talepleri konusunda kararýný açýklamak için 8 aralýk perþembe gününe davayý erteledi 29 eylül deki dava için vicdani ret için avrupa bürosu ebco baþkaný gerd greune 25 ekim deki dava için ise ebco yürütme kurulu üyesi derek brett adaya gelerek süreci takip etmiþlerdi dünkü dava için ise ebco yürütme kurulu üyesi claude verrel adaya geldi ve davaya katýlarak süreci ebco adýna takip etmeye devam etti dava sonrasý açýklama yapan murat kanatlý davanýn görüþülmeye baþlandýðýný belirterek anayasaya havalesi ile ilgili karar için 8 aralýk a ertelendiði bilgisini verdi kanatlý konuþmasýnda aÝhm deki son kararlara da deðindi ve özetle þunlarý ifade etti vicdani reddin inanç özgürlüðü baðlamýnda sözleþme ye uygulanamayacaðýna iliþkin mahkeme nin kararlarý Ýnsan haklarý avrupa komisyonu nun 12 aralýk 1966 tarihli grandrath v federal almanya cumhuriyeti baþvuru no 2299/64 kararýna dayanýyordu ama temmuz 2011 deki bayatyan kararýnda aÝhm ermenistan ý Ýnsan haklarý konvansiyonun 9 maddesinden mahkûm etti yani düþünce vicdan ve din özgürlüðünün ihlali bunun tesadüfi bir karar olmadýðý 22 kasým 2011 günü açýklanan erçep v türkiye baþvuru no 43965/04 kararý ile netleþmiþ oldu aÝhm daha önce türkiye yi osman murat Ülke davasýnda vicdani ret konusunda madde 3 ten mahkum etmiþ yani kötü muameleme ama madde 9 konusunda mahkum etmemiþti bu son iki karar ile net olarak anlaþýlmaktadýr ki aÝhm vicdani ret hakkýný bir düþünce vicdan ve din özgürlüðü hakký olarak bundan sonra tanýyacaktýr bu nedenle bu yeni hukuksal geliþmeler vicdani ret davasý karar için ertelendi bizim davamýzý güçlendirmektedir kýbrýs ta vicdani ret Ýnisiyatifi uzun bir süredir vicdani ret hakkýný anlatmak ve bu hakkýn kuzeyde de tanýnmasý için gerekli yasal düzenlemelerin yapýlmasý için mücadele etmektedir bu dava ile bu süreç yeni bir aþamaya gelmiþtir bu nedenle bir sonraki süreci bir kampanyaya dönüþtürmeye karar verdik bir sonraki dava öncesi vicdani reddini açýklamak isteyenlere zemin hazýrlayacaðýz bu nedenle gelecek hafta içinde açýk bir çaðrý ile vicdani retlerini ilan etmek isteyenlerle bir araya gelerek süreci konuþacaðýz amacýmýz kýbrýs ýn her iki yanýnda bu kampanyalarla savaþýn insan kaynaklarýný kurutarak barýþ için umudu yeniden yeþertmek savaþsýz ordusuz bir geleceðin mümkün olduðunu vurgulamaktýr ebco yürütme kurulu üyesi claude verrel in açýklamasý ise þöyle burada garip bir durumla karþý karþýyayýz ab üyesi bir coðrafyadayýz bu ülkede askerlik hizmetini yapmamak için vicdani ret hakký vardýr ve vicdani ret için askerlik yerine sivil hizmet hakký da mevcuttur murat kanatlý bu cumhuriyetin vatandaþý olmasýna raðmen seferberlik hizmeti konusunda vicdani reddini açýkladýðý için askeri mahkemede yargýlanmaktadýr böylesi bir mahkeme diðer ab ülkelerinde yoktur böylesi yasalar da uygulanmamaktadýr bu durum ne anlaþýlabilir ne de kabul edilebilir bir durumdur murat kanatlý nýn vicdani ret hakkýnýn derhal tanýnmasý ve yapýlan muamelenin derhal sona erdirilmesini talep ediyoruz Çiziktirdi her okula bÝr pÝyano projesÝ girne ada lions kulübü sponsorluðunda baþbakan Ýrsen küçük ün eþi gülin küçük ün himayelerinde gerçekleþtirilen her okula bir piyano projesi kapsamýnda bu akþam lefkoþa da konser düzenlenecek milli eðitim gençlik ve spor bakanlýðý ndan yapýlan açýklamaya göre konser saat 20.00 de lefkoþa atatürk kültür merkezi nde yer alacak expromte trio ve bariton enver karagöz ün sahne alacaðý konserin geliri ile yenierenköy lisesi ne piyano alýnacak proje kapsamýnda haziran 2012 ye kadar 3 etkinlik daha yapýlacak daha uzun bir süre bu adada normal hayat þartlarý oluþmazsa topumuz birden oynatacaðýz galiba delireceðiz az kaldý oynatmaya düðmeye bastý kim bastýysa yuvarlanýp gidiyoruz baþýmýzý taþlara vura vura bir yarýmý hiçbirimiz idare edemediysek varsýn dörde bölelim bu adayý demiþtim deðil mi dört krallýða bazý okurlar pek ciddiye almýþlar bunu sordular dün -ne bu krallýklar sayayým derhal pezevenk krallýðý rulet krallýðý eroin krallýðý tefeci krallýðý Þartlar kemale erdi zaten çoktan 1974 ten sonra maþallah nur topu gibi çok kralýmýz doðdu ganimet krallarýmýza pezevenk krallýðýnda toprak krallarýmýza da rulet krallýðýnda küçük özerklikler verebiliriz kaçakçý krallarýmýza da mutlaka bir yer bulunur eroin krallýðýnda ne o beðenmediniz mi krallarýmýzýn böyle süklüm püklüm ahý gitmiþ vahý kalmýþ zavallý bir cumhuriyette yaþamalarý ayýp deðil mi krallýklarýný ilan edenlere krallýk saltanatý yaraþýr köþkünü tepeden týrnaða elektronik sistemle donatan her köþeye bir alarm zili ve her tepeye bir kamera koyan oto kralýmýz mesela bir krallýða layýk deðil mi ya deniz kenarýndaki ganimet rum malýný dönümü ikiyüzelli bin sterlinden satan toprak kralýmýz bu dingonun ahýrýnda çürüyüp gitsin mi yani bir krallýk da onun hakký deðil mi bakýn pek muteber eski sömürgecimiz ne güzel idare ediyor krallýkla yüksek topuklu baþörtülü hayrünnisa hanýmýn bile gözleri kamaþtý körü körüne Ýngiliz dostluðu güttük demiþti denktaþ bir öfkeli anýnda abdullah gül hiç öyle tongaya basar mý körü körüne Ýngiliz dostluðu güder mi hiç bir bildiði var mutlaka davetiye çýkarýyor mesela yine o aslan yürekli richard a bizimle daha çok ilgilensinmiþ bu adada birþeyler yapsýn rumu bastýrsýn Ýzolasyonu kaldýrsýn birbirini yaðlama havalarý var buckingham sarayý nda abdullah bey Ýngilizceyi denktaþ kadar iyi konuþsa bir de fýkra anlatýrdý belki krala ve de kürtlerden nasýl intikam aldýðýný kuzey irak ta türkiye yaman müttefik deðil mi sabýk kraliçemiz sen diana nýn yasýný tutarsan abdullah bey de menemen de atatürk ün astýðý islamcý güruhun yasýný tutar hala ben görevimi yaptým on yaþýnda yaþa var ol kraliçemiz diye naðmeler döktürdük sýnýfýmýzda koroyla ve sen bize aslanlý fincanlar gönderdin londra dan ama su testisi su yolunda kýrýlýr ya o fincanlar da kýrýlýp gitti çoktan bizimle daha çok ilgilenmeni istiyorlar þimdi ha bekle diyojen e de sorayým uzanýp bir atina ya bir söz fýsýldar durur hep kulaðýma gölge etme baþka ihsan istemem eðer bu adacýkta normal hayat þartlarýna ulaþmamýz çok uzayacaksa daha topumuz birden oynatacaðýz delireceðiz az kaldý oynatmaya birimiz bir yarýmda birimiz diðer yarýmda buckhingam sarayý nda çalýnan naðmelerden bana ne ben bu adacýktaki konuþmalara bakarým Ýstanbul dan gelen enosisçi profesör nutuk atýyor barýþ konferansýmýzda Çözüm olmazsa en iyi hal çaresi bizim baðlanmamýzmýþ türkiye ye denktaþ bile hemen saðlýðýna kavuþur bir solcudan bu sözleri duyduktan sonra ve bir daha iflah olmaz bu tumarhanede ne kadar deli varsa fÝncandakÝ kralÝÇeye sepet sepet yumurta

[close]

p. 3

afrÝka dan mektup ÝcazetsÝz gÜnlÜk gazete e elvan12@mail.ru x istence elvan levent saÐimiz da solumuz da erdoÐan a hayran türkiye deki erdoðan hükümeti paylaþýlamýyor kýbrýs ta solcumuz akp li saðcýmýz akp li bir oluktan yað bir oluktan bal akýyor Önce ekmekler bozuldu derler Önce solumuz akp li oldu methiyeler düzüldü erdoðan a en aklý baþýnda sayýlanlarýmýz bile girdi kuyruða erdoðan ý sevmeyen ölsün makamýnda naðmeler döktürüldü Çözüm demek erdoðan demek oldu erdoðan demek ise çözüm kadýn yazarlarýmýz bile kadýný erkekle eþit görmeyen ayrýca türbaný dayatan erdoðan a duyduklarý hayranlýðý dile getirmek için çýrpýndý durdu erdoðan cý olmayan gerici ve çözümsüzlükçü ilan edildi 2009 seçimlerinde talat ve ctp yönetimden gidene dek sürdü bu bu tarihten itibaren soldan saða geçti kýbrýs ta akp cilik uzun bir süre yýldýzlarý erdoðan la uyuþmayanlar bu kez bir numaralý akp ci kesildiler baþýmýza seçimlerde kendilerini kollamadýðý ve saðýn zaferine çanak tuttuðu için solcularýmýz ilk hayal kýrýklýðýný yaþadýlar akp karþýsýnda ama temkinli davrandýlar küsmediler hemen yenilgiyi sineye çektiler ve erdoðan la diyalog ve dostluk kapýsýný açýk tuttular yeniden yönetime gelmek onun sayesinde mümkün olurdu yine çünkü ama bu grasoculuk çok da iþe yaramadý bugüne kadar erdoðan besleme ve sen kimsin be adam diye toplumumuza küfrettiði zaman bile duyulmayacak kadar cýlýz sesler çýkardýlar erdoðan a kendilerini ve baðlýlýklarýný kanýtlama çabasý bu devirde de sürdü besleme hakaretlerini çabuk unuttular ve yine kýble ye döndüler yüzlerini erdoðan kýbrýs a gelince ve referandumun hayýr cýlarýný baðrýna basýp onlarý iplemeyince gücendiler bu kýrýlmýþlýklarýný günlerce dile getirdiler gazete sayfalarýnda yapýlýr mý bize bu vefasýzlýk naðmeleriyle inlediler ama sonra bunu da unuttular bugünlerdeki hallerine bakarsanýz yine bal akýyor aðýzlarýndan yine bir erdoðan isterisine kapýlmýþlar Öv öv bitiremiyorlar yok türkiye güçlenmiþ yok dünya lideriymiþ erdoðan yok tarihle yüzleþmiþ yok bilmem ne saðýmýzda bile görülmeyen bir yalakalýk sol cephemizde o kadar ilerlemiþ bir illet ki burada ankara dayatmalarýný deðil yerli iþbirlikçilerini sorumlu tutuyorlar herþeyden türkiye de 12 eylül cunta dönemini hatýrlatan faþist rüzgarlarý görmezlikten geliyorlar binlerce insanýn yok yere hapisanelere atýlmasýndan hiç rahatsýz deðiller erdoðan tayfasý burada kökümüzü kuruttukça ona alkýþ tutuyorlar baþkalarýna anavatancý diyorlar ama asýl anavatancý kendileri kýbrýs ta görülmedi böyle aydýn ihanetleri ktÖs ve ktoeÖs ten Öðretmenler günü nde eylem kýbrýs türk orta eðitim Öðretmenler sendikasý ktoeÖs ve kýbrýs türk Öðretmenler sendikasý ktÖs öðretmen haklarýnýn geriletildiði gerekçesiyle ve meslek lisesinde ilahiyat bölümü açýlmasýný protesto amacýyla Öðretmenler günü nün kutlandýðý saatlerde atatürk kültür merkezi önünde pankartlý eylem yaptý eylemciler yakalarýnda atatürk beyinlerinde Þeriat ve Þeriatçý akp iþbirlikçi ubp yazýlý pankartlar açtý eylem sýrasýnda akmdeki törende bulunan tc büyükelçisi halil Ýbrahim akça dýþarýdaki eylemi pankartlý görünce akmnin arka kapýsýndan çýkýp gitti yakalarýnda atatürk beyinlerinde þeriat ktoeÖs baþkaný tahir gökçebel protesto eyleminde kamusal eðitimin bitirilmeye çalýþýldýðýný okullarda altyapý ve öðretmen eksikliði bulunduðunu haspolat meslek lisesinde ise Ýlahiyat bölümü açýlmasý giriþimleri olduðunu söyledi haspolat meslek lisesi nde Ýlahiyat bölümü açýlmasý çalýþmalarý ile ilgili olarak gökçebel bu kýbrýs türk halkýnýn kimliði dini ve kültürüne saldýrýdýr dedi gökçebel öðretmen haklarýnýn bir bir kaldýrýldýðýný öðretmenlik mesleðinin etkisiz hale getirilmeye ve devlet okullarýnýn yok edilmeye çalýþýldýðýný kaydetti esquire dergisinde okuduðum bir makale sonradan üzerinde çok kafa yorduðum bir iz býrakmýþtý kafamda bilim adamlarý ve araþtýrmacýlarýn herkesin bilmesi gerektiðini iddia ettikleri bilimsel fikirler üzerineydi makale Örneðin clay shirky dünyada neden eþitliðin olmadýðý ve neden bunda kötü birþey olmadýðý üzerine kafa yoruyor ve konuyla ilgili bir sürü rakam sýralýyordu dünyanýn tüm zenginliðinin yüzde 35 ini dünyanýn en zengin kiþilerinin yüzde 1 i kontrol ediyor diyordu twitter kullanýcýlarýnýn yüzde 2 si yüzde 60 civarýnda mesaj gönderiyordu saðlýk sistemindeki tüm hastalarýn yüzde 35 inin ihtiyacý olan en pahalý tedavi tüm harcamalarýn beþte dördünü kapsýyordu shirky bütün bu verilerin genellikle þok edici gerçek dýþý olduklarý türde bir etki yarattýðýný oysa gerçekte bütün bunlarda þaþýracak hiçbirþey olmadýðýný söylüyordu bir ailenin ortalama geliri ile ortalama bir ailenin geliri fikirleri arasýnda ortak birþey olmadýðý ve en þiddetli deprem ile piyasada yaþanan en büyük düþüþün geçmiþteki en büyk facia ile kýyaslanabileceði fikrinden vazgeçmemiz gerekir diyordu shirky daniel kahneman ise üzerinde fazla düþünmediðiniz hiçbirþeyin neden hayatta pek bir öneminin olmadýðý sorusu üzerinde fikir üretirken eðitimin kiþinin maddi geliri üzerinde en önemli rolü oynadýðý ancak bu fikrin kabul gördüðü ölçüde önemli olmadýðýný iddia ediyordu kahneman a göre eðer dünyadaki herkes eþit eðitim düzeyine sahip olsaydý en zenginle en fakirin geliri arasýndaki fark sadece yüzde 10 oranýnda azalacaktý bunun nedeni de eðitim üzerinde odaklandýðýmýzda gelir düzeyi üzerinde etkisi olan diðer faktörleri geri plana atmamýzdan kaynaklanýyordu Üstelik ayný eðitim seviyesine sahip insanlarýn gelir düzeyleri arasýnda büyük bir uçurum olabileceðini de görmezden gelemezdik diyordu kahneman gloria origgi nin teorisi ise en ilginç bulduklarým arasýndaydý düþük kalitede mal üretip düþük kaliteli mal edinmenin insanlara neden cazip geldiðini neden sýklýkla bunu bir amaca dönüþtürdüklerini irdeliyordu origgi gerek fikir gerek hizmet bazýnda insanlarýn talebinin ve hedefinin genel olarak en yüksek kalite iþ olduðunu ancak bazý durumlarda sadece düþük kaliteli hizmet talebi deðil ayný zamanda düþük kaliteli mal alýþveriþi talebinin de oldukça yaygýn olduðundan bahsediyordu origgi Ýnsan psikolojisinden yola çýktýðýmýzda belki ilk anda garip saçma hatta imkansýz geliyordu bu fikir kulaða en azýndan ben öyle düþünüyordum ancak origgi yaþadýðýmýz dünyanýn sadece birçoklarýnýn baþkalarýnýn ihmalkarlýklarý üzerinden kazanç saðladýklarý bir yer deðil ayný zamanda bu ihmalkarlýðý sabýrsýzlýkla bekledikleri bir yer de olduðunu söylerken kendisine yüzde yüz katýlýyordum Ýþin mantýðý kulaða þöyle geliyordu kendi verdiðim sözleri herhangi bir vicdan azabý çekmeksizin tutmama özgürlüðüne sahip olmak istediðimden senin verdiðin sözleri de tamamen tutmayacaðýn inancýndayým bilimle ilgili ileri sürülen en yanýltýcý fikirlerden biri de bilim adamlarýnýn gerçeði arayýp bulduklarý fikriydi diyordu neil gershenfeld oysa bu hiç de öyle deðil bilim adamlarý model yaratýp bu modeller üzerinde deneyler yapýyordardý bütün bu fikirler arasýnda hangilerine katýlýp katýlmadýðýnýz üzerine kafa yorabilir hatta konularla ilgili kendi teorilerinizi üretebilirsiniz elbette neresinden baksanýz pratikte pek bir iþe yaramayan teorilerle dolu bir dünyada yaþýyorduk ve hiçbir iþe yaramasalar da teorileri seviyorduk avuntu niyetine teorÝ avuntusu

[close]

p. 4

aya l a k Ýl a dÝrÝf bir pazar kapatýp mandranýn kapýlarýný koyun sayar gibi sayacaklar yine bizi nasýl bulacaklar acep mandranýn kaçaklarýný da doðru olarak kestirsinler sayýmýzý 12 eylül 1980 f aþist darbesinde binlerce öðret m en tutuklandý sürgüne gönderildi türkiye nin en önemli öðretmenler örgütü tÖb-der kapatýldý 1981 yýlýnda 12 eylül generalleri 24 kasým ý Ö ð r e t me nlerg ü n ü olarak ilan et t iðinde ort alýkt a karþý çýkacak kim se kalmamýþtý yüzlerce ülke unesco tarafýndan 1994 te dünya Öðretmenler günü olarak ilan edilen 5 ekim i kutlarken de 24 kasým kutlandý türkiye de faþist generallerin emriyle Öðretmenler günü kutlanýr da denktaþ ýn 1980 darbecileriyle kafa kafaya verip ilan ettiði kktc de kutlanmaz mý ya da þöyle soralým faþist darbecilerin kavliyle devlet kurulur da ayný darbecilerin emriyle öðretmenler günü kutlanmaz mý kalay faÞÝst generallerÝn emrÝyle kalaycý ali osman p eriyodik aliosmanus@yahoo.com sessizliðin sesi mehmet levent Çarþamba akþamý bir televizyon kanalýnda faiz maðdurlarýyla ilgili program vardý baþtan sona takip edemedim hamile bir bayanýn söylediklerinden bir kesit izleyebildim sadece bu hamile bayana has bir trajedi deðil sadece toplumun tümüne aittir derler ya bugün bana yarýn sana ctp li kesimin bu trajediye yaklaþýmý hala deðiþmedi toplumun anasýný belleme yasasýný kendi partileri geçirdi ya hala savunup duruyorlar bileþik faiz yasasý üzerinde yapýlanlar demagojiymiþ diyorlar bu yaklaþým kimse kusuruma bakmasýn ama utanmazlýðýn daniskasýdýr bir akþam saat dokuz sýralarýnda kapýmýz çalýndý kocam mazbatadan hapiste beni de almaya geldiler diyor bayan hamileyim her gün Ýnsülin iðnesi yapýlýyorum Çocuðumun yaþamasý için beni alýp hapse götürecekler yalvar yakar oldum gelen polisler insaflý davranmýþlar karnýndaki çocukla birlikte üç çocuðu daha olduðunu söyleyen bayana bir aylýk bir süre daha tanýmýþlar bir baþka maðdurun eþi kocasýnýn 13 bin tl borcu olduðunu bu borcu ödeyemediði için 11 adet mazbata çýkarýldýðýný bu mazbatalar nedeniyle de mahkeme tarafýndan 11 ay hapse gönderildiðini söyledi hapse gönderilen eþinin iþten de atýldýðýný söyleyen bayan haklý olarak soruyor hapisten çýktýktan sonra ne olacak Çalýþmadýðý bulduðu iþten de atýldýðý için hangi parayla ödeyecek bu mazbatalarý haksýz mý mazbatayý ödemedi atalým içeri de akýllansýn diyen yargýçlar ya bunlarý düþünmüyorlar ya da ellerinden baþka birþey gelmiyor nilüfer isimli bir baþka faiz maðdurunun söyledikleri diðerlerinin söylediklerinin bir baþka versiyonu bir bankadan ki malum banka demeyi seçti borçlandýðý bankaya 3000 tl almýþ 300 tl taksitle 7-8 bin tl ödemiþ kalan borcunu merak edip sormuþ aldýðý cevap 26000 tl olmuþ Ödemek kolay mý Önümüzdeki ay bu para 75 bin tl olacakmýþ mart ayýna da 100 küsur bin tl toplum iflas noktasýnda bankalar hükümdarlýðýnýn sürdüðü denktaþ ýn kktc si toplumu ekonomik olarak tüketti durun olduðunuz yerde bir an ve düþünün büyük bir baþýboþluðun farkýnda deðil misiniz bunun sorumlusu da ctp ve dp dir 1995 yýlýnda yaratýlan bu ucube faiz sistemi ve ardýndan serbest býrakýlan yani bankalarýn inisiyatifine býrakýlan faiz sisteminin yaratýcýsý ctp toplumu tüketen bu sistem karþýsýnda ne yapýyor diye düþündünüz mü bilmem ctp suçluluðundan dolayý bu trajediyi þarlatanlarý vasýtasýyla savunmaya çalýþmaktadýr bir de eðlence tertipledi bugünlerde barýþý hayal et eðlencesi bu davranýþlarýyla faiz maðdurlarýna söylemek istediklerini mi merak ediyorsunuz malýnýzý mülkünüzü bankalar satsýn siz barýþý hayal edin diyorlar hapÝste mutluluk hayallerÝ maðusa hastanesi nde tomografi ünitesi açýldý gazimaðusa devlet hastanesi nde kurulan tomografi Ünitesi nin resmi açýlýþý törenle gerçekleþtirildi açýlýþ törenine baþbakan Ýrsen küçük türkiye nin lefkoþa büyükelçisi halil Ýbrahim akça saðlýk bakaný ahmet kaþif bayýndýrlýk ve ulaþtýrma bakaný hamza ersan saner ubp gazimaðusa milletvekili ahmet eti ve bazý belediye baþkanlarý katýldý kÜÇÜk baþbakan Ýrsen küçük törende yaptýðý konuþmada saðlýðýn her þeyden önemli olduðunu vurgulayarak ubp hükümeti olarak saðlýk hizmetlerini devamlý surette geliþtirmekte olduklarýný ifade etti baþbakan küçük geliþen týp teknolojisine ayak uydurmanýn önemine iþaret ederek hükümet olarak aldýklarý tedbirler ve türkiye nin katkýlarýyla ülkedeki saðlýk servislerinin geliþtiðini ifade etti küçük týp ilerledikçe gerekli yatýrýmlarýn yapýlmasýnýn kaçýnýlmaz olduðunu hekime yapýlan yatýrýmlarýn týbbi cihazlara da yapýlmakta olduðunu kaydederek lefkoþa dan sonra en geniþ alana sahip olan gazimaðusa da tedavi ve týbbi cihaz imkanlarýnýn artýrýlmasýnýn lefkoþa burhan nalbantoðlu devlet hastanesi nin yükünü de hafiflettiðini karpaz bölgesinde yaþayan insanlarýn lefkoþa ya gitmek durumundan kurtulduklarýný söyledi küçük saðlýk hizmetlerini daha ileriye götürme çalýþmalarýnýn devam ettiðini Ýskele ye saðlýk ocaðý yapýlmasý çalýþmalarýna baþlandýðýný girne akçiçek devlet hastanesi binasýnýn geniþletilmesinin planlandýðýný ifade etti baþbakan küçük katkýlarýndan ötürü türkiye nin lefkoþa büyükelçiliði tc yardým heyeti ve türkiye ye teþekkür etti akÇa türkiye nin lefkoþa büyükelçisi halil Ýbrahim akça da saðlýða eriþim kadar saðlýk kurumlarýnýn imkanlarýnýn da önemli olduðunu ifade etti.günümüz teknolojisinde teþhis taný ve tedavinin büyük oranda týbbi cihazlarla yapýldýðýný ifade eden büyükelçi akça saðlýðý önemli bir alan olarak gördüklerini gazimaðusa devlet hastanesi nde son derece anlamlý bir iþ yapýldýðýný kaynaklarýn doðru yöne yönlendirildiðini söyledi büyükelçi akça saðlýk imkanlarýnýn daha da artýrýlmasý için katký sözü verdi kaÞÝf saðlýk bakaný ahmet kaþif de hastanelerdeki eksiklikleri gidermenin görevleri olduðunu belirtti bakan kaþif tomografi cihazýyla birlikte hastanenin en önemli eksiklerinden birinin giderildiðini önceleri tomografi için karpaz dan lefkoþa ya gidilirken artýk bu gidiþlerin durduðunu söyledi bakan kaþif yakýnda hastaneye beyin cerrahý görevlendirilerek bu yönde tedavi imkaný saðlanacaðýný kaydetti kaþif bütçe imkanlarýný zorlayarak önemli eksiklerden biri lan mr cihazýný da hastaneye kazandýrmayý amaçladýklarýný belirtti kaþif kimse hasta olmasýn ama böyle cihazlar da yerinde olsun dedi Özcenk gazimaðusa devlet hastanesi baþhekimi dr erdal Özcenk de hastanenin en önemli ihtiyaçlarýndan biri olan tomografi cihazýna en sonunda kavuþtuklarýný belirterek hastanede teþhis filosunun geniþlediðin taný imkanlarýnýn arttýðýný kaydetti baþhekim Özcenk cihazýn alýnmasýnda emeði geçenlere teþekkür etti aklým fikrim bir yerde donup kaldý mý ne düþünüyorum düþünüyorum bir türlü içinden çýkamýyorum boþa koyuyorum dolmuyor doluya koyuyorum almýyor asýl o hesap tam da kafayý yemek iþten deðil derken birden bir þimþek gibi çakýyor kafamda oh be diyorum dünya varmýþ meðer neymiþ kafamda þimþek gibi çakan biliyor musunuz kktc gibi dünya garabeti bir ada yarýsýnda yaþadýðým Öyle ya burada her an herþey olabilir yalnýz olmaz olmaz Þimdi düþünün bir an afrika kktc de faaliyet gösteren universal bank ta yapýlan yolsuzluk ve usulsüzlüðün kktc merkez bankasý tarafýndan saptandýðýyla ilgili olarak bir manþet haber yayýnlýyor bu manþet haberini de kktc merkez bankasý nýn teftiþ raporunun fotokopisiyle belgeliyor bu yayýnla birlikte kalkýp oturuyor ortalýk universal bank tazminat davasýný dayýyor afrika nýn alnýna ve bununla da kalmayarak afrika ya yayýn yasaðý konmasý için ara emri talebiyle mahkemeye baþvuruda bulunuyor mahkeme de ara emri duruþmasýný beklemeden afrika nýn konu ile ilgili yayýn yapmasýný yasaklýyor olayýn seyir defteri böyle Önceki gün hiç beklenemdik bir anda polisler geldi gazeteye böyle polis baskýnlarýna alýþtýk alýþmasýna da gene de þaþýrmadan edemedik Öyle ya bomba yok tetikçi yok kurþun yok muzýr pankart yok e öyleyse neye borçluyduk sevgili polislerimizin bu ziyaretini Þaþkýnlýðýmýzýn nedeni bu soru oldu iþte meðer neymiþ bu sürpriz ziyaretin nedeni biliyor musunuz afrika nýn merkez bankasý raporuna nasýl ulaþtýðýný öðrenmek israrla bunu talep ettiler genel yayýn yönetmenimizden Þener levent de ayný ýsrarla onlara afrika haberinin kaynaðýný size açýklamak zorunda deðil dedi yayýnladýðýmýz haber doðruymuþ uydurma yalan ya da maksatlý deðil yani onlar sadece raporlarý kimin sýzdýrdýðýný merak ediyorlarmýþ haberimiz doðru ve belgeli olduðuna göre demek ki bu kez vatan haini biz deðiliz gazetecilerin gazetesi nin baþ kalemþörünün dediði gibi ülkenin namuslu insanlarýna çamur atan da biz deðiliz ortada bir bankanýn yolsuzluk ve usulsüzlüðü var bu yolsuzluk ve usulsüzlüðün kktc merkez bankasý tarafýndan saptandýðýnýn belgesi var yaptýðýmýz yayýnýn doðru olduðunu polisin itiraf etmesi var ve iþte bu yüzden de bu iþte bir gariplik var bu neye benziyor biliyor musunuz Örneðin bir soygun olayýnda hýrsýzlarýn peþine düþeceðine polisin soyulan adamý sorgu odasýna alýp hýrsýzlarý eve sen mi çaðýrdýn diye sorgulamasýna kardeþim Önünüzde merkez bankasý nýn bir raporu var iþte bu rapor bir suçu ve suçluyu iþaret ediyor ama siz bu iþaretin gösterdiði yere deðil afrika nýn kapýsýna dayanýyorsunuz anladýk burasý kktc burada olmaz olmaz ama bu kadarý da olmaz ki bu kadari da olmaz kÝ

[close]

p. 5

25 kasým 2011 cuma 5 Þaziyenin görüþü endiþeye gerek yok adalet sistemimizin zaman zaman bozulmasý zaman zaman meydana gelen elektrik kesintilerindendir erdoðan baybars ebaybars@yahoo.com ada genelinde fare popülasyonu çok artmýþ kabahat gene vatandaþta kedi beslemekten vazgeçip her eve 2-3 köpek alýnýnca fareler de meydaný boþ buldu tabi tabipler odasý sarris in kefaletinin çocuk yuvasýna verilmesini istemiþ oh ohhh bakarým da herkes geberilmiþ eþek arar nallarýný çýkarsýn Çözüm olmazsa türkiye ye baðlanmamýzý isteyenler varmýþ ben karýþmam siz ne derseniz ben uyarým Ýsterseniz baðlanýrýz ama baðlanmadan önce bir süre çözük kalalým da özgürlük dedikleri þeyin bir tadýna bakalým 132 kamu görevlisi terfi için yasayý bekliyormuþ beni dinlerseniz yasanýn çýkmasýný beklerken boþ oturmayýn torpil bulmaya bakýn yoksa avucunuzu yalarsýnýz gülin küçük türk ulusu için çocuklar çok önemlidir Çocuklarýmýzý koruyup kollamak en büyük görevimizdir demiþ sanýrým yaþlýlar gününde de þöyle diyecek türk ulusu için yaþlýlar çok önemlidir yaþlýlarýmýzý koruyup kollamak en büyük görevimizdir daÜ de kadýna yönelik þiddet sempozyumu düzenlenmiþ Öðrenciler için de bir þeyler düþünüyor musunuz hocam mesela Öðrenciler sýnýrdýþý edilemesin sempozyumu falan gibi sendikal platform yoluna devam ediyormuþ Ýyi güzel de arada bir dönüp gelen var mý diye arkaya bakmakta büyük fayda var gibi geliyor bana karpaz dan sökülen tarihi taþlarý nereye götürdüler sormadým soruþturmadým bilmek istemiyorum Çünkü listem çok kabarýk birilerine daha düþman olmak istemem gazetelerde suç aleti dozerlerin týrlarýn fotoðraflarýný gördüm de tüylerim diken diken oldu ürperdim týrnaklarýmý sökmeye geldiler sandým farký yok zaten ha topraðýn baðrýndan taþýný sökmüþsün ha parmaðýn týrnaklarýný ayný þey taþlar yanlýþ bir deðerlendirme ile sökülüp alýnmýþ yerinden Öyle diyorlar eee yanlýþý düzeltmek kolay geri götürün aldýðýnýz yere býrakýn taþlarý olsun bitsin olup bitmez tabi doða tahrip edildi bir kere ama devlete saygýnlýk ve güven kazandýrmak yönünde bir ilk adým atýlmýþ olur taþ da olsa alanýn çalanýn yapanýn yanýna kalmayacaðý gösterilsin yeter taþlar yerinde güzeldir Ýyi ki kaçmýþlar rakamlar çok ilginç 5200 kiþi güneye kaçmýþ borçlarý yüzünden bir o kadar da Ýngiltere ve diðer ülkelere tüyen var ve davalar sürdükçe kaçýþlar devam edecek bir bakýma iyi ki kaçmýþlar diyorum kaçmasalardý yargýlansalardý en az 10 hapishane daha yapmamýz gerekecekti Þaka gibi deðil mi ama þaka deðil yaþanan en acý gerçeklerimizden biridir bu nasýl düþtük bu hale bakýn doðru söylüyorum bu noktada þeytan dürtüyor adamý ve en olmadýk sorularý sokuyor insanýn kafasýna acaba bilerek mi uyguladýlar bu sistemi demeden edemiyorum kaçanlarýn veya kaçmak zorunda kalanlarýn hemen hemen hepsi iþ ve ticaret dünyasýndan yurdum insaný bunlar kaçtý yerlerini baþkalarý doldurdu acaba bu boþluðu yaratmak arkadan gelecek olanlara yer açmak için mi kuruldu bu tuzak olamaz mý vallahi ne beklersen bekle bunlardan Þaka bir yana böyle bir tuzak kurulduðundan makul olarak þüphe edecek birçok insan var ve hak verebilirler bana ama öküz altýnda buzaðý aran diyenler de vardýr mutlaka onlara da saygým var bÖyle bÝr andi fotoðraf erdoðan baybars bir tanýdýðým vardý memlekete hayýrlý bir yatýrým yapmak insanlara ekmek kapýsý açmak için yatýrým yaptý ama battý Çünkü 2 kuruþu vardý ve 8 kuruþ da kredi almýþtý Þimdi nerdedir bilmiyorum.

[close]

p. 6

cumadan cumaya ufahri@kibris.net Ülker fahri kibrisli tÜrkler ne ÝstÝyor 2 deðerlendirmeler ve törenlerde söylenen sözler bilesiniz ki siyasetçilerin kýbrýs ve kýbrýslý türkler üzerinde oynadýklarý ve oynamaya çalýþtýklarý oyunun parçasýdýr yoksa niye sonsuza dek yaþatýlacaðý söylenen kktc ilan edilirken neden mecliste kabul edilen baðýmsýzlýk bildirgesi ile ileride federal bir çözüme engel olmayacaðý dünyaya ilan edilmiþtir niye kýbrýs sorununu çözmek için yýllardýr görüþmeler yapýlýyor niye saðcý solcu bütün partiler bir yandan çözüm istediðini diðer yandan federal kýbrýs devletinde kktc devlet olarak yaþayacaktýr deyip duruyor niye hiçbir siyasi parti türkiyenin kýbrýs cumhuriyetini uluslararasý alanda tanýdýðý ve iliþkilerini her alanda devam ettirdiði ortada iken bizimle konuþurlarken tanýmadýklarýný söylemelerine karþýnda sessiz kalýyorlar niye hiçbir siyasi parti ahÝm kararlarýnda ifade edilen kýbrýsýn kuzeyindeki yönetimin türkiyenin alt yönetimi olduðu ifadesine karþý çýkmýyor niye iki öðretmen sendikasý dýþýnda hiçbir siyasi parti sendika kuruluþ vb örgütler dayatma dedikleri paketlere iþ ola karþý çýkarlarken eylemlerinde sadece buradaký hükümete yüklenip türkiye adýný aðýzlarýna dahi almýyorlar gerçekler ortadadýr biz kendi kendimize yeterli ekonomik düzeye eriþmedikçe ve her yýl milyonlaraca tl para almaya muhtaç kalmaya devam ettikçe kabul etmeliyiz ki kendi kendimizi idare edecek yeteneðe de sahip olabilecek deðiliz nedenleri için mazaret ileri sürmek kolaydýr Üretimden kopartýldýk irademiz elimizden alýndý nüfus taþýndý vb gibi yüzlerce mazaret sayabiliriz mesele mazaretler arkasýna saklanarak baþkalarýnýn ne yaptýðýný sayarak þikayet etmek deðil mesele yaþananlar karþýsýnda bizim ne yaptýðýmýzdýr söyler misiniz býrakýn bunlarla mücadeleyi çok dar bir kesim dýþýnda kim bunlarý dile getirmektedir dile getirenleri yerenler ve suçlayanlar da gene bizim seçtiðimiz siyasetçilerimiz ve onlarýn hýk deyicileri ile muridleri deðil mi kimse sadece siyasetçileri suçlayarak üstünden çýkmaya kalkýþmasýn seçenlerin suçu ve günahý hiç unutulmamalýdýr o kadar kolay deðildir suçu baþkalarýna yüklemek ve siyasetçileri suçlayarak arkasýna saklanmak ayni siyasetçileri defa defa seçen kimdir gene bizim insanlarýmýz deðil mi Ülkemizde yarattýðýmýz çarpýk düzeni görmezden gelerek çözüm üretmek mümkün deðildir kendi çýkarlarý peþinde bölük pörçük gruplar halinde bir gün kazanýlmýþ hak diye baðýrmakla bir gün faiz diye baðýrmakla bir gün özelleþtirme diye baðýrmakla bir gün battýk diye baðýrmakla bir gün yok oluyoruz diye baðýrmakla bir sonuç elde edileceðini zanneden varsa yanýlýyor ve halký da yanýltýyor bir þeyi engellemek için eylem yapacaksan birlik içinde eylem gibi eylem yapacaksýn ki hayat dursun ve yer yerinden oynasýn bakalým o zaman seni kale alýrlar mý almazlar mý yoksa seni kimse takmaz yönetimde olanlar bildiðini yapmaya devam eder bir de hiç akýldan çýkarmayacaksýnýz avucun açýk daha fazla isterim diye baðýrmayacaksýn ve sana kimsenin besleme demesine fýrsat vermeyeceksin yapman gereken kendi kendini besleyebilmenin çaresini bulacaksýn ürettiðin kadar tüketeceksin ayaklarýnýn üzerinde durmayý öðreneceksin ve baðýmsýz olacaksýn ancak o zaman kendi geleceðini kendin belirleyebilirsin gÜnlÜk gÜnlÜk tÜrkÝye de dÜÞÜnce ÖzgÜrlÜÐÜ komÝk geçen cuma kýbrýslý türkler nasýl bir gelecek istiyor sorusunu sorup Üç olasý seçenek ortaya koymuþtuk 2000-2004 yýllarý arasý sokaklara dökülüp Çözüm ve ab istememiz doðru bir karar mýydý ve birleþik federal kýbrýs ve ab üyeliði istemeye devam mý kktcyi kurduk tanýtacaðýz ve yolumuza kendi devletimizle devam mý hiçbir ülkenin tanýmadýðý türkiyenin yerel bir alt yönetimi tarafýndan idare edilmeyi sürdürerek mevcut duruma devam mý hangisi ve kendi düþüncemizi ortaya koyarak bütün dünya bizi yok sayýyor ve bu bizim yöneticilerimizin hiç umurunda olmayýp olmayaný var sayarak normal bir ülkeymiþiz gibi laflar ediyorlar diyerek galiba biz en fazla da sonuncusundan mutluyuz olmayaný var sayarak yaþamaktan rahatsaýz deðiliz ve üçüncü olasýlýk olan hiçbir ülkenin tanýmadýðý türkiyenin yerel bir alt yönetimi tarafýndan idare edilmeyi sürdürerek mevcut duruma devam olasýlýðýný seçiyoruz diye bitirmiþtik kaldýðýmýz yerden devam ediyoruz biz kýbrýslý türkler sürekli þikayet ettiðimiz sürer durumdan çok büyük olasýlýkla mutlu olmalýyýz ki þikayet ettiðimiz durumu deðiþtirmek için konuþmaktan öte hiçbir uðraþ vermediðimiz bir yana aksine hem kurumlar hem kiþiler olarak mevcut düzeni korumak için de mücadele ediyoruz nasýl mý sahip olduklarýmýzý kaybetme korkusu ile deðiþim ve geliþime karþý çýkarak mesela göreve gelen her hükümetin uygulamalarýndan þikayet ediyoruz da her seçim zamaný geldiðinde yeni oluþumlarý yeni kadrolarý ve yeni kiþileri tercih edip þans vermek yerine gidip ayni kadrolarý tekrar tekrar seçiyoruz aslýnda ne istediðimizi de tam olarak bilmiyoruz mesela avrupa birliði üyeliði istiyoruz ve üye olmamýz durumunda elde edeceðimize inandýðýmýz kazanýmlarý düþünüyoruz da üye olmamýz durumunda uymamýz gereken ab muktesebatý kopenhag kriterleri maastric kriterleri ve lizbon anlaþmasý neler içermektedir bize ne gibi yükümlülükler getirecektir hiç düþünmüyoruz sahip olduðumuz çarpýk ve bozuk düzenin ayni þekilde devam edeceðini ve abnin bize yeni çýkarlar da vereceðini zannediyoruz ve yanýlgýya düþüyoruz mesela Çözüm istiyoruz da kýbrýs sorunu federal bir ortaklýk þeklinde çözümlenmesi durumunda neler kazanacaðýz ve neler yitireceðiz bilmeden istiyoruz Ýki bölgeli olacak diye kuzeyde 1974 sonrasý haklý haksýz neler elde etmiþsek bizim kalacaðýný toprak iade etmeyeceðimizi sahiplerine bedelini ödemeyeceðimizi üstüne üstlük güneyde býraktýklarýmýzýn da hala bizim olduðunu hesap etmekteyiz güneyde þu kadar þu deðerde mallarým var diyen birinin Ýskan dairesine feregatname vererek karþýlýðýnda eþdeðerden ne aldýðýný söylediðini hiç duydunuz mu anlaþma olmasý durumunda serbest dolaþým serbest ticaret ve serbest çalýþma vb koþullarýnda kuzeyde oluþan fiatlandýrma ve ücretlendirme sisteminin bir anda çökeceðini ticaretin adanýn bütünü üzerinde serbest oluþacaðýný düþünmüyoruz mesela kktcyi tanýtacaðýz ve yaþatacaðýz diyoruz da ilgili bm kararlarý ve mevcut dünya düzeni koþullarý içerinde bunun mümkün olmadýðýný 28 yýlda da kutlamalar yaparak görmezden gelmemiz ne bm ne ab ne de dünyanýn diðer kurum ve kuruluþlarý nezdinde kktc diye bir devlet olmadýðýný ve kýbrýs cumhuriyetinin var olduðu gerçeðini anlamak istemeyerek kýbrýs cumhuriyetine kýbrýs rum yönetimi demekle ortadan kaldýracaðýmýzý zannediyoruz dünyanýn kýbrýsýn kuzeyinde var olan yapýyý var olarak kabul etmesinin nedeni bilmeliyiz ki 1960 kýbrýs cumhuriyeti ortaklýk hakkýndan kaynaklanan kýbrýs türk cemaatýnýn ta kendisi olmamýzdandýr bizim buralarda bunlarý dikkate almadan yapýlan türkiye çapýnda baþlatýlan operasyonlarda 70 i avukat 100 kiþi gözaltýna alýndý kürdistan topluluklar birliði kck operasyonu kapsamýnda gözaltýna alýnanlar arasýnda eski milletvekili avukat ve yazar mahmut alýnak da var alýnak gözaltýna alýnýrken türkiye de demokrasi iþte bu sözüm ona demokrasi düþünce özgürlüðü komik þeyler dedi alýnak gözaltýna alýnmadan önce haber merkezlerine gönderdiði mesajda polisler kars taki evime sabah saat 7.30 da girmiþ arama yapmaktadýr yastýklarýn içinin dahi arandýðý tarafýma bildirildi Ýstanbul dayým gözaltýna alýnmayý beklemekteyim diye yazmýþtý hayatýný avukatlýk yaparak kazanan alýnak 1987 de shp kars milletvekili oldu daha sonra hep-shp ittifakýnýn Þýrnak adayý olarak seçimi kazandý gündem gazetesi nde ve radikal de yazýlar yazan alýnak ýn hep dep ve devlet parlamentodan 9 koðuþa Þiro nun ateþi nazo ateþte yýkanmak tarihin Çarmýhýnda güneþ Ülkesi adlý kitaplarý var yÜzleÞme yÜzsÜzleÞme fanatik islamcýlarýn türkiye de bugüne kadar neler yaptýklarýný görmezlikten gelen akp atatürk e karþý dersim katliamýna sarýldý þimdi de dersim atatürk ün kör kuyusu ve suçu da büyük elbette ama menemen sivas kahramanmaraþ gibi toplu katliamlara gözlerini kapayan akp hangi yüzle insanlýk satar dersim le yüzleþen sivas la neden yüzleþmez týrnak Ýnsanlarýn konuþacaklarýna tartýþacaklarýna gazetelerin gazetecilerin ne yazacaklarýna sýnýr getirilecek týpký bir zamanlar bayraktarlýk devrindeki gibi Ýþte o zaman bu günleri bile arar duruma düþeceksiniz düþürüleceksiniz konuþtuðunuz yazýp çizdiðiniz için olaylarý karikatürize ettiðiniz için demir parmaklýklar arkasýna konacaksýnýz konacaðýz Özcan Özcanhan star günlerdir faiz yasasý tartýþýlýyor faiz yasasýnýn deðiþmesi gerektiðini savunuyoruz ancak faiz yasasýný deðiþtirecek güce sahip deðiliz ne acý deðil mi kendi baþýmýza hiçbir karar alamayýz kuklalardan oluþan bir meclisimiz var güya bu meclisin içerisinde iktidar ve muhalefet var bildiðiniz gibi faiz yasasý ile ilgili türkiye den altý kiþilik uzman bir heyet geldi ve incelemelerde bulundu faiz yasasýný incelediler dün akþam da kktc den ayrýldýlar harun denÝzkan haberdar bakýn son geliþmelere gelecek ufkumuzun nasýl esirleþtiðinin resmi oluyor her deðerin dýþ sermaye el konulmasý ilahi eðitimle dinin kültürden siyasete nasýl enjekte edildiði ekonomide piyasal ve kayýrma adýyla nelerin kaydýrýldýðý hep göstere göstere geliyor Özkan yikici ortam arka kapidan kaÇti faþist evren cuntasýnýn millete armaðaný olan 24 kasým Öðretmenler günü dün kktc de kutlanýrken iki öðretmen sendikasý da eylem yaptý atatürk kültür merkezi ndeki tören sýrasýnda iki sendika bina dýþýnda pankartlý eylem yaparken büyükelçi halil Ýbrahim akça akm nin arka kapýsýndan kaçtý atatÜrk her gece Ölecek ktams 55 inci yaþýný basýn toplantýsýyla ülkedeki sorunlara deðinerek kutladý ktams ýn kuruluþunun 55 inci yýldönümü nedeniyle sendikanýn toplantý salonunda dün gerçekleþtirilen basýn toplantýsýna baþkan ahmet kaptan ve diðer sendika yöneticileri katýldý basýn toplantýsýnda sendikanýn yazýlý açýklamasýný genel sekreter Ýbrahim gencal okurken kaptan da bir konuþma yaptý ktams baþkaný ahmet kaptan 1956 da adada sömürü yönetimi bulunduðunu Ýngilizlerin kýbrýs ta sömürülerini sürdürdüklerini o günlerde kýbrýslý türklerin iþ bulamadýðýný çalýþanlarýn terfi alamadýðýný ekonomik anlamda büyük dar boðaz yaþadýðýný kaydetti kaptan 2011 de de sorunlar bulunduðunu kontrolsüz nüfus akýþýna göz yumulduðunu ülkenin kendi yurttaþlarýnýn göç ettirildiðini hayvan narenciye ve diðer tarým üreticilerinin ürettiklerini ktams 55 yaÞinda satamadýklarýný ve ülkeye kontrolsüz giriþlerden kaynaklanan büyük zararlar ettiklerini savundu gencal ise açýklamasýnda ktams ýn 55 kuruluþ yýldönümünü yine çözümsüzlük ortamýnda kýbrýslý türklere dayatýlan akp patentli siyasi ve ekonomik yýkým paketinin gölgesinde kutladýklarýný savundu kýbrýs sorununun çözümü konusunda hükümete ve türkiye ye yönelik eleþtirilerde bulunan gencal kýbrýslý türklerin tek kurtuluþ yolu olan kýbrýs ta federasyon temelinde bir çözümden hýzla uzaklaþýldýðýný savundu gencal ubp hükümetinin iþbaþýna geldiði 2009 nisaný ndan bugüne kadar gerek ekonomide gerek çalýþma hayatýnda gerekse diðer bütün sektörlerde yapýlanlara bakýldýðýnda ülkenin ne durumda olduðunu anlamak için çok büyük bir çaba harcamaya gerek olmadýðýný söyledi ekonomik Örgütler platformu elektrik zammýna yönelik olarak ilginç bir protesto eylemi düþündü her gece saat 9 u 5 geçe ýþýklar 10 dakika kapatýlacak 30 kasým dan 15 aralýk a kadar sürecek bu eylem neden 9 u 5 geçe atatürk 9 u 5 geçe ölmüþ çünkü Þimdi bir kere deðil bu mübarek elektrik yüzünden her gece ölecek günün kahramaný yeni kýbrýs partisi genel sekreteri murat kanatlý 2009 yýlýndan beri seferberliðe gitmiyor ve vicdani ret hakkýný kullanýyor bu yüzden askeri mahkemede uzun süredir yargýlanan kanatlý nýn dün son duruþmasý yapýldý ve dava karara kaldý bu karar ne olursa olsun herkesi etkileyecek aslýnda herkes þikayetçi seferberlikten kimse gönüllü olarak buna katýlmýyor ama nedense vicdani ret hakkýný kullanarak bunu reddetmeye giden pek yok yalnýz seferberlik deðil tabii zorunlu askerlik de gençlerimizin en önemli sýkýntýlarýndan biri siyasi partilerimiz biraz hareketlense korkak davranmasa ve askeri makamlara boyun eðmese böyle olmazdý deðil mi murat kanatli

[close]

p. 7

25 kasým 2011 cuma 7 baflýnýn köþesi dr.dolgun dalgýçoðlu dolgun2002@yahoo.com Ýstanbul efes-partizan basketbol maçýna gidiyorum -ne zaman akþama size oradan canlý muhabirlik yapabilirim isterseniz gülerek biz zaten televizyondan canlý izleyeceyik sana iyi seyirler dedi ali osman Ýþin aslý fotoðraf grubumuzda olan anadolu grup ta çalýþan bir arkadaþ grup olarak bizleri insan manzaralarý yakalamak için maça davet etti bir ara da hipodroma gidiyorduk bu amaçla Ýnsanlarýn sevinçte kýzgýnlýkta kederde nasýl yüz ifadeleri takýndýklarýný fotoðraflayacaktýk burasý da oradan farklý almazdý Üstelik basket maçlarý hep heyecanlý hep coþkulu Ýkinci gidiþimizdi bu biletler elimizde lay lay lom gittik araba park yeri de bedavaydý sýrtýmýzda tripotlar fotoðraf makineleri sallana sallana kapýya yöneldik giriþ kapýmýz no:9 kapalý 10 o da kapalý o taraftaki kapýlardan sadece 11 nolu kapý açýk az önce iki otobüs dolusu öðrenci girmiþti sýraya kuyruk epey uzun arkadaþlara geçen sefer 6 kapýdan girdik orasý müsait yürüyün dedim gittik kapýdaki görevli biletlere baktý kenarýný kesti girin dedi yoklamacý görevli gözlerini patlatarak sýrtýmýzdaki tripota baktý -bu ne -tripot -anladým da ne yani -fotoðraf makinesinin ayaðý makineyi üstüne koyuyorsun çekiyorsun sallanmayý önlüyor -yani fotoðraf çekeceksiniz -evet -bu kapýdan giremezsiniz sizin kapý 9 -kardeþim 9 kapalý buraya geldik -o zaman yanýndakine gidin -10 da kapalý -o zaman onun da yanýndakine gidin -ama çok sýra var -yassah hemþerim burada talimat var 6 kapý dýþýndakileri alamam boþuna konuþmayýn hatýrladým daha önce birisinden duymuþtum yasak diyenle tartýþ yassah hemþerim diyenle tartýþma çünkü seni anlayamayacak tartýþmadýk 11 e sýraya girdik bekledik Öðrenciler bitti görevli geçin dedi geçtik Çýktýk merdivenleri aðýr aðýr Çünkü yükümüz aðýrdý tam kapýya geldik bu sefer buradaki görevli -bu ne diye sordu -tripot -anladýk da ne yani yukarýdaki konuþmanýn aynýsýný onunla da yaptýk o da giremezsiniz dedi -niye giremeyiz -fotoðraf film çekmek yasak -arkadaþým geçen hafta da buradaydýk profesyonel deðiliz satmayacaðýz size rakip olmayacaðýz desek de dinletemedik sonunda -bir dakika þefimle konuþayým dedi kenara çekildi birkaç dakika sonra yanýmýza gelerek sessizce sordu -arabanýz var mý -var dedik -o zaman arabaya gidin bu malzemeleri oraya býrakýn ve gelin sizi içeriye alayým bize yol gösterdi -zaten almaya mecbursun o zaman -yasak kardeþim fotoðraf çekemezsiniz -herkesin cebinde telefonlar var herkes çekiyor da biz niye çekmeyelim nasýl olduysa oldu ya bizim o son sözümüzle ya da bir yerlerden býrakýn talimatý alarak geçin dedi salona girdik anladýnýz mý neden bu ülkede iþler kör topal gider oysa ki 6 ve diðer kapýlardan da seyirciler alýnsa ayný koridora çýkýldýðý için ne kuyruk olur ne da karmaþa neyse ertesi gün açtým gazeteleri baktým bakalým efes kazanmýþ mý kazanmýþ size ekrandan gösterilenlere bakýp orada nelerin döndüðüne karar vermeyin gelin bir de etrafta nelerin döndüðüne bakýn kararýnýzý öyle verin etrafta dÖnenlere bakin ctp genel baþkaný Özkan yorgancýoðlu kktc yurttaþlarýnýn kumarhanelere giriþine karþý olduklarýný söyledi yorgancýoðlu bu konuda bazý siyasilerin topluma yanlýþ mesaj verme giriþiminde bulunduðunu belirtti konuyla ilgili olarak dün yazýlý bir açýklama yapan yorgancýoðlu cumhuriyet meclisi genel kuruluna hükümet tarafýndan getirilen Þans oyunlarý yasa tasarýsý nýn ivedilik istemiyle oylamasý sýrasýnda ctp milletvekillerinin olumlu oy verdiði algýsýný yaratma yönündeki söylemlerin gerçekleri yansýtmadýðýný belirtti kktc yurttaÞlarinin kumarhanelere gÝrÝÞÝne ctp de karÞi gÖr duy konuÞ gÖr duy konuÞ alo afrÝka hatti bÝlet atlas jet ten kesÝlmelÝ yorgancýoðlu siyasi rant uðruna yapýlan bu tür söz oyunlarýnýn bazý yayýn organlarý tarafýndan istismar edildiðini savunarak ctp-bg nin bu konudaki tutumu açýk ve nettir kktc yurttaþlarýnýn kumarhanelere girmesine her zaman karþý çýktýk ve çýkmaya devam ediyoruz ubp hükümetinin getirdiði yasa tasarýsýna ret oyu vereceðimizi basýn tarafýndan sorulan soru üzerine ilk günden açýklamýþtýk buna raðmen ctp-bg yle ilgili farklý bir imaj yaratmaya çalýþmak siyasi etikle baðdaþmaz dedi dernekler yasasi kýbrýs türk sivil toplum Örgütleri platformu Ýçiþleri bakaný nazým Çavuþoðlu nu ziyaret etti 14 örgütten oluþan platform un hazýrladýðý dernekler yasa taslaðý ve taslaðýn hazýrlanma nedenleriyle ilgili yazý emete Ýmge tarafýndan bakan Çavuþoðlu na sunuldu Çavuþoðlu da dernekler yasasý yla ilgili görüþler bulunmasýnýn demokrasi açýsýndan mutluluk verici olduðunu dile getirdi Çavuþoðlu bakanlýðýn hazýrladýðý dernekler yasasý ile platform un hazýrladýðý arasýndaki farklardan da 14 ÖrgÜtten ortak deÐÝÞÝklÝk ÖnerÝsÝ faydalanmak istediklerini söyleyerek itirazlarýn deðerlendirilerek örtüþme saðlanabileceðini ifade etti Ülkede her þeye kurumsal bir yapý getirmek istediklerini kaydeden Çavuþoðlu 1500 e yakýn dernek ve sivil toplum örgütü ile 500-600 kadar sýrada bekleyen talep bulunduðunu hatýrlatarak bu enflasyonun bir yasa ile kontrol altýna alýnmasýnýn gerekli olduðunu ekledi Çavuþoðlu nun konuþmasýnýn ardýndan toplantý basýna kapalý devam etti kýbrýs türk telekomünikasyon Çalýþanlarý sendikasý tel-sen telekomünikasyon dairesi nde bugün iki saatlik uyarý grevi yapacak tel-sen baþkaný tamay soysan yazýlý açýklamasýnda 08:00 ile 10:00 saatleri arasýnda dairenin merkez ve þubelerinde yapýlacak grevin amacýný halka hizmetlerin gecikmesine neden olan daire bütçesinin iyileþtirilmesi yönünde hükümete çaðrý olarak ifade etti soysan eðer hükümet edenlerin niyeti telekomünikasyon dairesi ni batýrýp satmak ve bu daireden kurtulmak deðilse yandaþlarýna peþkeþ çekmeye niyetli deðilseler telekomünikasyon dairesi nin durumunu en iyi bilen emekçilerin sesine kulak vermelidirler dedi tel-sen ÝkÝ saatlÝk grev yapacak elektrÝk zammina karÞi eylem ekonomik Örgütler platformu elektrik zammýna karþý eylem kararý aldý buna göre 30 kasým-15 aralýk tarihleri arasýnda her gece 9 u 5 geçe ýþýklar 10 dakika kapatýlacak ekonomik Örgütler platformu üyeleri ticaret odasý esnaf ve zanaatkarlar odasý otelciler birliði müteahhitler birliði Ýþadamlarý derneði Ýþverenler sendikasý ve kuzey kýbrýs genç Ýþadamlarý derneði tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada elektriðe yapýlan zam üzerine eylem yapma ve hükümeti bu zammýn reel sektör üzerindeki etkileri konusunda uyarma kararý her gece saat 9 u 5 geÇe iÞiklar 10 dakÝka kapatilacak alýndýðý kaydedildi açýklamada öncelikle alým gücü düþecek olan halkýmýzý rekabet gücünü kaybedecek özel sektör ve sanayi iþletmelerimiz ile platforma üye olsun veya olmasýn sivil toplum örgütleri ile kendi üyelerimizi ve sendikalarýmýzý eylemimize davet etmek istiyoruz denildi kib-tek in yeniden yapýlandýrýlmasý ve verimli çalýþmasý için takvim içeren bir plan ortaya konmadan elektrik zammý yapýldýðý savunulan açýklamada bu zammýn halka ek pahalýlýk getireceði ve alým gücünü daha da gerileceði kaydedildi hava-sen eyleme hazirlaniyor hava-sen baþkaný buran atakan eski kthy çalýþanlarýnýn 400 günden beri sokakta olduklarýný belirterek 4 aralýk a kadar sorunlarýna bir çözüm bulunmadýðý takdirde yeni bir eylem planý içerisinde olacaklarýný bildirdi atakan yazýlý açýklamasýnda sözün bittiði hayatýn durduðu noktadayýz aylardýr vaatlerle kandýrýlýyoruz 4 aralýk 2011 tarihi sokaða terk edilen kthy eski çalýþanlarý için bir milat olacaktýr bundan sonraki tepki ve eylemlerimizi farklý bir noktaya taþýyacaðýz dedi yeni süreçte bugüne kadar olduðu gibi davranmayacaklarýný belirten atakan kthy nin maðdur çalýþanlarýna kamuoyundan da gerekli destek vardýr sokaða atýldýðýmýz kadar deðil çok daha fazlayýz diyerek 4 aralýk itibarý ile yaþanacaklardan bu ülkeyi idare edenler sorumlu tutulacak ifadesini kullandý ancak eylem þekli konusunda bilgi vermedi cumhurbaþkaný baþbakan ve ubp hükümetine hitaben kaleme alýnan açýklamada þunlar da kaydedildi kthy çalýþanlarýna defalarca söz verdiniz hiçbir sözünüzü tutmadýnýz tam 400 gündür çocuklarýmýzla birlikte bizleri sokaða mahkum ettiniz bizlere yaþattýðýnýz maddi manevi çöküntüyü anlatmak imkansýzdýr bizleri adeta yaþarken öldürdünüz göz ameliyatý olmasý gerektiði için saðlýk kurulu kararýyla Ýstanbul a gönderilecek olan bir vatandaþýmýza biletini atlas jet ten kesmesi için yapýlan öneri üzerine eþi gazetemizi aradý ve þunlarý söyledi ben dünkü afrika gazetesinin gör-duy-konuþ sütununda bir kthy maðdurunun gönderdiði þikayet mektubunu okudum bizim aile olarak baþýmýza gelenlerden sonra kthy nin neden batýrýldýðýný bir kere daha anladým kimsenin bana anlatmaya veya beni baþka türlü ikna etmeye gücü yetmez tam 400 gün oldu diyor kthy maðduru vatandaþýmýz ve soruyor da gece baþýnýzý yastýða koyduktan sonra uyuyabilir misiniz biz uyuyamýyoruz diyor nasýl uyusunlar ki çocuklar gelecekleri karartýlmýþ televizyonlara çýkýp Ölelim mi öldürelim mi diye soruyorlar baþýmýza gelen olayý anlatayým ve deðerlendirin haksýz mýyým deðil miyim diye sormayacaðým eþim rahatsýzlandý gözlerinden doktora götürdük ameliyat istediðini söyledi doktor bu ameliyat burada olamadýðý için türkiye ye gönderilmesi gerekti doktor yazdýðý raporu kurula gönderdi saðlýk kurulu da gerekeni yaptýktan sonra türkiye de ameliyat edilmesini onayladý türkiye deki göz hastanesi ne gitmesi kararýna varýldý bilirsiniz gereken bazý masraflarý sizler yaparsýnýz ondan sonra da saðlýk bakanlýðý na ibraz edip yaptýðýnýz masraflarý ararsýnýz eþim gidip bir turizm þirketinden bilet aldý saðlýk bakanlýðý na götürdü oradaki görevli eþime þunlarý söyledi eðer bileti atlas jet ten keserseniz yani aldýðýnýz bilet atlas jet biletiyse bilet parasýný hemen öderiz eðer baþka bir uçak þirketinden kesmiþseniz altý ay bekleyeceksiniz eþim de mecburen uçak bileti aldýðý turizm þirketine gidip durumu anlattý ve atlas jet ten bilet istedi Ýlgili þirket atlas jet bileti satmadýðýný söyledi eþim de aldýðý bileti iade etti tanýdýk olmasa bu bileti iade ederken belki de yüzde yirmibeþ de ödediði parasýndan kaybedecekti gidip atlas jet ten bilet almak istedi merkezinden hem de atlas jet görevlisi durumu anlatan eþime bilet veririz ama hafta sonu istemeyeceksiniz hafta arasý ne gün isterseniz biletimiz mevcuttur ne demektir bu atlas jet türkiye nin kumarcýlarýný hafta sonlarý buraya taþýmaktadýr demektir hafta sonlarý kumarcýlar nedeniyle atlas jet uçaklarý doludurlar gördünüz mü kthy nin neden batýrýldýðýný londra heathrow daki kthy ye ait milyonlarca sterlinle ifade edilen alana inme ve kalkma yani alaný kullanma izni de atlas jet e verildi diye duyduk saðlýk kurulu nun yanýsýra devlet kurumlarýnýn da kullandýðý uçuþlarýn atlas jet le yapýlmasý istendiði aldýðýmýz duyumlar arasýnda thy ve pegasus da türkiye nin þirketleridirler neden bunlara da ayný þekilde davranýlmýyor da sadece atlas jet e bu iltimas geçiliyor diye düþündüm ve öðrendim de tc ulaþtýrma bÝzÝm duvar bakaný binali yýldýrým ýn oðlunun mu damadýnýn mý bu þirket onlara aitmiþ yani akp nin þirketidir demek ki Þimdi kthy nin neden batýrýldýðýný anladýnýz mý besle gaztecÝyÝ ÖrtsÜn bokunu bizim mandra polis hiç beklenmedik bir anda afrika ya sürpriz bir ziyaret gerçekleþtirir ziyaretin amacý universal bank taki yolsuzluk ve usulsüzlükle ilgili kktc merkez bankasý raporuna afrika nýn nasýl ulaþtýðýný öðrenmektir polisin bunu ýsrarla öðrenmeye çalýþmasý vatandaþlar arasýnda büyük hayretle karþýlanýr Ýstisnasýz herkes suçlularýn peþine düþeceklerine onlarý býraktýlar afrika ile uðraþýyorlar diyerek tepkilerini dile getirirler.

[close]

p. 8

8 25 kasým 2011 cuma arada bir okutalmis@yahoo.com Özgün kutalmýþ kalem yalçýn okut yalcinokut@yahoo.com yeter yahu ayýptýr baþbakan Ýrsen küçük ün eþi gülin küçük gazete radyo ve televizyon haberlerinde baþbakan eþinden daha fazla haber oluyor gülin küçük bir meslek odasýnýn baþkaný bir sanatçý veya bir hayýr kurumunun baþkaný olsa medyaya hergün haber olmasýný anlayacaðýz ancak baþbakan eþi olmaktan öte bir meziyeti bulunmayan ve eþi baþbakan olmadan önce sesi soluðu duyulmayan gülin hanýmýn baþbakan eþi olduktan sonra her yerde görülmesini ve haber olmasýný anlamakta güçlük çekiyoruz aslýnda anlamakta asýl güçlük çektiðimiz husus gülin küçük ün adeta devleti temsil eder gibi ziyaretler yapmasýdýr refakatine Çalýþma bakanýný da alýp nevþehir e gittikten sonra ayaðýnýn tozu ile azerbaycan eðitim bakanlýðýnýn daveti üzerine beraberindeki heyetle birlikte gülin haným azerbaycan a gitti azerbaycan eðitim bakanlýðý gülin küçük ü hangi sýfatla davet etti neden gülin küçük beraberindeki heyette kimler vardýr ubp kadýn kollarý mý yoksa kamu görevlileri mi eðer kamu görevlileri de varsa devlette hiçbir resmi sýfatý bulunmayan gülin küçük ün heyetinde kamu görevlileri nasýl yer alabilir gülin hanýmla birlikte giden heyetin masraflarý kim tarafýndan karþýlanacak gülin küçük ün azerbaycan eðitim bakanlýðý tarafýndan yürütülen Çocuklarýn aileye dönüþü devlet projesi çerçevesinde düzenlenecek konferansa katýlacaðý ve onur konuðu olarak bir konuþma yapacaðý da dünkü güneþ gazetesi haberinde yer aldý haberin devamýnda ise gülin küçük ün azerbaycan da bulunduðu süre içinde azerbaycan eðitim bakaný ile görüþmesi yanýnda çeþitli kuruluþlarýn yetkilileri ile de temaslar yapacakmýþ allah aþkýna devlette hiçbir görev ve resmi sýfatý olmayan baþbakanýn eþi azerbaycan eðitim bakaný ile neyi görüþecek ayrýca görüþeceði çeþitli kuruluþlar hangileridir ve gülin hanýmýn bu kuruluþlarýn alanlarýna giren konularda ne bilgisi vardýr bunlarýn detaylý bir þekilde baþbakanlýk tarafýndan acilen açýklanmasý gerekmektedir eðer gülin küçük bu devlete hizmet aþký ile yanýp tutuþuyorsa baþbakan eþi kendisini baþbakanlýða danýþman olarak atasýn böylece hem resmi bir sýfat kazanmýþ olur hem de refakatinde götüreceði heyeti daha iyi seçme imkânýna kavuþmuþ olur yurt içinde olur olmaz yerlere adeta korumasý gibi yanýna aldýðý Çalýþma bakaný ile gülin küçük ün ziyaretler yapmasý yetmiyormuþ gibi þimdi de hangi sýfatla ve hangi heyetle gittiði belli olmayan yurt dýþý ziyaretlere de baþlamasý ayýp oluyor onun için artýk yeter yahu diyoruz tdp genel baþkaný mehmet Çakýcý genel sekreter esat varoðlu ve lefkoþa Ýlçe baþkaný cemal Özyiðit ten oluþan tdp heyeti haspolat melsek lisesi ni ziyaret ederek grevde olan öðretmenler ile sendikaya destek belirtti okul ve sendika temsilcilerinden bilgi alan ve görüþlerini aktaran Çakýcý ve sendika temsilcileri daha sonra basýna açýklamalarda bulundu kýbrýs türk orta eðitim Öðretmenler sendikasý ktoeÖs temsilcisi Ömer akkanat haspolat meslek lisesi nde Ýlahiyat bölümü açýlmaya çalýþýldýðýný belirtti bu düþüncenin öðretmenler ile sendika tarafýndan olumlu karþýlanmadýðýný söyledi bu bölüme gelecek öðrencilerin 9 sýnýftan mesleki eðitime baþlayacaklarýný ancak meslek liselerinde 9 sýnýflarda mesleki eðitim olmadýðýna dikkat çeken akkanat yapýlmak istenenin yasa ve tüzüklere aykýrý olduðunu savundu tdp genel baþkaný mehmet Çakýcý da hükümetin ne yaptýðýný anlamakta güçlük çektiklerini belirtti Çakýcý millet uzaya gidiyor tdp den meslek lisesi ndeki greve destek baþka dünyalarda yerleþim yeri arýyor biz ise böylesi bir çaðda uzay bilimleri ve benzeri bölümleri açmak için uðraþacaðýmýza halen dinle ilgili tartýþmalarla uðraþýyoruz dedi Çakýcý bu uygulamalarýn hangi amaçla yapýldýðýný tahmin etmek zor deðildir bir dönem kaçak ve kontrolsüz kuran kurslarý baþladý ardýndan dini eðilimler ve konferanslarýn sayýsý artmaya baþladý diðer yandan din iþleri dairesine bütçede ayrýlan kaynaklar artýrýldý din adamlarýnýn sayýsý giderek artýrýldý þimdi de yönetmeliklere de aykýrý bir þekilde ilahiyat bölümü açýlmaya çalýþýlmaktadýr tüm bunlar ilýmlý Ýslam modelinin kýbrýs ta da dayatýlmasýna yönelik uygulamalardýr diye konuþtu herkesin kendine özgü bir din inancý olduðunu okullarda da din derslerinin mevcut olduðunu anýmsatan mehmet Çakýcý ilahiyat bölümlerinin açýlmasýna ihtiyaç olmadýðýný ifade etti dayatmalara karþý durmanýn görevleri olduðunu belirten Çakýcý diðer muhalefet partilerine de birlikte mücadele çaðrýda bulundu lefke avrupa Üniversitesi laÜve Çanakkale onsekiz mart Üniversitesi nin ÇomÜ cumhurbaþkaný derviþ eroðlu nun himayelerinde düzenlediði uluslararasý Ýzolasyonlar sempozyumu lefkoþa golden tulip otel de baþladý Üç gün sürecek sempozyumda izolasyonlar konusu çeþitli boyutlarýyla tartýþýlacak sempozyumda kktc türkiye azerbaycan rusya japonya ve hollanda dan akademisyenler ve sivil toplum örgütü temsilcileri bildiriler sunacak politika ekonomi spor ulaþým gibi çeþitli alanlarda uygulanan uluslararasý izolasyonlarýn neden ve sonuçlarýnýn kuramsal tartýþmalarýnýn yaný sýra kuzey kýbrýs türk cumhuriyeti üzerinde uygulanan ve hukuki ve vicdani hiç bir temeli bulunmayan ambargolarýn bilimsel açýdan tartýþmaya açýlacaðý etkinlikte abhazya dan tayvan a uluslararasý izolasyonlar kktc ile mukayeseli olarak deðerlendirilecek uluslararasi Ýzolasyonlar sempozyumu dün afrika nýn manþetinde gördüðünüz gibi polis Þener levent i yine sorgulamaya geldi merkez bankasý nýn universal bank a gönderdiði ihtar yazýsýný nasýl ele geçirmiþ baþlýktaki sorunun yanýtýný baþtan ve direkt olarak söyleyeyim polis teþkilatý egemenlerin sömürgenlerin sömürücü düzenin Özker hoca nýn popülerleþtirdiði adla statüko nun savunucusudur aralarýnda iyileri de yok mu var tabii ama o tek tek iyiler içinde bulunduklarý sistemi deðiþtiremezler suyun içine girdiði kabý deðiþtiremediði içine girdiði kabýn þeklini aldýðý gibi o iyiler sadece ellerinden geldiðince sýnýrlarýnýn elverdiði ölçüde yardýmda bulunabilirler vatandaþa o sýnýrlarý aþamazlar bir zamanlar Ýstanbul beyoðlu nda tantan soyadlý bir komiser vardý beyoðlu emniyet müdürü Çok dürüst çok disiplinli ve çok sert bir emniyet müdürü idi beyoðlu gibi batakhaneler diyarýnda çok olumlu icraatlar yapmýþ daha sonraki yýllarda bakanlýða kadar yükselmiþti 1971 faþist darbesi yýllarýydý sýkýyönetim yýllarý belli mihraklar insanlarý siyasetten uzaklaþtýrmak için uyuþturucu ve fuhuþu teþvik ve finanse ediyorlar sonra da finanse ettikleri o batakhanelerden on katý kâr ederek ceplerini þiþiriyorlardý o teþvik ve finansmanlar sonucu porno filmler furyasý baþlamýþtý civciv Çýkacak kuþ Çýkacak parçala beni behçet türü hiçbir sanat deðeri olmayan aptalca filmler komiser tantan ne denli rahatsýz oluyorduysa da o rezaletten o porno filmleri finanse eden ve o rezalet filmlerden çok iyi para kazanan sermayedarlara bir þey diyemiyordu asýl egemen olan sermaye idi bir gün dayanamamýþ parçala beni behçet filmlerinin baþ aktörü behçet i makamýna çaðýrmýþ ve bana bak demiþ bir kere daha bu ve benzeri filmlerde rol alýrsan asýl ben seni parçalarým o yýllarda o disiplin tutkunu dayakçý iþkenceci komiser tantan ýn bu tavrý olumlu bir tavýr olarak deðerlendirilmiþti sol çevrelerde bile Çok geçmemiþ komiser tantan o belli mihraklar tarafýndan doðu ya sürgün ettirilmiþti fakat takibeden yýllarda geri getirilmiþ ve bakanlýða kadar yükselmiþti ayný yýllar türkiye sosyalist Ýþçi partisi tsÝp nin kurulduðu yýllardý bizim arkadaþlardan tsÝp kurucu üyelerinden üç kiþi sultanahmet aþaðýlarýnda arka sokaklarda küçük bir apartman dairesi kiralamýþlar hergün yürüyerek Çaðaloðlu na tsÝp merkezi ne gelip gidiyorlardý o ünlü porno filmleri aktörü behçet de bunlarýn komþusu çýkmasýn mý o porno filmlerinde herkesi döven ve her kadýný düzen rollerde oynuyordu ya kendini o dandik filmlerde sanýp bizim arkadaþlara takaza yapmaya posta koymaya baþlamýþtý hapisten yeni çýkmýþ olan marksist arkadaþlarýmýz bunu yer mi birgün yine apartman giriþinde karþýlaþtýklarýnda tsÝp kurucu üyelerinden mehmet güneþ e posta koymaya kalkýnca memet bunu katlayýp kýrmýþ merdiven altýna atmýþ fakat sonra da ahbap olmuþlardý komiser tantan ýn kendisine yoksa ben seni parçalarým dediðini de mehmet güneþ le ahbap olduktan sonra kendisi anlatmýþtý meselenin püf noktasý da burasýdýr polisler kiþisel olarak ne kadar iyi olurlarsa olsunlar içinde bulunduklarý mekanizma onlarý halktan yana deðil güçlüden devletten yana olmaya zorluyor aksi halde komiser tantan gibi sürgüne gönderilirler 1980 faþist darbesi arifesinde türkiye de polis teþkilatý ikiye bölünmüþtü halkçý olan ve sendikalaþma hakký isteyen pol-der ile devletten yana ve müesses nizamýn sürmesi için canhýraþ çalýþan iþkence yapmaktan zevk alan ülkücü pol-bir grubu bizde de polis teþkilatý içinde sendikalaþma hakký talep edecek olan hareket ne zaman baþlayacak polÝs kÝmÝn neyÝn savunucusudur

[close]

p. 9

25 kasým 2011 cuma 9 tünel alinti neÞenÝz benÝ ÜzÜyor ÜzÜntÜnÜz hÝslendÝrmÝyor felaket tellallýðýndan beslenen kýþkýrtýcýlar muamelesi görüyor muhalif olanlar her þeye muhalif olmak gerekmiyor diye fetva veriyor alaycý aðýzlarýyla aklýselim tüccarlarý kiþisel bozgunlarýnýn acýsýný muhalif kalmaya inat edenlerden çýkarýyorlar muhalif olmak hayatýn her alanýnda kimsenin aðzýnýn tadýný kaçýrýrým kaygýsý gütmeden genç kalmaktýr müzmin muhalif olarak kýnanmayý gülünç bulurum sizin türkçe olimpiyatlarý yla coþtuðunuz yerde ben unutulsun diye akla karayý seçtiðiniz kürtçeyi görüyorum siz ekonominin güçlendiðini görüyorsunuz ben hiçbir kazanýmdan payýný alamayan yýðýnlarý görüyorum sizin neþeniz beni üzüyor sizin üzüntünüz beni hiç hislendirmiyor akp yi yýpratmak için diye söze baþladýðýnýzda akan sular duruyor eskiden genelkurmay a karþý komplocu idik Þimdi akp ye karþý komplocu olduk yýldýrým tÜrker radikal posta posta posta arÞÝv memleketimden manzaralar Ýsmet felek ve çetesi ile ilgili polisin uzun bir süreden beri sürdürdüðü operasyonlar tamamlanmak üzere Çete ile iliþkisi olan ve Çangar dan bmw alan herkesin ifadesine baþvuruldu tarÝh 22 ekÝm 2010 gözden kaçmayanlar benzersÝz bÝr ÇÜrÜme bileþik faiz rezilliði ayyuka çýkarken kimi küstah kalemler ödeyemeyecekleri borcu almasalardý gibisinden imalarda bulunuyor borcu ödenemez hale getiren yasayý da yasayý yapanlarý da unutturmaya çalýþýyorlar küçük borçlardan büyük borçlar yarattýlar sonra bu küçük borçlarýn sahiplerini hileyle büyük borçlu ya dönüþtürüp hapse týktýlar bu arada milyon sterlinlik kredilerle ihya edilenlere dokunmadýlar 1000 sterlinlik borcu ödeyemeyen hapse girer milyon sterlinlik krediyi ödemeyen salamis kýyýlarýnda sefa sürer benzersiz bir çürüme dÝpnot 2010 da türkiye de mayýn patlamasý sonucu 94 kiþi öldü bunlarýn 26 sý çocuktu ÝncÝr ÇekÝrdeÐÝ ben kendi halkýma hristofyas da kendi halkýna kabul ettireceði yeni bir antlaþma üzerinde çalýþýyoruz derviþ eroÐlu kktc cumhurbaþkaný bazen bir özür bir hatayý düzeltmekten daha büyük travmalara yol açabilir kanýmca baþbakan iþin bu boyutunu hesaba katmamýþ olayýn maðdurlarý yaþýyor olay chpakp tartýþmasýndan daha derinlikli bir mesele erdoðan kýlýçdaroðlu ile bir hesaplaþma içinde ben bir romancýyým baþbakanýn bu giriþimi önemli ancak eksik erdoðan ýn özür boyutu Ýnönü ile sýnýrlý erdoðan ýn siyasi özrünü ben þöyle anladým bakýn bu chp ve yöneticilerinin suçu biz deðil chp suçlu bu nedenle atatürk olgusunu da es geçti açýkladýðý bir þey de yok baþbakanlýk arþivi ni yýllardýr inceliyoruz sorun genelkurmay ve cumhurbaþkanlýðý arþiviydi ben erdoðan ýn derdi tarihle hesaplaþmak deðil chp yi köþeye sýkýþtýrmak o arþivlere deðineceðini sandým olmadý bilineni tekrarladý erdoðan ve hükümeti kendisini chp yi köþeye sýkýþtýrma noktasýnda fikslemiþ belgeleri siyasi polemik malzemesi yapmadan etik þekilde açýklayabilirdi maðduriyet suistimal edildi bu çok üzücü ve sonuçlarý en az katliam kadar derin olur bu arþivlerde neler olduðunu hiç birimiz bilmiyoruz ancak bu arþivlerde askerlerin hangi toplumsal kesimden seçildiði gerçeði var Ötekine karþý þartlanmýþ bir Ýslami kitle var ve dersim e gönderilen askerler bu kesimden seçildi celal bayar fevzi Çakmak ve general alpdoðan aþrý dindar kiþilerdi ve dersim bir kürt soykýrýmýyla da sýnýrlý deðil ermeniler zaza ve karÝkatÜr serhan gazioðlu vÝrgÜl bÖyle gelmÝÞ bÖyle gÝtmez mÝ Ýster devlet deyin ister türkiye nin alt yönetimi hiç fark etmez böylesi bir rejim böylesi bir düzen en çok rezilliklere yolsuzluklara haksýzlýklara adaletsizliklere karþý çýkmayan insanlara ihtiyaç duyar deðil baþkalarýnýn yaþadýklarýný kendi yaþadýklarýný bile sindiren insanlara bugüne kadar bu ihtiyacýndan mahrum edildiðini görmedik böyle gelmiþ böyle gider demek istemiyoruz ama böyle gelmiþ böyle gitmez diyecek bir manzara da yok karþýmýzda bu nÜfusa bu vÝzyon Çok fazla nüfus sayýmýna ihtiyaç yok sayým daha önce yapýldý nüfus bellidir mehmet ali talat Ýkinci kktc cumhurbaþkaný kürt ve türkmen alevileri ayrým gözetilmeksizin yok edilmiþtir erdoðan dersim arþivlerini açýklýyorum derken katliamda yer alan Ýslami kesimi aklamayý önüne koymuþtur bu üzücüdür vahimdir erdoðan ýn dersim yaklaþýmý madýmak olayýna bakýþ açýsýyla neredeyse aynýlýk taþýyor madýmak için de evet böyle bir olay var ama ergenekon gibi örgütlerin kýþkýrtmasý var nasýl oluyor da bir kýþkýrtmayla binlerce insan komþusunu yakmak ya allah bismillah demek için toplanýyor tekbirler getiriyor dersim de genel kurmay arþivine dokunulmamasý bölgenin nasýl Ýslamlaþtýrýlacaðý bölge inancýnýn nasýl asimilasyona tabii tutulacaðý olgularý olabilir erdoðan ýn bizi çektiði boyut büyük bir karmaþa bence hedeflediði bir þey yok sadece chp var yoksa tarihle hesaplaþmak filan deðil derdi söyleminde büyük bir politik çýkýþ var ama insan yok dersim bugün de boþaltýlmýþ bütün köyler sular altýnda 451 köy haritadan silindi bu insanlar büyük þehirlerde büyük sefalet yaþýyor bir katliam bir baþka maðduriyetle birleþmiþ erdoðan bu bölgenin maðduriyetinin nasýl giderileceðini aðzýna almýyor askeri operasyonlar bölgede devam ediyor Çaresiziz duygularýmýzý okþayan açýklamalarý var ama yaþananlarý düzeltme yok bölgenin bütün gençleri neredeyse hapislerde bizler sürgünlerde neden bu ülkenin hapishaneleri kürtler dersimliler ve solcularla dolup taþýyor bu yazý haydar karataÞ ýn birgün de yayýmlanan söyleþisinden alýnmýþtýr karataÞ 1973 dersim doðumlu 1992 de tutuklandý 10 yýl 4 ay hapis yattý tahliye olduðu 2002 yýlýndan beri Ýsviçre de yaþýyor 38 dersim katliamýný ve sürgününü anlattýðý gece kelebeði perperik-a söe isimli romaný var

[close]

p. 10

10 25 kasým 2011 cuma gÜney kibris 35 bÝn 500 euro deÐerÝnde ÝnÞaat malzemesÝ Çalindi lefkoþa rum kesiminde çitlerle kaplý bir alandan 35 bin 500 euro deðerinde inþaat malzemesi çalýndýðý bildirildi haravgi gazetesine göre 69 yaþýndaki þirket müdürünün dün akþam 35 bin 500 euro deðerinde inþaat malzemelerinin çalýndýðýna dair polise þikayette bulundu gazete ayrýca önceki gün 40 yaþýndaki bir kiþinin evinden 20 bin 500 euro deðerinde mücevherat çalýndýðýný yazdý bulgar biÇaklandi haravgi gazetesi haberinde baf ta iki bulgar ýn aralarýndaki bir anlaþmazlýktan dolayý kavga ettiðini ve kavganýn bulgarlardan birinin diðerini sýrtýndan ve elinden býçaklamasýyla sona erdiðini kaydetti habere göre býçaklanan bulgar ýn durumu iyi imoya seÇÝlmek ÝÇÝn baÞvuru yapildi güney kýbrýs ýn bir kez daha uluslararasý denizcilik Örgütü ndeki imo 3 kategoriye seçilmek için baþvuruda bulunduðu ve seçimin bugün londra da gerçekleþtirileceði bildirildi haravgi gazetesi rum bayýndýrlýk ve ulaþtýrma bakaný efthimios flurentzos un da bu çerçevede londra da bulunduðunu yazdý sivil iþgal protestosu 5 gününde ara bölgeyi iþgal et thomas cook ÞÝrketÝ batma tehlÝkesÝyle karÞi karÞiya güney kýbrýs ýn turizmi açýsýndan büyük bir önem teþkil eden avrupa nýn en büyük turizm þirketlerinden thomas cook un batmanýn eþiðine geldiði bildirildi alithia gazetesi þirketin batmasý durumunda güney kýbrýs ýn turizminin de büyük bir darbe alacaðýný yazdý n gençler yarýnlarýný garantiye almak istiyor ve býrakmayýn ülkemizi baþka ellere diyorlar müzakerelerin tamamen güç kavgasý üzerine kurulu olduðunu iddia eden kýbrýslý türk ve kýbrýslý rum gençler her hafta düzenli olarak ara bölgede toplanýp müzikler eþliðinde iki topluma barýþ çaðrýsýnda bulunuyorlar haber ve fotoðraflar mustafa erkan kýbrýs ta yabancý asker istemeyen sesinizi duymak istiyoruz bir ses verin yeter diyen kýbrýslý türk ve kýbrýslý rumlardan oluþan gençler lokmacý barikatý ile uzunyol arasýndaki ara bölgede toplanýp eylem yapýyor eylemlerine her akþam 18.00 de baþlayan gençler kurduklarý çadýrlarda sabahlýyorlar Önceleri her cumartesi saat 18.00 de olmak üzere sadece haftada bir yapýlan eylem her gece artan bir kalabalýk ile geniþlemeye baþladý kýbrýs ýn kuzey ve güneyinden gelerek ara bölgede buluþan gençler çay kahve içerek ve müzik yaparak kuzey ve güney e geçenlere mesaj vermeye çalýþýyorlar baþlangýç yeri amerika olan sivil iþgal protestolarýnýn bir benzerini gerçekleþtirmekte olan gençler hem eþitsizlik dayatan sistemi reddediyorlar hem de ayrýlýðý yaratan düzen ile undp den dostluk projelerÝ ÝÇÝn 28 mÝlyon dolar birleþmiþ milletler kalkýnma programý nýn undp kýbrýs ta geliþmekte olan dostluk projeleri için 28 milyon dolar finansman verdiði bildirildi haravgi gazetesi undp nin web sayfasýndan edindiði bilgilere dayanarak undp nin özellikle altyapý inþasý iki toplumun dostluðunun ileriye götürülmesi ve kültürel mirasýn korunmasýna sponsorluk ettiðini yazdý gazete kýbrýslý türkler için kentsel altyapý inþasý çerçevesinde 9 milyon dolar haspolat arýtma tesisi için 4 milyon dolar yeþilýrmak kapýsý ndaki çalýþmalar için 2 milyon dolar kayýplarýn tespit edilmesi için yapýlan kazý çalýþmalarýna 1,9 milyon dolar ve kültürel mirasýn korunmasý için de 1,5 milyon dolar verildiðini kaydetti adadaki farklý insan haklarý ihlallerine karþý bir duruþ sergiliyorlar ara bölgeyi yaþam alanýna çevirdik gördüðünüz gibi bize ölü olarak empoze edilen ara bölgeyi yaþam alanýna çevirdik diyen kýbrýslý türk eylemci rahme veziroðlu dünyada süregelen eþitsizlik dayatan sistemi reddeden sivil iþgal protestolarýnýn bir benzerini gerçekleþtirmekte olduklarýný ifade ederek biz bir ekleme daha yaptýk kýbrýs bölünmüþ olduðu için hem eþitsizliðe hem de ayrýlýðý yaratan düzen ile adadaki farklý insan haklarý ihlallerine karþý bir duruþ sergilemeye çalýþýyoruz dedi açýklamalarýnda amaçlarýnýn her iki taraftaki insanlarýn iletiþim kurup önyargýlardan kurtulmalarýný saðlamak olduðunu ifade eden rahme veziroðlu grup bilincini geliþtirerek daha saðlam emin adýmlar atmaya çalýþtýklarýný söyledi açýklamalarýnda hareketlerinin tamamen insanlarýn hareketi olduðunu hiçbir kurum kuruluþ veya parti ile ilgi ve baðlantýlarý olmadýðýný ifade eden veziroðlu gerçekleþtirmekte olduklarý eylemlerine bir þeyleri deðiþtirene kadar devam edeceklerini söyledi amaçlarýnýn her iki taraftaki insanlarýn iletiþim kurup önyargýlardan kurtulmalarýný saðlamak olduðunu ifade eden rahme veziroðlu gurup bilincini geliþtirerek daha saðlam emin adýmlar atmaya çalýþtýklarýný söyledi eylemlerine herkesi davet ettiklerini ifade eden veziroðlu Çay içmeye güzel müzik dinlemeye gelsinler düþüncelerimize katýlmýyorlarsa bize bunun nedenlerini açýklasýnlar diyerek sözlerini tamamladý eylemci gençler sýnýrdan geçenlere daðýttýklarý broþürlerde www.occupybufferzone.info adresinden geniþ bilgi alýnabileceðini belirtiyorlar elektrÝk enerjÝsÝnde kdv azaltilmasi yapilmayacak rum maliye bakaný kikis kazamias elektrik enerjisinde katma deðer vergisi kdv azaltýlmasý yapýlmayacaðýný açýkladý alithia gazetesinin haberine göre dÝsÝ milletvekili kiriakos hacýyannis in bu konudaki sorusu üzerine kazamias artýþ gösteren elektrik ihtiyacýna karþýn devletin durumunun kritik olmasý ve gelire ihtiyacý olmasý nedeniyle elektrik enerjisinde kdv azaltýlmasý yapýlmayacaðýný ve bu konuda telafi teþkil edecek herhangi bir önlem alýnmayacaðýný söyledi kazamias elektrik enerjisi fiyatlarýnýn özellikle mari de 11 temmuz da yaþanan patlamadan sonra petrol fiyatlarýyla doðru orantýlý olarak artýþ veya azalma göstereceðini belirtti andonÝadu avrupali mevkÝdaÞlarina bÝlgÝ verecek haravgi rum ticaret sanayi ve turizm bakaný praksula andoniadu nun ab enerji bakanlarý konseyi toplantýsýna katýlmak üzere dün öðleden sonra brüksel e gittiðini bu toplantý çerçevesinde avrupalý mevkidaþlarýna hidrokarbon ve bu konuda güney kýbrýs ta cereyan eden geliþmeler hakkýnda bilgi vereceðini kaydetti.

[close]

p. 11

25 kasým 2011 cuma 11 dÜnya tÜrkÝye dÜnya tÜrkÝye gÜney kibris gÜney kibris gÜney kibris kadina ve ÇocuÐa yÖnelÝk ÞÝddet artti rum tarafýnda yaþanan aile içi þiddet vakalarýnýn ekim 2011 itibarýyla 2010 yýlýnýn tamamýnda yaþanan vaka sayýsýný aþtýðý 817 kadýn ve 164 çocuðun çeþitli türlerde þiddete maruz kaldýðý bildirildi fileleftheros Þiddet vakalarýnda artýþ baþlýklý haberinde rum tarafýnda faaliyet gösteren aile Ýçi Þiddeti Önleme ve mücadele derneði tarafýndan dün düzenlenen rum adalet ve kamu düzeni bakaný lukas luka nýn da katýlarak alýnan tedbirlerden söz ettiði basýn toplantýsýnda derneðin acil yardým merkezi telefonlarýna gelen þikâyetlerle ilgili rakamsal verilerin açýklandýðýný yazdý habere göre 2010 yýlýnýn tamamýnda toplam bin 53 þikâyet telefonu alýnýrken bu rakam ocak-ekim 2011 döneminde bin 65 oldu derneðin ilgili merkezine telefonla yapýlan þikâyetlerde bu yýlýn mayýs ayýnda yüzde 34 aðustos ayýnda yüzde 30 arttýðý gözlemlenirken günlük ortalama 80-100 þikâyet telefonu alýndýðý ve kurbanlarýn ezici çoðunluðunun kadýn ve çocuklar olduðu kaydedildi rum ailelerinde uygulanmakta olan þiddet karakteristiðinin bedensel ve ruhsal þiddet olduðu kaydedilen açýklamada 2011 ocak-ekim döneminde 610 bedensel 55 cinsel 40 ihmal 984 psikolojik þiddet þikâyeti alýndýðý ancak her bir þikâyet telefonunun bu türlerin en az ikisini kapsadýðý belirtildi toplam bin 65 þikâyetten 817 sinin kadýna 164 ünün çocuða yönelik þiddetle ilgili olduðu erkeklere yönelik þiddet þikâyetlerinin 87 de kaldýðýný belirten gazete bu rakamlarýn güney deki þiddetin gerçek boyutlarýný yansýtmadýðýný genel bir araþtýrmanýn deðil tek bir derneðin aldýðý þikâyetlerin dökümü olduðunu vurguladý alithia haberi belediye baþkan adayý karýsýný dövüyor baþlýklý haberinde dün düzenlenen basýn toplantýsýnda önümüzdeki yerel seçimlerde belediye baþkan adayý olan bir kiþinin de karýsýný dövmekte olduðunun açýklandýðýný yazdý dersim katliamý tartýþmasý sürüyor baþbakan recep tayyip erdoðan partisinin Ýl baþkanlarý toplantýsýnda dersim katliamý için literatürde böyle bir þey varsa devlet adýna özür dilerim dedi chp genel baþkaný kemal kýlýçdaroðlunu hedef aldýðý konuþmasýnda erdoðan þunlarý kaydetti o dÖnemde sadece chp var dersim olaylarý sýrasýnda sadece chp var Þimdi chp bana fatura kesmek istiyor Özür dilesin diyor bizim devlet olarak özür dilememize mani bir þey yok ama bu iþin nedeni sizin zihniyetiniz chp zihniyeti sÜrgÜnlerÝn altinda ÝnÖnÜnÜn Ýmzalari var bütün sürgünlerin hava bombardýmanlarýnýn altýnda Ýnönünün imzasý var atatürkün vefatýndan bir ay sonra Ýnönü cumhurbaþkaný baþbakan celal bayar ben belgeyle konuþuyorum beyefendi diyor ki arþivi aç arþiv açýk yahu git incele tuncelili bir genel baþkan chp için fýrsattýr hakaret etmeyi býrakýp partisinin geçmiþiyle yüzleþmelidir bÖyle bÝr lÝteratÜr varsa ben ÖzÜr dÝlerÝm sayýn kýlýçdaroðlu nereye kaçýyorsun ben mi özür dileyeceðim sen mi eðer devlet adýna özür dilenecekse böyle bir literatür varsa ben özür diliyorum ancak chp zihniyeti adýna böyle bir literatür varsa özür dilerim özür dilemesi gereken biri varsa güya yeni chpnin genel baþkanýyým onur duyuyorum diyorsun ya hadi onurunu kurtar bakalým ÖzrÜ kabahatÝnden bÜyÜk erdoðanýn konuþmasýndaki çeliþkiler gözden kaçmadý Örneðin bu ülkenin güçlenmesinin önündeki en büyük engellerden biri tarihiyle yüzleþememesidir biz her konu ile yüzleþtik kendi tarihini sorgulamayan baþkasýný eleþtiremez ifadesini kullandý fakat henüz kendi tarihini sorguladýðý görülmedi bu konuda en yakýcý örneklerden biri bir dönem belediye baþkanlýðýný yaptýðý refah partisinin madýmak katliamýndaki rolüydü 2 temmuz 1993te madýmak katliamýnda 35 kiþi öldürüldü ancak o dönem refah partili olan baþbakan erdoðan þimdiye kadar bu konuda özür de dilemedi geçmiþiyle de yüzleþmedi ayrýca madýmak katliamý sanýk avukatlarýnýn kimileri milletvekili oldu kimileri anayasa mahkemesine atandý baski-asÝmÝlasyon sÜrÜyor dersimde halk asimilasyon politikalarýna karþý hala mücadele ediyor dersim katliamý ise barajlar ve hes inþaatlarýyla cemaat yurtlarý ve dershanelerinin artýrýlmasýyla uyuþturucu tüccalarýna karþý etkili çalýþma yürütülmemesiyle sürüyor birgun.net/bianet.org rum ilkokul öðretmenleri sendikasý poed ekonomik krize yönelik tedbirlerin üyelerinin çýkarlarýný zedelediði gerekçesiyle ders saatleri dýþýnda okulla ilgili hiçbir etkinliðe katýlmama eylemi üzerine veliler devreye girdi politis Öðretmenlerin grevlerine karþý atak okullar velilerin elinde baþlýðýyla manþete çektiði haberinde okul aile birliklerinin öðretmenlerin grevlerine yönelik protestolarýný týrmandýrmaya karar vererek poed le irtibatý kopardýðýný yazdý habere göre veliler poed in ekonomik paketlere karþý grevleri çerçevesinde iptal ettikleri noel kutlamalarýný mümkün olduðunca üstlenmeye okul müdürlerinin zaman zaman kendilerinden talep ettiði mali desteði kesmeye ve poed in kararýnda ýsrar etmesi halinde tepkilerini týrmandýrmaya karar verdi velÝler ÖÐretmenlere karÞi eylem baÞlatti kahvehane ve ÜnÝversÝtelerde fuhuÞ rum tarafýnda 1980 yýlýnda ilk insan ticareti olgusunun görüldüðüne iþaret edilerek o dönemden bu yana konunun farklý bir boyut aldýðý gece kulüpleri ve birahaneler dýþýnda yolda üniversitelerde ve köylerdeki kahvehanelerde de fuhuþ olaylarýna rastlandýðý belirtildi simerini gazetesi köylerdeki kahvehanelerde bile fuhuþ araþtýrmaya göre Üniversitelerde de baþlýklarýyla verdiði haberinde akdeniz toplumsal cinsiyet araþtýrmalarý enstitüsü nün güney kýbrýs ta insan ticaretinin arttýðýna dikkat çektiðini aktardý toplumsal cinsiyet enstitüsü nün bir yetkilisi fuhuþ amaçlý insan ticaretinde artýþ olduðunu vurguladý enstitünün bir baþka yetkilisi de paravan evliliklere deðinerek özellikle avrupa ülkelerinden kadýnlarýn bazý kiþilerce daha iyi bir yaþam vaadiyle güney kýbrýs a götürüldüklerini ancak bu kiþilerin kadýnlarý üçüncü ülke vatandaþlarýyla evlendirdiðinden bahsetti tc cumhurbaÞkani gÜl e yoÐun tepkÝ Ýngiltere ye resmi ziyarette bulunan türkiye cumhuriyeti cumhurbaþkaný abdullah gül ün rum yönetimini ada daki nüfusun yarýsýný temsil eden yarým bir devlet olarak nitelemesi ve ab dönem baþkanlýðýný devralacak olmasýnýn ab nin zavallýlýðý olduðu deðerlendirmesi rum tarafýnda tepkiyle karþýlandý rum dýþiþleri bakaný erato kozaku markulli ab deki herkesin uyanmasý ve derhal tepki göstermesi gerektiðini sözcü stefanos stefanu kýbrýs sorununun çözümsüzlüðünün müsebbibinin türkiye olduðunu savunarak tepki gösterdiler fileleftheros zavallý avrupa birliði nde yarým dönem baþkanlýðý türk cumhurbaþkaný abdullah gül den londra dan yeni tahrikler türkiye kýbrýs dönem baþkanlýðýný boykot edecek baþlýklý haberinde cumhurbaþkaný gül ün londra ziyaretinde kendisine eþlik eden basýn mensuplarýna yaptýðý açýklamalara yer verdi gazete derhal tepki erato komisyon a meydan okudu herkesi uyanmaya davet etti türkiye nin dostlarý biliniyor baþlýklý haberinde rum dýþiþleri bakaný erato kozaku markulli nin cumhurbaþkaný gül e sert bir cevap verdiðini ve davranýþlarýnýn türkiye nin gerçek yüzünü ortaya koyduðunu bu ülkenin avrupai olarak nitelendirilemeyeceðini savunduðunu yazdý habere göre rum radyotelevizyonu nun rÝk öðle programýna katýlan markulli gül ün londra daki açýklamalarýnýn ab deki herkesi uyandýrmasý gerektiðini savundu þunlarý iddia etti türkiye nin dostlarý malumdur kýbrýs münhasýr ekonomik bölgesi içerisindeki araþtýrma sondajlarý nedeniyle ankara nýn lefkoþa ya yönelik tehditlerinden geçip ab ve kýbrýs cumhuriyeti ne aþaðýlayýcý açýklamalara dönüþen cüretkârlýðýnýn suçlusu bu malum dostlarýnýn tavrýdýr türkiye nin ab üyelik sürecinin bataða saplandýðýný ancak bunun sorumlusunun hýrvatistan ýn aksine ab ye yönelik yükümlülüklerini yerine getirmeyi reddeden türkiye nin sorumlu olduðunu öne süren markulli þu ifadeleri kullandý gül ün söylediklerine türkiye nin üyelik sürecine iliþkin karar taslaðýnýn görüþülmesi çerçevesinde kýbrýs hükümeti tarafýndan verilecek yanýtlara paralel olarak giriþimlerde de bulunulacak gazete cumhurbaþkaný gül ün sözlerine sözcü rum yönetimi baþkanlýðý nýn da sözcü stefanos stefanu aracýlýðýyla þu yanýtý verdiðini yazdý kýbrýs cumhuriyeti avrupa konseyi dönem baþkanlýðýný ab ye eþit üye devlet olarak avrupa bütünlüðünün ileri götürülmesi maksadýyla ab nin meþgul olduðu konularýn yönetimini sorumlulukla etkin ve yaratýcý biçimde yerine getirecek avrupa birliði nin türkiye nin gerek ab üyesi bir devlet olan kýbrýs cumhuriyeti ne gerek doðrudan ab ye yönelik yaklaþýmý üzerinde düþünmek zorundadýr türkiye cumhurbaþkaný nýn ab ne karþý hakaretamiz açýklamalarý karakteristiktir kýlýçdaroðlu ndan erdoðan a dersim yanýtý Özür yetmez dersimlilerin topraklarýný iade edeceksin chp lideri kemal kýlýçdaroðlu dersim konusunda baþbakan ýn özür dilemesi yetmez diyerek tüm devlet arþivlerinin açýlmasýný ve sürgün edilen dersimlilere ellerinden alýnan topraklarýn iade edilmesini istedi kýlýçdaroðlu türkiye tarihinde acý çeken pek çok insan bulunduðunu belirtirken nazým hikmet sabahattin ali aziz nesin ve cemil meriç i bunlara örnek gösterdi ve kimbilir devletin arþivinde bu sanatçýlarla ilgili olarak ne belgeler var dedi tarihle yüzleþme konusunda samimi olunmasý gerektiðini belirten kýlýçdaroðlu þöyle konuþtu baþbakan özür diledi ama özür dilemek yetmez açýkladýðý belgelerin hiçbiri kamuoyunun bilmediði belgeler deðil Özür yetmez devletin arþivlerini açacaksýn sayýn baþbakan sana düþen görev özür dilemenin yanýnda devletin arþivlerini açmaktýr chp lideri kýlýçdaroðlu Özür dilemenin devamýnda dersim sürgünlerinin arþivlerinin de açýklanmasý lazým sayýn baþbakan çok iyi bilir ben o defterleri istedim vermediler niye bu ülkenin ana muhalefet liderinden gizlediðiniz þeyi açýn bütün millet görsün diye konuþtu erdoðan ýn arþiv yok dediðini de ifade eden kýlýçdaroðlu var efendim arþiv var o arþivleri açacaksýn Özür dilemek arþivleri açmak yine yetmiyor dersim sürgünlerinin topraklarýný aynen iade edeceksin dedi kýlýçdaroðlu hasan hüseyin korkmazgil in acýyý bal eyledik adlý þiirini hatýrlatarak dersimli acýsýný bal eylemiþtir dersimli acýsýný akp ye sömürtmez diye konuþtu t24.com.tr rum tarafýnda iki yýl içerisinde yapýlan teftiþlerde 23 bin 958 iþçiden 6 bin 341 inin güvencesiz bir þekilde çalýþtýðý üçüncü ülkeden gelen 2 bin 459 iþçiden bin 344 nün de yasadýþý olarak çalýþtýðýnýn ortaya çýktýðý haber verildi fileleftheros gazetesi güvencesiz ve yasadýþý iþçilerin saptanmasý yönünde son iki yýlda yapýlan teftiþlerin sonuçlarýna göre 23 bin 958 iþçiden 6 bin 341 inin yani yüzde 26 sýnýn sosyal sigortalar kurumunda kaydýnýn yapýlmamýþ bÝnlerce gÜvencesÝz ve yasadiÞi ÝÞÇÝ olduðunu yazdý gazete toplanan verilere göre üçüncü ülkeden gelen 2 bin 459 yabancý uyruklu iþçiden yüzde 53 ünnün yani bin 291 inin sosyal sigortalar kurumunda kaydýnýn yapýlmamýþ olduðunu yüzde 55 inin de yani bin 344 yasadýþý olduðunu aktardý gazete ayrýca saptanan 3 bin 281 ab vatandaþýnýn yüzde 31 inin yani bin 26 sýnýn sosyal sigortalar kurumunda kaydýnýn yapýlmamýþ olduðunu belirtti.

[close]

p. 12

12 kÜltÜr sanat 25 kasým 2011 cuma günün manisi daðdan ener hýzýnan bakar görmez gözünan Çok naz edme sevdiðim bu iþ biter sözünan kitap dünyasý melezler robert j sawyer abÝs yayinlari roman çeviri 2011 sayfa sayýsý 394 ÖzdeyÝÞler Çaresizliðe mahkûm olan insanlar býçak kemiðe dayandýðýnda herþeyi yapabilirler goston bouthout tadimlik Þimdi bu akþamüstlerini niye sevmiyorum ne bileyim ben neden Üstekil bir sap menekþe iliþtirmiþ aðzýna gidip geliyor durmadan sabahla akþam arasýnda edip cansever hayýr hiç yadýrgamýyorum adlý þiirinden tevfik Ýleri alper susuzlu stand-up komedi maðusa da baþlýyor cemal dayý solina ya da Çakulet kutusunda fotoðraflar kýbrýs türk komedi tiyatrosu alper susuzlu nun yazýp yönettiði Çakulet kutusunda fotoðraflar ya da cemal dayý solina stand up komedi ile 2 aralýk tan itibaren maðusa da seyirci karþýsýnda gazimaðusa belediye binasý nda saat 20:00 da izleyici karþýsýna çýkacak oyunun gösteri programý þöyle 2-3-6-9-10-14-16-17 aralýk yalnýz baþýna yaþayan bir adamýn çocukluk ve gençlik anýlarý çocuklarýna olan hasreti onlarý görebilme hayaliyle avuntusunu anlatan Çakulet kutusunda fotoðraflar adlý stand up komedi bir meddah gösterisidir komedi tiyatrosu bu gösterisiyle 25 dünya prömiyerine imza atýyor tek baþýna seyirciyle bir yolculuða çýkacaðýný belirten alper susuzlu vefa sevgi hasretlik gibi temalarýn temel olarak irdelendiði gösteride 1950 lerden günümüze kýbrýs ta yaþamý anýlarla paylaþacaðýný da dile getirdi Çocukluk ve gençlik anýlarýný büyüklerinden öðrendiklerini ne zamandýr izleyici ile paylaþmak istediðini belirten susuzlu bir ailenin hikayesini deðil aile kurumunun önemini anlatmak istediðini söyledi alper susuzlu Çakulet kutusunda fotoðraflar gösterisini rahmetli babasý kemal recep susuzlu ya ayrýca makale ve nigose baba romanýndan alýntýlar yapma izni veren arif hasan tahsin e adadýðýný belirtti Ýzleyiciler 36 67697 ve 0542 850 5294 telefon numaralarýndan yerlerini ayýrtabilirler güney kýbrýs ta uluslararasý baþarýlarý tescil edilmiþ olan 53 fotoðrafçýnýn toplam 155 eseri biraraya getirilerek önemli bir sergi gerçekleþtirildi cyprus photographic society tarafýndan organize edilen bu sergiye eser vermek üzere sadece fiapfotoðraf sanatý uluslararasý federasyonu unvanlarý taþýyan fotoðraf sanatçýlarý davet edildi sergide eserleriyle yer alan kýbrýslýtürkler tevfik Ýleri afiap efiap ve veysi soyer afiap oldu cyprus photographic society faaliyetleri devamlý olarak kýbrýs cumhuriyeti eðitim ve kültür bakanlýðý ticaret-endüstri-turizm bakanlýðý kýbrýs turizm organizasyonu eac ve cyta tarafýndan desteklenmekte olup bu yýl lefkoþa rum belediyesi de katkýlarýný koyarak maðusa kapýsý galerisi ni bu sergi için tahsis etti sergi 21-26 kasým tarihleri arasýnda ziyaret edilebilecek gÜney kibris ta ÖnemlÝ fotoÐraf sergÝsÝ sinemalarda bugün-bu gece lefkoþa mýsýrlýzade galeria dedemin Ýnsanlarý 11.30-14.00-17.30-20.30-cumacumartesi 23.00 1 salon anadolu kartallarý 12.00-14.30-17.30-20.45-cumacumartesi 23.00 2 salon muhtar yusuf galleria the twilight saga 11.30-14.00-17.30-20.30-cumacumartesi 23.00 kule soygunu 12.00-14.30-17.30-20.45-cumacumartesi 23.00 2 salon kanavÝÇe ÝzleyenlerÝ gÜldÜrdÜ 8 tiyatro günleri kapsamýnda tarsus belediyesi Þehir tiyatrosu nun kanaviçe adlý komedi oyunu önceki akþam güzelyurt akm de sahnelendi oyunu güzelyurt belediye baþkaný mahmut Özçýnar belediye müdürü süleyman aldað belediye meclis Üyeleri ve tiyotroseverler izledi turgut Özakmanýn yazýp Özgür doðan kahraman ýn yönetmenliðini yaptýðý tek perdelik oyun izleyenlere keyifli dakikalar yaþattý Ýzleyenleri güldüren oyunda karakterleri canlandýran tiyatro ekibi beðeni topladý oyunda günlerini konakta kanaviçe iþleyerek geçiren birisi kýsa süren bir evlilikten sonra kocasýný yitirmiþ ikisi hiç evlenmemiþ yaþama sýrtlarýný dönmüþ üç yaþlý kýz kardeþ ile konaktaki bu tutucu ve baðnaz çemberi kýrmaya çalýþan genç kýzýn öyküsü canlandýrýldý 21 kasým-10 aralýk 2011 tarihleri arasýnda gerçekleþecek tiyatro günleri nde program þöyle tarÝh 25 kasým 2011 cuma oyun yaþasýn uzaylýlar maðusa sanat tiyatrosu saat 09.00 ve 11.00 2 seans tarÝh 2 aralýk 2011 oyun büyükbaba yer güzelyurt akm saat 20.00 tarÝh 5 aralýk 2011 oyun yarasý olana gÜsad yer güzelyurt akm saat 19.30 yer güzelyurt akm saat 20.00 tarÝh 28 kasým 2011 pazartesi oyun renkler cumhuriyeti Çisenti yer güzelyurt akm saat 09.00 ve 11.00 2 seans tarÝh 29-30 kasým 2011 oyun kayýp oyunlar parký derme tiyatrosu yer güzelyurt akm tarÝh 8 aralýk 2011 perþembe oyun londralý/otobüs duraðý gasad yer güzelyurt akm saat 19.30 tarÝh 10 aralýk 2011 cumartesi oyun gugularýn efendisi yer güzelyurt akm saat 20.00 tiyatronun daha geniþ kitlelere ulaþma amacý ile düzenlemekte olan tiyatro günlerinde tüm oyunlara giriþ ücretsiz olacaktýr girne girne gaÜ galeria sinema kapali maðusa maðusa galeria the twilight saga 12.00-14.30-18.00-21.00 23.20 cuma-cumartesi 1 salon Ölümsüzler 3d 11.30-14.00-18.00-21.00 -cumacumartesi 23.00 2 salon

[close]

p. 13

25 kasým 2011 cuma 13 Çýngý memduh ener bakýn insan haklarý bildirgesi ne diyor bize birey olarak nasýl haklar veriyor Ýlk madde tüm insanlar özgür doðmaktadýr der Özgürlük iþgalcinin yasaklarýnda biter düdüklü tencere eskimo-35@hotmail.com bülent aykut polÝs devletÝ 22 herkes onur yönünden kesin eþit doðarmýþ yine ayný zamanda eþit haklarý varmýþ kktc polisi özgürlüðme el koyup Ýnsanlýk haklarýmý soðan misali soyup beni küçük düþürüp kelepçe da taktýlar onurumu iþgalin ayaðýna attýlar bir da üçüncü madde ne der ona bakalým gerekirsa ardýndan bir yorumcuk yapalým yaþamak özgürlük ve kiþi güvenliði var herkesin hakkýdýr bu senin olduðu kadar kaç yýldýr yaþam hakký tanýmaz bana çete hak çiðnedikçe kýran gelecek memlekete herkes bir yaþam tarzý seçip yaþamak ister bay çete ihlal eder memduh un hakký biter peki bu tür bir eylem hangi düzende olur totaliter düzende halk baskýdan kahrolur Özgürlük konusuna daha önce bakmýþtýk Çiðneniþi hakkýnda kýsa yorum yapmýþtýk yaþam hakký yalýnýz canlý kalmak deðildir Ýnsan haklarý bize konuda baþ eðiltir Özgürlük güvenliðe hakký vardýr herkesin bu haklara saygýlý olmalýdýr her kesim ancak yasa gereði mahkemeler kýsýtlar yargýnýn emri varsa yetkililer tutuklar suçu iþlediðine yeterli þüphe gerek olamaz tutuklasýn kimseyi isteyerek keyf için özgürlüðe engel olmak yasaktýr suçsuz özgür yaþamak insan olana haktýr verilen bir karara riayet etmiyorsa mahkemenin emrini dinlemem ben diyorsa daha suç iþlemeye yatkýn sanýksa kiþi kaçmaya vardýracak hale soktuysa iþi engelleyip yargýya çýkarmak için onu Çok kötü bir sonuca varmasýn diye sonu yargiya Çikarana kadar tutabilirsin yasa ne emrederse onu izlemelisin bulaþýcý ya akýl hastalýðý yüzünden baðýmlý olduðunu anlýyorsan gözünden alkol uyuþturucu baðýmlýlýðý varsa serserice çevreye rahatsýzlýk yaparsa tutabilirsin yasa ne kadar süre derse keyfi tutuklayamaz her kim caný isterse Ülkeye yasal yoldan girmeyi reddederse yasal olmayan yoldan memlekete girerse tutuklayabilirsin kendini yasal yoldan gereksizce taktýysan kelepçeyi al koldan sýnýrdýþý edilme zorunda kalýnmýþsa mahkemece konuda bir karar alýnmýþsa haksýz alýkoymakla özgürlük ihlaline dört köþeli keyf ile polisin zevk haline Ýtiraz hakký vardýr maðdur olan insanýn aÝhm de tazminatý çok yüksektir inanýn sÜrecek kýbrýs Çevre platformu tarým ve doðal kaynaklar bakaný ali Çetin amcaoðlu nu ziyaret etti platform ziyaretinde ormanlarda çam kese böceðiyle mücadelede uygulanan kimyasal mücadele yönteminin durdurulmasýný talep etti platform un açýklamasýna göre amcaoðlu çevre örgütlerinin görüþlerini dinlemesinin ardýndan derhal kimyasal mücadeleye son verilmesi talimatýný verdi amcaoðlu bundan böyle bakanlýðýn sivil toplum örgütleri ile dayanýþma içerisinde çevreye ve halk saðlýðýna zarar vermeyecek mekanik ve biyolojik mücadelenin yapýlacaðýný söyledi Çevre platformu amcaoÐlu nu zÝyaret ettÝ türkiye cumhuriyeti yardým heyeti ile Ýnönü belediyesi nin katkýlarýyla dörtyol a yaptýrýlan köy kadýn kursu binasý milli eðitim gençlik ve spor bakaný kemal dürüst tarafýndan hizmete açýldý bakanlýktan verilen bilgiye göre Ýnönü belediye baþkaný ali Öncü açýlýþta daha önce yapýlan kurs binasýnýn yetersiz kaldýðýný belirterek yeni yaptýklarý binanýn açýlýþýnýn hayýrlý olmasýný diledi milli eðitim gençlik ve spor bakaný kemal dürüst de kadýnlarýn böylesi kaliteli bir ortamda faaliyetlerini gerçekleþtirecek olmalarýndan duyduðu memnuniyeti dile getirerek köy kadýn kurslarýnýn kadýnlarýn sosyalleþmesi açýsýndan önemini vurguladý dÖrtyol kÖy kadin kursu bÝnasi aÇildi doÐrudan gelÝr desteÐÝ ÖdemelerÝ baÞladi tarým ve doðal kaynaklar bakanlýðý hayvan üreticilerine doðrudan gelir desteði ödemelerinin dün baþladýðýný ve küçükbaþ hayvan üreticileri için baþvuru sürelerinin 2 aralýk a kadar uzatýldýðýný açýkladý bakanlýk açýklamasýnda 2010 yýlý doðrudan gelir desteði kapsamýnda hayvan baþýna ödemelerden kaynaklanan sorunlarýn giderilmesi amacýyla tamamlama ödemesi olarak 1,562 üreticiye toplam 977 bin 345 tl ve 2011 marthaziran dönemi için küçükbaþ hayvan üreticilerine ödenecek doðrudan gelir desteðini almaya hak kazanan 2 bin 134 üreticiye toplam 1 milyon 435 bin 654 tl nin bakanlýk tarafýndan kooperatif merkez bankasý na yatýrýldýðý belirtildi 2011 yýlý 1 temmuz-31 aralýk dönemini kapsayan küçükbaþ hayvan desteklerinden faydalanabilmeleri için baþvurularýn 2 aralýk a kadar uzatýldýðý kaydedilen açýklamada hayvan üreticilerinin hayvan ve iþletmeleri ile ilgili bilgileri merkez ve kaza veteriner daireleri nden alacaklarý forumlarý doldurarak müracaat etmeleri gerektiði belirtildi müracaat esnasýnda üreticilerin kimlik kartlarýnýn fotokopilerini de dairelere vermeleri gerektiði hatýrlatýlan açýklamada yýl sonu olmasý ve desteklerin hýzlý bir þekilde üreticilerimize ulaþtýrýlabilmesi için 2 aralýk cuma günü mesai bitimine kadar gerekli iþlemlerin süratle yapýlmasý gerekmektedir denildi doÐruya doÐru deneyÝmlÝ gazetecÝ yazarlar her cuma 12.00-14.00 saatlerÝ arasinda hafta ÝÇerÝsÝnde yaÞanan olaylari yorumluyor telefonlar 228 08 15 227 60 79 229 09 13 web www.radyomayis.com Þener levent turgut avÞaroÐluÖnder konuloÐlu-Þener elcÝl sevemedim karagözlüm bir fincan kahve olsam kahverengi gözlerin meyhaneci adlý þarkýlarýn unutulmaz yorumcusu Þükran ay ý geçen gün kaybettik 1952 yýlýnda yönettiði kanun namýna filmi ile türk sinemasýnda ihtilal yapan istanbul sokaklarýna ilk defa kamerayý indiren yönetmen olan lütfi akad ý da geçtiðimiz hafta kaybetmiþtik akad ýn yönettiði vesikalý yarim filminin unutulmaz þarkýsý kalbimi kýra kýra adlý þarkýyý da ilk defa Þükran ay seslendirmiþti türkan Þoray ve Ýzzet günay ýn baþrolünde oynadýðý bu film kadar Þükran ay ýn seslendirdiði filmdeki kalbimi kýra kýra adlý þarký da en az film kadar beðenilmiþti sevemedim karagözlüm þarkýsýný herkes söyledi ama Þükran ay çok farklý söyleyerek þarkýyý çok sevdirmiþti adeta sevenlerin sevilenlerin þarkýsý olmuþtu bu þarký Þükran ay 1960 ve 1970 li yýllarýn en önemli seslerinden biriydi ne acýdýr ki türkiye de devletin ve özel sektörün televizyon kanallarýnýn bir tanesi bile yönetmen lütfi akad ýn ölümünün ardýndan bir filmini bile ekranlara koymadýlar türkiye nin en büyük yönetmeninin ardýndan saygý için bir filmini koymayanlar plaklarý bir zamanlar milyonlarca satan zamanýnýn en büyük sesinin ardýndan da ekranlarda bir þarkýsýný bile çalmadýlar merhume sanatçý belki de ünlü gazeteci savaþ ay ýn annesi olmasa ölümü türkiye medyasýnda bu kadar haber de olamazdý esin afþar gibi bir sanatçýnýn ölümü ise tv lerde beþ saniyelik haber oldu sadece bunlar türkiye için çok önemli sanatçýlardýr bir döneme damgalarýný vurdular týpký kadife sesli sanatçý behiye aksoy gibi behiye aksoy þu anda huzurevinde ve alzheimer hastasý tedavisi için gereken parasý da yok tek mal varlýðý olan evini satýyor tedavi için türkiye de gelmiþ geçmiþ en önemli 3-5 kadýn ses sanatçýsýndan biri olan behiye aksoy un bu durumuna türkiye cumhuriyeti devleti yetkilileri ise seyirci kalýyorlar geçtiðimiz ay sinema sanatçýsý birsen ayda huzurevinde sefalet içinde öldü yakýn zamanda sinema sanatçýsý cem erman da vefat etmiþti cebinden sadece 5 tl çýkmýþtý bütün varlýðý 5 tl olan bu sanatçý sokaklarda yatarken eski bir hayraný olan bir hanýmefendinin evine sýðýnmýþtý cenazesine sadece 5 kiþi katýlmýþ türk tiyatrosunun bir baþka önemli ismi Ýstemi betil türkiye nin yalova þehrinde annesine ait evin bodrumunda son nefesini verdi yýllarýn oyuncusu Ýstemi betil in kalacak yeri olmadýðý için annesinin evinin bodrum katýnda ölmesi de ayrý bir dram sokaklarda kalan ve iþportacýlýk yaparak hayatýný kazanmaya çalýþan bir zamanlarýn ünlü þarkýcýsý serpil Örümcer de yýllardýr sana ev alacaðýz diye kandýrýlarak özel televizyon kanallarýnýn elinde reytin uðruna adeta oyuncak oldu ben Ýzmir de türk müziðinin en önemli bestekarý olan avni anýl ýn düþtüðü kötü durumu gözlerimle gördüm Ýzmirli büyük tiyatro sanatçýsý yýldýrým Önal ýn son zamanlarýnda yaþadýðý drama da þahit oldum Özellikle yýldýrým Önal gibi deðerli bir sanatçýnýn son zamanlarýnda Ýzmir sokaklarýnda yaþadýklarýný yazmaya içim elvermez sanata ve sanatçýsýna sahip çýkmayýp onlara bu sefilliði yaþatan tc devlet yetkililerini kýnýyorum kinamayip ne yapayim?

[close]

p. 14

14 dÜn 25 kasým 2011 cuma nöbetçi eczaneler lefkoþa Ýyigün eczanesi muhtar yusuf galleria no:2 k kaymaklý tel:2272571 ecegül eczanesi Þht Ünal kemal cad no:118 b taþkýnköy metropol yolu tel:2255847 maðusa akpýnar eczanesi eþref bitlis cad no:11 deniz plaza yolumaðusa týp merkezi yaný tel:3653618 ceren eczanesi papatya apt no:2 larnaka yolu anýt Çemberi 100 m ilerisi tel:3663374 girne nazým varýþ eczanesi karaoðlanoðlu cad yayla mahallesi no:149 alsancak tel:8213088 baþak eczanesi ziya rýzký cad no:31 ocak kulübü karþýsý tel:8153620 güzelyurt gülsen eczanesi piyale paþa mah sanayi sitesi no:7 tel:7141190 tv de bu akÞam kanaltürk saat 19:50 aldýðý mükemmel iþ teklifi içi n Ýstanbul a giden hope,içinden çýkýlmaz bir iþe girdiðinin farkýnda deðildir.Þimdi adýný geri almak ve iþin esrarýný çözmek için zekasýný ve güzelliðini kullanmak zorundadýr.gizemli taksi þoförü ve uçuþ hostesinin yardýmýyla ona neler olduðuna dair þok edici gerçeði ortaya çýkarmayý baþarýr.acaba kötü adamlar onun geleceðini yok etmeden önce geçmiþini geri alabilecek midir yoksa yakalanacak mýdýr yÖnetmen charles winkler /2006 oyuncular Þebnem dönmez demet akbað güven kýraç ertan saban ezel akay tv 8 net 2.0 irak ta dÜÐÜnde katlÝam yapan 12 mÝlÝtan Ýdam edÝldÝ irak ta 2006 yýlýnda bir düðünde yapýlan katliamda rolleri bulunan 12 militan idam edildi irak adalet bakaný yardýmcýsý buþo Ýbrahim 2006 yýlýnda ülkenin orta kesimindeki duceyl kentinde bir düðünde 70 kiþinin öldürülmesindeki rollerinden ötürü idama mahkum edilen el kaide üyesi 12 militanýn cezalarýnýn bugün infaz edildiðini söyledi bulmaca soldan saða hazýrlayan osman levent 3 4 5 6 7 8 saat 20:45 gene watson sýradan bir muhasebecidir eski karýsýnýn cenazesinden eve dönerken kýzýný kaçýrdýklarýný söyleyenler ona bir silah altý kurþun ve bir otele girip çýkmasýný saðlayacak bir kimlik kartý verirler 1 saat 15 dakika içinde vali adayý bayan grant i öldürmediði takdirde kýzý öldürülecektir gene önüne gelen güvenlik memuruna durumu anlatmaya kalksa da iþin içinde onlarýn da olduðunu fark edince iþin ne kadar vahim olduðunu anlar yönetmen john badham oyuncular johnny depp courtney chase charles dutton fox tam zamanýnda terkedÝlmÝÞ araÇlarda 20 den fazla ceset meksika nýn guadalajara þehrinde terkedilmiþ bir araçta 20 den fazla ceset bulunduðu bildirildi jalisco eyaleti savcýlýk yetkilisi associated press haber ajansýna yaptýðý açýklamada þehrin en tanýnmýþ yeri olan milennium kemerleri nin yakýnýnda terkedilmiþ 3 araçta 20 den fazla ceset bulunduðunu belirtti abd de kÜÇÜk uÇak dÜÞtÜ abd nin arizona eyaletinde 3 ü çocuk 6 kiþiyi taþýyan küçük uçak düþtü yetkililer phoenix kentinin doðusundaki superstition daðlarýnda düþtükten sonra alev alan uçaktaki çocuklardan birinin öldüðünü diðer kiþilerin yaþadýðýna dair ise bir iz bulunmadýðýný belirtti leventosman@yahoo.com 9 10 11 1-kýz alýp verme 1 2 yoluyla hýsým olmak 2-ek 1 karþýlýklý alýp verme 3-bisiklet 2 kýrmýzý 4-piþirilerek hazýrlanan yemek 3 bir þeyin 4 bir kimsenin kapladýðý veya 5 kaplayabileceði boþluk mekân 6 gümüþ ün kýsaltmasý 5-Ýran 7 irak ve tunus un para birimi ters 8 okunuþu vücutta beliren þiþlik 6-Çift 9 rakamlý bir sayý 10 azarlama baþa kakma 7-Ýki þeyi 11 birbirinden ayýran uzaklýk bütün kýbrýs ýn altý kazasýndan güneyde kalmýþ olaný 8-güney amerika nýn daðlýk bölgelerinde yaþayan yük hayvaný olarak kullanýlan tüyleri uzun boyu yüksek boynu uzun hayvan oyun kâðýtlarýnýn küçük kýrmýzý baklava biçimli benekli olaný 9-Ýz belirti harf okunuþu en kýsa zaman 10-fiillerin olumsuzluk çatýlarýný kuran vurgusuz ek Üzerine yapý yapýlmak için ayrýlmýþ yer madenleri ve tahtayý yontmak düzeltmek perdahlamak için kullanýlan sert çelik araç 11uyarý tanrýya ve dine baðlý olan saat 21:30 eski Özel kuvvetler uzmaný frank martin fransa nýn akdeniz kýyýlarýnda kendisine verilen görevleri sakin bir hayat sürerek yerine getirmektedir o taþýyýcýdýr ve görevinin en önemli özelliði asla soru sormamasýdýr bazen gizemli bazen de çok tehlikeli görevleri onu beklemektedir fakat o iþi için koyduðu kurallarý asla çiðnememektedir frank in son görevi daha önce yerine getirdiði sayýsýz görevlerden çok da farklý deðildir fakat yola koyulduðunda paketin hareket ettiðini fark eder ve içinden güzel bir kadýn çýkar frank in bu beklenmedik yol arkadaþýna karþý davranýþý onun iþi dolayýsý ile koyduðu kurallara riayet etmesini gerektirmektedir ama bu güzel paket bu kez iþleri karýþtýracak ve onu beklenmedik tehlikelerin içine sokacaktýr frank kurallarýn bozulmak için konduðuna inanmaya baþlayacaktýr oyuncular jason statham qi shu matt schulze yönetmen louis leterrier orijinal Ýsmi the transporter türkçe Ýsmi taþýyýcý yapým yýlý 2002 fransaamerika tür aksiyon-gerilim star taþýyýcý fÝlÝpÝnler de bombali saldiri 4 ÖlÜ filipinler in güneyinde düzenlenen bombalý saldýrýda 4 kiþinin öldüðü bildirildi askeri yetkililer tarafýndan yapýlan açýklamada ülkenin güneyindeki cotabato bölgesinin midsayap kentinde bir eve düzenlenen bombalý saldýrýda biri 8 yaþýnda bir çocuk olmak üzere 4 kiþinin öldüðü onlarca kiþinin yaralandýðý belirtildi yetkililer olaydan birkaç saat sonra midsayap ýn yakýnýndaki tacurong kentinde de bir okula el bombasý atýlmasý sonucunda 2 kiþinin yaralandýðýný kaydetti yukarýdan aþaðýya 1-sadrazam buyruklarýnýn ve fermanlarýnýn yazýldýðý yer iki kelime 2-birden fazla kiþi arasýnda bölüþülmüþ bir bütünden bu kiþilerin her birine düþen bölüm pay uzaklaþmak uzamak 3-atlarýn týrnaklarýna çakýlan demir parçasý acýklý üzüntülü olaylarý bazen güldürücü yönlerini de katarak konu alan sahne oyunu türü 4-bir av hayvaný hastalýk belirtileri semptom 5-eski dilde baðýmsýz olarak kimseye baðlý olmadan rütbesiz asker 6-kolaylýkla uygulanabilir kullanýþlý bir nota 7-endüstri ve ticaret Ýþletmeleri nin kýsa yazýlýþý oruþ tutulan ay 8-ters okunuþu yanýcý cisimlerin tutuþmasýyla beliren ýsý ve ýþýk kenarlarý ve açýlarý birbirine eþit olan dörtgen 9-eski dilde su gres yaðýnýn kýbrýslýcasý geniþlik 10-Ýspanya da bask bölgesinin baðýmsýzlýðý için mücadele eden örgüt yunanlýlarýn rakýsý kýrlýk kesimde geniþ topraklarý olan sözü geçen varlýklý kimse 11-bir aðýrlýk ölçü birimi ortada herkesin gözü önünde herkesin içinde yapýlan dünün çözümü saat 23:00 orjinal adý my soul to take yönetmen wes craven tür gerilim korku oyuncular max thieriot emily meade frank grillo denzel whitaker yapým yýlý abd2010 geçen sene sinemalarda gösterilen satýlýk ruh tv de ilk kez star da ekrana gelecek film in yönetmeni korku sinemasýnýn önde gelen yönetmenlerinden wes craven wes craven korku türünün en iyi örneklerinden olan Çýðlýk ve elm sokaðý nda kabus filmlerinin yaratýcýsý riverton kasabasý 16 yýl önce yaþanan seri katil dehþetini geride býrakmýþ ve artýk sakin bir hayat sürmektedir ancak kötü ruhlu katil öldürüldüðü gece geri döneceðine ve o gece doðan yedi çocuðu tek tek öldüreceðine yemin etmiþtir bu efsane þimdi gerçek olmak üzeredir kasabada insanlar esrarengiz bir þekilde kaybolmaya baþlamýþtýr tüm gözler o gece doðan yedi çocuðun üzerindedir satýlýk ruh arabÝstan da protesto gÖsterÝsÝ 2 ÖlÜ 9 yarali suudi arabistan da Þiilerin protesto gösterisi sýrasýnda çýkan olaylarda 2 kiþi hayatýný kaybetti spa ajansý Ýçiþleri bakanlýðýna dayanarak verdiði haberde doðu bölgesi nde daha önce düzenlenen protestolarda hayatýný kaybeden iki kiþinin cenazesinden sonra düzenlenen gösteride polis ile kimliði belirlenemeyen kiþiler arasýnda çatýþma çýktýðýný belirtti dÜnkÜ serbest pÝyasa dÖvÝz kurlari bankalar limasol t.k.b asbank universal bank dolar alýþ 1.8580 1.8570 1.8560 euro alýþ 2.4880 2.4870 2.4860 s.t.g satýþ alýþ 2.8820 2.8810 2.8830 satýþ 1.8840 1.8830 1.8840 satýþ 2.9220 2.9210 2.9230 2.5130 2.5120 2.5130

[close]

p. 15

25 kasým 2011 cuma 15 ctp 2012 beledÝyelerde Ýflas yili olacak ctp genel baþkaný yorgancýoðlu yerel yönetim reformu kapsamýnda önemli yükümlülüklerini belediyelere transfer eden hükümetin bunlarýn yerine getirilmesi için gereken mali kaynaklarý belediyelere aktarmadýðýný belirterek mevcut düzenin devam etmesi halinde 2012 nin belediyelerde iflas yýlý olacaðýný söyledi 2012 bütçesinde yerel gelirlerden belediyelere ayrýlan pay için yüzde 5 lik artýþ öngörüldüðüne iþaret eden yorgancýoðlu geliþme olmamasý durumunda birçok belediye iflas bayraðýný çekmeye hazýrlanmaktadýr durum gerçekten sanýlandan daha da vahimdir ne hükümetin ne de devletin diðer birimlerinin belediyelerin iflasýna seyirci kalma hakký yoktur dedi ctp genel baþkaný yorgancýoðlu dün ctp genel merkezi nde düzenlediði basýn toplantýsýnda belediyelerin yaþadýðý mali sýkýntýlarla hükümetin bundaki rolüne iliþkin deðerlendirmelerde bulundu.toplantýda ctp genel sekreteri asým akansoy ctp nin yerel yönetimlerden sorumlu sekreteri ahmet gulle ve ctp li belediye baþkanlarý da hazýr bulundu yorgancýoðlu konuþmasýnda halkýn temel gereksinimlerini zamanýnda kaliteli ve eksiksiz biçimde karþýlayabilmeleri için hem kendi gelirlerini toplamak hem de devletten yeterli miktarda katký almak zorunda olduðunu söyledi sevim ebeoðlu ve zihni kalmaz anlattýlar n kalmaz Þimdilerde yabancý futbolcularýn çok para kazanýp kktc futboluna hiçbirþey vermeyiþi beni üzüyor n ebeoðlu ael e sarý-lacivert renkleri ben giydirdim bölünmüþ kýbrýs ta top oynamak noktada kýbrýs türk futbolunun da en dip seviyede olduðunu söyledi kalmaz futbol oynadýðý dönemlerde kartal zihni lakabýyla anýlan zihni kalmaz yenicami de futbol oynadýðý dönemlerde rum omonia takýmýna transfer haberleri çýktýðý zaman zihni komünist bir takýma gidiyor þeklinde haber baþlýklarý atýldýðýný ve bunun ailesi üzerinde de etki yapmasýndan dolayý transferin gerçekleþemediðini söyledi kalmaz türkiye de ptt takýmýnda oynarken bazý öðrenci yürüyüþlerine katýldýklarý için arkadaþý orhan la birlikte çalýþma izinlerinin iptal edilerek kýbrýs a geri yollandýklarýný fakat kýbrýs ta da rum polisinin siz türkiye de aðýr silah eðitimi alýp geldiniz diyerek ikiliyi kýbrýs a kabul etmediðini ve geri türkiye ye yolladýðýný anlattý kalmaz daha sonra kýbrýs a dönemin Ýçiþleri bakaný yorgacis e mektup yazarak girebildiklerini anlattý dönemin Ýngiliz hakemlerinin kendisini rum olimpiakos kulübüne önerdiðini ancak kendisinin kariyerine türk takýmlarýnda devam ettiðini kaydeden kalmaz maddi olarak çok þey kazanmasa da kazandýðý dostluklarýn paranýn çok daha üstünde bir zenginlik ifade ettiðini belirtti kalmaz bugünlerde kktc de top koþturan oldukça büyük paralar kazanýp kktc futboluna hiçbir þey katmayan yabancý futbolcularý gördükçe üzüldüðünü de kaydetti kalmaz baþýndan geçen ilginç bir anýyý da anlatarak hüseyin galliga ve nejat onat ýn maðusa türk gücü mtg de oynarken ayný zamanda gizli gizli rum takýmlarý paralim ve nea salamina da da maçlara çýktýklarýný fakat ayný takýmda oynamalarýna raðmen galliga nýn nejat onat ýn nea salamina da top oynadýðýndan haberi olmadýðýný bunu ancak 2011 de kalmaz ýn yazýp dergide yayýnlanan anýlarýndan görüp öðrendiðini anlattý ebeoÐlu kýbrýs türk futbolunun yetiþtirdiði en önemli golcülerden biri olan 1931 doðumlu sevim ebeoðlu da 1945 te futbola baþladýðýný ve bir terzide karþýlaþtýðý ael li bir yönetici sayesinde ael takýmýnda futbol oynadýðýný kaydetti 52-53 sezonunda 13 golle 54-55 sezonunda da 18 golle gol kralý olduðunu hatýrlatan ebeoðlu 55 olaylarýnýn kýbrýs ta patlak verdiði zamanlarda kendisinin Ýngiltere de coventry city takýmýnda top koþturduðunu anlattý ael de çok güzel günler geçirdiðini ve þampiyonluklar yaþadýðýný söyleyen ebeoðlu 1957 de tribünlerden gelen tepki nedeniyle türk takýmlarýnda oynamaya karar verdiðini ifade etti ael e sarý-lacivert renkleri ben giydirdim diyen ebeoðlu beyaz formalardan kurtulmak isteyen ael li yöneticilerin kendisine renklerin ne olmasýný istediðini sorduðunu kendisinin de ocak ve fenerbahçe ye olan sempatisinden dolayý sarý-lacivert formalarý istediðini söyledi kýbrýs karmasý nýn Ýsrail e gidip maçlar da yaptýðýný anlatan ebeoðlu hayatý boyunca uyguladýðý disiplinli yaþam tarzýný ael zamanlarýna borçlu olduðunu söyledi konuþmalarýn ardýndan 26 dakikalýk futbolcu zihni belgeseli izletildi cumhuriyetçi türk partisi ctp nin bölünmemiþ kýbrýs ta top oynamak konulu konferansý önceki akþam gönyeli belediyesi konferans salonunda gerçekleþtirildi eski futbolcular zihni kalmaz ile sevim ebeoðlu nun konuk olarak katýldýðý konferansta dr okan daðlý oturum baþkanlýðýný yaptý geceye gönyeli belediye baþkaný ahmet benli ve ctp genel sekreteri asým akansoy da katýldý konferansýn son bölümünde rik televizyonu tarafýndan hazýrlanan 26 dakikalýk futbolcu zihni belgeseli de gösterildi daÐli okan daðlý ctp barýþ Çalýþmalarý merkezi nin kýbrýs taki durumu siyaset dýþýnda spor alanýnda da irdelemek için hem türk hem rum takýmlarýnda oynamýþ iki futbolcuyu konuk olarak davet ettiðini söyledi daðlý yaptýðý araþtýrmalar çerçevesinde 20 futbolcuyla temasa geçtiðini ve 16 sýnýn kendisiyle konuþmayý kabul ettiðini söyleyerek 50-55 li yýllarda kýbrýs karmasýnýn omurgasýný türk futbolcularýn oluþturduðunu kaydetti daðlý 50-55 li yýllarda kýbrýslý türklerin üstünlüðü bulunmasýna raðmen þimdi bakýldýðýnda rum futbolunun dünyada en üst dÜÞÜme engel olma dan sonra ÞÝmdÝ de 200 yildiz doÐuyor kktc deki zihinsel engelli çocuklarýn sorunlarýný gündeme taþýmak amacýyla çalýþmalar yapan figen Ýnan ve neslihan baþaran aktay eylül ayýnda gerçekleþtirdikleri düþüme engel olma adlý belgesel gösterimi ve fotoðraf sergisinin ardýndan þimdi de 200 yýldýz doðuyor adlý etkinliðe imza atmaya hazýrlanýyor cumhurbaþkaný derviþ eroðlu nun eþi meral eroðlu nun himayesinde gerçekleþtirilecek etkinlik 30 kasým da yer alacak figen Ýnan ve neslihan baþaran aktay yaptýklarý yazýlý açýklamada zihinsel engelli çocuklarýn daha iyi bir gelecek edinmesine katký koymak isteyen herkesi 30 kasým da saat saat 10.00 da sarayonu meydani na beklediklerini kaydederek Çünkü 200 yýldýz doðuyor dediler diÞtan bÝtÝrme sinavlari 19 aralik ta milli eðitim gençlik ve spor bakanlýðý 2011-2012 Öðretim yýlý kýþ dönemi dýþtan bitirme sýnavlarý 19 aralýk ta baþlýyor bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre 9 ocak 2012 ye kadar sürecek sýnavlar kapsamýnda ilkokullarýn dýþtan bitirme sýnavlarý 2 ocak 2012 günü saat 10.00 da yapýlacak Ýlgililerin 1 8 aralýk tarihleri arasýnda kayýt yaptýrmak ve sýnav programlarýný öðrenmek üzere sýnav merkezlerine baþvurmalarý gerekirken dýþtan bitirme sýnav merkezleri þu okullar olacak Ýlkokul dýþtan bitirme atatürk Ýlkokulu lefkoþa ortaokul dýþtan bitirme Þehit hüseyin ruso ortaokulu lefkoþa lise dýþtan bitirme lefkoþa türk lisesi endüstri meslek lisesi dýþtan bitirme sedat simavi endüstri meslek lisesi lefkoþa meslek lisesi dýþtan bitirme atatürk meslek lisesi lefkoþa ticaret lisesi dýþtan bitirme haydarpaþa ticaret lisesi lefkoþa kadýna yönelik þiddet insan haklarý ihlalidir kayad kadýna yönelik þiddetin özel veya kiþisel bir mesele olmadýðýný kadýna yönelik þiddetin politik ve sistem sorunu olduðunu belirtti kayad kadýna yönelik þiddetin özel veya kiþisel bir mesele olmadýðýný kadýna yönelik þiddetin politik ve sistem sorunu olduðunu belirtti kayad kadýna yönelik þiddetle mücadele de polisi mahkemeleri sosyal hizmetleri eðitim ve saðlýk hizmetleri çok kapsamlý bir devlet politikasý ve toplumsal bir mücadele olmak zorundadýr dedi kayad yaptýðý açýklamada 25 kasým uluslararasý kadýna yönelik Þiddetle mücadele günü yayýmladýðý mesajda kadýna yönelik ayrýmcýlýk ve þiddetin bir insan haklarý ihlali olduðunu vurgulayarak toplumu bu konuda duyarlýlýða devleti de kadýnlarýn yaþam güvenlik ruhsal ve fiziksel bütünlük haklarýný koruma görevinin gereklerini yerine getirmeye davet etti açýklamada kadýndan yaþama destek derneði olarak bu mücadeleye her þekilde katký koymaya hazýr olduklarýný belirtildi kadýna yönelik þiddetin dünyanýn her yerinde olduðu gibi kktc de de yaygýn bir insan haklarý ihlali olduðunu ifade edilen açýklamada bu þiddetin bireyleri seçim hakký olmaksýzýn belli kadýnlýk ve erkeklik kalýplarý içine hapseden toplumsal cinsiyet rolleri ve kadýnlar ve erkekler arasýnda yaratýlan geleneksel iktidar iliþkisinin ataerkil sisteminin sonucu olduðu ifade edildi geçtiðimiz hafta sibel dedecan ýn hayatýný kaybetmesiyle sonuçlanan üzücü olayýn ülkemizde yaþadýðý þiddeti farkedip bundan kurtulmak için cesur adýmlar atan bir kadýný devletin ve toplumun desteklemekten korumaktan aciz olduðunu gözler önüne serdiði ydÜ hastanesÝ Ýle thalassaemÝa derneÐÝ arasinda protokol ydÜ hastanesi ile thalassaemia derneði arasýnda saðlýk hizmeti alýmý protokolü imzalandý ydÜ den verilen bilgiye göre ydÜ mütevelli heyeti baþkan yardýmcýsý adem aköl protokolün imza töreninde yaptýðý konuþmada protokol kapsamýnda thalassaemia mensuplarý ile ailelerine indirimli þartlarda saðlýk hizmeti vereceklerini kaydetti aköl bu alanda saðlýk hizmetlerini daha geniþ kitlelere yaymak ve hastanedeki yüksek standardý bütün halka verebilmek için çalýþtýklarýný belirtti thalassaemia derneði baþkaný ahmet varoðlu da dernek olarak 1978 yýlýndan beri kktc de ciddi adýmlar atan bir dernek olmaya çalýþtýklarýný belirterek her zaman thalassaemialýlarýn maðdur olmamasý için doðru tedaviyi alabilmeleri amacýyla faaliyetlerini göstermeye devam ettiklerini anlattý görüþüne yer verilen açýklamada anayasa aile yasasý nýn 36 maddesi ve imzalanan uluslararasý sözleþmeler devlete kadýnlarý aile içi þiddete karþý koruma yükümlülüðünü açýkça vermesine raðmen þiddet yaþayýp polis ve mahkemelere baþvuran kadýnlar eþleriyle barýþtýrýlýp daha çok þiddete maruz kalmak üzere evlerine geri gönderilmektedirler ifadelerine yer verildi açýklamada aile içinde þiddetin yanýsýra hergün iþyerinde okulda sokakta cinsel taciz ve tecavüz olaylarý yaþanýrken toplumun gözleri önünde devlet eliyle ve toplumun sessiz onayýyla insan ticareti suçu iþlendiðini ve kýbrýs ta kadýna yönelik þiddet yoktur söylemlerinin yapýldýðý kaydedildi.

[close]

Comments

no comments yet