Balatoni Futár 2019. április

 

Embed or link this publication

Description

Balatoni Futár 2019. április

Popular Pages


p. 1

2019. április utár A Balaton-díj kitüntetettjei Megvetették a süllők nászágyait a Balaton mélyén Új szolgáltató központ Tihanyban Biztonságos, élfhoteó:tZőatkFaoliknAyndórdás Boldog békeidők Hévíze Siófoki győzelem Egerben

[close]

p. 2

Aktuális utár 2019. április A plusz tíz centi hozadékai Károsultak és kedvezményezettek - egy kutatás eredményei Ami korábban természetesnek tűnt - a Balaton „tengernyi” vízmennyisége -, mintegy másfél évtizeddel ezelőtt erőteljesen megkérdőjeleződött. A szárazulatok, apró kis szigetek látványa drámai jövőt vizionált, s még a szakemberek számára sem volt egyértelmű, milyen beavatkozásokkal lehetne megmenteni a Balatont. Abban azonban egyetértettek, hogy a mederben tárolt víz a legértékesebb. E konszenzus eredményeképp a tó üzemi vízszintjét száztíz centire emelték, s a kedvező tapasztalatok hatására ismét jogszabályi módosítás született: a jövőben újabb tíz centiméterrel emelkedhet a Balaton vízszintje. A döntés ellentétes vélemények sokaságát hozta felszínre, ezért a Balaton Fejlesztési Tanács felkérte a fenntartása alatt működő társadalomtudományi kutatócsoportját egy hatástanulmány elkészítésére. Lapunk a kutatás eredményeinek összefoglalóját két részben - április és májusi számában - ismerteti meg olvasóival. /A szerk./ A kutatás a teljesség igényével készült el a Balaton-parti önkormányzati vezetők, szakalkalmazottak, strand és kempingtulajdonosok, üzemeltetők, valamint a balatoni kikötőket üzemeltetők, tulajdonlók körében. A vizsgálat során összesen kétszázhatvankét kérdőíves interjút dolgoztunk fel, illetve öt kiemelt jelentőségű vendégforgalmi és természeti indikátor huszonnégy éves naptári periódus alatt megjelent havi adatainak felhasználásával megvizsgáltuk a tóparti turizmus és a Balaton vízszintjének változásai között kibontakozó lehetséges együtthatások alakulásait. Az önkormányzatok körében végzett, a településüzemeltetés szabályozási vízszinttel összefüggésbe hozható feladatait feltáró vizsgálat során a negyvennégy - közvetlen Balaton-parti - település közül negyvenhárom esetében jutottak információkhoz kérdezőbiztosként a Balatoni Integrációs Közhasznú NKft. munkatársai. Az adatfelvételt harminckét polgármesterrel, három alpolgármesterrel, egy jegyzővel és főépítés�szel, illetve tizenkét önkormányzati dolgozóval teljesítettük. Az önkormányzati adatszolgáltatók által említett, ismétlődő alacsony vízszintből származó konfliktusok zöme a 2002–2005 közötti időszakra tehető. Ekkoriban a strandok vonzerőértékének romlása, az ott tapasztalható algásodás, szá- razulat-képződés, vízminőség romlás, és a fürdőzési feltételek negatív irányba történő elmozdulása jelentette a fő problémát. Ebben az időszakban a szenvedő státuszcsoportok a vitorlázók, a kikötők, a fürdőzők, a strandi szolgáltatók, elsősorban a déli parti önkormányzatok voltak. Ezzel szemben a megemelt, 120 centiméteres szabályozási vízszint idején a konfliktustérkép legfontosabb eleme a parti ingatlanok köre, amelybe magán-, önkormányzati- és állami tulajdonú egységeket is beleérthetünk. Az ingatlanokban az elöntések, a magas talajvízszint és az időjárási körülmények együttes hatására keletkező kár súlyos konfliktusokat robbantott ki a tulajdonosok és főképp az önkormányzatok között, de a vízügyi hatóság érintettsége sem elhanyagolható. A magas vízállás épített környezetre gyakorolt káros hatásait tovább erősíti a parti települések korszerűtlen, nem a jelenlegi szabályozási vízszinthez szintezett csapadékvíz-elvezető hálózata. A korábbi 110 centiméteres szabályozási vízszint kedvezményezettjei az önkormányzatok álláspontja szerint elsősorban a parti ingatlantulajdonosok, az alacsonyabban fekvő déli parti települések voltak. A károsult csoportban a vitorlázók, hajótulajdonosok és a hajózási szakma szereplői azonosíthatók a Balaton negatív irányba változó ökológiai állapota mellett. A megemelt vízszint kapcsán kedvezményezettekként elsősorban a gazdasági szereplők azonosíthatók: a korábban hátrányokat szenvedő hajósok, vitorlások, kikötők, a turisztikai szolgáltató vállalkozások, szállásadók járnak igazán jól az önkormányzatok véleménye szerint a megemelt vízszinttel. Az önkormányzatok helyzete ezzel szemben nehéz, hiszen a helyben megnyilvánuló konfliktusok legnagyobb része náluk csapódik le, ellátandó 18 feladat-többletet és jelentős humán-erőforrás szükségletet generálva. Súlyosan negatívan érintett státuszcsoport a parti ingatlantulajdonosok köre, a parti infrastruktúrát üzemeltetők, és összességében a déli parti, alacsonyan fekvő települések. A konfliktusok megoldását a partvédművek megemelése, a terep feltöltése, a vízkészlettel való felelős gazdálkodás, az iszapkotrás és a mederiszap-hasznosítás együttes alkalmazása jelentheti. A Balaton víztározó-kapacitásának növelése az önkormányzatok véleménye szerint nem képzel- hető el a szabályozási vízszint további növelésével. A parti települések többségén jelentkezik valamilyen magas vízszinttel ös�szefüggésbe hozható probléma a partmenti közúthálózatban. Ezek többsége a 120 cm, vagy az alatti vízállásnál is megjelenik. Egyes településeken főközlekedési utakat is veszélyeztet a Balaton, az útalap megsüllyed, a burkolat repedezik. Éves szinten a közutak karbantartására mintegy 120 milliós költségtételt kell, vagy kellene az önkormányzatoknak fordítani. Ahhoz, hogy ez a problematika tartós megoldást nyerjen, mintegy 10 milliárdos térségi beruházásra van szükség az önkormányzatok becslése szerint. A 120 centiméteres szabályozási vízszint hatásaiból eredeztethető fejlesztési szükségletek és karbantartási, rekonstrukciós feladatok az egész településre vetítve az önkormányzatokat képviselő válaszadók szerint éves-kétéves rendszerességgel mintegy 6 milliárd forintos fejlesztési forrást igényelnek összesen. Habár a rendszeres karbantartásra irányuló éves költségek jóval alacsonyabbak, a hosszú távú gazdasági és környezeti fenntarthatósági elveket és szempontokat figyelembe véve vélelmezhetően a tartós, több évtizedes időtávra megoldást jelentő, költségesebb fejlesztések végrehajtása tűnik indokoltnak. Az önkormányzati vezetők többségének véleménye szerint a part mentén húzódó zöldterületek, parti sétányok állapotának alakulását negatívan érinti a megemelt szabályozási vízszint. E területek döntő hányadát a 120 centiméteres vízállás kedvezőtlenül befolyásolja. A leggyakoribb probléma a part menti területek időszakos elöntése, ebből következően a tartós vízborítás által generált állagromlás, a zöldterületek növényzetének károsodása. A kárelhárítás éves-kétéves rendszerességgel jelentkező térségi költsége mintegy 201 millió forintra rúg, ez települési átlagban 8 millió forintnyi fejlesztési igényt jelent. Ugyanakkor a megemelt vízszinthez illeszkedő, hosszú távú műszaki megoldást kínáló parti sétány és zöldterületi fejlesztések becsült, összesített térségi költsége 16,4 milliárd forint, ami mintegy két évtizedre nyújthat megoldást, változatlan szabályozási vízszint mellett. A partvédelmi rendszerek kapcsán a leggyakrabban jelentkező problémakörök a jég- és fagykár, a sül�lyedés, mállás, a partvédmű eróziója, vala- 2

[close]

p. 3

2019. április utár Aktuális mint az elhabolások, elöntések. A szennyvízcsatorna-hálózat megemelt szabályozási vízszinthez köthető negatív érintettségét a települések többsége jelezte. A becslések szerint nagyjából 115 kilométer hosszban érinti hátrányosan a Balaton környékén található szennyvízcsatorna-hálózatot a magas vízszint. Az e téren jelentkező legtöbb probléma a magas talajvízszinttel van összefüggésben, de gyakori jelenség a csatornafedelek elöntése is. A különböző műszaki megoldásokat, mint a vízzáró aknaés csatornarendszer, aknák és vezetékek megemelése, megfelelő partvédmű hálózat kialakítását tartalmazó fejlesztési szükségletek együttesen megközelítik a 8 milliárd forintot, azonban feltételezhető, hogy a hálózatos projektek teljes körű megvalósításának igénye miatt jóval nagyobb lehet egy, a megemelt vízszinthez történő alkalmazkodás jegyében végrehajtott átfogó csatornahálózati rekonstrukció költsége a Balaton-parti településeken. Hasonló jellegű problémák azonosíthatók a települési csapadékvíz-elvezető hálózatok vonatkozásában is. A 110 centiméteres szabályozási vízszint idején a települések többségén nem jelentkezett érdemi probléma a csapadékvíz-elvezetésben. A megemelt szabályozási vízszintnél már a települések kétharmadában felmerül a felszíni vizek elvezetéséhez köthető negatív esemény. A térségben éves szinten megközelítőleg 9 millió forintos fenntartási, karbantartási költség jelentkezik településenként a nem megfelelően működő csapadékvíz-hálózat miatt, ez térségi szinten meghaladja a 176 millió forintot. A többség véleménye szerint az e téren jelentkező problémákra megoldást a rendszerbe épített átemelők, zsilipek létrehozása, valamint átfogó rekonstrukció jelenthet. Regionális szinten a tartós megoldást biztosító műszaki beruházások több mint 10 milliárd forintos forrást feltételeznek belterületi csapadékvíz elvezető rendszerekben. A parti ingatlanvagyon károsodása a 120 centiméteres vízállásnál már számottevőnek tekinthető a vizsgálat eredményei alapján. A Balaton-parti települések mintegy kétharmadában azonosítható olyan, magas vízállásból eredeztethető jelenség, amelyek a parti ingatlanvagyont negatívan érintik. Ezzel szemben kevesebb, mint a települések egynegyedén azonosítható olyan hatás, ami a parti ingatlanok ked- vezményezett voltát mutatja. A károsulti minőségben megjelenő parti ingatlanvagyon az önkormányzati válaszadók becslése szerint megközelítőleg 80 milliárd forintos értéket képvisel. Természetesen ezeket a becsléseket óvatossággal kell kezelnünk, azonban a kedvezményezett státuszban lévő ingatlanvagyon értékével - ez mintegy 21 milliárd forint - összehasonlítva, mégis figyelemre méltó adatról beszélhetünk. Éves szinten mintegy 1 milliárd forintos becsült kár keletkezik a parti ingatlanvagyonban a Balaton mentén. A káresemények között legtöbbször a telkek elöntése jelenik meg, de nem elhanyagolható a tartós vízborítás hatására kialakuló épületkár sem, ami súlyos konfliktusokat eredményez az ingatlantulajdonosok és a helyi önkormányzatok között. A problémák átmeneti megoldása mintegy 5,5 milliárd forintot emésztene fel a településvezetők becslése szerint, azonban a hos�szú távú megoldás már mintegy 17 milliárd forintba kerülne ezen vagyontárgyak kapcsán. Az egyes Balaton-parti településeken található magas partfalak állékonyságát a bányakapitánysági szakvélemények szerint ugyan bizonyíthatóan nem befolyásolja a Balaton megemelt vízszintje, kilenc település vezetője azonban jelezte, hogy álláspontja szerint a magas vízállás érdemi hatással van a tóhoz viszonylag közel magasodó, jellemzően löszös szerkezetű partfalakra. Jelenleg a témában nem rendelkezünk a geológiai tudományok által megalapozott vizsgálati eredményekkel, azonban az önkormányzatok részéről felvetett problémák ennek szükségességét támasztják alá. Amennyiben valós a településvezetők által említett beavatkozási igény, a partfalak esetén mintegy 1,5 milliárd forintos fejlesztési igény rögzíthető. Az önkormányzatokat képviselő válaszadók többségének véleménye szerint a Balaton szabályozási vízszintjének emelése nem folytatható. Ennek oka az adatközlők szerint, hogy irreálisan nagy költségráfordítással lehetne csak biztonságosan tovább emelni a vízszintet, valamint már a jelenlegi helyzet is számos súlyos konfliktust generál. A víztározó kapacitás növelésének reális útját a későbbiekre nézve az önkormányzatok vezetői az átfogó mederkotrásban, valamint a regionális vízvisszatartási hálózatok fejlesztésében látják. A BAHART üzemeltetésben álló kikötők tekintetében a következő megállapítások tehetők. A hajók merülési mélységigénye a közforgalmú személyhajó kikötők esetében egységes, 230 cm, a két kompkikötő esetében 200 cm, a vitorláskikötők esetében változó, átlag 194 cm. Alacsony vízállás mellett jelentkező három legfontosabb probléma a mederaljzat eliszaposodása, a negatív tartalmú médiahíresztelések, illetve akadályozot- tá válik a hajók kikötőkből való ki-, és befelé irányuló közlekedése. Az átlagosan alacsony vízállás okozta kikötői problémák orvoslása érdekében egységesen a kikötők teljes mederaljzatának 1,00 méter mélységig megvalósuló kotrását ítélték indokoltnak. A kotrás elvégzésének költsége a kikötők mederaljzatának területi kiterjedése szerint értelemszerűen eltér, az összegek 34 millió és 1 milliárd forint között szóródnak. A teljes összeg mintegy 6,2 milliárd forint, valamennyi bekerülési összegbecslést figyelembe véve egy kikötőre átlagosan 281,5 millió forint jut. Gyakran jelentkező probléma a kikötők területén elhelyezkedő építmények lábazatainak, alapozásának vizesedése, a kikötők területének részleges vízelborítása és a belvizesedés. A mólók víz alá kerülésének problémáját a szántódi és a tihanyi rév kapcsán, a hajók kikötése, és az utasok ki- és beszállása vonatkozásában emelték ki a válaszadók. A megoldás a partvédő művek, kőrakások megemelése, amelynek megvalósíthatósága érdekében aláhúzásra került, hogy feltétlenül szükséges lenne egy balatoni kőberakó hely létesítése is. A javaslat megvalósításához az adatközlő szerint összesen mintegy 1,5 milliárd forintra volna szükség, egy kikötőre átlagosan 68,4 millió forint jut. A kikötőkben az alacsonyabb vízszint által okozott eliszaposodás problémájának végleges, de legalábbis tartós bekerülési költsége sokkal súlyosabb. Oláh Miklós kutatásvezető folytatás a májusi lapszámban 3

[close]

p. 4

Aktuális utár 2019. április Szelektív hulladékgyűjtés: befektetés a jövőbe A szelektív hulladékgyűjtésről nem lehet eleget beszélni. Nagyon sokan szívesen szelektálnának, ha pontos információkkal rendelkeznének arról, mit, s hogyan gyűjtsenek. A szelektív hulladékgyűjtés azt jelenti, hogy a különböző anyagú hulladékokat külön gyűjtjük. Ez a gyakorlatban úgy valósulhat meg, hogy a háztartásban, munkahelyen a megvásárolt élelmiszerek és fogyasztási cikkek csomagolóanyagát – a papír, műanyag, üveg, fém és italos kartondoboz csomagolást – anyaguk alapján külön tároljuk, kimosva, különválasztva. A hulladékgyűjtő szolgáltatást igénybe véve az anyaguk alapján elkülönített szelektív hulladékgyűjtő szigetek megfelelő edényeibe, vagy szelektív kukába dobjuk, illetve házhoz menő szelektív gyűjtés esetén a megfelelő napon, a megfelelő zsákban kihelyezzük. A legjobb, ha mindig a szolgáltató honlapján tájékozódunk a gyűjtés mikéntjéről, de kívánatos, hogy mindenki tisztában legyen az alapokkal. Papír: újságok, folyóiratok, füzetek, könyvek, hullámpapír, csomagolópapír, kisebb papírdobozok, kartondoboz, kiöblített italos kartondobozok (tejes-, gyümölcsleves tetrapakdoboz a műanyag kupak nélkül) Ami papír, de mégsem mehet bele: élelmiszer-maradványokat és egyéb szennyeződéseket tartalmazó (pl. olaj, zsír, oldószer) papírokat (pl. pizzás doboz, felvágottas papír), használt papír zsebkendő, indigó, faxpapír, használt egészségügyi papírok, pelenka. Műanyag: ásványvizes és üdítős PET palackok és azok lecsavart kupakjai, műanyag flakonok, műanyag szatyrok, fóliák. Kimosott háztartási flakonok és azok lecsavart kupakjai (pl. samponos, habfürdős), háztartásban előforduló tiszta fóliák (szatyrok, tasakok, csomagoló fóliák), kimosott tejes-, joghurtos poharak gyűjtésére alkalmas. A szolgáltató gyűjtési rendszerétől függően egyes esetekben ebben helyezhetők el továbbá a különféle háztartási fémhulladékok (pl. evőeszközök) és fémdobozok (italos- és konzervdobozok). Ilyenkor a fém- és műanyag hulladékok elkülönítése utólag, válogatóműben történik. Ami műanyag, de mégsem mehet bele: zsíros, olajos, háztartási vegyi anyaggal szennyezett (nem kimosott) flakon, margarinos, joghurtos doboz, élelmiszer-maradványt tartalmazó műanyag, használt folpack, alufólia, kávékapszula, hungarocell, CD-lemez, magnó- és videokazetta, egyéb műanyagnak ítélt hulladék (pl. nejlonharisnya). Üveg: befőttes üvegek, ásványvizes üvegpalackok, boros, sörös és pezsgős üvegek, szörpös üvegek, konzerves üveg, bébiételes üveg. Ami üveg, de mégsem mehet bele: ablaküveg, tükör, villanykörte, hőálló üvegtál, szemüveg, neoncső, orvosságos üvegek, porcelán, kerámia. Veszélyes, illetve speciális kezelést igénylő hulladékok amelyeket a hulladékudvarokban lehet leadni (illetve a sütőolajat az arra kijelölt benzinkutakon, a gyógyszereket pedig a patikákban) Elektromos és elektronikai hulladék: pl.: mosógép, hűtőszekrény, mosogatógép, hajszárító, porszívó, vasaló, elektromos fűrész, fűnyíró, számítógép, nyomtató, monitor, mobiltelefon hifi berendezés, televízió, rádió, videokamera, fényképezőgép, stb. • fénycsövek és világítótestek • szárazelemek és hordozható kis akkumulátorok • használt sütőzsiradék és göngyölege • fáradt olaj és göngyölege • gyógyszerek • festékek, festékes dobozok Járjunk nyitott szemmel, egyes áruházláncok, cégek indíthatnak olyan kampányokat, amelyek során le lehet adni bizonyos típusú hulladékokat. Ilyen lehet például a használt ruhák leadása, használt izzók, elemek gyűjtése a nagyobb áruházakban, vagy például bizonyos forgalmazók a használt kávékapszulákat visszagyűjtik. A nagyobb háztartási gépek vásárlása esetén (mosógép, hűtőszekrény, mosogatógép) a kereskedő köteles ingyen visszavenni a vásárló régi készülékét, függetlenül attól, hogy azt a kereskedőnél vásárolta vagy sem, viszont a házhozszállítás igénylésekor ezt minden esetben előre jelezni kell. Zöldhulladék: Fűnyíráskor összegyűjtött fű, lehullott falevelek, fa- és bokornyesedék összekötözve, gyom. Ne feledjük, a zöldhulladék legjobb hasznosítási módja a komposztálás! A PET palackokat, műanyag flakonokat lapítva kell a kukába helyezni. Minden kidobott csomagoló anyagot - legyen az műanyag, üveg, papír vagy fém - tisztítsunk meg a szennyeződésektől, ételmaradványoktól. Igen, a hulladék is legyen tiszta! A megjelenést támogatta az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Balaton Fejlesztési Tanács. 4

[close]

p. 5

2019. április utár Aktuális Fenntartható turizmus - alacsony szén-dioxid kibocsátású innovatív közlekedési lehetőségek figyelembevételével A 2018 szeptemberétől egy új interregionális együttműködési projekt megvalósítása kezdődött el „Fenntartható, hatékony turizmus megvalósítása - alacsony szén-dioxid kibocsátású innovatív közlekedési lehetőségek figyelembe vételével - fenntartható mobilitás, felelősségteljes utazás érdekében „ címmel. A DESTI-SMART betűszóval fémjelzett projekt az Interreg Europe Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg. A projekt vezetőpartnere a Thessaloniki Metropolitan Fejlesztési Ügynökség (Görögország), ahol a növekvő turizmus egyre több kihívást jelent a városi közlekedés zökkenőmentes lebonyolításában. A projekt első tematikus rendezvényére 2019. március végén került sor Hastingsben egy angliai tengerparti városban, ahol 10 európai partner szervezet vett részt. A fenntartható mobilitás, az elérhetőség és felelősségteljes utazás, az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság különös figyelmet igényel az Európai Unióban. Ez egy olyan közös kihívás, amivel az állami regionális / helyi és közlekedési hatóságok, társaságok egyre inkább szembesülnek, különösen a népszerű turisztikai üdülőterületeken, ahol jelentős a forgalom az egyes úti célok irányába. A széndioxid kibocsátás csökkentése elsődleges prioritás napjainkban. Ennek ellenére nagyon alacsony szintű az együttműködés ezen a területen, valamint mélyen elmaradott az elektromos közlekedés fejlettsége. Olyan intézkedésekre van szükség, amelyek az egyes országok legjobb gyakorlatait alkalmazza politikai eszközök, cselekvési tervek javítása terén az interregionális együttműködés keretében. Az elektromos közlekedés fejlesztésével jelentősen csökkenthető a széndioxid kibocsátás, valamint hatékonyan javíthatók az üdülőterületek lég- és zajszennyezettségi mutatói. A projekt átfogó célja az EU üdülőterületein a közlekedési és turisztikai politikák fejlesztése, kiemelt figyelemmel a fenntartható mobilitás, a hozzáférhetőség és a felelősségteljes utazással kapcsolatos stratégiák integrálására. A projekt hozzájárul a hatékony és fenntartható turizmus fejlesztéséhez és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság ösztönzéséhez (multimodalitás, innovatív környezetbarát közlekedési rendszerek elterjesztése, végrehajtási újítások, szakpolitikai fejlesztések és kapacitásépítés). A projekt a turisztikai és közlekedési ágazatok fokozott együttműködését, innovációját és integrációját célozza meg a projekt partnerek által képviselt országokban, olyan kiemelt fontosságú kulcsfontosságú témakörökön belül, amelyek várhatóan hozzájárulnak az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttéréshez a fenntartható mobilitás és a hozzáférhetőség révén. A Hastingsben megvalósult rendez- vényt Peter Chowney, Hastings Kerületi Tanács tanácsosa nyitotta meg, majd Kelet-Sussex Megye közlekedési terve került bemutatásra a 2026-ig terjedő időszakra vonatkozóan. Ezt követően a Bournmouth-i Egyetem professzora foglalta össze az alacsony szén-dioxid kibocsátású közlekedési rendszerek és a kapcsolódó politikák jelenlegi állását az egyes turisztikai üdülőterületeken. A nap zárásaként az egyes partner országokban megvalósult jó gyakorlatok, tapasztalatok, innovatív tervek, stratégiák kerültek bemutatásra. Hazánkat és a Balaton kiemelt térséget a Balatoni Integrációs Kft. munkatársai (Könczölné Egerszegi Zita és Hegedűs István) és az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Irányító Hatóság szakembere (Bencze Máté) képviselte. A Föld Napja alkalmából a DESTISMART projekt célkitűzéseivel összhangban egy rendezvényre kerül sor április 25-én Siófokon. Az esemény nyitott, a programra a Sungarden Hotelben kerül sor, a házigazda és szervező szerepét pedig a Balaton Fejlesztési Tanács munkaszervezete, a Balatoni Integráci- ós Közhasznú Nonprofit Kft. vállalta magára. A tervezett rendezvény célja, hogy a résztvevők új ismeretekkel gazdagodjanak, tájékoztatást kapjanak a környezetbarát közeledési lehetőségekről, alacsony szén-dioxid kibocsátású innovatív közlekedési módokról, más térségekben a fenntartható turizmus jegyében megvalósult jó gyakorlatokról, tapasztalatokról. EZ 5

[close]

p. 6

Aktuális utár 2019. április A tudomány és a régiók találkozása Konferencia 2019. május 13-án Balatonfüreden A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft., az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontjának finanszírozásával, a „Tudomány és a parlament találkozása/Tudomány és a régiók találkozása” című program keretein belül, 2019. május 13-án Balatonfüreden (Hotel Füred**** Spa & Conference) konferenciát szervez az európai tavak közös problémáinak és fejlesztési lehetőségeinek témakörében. Jelenleg nem létezik a tavakra és térségeik integrált fejlesztésére vonatkozó politika. A meglévő ágazati politikák nem kezelik ös�szetettségüknek és jelentőségüknek megfelelő szinten a nagy tavakat, holott mindegyik tagállamban jelentős természeti és gazdasági értéket, valamint nagy társadalmi jelentőséget töltenek be. Az Európai tavak a hasonló adottságok mellett, hasonló problémákkal küzdenek, melyek a következők: • Tavak jelentős része több országhoz, régióhoz vagy közigazgatási egységhez tartozik, ami megnehezíti az egységes, azonos koncepción alapuló kezelést és EU-s, valamint nemzeti regionális forrásokból való finanszírozását. • Annak ellenére, hogy a tavak különböző földrajzi adottságokkal rendelkeznek, számos hasonló környezeti-gazdasági problémával kell szembenézniük Európában. • Általánosságban elmondható, hogy a tavak jelentős mértékben ki vannak téve a környezeti változásoknak (vízminőséggel, vízmennyiséggel kapcsolatos problémáknak), vagy akár a globális éghajlatváltozás hatásainak. • A tavak rendkívül sérülékeny területek. Érzékenyen reagálnak a globális és helyi változásokkal szemben. • Túlnyomó részben elsődleges a turisztikai hasznosítás, gazdasági egy lábon állás, szezonális leterheltség. A szezonális leterheltségből fakadó magasabb szintű infrastrukturális igény, melynek fenntartása a főszezonon kívül is jelentős erőforrásigénnyel bír. A fenti problémák hosszútávon a tavak pusztulásához, az édesvíz készletek csökkenéséhez vezethetnek. A tavak kezelésében szemléletváltásra van szükség, amely eredményeként a tavak a változó környezeti viszonyok között (pl: klímaváltozás) is biztosítani képesek az emberiség életében betöltendő szerepüket. A tervezett rendezvény célja felhívni a politikai döntéshozók figyelmét az Európai tavak jelentőségére, ezáltal azok gazdasági és természeti szerepére, melyeket fenntartható módon meg kell őrizni. A meghívott előadók között szerepelnek hazai és nemzetközi kutatók, politikai döntéshozók, valamint regionális szerveztek képviselői. A konferencia programja jelenleg végső egyeztetés alatt áll. A konferencia nyelve angol-magyar, szinkrontolmácsolás biztosítása mellett. A konferencián a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött a terem befogadóképességének korlátai miatt. További részletek a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. titkárságán érhetők el. Keszthely-térségi közös turisztikai kínálat A keszthelyi Helikon Kastélymúzeum, vendég fordult meg, az intézmény part- zérigazgatója beszélt arról, hogy ismerve a Zalakarosi Fürdő és a zalaszabari Zobori ner kíván lenni abban, hogy a látogatók a turisták jellemző mozgását és igényeit, Élménypark kötött együttműködési szerző- a térség hasonló minőségi szolgáltatásait az együttműködés vállalásával igyekeznek dést arról, hogy szolgáltatásaikat turisztikai megismerjék. Cziráki László, a fürdő ve- tovább erősíteni a balatoni régió népsze- csokorként kedvezmén�- rűségét. Az összefogás nyel nyújtják a látogató- példa értékű lehet más iknak. szolgáltatók körében is. Az üdülőrégió 3 ki- Szabadics Zoltán, a Zo- emelt nevezetességé- bori Élménypark tulajdo- nek vezetői minderről nosa több szempontból a múzeumban tartot- is rámutatott az össze- tak sajtótájékoztatót. A fogás, a közös gondolko- megállapodás szerint a dás jelentőségére, amivel helyszínek bármelyikén hosszútávra alapozható vásárolt belépőjegy mel- meg a siker. Mint mond- lé kupont kap a vendég, ta: fontos, hogy a ven- ami a további két helyen dégek mind több olyan 20 százalékos kedvez- élményben részesülje- ményre jogosít. A közös nek, ami a visszatérésre is kínálatról a kastélymú- igényt teremt. zeum képviseletében A kedvezmény lehető- Pálinkás Róbert igazgató ségével már április elejétől elmondta, hogy a kastélyban tavaly 230 ezer Cziráki László, Szabadics Zoltán és Pálinkás Róbert élhetnek a vendégek. H. Á. 6

[close]

p. 7

2019. április utár Aktuális A Balaton-díj 2018. évi kitüntetettjei A Balatoni Szövetség közgyűlése áprilisi ülésén döntött a Balaton-díj 2018 adományozásáról. A fórumon az elismerést igazoló okleveleket Balassa Balázs, a BSZ elnöke adta át a Tihanyi Bencés Szerzetesközösség képviselőinek, illetve Heizler Görgynek és Horváth Tihamérnak. Balaton-díj elismerésben részesült a Tiha- fényei, Múzeumok éjszakája, Apátsági él- középiskolába a keszthelyi Vajda János Gim- nyi Bencés Szerzetesközösség. A közel ezer ménytúra. náziumba járt. Ezután kitanulta a gáz- víz év során a bencés rend előbb a török táma- A Tihanyi Bencés Szerzetesközösség és központi fűtés szerelő szakmát is. majd dások, majd II. József rendeletei, végezetül napjainkban is jelentős fejlesztéseket készít diplomát szerzett a Budapesti Műszaki az 1950-es állami betiltás miatt többször elő. Áldozatos és fáradságos munkájukkal Egyetemen. Jelenleg a Balaton régió egyik elhagyni kényszerült a kolostort, de a szer- gazdagítják településük, térségük és a Bala- innovációs központjaként is emlegetett zetesek - amint lehetett - újra Gyenesdiáson él, és három visszatértek, hogy teljesíthes- kft.-ben ügyvezető tulajdonos. sék küldetésüket. 1990-ben testvérével A szerzetesközösség hozták létre az elsősorban legutóbbi újjászervezése közműépítéssel foglalkozó 1994-ben kezdődött el, Dr. Horváth-ÉP Kft.-t, 1998-ban Korzenszky Richárd elöljáró megalapították a gyógy- ter- vezetésével. Az újonnan ala- málturizmussal foglalkozó kult bencés szerzetesközösség Kehida Termál Kft.-t. A két kitartó munkájának eredmé- vállalkozás összesen mintegy nyeként a Bencés Apátsági négyszáz főt foglalkoztat. A Templom és a Tihanyi Bencés kehidakustányi fürdőkomp- Apátság az egész Magyaror- lexum az elmúlt években or- szág keresztény értelmiségének rendszeres találkozóhelyé- Balassa Balázs, a BSZ elnöke - jobbról - a kitüntetettekkel szágos ismertségre tett szert, a fejlesztések pedig nem álltak vé vált. A lelki építkezés mellett példaértékű ton Kiemelt Üdülőkörzet lelki, szellemi és meg, folyamatosak, az azokkal kapcsolatos épület felújításokra, beruházásokra is sor épített értékeit, növelik a Balaton vonzerejét. elképzelések nagyszabásúak. Legújabb vál- került: Heizler György nyugállományú tűzoltó lalkozása, a Magyar Életérzés Nonprofit Kft. - kiemelt műemlékként nyilvántartott ezredes korábban a BM Somogy Megyei a vindornyalaki öreghegy oldalában terül el, bencés apátsági templom és a Tihanyi Ben- Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője- egyszerre adva nyugalmat gazdájának és az cés Apátság teljes felújítása 1994 és 2014 ként összehangolta a régió három megyé- odaérkező barátoknak, ismerősöknek, tu- között, ennek keretében jelentős turisztikai jének Balatont érintő prevenciós, felkészítési ristáknak. Ismerősei, üzleti partnerei hosszú attrakcióvá vált Bencés Apátsági Múzeum és műszaki mentési tevékenységét. távon tervező, kemény, de a végletekig tisz- kialakítása, Jelentős érdemei vannak a RUPERT sür- tességes vállalkozónak, embernek tartják. - vendégház építése 1997-ben, gősségi mentőhajó rendszerbe állításában. Identitását tekintve egyidejűleg gyenesdiási, - a modern turisztikai igényeket kiszolgá- Nevéhez fűződik a Balaton környéki iskolák zalai, balatoni és nem utolsósorban ma- ló Látogatóközpont építése 2011-ben, számára készített veszélyhelyzeti, vízbizton- gyar. Neveltetése, munkássága révén a zalai - több hektárnyi levendula- és gyógynö- sági oktatási program elkészítése, számos dombokon vert gyökeret, az idővel egyre vény ültetvény telepítése 2017-ben, azonos célú többnyelvű kiadvány, nyomtat- terebélyesebb lombkorona azonban regio- - a Rege Cukrászda felújítása és bővítése vány és strandi tájékoztató tábla kiötlése. nális, sőt országos jelentőséggel bíró ágakat 2018-ban. Nagy szerepet vállalt a kiemelt üdülőkör- is növesztett. Ő az a vállalkozó, aki az önér- Figyelemre méltó az a szellemi, kulturális zet fejlesztési stratégiája, valamint fejlesztési dek mellett egyazon polcon tartja számon a érték is, melyet a Tihanyi Bencés Apátság programjai köz- és vízbiztonsági projektjei közjót. Komfortosabbá tette a nyugat-bala- szerzetesközössége szervező munkájának kialakításában. A közelmúltban a Mentőöv toni lakásokat, a mai napig utakat épít, javít, köszönhettünk az elmúlt két évtizedben: nevű vízbiztonsági prevenciós program ki- gyógyfürdőt fejleszt, tanácsokat ad, egyedi - mintegy 200 egyházművészeti és kép- dolgozásában és végrehajtásában, továbbá agrártermékeket állít elő és helyezi a ven- zőművészeti kiállítás a Bencés Apátsági Mú- az RSS rendszer (a mentési-, polgárőr- és dégek asztalára, s ezzel az egészséges élet- zeumban, tűzoltó tevékenységek együttes művelése a módot népszerűsíti. A nevéhez köthető a - közel 250 hangverseny a Bencés Apát- kisebb települések civil önkéntes szervezetei SZÉP-kártya, a hazai turisztikai ágazat egyik sági Templomban, esetében) balatoni applikációja létrehozásá- mentőöve. Munkásságát több alkalommal - országos hírű programsorozattá vált az ban vett részt. magas szinten is elismerték. Tulajdonosa a 1997-től megtartásra kerülő Tetőtéri esték, A Balaton-díj kitüntetettje, Horváth Ti- Pro Turismo kitüntetésnek, és a köztársasági - új, vonzó turisztikai programok beveze- hamér Keszthelyen született, általános is- elnök által adományozott Magyar Érdem- tése 2015 óta, pld: a Csend hangjai, a Hajnal kolai tanulmányait Gyenesdiáson végezte, rend középkeresztjének a csillaggal. 7

[close]

p. 8

Aktuális utár 2019. április Ideális autó nagycsaládosoknak Bonyolult matematikai egyenlet kellene ahhoz, hogy leírjuk, mekkora autó kell egy családhoz - igényeik függvényében. Az anyós ragaszkodik kalapdobozához, az após a grillsütőhöz, anyuka három garnitúra ruházathoz, apuka a horgászfelszereléshez, gyerekek a méteres plüssmackóhoz, sátorhoz. Így indulna egy kirándulás, ha az autó - akárcsak Mézga Aladár guliverklije - végtelenségig bővíthető lenne. És ekkor pattan ki a szikra a magát szűk körben családfőnek képzelő atya fejéből: új, nagyobb kocsi kellene. És láss csodát: ebben már mindenki egyetért… Hat-hétfős famíliánál csak az egyterűek, VAN-ok, SUV-ok, kisbuszok, bonyolultabb esetben autóbusz vagy különvonat jöhet szóba. A racionalitás talaján maradva: egy elfogadható árú és fogyasztású, tágas, mindenhol (ülés alatt, ajtózsebben, tetőn stb.) málházható, erős, de a parkolóból nem limóként kilógó, biztonságos autó. Szerencsére szép számmal van efféle a piacon. Főképp új (ami viszont érdekes: jó állapotú használtat nehéz föllelni, mert ha már megvan, érthető módon ragaszkodik hozzá a gazdája), de ha kitartó keresők vagyunk, s megbízható kereskedőt lelünk, siker koronázhatja fáradozásunkat. Elő lehet venni a bankkártyát, s megtörténhet az átutalás. Ha pedig „hibádzik” a summából, ne adjuk búnak a fejünket, itt van a nagycsaládosoknak júliustól nyújtott 2,5 millió forintos kedvezmény. Érdemes végigolvasni a feltételeket, hiszen nagyon sok típus közül lehet választani. Lapunk a SEAT Alhambrát tesztelte „heuréka!” összegzéssel. A kitűzött cél: hét személlyel könnyedén. Nos, küllemre tökéletesen megfelelt, már csak azért is, mert a kétoldali tolóajtó zseniális találmány parkolásnál, a gyerekek ki- és beviharzásánál. A harmadik üléssorba is innen jutunk, ahol a századik kilométer után sem érezhető fáradtság. A 2+3+2 ülésbeosztás annyi variációt enged, amennyit a fentebb felsorolt család igényel. Még az első ülések alatt is van rekesz a húsvéti ajándékoknak (alap- ból 267 literes, ám minden döntést igénybe véve 2430 literes a „csomagtér”). A dupla napfénytető csillagos ég alatt, esőben egy- aránt élményt nyújt az utasoknak. A leg- több öröm persze a kormányt tekergetőé, akit becsülettel szolgál az Alhambra (hagyo- mánytisztelők, avagy idősbek: „igazi”, s nem digitális műszerfal adja az infókat!), melyet egy 150 lóerős, hatsebességes, automata- váltós dízel visz hegyen-völgyön (termé- szetesen tempomattal). Nem csekély súlyt (1.7 tonna) kell megmozgatni, de nem lehet panaszkodni fürgeségére, s emelkedőn sem húz el mellettünk az IFA. Étvágya vezetési stílustól, forgalomtól függ, de a 8 litert be lehet kalkulálni. Összességében elmondható, hogy a SEAT Alhambrája nagy belméreteivel, kifor- rott hajtásláncával, biztonságával használ- tan is ideális lehet nagycsalád számára. Ára - felszereltségtől, korától függően - 6-10 millió forint. Vetélytársai: VW Sharan, Peugeot 807, Opel Zafira, Ford Galaxy. (A veszprémi Ring Autó Kft. az Alhambra mellett a korábban már bemutatott Tarraco modellt, a Volkswagen kínálatából a Caddy, Touran, Sharan, Tiguan allspace kocsikat kí- nálja 7 személyes változatban.) Zatkalik A. Tavak-parti vízünnepek Alapvető életfeltételi szerepet hangsúlyozva ünnepelték sokhelyütt a víz napját. A Nők a Balatonért Egyesület (NABE) szervezésében a tóparton a zalai csoport Keszthelytől Balatongyörökig koordinálta a rendezvényeket társ civil szervezetek közreműködésével, a Hévízi tónál a véderdő rekonstrukciójának indítását kapcsolták az ünnephez, helyi általános iskolások részvételével. A már hagyományos Víz napi Balcsi-parti programjai során a játékos foglalkozások mellett megkoszorúzták a Balatont. Keszthelyen óvodások adtak műsort, ott volt lufihajtogató Tüsi bohóc, közös szórakozást kínált a Vigyázz rám! balatoni óriás társasjáték. Ismerkedhettek a résztvevők víztakarékossági lehetőségekkel, a helyszíneken kóstolhattak vizet a látogatók, öko-lábnyom mérésekre is sor került. Balatongyörökön kicsi hajómakettet is vízre bocsátottak. A program idei „Vizet mindenkinek” jelmondata kapcsán elhangzott, hogy hazánk helyzete szerencsés: nem kell attól tartani, hogy nem jutna ivóvíz az itt élőknek. Bőségesek a magyarországi források, s mindemellett szép felszíni vizek szolgálnak pihenésre és sportolási lehetőséget is nyújtva. Felhívta a rendezvény a figyelmet arra, hogy a kedvező földrajzi fekvést, a jóságos természet nagylelkűségét meg kell becsülni, megküzdve minden károsító körülménnyel. A családias- ra szervezett rendezvény egyaránt szólt kicsiknek és nagyoknak, a kellemes kikapcsolódáshoz az időjárás is kegyesen hozzájárult a meleg napsütéses, szélcsendes délutánon. Hévízen a gyógytavat körülölelő erdő gondnoka, Vissi Géza ismertette meg a diákokkal a fák együttesének vízvédő szerepét. Hallhattak arról, hogy az erdő tartja meg a tó vízfelületéről felszálló párából képződő paplant, ami a fürdőzéshez télen is alkalmas mikroklímát tart fenn. A szakember rávilágított arra, hogy a fák élete véges, az erdő viszont örök, ám a fennmaradáshoz szükség van az emberi gondoskodásra. Ha nincs kellő mennyiségű természetes utánpótlás, azonos korú faállományban igen erőteljes ritkulás indulhat meg. Éger, kőris és tölgy csemeték telepítésével kapcsolatosan szó esett a fajták nedvességigény és a víztűrés szerinti különbözőségéről, az ültetés technikáját pedig szakmai segítséggel, a gyakorlatban sajátíthatták el a tanulók. 8

[close]

p. 9

2019. április utár Aktuális Koszorúk a Balaton hullámaira „Vizet mindenkinek!” - ez volt az idei Víz világnapja nemzetközi szlogenje. A Balatonnál a Nők a Balatonért Egyesület (NABE) vállalta a zászlóvivő szerepet azzal, hogy tizennyolc településen várta programjaival az érdeklődőket. Szemben más európai és azon kívüli nemzettel, hazánk szerencsés ország. Sem most, sem a jövőben nem kell attól tartanunk, hogy ne jutna ivóvíz az itt élőknek. A bőséges vízkészletek mellett csodaszép felszíni vizeink is vannak, pihenést, kikapcsolódást, sportolási lehetőséget nyújtva mindenkinek. Ahhoz, hogy így maradjon, nem elég a kedvező földrajzi fekvés és a jóságos, nagylelkű természet. Az embereknek, köztük a rövid távú gazdasági hasznot hajszolóknak is be kell látniuk, hogy föl kell hagyni a vizek károsításával és önző kisajátításával - írja a NABE. A vizek megőrzéséért folyó világméretű küzdelemből mindenkinek tehetsége és lehetőségei szerint ki kell vennie a részét. A balatoniaknak az idei világnapon a természetes partszakaszok - utóbbi időkben felgyorsult - csökkentése ellen kell felemelnie a szavát, mert a tó vizének és élővilágának védelmében a legnagyobb szerepe a parti sáv természetességének van. A nádak tisztítják a tavat, az árnyas ligetek otthont adnak a különleges értékű, nedves élőhelyet kedvelő parti ökoszisztémának. A természetes strandok az ember kikapcsolódását, rekreációját szolgálják. A NABE - hagyományaihoz híven - a Balaton megkoszorúzásával ünnepelte az idei világnapot. A vidám koszorúkba azonban a színes szalagok mellett egy fekete színűt is fontak a hölgyek. Ezzel gyászoljuk az utóbbi időben elvesztett természetes partszakaszokat, élővilágot - hangsúlyozzák a balatoni nők. A koszorúzásokat megelőzően tizennyolc településen Balatonkenesétől Keszthelyen át Siófokig - változatos programok fogadták az érdeklődőket. Többek közt volt „séta a vizeinkért”, víznapi piknik, társasjáték, vízbár, így ki-ki megtalálhatta az őt legjobban érdeklő programot. A víznapi programokat családiasra szervezték, s a kicsik és a nagyok is jól érezhették magukat az ideális időjárásban. Fotónk a balatonalmádi Wesselényi strandon készült. Z. A. Megvetették a süllők nászágyait a Balaton mélyén Kihelyezték a süllőfészkeket a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. szakemberei Tihany, Balatonvilágos, Fonyód és Balatonberény térségében. A művelettel elsősorban a fogassüllő szaporodását segítik, de ezeken az aljzatokon ívási felületet találnak a keszegfélék is. Hatalmas sárga bóják jelzik a Balaton négy pontján azokat a helyeket, ahol a mélyben kihelyezett süllőfészkek biztosítják az ideális körülményeket a süllőnászhoz. Idén utoljára még borókaág-füzérek is kerültek a tómeder akadóira, melyeket teljes egészében a most kifejlesztés alatt álló keretes műfészkek váltanak majd fel. Erre irányul a 2016 novemberében indult élőhely-fejlesztési projekt egyik eleme, amelynek eredménye lesz a süllők ívási időszakát hatékonyan szolgáló platformok kidolgozása és sorozatgyártása. Május végéig maradnak a vízben a „nászágyak”, mindössze néhány keretes műfészket szállítanak hamarosan a társaság tógazdaságai- ba, az ott kikelő süllőket egynyaras korig nevelik, majd ősszel telepítik vissza a Balatonba. A tógazdasági nevelés eredményeképpen lényegesen nagyobb az ivadék megmaradása, méretben pedig átlagosan kétszeresére híznak az őszi lehalászatig, mint a Balatonban nevelkedő egyidős „testvéreik”. A halgazdálkodási társaság arra figyelmezteti a horgászokat, hogy a most kihe- lyezett sárga bóják által határolt területen tartózkodni, áthajózni, vagy ott horgászni tilos. A kihelyezett fészkeket a szakemberek az elkövetkező időszakban többször is ellenőrzik majd, a jobb kelési arány biztosítása érdekében lemossák a fészkekről a rájuk rakodó szennyeződést, iszapot. Az ívási időszakban horgászati tilalom van érvényben, süllőt a Balatonon március 1. és április 30. között tilos kifogni, április elsejétőlg a csónakból sem lehet horgászni. 9

[close]

p. 10

Aktuális utár 2019. április Újabb vélemények az elektromos hajókról Lapunk januári számában „Gondolkodó: kell-e a Balatonra motorcsónak” (8. p) címmel írt cikkünkre reagált a márciusi kiadásunkban a Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) Közbiztonsági Testületének (KT) elnöke, Jamrik Péter („Reflexió”, 3. p). Februári lapunkban pedig a Nők a Balatonért Egyesület (NABE) elnöke, Szauer Rózsa beszélt arról a nyílt levélről, melyben kifejti véleményét a NABE a Balaton védelmében - a jetski ellenében. Most pedig - mint az várható volt - az újabb fejleményekről tudunk beszámolni. (eltérően a szakma kívánalmaitól, zárójelbe téve, s „JP megj.” jelöléssel közöljük Jamrik Péter hozzáfűzött gondolatait. Utólag is köszönet a lapzárta előtti közreműködéséért) Megkeresésünkre a Balatoni Szövetség (BSZ) elnöke, Balassa Balázs a következőket mondta: Több polgármester is véleményt alkotott az elektromos hajók Balatonon történő „megjelenésével” kapcsolatban. Elhangzott, hogy sürgős lenne meghatározni, milyen irányvonalat akarnak képviselni az önkormányzatok az elektromos hajók kapcsán. Jelenleg a Balatoni Szövetség az egyetlen olyan szervezet (JP megj.: az elektromos hajók kapcsán számos más szervezet jobban és szakszerűbben képes átfogni a tavat, mint a BSZ.), ami ebből a szempontból átfogja a tavat, vagyis képviselni tudja az itt élő emberek érdekeit! Rövid időn belül el kell dönteni, hogy az elektromos hajók tekintetében mi legyen a „jövőkép” (JP megj.: az elektromos hajók több mint 10 éve jelentek meg a tavon. Azóta számos intézkedés történt e hajótípus fejlesztése és elterjesztése érdekében. Az elektrojet fejlesztői egy másik érdekcsoportot képviselnek. Ugyanakkor a lényegi eltérés a hagyományos elektromos hajók és a jet között azok sebességében, a terhelhetőségében és az egy feltöltéssel megtehető út hosszában van). Milyen jövőképet szánunk a Balatonnak. A Balatoni Szövetség polgármesterei tisztában vannak azzal, hogy elengedhetetlen a turisztikai szolgáltatások színesítése, de az csak a hagyományaink, az értékeink megőrzése mellett történhet (JP megj.: a hagyományok megőrzése ugyanakkor nem jelentheti a technológiák fejlődése okán születő új megoldások elvetését. Ez eddig sem így történt. Milyen hagyományt őrzünk az új vitorlás hajók, a szárnyas jollék, a kétárbócos katamaránok, a többnapos, folyamatos/ éjszakát átfogó techno-zenés és egyben 10-15 zavart települést beterítő rendezvényekkel, a RB Air Race felelőtlen bevállalásával, a technojet-sporthorgászattal? Ez kérdés azonban túlmutat a Közbiztonsági Testület kompetenciáján.). A családbarát, biztonságos szolgáltatások számtalan lehetőséget kínálnak a kulturált kikapcsolódásra. A Balaton egy biztonságos vízfelület, melyet fenn kell tartani. A legnagyobb vitákat az elektrojet esetleges megjelenése generálta. Mivel ezeket a közlekedési eszközöket eddig nem használták a tónál, így a törvényi szabályozások is hiányosak (JP megj.: a szabályozások nem hiányosak, csupán jelenleg nem teszik lehetővé ezen eszközök kitiltását a Balatonról), vagy nem életszerűen definiálják. A BSZ közgyűlésén elhangzottak alapján megállapítható, hogy a polgármesterek többsége ellenzi az elektromos jetski megjelenését a Balatonnál! Egy konkrét javaslat fogalmazódott meg, mely lehetőséget jelentene a jetskik használatára a magyar tengeren. Külön erre a célra kialakított vízi sportpályán történő használatának a lehetősét több polgármester támogatná. Ennek engedélyeztetését is komoly feltételekhez kötnék. Állásfoglalás nem történt. A közgyűlés úgy határozott, hogy a BFT-vel közösen felmérik az összes Balaton parti önkormányzat elektromos hajókkal kapcsolatos álláspontját (JP megj.: tévedés! A BFT nem az elektromos hajókkal kapcsolatos álláspont felmérésében partner, hanem a jelenlegi konfliktus-mátrix megoldásában, amelyben az elektrojet csak egyik a sok problémából), és ez alapján tesz javaslatot a szabályozásra vonatkozóan. Az is kitapintható, hogy nincs mindenki tisztában a vitát generáló „elektrojet” vagy „jetski” műszaki és egyéb paramétereivel (akár be is mutatjuk, ha valamelyik gyártó vagy forgalmazó jelentkezik nálunk). Jamrik Pétert elmondta: „…a közeljövőben a vízbiztonságot érintő számtalan használati forma komplexitásában foglalkoznak a Közbiztonsági Testület ülésén a Balatont érintő anomáliákkal. Hozzátette: tavaly nyáron már foglalkozott a testület a kérdéssel, és megválaszolta egy újságíró hozzájuk intézett kérdéseit. A választ azonban az érintett nem hozta le a médiában. Ezt követően egy októberi BFT határozat kötelezte a Testületet a jogi környezet pontos felmérésére és értékelésére. Ez megtörtént, majd a KT ezt a BFT elé terjesztette. A februári BFT ülés ezt megtárgyalta, és két kérdésben jogszabály-módosítást kezdeményezett az elektrojet balatoni megjelenésének apropója okán. Kezdeményeztük a társadalmi egyeztetést a „Milyen Balatont szeretnénk” kérdésében, amelyben az önkormányzatok - beleértve a Balatoni Szövetséget - és a Balatoni Turizmus Szövetség kompetenciáját látjuk erősebbnek mint a Közbiztonsági Testületét.” A fentiekből is kitűnik: formálódik, alakul az intézmények, hatóságok, szervezetek, magánemberek véleménye, álláspontja, csakhogy (bő egy hónappal a szezon kezdete előtt) az óra is „ketyeg”: van, akinek üzleti érdeke fűződik az új vízi járműhöz, s vannak mindkét oldalról, illetve „ellenoldalról” is érintettek. Arról azonban még nem nagyon esett szó, hogy az előbbieken kívül melyek azok az aktuális problémák, melyek haladéktalan megoldást követelnek (siklótestű hajók, katamaránok, beépítés, koncertek, horgászok, sportolók, különböző vízi versenyek, repülős világkupa stb.) Itt az ideje a döntésnek, hiszen oly mértékben nőtt meg a vízfelület használata, amely nemcsak sokak nyugalmát zavarja, hanem balesetveszélyes is. Erről Jamrik Péter megjegyezte: „Egyelőre sajnos nincs mit dönteni a „milyen Balatont szeretnénk” kérdésében, mivel sem egy erre vonatkozó probléma-regiszter, sem hatás tanulmány, sem koncepció nem áll rendelkezésre jelenleg.” Várjuk a további véleményeket. Zatkalik A. 10

[close]

p. 11

2019. április utár Aktuális Fonyódon tartotta közgyűlését a Balatoni Szövetség A Balatoni Szövetség áprilisi közgyűlésének résztvevőit Hidvégi József,a rendezvénynek helyet adó fonyódi polgármester köszöntötte. Bemutatta a települést, s szólt a közel ezeréves, büszkén vállalható múltról is. Elmondta, hogy városa rendkívül kedvelt turisztikai célpont: ezt jelzi, hogy a vendégéjszakák száma jelentősen meghaladja a százezret. Fonyód biztonságos, élhető üdülőhely, amely néhány évvel ezelőtt visszakapta járási székhely rangját is. A Balatoni Szövetség vezetői is ragaszkodnak a tradíciókhoz: első tavaszi közgyűlésükön adták át az elmúlt évi Balaton-díjakat. Ez alkalommal Heizler György, Horváth Tihamér és a Tihanyi Bencés Szerzetesközösség részesült ebben az elismerésben. A fórumon pártoló tagsági felvételét kérte a Balatoni Horgászegyesületek Szövetsége. Balogh Tibor elnök elmondta, hogy huszonkétezer horgász érdekeit kívánják a jövőben markánsan képviselni, s ez a népes tábor a Balatoni Szövetség nimbuszát is erősítheti. Kezdeményezte, hogy a tó több pontján építsenek csónak kikötőket, mert ezekkel a beruházásokkal a horgászturizmus további fellendítését segítik elő. Balassa Balázs,a szövetség elnöke reakciójában javasolta: közösen dolgozzanak ki egy olyan javaslatot, amely minden évszakban optimális feltételeket biztosít a sporthorgászathoz, s megoldást kínál a jellemző problémák kezelésére. Filep Miklós, zánkai polgármester felszó- lalásában a vadak belterületi ingatlanokat rongáló, embereket zavaró eseteket említett ez ügyben törvényi javaslatot sürgetett. Jelezte a környék szenny- és ivóvíz hálózatának túlterhelését, amely sürgős megoldást igényel. E témában erőteljes lakossági nyomás nehezedik a tisztségviselőkre, hiszen a lakosság vízellátása az önkormányzatok feladata. Szólt többek között a Balaton-part egészét érintő - a nyári rendezvényekre érkező vendégek által - megnövekedett forgalomról, az utak és a parkolók túlterheltségéről Az elektromos jetski használatával kapcsolatos polémia már nem újkeletű a balatoni fórumokon. Vetőné Zeke Erzsébet, a Nők a Balatonért Egyesület képviselője bejelentette: tiltakoznak az ellen, hogy engedélyt kapjanak ezek az eszközök. Használatuk természetvédelmi szempontokat figyelembevéve sem kívánatos, ugyanakkor ismert, hogya legtöbb halálos baleset a vízibiciklik helytelen használata következtében fordul elő - a jetski pedig egy újabb veszélyforrást teremt. - Tiltakozunk a vízijármű engedélyeztetése ellen, aláírásgyűjtést kezdeményezünk! A Balaton nem akkora vízfelület, amely alkalmas nagy sebességű elektromos járművek közlekedésére. Mielőbbi szabályozásra van szükség a működési és működtetési feltételeket vonatkozásában. Deák István hajóskapitány, nautikai és igazságügyi hajózási szakértő úgy látja: a Balatonon csak az erre kijelölt vízfelületen lehetne jetskit üzemeltetni. - Az általuk használható zónát szabályozottan kell kijelölni bójákkal és egyéb eszközökkel olyan helyen, amely kívül esik a strandolásra alkalmas vízfelülettől. Fontos kritérium: a jetski csak zárt vízi sportpálya területén használható. Az oda történő kijutás a parttól egy kivezető csatornán történhet, ahol 5 km/ óra sebességgel közlekedhet az elektromos üzemeltetésű vízi sporteszköz. Javaslom, hogy alkalmazását jogszabályban rögzítsék. S mivel vállalkozók üzemeltetik majd ezeket az eszközöket, a helyi önkormányzatok felelőssége sem kérdőjelezhető meg. Rendkívül fontosnak tartom a fogalmak és a szabályok egyértelmű tisztázását - mondta a szakértő. Balassa Balázs elnök úgy látja: a Balatoni Szövetségnek rövid határidőn belül ki kell alakítania egy olyan állásfoglalást, amelyben határozottan megfogalmazzák elvárásaikat az elektromos sporteszközök használatának kérdésében. Ennek érdekében egy kérdőívet állítanak össze a tóparti önkormányzatok számára, s a beérkezett vélemények alapján készítik el a szabályozásra vonatkozó javaslatukat. Mint fogalmazott: a Balaton jövőjéért a Balatoni Szövetség is felelősséggel tartozik. Balogh Tibor szerint a horgászturizmus miatt is ügyelni kell arra, hogy a meder állapota megfelelő legyen. Jó példát mutatott Tihany, ahol megtisztították a horgászatra alkalmas területet, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. pedig a Kis-Balatont és környékét tette rendbe. A BHSZ tervezi, hogy a „Te Szedd” mozgalomhoz kapcsolódva felhívást tesz közzé, amely a honlapjukon lesz olvasható. (www.balatonihisz.hu) Ígérete szerint már május 1-je előtt rendbe teszik a Balaton-környéki horgászhelyeket. - Több pénzre lenne szükség ahhoz, hogy a tóparti települések minden szükséges fejlesztésre tudjanak forrást biztosítani - csak állami támogatásból ez már nem oldható meg. A helyi önkormányzatoknak is meg kell keresni arra a lehetőséget, hogy saját vállalkozásaik révén bevételi forrásokhoz jussanak. Több jó példa is van már erre a Balaton környékén. A vadkárok, a nádasok és a jetski ügyében lépnie kell a Balatoni Szövetségnek foglalta össze a tanácskozás legfőbb kérdésköreit Balassa Balázs, a Balatoni Szövetség elnöke. Berlinger Ágnes 11

[close]

p. 12

Települések utár 2019. április Másfélmilliárdból újul meg öt dél-balatoni strand Máriafürdő, Fenyves, Fonyód, Boglár és Lelle kapott támogatást fejlesztésre Már a szezonkezdésre befejeződhet az ingyenes, „csillagtetős fürdők” egynémelyikének összkomfortosítása a Dél-Balatonnál, de bizonyára akkor sem bosszankodnak majd a napfürdőzők, ha a szemük látára dolgoznak a szakemberek a sétányok, vizesblokkok, játszóterek építésén. Máriafürdőtől Lelléig öt déli parti önkormányzat pályázatát fogadta be a Magyar Turisztikai Ügynökség, így azok együttesen 1,4 milliárd fordíthatnak a - sokak által a fizetős strandoknál tágasabb, szellősebb, hangulatosabb - szabadstrandok korszerűsítésére. Balatonmáriadürdő két strandjára 90 millió forintot kapott az önkormányzat, és mint megtudtuk, további 20-20 millióra lesz szükség a fürdőhelyek családbarát szolgáltatásának megteremtéséhez. Fenyvesen 250 millió forintot költhetnek strandi sétányfelújításra, utcabútorokra, közvilágítás-korszerűsítésre, öltözőkre és egy strandfocipálya kialakítására. Fonyód „zsebelte be” a legtöbb támogatást, az öt szabadstrandra 450 millió forintot kapott az önkormányzat. Gyermekbarát vizesblokkokat, vízi élményparkot alakítanak ki, az Árpád-parti szakaszt pedig futásra, kocogásra teszik alkalmassá úgynevezett rekortán burkolattal. Balatonboglár két nagystrandjának és a további öt ingyenes fürdőhelyének arculata is hamarosan megváltozik, a két nagyobb strandra 100-100 milliót, a négy kisebbre 50-50-et költhet az önkormányzat. Balatonlelle tágas és rendkívül kedvelt, vitorláskikötő melletti szabadstrandjának fejlesztésére 318 millió forintot fordíthat az önkormányzat. Kenéz Istvántól megtudtuk: ebből elsősorban négyezer négyzetméternyi térburkolatra, harminc napelemes lámpára, vizesblokkra, és az időjárásnak ellenálló vízi bejárókra futja. - Jó a strandfejlesztési irány, az ingyenes fürdőhelyeken is kell lennie sétánynak, higiénikus vizesblokknak, büfének, sporteszközkölcsönzőnek - reagált a fejlesztésekről szóló hírekre a Balatoni Futár megkeresésére Molnár Árpád. Siófok volt főépítésze (aki most két építész munkatársával közösen építészeti tanácsadó stúdiót működtet Kilitibe) arra int: a még sok helyütt éktelenkedő strandi bodegák helyett, korszerű, többfunkciós, építészetileg átgondolt létesítményekre volna szükség. Ezekbe kellene - nyilvánvalóan a vállalkozókkal való egyetértésben - átköltöztetni a strandi büféket, bisztrókat, fagylaltozókat. A szabadstrandoknak is a Balaton szép arcát kell mutatniuk. G.J. Humán szolgáltatás fejlesztést koordinál Gyenesdiás Konzorciumi partner településekkel együtt nyert el 245,6 millió forintot Gyenesdiás önkormányzata, humán szolgáltatások térségi szemléletben való fejlesztésére. A kedvezményezett körben vissza nem térítendő támogatással a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg a közös munka 7 községben. Cél a térségbeli életminőség javítása, a balatoni háttértelepülések gazdasági erejének növelése, a helyi adottsá- gok mind jobb kihasználhatóságát elősegítő képzések, közösségépítő rendezvények szervezésével. A szemléletformáló események a lakosság egységes bevonásával elősegíthetik a jobb társadalmi együttélést, a rászorulók felkarolását és felzárkóztatását. A program támogatja a jövő generációját a mind stabilabb helyi élet megalapozásában. Kiemelt cél, hogy az érintett korosztálybeliek a környezetükben alternatívákat találjanak a foglalkoztatás terén. A fiatalokban, akik jövőjüket a térségben képzelik el, ez a szándék erősödjön. Fontos, hogy a pályaválasztásnál az adott gazdasági sajátosságok figyelembe vételével növeljék a jövőbeni foglalkoztatásuk esélyeit. A szolgáltatásfejlesztés, a képzések, a rendezvények, a beruházások és a beszerzésre kerülő eszközök minderre nyújtanak hiánypótló és korszerű megoldást. Balatonberény: jelentős infrastrukturális fejlesztések Bár baljósan indult a 2018, ennek ellenére az elmúlt évtized egyik legjobb évét zártuk adó- és strandbevételek, kurtaxa és fejlesztések vonatkozásában - nyilatkozta lapunknak Horváth László, Balatonberény polgármestere. - Tavaly három programunkra tudtunk pályázati forrást biztosítani: a megszépült, felújított óvodát márciusban adtuk át a gyermekeknek, míg az orvosi rendelő, illetve az önkormányzati hivatal energetikai korszerűsítése ez évben fog realizálódni. A három pályázat összértéke mintegy száztízmillió forint, ám a pályázat megnyerése óta eltelt időben a kivitelezési árak jelentősen emelkedtek, s ezért projektekként mintegy 5-10 millió forintot önrészként kell hozzáadnunk. Az elmúlt év talán egyik legnagyobb változását a déli-vasút felújítása hozta Balatonberénynek. Zajvédő falat telepítettek, korszerűsítették a gyalogos-és közúti átjárókat, azonban az építkezés nyomainak eltüntetésével vannak még gondok. A munkálatok során tönkre tették a Nefelejcs utca útburkolatát - ez napjainkra ugyan elkészült, a padka viszont még mindig kriminális. A naturista parkoló is csak részben lett helyreállítva, a Hotel Beach felé vezető lejáró helyreállítása viszont nagyon jól sikerült. További pozitívum, hogy a felújítás után Berényben is megállnak a gyorsvonatok. Az üzemelés során pedig az is kiderült, hogy az eredeti tervben szereplő Petőfi utcai zajvédő fal nagyon hiányzik. A polgármester elmondta azt is, hogy a község településrendezési terve több mint tizenhét éve készült, és az elmúlt időszak trendjei, a jogszabályi változások és új igények felmerülése indokolta annak teljes körű megújítását. - Készülünk a nyárra, a turisztikai szezonra, s örömmel közölhetem, hogy Balatonberényt nem érinti olyan súlyosan az eliszaposodás, mint a környező községeket. A nyílt vízi területeken a nádasokban azonban jelentős mennyiségű iszap gyűlik fel folyamatosan, különösen a község nyugati végében levő partszakaszon. Mivel a vízfelület állami tulajdon, ezért véleményünk szerint központi intézkedés szükségeltetik az eliszaposodás megállítására. 12

[close]

p. 13

2019. április utár Biztonságos, élhető Fonyód Települések Fonyódon két pilléren állt idáig a közbiztonság, amelynek köszönhetően teljesen nyugodt közérzettel élhették mindennapjaikat a helyi lakosok. Ennek egyik alappillére az önkéntes alapú polgárőrségünk, amely mindenféle javadalmazás és térítés nélkül végzi feladatait, a tagok szabadidejükben segítik a rendőrség munkáját. - A közterületeken, a vasút területén, a piacon, az iskolák környékén, a kikötőben, a strandokon, a rendezvényeken találkozhatunk velük, nagy köszönet érte. Rendkívül hasznos és értékes az a munka, amit a város lakossága biztonságérzetének növelése érdekében végeznek. - fejezte ki köszönetét Farkas Gábor, a Humán bizottság elnöke. A legfontosabb pillér pedig természetesen a polgárőrökkel szorosan együttműködő rendőrség tevékenysége. - Az elmúlt tíz év legjobb eredményeit érte el a városi rendőrkapitányság! Valamennyi statisztikai mutatóban javulást mutatnak az elmúlt év számai. Évek óta saját bőrünkön érezhetjük, hogy biztonságos városban élünk, folyamatosan nő a közbiztonság! Az utcákon, a közterületeken mindig találkozhatunk rendőrökkel, akik hatalmas munkát végeznek. Kiemelt feladat az övék, hiszen idegenforgalom tekintetében kiemelt település Fonyód. Amikor nyáron az idegenforgalom miatt a településen tartózkodók száma az állandó lakosság többszörösére duzzad, akkor is, a rájuk háruló többletfeladatok mellett is szépen helyt tudnak állni. - összegzett a Humán bizottság elnöke. Mindezek mellett a technika fejlődése segítheti az említett szervezetek munkáját, hiszen az önkormányzat tervezi és a képviselő - testület már döntött is közterületi kamerák telepítéséről, illetve egy kamerarendszer kialakításáról. Ez lesz a közbiztonságot biztosító harmadik alappillér. - Harminc kamerahely meghatározását tárgyaltuk a bizottsági üléseken. Ez óriási segítséget nyújt majd a hatóságoknak, hiszen nem csak a felderítésben lehet majd használni a kamerák rögzített felvételeit, hanem ahol ki lesznek helyezve, ott egyértelműen preventív szerepük is lesz. A városba vezető utak, forgalmasabb közterületek, terek, piac, játszóterek, parkok, strandok, illetve azok a területek kerültek szóba, ahol előfordult illegális szemétlerakás. A testület döntése következtében megkezdődik az árajánlatok bekérése, majd ezt követi a későbbiekben is bővíthető közterületi kamerarendszer folyamatos megvalósítása. Az önkormányzat célja, hogy a lakosság biztonságérzete tovább javuljon, illetve a rendszer segítségével könnyebb legyen az esetleges bűncselekményeket, szabálysértéseket megelőzni, vagy azok megtörténte után felderíteni, illetve a keletkezett károkat megtéríttetni. GT Bicikliút épül és parkolókat alakítanak ki Balatonfűzfőn A parti sétánnyal párhuzamosan nyárra csaknem 750 méteres szakaszon épül kerékpárút Balatonfűzfőn. A fejlesztésre 199,1 millió forintot nyert el az önkormányzat európai uniós pályázaton. A pénzt a város a parti sétány és kerékpárút továbbfejlesztésére költi, mondta el Marton Béla polgármester. Hozzátette, a beruházás tartalmazza új kerékpárútszakasz építését, közel ötven új parkoló és az ahhoz kapcsolódó közvilágítás kialakítását, valamint a meglévő Kerékpáros Információs Pontban a szervizszolgáltatások bővítését. Az új kerékpárút a Balatonfűzfői Vitorlá- zó Sportegyesület kikötője és a Sirály utcai étterem között épül ki a parti sétánnyal párhuzamosan 749 méter hosszan. A Sirály utcától a Marina-Fűzfő kikötőhöz közel 50 méteres út épül, és a vitorláskikötő közelében 21 új parkolót alakítanak ki. Ide az elektromos autók töltésére alkalmas berendezést is telepítenek, míg a bicikliseket egy új, 22 férőhelyes kerékpártároló szolgálja ki. A szörfcentrumnál - a Fövenyfürdő melletti területen - szintén kiszolgálóút épül, és 23 parkolót alakítanak ki. A fejlesztés részeként a Fövenyfürdő büfésora melletti utat leaszfaltozzák, itt öt új parkolót, valamint húsz kerékpártámaszt létesítenek. A beruházás várhatóan július végére készül el. Szendi Péter A fejlődés költségvetését fogadta el Földvár Ebben az évben 2,2 milliárd forintból gazdálkodik a település, a működési kiadások mellett 1,2 milliárd forintot fejlesztésekre költenek majd. Az önerős önkormányzati beruházásokra négyszázötvenmillió forint feletti összeget költhetnek, amely nagyságrendileg a tavalyi összeg. A költségvetés tartalmazza a közös önkormányzati hivatal és a városüzemeltetés egész éves tervét, s jut elegendő forrás az elnyert uniós pályázati projektek megvalósítására is - ez utóbbiakra közel nyolcszázötvenmillió forintot fordíthatnak. A városban gondosan ápolják gróf Széchényi Imre emlékét. Balatonföldvár alapítójának Radnay Béla által készített mellszobrát 1907-ben állították és avatták fel a mai Széchényi Imre utca és a Motel utca sarkán. Ezt az alkotást 1947-ben ledöntötték, és a helyére 1954-ben - a ma is itt látható Pátzay Pál „Széchenyi” szobrát - helyezték el új, egyszerűbb talapzaton. A régi Széchényi Imre szobor talapzatát a város 2012-ben eredeti formájában visszaállíttatta, erről azonban hiányzik Széchényi Imre portréja. Szabolcs Péter Munkácsy-díjas szobrászművész a közelmúltban újraalkotta Széchényi Imre mellszobrát, amelyet az idei városnapon, június közepén avatnak fel - így kívánnak tisztelegni a település megálmodója és alapítója előtt. Süli Gróf Széchenyi Imre szobra Balatonföldváron - Radnai Béla szoborműve - Hollenzer és Okos fölvétele 13

[close]

p. 14

Flavius-nap Települések utár 2019. április Hévízi múltidéző a boldog békeidőktől Flaviusig Hévíz múltjának egy jeles korszaka a boldog békeidőbeli évek, melyek emlékeit idén immáron kilencedik alkalommal idézik meg látványos kosztümös felvonulással. A mai fürdőváros korhűen őrzi a kapott gazdag történelmi ha- gyatékot a római kori emlékekkel, a Flavius legendával, a Festetics örökséggel, a várossá válás 27 éves múltjának ünneplésével. A IX. Boldog Békeidők Hévíze május 1-5. közötti eseményei ki- 2019. május 11. emelkedő attrakciót jelentenek: Hévíz ekkor visszatér egy kicsit a múltba és visszaidézi az 1860-as és 1930-as évek közötti időszakot. A város utcáit belengi a boldog békeidők hangulata, melyet a ko- s z o m b a t rábbi évekhez hasonlóan a sétáló utcáról induló jelmezes felvonulás nyit meg. Felelevenedik a becsben őrzött múlt, a város apraja- Egregyi rendezvénytér nagyja korhű ruhákat ölt: hétköznapi, ünnepi és egyenviseleteket. Kalapos hölgyeket, frakkos urakat, jelmezben sétáló polgárokat zenészek és táncosok kísérnek egészen a tófürdőig. Évszázados „fiatalodást” jelenít meg a boldog békeidők Hévíze, a történelem kereke gördül át a városon. A rendezvény olyan fesztivál, amiről immáron mindenkinek Hévíz jut eszébe. E szerepét a város polgá- 13:00 rainak, intézményeinek, civil szervezeteinek, szállodáinak részvételével tölti be, öregbítve a város jó hírét múltjától a jelenéig. Május • 1d-uMjélónjáatraargjeámkylaéakveárzrvoeHs. nÜaanpngjáetpy, éaloyteesmlekpeüráelétsneikryaknöőgzterelnkzykeoőrrésaédnoemkáénvyfoozr-zaFaakémpvisűelőv-teestsüleet kaz öknokorrmaánbyzeatli ailaspítzáseú erlissmzeráésmeket-. Khokössszizöáúntliidklőíantzoááktasdtoáalgzovezmtaabkle, rdeeokelggto, yzankbaikkesaokkvaátöroástldeöolzőntbabtkrea közjóért, jutásáért, febjlőedémséérut etlhaivattóottséágsgal,fkoiemgellkaedlőktoudzásásals, felelősséggel, • fráéTrsaeodkhetmatPaatpalapnGészáosbrogracalodsmjaammapal.jdAaáttte. lajesítmméónyekkéarttoádarítéalt elisme- kicsiknek és nagyoknak • Papírmerítés Flavius-nap 2019. május 11. szombat Egregyi rendezvénytér • Kézműves foglalkozás 16:00 | Solymász bemutató 18:00 | Blackriders zenekar koncertje Május 11-én a „Kertörökség - kertturizmus” különdíjjal jutal- Utcabál DJ Beloval 19:30 | mazott Római kori Romkert melletti rendezvénytér ad otthont idén is a gyógytó hatásáról szóló legendából eredeztetett Flaviusnapnak. A program során minden korosztály megtalálhatja a szá- 13:00 • Magyar Hagyományőrző Faművesek korabeli szerszámkiállításával egybekötött bemutató és foglalkozás • Toma és csapata mókatára kicsiknek és nagyoknak • Papírmerítés • Kézműves foglalkozás 16:00 | Solymász bemutató 18:00 | Blackriders zenekar koncertje 19:30 | Utcabál DJ Beloval mára érdekes kikapcsolódási és szórakozási lehetőséget. Információ: Gróf I. Festetics György Művelődési Központ 8380 Hévíz, Rákóczi u. 17-19. | Tel.: 83 / 341 545 Tel.: 30 / 469 7713 | www.hevizgaleria.hu A programokon mindenki saját felelősségére vesz részt! A változtatás jogát fenntartjuk! Nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk! | Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a rendezvényről fotók készülnek, melyeket az intézmény különböző fórumokon publikál. A rendezvényen való részvétellel tehát, – mint ráutaló magatartással, – Ön elfogadja, hogy a fotók szabadon felhasználhatók! Információ: Gróf I. Festetics György Művelődési Központ 8380 Hévíz, Rákóczi u. 17-19. | Tel.: 83 / 341 545 Tel.: 30 / 469 7713 | www.hevizgaleria.hu A programokon mindenki saját felelősségére vesz részt! A változtatás jogát fenntartjuk! Nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk! | Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a rendezvényről fotók készülnek, melyeket az intézmény különböző fórumokon publikál. A rendezvényen való részvétellel tehát, – mint ráutaló magatartással, – Ön elfogadja, hogy a fotók szabadon felhasználhatók! 14

[close]

p. 15

2019. április utár Települések T e Húsvétkor indulnak az első hajók Siófokról Április 19-22. között ingyenes programsorozattal, a már hagyománynak tekinthető Húsvéti Nyuladalommal ünnepel Siófok. Április 20-án elindul a 173. balatoni hajózási szezon, de emellett is sok érdekes program várja a családokat a tavaszi szünet ideje alatt, illetve egész áprilisban Siófokon. Április legfontosabb siófoki programja Siófokról Balatonfüredre, ezzel megnyitva Egészen április 14-ig tart a Siófoki Tava- a IV. Húsvéti Nyuladalom lesz, amelyet a 173. balatoni hajózási szezont. A Balato- szi Fesztivál a Kálmán Imre Kulturális Köz- április 19-22. között rendeznek meg a Fő ni Hajózási Zrt. a négynapos ünnepre te- pontban (KIKK). A fesztivál ideje alatt kiállí- téren. A négy napon át tartó ingyenes kintettel április 19-22. között húsvéti séta- tások, könnyű- és komolyzenei előadások, programsorozat alatt lesznek kézműves és gyerekhajókat is indít Siófokról. filmvetítések és családi programok közül programok és játszópark is a gye- válogathatnak a látogatók. A köl- rekeknek, mindez természetesen tészet napját egész napos prog- a húsvéti hagyományok jegyé- ramsorozattal ünnepli a kulturális ben. Délutánonként gyerekkon- központ. Miközben délelőtt a vá- certek, sport és táncbemutatók, rosi versmondó versenyen mérik estkénként pedig könnyűzenei össze tudásukat a siófoki diákok koncertek szórakoztatják a kö- a KIKK-ben, a Fő téren felállított zönséget. Fellép többek között színpadon költészet napi gyerek- az Ocho Macho, Kökény At- műsor, közös szavalás és koncer- tila és zenekara, illetve a The tek is lesznek a nap folyamán. BlackBirds Beatles Emlékzenekar A tavaszi szünet idejére idő- is. A négy nap alatt kézművesek zítve, április 17-24. között ingye- és gasztrokereskedők is várják a látogató- Egy érdekes vízi sportot is ki lehet majd nes Szünidei Szöszmötölővel is készülnek kat a Fő téren. Szintén a Nyuladalomhoz próbálni a hosszú hétvége alatt, hiszen a gyerekeknek a Kálmán Imre Kulturális kapcsolódóan húsvétvasárnap elstartol húsvétkor elindul a 2019-es SUP, azaz Központban. Délelőttönként kézműves a IV. Tojás- és Nyúlfutam is a Balatuning állószörf szezon a Balatonon. A siófoki foglalkozások lesznek az előcsarnokban, Egyesület szervezésében. SUPPort állószörf központ jóvoltából áp- minden nap 10 órától pedig filmvetítést A hagyományoknak megfelelően a rilis 19-én, pénteken ingyenes SUP teszte- tartanak a színházteremben. balatoni települések közti hajózás is hús- lésen lehet részt venni, szombattól hétfő- További információt a város hivatalos vétkor kezdődik. 2019. április 20-án ünne- ig pedig állószörfös jógafoglakozások és turisztikai weboldalán, a www.hellosiofok. pélyes keretek között elindul az első hajó túrák is lesznek. hu oldalon találnak. Állami kitüntetést kapott Hebling Zsolt polgármester Pintér Sándor belügyminiszter állami elismerést, kitüntetést adott át a Balatonfelvidék több közéleti személyiségének a tárcánál rendezett ünnepségen, ahol Kontrát Károly államtitkár, országgyűlési képviselő mondta el ünnepi gondolatait. Áder János, Magyarország köztársasági elnöke, Pintér Sándor belügyminiszter előterjesztésére, nemzeti ünnepünk, március 15.-e alkalmából, a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozatát adományozta Hebling Zsolt, Alsóörs község polgármesterének, a település fejlesztése érdekében végzett példaértékű vezetői és közösségépítő munkája elismeréséül. Nagy megtiszteltetésnek tartom ezt a kitüntetést, amely Alsóörsnek az érdeme. Hálás vagyok, hogy a közéletben gazdag és tartalmas években én is részt vehettem. Úgy gondolom, hogy ez közös siker, és ebben mindenki benne van, aki bármivel is hozzájárult a településünk fejlődése érdekében. Szeretném kiemelni Kontrát Károly országgyűlési képviselőnknek a szerepét, hiszen napi kapcsolatban vagyunk egymással, amely ugyancsak hozzájárult ehhez az elismeréshez. Ugyanakkor köszönettel tartozom még a családomnak, a képviselő-testület tagjainak, az intézmények, egyházak és civil szervezetek vezetőinek, munkatársaimnak, vállalkozó partnereinknek, Alsóörs állandó lakosainak és nyaralótulajdonosainak - kezdte a beszélgetést Hebling Zsolt polgármester, aki közel két évtizede látja el a polgármesteri tisztséget Alsóörsön. Az önkormányzat mindig is fontosnak tartotta a partnerség jegyében, hogy a helyi lakosok, nyaralótulajdonosok, a településre látogató emberek mit szeretné- nek. Beszélgetésünk során kiemelte a jó testvértelepülési kapcsolatokat, az elmúlt évek, évtizedek jelentős fejlesztéseit, a rászorulókon való segítséget, az intézmények működtetését, a közbiztonság és köznyugalom fontosságát. Sokan gratuláltak a kitüntetés után Hebling Zsolt polgármesternek, aki mindenkinek azt mondta, hogy az elismerés a közös erőfeszítések eredménye. Mindig is a közösség erejében hitt, a csapatmunkában, szerinte csak így lehet egy települést jól irányítani. Mint mondja, feladat van bőven a jövőt illetően, rengeteg tervük, elképzelésük van, és nem tagadja, hogy ez a magas rangú állami kitüntetés újabb lendületet, erőt ad a munkájához. Szendi Péter 15

[close]

Comments

no comments yet