วารสาร Smart ปีที่ 20 ฉบับที่ 209 มกราคม 2562 ฉบับพิเศษ

 

Embed or link this publication

Description

ฉบับพิเศษ มาร่วมกันสร้างวัฒนธรรม ด้วยการทำบ้านปลอดบุหรี่

Popular Pages


p. 1

ว า ร ส า ร เ พื่ อ ค น รุ น ใ ห ม ไ ม สู บ บุ ห รี่ ปที่ 20 ฉบบั ที่ 209 มกราคม 2562 ฉบับพิเศษ เสดขุ ็กขีๆสสุขใดจใส บปา นลปอลดอภดยั บในหุ รี่ มดาวรยว กมากรนัทสำบราา นงวปัฒลอนดธรบรุหมร่ี มูลนธิ ิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี ขอขอบคณุ ภาพจาก :

[close]

p. 2[close]

p. 3

บทบรรณาธิการ : ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ มลู นิธิฯ กบั งานควบคมุ ยาสูบ ในสองปีที่ผ่านมา ที่สำ�คัญท่ีสุดคือ การท่ีสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ เห็นชอบพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ภายหลงั จากทที่ กุ ฝา่ ยในสงั คมไทย ไดร้ ว่ มกนั ฟนั ฝา่ การขัดขวางร่างกฎหมายฉบับนี้จากบริษัทบุหร่ีและเครือ ข่ายผลประโยชน์ ตอ่ สูก้ ันยืดเยื้อถงึ 5 ปกี ว่า กวา่ จะผา่ น กฎหมายน้อี อกมาได้ เป็นเวลาสองปีที่มูลนิธิรณรงค์ฯ ทุ่มเททั้งเวลาและ รวมพลงั ทุกแผนงานในการสนบั สนนุ ตลอดเส้นทางเดินของ ร่างกฎหมายควบคมุ ผลติ ภณั ฑย์ าสูบ กฎหมายฉบบั ใหมน่ น้ี �ำ มาตรการตา่ ง ๆ ในอนสุ ญั ญา ควบคุมยาสูบมาบรรจุไว้ ตั้งแต่การห้ามโชว์ซองบุหร่ี ห้ามแบ่งขายเป็นมวน เพิ่มอายุที่จะขายแก่เด็ก ห้ามทำ� ซีเอสอาร์ ให้พิมพ์ซองบุหร่ีแบบเรียบ เจ้าของสถานท่ี สาธารณะต้องเตือนผู้สูบบุหร่ีไม่ให้สูบในที่ที่กฎหมายห้าม สบู เปน็ ตน้ ซงึ่ ถา้ หากสามารถบงั คบั ใชก้ ฎหมายใหมน่ อี้ ยา่ ง มีประสทิ ธิภาพ จะลดจำ�นวนคนไทยท่สี บู บหุ รไี่ ดเ้ รว็ ขน้ึ กฎหมายใหม่น้ียังกำ�หนดให้มีกลไกควบคุมยาสูบ ในระดับจังหวัด ซึ่งเป็นจุดอ่อนของงานควบคุมยาสูบของ ประเทศไทยมาโดยตลอด เน่ืองจากที่แล้วมามีแต่กฎหมาย การบังคับใช้กฎหมายในพ้ืนที่ไม่มีโครงสร้าง ไม่มีผู้รับผิดชอบ ทจี่ ะท�ำ ตามแผนควบคมุ ยาสูบทีก่ ระทรวงสาธารณสุขเขียนไว้ แต่การท่ีจะทำ�ตามที่กฎหมายเขียนไว้ ตามแผนควบคุมยาสูบ ทก่ี ำ�หนดไว้ พื้นทีห่ รอื จังหวัดต่าง ๆ ตอ้ งมคี วามรอู้ ย่างนอ้ ย ก็พ้ืนฐานงานควบคุมยาสูบ ทั้งส่วนของภาคราชการและภาค ประชาชน แผนงานของมลู นธิ ริ ณรงคเ์ พอ่ื การไมส่ บู บหุ รใี่ น 2 ปที ี่ ผา่ นมา จงึ ใหน้ ้ําหนกั กบั การเสริมสร้างสมรรถนะการควบคุม ยาสูบในระดับจังหวัด ต้ังแต่เครือข่ายสื่อท้องถิ่น เครือข่าย เยาวชน เครือข่ายครู เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้อง ถน่ิ เพ่ือให้เครือข่ายเหลา่ น้ี ท�ำ งานอย่างบรู ณาการ กบั คณะ กรรมการควบคมุ ยาสบู จงั หวัด ท่ีมีผวู้ า่ ราชการเปน็ ประธาน สสจ. เปน็ เลขานกุ าร มีหน่วยงานราชการในจงั หวดั 14-15 หนว่ ยงานและผทู้ รงคณุ วฒุ อิ กี 6 ทา่ น รว่ มกนั ขบั เคลอ่ี นงาน ควบคุมยาสูบในจงั หวัด และนี่คอื ทิศทางงานควบคุมยาสูบของประเทศไทย ท่ี ทกุ ฝา่ ยตอ้ งรว่ มมอื กนั ท�ำ ตามทกี่ ฎหมายและแผนงานทก่ี �ำ หนด ประเทศไทยจงึ จะเรมิ่ เหน็ ลทู่ างสสู่ งั คมทป่ี ลอดบหุ รใี่ นไมช่ า้ ครบั 1 SMART 1

[close]

p. 4

ผลักดนั นโยบาย : ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกจิ มาตรการซองบหุ รแี่ บบเรียบ หลังจากที่ประเทศต่างๆ ห้ามบริษัทบุหรี่ โฆษณาส่ง เสริมการขายในทุกสื่อและทุกช่องทาง ซองบุหรี่จึงเป็นสื่อ สดุ ทา้ ยทบี่ รษิ ทั บหุ รใี่ ชใ้ นการโฆษณาและสง่ เสรมิ การขาย ผา่ น การแสดงเครอื่ งหมายการค้าเพือ่ อวดอา้ งแบรนด์ การใชโ้ ลโก้ การพิมพ์ลวดลายสีสัน การใช้สีเพ่ือสื่อถึงรสชาติบุหร่ี เช่น สี แดงแทนรสชาตปิ กติ สฟี า้ แทนรสออ่ น สเี ขยี วแทนรสเมนทอล หลงั จากทป่ี ระเทศตา่ งๆ ออกกฎหมายหา้ มใชค้ �ำ วา่ “รสออ่ น” “ไลท์” หรอื “ไมล์ด” เป็นต้น ดงั นน้ั เพอ่ื ขจดั อทิ ธิพลของการออกแบบซองบุหรีใ่ ห้เยา้ ยวนเพ่ือดึงดูดลูกค้าท้ังหน้าเก่าและหน้าใหม่ อนุสัญญาควบคุม ยาสบู จงึ ก�ำ หนดใหป้ ระเทศตา่ งๆ ออกกฎหมาย “ซองบหุ รแ่ี บบ เรียบ” “Plain Packaging” ซ่ึงห้ามพิมพ์เครื่องหมายการค้า โลโก้ สีสนั พมิ พ์ไดแ้ ต่ชอ่ื ยีห่ ้อเป็นตวั อกั ษรดว้ ยขนาดทีก่ ฎหมาย ก�ำ หนด บนพนื้ สซี องที่กฎหมายกำ�หนดเท่านนั้ คำ�วา่ “ซองบุหร่ีแบบเรียบ” จงึ หมายถงึ พื้นทบ่ี นซองบหุ ร่ีท่ีนอกเหนือจากทตี่ อ้ งพิมพภ์ าพคำ�เตือนพษิ ภัยตาม ท่ีกระทรวงสาธารณสุขกำ�หนดแล้ว พื้นที่ท่ีเหลือบนซองบริษัทบุหรี่จะพิมพ์ได้เพียงช่ือย่ีห้อบุหร่ีเป็นตัวอักษรตามท่ี กฎหมายกำ�หนดเท่านนั้ 2

[close]

p. 5

...ลดนักสบู หน้าใหม.่ .. เม่ือบริษัทบุหร่ีจะถูกตัดเครื่องมือช้ินสุดท้�ยใน ก�รโฆษณ�สินค้�แห่งคว�มต�ย จึงต่อสู้อย่�งหมดหน้�ตัก ประเทศอ่ืนที่ออกกฎหม�ยนี้มี 5 ประเทศท่ีถูกฟ้องศ�ล ท้ังศ�ลภ�ยในประเทศ และศ�ลระหว่�งประเทศ รวมถึง องคก์ �รก�รค�้ โลก รวมท้ังหมด 10 ศ�ล ซ่ึงบริษทั บุหร่ีแพ้ คดที งั้ หมด กฎหม�ยควบคุมผลติ ภณั ฑย์ �สบู ฉบับใหมข่ องเร� ม�ตร� 38 กำ�หนดให้บริษัทบหุ ร่ีใช้ซองบุหร่แี บบเรยี บ เป็น ส�เหตทุ ีท่ �ำ ใหร้ �่ งกฎหม�ยใช้เวล� 6 ป ี กว�่ ท่ีจะผ่�นออกม�ได ้ พรอ้ มกบั มมี �ตร� 38 อยู่ในกฎหม�ย ซึ่งหากซองบหุ รแี่ บบเรียบสง่ ผลตอ่ นักสูบไทย เหมอื นกบั ผลท่ีเกดิ ขนึ้ ในออสเตรเลยี ซองบหุ รแี่ บบเรยี บจะ ทำาให้นักสูบไทยลดลงปีละ 100,000 คน คุ้มกบั ทพ่ี วกเราทุกฝา่ ยได้รว่ มกันตอ่ สู้จนไดก้ ฎหมายนีม้ า บรษิ ัทบหุ ร่อี าจจะฟอ้ งศาล เพือ่ ลม้ การประกาศใชซ้ องบหุ ร่ีแบบเรยี บของประเทศไทยได้ แต่เขาจะไมช่ นะ 3

[close]

p. 6

ศูนยข์ ้อมูลออนไลน์ : โอภาส จั่วทอง www.ashthailand.or.th เปน็ หนงึ่ ก�ำ ลงั ส�ำ คญั ทช่ี ว่ ยขบั เคลอ่ื นใหม้ ลู นธิ ริ ณรงคเ์ พอื่ ก�รไมส่ บู บหุ ร ี่ เผยแพรข่ อ้ มลู ข�่ วส�รใหถ้ งึ กลมุ่ เป�้ หม�ย และภ�คเี ครอื ข�่ ยไดอ้ ย�่ งมีประสิทธิภ�พ กบั โครงก�รศนู ยข์ ้อมูลออนไลน ์ (Online) ในช่วงทผี่ �่ นม� มูลนธิ ริ ณรงคเ์ พอื่ ก�รไม่สูบบุหรี่ได้ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รส่ือส�รออนไลน์ จึงได้มุ่งเน้นในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการ ควบคุมยาสบู ผา่ นชอ่ งทางต่าง ๆ ของ Social Media เพอ่ื ใหเ้ ข้าถงึ กล่มุ เป้าหมายไดอ้ ยา่ งทันสถานการณ์ อกี ทั้งยัง ส่งเสรมิ และสนับสนุนให้ภาคเี ครอื ขา่ ยรณรงคค์ วบคุมยาสบู ผ่านช่องทางสื่อออนไลนอ์ ีกด้วย ก�รพัฒน�และรวบรวมข้อมูลด้�นก�รควบคุมย�สูบไว้บนสื่อ ออนไลน์นั้น จำ�เป็นต้องมีเว็บไซต์หลักให้ส�ม�รถสืบค้นข้อมูลได้ ท่ี เว็บไซต์ ashthailand (www.ashthailand.or.th) เปน็ คลงั ขอ้ มูล ควบคุมย�สูบท่ีสืบค้นได้ง่�ย อีกทั้งยังมีการรวบรวมข้อมูลของภาคี เครือข่ายในแต่ละพื้นท่ีเข้ามาไว้ด้วยกันเพ่ือสะดวกในการค้นหา ขอ้ มูลกับภาคีเครอื ขา่ ยอน่ื ๆ ไดง้ า่ ยข้ึน ด้วยระบบฐานขอ้ มูล GIS ที่ระบุตำ�แหน่งพ้ืนที่ของเครือข่�ยท่ีทำ�ง�นด้�นก�รควบคุมย�สูบบน แผนท่ีของ Google Map ทำ�ให้ค้นห�และติดต่อเครือข่�ยในสถ�น ทนี่ นั้ ๆ ได้อย�่ งง่�ย ซ่ึงในระบบ GIS จะมีขอ้ มลู ก�รตดิ ต่อ สถ�นที่ และกจิ กรรมเดน่ ทไ่ี ดท้ ำ�ม�แล้ว ใหส้ �ม�รถศึกษ�เพ่ือเป็นแนวท�งใน ก�รร่วมทำ�ง�นด�้ นก�รควบคมุ ย�สูบได้ 4

[close]

p. 7

Smart online : สขุ สนั ต์ เสลานนท์ จ�กก�รดำ�เนินง�นของศนู ย์ขอ้ มลู ออนไลน ์ พบ ว่� รูปแบบก�รส่ือส�รและคว�มสนใจรับสื่อออนไลน์ เปลย่ี นแปลงไปอย�่ งรวดเรว็ โจทยส์ �ำ คญั ของก�รด�ำ เนนิ ง�นคอื ทำ�อย�่ งไรทจ่ี ะสือ่ “สาร” ท่ีมอี ยใู่ ห้ส�ม�รถเข�้ ถึงกลุ่มคนท่ีหล�กหล�ยบนโลกออนไลน์ได้ ก�รดำ�เนิน ง�นในระยะน้ี จึงเนน้ ก�รแปลง “สาร” ให้หล�กหล�ย โดยเลือกรูปแบบท่ีเป็นที่นิยมและอยู่ในคว�มสนใจของ ผ้ใู ชเ้ ป็นส�ำ คัญ ข้อมลู นำ�เสนอในรูปแบบส่ือมัลติมีเดยี มีคลปิ สมั ภ�ษณ์ ก�ร Live สด กิจกรรมของเครือข่�ย เพ่ือเป็นช่อง ท�งก�รสอ่ื ส�รและเผยแพรก่ จิ กรรมก�รรณรงคข์ องภ�คี ท้ังนกี้ �รส่อื ส�รขอ้ มูลต�่ ง ๆ เพื่อใหเ้ ข้�ถงึ กลมุ่ เป�้ หม�ยได้นั้น จ�ำ เป็นตอ้ งมรี ปู แบบใหม ่ ๆ ทีน่ ่�สนใจ ทันต่อสถ�นก�รณ์ที่สังคมนิยมในช่วงเวล�น้ัน ๆ และ หล�กหล�ยช่องท�ง รวมถึงก�รเปด Smart Channel เครือข่�ยนักรณรงค์ และสื่อมวลชนทุกแขนงในระบบ ออนไลน์ ได้อย่�งรวดเร็วและแชร์ข้อมูลต่อกระจ�ยใน วงกว�้ งม�กขนึ้ ทส่ี �ำ คญั ใหเ้ ข�้ กบั ยคุ สมยั ก�รสอ่ื ส�รก�ร รณรงค์ในยคุ 4.0 ภ�ยใตเ้ วบ็ ไซต ์ www.ashthailand.or.th โดยสงั เคร�ะห์ 5

[close]

p. 8

ศูนยส์ ่ือรณรงคเ์ พอื่ ก�รไมส่ ูบบหุ ร่ี : เพญ็ ประภ� ชิระกลุ ศูนยส่ือรณรงคเ พ่ือการไมส่ ูบบุหร่ี ศนู ยส์ อื่ รณรงคเ์ พอื่ การไมส่ บู บหุ รม่ี วี ตั ถปุ ระสงคข์ องการดาำ เนนิ งานเพอื่ สนบั สนนุ สอื่ ใหก้ บั องคก์ รตา่ งๆ ถือเป็นเครื่องมือสำาคัญท่ีพยายามเอ้ือให้สามารถขับเคล่ือนงานได้อย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเน่ือง และไม่เป็น ภาระงานให้ภาคี ที่ผ่�นม�เกิดกระแสก�รเลิกสูบบุหร่ี เนอื่ งในโอก�สวันงดสูบบหุ รีโ่ ลก 31 พฤษภ�คม ประเดน็ “บหุ รตี่ วั รา้ ย ทาำ ลายหวั ใจ” เพอ่ื แสดง ถึงผลกระทบของบุหรี่ ซ่ึงเป็นต้นเหตุของโรค หัวใจและโรคหลอดเลือดอื่นๆ และรวมถึงโรค เส้นเลือดสมอง ซ่ึงถือว่�เป็นอันดับต้นของก�ร เสียชีวิต ทำ�ให้เกิดกระแสหันกลับม�สนใจรักษ�สุขภ�พ กันม�กข้ึน สำ�รับส่ือ gimmick ท่ีใช้ในก�รทำ�กิจกรรม อ�ท ิ ท่ตี ั้งโต๊ะ พดั รปู หัวใจ หมวก สนับสนุนให้ภ�คีน�ำ ไป ใช้รณรงคฯ์ เร�จะพบเหน็ ไดต้ �มหน�้ สอ่ื Social มที ้งั นำ� ไปดดั แปลงผลติ กนั เองเพอ่ื ใหเ้ ข�้ กบั บรบิ ทของแตล่ ะพน้ื ท ี่ ถือเป็นเร่อื งดีและน่�ช่ืนชม 6

[close]

p. 9

เร�ยงั มสี อ่ื ส�ำ หรบั สนบั สนนุ ใหก้ บั เดก็ ปฐมวยั ในรปู แบบหนงั สอื ภ�พนทิ �น สำ�หรับเด็กปฐมวัย เรอื่ ง ม�รส์ แมนกบั ย�ยเช้� ตอน ปร�บปศี �จบุหรี่ โดยได้รบั เกียรติจ�ก รองศ�สตร�จ�รย์เกริก ยุ้นพันธ์ ผู้เชี่ยวช�ญด้�นสื่อเด็ก ท่ีว�ดภ�พ ก�รต์ ูนพรอ้ มเรียบเรียงเร่ืองร�ว จนเกิดเปน็ หนงั สือภ�พนิท�น และท�งศูนย์สอ่ื รณรงค์ฯ ได้ผลิตสื่อโปสเตอร์บ้�นปลอดบุหร่ี และโปสเตอร์บทอ�ขย�นสำ�หรับ เดก็ กล่องออมสิน ภ�พระบ�ยสี โมบ�ยบ้�นปลอดบุหร ี่ เพื่อเชญิ ชวนโรงเรียนที่ สนใจแจง้ คว�มประสงค์ขอรบั สอ่ื ชดุ “บ้�นปลอดบหุ ร”ี่ ไปใช้ในก�รจดั กิจกรรม เนอ่ื งในวนั เดก็ แหง่ ช�ต ิ ไดท้ ่ี www.smokefreezone.or.th หรอื email : info@ ashthailand.or.th Line@smokefreezone “ ” 7

[close]

p. 10

Gen Z Gen Strong : ชวาลา ภวภตู านนท์ ณ มหาสารคาม มูลนธิ ิรณรงคเ์ พื่อการไมส่ ูบบุหร่ี ได้เปด ตวั โครงการ GenZ Gen Strong : เลอื กไมส่ บู ข้นึ เม่อื วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ซ่ึงเป็นโครงการท่เี น้นปกป้องเยาวชน อายุระหวา่ ง 7 – 20 ปี จากการสบู บุหรี่ ซ่ึงเยาวชน กลุ่มนี้คือเป้าหมายนักสูบหน้าใหม่ของบริษัทบุหร่ีนั่นเอง กิจกรรมในช่วงปีแรกจะเน้นการสื่อสารกับเยาวชน Gen Z ผา่ น Social Media โดย ใช้คลิปรณรงค์ ช่อื “ฟังเสยี งเรา...ฟงั เสียงคนอื่น คดิ ก่อนเลอื ก” โดยมนี อ้ ง ๆ ดารานกั แสดงมาร่วมรณรงค์เพือ่ จุดประกายและช้ใี ห้เหน็ ว่า เดก็ Gen Z เป็นเดก็ รุน่ ใหม่สามารถคดิ และเลือก สง่ิ ทีด่ ีทสี่ ุดให้กบั ตวั เองได้ จ�กก�รจดุ กระแสคว�มเป็น Gen Z Strong : เลอื กไมส่ บู ทำ�ใหเ้ กิดกจิ กรรมอ่นื ๆ ต�มม� เพือ่ เช่อื มและ แชรส์ ง่ิ ด ี ๆ เปด โอก�สใหเ้ หล�่ Gen Z ทั่วประเทศ มีพืน้ ที่ในก�รโชว์ศักยภ�พของตวั เอง กจิ กรรมเสริมหนนุ เพื่อ พฒั น�และเตมิ คว�มรดู้ �้ นต�่ ง ๆ เกี่ยวกบั ก�รควบคุมย�สูบใหก้ บั เหล�่ Gen Z • กิจกรรมก�รอบรมพฒั น�ศักยภ�พด�้ นต�่ ง ๆ ก�รเปดโอก�สให้เย�วชนได้เข้�ร่วมก�รสัมมน� หรือ อบรมระดับประเทศ โดยกระบวนก�รต�่ ง ๆ จะเน้นให้ เย�วชน Gen Z มีส่วนร่วมในก�รระดมคว�มคดิ เสนอ คว�มคดิ เห็น • กิจกรรมก�รดำ�เนินโครงก�รท่ีเกี่ยวข้องกับ กิจกรรม หรือง�นต่�ง ๆ ในพ้ืนที่ของตัวเอง ส่งผลให้ 2 ป ี ที่ผ�่ นม� มีก�รดำ�เนนิ โครงก�รภ�ยใตก้ ระแสก�ร รณรงค์ Gen Z Gen Strong : เลอื กไมส่ ูบ มี 8 จังหวัด น�ำ ร่อง ไดแ้ ก ่ แมฮ่ ่องสอน เชยี งใหม่ ลำ�พนู พิษณุโลก อุบลร�ชธ�นี ขอนแก่น ศรีสะเกษ กระบี ่ 8

[close]

p. 11

Gen Z Gen Strong : เลอื กไมส่ ูบ • หลักสูตรก�รอบรม GenZ GenStrong : เลอื กไมส่ บู สนบั สนนุ ให้ Gen Z เข้�ร่วมจดั กิจกรรมต�่ ง ๆ เพ่ือใหค้ ว�มร ู้ และสร�้ งคว�มตระหนกั ในพษิ ภยั ของบหุ ร ่ี บหุ รไ่ี ฟฟ�้ และรเู้ ท�่ ทันกลยทุ ธบ์ รษิ ัทบุหร่ ี เพื่อมใิ ห้ Gen Z รเิ ริ่มสูบบุหรใ่ี นอน�คต คว�มรดู้ ้�นกฎหม�ยควบคุมผลติ ภัณฑ์ย�สบู กบั เย�วชน ก�รทำ� คลิปเจ๋ง ๆ โดน ๆ ก�รระดมคว�มคิดผ่�น Visual Note โดยมี ภ�พรวมคว�มสำ�เรจ็ • เปด เพจสำ�หรบั เย�วชน เป็นชอ่ งท�งในก�รส่ือส�รขอ้ มลู และกิจกรรม โดยมียอด Like เพจ จำ�นวนรวม ทง้ั สน้ิ 6,291 คน และช่องท�งก�รสื่อส�รท�ง Line/ IG/ twitter ภ�ยใต ้ @genzstrong เพ่อื ให้เกิดก�รสื่อส�ร อย่�งต่อเนอื่ ง • พฒั น�สมรรถนะแกนน�ำ เย�วชน Gen Z และสนบั สนนุ ใหเ้ กดิ เครอื ข�่ ยแกนน�ำ เย�วชน Gen Z Gen Strong “ทม่ี ีศกั ยภ�พในก�รด�ำ เนนิ ง�น เกิดแกนนำ�เย�วชนระดับบคุ คล 100 คน เกดิ เครอื ข่�ยระดบั องคก์ ร 9 องค์กร ได้แก่ 1) สถ�บนั ยวุ ทศั นแ์ หง่ ประเทศไทย 2) สภ�เดก็ และเย�วชนแหง่ ประเทศไทย 3) สม�พันธเ์ ดก็ และเย�วชนจงั หวัดศรสี ะเกษ 4) กลุ่มละครม�หย� 5) กลุม่ Gen Z ปูด�ำ จังหวดั กระบ ี่ 6) สม�คมสอ่ื ภ�คตะวันออก 7) สม�คมสื่อสีข�วจังหวดั อบุ ลร�ชธ�นี 8) กลมุ่ Gen Z เครือข่�ยครูเพอื่ โรงเรียนปลอดบหุ รี่ 9) เครอื ข�่ ยด�ร�นกั แสดง Gen Z เย�วชน Gen Z ในสงั กดั ของภ�คหี รอื ภ�คสว่ นควบคมุ ย�สบู ไดร้ บั ก�รอบรมในประเดน็ Gen Z กว�่ 4,000 คน 9 “

[close]

p. 12

เกดิ พ้นื ที่นำาร่อง เกิดพื้นท่ีนำาร่องใน การขับเคล่ือนงานปกป้อง เด็ก Gen Z จากการสูบ บุหรี่ และเด็กแกนนาำ Gen Z มีส่วนร่วมในการขับ เคลื่อนโครงการพัฒนา นโยบายและมาตรการใน การควบคุมยาสูบในระดับ ทอ้ งถนิ่ เกดิ พน้ื ทีน่ าำ รอ่ ง • โครงการเด็ก Gen Z หนองขอนปลอด บหุ รี่ องคก์ �รบรหิ �รสว่ นต�ำ บลหนองขอน อ�ำ เภอเมอื ง อุบลร�ชธ�นี จังหวัดอุบลร�ชธ�นี โดยเน้นประก�ศ นโยบ�ยและป้องกันนักสูบบุหรี่หน้�ใหม่ในพื้นที่ ขับ เคลื่อนร่วมกบั แกนนำ�เย�วชน Gen Z “ • โครงการคนพันธ์ุเสียวรุ่น ใหม่ Gen Z รว่ มใจปลอดภัยจากบุหร่ี เด็ก Gen Z ท่ีมคี ณุ ภาพ ตอ้ ง ..... โดยเชอ่ื มประส�นกับ สม�พันธเ์ ดก็ และ ต้องปลอดบหุ รีแ่ ละอบายมุข เย�วชนจงั หวดั ศรสี ะเกษ ผลกั ดนั ใหเ้ กดิ ต้องกล้าแสดงออก เครอื ข�่ ยแกนน�ำ Gen Z อบต.บ�้ นเสยี ว ตอ้ งรักการเรยี นรู้ ร่วมขับเคล่ือนให้น�ยกองค์ก�รบริห�ร ตอ้ งคิดดแี ละ มีจติ สาธารณะ สว่ นต�ำ บลประก�ศนโยบ�ยและผลกั ดนั ให้ทุกภ�คส่วนร่วมกันปกป้องลูกหล�น บ้�นเสยี วจ�กก�รสบู บุหรี่ “ 10

[close]

p. 13

Gen Z Gen Strong : ชวาลา ภวภูตานนทฯ์ Gen Z Gen Strong... ท่วั ประเทศ เกดิ โครงก�รที่เย�วชนแกนน�ำ ได้มีส่วนร่วมในก�รขับเคล่อื นก�รด�ำ เนินโครงก�รจำ�นวน 7 โครงก�ร โดย เปน็ โครงก�รทสี่ นบั สนนุ ก�รปฏบิ ตั ติ �มพระร�ชบญั ญตั คิ วบคมุ ผลติ ภณั ฑย์ �สบู พ.ศ. 2560 เนน้ สอื่ ส�รม�ตรก�ร ส�ำ คญั ในก�รปกปอ้ งเดก็ และเย�วชนจ�กก�รสบู บหุ ร ่ี ก�รจดั เขตปลอดบหุ ร ่ี ร�้ นค�้ ไมข่ �ยบหุ รใี่ หเ้ ดก็ อ�ยตุ �ำ่ กว�่ 20 ป ี และไมแ่ บ่งมวนข�ย และไมแ่ สดงบุหร่ี ณ จดุ ข�ย และไมใ่ ห้เด็กอ�ยุต�ำ่ กว่� 18 ปี ข�ยบหุ ร่ี ดงั นี้ 1) โครงก�ร โคร�ช 2+7 คุ้มครองเด็กและเย�วชน 2) โครงก�ร อ�ำ เภอนครไทย โรงเรยี นปลอดบหุ รี่ตน้ แบบม�ตรก�ร 7+4 3) โครงก�ร 1 ท�ำ 4 โดยเด็ก Gen Z จ�ก โรงเรียนห�งดงรัฐร�ษฎร์อปุ ถัมภ ์ จังหวดั เชยี งใหม่ 4) โครงก�ร Gen Z แคนดง รณรงค์ร้�นค้�สขี �ว อ�ำ ภอแคนดง จงั หวดั บรุ รี ัมย์ 5) โครงก�ร Gen Z ตะพ�นหนิ ไม่ซ้อื ไม่ข�ยบหุ รี่ อ�ำ ภอตะพ�นหิน จงั หวดั พิจติ ร 6) โครงก�รตล�ดนัด Chillva ปลอดบหุ ร ่ี จงั หวดั ภเู กต็ 7) โครงก�รตล�ดนำ้� ดำ�เนนิ สะดวกปลอดบุหร่ ี จังหวัดร�ชบรุ ี 11

[close]

p. 14

ผนู้ ำ�นกั ขับเคลอ่ื นนโยบาย : อรุ พี จุลมิ าศาสตร์ สรา้ งนักขบั เคลื่อนนโยบาย... เวลาผ่านไป ครอบครัวผู้นำ�นักขับเคล่ือน นโยบายก็ใหญ่ข้ึน ท่ีผ่านมา นอกจากกลุ่มเครือข่าย ที่มีการทำ�งานร่วมกันมาตลอด ได้เร่ิมขยับขยายลงสู่ พ้ืนท่ีท้องถ่ินมากข้ึน และเกิดการควบคุมการบริโภค ยาสูบในมติ ใิ หม่ที่นา่ สนใจมากมาย • เกิดนโยบาย ในระยะที่ผ่านมา นอกจากมีพระราชบัญญัติควบคุม ผลติ ภณั ฑย์ าสบู พ.ศ.2560 เปน็ กฎหมายส�ำ คญั ในการขบั เคลอื่ น โครงการตลอดระยะเวลากวา่ 2 ปี ยังได้เกดิ นโยบายในระดับ ท้องถิ่น หรือ เทศบัญญัติในหลาย ๆ พื้นที่ ซึ่งต่อยอดจากที่ พื้นที่ มีการแต่งตั้งคณะทำ�งานในการขับเคล่ือนงานด้านน้ีใน พนื้ ท่ีอยา่ งชัดเจน ยกตวั อยา่ งเชน่ ประกาศองค์การบรหิ ารสว่ น ต�ำ บลปกาสยั เรอื่ ง ต�ำ บลปกาสยั ปลอดบหุ ร่ี ตามกฎหมาย หรอื ประกาศนโยบายสาธารณะ โครงการเมอื งชยั ภมู ปิ ลอดบหุ รต่ี าม กฎหมาย ซึ่งลงนามโดยพ่อเมืองของพื้นท่ี ถือเป็นนิมิตรหมาย อันดีท่ีทำ�ให้การขับเคล่ือนงานควบคุมยาสูบในพ้ืนที่มีทิศทาง เป้าหมายท่ชี ดั เจนยิง่ ขึ้น 12

[close]

p. 15

...รุกสทู่ อ้ งถนิ่ • เกิดกระแสการควบคมุ การบริโภคยาสบู ผา่ นสือ่ มวลชน โครงการทีข่ ับเคลอื่ น ไมเ่ พยี งแต่สร้างกระแสการรณรงค์ไม่ สูบบุหรี่ในพื้นที่เพียงเท่านั้น แต่ยังสามารถคว้าพ้ืนท่ีสื่อจากส�ำ นัก พมิ พห์ ลายแหง่ ในการเผยแพรก่ ารขบั เคลอื่ นโครงการ เชน่ โครงการ ตลาดสดในเขตเทศบาลเมอื งมหาสารคามปลอดบหุ ร่ี หรอื โครงการ วัดจังหวัดตรังปลอดบหุ รี่ เป็นต้น • เกิดนวตั กรรมปา้ ยหา้ มสบู บุหร่ี อีกหนึ่งไฮไลท์ในช่วงท่ีผ่านมา ป้าย หา้ มสบู บหุ รท่ี อ่ี อกแบบและพฒั นาจากความ ตอ้ งการของคนในพนื้ ที่ ทำ�ใหป้ ้ายหา้ มสูบมี เสน่ห์มากยิ่งขึ้น เป็นการสื่อสารเชิงบวกที่มี ประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์พื้นที่เขต ปลอดบุหร่ีตามกฎหมาย เช่น ผ้ากันเป้ือน รณรงค์ห้ามสูบบุหร่ี ที่คณะกรรมการร้าน อาหารเมืองกันตัง จังหวัดตรังนำ�เสนอ และ ป้ายห้ามสูบบุหรี่ที่มาในชุดบ๊ะบ๋า หย๊ะหยา การแตง่ กายพ้ืนถน่ิ ของจงั หวดั ภูเก็ต • เกิดความร่วมมอื กับภาคเี ครือข่าย ความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ถือเป็นอีกจุดสำ�คัญหนึ่ง ทำ�ให้เห็น ว่าการทำ�งานด้านควบคุมการบริโภค ยาสูบเป็นงานท่ีทุกภาคส่วนเห็นพ้อง ต้องกันว่าเป็นเรื่องสำ�คัญและจำ�เป็น ตอ้ งท�ำ เพอ่ื ปกปอ้ งประชาชนทกุ คน ยงิ่ ไปกว่าน้ันหลาย ๆ โครงการขบั เคลือ่ น ผ่านความร่วมมือท่ีเป็นลายลักษณ์ อักษรควบคู่ไปกับสัญญาใจ รวบรวม ความร่วมมือท้ัง สาธารณสุขจังหวัด องคก์ รปกครองทอ้ งถนิ่ สอ่ื มวลชน การ ทอ่ งเทยี่ วจังหวดั ฯลฯ เชน่ โครงการ ตลาดนา้ํ ด�ำ เนนิ สะดวกปลอดบหุ รี่ หรอื โครงการร้านอาหารในเทศบาลนคร นครศรธี รรมราชปลอดบหุ ร่ี เปน็ ตน้ ในขณะทผี่ ลผลติ จากการขบั เคลอ่ื นโครงการผนู้ �ำ นกั ขบั เคลอ่ื นนโยบายมมี ากมาย แตก่ ย็ งั นอ้ ยเมอื่ เทยี บกบั พนื้ ทีท่ ่ยี ังตอ้ งขับเคลื่อนงานควบคุมการบรโิ ภคยาสูบตอ่ ไป ถงึ อย่างน้ันก็ม่ันใจว่า เราจะกลายเป็นครอบครวั ทใ่ี หญ่ ขน้ึ และจะมผี ลงานท่โี ดดเดน่ กว่านี้ มาน�ำ เสนออีกแนน่ อน 13

[close]

Comments

no comments yet