Service 1218

 

Embed or link this publication

Description

Service 1218

Popular Pages


p. 1

www.editoo.nl Tc Blerick – December 2018 DECEMBER 2018

[close]

p. 2

www.editoo.nl Pagina 2 EKB Nederland Energiemanagement energie en verbruik deskundigen VERPLICHT SAMENWERKEN: Aangezien de gemeente Venlo de subsidiekraan voor culturele en sportactiviteiten geheel of gedeeltelijk wil dichtdraaien, wil men de sportclubs verplichten om samen te werken en/of te fuseren. Voor zover ik weet krijgen wij weinig tot geen subsidie en zijn daardoor niet afhankelijk van de Gemeentefondsen. Maar gezien het dalende ledenaantal (momenteel nog maar 185) zijn we waarschijnlijk gedwongen om ook te gaan samenwerken. De plannen daarvoor liggen al een paar jaar op de bestuurstafel en ik weet dat het huidige bestuur in het verleden al met verscheidene partijen om de tafel heeft gezeten. Die hebben toen nee gezegd, maar die zullen nu misschien wel gedwongen worden om ja te zeggen. Er zijn verschillende opties mogelijk. Het gezamenlijk gebruik met de andere verenigingen op ons sportpark in Boekend van een aantal banen en van de kantine. Zelfs zijn er gesprekken geweest met de Maassenhof voor een commerciële overeenkomst. Ook samenwerking met andere tennisclubs in de buurt (Baarlo) zou een optie kunnen zijn. Maar eigenlijk is het van de knotse dat een stadsdeel met 30.000 inwoners maar zo weinig leden heeft en zal er mijns inziens toch allereerst gewerkt moeten worden aan het werven van extra leden. Wie is er bereid om eens de handen uit de mouwen te steken en ervoor te zorgen dat we zelf en onze (klein) kinderen over een aantal jaren nog kunnen tennissen in Blerick? Kom op dames en heren, laat je eens horen op de jaarvergadering in januari en toon je bereidheid om TC Blerick redden. Ik wens jullie allemaal een vruchtbaar, gezond en sportief 2019. MOELEJAN

[close]

p. 3

www.editoo.nl Een voorwoord in ons clubblad is doorgaans een positief verhaal vol optimistische geluiden met hoogstens wat kanttekeningen over zaken die anders, en liever nog beter zouden kunnen. Maar ik heb de behoefte om eens flink aan de bel te trekken en een duidelijk signaal af te geven. Ik luid, zeg maar, de noodklok. In de afgelopen jaren is het steeds duidelijker geworden dat we minder vrijwilligers hebben. Te weinig! Met dit signaal willen we benadrukken dat het voor onze wel zéér actieve leden steeds moeilijker wordt om met voldoende energie, motivatie én plezier te voldoen aan de regels en aan de wensen van jullie, de leden van TC Blerick. Een gezond, sportief en actief 2019. Jos Brummans, voorzitter Beste tennisvrienden, Alweer is het ons gelukt allerhande informatie te vergaren en in de Service te zetten. Bedankt allen die ons hierbij hebben geholpen. Belangrijk onderwerp is natuurlijk de jaarvergadering op 7 januari 2019. Kom allemaal, want daar hoor je nóg meer over onze club en daar kun je ook je mening, je stem laten horen. Of nog beter, je opgeven als vrijwilliger. Hier hoor je hoe we er als club voor staan. Verder natuurlijk van alles over onze commissies en activiteiten, afgewisseld met leuke foto’s. Al met al hebben we met veel enthousiasme aan dit nummer gewerkt. Ook Ton heeft ons geweldig geholpen. En … het mag er zijn, vinden wij, Mieke, Shannen en Marianne. We wensen jullie veel tennisplezier in 2019. Met sportieve groet! En dan kijken we nu terug op een zeer geslaagd zomer tennisseizoen 2018. Jammer dat onze fraaie kantine niet altijd open kon zijn door gebrek aan vrijwilligers…. Zowel recreatieve als competitiespelers konden hun balletje slaan op onze prachtig geprepareerde tennisbanen en gebruik maken van ons dito verzorgd clubhuis. Alles werd het hele jaar prima onderhouden door een enthousiaste groep vrijwilligers. Dank hiervoor. Het Venloosch Alt Veteranen toernooi was perfect georganiseerd en zeer geslaagd. De organisatie en begeleiding van deze activiteit komt helaas op een wel héél kleine groep terecht. Jammer dat er dan kritiek is, maar je kunt niet alles zelf doen, gebrek aan vrijwilligers …. Als bestuur kunnen en willen wij ons niet verschuilen achter het gebrek aan actieve ondersteuning door heel veel leden. Tennisclub Blerick Heymansstraat 103 5927 NP Blerick-Boekend Tel.: 077-382 83 93 www.tcblerick.nl E-mail: info@tcblerick.nl Dagelijks bestuur / secretariaat / ledenadministratie Vastenavondkampstraat 88 5922 AW Venlo-Blerick IBAN NL06INGB0003796298 t.n.v. TC Blerick Pagina 3

[close]

p. 4

www.editoo.nl Algemeen ledenvergadering AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING MAANDAG 7 JANUARI 2019 Geachte leden, Bij deze nodigt het bestuur u uit tot het bijwonen van onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, die zal worden gehouden op maandag 7 januari om 19.30 uur in ons clublokaal aan de Heymansstraat 103 te Blerick. AGENDA 1. Opening en ingekomen stukken 2. Inschrijving voor de rondvraag 3. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 15 januari 2018 4. Financieel verslag van de kascommissie 5. Financieel verslag van het bestuur over het afgelopen verenigingsjaar met begroting 2019 6. Vaststellen prijzen kantine, contributie, competitiebijdrage 7. Bestuursverkiezing (zie toelichting) 8. Mededelingen uit de commissies 9. Voorstellen c.q. mededelingen van het bestuur (zie toelichting) 10. Eventuele voorstellen ingediend door tenminste 10 leden 11. Rondvraag en sluiting. Toelichting bij punt 7: Bestuursverkiezing Er zijn vacatures voor: voorzitter Dagelijks Bestuur, voorzitter Jeugd Commissie, voorzitter ROC Kandidaten voor alle bestuursfuncties kunnen zich tot 10 dagen vóór de Algemene Ledenvergadering aanmelden met een aanbevelingsbrief, ondertekend door tenminste 10 leden. Toelichting bij punt 9: Voorstellen van het bestuur Het bestuur stelt voor om René Kip te huldigen in verband met zijn 25-jarig lidmaatschap. Het bestuur stelt voor om Gerard Roddeman en Frans van de Laar te huldigen in verband met hun 40-jarig lidmaatschap. Het bestuur hoopt op een grote opkomst. Pagina 4

[close]

p. 5

www.editoo.nl Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 15 januari 2018 1. Opening en ingekomen stukken Aanwezig: H. Haanen, L. Verberkt, J. Brouwer, F. Monreal, P. Bertrams, F. Verstegen, A. Tietema, A. Peeters, F. Brouns, M. Janssen, H. Jacobs, L. Halferkamps, J. Timp, F. van Wanrooij, N. Wolbers, J. Cuypers, W. v. Bergen, A. v. Lint, J. Korsten, F. Burm, T. de Leeuw, J.M. de Leeuw, J. Brummans, P. Hermsen, A. Mooren, C. Teelen, R. Siemes, H. Schroers, C. Huijs, M. Dumont, J. Hermans, W. Tiesen, J. Koopman, R. Holthausen, J. Gerards, J. Branderhorst, G. Muileman, J. Peeters, J. Cuppen, J. Jacobs, F. Boots, J. Kessels, S. Cuypers. Afwezig met afmelding: A. Nooijen, F. Moers, M. Schoon, P. van Hout, P.van der Schoor, J. Verlinden, J. Deckers, l. Idink, W. Warmerdam, M. Berbers, R. Zijmers, W. Strijbos, L.v.an Kempen, S. van Bergen, B. Jansen, J. Ruijtenbeek, P.Camps, P. Cartigny, C. Houwen, B. Liem, H. Timmermans, J. Vosbeek, N. Siderius, H. Martens, A. Voigt, D. Hoogeveen, A. Hulsken. Notuliste: J.M. de Leeuw vervangt de zieke secretaresse. Jos opent de Algemene Ledenvergadering 2018 en heet iedereen van harte welkom. Hij wenst allen een gezond en sportief 2018 toe. Er zijn geen ingekomen stukken. 2. Inschrijving voor de rondvraag Voor de rondvraag schrijven in: J. Peeters, F. Boots en F. Verstegen. 3. Vaststelling van de notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 9 januari 2017 De notulen worden, met dank aan de notuliste A. Nooijen, zonder op- of aanmerkingen vastgesteld. 4. Financieel verslag van de kascommissie P.van Hout, lid van de kascommissie, is afwezig. F.van Wanrooij leest het verslag d.d. 5 januari 2018 van de kascommissie staande de vergadering voor. De kascontrolecommissie geeft groen licht voor decharge en dankt de penningmeester niet alleen voor zijn werk in 2017 maar ook voor de vele voorafgaande jaren en wenst hem succes. Het verslag is in bezit van de penningmeester. Kascommissie 2019 bestaat uit: P.van Hout, A. van Lint. G. Muileman is reservelid. 5. Financieel verslag van het bestuur over het afgelopen verenigingsjaar met begroting 2018 De penningmeester T. de Leeuw heeft in 2017 de financiële administratie samen gedaan met F. Burm. Dit in het kader van een soepele en gedegen overdracht. Opgemerkt werd dat het aantal spelende leden intussen teruggelopen is naar ongeveer 200 leden en ongeveer 35 rustende leden. Ook het aantal jeugdleden is drastisch gedaald naar ongeveer 20. Ton stelt de gedetailleerde balans en resultatenoverzicht ter beschikking van de aanwezigen en geeft een toelichting op de stukken. Op aanvraag worden deze stukken aan de leden toegestuurd per mail: penningmeester@tcblerick.nl Korte samenvatting van de opmerkingen en voorstellen in deze jaarvergadering: - 2017 is afgesloten is met een verlies van € 3750,- De contributie wordt in 2018 verhoogd. (Zie Service december 2017) - De prijzen van de consumpties in de kantine worden niet verhoogd. - De volgende drukopdracht kan nog uit het Editoo-tegoed (€ 1400,-) bekostigd worden. Naar aanleiding van de toelichting wordt in de vergadering de opmerking geplaatst dat de Service op termijn digitaal aangeleverd gaat worden. Een aandachtspunt op dit moment is de communicatieverbetering, o. a. van de mailings. J. Korsten zal een voorstel doen voor een nieuwe vormgeving van de website en verbetering van de communicatiemiddelen. De vergadering is het eens met de voorzitter om decharge te verlenen aan de penningmeester. 6. Vaststellen prijzen kan- tine, contributie , competitiebijdrage Na een paar op- en aanmerkingen over o.a. verhouding kosten/inkomsten, worden alle bestuursvoorstellen over de prijzen van kantine, contributie , competitiebijdrage vastgesteld. 7. Bestuursverkiezing Voordracht bestuur: Penningmeester wordt F. Burm Redacteur Service (P.R.commissie) wordt M. de Leeuw Voorzitter Kantinecommissie wordt J. Koopman De leden van de Vergadering gaan hiermee akkoord Openstaande vacatures: Voorzitter Dagelijks Bestuur Voorzitter Jeugdcommissie Commissieleden voor het ROC, Jeugdcommissie, Wedstrijdcommissie en voor de Kantinecommissie 8. Mededelingen uit de commissies Commissie PR: 2018 zal naast de gebruikelijke PR-zaken vooral gebruikt worden voor de voorbereiding van 2019 omdat onze club dan 60 jaar bestaat. Aandacht voor dit jubileum kan ook een vliegwielfunctie hebben voor het aantrekken van nieuwe leden en voor de naamsbekendheid. S. Cuypers en M. Janssen organiseren de Service van maart. ROC: in 2018 zal weer een toernooi georganiseerd worden. Wedstrijdcommissie: zie Service. De najaarscompetitie 2017 verliep moeizaam dus hier gaan we in 2018 goed naar kijken om e.e. a. te verbeteren. Het gaat om de personeelsbezetting van de bar en van de teams. De wedstrijdcommissie bestaat nu uit 2 personen W. Simons en M. Dumont en dat is te weinig. We zoeken ook nog naar een gediplomeerde competitieleider. (VCL) Damesrecreatie: in 2018 wordt weer een lentetoernooi en een lady’s day georganiseerd. Jeugdcommissie: De tennisschool Personal Tennis is gestopt omdat ze geen personele invulling meer konden geven. Het bestuur geeft hoge prioriteit aan het op zeer korte termijn vinden van en kwalitatief goede tennisschool voor Pagina 5

[close]

p. 6

www.editoo.nl onze club. Onze jeugdleden tonen helaas te weinig interesse in georganiseerde toernooitjes. Technische commissie: Onderzocht wordt of er een nieuwe webcam aangeschaft moet worden. Het pinapparaat werkt nu goed. Voor de competitie wordt er een sfeerverlichting aangelegd. Uitbreiding van de commissie met J. Korsten, L. Halferkamps en C. Teelen. In januari 2018 wordt een nieuw afhangbord opgehangen door de KNLTB. 9. Mededelingen van het bestuur Huldiging van jubilarissen: G. Muileman en F. Boots worden van harte gefeliciteerd met hun 25-jarig lidmaatschap. J. Titulaer (afwezig), D. Hoogeveen (afwezig) en J. Brouwer (41 jaar lid) worden gefeliciteerd met hun 40- jarig lidmaatschap. J. Peeters en T. Kleuskens (afwezig) worden gefeliciteerd met hun 50-jarig lidmaatschap! Bloemen hoeven vanavond niet mee achter op de fiets, maar worden thuis bezorgd. Afscheid van: De voorzitter bedankt W. Tiesen voor haar inzet als voorzitter kantinecommissie. Erelid: Met een fantastische speech door de voorzitter wordt T. de Leeuw benoemd tot Erelid van TC Blerick en bedankt voor zijn jarenlange inzet als penningmeester. Ton blijft aan als lid-adviseur in het Dagelijks Bestuur. Applaus en een spontane receptie volgde! maakt en vanuit deze analyse een advies geeft aan het bestuur. - De technische commissie wordt verzocht om te kijken naar mogelijkheden voor een rolstoeltoilet. - Kunnen er buiten op het terras inbouwspeakers komen? - TC Blerick staat open voor samenwerking met Orion. Joost Zeelen is subsponsor van Orion. - Tossavond op donderdag/ woensdag, een toss-app? Wordt vervolgd geen concrete afspraken. - Voor een goed overzicht van in- en uitgaven moet iedere kantinedienst ook altijd op het formulier schrijven als het bedrag gepind is. - Altijd ongeveer € 50,- in kas laten. Zet op papier wat er precies in kas zit. - Heinz zal de formulieren voor J. Peeters kopiëren. - De Kantinecommissie komt op korte termijn bij elkaar. Jos maakt de agenda. - Er hoeft geen drankautomaat buiten te komen, afgesproken wordt dat vaste leden een sleutel krijgen om binnen te kunnen. - Het bestuur zal overwegen om net als andere clubs, lokkertjes aan te bieden in het kader van ledenwerving. Beter iets proberen dan niets doen! De vergadering wordt gesloten door de voorzitter met dank aan de inzet van iedereen. J.M. de Leeuw 10. Ingediende voorstellen. Geen voorstellen ingediend. 11. Rondvraag en sluiting Naar aanleiding van de gestelde rondvragen komen er levendige discussies. Kort samengevat volgen hier de antwoorden en afspraken: - Venloosch Alt staat in 2018 open voor deelnemers vanaf 17 jaar. Alle categorieën. 17+, 35+ en 45+ - N.a.v. de vraag over aanschaf van paddelbanen: de voorzitter stelt voor dat er een aantal leden een haalbaarheidsanalyse Pagina 6

[close]

p. 7

www.editoo.nl Venloosch Alt toernooi, editie 2018: Van maandag 20 augustus 2018 tot en met zondag 26 augustus 2018 werd wederom het traditionele Venloos Alt toernooi georganiseerd. Voor het eerst werd het toernooi opengesteld voor spelers vanaf 17 jaar. Hierbij werd het toernooi, dat jarenlang bekend stond als het onofficiële Limburgse veteranen kampioenschap, opengesteld voor een grotere doelgroep. Afnemende deelname heeft de organisatie doen besloten om deze wijziging toe te passen. Achteraf gezien heeft dit helaas nog niet geleid tot een groter deelnemersveld. Met net geen 100 deelnemers werd het toernooi onder prachtige weersomstandigheden gestart. Alle vooraf geplande wedstrijden konden onder goede weersomstandigheden gespeeld worden. Op het terras bekeken de toeschouwers, onder het genot van een drankje, de prestaties van de deelnemers. Voor de traditionele maaltijden waren ook dit jaar weer Mona en Bert verantwoordelijk. Samen met Gerard Muileman, Leo Verberkt en diverse vrijwilligers verzorgden zij een heerlijk menu. Op vrijdagavond had het ROC een “Beach-party” georganiseerd, waarbij de cocktails het hoofdbestanddeel vormden. Tot de late uurtjes gingen deze over de “toonbank”, waarbij de voetjes onder Caribische klanken over de dansvloer bewogen. Op de afsluitende zondag werden de finales gespeeld. Voor de kleintjes was er een luchtkussen en de, in groten getale aanwezige, toeschouwers konden genieten van mooie wedstrijden. Voor de prijsuitreiking werd wedstrijdleider Ton de Leeuw door de burgemeester van Venlo, de heer Scholten, verrast met een verdiend koninklijk lintje. Voorzitter Jos Brummans en bondsgedelegeerde Jack van Aerts konden na afloop terugzien op een geslaagd toernooi. Het gehele toernooi is op video vastgelegd. Van deze beelden is inmiddels een schitterende promotievideo gemaakt, die zal worden gebruikt om meer bekend- heid aan onze vereniging en het toernooi te geven. De organisatie van het Venloosch Alt toernooi zal zich gaan beraden over een nieuwe naam voor het toernooi. De naam refereert aan het veteranen toernooi dat het altijd is geweest. Door de toevoeging van de categorie 17+, zodat ook jongere deelnemers kunnen genieten van ons geweldig toernooi, past de vertrouwde naam niet meer bij het nieuwe elan. Tot slotte hebben wij als organisatie nog een verzoek aan u, leden van TC Blerick. Het toernooi valt en staat met de inzet van vrijwilligers. De accommodatie en de wedstrijden worden door vrijwilligers georganiseerd en verzorgd. Voor de bar- en keukenploeg is het al jaren een probleem om voldoende mensen te vinden die bereid zijn om een paar uurtjes mee te helpen. De mensen die zich ieder jaar weer opnieuw opgeven weten, dat het zeer gewaardeerd wordt. We vragen ook u te overwegen enkele uren van uw vrije tijd te investeren in de club, zodat we nog lang van dit mooie en bijzondere toernooi kunnen genieten. U kunt zich bij onderstaande personen aanmelden: Organisatie Venloosch Alt: Marcel Dumont (Voorzitter en toernooileider), Ton de Leeuw (Wedstrijdleider), Mieke de Leeuw (PR), Gerard Muileman (Accommodatie en keuken), Jacqueline Koopman (Bar). Venloosch Alt toernooi 2018 op zondag 26-8-2018 HE7 17+ Roman Vaynshteyn Peter Weijs 4-6 6-0 6-2. DE5 17+ Finale: Shannen Cuypers Pia Hoezen 6-2 2-0 Opgave HD4 17+ Finale: Floriaan Hendricks +Jean Schyns - Rick Oudenhoven + Rob Peelen 7-5 6-1. HD5 17+ Finale: Floriaan Hendricks + Jean Schyns - Jos van Aerts + Rob Peelen 6-0 6-1. HD6 17+ Finale: Stefan Konigs + Jos Souren - Rene Peeters + Ruud Peeters 7-6 6-4. HD7 17+ Finale: Marcel Dumont + Herman Hoeben - Martijn Geurts + Rene Kleuskens 7-6 6-2. DD6 17+ Finale: Lisa van Aerts + Sanne van Aerts - Susan Rademakers + Wiedya Tiesen 6-3 7-5. GD4 17+ Finale: Jos van Aerts + Mirna Cardinaals - Raymond Kniest + Levina Bramkamp 6-4 7-6. GD6 17+ Finale: Johan Jacobs + Susan Rademakers - Andreas Bramkamp + Diana Berretty 7-6 2-6 7-5. GD7 17+ Finale: Peter Weijs + Diana Berretty - Peter Ernst + Elena Ernst 6-2 6-7 6-4. DD7 35+ Finale: Manon Schoon + Roos Zijmers - Wilma Buis + Bep Jansen 6-7 6-4 6-2. HD6 50+ Finale: Jacques van Aerts + Bob van Bommel - Ton de Leeuw + Heinz Schroers 6-4 6-4. HD7 50+ Finale: Jos Brummans + Jos Teeuwen - Wim Deinum + Roel Truijens 6-7 6-4 6-4. Pagina 7

[close]

p. 8

www.editoo.nl Financieel Jaarverslag penningmeester over 2018, contributie 2019 en consumptieprijzen kantine 2019 Het financiële jaar 2018 is afgesloten zonder noemenswaardige winst of verlies. Dit resultaat is ontstaan door een aantal voor- en tegenvallers ten opzichte van de begroting voor 2018 waarvan de belangrijkste zijn: - Lagere opbrengst contributies dan begroot, door minder leden (-€2500,-). - De vrijwilligersbijdragen dekken ruimschoots de uitkeringen die betaald worden aan de vrijwilligers. Er was een 15-tal vrijwilligers die in totaal circa €700,- van hun te ontvangen vrijwilligersvergoeding aan de club hebben geschonken. - Lagere kantine-opbrengst (-€5000,-). Inkoop circa €7000,- lager dan begroot. - Inkomsten en uitgaven tennislessen voor de jeugd wijken behoorlijk af. Veel kinderen verlieten de club en er is slechts een kleine groep overgebleven. Minder inkosten lesgelden: €4000,- , minder uitgaven: €2000,-. - Door het wegvallen van een aantal sponsoren is €1400,- minder inkomsten. Diverse posten wijken iets naar boven of beneden af, maar maken dat in totaal nagenoeg geen winst of verlies wordt gemaakt. Alles bij elkaar komt er toch nog een redelijk resultaat uit, zeker gezien de grote verschillen in omzet en ledenaantal. Het ledenaantal is zorgelijk, het is al jaren aan het dalen en er is nog geen zicht op een herstel naar boven. Ook de inkomsten uit de kantine zijn gedaald en is vooral te wijten aan minder inkomsten tijdens de competitie, minder opbrengsten gedurende de week en een kleiner aantal deelnemers aan het Venloosch Alt toernooi. De kantine is veel minder vaak open door gebrek aan vrijwilligers die dienst willen doen. Contributie 2019 (zie aparte tabel) De contributie zal in 2019 niet worden verhoogd. Wel dient het ledental op peil te blijven en liefst flink te groeien om te voorkomen dat de contributie in de komende jaren niet moet stijgen. Dit is een speerpunt voor het bestuur in de komende jaren. De voor competitie spelende leden vorig jaar ingevoerde bijdrage in de kosten van €10,- per persoon (per competitieperiode, c.q. voor- en/of najaar) wordt gehandhaafd. De vrijwilligersbijdrage en de werkwijze wordt gehandhaafd zoals het tot nu toe was. P.S. De gedetailleerde balans en resultatenoverzicht worden op de jaarvergadering (maandag 7 januari 2019) ter beschikking gesteld aan de aanwezigen. Op aanvraag worden ze aan leden toegestuurd per e-mail (penningmeester@tcblerick.nl). Consumptieprijzen kantine 2019 De prijzen van de consumpties in de kantine worden niet verhoogd. De Bonkaart (10 consumpties) blijft €14,--. De contant prijzen blijven = €1,50 (1 bon) , €2,25 (1,5 bon). Afrekening in de kantine gaat plaatsvinden middels de nieuwe kassasysteem (zie elders) en blijft mogelijk contant of via pinbetaling. Pagina 8

[close]

p. 9

www.editoo.nl Contributie 2019 CONTRIBUTIES EN INNING VOOR JAAR 2019 (definitief na goedkeuring door de jaarvergadering januari 2019) (TC Blerick kent alleen een jaarcontributie, in 1 of 2 delen te voldoen) De inning van de contributie en andere verschuldigde bedragen vindt in 2019 volledig plaats via de applicatie van KNTB.Collect. Dit houdt voor de contributie in dat men begin februari een e-mail, brief en/ of sms ontvangt om de contributie te voldoen door een betaling via Ideal of aan te geven dat er automatisch geïncasseerd mag worden. Bij geen reactie binnen 10 dagen wordt opdracht gegeven voor incasso als het bankrekeningnummer bekend is. De rekening van de contributie kan in 1 (100%) of 2 keer (2x 50%) voldaan worden en dit is afhankelijk van de eigen opgave bij de aanmelding of later. De eerste keer is in februari en de 2e keer (bij in 2x betalen) is in juni. Wil je wijzigen in 2x stuur dan een mail naar info@tcblerick.nl. N.B. Afmelden als lid voor een volgend jaar dient voor 31/12 te gebeuren, anders worden alsnog minimaal €25,- kosten in rekening gebracht!! Contributies (jaarcontributie 2019 + vrijwilligersbijdrage €30,--p.p. voor senioren) : Senioren (ook 65+) per persoon € 140,-- + € 30,-- (geboortejaar 2001 of eerder) Echtpaar/samenwon. tot. per paar € 260,-- + € 60,-Studerend senior lid per persoon € 110,-- + € 30,-Junioren v.a. 12 jaar per persoon € 70,-- (1e jaar € 50,--) (geboortejaar 2002-2007) Junior (v.a.7 t/m 11 jr.) per persoon € 50,-- (1e jaar gratis) (geboortejaar 2008-2012) Niet spelend lid (rustend) per persoon € 30,-Winterlid (1/10-1/4) per persoon € 60,-Zomerlid (1/6-1/9) per persoon € 60,-Toeslag als geen machtiging voor automatisch incasso is afgegeven: € 5,-- p.p. (bankrekening moet opgegeven zijn) Inschrijfgelden (eenmalig) : Senioren/ Studerende senioren p.p. € 15,-Junioren p.p. € 5,-- Competitiespelende leden betalen een extra bijdrage, per persoon €10,-per competitieperiode (voor- en/of najaar). Tennisballen voor alle activiteiten, inclusief vrij spelen, worden het gehele jaar door de vereniging ter beschikking gesteld en zijn in de contributie inbegrepen. Kortingsregeling bij aanmelding in de loop van een kalenderjaar: Aanmelding na: 1/5 = 10% 1/9 = 70% 1/6 = 20% 1/10 = 80% 1/7 = 40% 1/11 = 100% (geen contributie meer in lopend jaar) 1/8 = 50% Lesgelden voor jeugdleden De tennislessen van leden tot 18 jaar worden via de tennisclub afgehandeld. Dit wil zeggen dat de tennisclub de kosten van de lessen in rekening brengt bij de jeugdleden en dat de tennisclub de afrekening verzorgt met de trainers. Door deze regeling kunnen de kosten van tennislessen voor de jeugdleden beperkt blijven en de trainingsgroepen niet te groot. De tennisclub zorgt voor aanvulling van de kosten uit subsidies en eigen middelen. De inning van lesgelden vindt eveneens plaats via KNLTB.Collect (zie contributie). Tijdstip van rekening is afhankelijk van de startdatum van de trainingen (meestal rond eerste trainingsdag) en wordt per e-mail aan de leden bekend gemaakt. Pagina 9

[close]

p. 10

Pagina 10 www.editoo.nl

[close]

p. 11

www.editoo.nl Nieuw kassasysteem bij TC Blerick Met het kassasysteem van Twelve wordt het werken en afrekenen in de kantine een stuk makkelijker. De voorraad kan beter bijgehouden worden en er is beter inzicht in de omzet. Het systeem zal in februari 2019 worden geïnstalleerd en dan wordt er ook een instructie in het gebruik gepland. De TENNIS-FIT-PENSIONADO’S van Tennisclub Blerick zijn echt anders dan de geranium-genieters van weleer. De pensionado’s van nu lijken in weinig meer op die van eerdere generaties. Zomer en winter, drie ochtenden per week bruist het bij TC Blerick van de tennisactiviteiten. Het sporten betekent voor de ruim 40 pensionado’s gezond en fit blijven gecombineerd met gezelligheid en sociale contacten. Niemand hoeft af te spreken voor een partijtje, je hoeft alleen te komen en je racket mee te nemen. Echt een unieke mogelijkheid. Na afloop van de vriendschappelijke maar niet minder spannende wedstrijden is er tijd voor samen gezellig napraten en een drankje. Heb je ook interesse kom eens op een maandag/ woensdag of vrijdagochtend vanaf 10.00uur langs op de Heymansstraat 103 in de Boekend. Oh ja, vergeet niet je racket mee te nemen. Tennisclub Blerick heeft een geridderd tennis-lid Ton de Leeuw (71) uit Hout- Blerick is zondag 26 augustus jl., als blijk van waardering vanuit de samenleving, benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de Koninklijke onderscheiding op de tennisbaan van TC Blerick uit handen van burgemeester Antoin Scholten. Het was tevens de finaledag van het Venloosch Alt Veteranen Toernooi. De Leeuw is al 28 jaar actief betrokken bij de organisatie van het toernooi. Daarnaast is hij al sinds 1997 lid van het bestuur van Tennisclub Blerick. De Blerickenaar was ook penningmeester van basketbalvereniging Venlo Sport Crusaders. Ton de Leeuw is sinds 2016 ook actief als vrijwilliger arbeidscoach in het project ‘Vluchtelingen investeren in participeren’ van Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland in Roermond en Venlo. Beste leden van TC Blerick, 2019 is een jubileumjaar. We bestaan 60 jaar! Het zou fijn zijn als we een aantal eerste ideeën en wensen binnenkrijgen, waarop verder gebouwd kan worden om het jubileumjaar tot een groot succes te maken. Graag mail naar: miekedeleeuw@hotmail.nl (let op .nl en niet .com) Je mag me ook bellen, 06-42249675 Met vriendelijke groeten, Mieke de Leeuw Vrijwilligers TC Blerick sponsoren de club! Een tiental vrijwilligers heeft zijn vrijwilligersinkomsten geschonken aan de club. TC Blerick heeft hierdoor meer dan € 500,- extra sponsorinkomsten. Bedankt hiervoor! Zwoegersdag Op 4 november vond de jaarlijkse zwoegersdag plaats. Dit jaar waren de vrijwilligers die zich 12 uur of meer hadden ingezet, met hun partners uitgenodigd. Het werd een gezellige avond met drank en kaas en veel gepraat. De circa 50 aanwezigen hebben een leuke avond beleefd. Zet je je in als vrijwilliger komend jaar en maak deze zwoegersdag ook mee! Pagina 11

[close]

p. 12

www.editoo.nl In memoriam Een bijzonder mens heeft ons verlaten, maar haar sterke geest blijft ons nabij. Op 21 november is ons oud-lid Dini Hoek overleden. Wij herinneren Dini als iemand die weinig nam en veel gaf, altijd hartelijk en warm. Bekend als o.a. vrijwilligster bij de organisatie van competities en damesrecreatie. Wij wensen Bert en familie heel veel sterkte met het verlies van hun dierbare Dini. Bestuur en leden TC Blerick naar de leden van de technische club. Zij spreken dan onderling af hoe en wie dit gaat oppakken. Op deze manier denken we de meeste klussen te kunnen klaren. De praktijk zal dit uitwijzen. Als iemand zich bij de technische club wil aansluiten, kan hij contact met mij opnemen. Het kan natuurlijk ook zijn dat er iemand is die nu denkt: “dat voorzitterschap lijkt mij wel iets”, neem dan spoedig contact op met mij of iemand van het bestuur. We kunnen e.e. a. dan nog vóór 1 januari in gang zetten. Gerard Muileman ROC: Het ROC heeft het afgelopen jaar weer het een en ander gedaan. We hebben een feestje georganiseerd voor de huldiging van de kampioenen. Ondanks de kleine opkomst werd het toch heel leuk. Helaas is het gezelligheidstoernooi niet doorgegaan omdat er te weinig aanmeldingen waren. Het thuisblijverstoernooi, dat we normaal samen met de Kaetelberg organiseren, is grotendeels door ons gerealiseerd. Gelukkig waren er genoeg aanmeldingen. De avonden waren heel gezellig, waardoor het een zeer geslaagd toernooi werd. De feestavond van het Venloosch Alt Veteranen Toernooi was een succes. Met name de zelfgemaakte cocktails vielen goed in de smaak. Tot slot hebben we de zwoegersavond georganiseerd. We boden allerlei spelletjes aan, maar het merendeel vond het gezelliger om lekker te kletsen met een biertje en een uitgebreide kaasschotel. Al met al is het een goed jaar geweest. Dan wil ik nog even een persoonlijke mededeling doen. Zoals jullie weten ga ik verhuizen naar Grubbenvorst. Daar word ik lid van de tennisclub, dus leg ik hierbij al mijn functies en werkzaamheden bij TC Blerick neer. Ik hoop dat mijn opvolger veel gezellige activiteiten voor de club gaat organiseren. Veel plezier en bedankt voor alle mooie tennisjaren. We zullen elkaar waarschijnlijk wel weer ontmoeten tijdens het Venloosch Alt VeteranenToernooi. Wiedya Tiesen namens het ROC DRC: De Dames Recreatie Commissie organiseert slechts enkele activiteiten per jaar: het Lentetoernooi, de Ladiesday en het tossen op de maandagen. Deze activiteiten worden enthousiast bezocht, maar helaas door steeds minder deelneemsters. Het is dan ook erg moeilijk nog extra bijeenkomsten te organiseren, die op voldoende belangstelling kunnen rekenen. Maar, we staan altijd open voor ideeën. Daarom hierbij een oproep aan de vrouwen van Tennisclub Blerick om met iets leuks te komen voor ons jubileumjaar. We zullen dit dan zeker meenemen in de planning van 2019. Technische Commissie: Met ingang van januari 2019 gaat er e.e.a. veranderen bij de Technische Commissie. Ik heb bij het bestuur aangegeven per 1 januari 2019 te stoppen als voorzitter. Zolang we nog geen opvolger hebben gevonden, zijn Leo Halferkamps, Cor Huys en Cor Theelen bereid samen met mij zitting te nemen in een technische club. Wij zullen zo goed mogelijk alle voorkomende technische zaken gaan uitvoeren. Hoe gaat dit er in de praktijk uitzien? Vanaf januari kan iedereen die iets te melden heeft over technische defecten of die ideeën heeft over vernieuwingen op technisch gebied of anderszins, een mail sturen naar klussen@tcblerick.nl. Deze mail wordt doorgestuurd Pagina 12

[close]

p. 13

www.editoo.nl Najaarscompetitie 2018 Vrijwillgigerswerk Van 14 september 2018 tot 27 oktober 2018 werd de najaarscompetitie gespeeld. Drie teams van de TC Blerick hadden zich voor deze competitie ingeschreven. Dit was aanzienlijk minder dan voorgaande jaren. De dames dubbel 35+ speelde op vrijdagavond en wist zich probleemloos te handhaven in de 3e klasse. Ze werden uiteindelijk 4 in de eindklassering. Op zaterdag werden twee gemengd 17+ teams ingeschreven, die door de KNLTB werden ingedeeld in dezelfde poule. Nadat alle wedstrijden waren gespeeld eindigde het team Blerick 2 als 2e, met één verliespartij tegen de uiteindelijke kampioen Ray-Prickers uit Weert. Het team Blerick 1 werd 3e in de eindklassering. Het onderlinge duel werd gewonnen door het team van Blerick 2. Geactie leden en vrijwilligers, Wij willen nogmaals de mogelijkheden van de vrijwilligerswerk binnen onze tennisclub onder de aandacht brengen. Mocht je interesse hebben om wellicht als vrijwillger in een van de comissies te participeren, of met een bepaald onderdeel waarmee de commissie belast is je vrijwillgersbijdrage terug te willen verdienen, nodig ik jullie van harte uit te reageren! Dit kan rechtstreeks naar de afzonderlijke commissies of per mail naar : info@tcblerick.nl Biljart TC Blerick heeft een professioneel biljart (Wilhelmina)gekocht dat eind december geplaatst is in de club. Voor de liefhebbers staat het vanaf januari ter beschikking om er volop op te spelen. Wellicht kan er binnen TCB een biljartclubje ontstaan. Heb je een keu over, dan graag aan de club geven! Pagina 13

[close]

p. 14

www.editoo.nl Toelichting activiteiten 2019 Senioractiviteiten (zie altijd ook de aankondigingen in de Service en website) Competitie (april/mei en sept/nov) – bedoeld voor leden die ook wedstrijdtennis tegen andere verenigingen willen spelen. Voor junioren (wo, za, zo), dames (di), en dames/heren (vr, za, zo). Nadere info Marcel Dumont, competitieleider. Let op: veel banen zijn voor de competitie gereserveerd op de speeldagen. Vooraf informeren of vrij spelen mogelijk is. Lentetoernooi + tossen dames (vanaf april ma-middag) – georganiseerd door de DRC, bedoeld voor senioren dames van beginners tot gevorderden. Verdere info Alice Tietema, DRC. Thuisblijverstoernooi (laatste week juli) – Samen met andere clubs en georganiseerd door de ROC, bedoeld voor alle seniorleden van beginners tot gevorderden. Gespeeld wordt op de avonden in dubbels en mix vorm (poules), ook op andere clubs. Verdere info ROC. Venloosch Alt toernooi (week 34) – open toernooi (inschrijving open voor iedereen die lid is van de KNLTB) voor senioren vanaf 17 jaar, met name voor alle speelsterktes (3 t/m 8). Nadere info Ton de Leeuw, Wedstrijdleider. Let op: banen voor toernooi gereserveerd op de avonden van de speeldagen vanaf 17uur. Lady’s Day (september, 1 hele dag) - georganiseerd door de DRC, bedoeld voor senioren dames van beginners tot gevorderden (ook van andere verenigingen). Verdere info Alice Tietema, DRC. Herentennis (september, 1 hele dag) - georganiseerd door de ROC, bedoeld voor senioren heren van beginners tot gevorderden. Verdere info Wiedya Tiesen, ROC. Clubkampioenschappen (maart/september) georganiseerd door de Wedstrijdcommissie en bedoeld voor senioren van alle sterkten en leeftijden. Nadere info Marcel Dumont, Wedstrijdcommissie. Let op: banen voor kampioenschappen gereserveerd op de speeldagen in de avond. Tossen (elke donderdagavond vanaf 19.00 uur (iets eerder komen om ingedeeld te worden), hele jaar door)- bedoeld voor alle seniorleden voor alle sterkten. Indeling in dubbelpartijen door loting, men kan zonder partner/afspraak komen. Wintercompetitie: (oktober t/m maart), voor teams van minimaal 4 personen uit alle clubs in de regio Venlo op ca.12 zaterdagen in dubbels voor beginners en gevorderden. Verdere info ROC. Senioren toss – elke maandag/woensdag/vrijdagochtend vanaf 10uur wordt er ingedeeld om 2x 40 minuten te dubbelen. Junioractiviteiten (worden op de website en in de Service zoveel mogelijk verder aangekondigd, info voorzitter Jeugdcommissie.) Lokale jeugdtoernooien voor alle leeftijden en sterktes Jeugdclubkampioenschappen Diverse toernooitjes en activiteiten. Aankondiging in Service, Website en via e-mail naar leden. Pagina 14

[close]

p. 15

www.editoo.nl Interview met Simeon Hol Hij is altijd een gedreven persoon en erg enthousiast in zijn tennis! Reden genoeg om eens kennis te maken met Simeon. 5. Waarom ben je les gaan geven? Ik vind sporten in het algemeen superleuk en tennis al helemaal. Ik hoop met mijn lessen de kinderen dezelfde positieve beleving van tennis te geven, die ik zelf vroeger had. 6. Hoe lang speel je zelf al tennis en hoe lang geef je al les? Ik speel 22 jaar tennis en geef nu 3 jaar les. 1.Wat zijn je sterke kanten? Ik ben erg gedreven om leerlingen beter te laten tennissen, waarbij ik me ervan bewust ben dat iedere persoon een andere benadering nodig heeft. Ik ben altijd eerlijk en een sociaal persoon. 2. Je bent na afloop van de training aan onze kids echt tevreden als…. ze plezier hebben gehad en vooruit zijn gegaan met een bepaalde slag of het spelinzicht. 3. Hoe oud was jij toen je begon te tennissen? Ik ben begonnen toen ik 6 jaar oud was. Ik raakte toen al redelijk snel verslaafd aan het spel. 4. Wie is je favoriete tennisspeler en -speelster? In mijn jeugd was ik altijd voor Rafa, maar ik kan nu echt van meer spelers genieten. Bij de dames ben ik natuurlijk voor Kiki. 7. Wat doe je speciaal om jonge kinderen te motiveren om te blijven tennissen? Ik probeer ze zoveel mogelijk op een speelse manier te laten leren uit spelvormen. Ik doe ook aanspeeloefeningen om echt aan de techniek te werken. Hoe sneller de leerlingen beter gaan tennissen, hoe groter het spelplezier. Ik probeer altijd een goede combinatie van beide methodes te maken. 8. Welke tennisactiviteiten heb je voor kinderen? Helaas op dit moment erg weinig in verband met het aantal tennislessen bij de jeugd. 9. Wat voor soort lessen kun je aan volwassen leden van TC Blerick geven? Kun je daar iets meer over vertellen? Aan volwassenen geef ik best veel les, maar helaas nog niet bij TC Blerick. Bij volwassenen pas ik de lessen aan het niveau en de leeftijd aan. Met beginners werk ik aan basisprincipes en ik maak ze bewust van wat ze qua beweging doen. Met gevorderden ga ik al meer technisch aan de slag. Bij beide groepen geef ik ook lessen over hoe je het beste kunt focussen en de punten kunt benaderen. Pagina 15

[close]

Comments

no comments yet