Terra, cicles en equilibri - Can Prunera. 2011

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1

terra cicles en equilibri robert ferrer i martorell

[close]

p. 2[close]

p. 3

terra,cicles en equilibri durant aquests últims anys he estat tractant a través de sèries aspectes concrets de l agricultura valenciana agafant com referència l entorn pretenc compondre una abstracció de la terra d una terra modificada per l home i que solament és apreciable quan ens traslladem a una distància considerable i l´observem podem veure taques geomètriques que amb la seua màxima explosió de color es relacionen entre sí i produïxen una imatge equilibrada que és la conseqüència creada per l home pel fet de plantar i prosperar utilitzant elements com fruits aigua terra i l´èsser humà desenvolupe una composició escultòrica a partir de les formes geomètriques que oferix la terra a causa de la distribució parcelària actualment el meu treball s ha centrat en la nocturnitat d aquests espais i també en els cicles de creixement del cultiu de l arròs com a conseqüència la taula cromàtica s ha anat reduint a blancs i negres gairebé per complet a més de la investigació directa dels materials aplicats a l escultura busque la interrelació d aquesta amb propostes pròpies d altres disciplines artístiques doncs un altre dels aspectes que m agradaria ressenyar és la interdisciplinaritat en el meu treball treballar en diferents disciplines artístiques propicia l intercanvi d aquestes donant com a resultat la combinació d ambdues l escultura és el principi de tota la resta ja que d alguna forma en plasmar un espai tridimensional com és l horta de valència es crea una major vinculació plàstica que amb recursos bidimensionals per tant és necessari passar primer per un recurs tridimensional per a tornar a fer una abstracció bidimensional en el cas de la pintura i el gravat el fet de partir de l escultura com motor de treball em permet introduir-la en altres tècniques així doncs el gravat es combina amb objectes rígids tal com el metacrilat el filferro o el paper rígid amb la pintura succeïx quasi el mateix perquè aquests materials també són utilitzats en la mateixa disciplina el resultat de combinar gravat i pintura amb determinats materials fa que el treball final tinga l aparença de collage en unes ocasions i d´escultura en unes altres l´ encapsulament del gravat pendulad proporciona a l espectador d una banda una visió completa del treball i per una altra una volumetria que dóna motiu a un gravat tridimensional l equilibri el contrast les pendulacions i les gravitacions són característiques que aplique independentment de la disciplina artística que utilize per tant la recerca de materials i textures té més importancia en la meua investigació que no el cromatisme l´horta a manera d´Àmbar l´àmbar l´utilitze com una metàfora a l hora de construir escultura les caixes de metacrilat són una forma d encapsular un espai que té com a referència l´horta i en conseqüència un tros d ella aquestes tenen la funció de preservar simbòlicament tot un ecosistema de vida que amb el temps es va destruint una forma de vida uns costums i una societat que perd part dels seus orígens cada vegada més el món tendeix a homogenitzar-se a tornar-se més artificial les persones que treballen en aquest espai tenen encara un punt de puresa ancestral marcats per la llum solar i per les condicions climatològiques s acosten més a un temps passat que a un present el respecte per la terra que li dóna a mejar poc té a vore amb l home de ciutat que per general rep els seus productes manufacturats com altra icona més de consum l´àmbar preserva un temps pasta però també tot un ecosistema extingit les caixes de metacrilat tenen aquesta funció la de guardar i preservar un espai a manera d abstracció com una forma de deixar testimoniatge d un espai que amb el temps desapareixerà el meu projecte de treball pretén ser un profund agraïment a les meues arrels i a la gent que viu en harmonia amb elles robert ferrer i martorell

[close]

p. 4

tierra ciclos en equilibrio durante estos últimos años he estado tratando a manera de series aspectos concretos de la agricultura valenciana cogiendo como referencia el entorno pretendo componer una abstracción de la tierra de una tierra modificada por el hombre y que solamente es apreciable cuando nos trasladamos a una distancia considerable y observamos esta misma materia podemos ver manchas geométricas que con su máxima explosión de color se relacionan entre sí y producen una imagen equilibrada que es la consecuencia creada por el hombre por el hecho de plantar y prosperar utilizando elementos como frutos agua tierra y ser humano desarrollo una composición escultórica a partir de formas geométricas que ofrece la tierra debido a la distribución parcelaria actualmente mi trabajo se ha centrado en la nocturnidad de estos espacios y también en los ciclos de crecimiento del cultivo del arroz como consecuencia la tabla cromática se ha ido reduciendo casi por completo a blancos y negros además de la investigación directa de los materiales aplicados a la escultura busco la interrelación de esta con propuestas propias de otras disciplinas artísticas ya que otro de los aspectos que me gustaría reseñar es la interdisciplinaridad en mi trabajo trabajar en diferentes disciplinas artísticas hace propenso el intercambio de estas dando como resultado la combinación de ambas la escultura es el principio de todo el resto ya que de alguna forma al plasmar un espacio tridimensional como es la huerta de valencia se crea una mayor vinculación plástica que con recursos bidimensionales por lo tanto es necesario pasar primero por un recurso tridimensional para volver a hacer una abstracción bidimensional en el caso de la pintura y el grabado el hecho de partir de la escultura como motor de trabajo me permite introducirla en otras técnicas así pues el grabado se combina con objetos rígidos tales como el metacrilato el alambre o papeles rígidos a la pintura le sucede algo parecida puesto que estos mismos materiales empleados en la creación de grabado también son utilizados en la pintura el resultado de combinar grabado y pintura con determinados materiales hace que el trabajo final tenga la apariencia de collage en unas ocasiones y escultura en otros el encapsulamiento del grabado pendulado proporciona al espectador por un lado una visión completa del trabajo y por otra una volumetría que da pie a un grabado tridimensional el equilibrio el contraste las pendulaciones y las gravitaciones son características que aplico independientemente de la disciplina artística que utilizo por lo tanto es de mayor importancia en mi investigación la búsqueda de materiales y texturas que no el cromatismo l´horta en forma de Ámbar el ámbar lo utilizo como una metáfora a la hora de construir escultura las cajas de metacrilato son una forma de encapsular un espacio que tiene como referencia l´horta y como consecuencia un trozo de ella estas tienen la función de preservar simbólicamente todo un ecosistema de vida que con el tiempo se va destruyendo una forma de vida unas costumbres y una sociedad que pierde parte de sus orígenes cada vez mas el mundo tiende a homogenizarse a volverse mes artificial las personas que trabajan en este espacio tienen todavía un punto de pureza ancestral marcados por la luz solar y condiciones climatológicas se acercan mes a un tiempo pasado que a un presente el respeto por la tierra que le da de comer poco tiene que ver con el hombre de ciudad que por general reciben sus productos manufacturados como otro icono de consumo mes el ámbar preserva un tiempo pasado pero también todo un ecosistema extinguido las cajas de metacrilato tienen esta función la de guardar y preservar un espacio a manera de abstracción como una forma de dejar testimonio de un espacio que con el tiempo desaparecerá mi proyecto de trabajo pretende ser un profundo agradecimiento a mis raíces y a la gente que vive en armonía en ellas robert ferrer i martorell

[close]

p. 5

the earth balanced cycles in the last few years i have been dealing with specific aspects of the valencian agriculture in a serial way taking the environment as a reference i try to create an earthenspection a planet modified by man and that can only be valued when we move to a considerable distance and we observe that same substance from there we can see geometric patches that in their colour explosion are connected one with another and produce a balanced image that is the consequence of human creation by means of planting and flourishing i develop a type of sculpture composition made of geometric shapes offered by the earth due to parcelling distribution and using elements such as fruit water earth and human being today my work is focused on the nocturnal view of those spaces and also on the cycles of rice growing as a consequence of this the cromatic table has been almost reduced to black and white apart from the direct search for materials that can be applied to sculpture i try to look for the interconnection of it with proposals from other disciplines since one of the aspects that i would like to highlight is the interdisciplinarity of my work working on different artistic disciplines makes it possible to exchange them and the result of it is a combination of them sculpture is yhe origin of the rest of those disciplines as the fact of shaping a tridimensional space as the valencian orchard permits a better connection than the one created with bidimensional resources thus it is necessary to go through a tridimensional resource first in order to come back to a bidimensional abstraction later on in the case of painting and engraving the fact of taking the sculpture as a starting point lets me use it in other tecniques in that way the engraving can be combined with other rigid materials such as methacrylate wire or rigid paper the process is similar in the case of painting as those materials which are used in engraving are also used when painting the fact of combining engraving and painting with specific materials results into a final work that seems either a collage some times or a sculpture other times the encapsulating of the pendulous engraving offers the observer a whole vision of the work and a type of volume that results into a tridimensional kind of engraving balance contrast pendulous movement and gravitation are the characteristics that i use independently of the type of discipline that i am using at that moment and so it is more important to search for new materials and textures rather than looking for new colours orchards in the shape of amber i use amber as a metaphor when i work with sculptures the methacrylate boxes are a way of encapsulating a space that has the orchards as reference their aim is to symbolically preserve an ecosystem of life that will be destroyed over time a way of life custom and society that is loosing part of its origins the world tends to be come more homogeneous and artificial the people who work in this space still have some ancient purity they are influenced by the sun and the weather and thus are more related to the past than to the present the reverence they have for the earth that feeds them does not have anything to do with the people who live in the city and obtain manufactured products as a symbol of cosumerism amber preserves not only the past time but also a whole extinct ecosystem the methacrylate boxes have the aim of preserving a space as a way of abstraction as a way of leaving a proof of a space that will disappear in the future my work thus can be considered as a personal tribute to my origin and to the people who live in harmony with theirs robert ferrer i martorell

[close]

p. 6

me parezco al que llevaba el ladrillo consigo para mostrar al mundo cómo era su casa bertolt brecht

[close]

p. 7

terra cicles en equilibri robert ferrer i martorell

[close]

p. 8

terra cicles en equilibri serie la nit metacrilat blanc blau i transparent 46 x 42 x 46 cm 2008

[close]

p. 9[close]

p. 10

terra cicles en equilibri 10 serie la nit metacrilat blanc i llum 250 x 40 x 40 cm 2007

[close]

p. 11

11

[close]

p. 12

terra cicles en equilibri 12 serie la nit metacrilat blanc 118 x 54 x 20 cm 2008

[close]

p. 13

1

[close]

p. 14

terra cicles en equilibri 1 serie la nit metacrilat blanc 50 x 50 x 50 cm 2008

[close]

p. 15

1

[close]

Comments

no comments yet