Haft gobelinowy 3-4 2019

 

Embed or link this publication

Description

Nowy numer haftu gobelinowego nr 3-4 z 2019 r

Popular Pages


p. 1

index 374067 ISSN 1643-7217 Nr 3-4/2019 cena 7,90 z³ w tym 8% VAT 9 771643 721188 03 gobelin wed³ug obrazu Aleksandra Or³owskiego – „Atak husarii” Para koni Maryja Panna Ró¿e i motyl Widok na Amalfi

[close]

p. 2

40 x 60 cm 24 x 30 cm 40 x 70 cm kanwy drukowane i kolorowe schematy graficzne kanwa o gêstoœci 40 oczek na 10 cm wed³ug Heywooda Hardy'ego Konie 30 x 40 cm 24 x 30 cm art. 3106 - kanwa drukowana - 26,50 art. 3106 S - schemat graficzny - 11,50 18 x 24 cm art. 3112 - kanwa drukowana - 26,50 art. 3112 S - schemat graficzny - 11,50 wed³ug Roberta Atkinsona Foxa Zaprzê¿one konie przy wodopoju art. 2964 - kanwa drukowana - 78,50 art. 2964 S - schemat graficzny - 32,50 40 x 50 cm art. 2654 - kanwa drukowana - 36,50 art. 2654 S - schemat graficzny - 19,50 wed³ug Otto Bacha Siwek i kasztan art. 1785 - kanwa drukowana - 16,50 art. 1785 S - schemat graficzny - 11,50 18 x 24 cm 40 x 50 cm art. 3085 - kanwa drukowana - 71,50 art. 2788 - kanwa drukowana - 53,50 art. 3085 S - schemat graficzny - 32,50 art. 2788 S - schemat graficzny - 25,50 wed³ug Caravaggia Nawrócenie w drodze do Damaszku 40 x 50 cm art. 3013 - kanwa drukowana - 53,50 art. 3013 S - schemat graficzny - 25,50 art. 3040 - kanwa drukowana - 16,50 art. 3040 S - schemat graficzny - 11,50 40 x 50 cm 30 x 40 cm art. 2835 - kanwa drukowana - 36,50 art. 2835 S - schemat graficzny - 19,50 art. 1471 - kanwa drukowana - 53,50 art. 1471 S - schemat graficzny - 25,50 wed³ug Johna Fredericka Herringa – Wóz z sianem art. 3029 - kanwa drukowana - 53,50 art. 3029 S - schemat graficzny - 25,50 18 x 24 cm 18 x 24 cm art. 3076 - kanwa drukowana - 53,50 art. 3076 S - schemat graficzny - 25,50 art. 3020 - kanwa drukowana - 16,50 art. 3020 S - schemat graficzny - 11,50 art. 1786 - kanwa drukowana - 16,50 art. 1786 S - schemat graficzny - 11,50 wed³ug Edwina Landseera – Arabski namiot 40 x 50 cm 24 x 30 cm 50 x 70 cm art. 2689 - kanwa drukowana - 26,50 art. 2797 - kanwa drukowana - 78,50 art. 2689 S - schemat graficzny - 11,50 art. 2797 S - schemat graficzny - 32,50 na zamówienie wysylamy komplet nici (mulina lub retors) dobranych do wyszycia obrazów Nasza oferta równiez w sklepie internetowym 2 50 x 70 cm art. 2937 - kanwa drukowana - 78,50 art. 2937 S - schemat graficzny - 32,50

[close]

p. 3

Robert Atkinson Fox Para koni wyœcigowych Aleksander Or³owski Atak husarii Gobelin o rozmiarach 40 x 50 cm opracowany na podstawie obrazu, kórego autorem jest polski malarz i rysownik – Aleksander Or³owski, tworz¹cy w drugiej po³owie XVIII i na pocz¹tku XIX wieku. Schemat prezentowanego wzoru zamieszczamy na stronach 8-13. Gobelin o rozmiarach 30 x 40 cm opracowany na podstawie obrazu Roberta Atkinsona Foxa, amerykañsko-kanadyjskiego malarza tworz¹cego w drugiej po³owie XIX i pierwszej XX wieku. Schemat prezentowanego wzoru zamieszczamy na stronach 4-7. Antonietta Brandeis Widok na Amalfi Ró¿e i motyl Maryja Panna z ró¿ami Gobelin o rozmiarach 24 x 30 cm. Schemat prezentowanego wzoru zamieszczamy na stronach 20-23. Gobelin o rozmiarach 30 x 40 cm opracowany na podstawie obrazu, którego autork¹ jest Antonietta Brandeis, w³oska pejza¿ystka urodzona w po³owie XIX wieku w Czechach. Schemat prezentowanego wzoru zamieszczamy na stronach 18-21. Prezentowane gobeliny wyszywamy pólkrzyzykiem, nierozdzielona mulina na kanwie o gestosci 40 oczek na 10 cm. Gobelin o rozmiarach 30 x 50 cm. Schemat prezentowanego wzoru zamieszczamy na stronach 14-17. ORGANIZERY 1 sztuka do muliny 14,90 NOWOŒÆ! praktyczne akcesoria hafciarskie 1 sztuka 14,90 art. 82815 – sowa wymiary 8,5 x 8,5 cm art. 82817 – kwiat wymiary 9,5 x 9,5 cm ORGANIZER na przybory 1 sztuka 129,90 art. 82816 Drewniany kontenerek z szufladami, ozdobiony grawerunkiem. Wymiary: 16,5 x 24 x 24,5 cm. BEZPRZEWODOWA LAMPA do robótek rêcznych 1 sztuka 120,90 art. 82818 Sk³adana bezprzewodowa lampa, ³adowana przez USB. Mo¿liwoœæ regulacji barwy œwiat³a (naturalna, ciep³a, zimna). Idealna w domu lub w podró¿y. Wysokoœæ po roz³o¿eniu: 22 cm. 3

[close]

p. 4

LATCH-HOOK – SZYDE£KOWANIE NA KANWIE puchate dywaniki Zestaw do szyde³kowania na kanwie zawiera: kanwê dywanikow¹ z nadrukowanym wzorem (52% bawe³na, 48% poliester) o gêstoœci 18 oczek na 10 cm, w³óczkê pociêt¹ na równe kawa³ki, szyde³ko z zapadk¹, schemat graficzny oraz instrukcjê. Rozmiary wykoñczonego dywanika 50 x 74,5 cm. Cena: 158,90 z³/zestaw. NOWOŒÆ! art. 4100 NOWOŒÆ! NOWOŒÆ! art. 4108 art. 4088 art. 4075 Wiêcej wzorów oraz film instrukta¿owy jak wykonaæ dywanik technik¹ latch-hook na naszej stronie internetowej art. 4103 ZESTAWY DO WYSZYWANIA PODUSZEK ŒCIEGIEM KRZY¯YKOWYM W zestawie: drukowana kanwa gobelinowa o gêstoœci 18 oczek na 10 cm, komplet dobranej kolorystycznie w³óczki akrylowej, schemat graficzny oraz ig³a. Zestaw nie zawiera tkaniny na spód. Rozmiar wykoñczonej poduszki – 40 x 40 cm. Cena: 63,90 z³/zestaw. art. 9549 art. 9525 art. 9159 Wiêcej wzorów w naszym sklepie internetowym 6 art. 9156 PLECKI Z SUWAKIEM DO PODUSZKI rozmiar przed przyciêciem – 44 x 44 cm pasuj¹ do poduszek o rozmiarze 40 x 40 cm · materia³:100% bawe³na · posiada wszyty zamek b³yskawiczny art. 9000 – écru cena: 19,50 z³/sztuka art. 9901 – czarne cena: 19,50 z³/sztuka art. 9902 – granatowe cena: 19,50 z³/sztuka Plecki zszywamy z wyhaftowan¹ kanw¹ i poduszka gotowa! WYPE£NIENIE DO PODUSZKI art. 81100 wypelnienie do poduszki z fizeliny i waty poliestrowej, idealnie dopasowane do naszych poduszek, rozmiar 40 x 40 cm cena: 12,50 zl/sztuka

[close]

p. 5

drukowane kanwy gobelinowe gêstoœæ 40 oczek na 10 cm Robert Atkinson Fox Para koni wyœcigowych Antonietta Brandeis Widok na Amalfi wedlug Cornelisa van Spaendoncka Róze w szklanym wazonie art. 3091 rozmiar 30 x 40 cm - 36,50 z³ art. 3126 rozmiar 30 x 40 cm - 36,50 z³ Nasza oferta równie¿ w sklepie internetowym art. 3037 Aleksander Or³owski – Atak husarii art. 2811 wed³ug Marthy Darley Mutrie Martwa natura z kwiatami art. 2954 wedlug Georga Clara Martwa natura z gniazdem drozda art. 2945 Maryja Panna z ró¿ami art. 2646 wedlug Josepha Schustera Martwa natura z kwiatami art. 3096 rozmiar 40 x 50 cm - 53,50 z³ art. 2960 Ró¿e i motyl art. 3108 wedlug Otto Didrika Ottesena Róza z truskawkami na zamówienie wysylamy komplet nici (mulina lub retors) dobranych do wyszycia obrazów art. 3127 rozmiar 24 x 30 cm - 26,50 z³ art. 3125 rozmiar 30 x 50 cm - 45,50 z³ art. 1992 wedlug Eugene Henri Cauchoisa Martwa natura z rózami wedlug Josefa Lauera Martwa natura z kwiatami wedlug Abbotta Fullera Gravesa wedlug Alfreda Brunela de Neuville'a Martwa natura z piwoniami Kosz z kwiatami kanwy drukowane i kolorowe schematy graficzne kanwa o gêstoœci 40 oczek na 10 cm art. 2837 art. 2834 art. 2846 Wydawca: Anex-bis sp.j. Adres redakcji: ul. Grudzi¹dzka 140/142, 87-100 Toruñ, tel. 56 62 383 59, fax 56 66 280 08 Redaktor naczelny: Gra¿yna D¹browska © Copyright Anex-bis sp.j. 2019. Wszystkie wzory chronione s¹ prawami autorskimi i nie mog¹ byæ masowo powielane lub rozpowszechniane bez zgody wydawcy. Haft Gobelinowy mo¿e byæ rozprowadzany wy³¹cznie na podstawie pisemnej umowy z wydawc¹. Bezumowna sprzeda¿ czasopisma, w tym sprzeda¿ egzemplarzy archiwalnych po cenie innej ni¿ okreœlona przez wydawcê jest zagro¿ona odpowiedzialnoœci¹ karn¹. art. 2903 rozmiar: 24 x 30 cm · kanwa drukowana: 26,50 z³ · schemat graficzny: 11,50 z³ Jak zamawiaæ towary w sprzeda¿y wysy³kowej telefonicznie 56 662 39 79 od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 8.00-16.00 internetem 23

[close]

p. 6

polecamy! 40 x 50 cm 80 x 105 cm OD 21 SIERPNIA do nabycia w kioskach i salonach prasy oraz w sklepie www.kokardka.pl nastêpny zeszyt Haftu Gobelinowego WZORY WED/LUG OBRAZÓW JANA MATEJKI kanwy gobelinowe o gêstoœæi 40 oczek na 10 cm i kolorowe schematy graficzne Ho³d Pruski 50 x 70 cm Koœciuszko pod Rac³awicami 80 x 115 cm Zaprowadzenie chrzeœcijañstwa NOWOŒÆ! art. 2476 - kanwa drukowana - 78,50 art. 2476 S - schemat graficzny - 32,50 Stañczyk art. 2973 - kanwa drukowana - 132,50 Bitwa art. 2973 S - schemat graficzny - 53,50 pod Grunwaldem art. 3128 - kanwa drukowana - 132,50 art. 3128 S - schemat graficzny - 53,50 Stefan Batory pod Pskowem art. 2990 - kanwa drukowana - 132,50 art. 2990 S - schemat graficzny - 53,50 80 x 115 cm art. 1870 - kanwa drukowana - 53,50 art. 1870 S - schemat graficzny - 25,50 80 x 115 cm Sobieski pod Wiedniem art. 2916 - kanwa drukowana - 132,50 art. 2916 S - schemat graficzny - 53,50 80 x 118 cm art. 2581 - kanwa drukowana - 132,50 art. 2581 S - schemat graficzny - 53,50 na zamówienie wysylamy komplet nici (mulina lub retors) dobranych do wyszycia obrazów Nasza oferta równie¿ w sklepie internetowym

[close]

Comments

no comments yet