Balatoni Futár 2019. január

 

Embed or link this publication

Description

Balatoni Futár 2019. január

Popular Pages


p. 1

2019. január utár Interjú: az új Balaton-törvényről Tóparti polgármesterek várakozásai 90 éve történt: balatoni lány lett a világszépe fotó: Zatkalik András Füred kulturális kínálata

[close]

p. 2

Aktuális utár Egyeztetések után: megújult a Balaton-törvény 2019. január A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet fejlesztése jelentősen eltér más, közigazgatási területi tevékenységektől, így 2000 óta külön jogszabály, a Balaton-törvényként ismert 2000. évi CXII. törvény tartalmaz speciális rendelkezéseket a régió igazgatásáról. Idén márciustól azonban hatályba lép az „új Balaton-törvény”, mely - túl egyes módosító rendelkezéseken - összhangot teremt a Balaton és hazánk más régióinak fejlesztési irányai között. A jogszabály megalkotásához vezető lépésekről, a törvényi szinten megjelenő változásokról és a Magyar Kormány jövőbeni, Balatonnal összefüggő terveiről Füleky Zsoltot, a Miniszterelnökség építészetért és építésügyért felelős helyettes államtitkárát kérdeztük. - Mi indokolta a Budapest Agglomerációs és a Balaton-törvény megújítását, és ezen belül a három, korábban önálló törvénybe foglalt jogszabály egy törvénybe történő integrálását? - Az eddigi gyakorlat alapján az Országgyűlés külön-külön fogadta el az ország, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet és a Budapesti Agglomeráció területrendezési tervéről szóló törvényeket. A törvények elfogadása különböző időpontokban történt, így az Országos Területrendezési Tervé 2003-ban, amely 2008-ban és 2013 került felülvizsgálatra. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területrendezési tervét 2000-ben fogadta el Országgyűlés, amely 2008-ban került felülvizsgálatra. A Budapesti Agglomeráció területrendezési tervét 2005-ben hagyta jóvá a Parlament, amelynek felülvizsgálata 2011-ben történt meg. Mivel a területrendezési tervek egymásra oda-vis�sza hatnak, az eltérő idejű elfogadás miatt gyakran egymással ellentmondásba is kerültek, melynek legfőbb indoka, hogy a tervek erőteljesen támaszkodnak a különböző szakterületek, ágazatok adatbázisaira. Így egy területrendezési tervről szóló törvény módosítása gyakran igényelte egy másik területrendezési terv módosítását. A bürokráciacsökkentési elvárásokat is szem előtt tartva tehát indokolt volt, hogy e három területrendezési tervet egy törvény keretében fogadja el az Országgyűlés, így könnyebb az egymás közötti összhangot is fenntartani. - A partnerségi egyeztetéseknek melyek voltak a legfontosabb tapasztalatai a Balaton térségére vonatkozóan? Miket vettek ezek közül figyelembe a törvény megalkotása során? - A partnerségi egyeztetés keretében megkerestük az összes, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzethez tartozó települési önkor- mányzatot. Általános tapasztalat, hogy a vélemények jellege különbözött annak megfelelően, hogy az adott önkormányzat a Kiemelt Üdülőkörzeten belül hol helyezkedik el, milyen funkciót tölt be az Üdülőkörzet életében. A part menti települések leginkább az üdülési funkcióhoz kapcsolódó területhasználati szabályokat véleményezték, egyes önkormányzatok nagyobb fejlesztési lehetőséget kértek, mások a táj- és környezetvédelmi érdekeket szem előtt tartva kértek szigorításokat a területfelhasználási szabályozásban. Az Üdülőkörzet háttértelepülései a lakosok megélhetését és a településeik fejlesztési lehetőségeit képviselve adtak javaslatot, általában a területhasználati korlátozások enyhítésére vonatkozólag. Füleky Zsolt helyettes államtitkár A partnerségi egyeztetés során beérkezett véleményeket mind megvizsgáltuk, és olyan területhasználati szabályozás kialakítására törekedtünk, amely minden település számára biztosít fejlesztési lehetőséget - legyen az part menti strand vagy kikötői fejlesztés vagy megújuló energia beruházások támogatása –, természetesen a környezeti, épített környezeti, táji és természeti érdekeket a lehető legteljesebben figyelembe véve. - Mikorra és milyen tartalommal várható a törvény végrehajtását elősegítő kormány- és miniszteri rendeletek megalkotása, kihirdetése? - A törvény hatálybalépése 2019. március 15-én történik meg. A végrehajtási rendeletek többségét erre az időre elkészítjük. A vízpart-rehabilitációs tanulmányterveket váltó, a Balaton vízparti területeinek közcélú területfelhasználási tervének szakmai javaslata is erre az időpontra elkészül. - Az új törvény ugyanarra a 180 településre terjed ki, mint korábban. A jogszabály megalkotásának folyamatában felmerült-e a BKÜ területének felülvizsgálata? - A Balaton-törvény felülvizsgálata tartalmazta a területi hatály felülvizsgálatát is, ennek eredményeképpen a 180 településen kívül nem tartottuk szükségesnek további települések bevonását. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzethez továbbra is azon települések tartoznak, amelyek természeti, táji és épített környezeti adottságaik alapján jelentős szerepet játszanak az Üdülőkörzet üdülési funkciójában. - Mi indokolja a korábbi Balaton törvényben részletesen szabályozott területek és felhasználási módok alacsonyabb szintű jogszabályban történő kezelését (pl. E-2, T-2, Ü-1 övezetek)? Ugyancsak rendeleti szabályozás alá esik a parti területek és kikötők felhasználásával kapcsolatos részletszabályok köre, de a régi jogszabály 39.§-ban szabályozott állattartó telepek esetében is fennáll ez a helyzet. - A törvényjavaslat előkészítése során a hatályos jogalkotási követelményeket vettük figyelembe, és ez alapján számos szabályozási kérdésről állapította meg a kormányzat, hogy az nem törvényi szintű. Egyfelől jellemzően az irányelveket 2

[close]

p. 3

2019. január tartalmazó övezetek szabályozása kerül kormányrendeletbe és miniszteri rendeletbe, másfelől azon rendelkezések, amelyek a jelenleginél is részletesebb szabályozási igénnyel rendelkeznek - például a Balaton vízparti területeire vonatkozó rendelkezések. Ez utóbbi területen bár a jogszabályi szint csökken, a szabályozás részletesebb és egyértelműbb lesz a jelenleginél. - A törvény módosításakor figyelembe vették-e a 1861/2016. Kormányhatározatban körvonalazott feladatokat, kiemelten „a balatoni vízkészlet fenntartható gazdálkodásának, vízhasználatának javítása, a szükséges infrastrukturális feltételek biztosításával” stratégiai fejlesztési irány 41,5 milliárd forintos forrással nevesített feladataira? - Az ágazati célokat, feladatokat a szakmai egyeztetés során érvényesítették az egyes szakterületek minisztériumi, háttérintézményi és területi szervi szinten, a területrendezési tervek ennek megfelelően tartalmazzák azokat. - A korábbi Balaton-törvény 39.§-ának (e-f) bekezdése szerint a 2 hektár fölötti területek 2%-a volt beépíthető, maximum 800m² mértékben a szőlőművelés alatt álló területeken. Az új jogszabály 87.§ (1) bekezdés c) pontja szerint a beépíthetőség nem kötött minimális területnagysághoz, utár viszont a létesíthető beépíthetőség mértéke 3000 m²-re változott. Mi indokolja az ez irányú és mértékű változtatást? - A kérdésben szereplő két szabályozás nem hasonlítható össze, mivel két különböző övezet szabályozásáról van szó. A Balaton-törvény 39. §-ában szereplő általános mezőgazdasági terület övezetének szabályozása részletesebb formában más jogszabályba kerül, ezért nem tartalmazza az új Balaton-törvény. - Milyen időközönként tervezik frissíteni a jelentős innovációnak számító digitális alaptérképet? - A tervi elemeknek a területrendezési és a településrendezési tervek közötti átjárhatóság és szinkronitás biztosítása szempontjából egyik sarokköve az alaptérkép. Az alaptérképnek az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból származó adattartalma rendszeresen, de legalább éves szinten frissülhet, míg a szakági téradatok frissülése az egyes ágazatok adatszolgáltatásától függ és ezen adatkörök szakterületről szakterületre jóval heterogénebb minőségűek és pontosságúak. Jövőbeni feladatunk a szaktárcákkal közösen, hogy kialakítsuk azt az életszerű és egészséges ritmust, amikor az adatok minden vonatkozásban frissülnek. Aktuális - Miként szándékozik a Kormány meg- határozni a balatoni főépítész feladatainak és hatásköreinek szabályozását (88.§)? - A szabályozás fő célja természetesen az, hogy a balatoni főépítész hatékonyan segítse elő az új Balaton-törvény és végre- hajtási rendeletei érvényesülését, azaz a Ba- laton Kiemelt Üdülőkörzet táji-, természeti és települési környezetének egységes szem- léleten alapuló védelmét, valamint kiegyen- súlyozott területi fejlesztését, figyelembe véve az egyes önkormányzatok fejlesztési szándékait. - Minek köszönhető az, hogy 2019. január 2-től kezdődően mintegy két és fél hónapig mind a régi, mind az új jogszabály hatályos? - Az új Balaton-törvénynek csak a hatály- balépéséről, valamint más törvényeknek az új törvény címére vonatkozó módosításá- ról szóló rendelkezései léptek hatályba ja- nuár 2-án. Az érdemi szabályozás a jelenlegi törvények (Országos Területrendezési Terv, Balaton-törvény és Agglomerációs tör- vény) hatályon kívül helyezésével egyide- jűleg lépnek hatályba. Ennek megfelelően természetesen nem helytálló az a feltéte- lezés, hogy a területrendezésben egyazon időben két ellentétes törvényi szabályozás lenne érvényben. Süli Ferenc A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 2018. évi tevékenységének rövid értékelése: Sikeres, több szempontból rekord - ugyanakkor nehéz - évet zárt a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság - A 2018-as évet az EU-s forrásból elnyert pályázataink menedzselése határozta meg. Mint ismert, sikeres pályázók vagyunk: 18 db, közel 5 Mrd Ft értékű pályázatunk van folyamatban. A megvalósulás helyszínét nézve pályázataink egy része van Veszprém megyében (pld. Lóczy-barlang Látogatóközpont Balatonfüreden, tihanyi Belső-tó környezete, Levendula-ház, Hegyestű vagy Salföldi Major megújítása), mások Zala és Somogy megyei helyszíneken (pld. Kis-Balaton Látogatóközpont, ordacsehi Berek Világa vagy a Mura-mente fejlesztései) valósulnak meg, ha csak a leglátványosabb ökoturisztikai beruházásokat sorolom. A pályázati leterheltség mellett igen szoros létszámgazdálkodással ugyanakkor szakmai feladatainkat is hiánytalanul el tudtuk látni, szakmai fejlesztések valósul- nak és valósultak meg: őrszolgálati irodák felújítása, gépkocsibeszerzés, területkezelés, szürkemarha és bivalyállományunk megtartása mellett. Ökoturisztikai eredményeink alapján a Balaton-part legjelentősebb és legkeresettebb őkoturisztikai szolgáltatójává vált a nemzeti park, gondoljunk a tihanyi levendulaszüretre, több száz szakvezetett természetismereti és geotúránkra. Három látogatóközpontunk mint zászlóshajóink - a tihanyi Levendula-ház, a bakonybéli Pannon Csillagda és a Tapolcai-tavasbarlang valamint 11 bemutatóhelyünk ebben az évben rekord, nagyságrendben félmillió látogatót vonzottak - nyilatkozta lapunknak Puskás Zoltán, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park igazgatója. SF 3

[close]

p. 4

Aktuális utár Tíz praktikus tanács Pénztárcakímélő, környezetbarát tüzelés Az elmúlt években elkészített országos légszennyező anyag kibocsátási leltárok adataiból kiderül, hogy napjainkban a kisméretű szállópor kibocsátásához a legnagyobb mértékben a lakossági fűtés járul hozzá (több, mint 80 %-kal). Egyre sürgetőbb feladat a lakossági fűtés, égetés által okozott légszennyezés csökkentése, ezért nem mindegy, hogy mivel és hogyan fűtünk. A fűtéshez használt tüzelőanyagok közül a szén használata során keletkezik a legtöbb fajta és legnagyobb mennyiségű szen�nyezőanyag. A háztartások, középületek körében leginkább a gázfűtés jellemző. A jó szabályozási lehetőség következtében a gáztüzelés viszonylag kis mértékű szén-monoxid kibocsátást eredményez. Mivel a gáz kéntartalma jelentéktelen, gyakorlatilag kén-dioxid nem keletkezik. A magas égési hőmérséklet miatt nitrogén-oxid kibocsátással kell számolni, de szilárd szennyeződés gyakorlatilag nem keletkezik. A fatüzelés népszerűsége viszont az utóbbi időkben megnövekedett, kiegészítő fűtésként, hangulati elemként sokan használnak kandallót, kályhát. A tűzifa égése során jelentős a szilárd légszennyezőanyag (pernye) kibocsátás. Égéskor elsősorban víz, H2O (elgőzölögve) és széndioxid, CO2 keletkezik. Ez a folyamat tökéletes égéskor játszódik le. Azonban az égés ritkán tökéletes, ami azt jelenti, hogy az égés során szén-dioxidon és vízen kívül más anyagok is keletkeznek. Ennek oka a fából kiszabaduló gázok nem megfelelő elégése, mely létrejöhet az alacsony égéshőmérséklet, nedves fa, a teljes égéshez szükséges levegő hiánya, nem megfelelő műszaki állapotú, vagy nem megfelelően működtetett tüzelőkészülék miatt. építőanyagokban és műanyaggal csomagolunk. Ennek következtében a műanyag zacskók, eldobható műanyag palackok képezik a háztartási hulladék egy részét. A műanyagok lassan bomlanak le a természetben, ha pedig elégetjük őket, szennyezik a levegőt és károsíthatják az egészségünket. A fahulladékok többsége különböző gyanta és lakk maradványok mellett faanyagvédő anyagokat biocidokat - is tartalmazhat, így égésük során szintén jelentős káros anyag kibocsátással kell számolni. Magyarországon a hulladékok nyílt téri vagy háztartási tüzelőberendezésben történő égetése jogszabályilag tilos. A háztartásokban keletkező hulladékok közül kályhákban, illetve udvaron nyílt térben leggyakrabban elégetett anyagok a következők: - műanyag italcsomagolás és egyéb PVC műanyaghulladék - textilipari hulladékok - import bálás használt ruha - műgyantát, műanyagot, festéket tartalmazó farostlemez, rétegelt lemez, bútor és - nyílászáró (úgynevezett „kezelt fa”) - gumiabroncs - kábelek - kerti hulladékok - színes, fényes papír hulladékok - fáradt olaj, üzemanyag Az előbb említett anyagok elégetésekor a bennük található, vagy kezelés következtében felhordott, különböző mérgező vegyületek a levegőbe és a hamuba kerülnek, ezáltal szennyezve a környezetet, közvetlenül károsítva az egészséget. Az illegális hulladékégetés magában foglalja illegális hulladéklerakók felgyújtását, avar és más kerti hulladékok, parlagterületek és mezőgazdasági hulladékok, illetve háztartási tüzelőberendezésben való hulladékok égetését is. Napjainkban nagyon sokféle műanyagot használunk, mely jelen van a ruháinkban, a használati és berendezési tárgyainkban, Gondoljuk át fűtési szokásainkat! • Ne fűtsük túl a lakást! A helyiségek nappali vagy éjszakai hőmérsékletének szabályozásával sok energiát lehet megtakarítani. A külső hőmérséklet nem csak évszakonként, hanem napszakonként is jelentősen változik. A helyiségekben az egyenletes hőmérsékletet automata 2019. január vezérlőrendszerrel szabályozhatjuk. A fűtésszabályozó készülékek megfelelő helyre történő felszerelésével és a fűtőtest szelepek együttes használatával jelentős energiát takaríthatunk meg, mert így a radiátorokon helyiségenként tudjuk beállítani a kívánt hőmérsékletet. Fontos a kazán és a radiátor megfelelő méretezése, hiszen a túlméretezett kazán hatásfoka veszteséges. Ezért a hőtervezés elengedhetetlenül fontos az optimális energia felhasználáshoz. • A nappaliban 20 fok, a gyerekszobában 22 fok is lehet, a hálószobában viszont elég, ha 18 fokot tartunk. Nappal a hálószobában nemigen tartózkodunk, éjszaka pedig egészségesebb, kellemesebb az alvás, ha nincsen meleg. • A konyhában elegendő a 16-18 fok is. A konyhában üzemelő berendezések növelik a hőmérsékletet, a páratartalom miatt magasabbnak érezzük a helyiség hőfokát. • A fürdőszobában 22 fok az aktív időszakokban megfelelő hőmérséklet, napközben pedig lejjebb csavarhatjuk a fűtőtest szabályozását. • Általános tanács, hogy előbb vegyünk fel egy pulóvert, és azután fontoljuk meg a hőfok növelését. Több fokot is spórolhatunk, ha nem pólóban vagyunk otthon. Megéri átállítani szokásainkat! • Ne szárítsunk radiátoron, és ne tartsunk ott semmit (macskát sem)! Ezzel szabaddá tesszük a meleg levegő áramlását, és jobb lesz a hőérzetünk, mintha csak szivárogna a meleg. A radiátort ne pakoljuk körül bútorokkal, mert az akadályozza a hő szabad áramlását. Az sem szerencsés, ha egy földig érő nehéz szövetből készült függöny lóg a fűtőtest előtt, de fontos a rendszeres és alapos portörlés is. A takarításnak ez a fázisa elég gyakran a „feledés homályába vész”, pedig a radiátoron vastagon álló por is csökkenti a hő hatékonyságát. • Minden „haladó szinten” tudatos és takarékos háztartás alapvető tartozéka az úgynevezett hőtükör-fólia. Ez a barkácsboltokban könnyedén beszerezhető, a radiátor mögé saját kezűleg is felszerelhető, alumíniumréteggel ellátott fólia 4

[close]

p. 5

2019. január visszaveri a hőt, és nem a falfelületet fűtjük feleslegesen. Ezzel az olcsó és ötletes megoldással, a fűtésre fordított energia 5-6 százalékát is megspórolhatjuk. • Kicsi lakásban célravezető, ha nappal nyitott belső ajtók mellett fűtünk, ezzel biztosítva a lakás átlagos hőmérsékletét. Ha az átlagosnál melegebbet akarunk egy helységben, akkor becsukjuk az ajtókat, és csak ott fűtünk. A nagyobb lakterület esetén célszerűbb a nem egybefüggő légterületeket külön fűteni és zárva tartani az ajtókat. • Ha napközben hosszabb időre nem vagyunk otthon, célszerű 3-5 °C-kal alacsonyabbra állítani a termosztátot. • Általában nem érdemes nagyon szakaszossá tenni egy lakás fűtését azzal, hogy hagyjuk nagyon lehűlni, majd újra felfűtjük. A felfűtés mindig nagyobb energiafelhasználást igényel, mint a szinten tartás. utár is a napsütötte szobákban. • Csukjuk be a fűtetlen vagy szigetelés nélküli helyiségek ajtaját. • Éjszakára érdemes elhúzni a vastag függönyt és lehúzni a redőnyt, mert ezzel szigeteljük az ablakot. Ha nincs szobanövény vagy házi kedvenc a helyiségben, akkor a nappali távollétünk idejére is megtehetjük ezt. • Ne a szigetelésen spóroljunk! Nagyon hasznos befektetés, ha a tetőteret, padlást leszigeteljük, hiszen itt adja le a legtöbb hőt a ház, miután a meleg levegő felfelé száll. Ezeken a felületeken 2530 centi vastag szigetelésre van szükség, így ha ennél vékonyabbal rendelkezünk, érdemes még egy réteget ráhelyezni, illetve a padlásfeljáró ajtaját is ajánlott körbeszigetelni. Ezen munkálatok költsége viszonylag magas, de már egy év alatt megtérül a fűtésszámla csökkenésével. Természetesen egy átfogó felújításnak Aktuális 10-15 százalék energiát fordít melegvízelőállításra. Számos módja van annak, hogy minimalizáljuk ezt az arányt, valamint az ezzel járó költségeket. Akinek ez a célja, fürdés helyett zuhanyozzon gyakrabban, ne mosogasson folyó vízben, szereltessen fel víztakarékos szerelvényeket. A környezetbarát tüzelés 10 parancsolata 1. Fűtési és meleg víz előállítási igényemnek és lehetőségimnek megfelelő, a lehető legkörnyezetbarátabb tüzelőberendezést telepítem otthonomba. 2. A tüzelőberendezést és a hozzá tartozó kéményrendszert szakember segítségével helyezem üzembe. 3. Felelős erdőgazdálkodásból származó tűzifát vásárolok. 4. A tűzifát időjárásálló tűzifatárolóban szárítom legalább 12 hónapig. 5. A tüzelőberendezést környezetbarát módon rakom meg és gyújtom be. • Az alacsonyabb hőmérséklet melegebbnek tűnik, ha eléggé párás a levegő. Tartsunk 40-60%-os páratartalmat a lakásban, ez ideális az egészségünk szempontjából, és a hőérzetünk miatt is szükséges. A szobanövények is párásítanak a lakásban. • Szellőztessünk rendszeresen a fűtési szezon alatt is. A nagyra kitárt ablakkal történő 5-10 percig tartó szellőztetés sokkal költségkímélőbb, mintha huzamosabb ideig, résnyire nyitva hagynánk azt. Ennyi idő alatt kicserélődik a levegő a helyiségben, viszont a falak és a bútorok nem hűlnek át, megőrzik a lakás melegét. Ilyenkor csavarjuk lejjebb a fűtést, hiszen a radiátorra áramló hideg anélkül fokozza annak teljesítményét, hogy több energiát használna. • A levegő párásításával egyidőben a jól szigetelt lakásokban folyamatosan figyelni kell a szellőztetésre, nehogy a páralecsapódás következtében meginduljon a penészesedés. • Ha kisütött a nap, húzzuk el a függönyt. Ilyenkor lejjebb vehetjük a fűtést nem most van itt az ideje, viszont még most is sok meleget bent tarthatunk, ha a nyílászárók tövébe úgynevezett huzatfogó párnákat teszünk. Másik hely - ahol a hideg szökhet és nem mellesleg a szigetelése növeli a melegérzetünket - a padló. Érdemes ilyenkor a legtöbb felületre - főleg ahol közlekedünk - szőnyeget tenni. A hideg elmúltával ezek nyugodtan mehetnek vissza a szekrénybe. • A hűtő-fűtő berendezések hatékony működéséhez és így költségeink minimalizálásához nagyban hozzájárul, ha minden évben elvégeztetjük a szokásos karbantartást: a vízkő eltávolítása a bojlerekből, vagy a légkondicionáló berendezések szűrőcseréjét. Ezek a munkálatok jóval olcsóbbak, mintha ki kellene cserélni a szerkezeteket, illetve segítségükkel a lakásfenntartási díjaink is csökkennek. • Meleg víz - hideg víz. Egész évben, de különösen a téli hónapokban érdemes odafigyelni a melegvíz-fogyasztásra is, hiszen számos háztartásban ez is a fűtésszámla része. Egy háztartás átlagosan 6. A tüzelés során biztosítom a szükséges égéslevegőt. 7. Gondoskodom otthonomban a megfelelő hőszigetelés kialakításáról. 8. A tüzelőanyaggal takarékoskodom, a hőmérsékletet a takarékosság figyelembe vételével állítom be. 9. Gondoskodom a tüzelőberendezés és a kémény rendszeres, szakember által történő felülvizsgálatáról és karbantartásáról. 10. Soha nem égetek hulladékot, PETpalackot, kezelt fát, bútorlapot, színes papírt, ruhát vagy üzemanyagot. http://futsokosan.kormany.hu/ A megjelenést támogatta az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Balaton Fejlesztési Tanács. 5

[close]

p. 6

Aktuális utár Példát mutathatunk Európának Megillethetik-e a Balatont a jogi személy jogosultságai? 2019. január A XXI. század természetvédelmi kihívásaira reagálva több ország - Új-Zéland, Ecuador, Kolumbia és Bolívia - elismerte legjelentősebb környezeti értékeinek magánjogi jogképességét, melynek nyomán érdekeik a gazdasági társaságok érdekeihez hasonlóan képviselhetőek az igazságszolgáltatás előtt. Ezen módszer lehetőséget nyújt a jogalanyok és jogtárgyak határának elasztikus szemléletére. Hazánkban jelenleg a környezetvédelmet elsődlegesen közjogi szabályozás biztosítja, melynek megfelelően a természetet ért károk elbírálása a hatóságok hatáskörébe tartozik - polgári jogi kártérítési igénnyel csak az a természetes vagy jogi személy léphet fel, akinek tulajdonjoga áll fenn a megkárosított dolgon, - esetleg egyéb vagyoni jogi igénye fűződik hozzá. Az Alkotmánybíróság 1994-ben amellett foglalt állást, hogy a környezet fenntartása olyan állami kötelezettség, mellyel szemben a jogosult maga a természet vagy az emberiség lehetne, ám nem tartja szükségesnek ilyen jogi konstrukció létrehozását. Egy ilyen „jogviszony” azonban nem teljes: ha a jogosult nem képes kikényszeríteni a kötelezettséget, kiüresedik a természet védelmére vonatkozó állami kötelezettség. E szellemiségnek megfelelően a természettel kapcsolatban - de nem a természettel szemben - vannak kötelezettségeink. Példaként említhető, hogy egy folyó szennyezéséért az állam, vagy a jogos érdekelt a saját nevében követel bírságot, kártérítést, de semmilyen felelősséggel nem tartozunk magának a folyónak az irányába. Mint látható, a hatályos jog szerint a környezet - egyes esetekben külön szabályozást igénylő - jogtárgynak minősül, vagyis a jogrendszer csak a tulajdonosok és az állam érdekeit védi, annak ellenére, hogy a természet érdeke az emberiség mindenkori életben maradását jelenti. Noha első olvasásra abszurdnak tűnhet, hogy egy beszédre és szenvedésre alkalmatlan objektum az emberekhez és a gazdasági társaságokhoz hasonlóan jogok és kötelezettségek alanyává váljon, a polgári jogi jogképesség történetében találunk példát hasonló esetekre. Míg az emberi jogképesség több korban kizárt, vagy korlátozott volt - gondoljunk itt a római jogi felfogásra, miszerint a rabszolgák pusztán dolgok -, az ókorban az egyiptomiak és a rómaiak egyes istenekre tekintettek jogalanyként, a középkorban pedig Szent Péterrel és állatokkal is perben állhattak a korabeliek. Megállapítható tehát, hogy a jogképesség kérdése a mindenkori erkölcsi felfogást tükrözi. A Balaton, s más vizek, hegyek, erdők jogalanyisága annak megfelelően ismerhető el, hogy milyen szerepet tulajdonítunk értékeinknek napjainkban. A jog ezen felfogás elé nem gördít akadályt: Otto von Gierke szavaival a „tárgyi jog a maga formális mindenhatósága folytán bármely dolgot személlyé tehet.” Fontos megvizsgálni, hogy milyen entitások tekintetében tehető személlyé egy jogtárgy úgy, hogy a jogintézményt felelősen, rendeltetésszerűen hozzuk létre. A jogalanyiság kérdését rengeteg elmélet járja körül, melyeket egyszerűsítve - Győrfi Tamás csoportosítását alapul véve - érdek- és akaratelméleteknek különíthetünk el. Az érdekelméletek képviselői szerint bármely olyan objektumot, mely körülhatárolható érdekekkel bír, a jogalkotó jogképesnek deklarálhat. A természet jogalanyiságát ez az elmélet támaszthatja alá, hiszen az élővilág egyes esetekben világosabban fejezi ki érdekét, mint a már jogképes emberek: miközben csak gondolataink, elképzeléseink vannak arról, hogy mi áll egy csecsemő, vagy egy értelmi sérült, önmagát - állapotánál fogva - kifejezni képtelen ember érdekében, addig a víz elszíneződése, az élővilág változása egyértelművé teheti, hogy milyen hátrányos változás érte környezetünket. Christopher Stone megközelítésével feloldható az érdek fogalma körüli vita: eltekinthetünk a természet érdekének vizsgálatától, ha az egyes környezeti értékeknek nem próbálunk meg önálló érdekeket tulajdonítani, hanem azokat az emberiség és az elkövetkező, jövő nemzedékek hasznosításának függvényében vizsgáljuk. Ezen módszer szükségtelenné teszi, hogy morális fejtegetésekbe bocsátkozzunk a víz jogalanyiságáról - az ember haszna szerint ítéli meg a jogalanyiság kérdését, mely ideális esetben egybeesik a természet érdekével. Valószínűtlennek tűnik azonban, hogy a közeljövőben Magyarországon is megvalósuljon egy hasonló kezdeményezés. Amellett, hogy a jogalkotó részéről jelentős lemondással történne az intézmény hazai bevezetése – hiszen ezzel az állam elveszítené a vizekhez fűződő hasznosítási jogait -, nem áll egyelőre rendelkezésünkre kellő tapasztalat arról, hogy a fent említett országokban milyen eredménnyel képviselték a környezetet. Megemlítendő továbbá, hogy míg Dél-Amerikában az Amazonas-medencében élő törzseknek és más lakosoknak a természet, valamint Új-Zélandon a maorik és a Te Awa Tupua nevű folyó között spirituális-vallási kapcsolat áll fenn. Hazánkban ellenben - ahogy szerte az Európai Unióban - nem jellemző az ember és a természet viszonyára különleges kötődés, mely megalapozhatná morálisan a természet jogainak alkotmányos deklarációját. A közfelfogás elsődlegesen az állatok erőteljesebb védelmét tekinti prioritásnak, s könnyebben értené meg, hogy saját nevükben jogokkal bírjanak, míg a természetvédelmet főképp az államok közötti együttműküdéstől remélik. Felhasználva a jogtudomány kutatásiés más országok gyakorlati tapasztalatait, egyes esetekben a hazai jogi kultúrába is beilleszthető a „képes beszéd” intézménye. Ennek alapvető feltételeit a következőkben látom: a leendő jogalany valóban veszélyeztetett, pontosan körülhatárolható térbeli kiterjedéssel bír, továbbá - a spiriutális kapocs hiányában - megjelenik egyfajta kulturális kötődés a társadalom és a védendő érték között. 6

[close]

p. 7

2019. január utár Aktuális Lévén a vízminőség az egyik legkön�nyebben, leggyorsabban károsodó érték megemlíthető a Tiszát ért cianidszennyezés 2000-ben -, nem lehet az emberiség elég óvatos ennek védelmében: az ivóvíztől a mezőgazdasági felhasználásig életünk minden aspektusát meghatározzák legfontosabb vizeink kvalitásai. A kulturális feltételnek azonban Magyarországon mindössze három entitás felel meg: a Balaton, a Duna és a Tisza, melyek elhelyezkedésüknek, üdülőövezeteiknek és felhasználási módjaiknak köszönhetően történelmileg a teljes magyar nemzet számára különlegesnek minősülnek. A gyakorlati megvalósítás során - feltételezve, hogy mind a társadalom, mind az Országgyűlés új válaszokat kíván keresni a globális kihívásokra - a magyar jogrendszerhez szükséges igazítani a máshol bevezetett intézményt. Tekintve Magyarország alkotmányos berendezkedését, továbbá, hogy jogképességet kizárólag az Országgyűlés ismerhet el, a Balaton - értve itt a továbbiakban folyóinkat is - nevében képviselőként kizárólag olyan személy, vagy szervezet jár- hat el, akit az országgyűlési képviselők, esetleg - megerősítésükke - a köztársasági elnök választ meg. Ez a megoldás összhangban áll az Új-Zélandon bevezetett megoldással, ahol a Te Awa Tupua képviseletét egy, a kormány által kijelölt, valamint egy maorik által választott személy látja el. Az így felállt szervezet a továbbiakban kizárólag a Balaton érdekében járhat el: míg egyes esetekben az államoknak vagyoni előnyökért cserébe előnyös a természet károsításának engedélyezése - lásd. motorcsónak-használat -, addig egy ily módon létrejövő szervezetet nem köt semmilyen felettes szerv utasítása. Természetesen az állam és a közjog szerepe a környezetvédelmi jog területén nem váltható ki teljes egészében magánjogi eszközökkel. A legtöbb veszélyeztetett természeti érték nem alkalmas arra, hogy önálló jogosultságokkal bírjon. Azon különleges esetekben, ahol megfontolandó jogalanyiságról beszélni, ott nincs kizáró ok, hogy az állam represszív szankciókkal is sújtsa a környezet elleni tevékenységek elkövetőit. Büntetőjogi és közigazgatási eszközei révén az államnak és a hatóságoknak továbbra is kötelessége maradna a Balaton védelme, ugyanis a kártérítési jog eszközei a magánjogban korlátozottak: a káron felüli marasztalással való megelőzés nincs jelen hatályos jogunkban. A „képes beszédhez” köthető konstrukciókat összességében nem tekinthetjük kiforrottnak. Bevezetésük csak akkor képzelhető el Európa-szerte, ha pozitív eredményeket tapasztalhatunk más országokból, valamint ha a természetvédelem szükségessége elér egy olyan kritikus pontot, mely után elkerülhetetlen új megoldások bevezetése. A közjogi feladatok magánjogi megoldásán túl azonban egy fontos morális indok is szól a Balaton jogalanyisága mellett: ezzel a lépéssel a kontinensen elsőként deklarálhatja a magyar állam, hogy országunkban a Balaton „egyenjogú” az emberrel: életünk szempontjából vizeink nélkülözhetetlenek, s nem tekinthetünk kizsákmányolandó területként környezetünkre. Süli Richárd Ferenc Változó horgászrend Az idén sem emelkednek a balatoni horgászjegy-árak, a tó horgászrendje néhány pontban módosul - közölte Szári Zsolt, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. (BHN) vezérigazgatója az MTI-vel. Szári Zsolt elmondta, idén hetedik éve nem emelkednek a horgászjegy-árak a Balatonnál. Tavaly több mint 91 ezer területi jegyet adott el a cég (ebből 1,4 ezer volt a behúzós horgászjegy), amiből 788 millió forint bevétele származott. Ez 7 százalékkal múlja felül a 2017-es év hasonló bevételét - tette hozzá. A vezérigazgató arról is beszámolt, hogy február 1-jétől öt pontban módosul a Balatoni Horgászrend. A módosítások közül kiemelte, hogy a jövőben elkobozhatják, vagy visszaengedhetik a halőrök a felügyelet nélkül hagyott kifogott halakat. Változás lesz az is, hogy míg korábban, ha egy horgász elérte a kifogható éves kvótáját, emelt áron válthatott egy második éves területi jegyet - ez a lehetőség mostantól megszűnik. A többi módosításra formai okból volt szükség, illetve a Zala-hídnál történő horgászatra vonatkozik - fűzte hozzá. Egy új jogszabályi változásnak köszönhetően a halgazdálkodó döntheti el, engedi-e a korábban novembertől március közepéig tiltott szonárhasználatot. A BHN vezetősége úgy döntött, hogy nem rendel el szonárhasználati tilalmat a kezelésében lévő vízterületeken – mondta el a vezérigazgató. Enyhítés lesz az is, hogy a Kis-Balatonnál időkorlát nélkül szabad horgászni a jövőben. Szigorítani fogják ugyanakkor a szabályszegések szankcionálását, különösen a fogott halak beírásának elmulasztása esetén: egyetlen hal beírásának elmulasztása egy év eltiltást vonhat maga után - olvasható a társaság honlapján. Szári Zsolt az idei év legnagyobb gyarapodásának nevezte a cég életében, hogy tavaszra elkészül, és a szezonra megkezdheti működését egy 300 millió forintból megvalósuló keszthelyi horgászcentrum. (forrás: MTI) 7

[close]

p. 8

Aktuális utár Gondolkodó: kell-e a Balatonra motorcsónak… 2019. január Mi tagadás: januárban nem épp aktuális a témát boncolgatni, minthogy inkább jégtörőhajó kellene (azaz: az sem, hagyjuk pihenni a tavat!). Mentségünkre szóljon, hogy a jég olvadása és a fürdőzési szezon közeledte nagyobb sebességű, mint a bürokráciáé… A már nem éppen tinédzserkorúak bizonyára jól emlékeznek arra az időre, amikor a Balatont keresztül-kasul szántották roppant irigykedéssel bámult motorcsónakok. A hatvanas-hetvenes években ez bizony afféle státuszszimbólum is volt, jóllehet, többnyire egyesületek birtokolták, de az akkori újgazdagok is vízre szálltak hétvégente. No nem a „Vetyerok” szovjet motor hajtotta (hajtotta? vánszorogtatta) csónakokra gondolok, melyekkel halásszá avanzsálhatott a horgász, hanem a nagy teljesítményű, gyors csónakokra, melyekkel sízőt is lehetett vontatni, ijesztő mutatványokat produkálni a strandok közelében. Oké, kisebbségben voltak a vigéckedők, de a csúnya balesetek mégis az ő számlájukra íródtak. Szólhatnék itt a környezetszennyezésről is, hiszen mind a két-, mind a négyüteműekből csurrant-cseppent olaj a tó vizébe, ám a baleseti veszélyforrás mindent megelőz (még a sekély víz felkavarását, az állat- és növényvilág háborgatását is). Így aztán hamarosan bekövetkezett a jogi szabályozás, mely távolabbi vizekre üldözte (?) a motorcsónakokat. Elképesztő pro és kontra háború kezdődött: ki a tehetős (értsd: gazdagabb) réteg búcsúja miatt bekövetkező bevételkieséseket panaszolta, ki korlátozásokat remélt, mások ujjongtak, de a legügyesebbek csöndben maradtak. Ők ugyanis – némi ügyvédi közreműködés révén - maradtak, mert valahova „betagozódtak”. Hadd ne sértsek vele senkit… Óvatosabbak is lettek, de szemellenzős, aki nem látja, meg-meghúzzák a gázkart, ha kell, he nem kell… Aztán jöttek a motorcsónakként nem kategorizálható járművek (eszközök?): jetskik és egyebek), melyeknek többsége még gyorsabb, még veszélyesebb volt/lett. Ezek is tiltottak lettek, ahogyan utolérte őket a jogalkotó. Most pedig itt vannak az „utódok”: az elektromos jetskik, melyek aztán végképp nem szennyezik a vizet, hiszen a szép számú választékból (világszerte sokat és sokfélét gyártanak) olyan is akad, melyet vízsugár hajt előre. Nos, ezekre még nincs jogi szabályozás, s ezért is érdemes már januárban felvetni létjogosultságuk (avagy jogosulatlanságuk) számos kérdését. A Nők a Balatonért Egyesület (NABE) már hónapokkal ezelőtt petíciót tett közzé „Nem kell a Balatonra se motorcsónak, se jetski, akármilyen motor hajtja is!” jelszóval. A tiltás szimpatizánsainak száma közelíti az ezret. A petíció hivatkozik egy kft.-re, mely elektromos jetskit gyárt majd. A sajtóhírek szerint néhány év alatt akár több százat is telepítenének belőlük a Balatonra. A 4 méter hosszú sporteszköz 55 kilométer/órás sebességgel fog száguldozni. A NABE petíciójában ez is olvasható: „A Balatonon ma tilos a motorcsónakázás és a jetskizés. Törvény tiltja, évtizedek óta. Ezért is lett napjainkra a Balaton a szezonban a strandolóké és a vitorlázóké, valamint egész évben a szép tájban gyönyörködő, nyugalmat kereső pihenni vágyóké. Ha megjelennének a száguldozó »sportolók«, hamar elüldöznék a mostani vendégkör nagy részét. Évtizedekkel ezelőtt, mikor a tiltás született, nem gondoltak arra, hogy egyszer majd lehetővé válik a benzinmotor helyett az elektromos meghajtás. A jogászkodók ezért máris megtalálták a kiskaput, mert szerintük az elektromotorral felszerelt csónak és a jetski használatát a Balaton-törvény nem tiltja. Az aláírók a Balaton és a balatoni turizmus érdekében azt kérik a törvényalkotóktól, hogy módosítsák a Balaton-törvényt, egyértelművé téve, hogy a tavon a motorcsónak és a jetski használata tilos. Maradjon a Balaton »családi paradicsom«!” Nos, a NABE idejében jelzett, idejében kérdezett, s talán idejében várja a választ... Zatkalik Megszentelték a balatoni borokat Nem maradt el az idei János-napon sem a borszentelés. A Balatonfüred közigazgatási területéhez tartozó Arácson december 27-én délután a népházban gyűltek össze a borosgazdák. A Füred és környéke borútegyesület, a Balaton Vin Borlovagrend, a helyi seniorok és a Vadrózsa baráti kör Népházban tartott rendezvényén Dasek Viktor katolikus plébános és Császár Attila református esperes áldotta meg a borokat, majd baráti beszélgetéssel folytatódott a találkozó. Balatonlellén a Bonorum Borrend látványos bevonulásával december 27-én kora délután a helyi katolikus templomban kezdődött a boráldás. Kovács Jenő katolikus plébános méltatta a szép hagyományt, majd megáldotta a szebbnél-szebb címeres flaskába töltött borokat. Balatonlellén egyébként csaknem húszéves hagyomány a János-napi boráldás. A Balatontól távolabb eső Pannonhalmi Bencés Főapátság székesegyházában Hortobágyi T. Cirill főapát áldotta meg az apátsági szőlőbirtok és a környékbeli gazdák borait. G. J. 8

[close]

p. 9

2019. január utár Aktuális Érseki áldás a Balatonra Jelentős sajtóérdeklődés mellett immár második alkalommal rendezte meg a szertartást a balatonfűzfői Jézus Szíve Plébánia a Fűzfő Marina kikötőben. A vízkereszti szentmisét követően a kikötőben dr. Márfi Gyula, a Veszprémi Főegyházmegye érseke megáldotta a Balatont, balatoniakat, hajósokat, búvárokat, horgászokat, hajósokat, vízi mentőket, szörfösöket, evezősöket, kite-osokat. Majd Laposa Norbert plébános Assisi Szent Ferenc Naphimnuszából idézett. A balatoni horgászok nevében Balogh Tibor, a Balatoni Horgászegyesületek Szövetségének elnöke emlékezett mindazon horgászokra, akik a tóban lelték halálukat. Marton Béla polgármester köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek az ese- ményen. Többen a tóba dobták az emlékezés virágait, koszorúit, majd a résztvevők megkoszo- rúzták a tavat. A ren- dezvényen több mint százan vettek részt, köztük sok vitorlázó. A szertartás forró teás szeretetvendégséggel, a Márfi Gyula érsek áldotta meg a Balatont Balaton Népdalkör műsorával zárult. (forrás: balaton.vehir.hu) VW Polo - nagyobb beltér, ötcsillagos törésteszt Sokan vásárolunk autót érzelmeinkre hagyatkozva, ám a racionális tényezőkről olykor hajlamosak vagyunk megfeledkezni. Ilyen a biztonság, a fogyasztás. Nos, a VW Polo esetében érzelmek és tények egymás mellé sorakoztak: kellemes kisautó, öt literre lenyomható fogyasztás, s ötcsillagos törésteszt. Hadd folytassam az utóbbival: ha az autó eleje a mellkasom, a hátulja az én hátam, bizony nem repesek az örömtől, ha két kamion szendvicsében utazom az autópályán… Ezt a félelmemet azonnal elűzte az első utazópróba a kis Polo első üléséből végzett méricskélést. A német mérnökök addig nyújtották a padlólemezt, míg kevés híján elérték a Golfét. Hozzá is szabták rögvest a kasztni többi belső és külső elemét, beszálltak-kiszálltak, s maguk is csodálkoztak. Tesztalanynak persze nem a Piedone alkatú próbababákat ültették be, de a jóléti társadalomban iperedett családot vették számításba. Be is fértek, s a látványnak is ijesztő ütközési és borulási teszteket is túlélték. Na kérem, ezért (is) érdemes az új kisautóval megbarátkozni… Hogy miért még? Hacsak jobb lábunkkal eddig nem orgona vagy zongora pedáljain tapostunk jó mélyre, akkor finom (de még csak nem is öreguras) kezeléssel (átlagos forgalomban) szívderítő fogyasztást érhetünk el. Ehhez az észszerű váltókezelés (hagyományosan ötgangos a Polo, de a húsz változat között van hatsebességes, no meg duplakuplungos, automatizált hétsebességes) mellett hegymenetben sem őszülünk meg az előttünk vánszorgó követése során, hanem előzhetünk bátran. Ami a küllemét illeti: követi a nagy trendeket, a VW filozófiáját, a vásárlók igényeit. Az orr-rész talán a legvonzóbb az amorf lámpatestekkel: a márkajelzéstől elinduló csík integrálódik a világítótestbe, a műanyag lökhárítóba került a nappali fény, a ködlámpa, s az érzékelők, melyek visszajelzését a magyar nyelvű kijelzőn láthatjuk. Diszkréten emelkedik az övvonal, mely a hátsó lámpatestekben ér véget. A csomagtér ajtaja magasra nyílik, a nehezebb pakkot ugyan meg kell emelni, de a 280 literes csomagtartó – józan asszonyi pakolással – nem okoz gondot egy nagyobb túrára készülve. A Polo csaknem golfnyi méretű lett Az utastér leradírozhatatlanul német jegyeket: racionalitás, funkcionalitás, áttekinthetőség, kényelem mutat. A feke- te-szürke műanyagok ugyan kopogósak, merevnek tűnnek, a „kapcsolószervek” pontosak, jól kezelhetőek, a kijelző kezelése könnyen megtanulható. A kiskocsit vehetjük egyliteres, háromhengeres, turbós, benzines motorral (95 LE), de a széles választékban 1.6-os dízel is szerepel. Slágergyanús az általunk is tesztelt Polo Comfortline 1.0 TSI, mely jóval ötmillió Ft alatt a mienk lehet számos biztonsági (blokkolás- és kipörgésgátló, elektronikus stabilitásvezérlés, vészfék funkció, gyalogosfelismerő rendszer stb.) és kényelmi (multifunkciós kormány, rakodó rekeszek, variálható ülések stb.) felszereltségével. Az extrák sorából érdemes kiemelni a navigációt és az esőérzékelőt. A kocsit elöl-hátul tárcsafékek lassítják, a gumikat 15 vagy 16 colos tárcsákra szerelték, a lengéscsillapítás nem barátja a veseköveseknek: a jégbordákon és kátyúkon is biztonsággal átkel a kis Polo. Kihívói lehetnek: SEAT Ibiza, Kia Rio, Ford Fiesta, de hogy tapasztaltabbak legyünk, keressük fel a veszprémi RingAutót, ahol testközelből is megismerhetjük a VW Polot. szöveg és kép: Zatkalik 9

[close]

p. 10

Települések utár 2019. január „Köszönjük, Alsóörs!” - együtt koccintottak az új évre Már hagyomány a településen, hogy újév első szombatján az önkormányzat fogadáson látja vendégül a civil szervezeteket, vállalkozókat, partnereket, mindazon alsóörsieket, akik hozzájárultak a 2018-as esztendő közös sikereihez. - Másfél évtizeden keresztül a vállal- Kontrát Károly országgyűlési képvise- kell őrizni. A kormány mindent megtesz kozóinkat hívtuk meg decemberben, de lő szerint Alsóörsnek továbbra is ragyo- azért, hogy a rend, a békesség továbbra két évvel ezelőtt úgy gondoltuk, hogy góak a kilátásai ebben az évben, mind- is fennmaradjon. Végül mindenkinek si- egy olyan alkalmat sze- kerekben gazdag új esz- retnénk újévkor terem- tendőt kívánt. teni, ahová mindenkit Az est során nép- nagy szeretettel várunk. szerű operett-csokor Decemberben Albrecht összeállítást hallhat- Sándor újságíró helytör- tunk Vámosi Katalin, ténésszel beszélgettem, Kálmánffy Ferenc és és akkor ő a következőt Kálmánfi Gábor elő- mondta: a szülőföldnek adásában, zongorán megköszönni mindent Bárkány Éva kísért. A kell és lehet, azonban gyönyörű dallamok meghálálni egy egész után Ferenczy Gábor al- élet is kevés, mint polgármester pohárkö- amennyit kaptunk Al- szöntőjében köszönetet sóörstől. Én azt hiszem, hogy ebben nagyon sok igazság van, nem Kontrát Károly országgyűlési képviselő - középen - Ferenczy Gáborné Lovas, és Hebling Zsolt Alsóörs polgármestere társaságában. mondott mindazoknak, akik sokat tettek Alsóörs töretlen fejlődésé- véletlen, hogy a „köszönjük, Alsóörs” jel- ezt jól mutatják azok a beruházások, ért. Az újévi köszöntő baráti beszélge- mondatban ez is benne szerepel - hang- melyek tervben vannak. Majd hangsú- téssel és szeretetvendégséggel zárult, súlyozta ünnepi beszédében Hebling lyozta, hogy milyen jó Magyarországon, a finom vacsorát a Napraforgó Óvoda Zsolt polgármester, aki mindenkinek a Balatonon élni, biztonságban. Talán a dolgozói készítették. boldog új évet kívánt. legfontosabb közösségi érték, amit meg Szendi Péter Múltból merítve a jövőért Szoboravatással emlékeztek Gyenesdiáson az intézményesített oktatás helyi elindítójára, Gödörházy Antalra, ugyanekkor klímasétányt avattak az általános iskolai tanparkban és új játszóteret vehettek birtokba a gyerekek. A rendezvényre a környezettudatosság jegyében, az Európai Hulladékcsökkentési Hét programjához kapcsolódóan került sor. A tanparkban Gödörházy Antal (1830-1880) Gyenesdiás első jegyzője és vándortanítója portrészobrát, Turi Török Tibor keszthelyi szépmíves alkotását leplezte le Gál Lajos polgármester és Lancz Tamás iskolaigazgató. A polgármester avatóbeszédében kiemelte az intézményesített oktatás nagy múltjára épített, mai ökotudatos ismeretterjesztés, tanítás fontosságát. Hangsúlyoz- ta, hogy ezt minden területen igyekszik érvényesíteni a település. Gyenesdiás a rendszerváltást követően olyan alapokat rakott le, s telepít továbbra is folyamatosan, amivel példát is ad. Említette a térségre kiterjedően fontos szempontként kezelt természetvédelmet, benne a felnövekvő nemzedék részvételével elnyert Zöldóvoda, Zöldiskola címviselés mögött lévő munkát, a mintegy 20 fős gyermekképviseleti testület szerepét. A tanparkban vezető, Palkó Sándor ornitológusról elnevezett sétány ezúttal klímavédelmi tudnivalókat tartalmazó információs táblákkal lett övezve, melyek a Föld védelmének, Gyenesdiás klímastratégiájának fő elemeit jelenítik meg. Az átadási ünnepség keretében vehették birtokba a gyerekek a tanpark közvetlen szomszédságában újonnan létesített játszóteret is. H. Á. 10

[close]

p. 11

2019. január utár Települések Oszlopos gyertyán a füredi Kovászna parkban Aranyfa minőségi díjat kapott a város Balatonfüred már a XX. század közepén is híres volt parkjairól, Tagore sétányáról, a Máthé János főkertész tervezte rózsakertről. A hagyományápolás napjainkban is tart. Hári Lenke alpolgármester szerint ez öröklött, és szívesen vállalt kötelezettség. A januári hó ugyan szinte mindent eltakar, amit turistának érdemes megtekintenie, de a Kovászna parkbeli oszlopos gyertyánnak üzenete van. Azon települések - köztük Füred is - érdemelték ki, melyek az elmúlt évek során eredményesen vettek részt a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) virágosítási versenyén, ezzel is hirdetve az utókor számára a maiak város iránti elhivatottságát. A Virágos Magyarországért mozgalom negyedszázadot értékelő ünnepségére Nagykőrösön került sor, ahol az MTÜ vezérigazgatója, Gellér Zoltán idézte fel az elmúlt évek legfontosabb eseményeit, méltatta a civil szervezetek, önkormányzatok munkásságát, kiemelve azokat, akik a program, a „nemes versengés” 25 éve alatt kiemelkedő eredményeket értek el. Ebbe természetesen beletartoznak a helyi és regionális versenyeket koordináló önkormányzatok is. Balatonfüred már 2010-ben és 2017-ben is fődíjas volt, s az előbbi arra is feljogosította, hogy a kisvárosi kategóriában részt vehessen az Entente Florale Europe megméret- tetésen. A zsűri egy évvel később, 2011-ben már arany minősítéssel értékelte Füredet, mely címet azóta is büszkén viseli a város – mondta Hári Lenke –, s ennek folyományaként vehette át a már említett fórumon az Aranyfa minőségi díjat a kiemelkedően magas színvonalú települési zöld infrastruktúráért. Értékét emeli, hogy Balatonfüreden kívül csak Gyula és Sárospatak önkormányzata részesült a míves elismerésben. Ezt is jelképezi a Kovászna parkban elültetett fa, s a díszoklevél az alpolgármesteri iroda falán. A díj átadásának itthon és külföldön is jó volt a sajtóvisszhangja, s bizonyára a legújabb kiadványokban is ott lesz a friss hír. Az alpolgármester szerint ez a díj is sarkallhatja Balatonfüredet, hogy a továbbiakban is részt vegyen virágosítási és városszépítési pályázatokon, programokon, hiszen ennek turisztikai hozadéka is jelentős. A várost üzemeltető Probio Zrt. Pádár Tibor főkertész vezetésével évek óta folyamatosan arra törekszik, hogy méltóak legyenek munkájukkal Füred hírnevéhez (a szerk. megjegyzése: a városlakók és a turisták dicséretére legyen mondva, hogy a parkok, ligetek, virágos területek rongálása minimális). A 2019-es és későbbi tervekről Hári Lenke lapunknak elmondta: a város vezetése kiemelten (mintegy négymillió forinttal) támogatja a Virágos Balatonfüredért versenyt, s több kategóriában minden évben értékeli és jutalmazza a jelentkezőket. Erre tavaly ezerötszázan (a lakosság 10-12%-a!) jelentkeztek, s vállalták a szakmai zsűrik megmérettetését. Elegáns díj Fürednek Most egy több éven át tartó programba fogott a város: a korábban kevesebb figyel- met kapott Papsoka templomrom környe- zetét kívánják rendbe tenni.: csemetéket ültettek, gyalogösvényeket hoztak létre, sí- rokat, felhagyott temetőket gondoztak, pa- dokat helyeztek ki. A későbbiekben helyre- állítják a zsidó temető kerítését, információs pont, ivókút, mobil színpad, füvészkert, cser- jék, évelő virágos parkrészletek teszik majd népszerűvé a területet, ahonnan gyönyörű panoráma nyílik a városra és a Balatonra. Zatkalik Elöregedett a balatoni víziközmű-hálózat Sok a csőtörés, útfelbontás és az akadozó vízellátás is problémát okoz a Balatonon - hangzott el a Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) december elején tartott ülésén. Fodor Márk, a Zala Megyei Közgyűlés képviselője elmondta: idén több észak-balatoni település vízellátását is veszélyeztette egy gerincvezeték-meghibásodás, amely az érintett térségben nyáron 130-140 ezer, télen 50 ezer ember vízellátását érinti. A helyzet súlyosságát érzékeltetve arról is beszámolt, hogy a múlt évben 19, idén már 20 csőtörés volt az érintett térségben - írja a Hirbalaton. hu. A zalai képviselő aggodalmát Bóka István balatonfüredi polgármester, a BFT elnöke is megerősítette, és emlékeztetett: a vízközmű-hálózat műszaki állapota miatt Füreden is rengeteg bontás történik, emiatt sokszor új aszfaltburkolatot is fel kell törni. A BFT-ülésen résztvevő Makai Martina, az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkára szerint országos szinten 100 milliárd forintra volna szükség a víziközművek rekonstrukciójához, ebből idén és jövőre 1,5-1.5 milliárd forint áll rendelkezésre. A BFT-ülés után megkerestük a balatoni víziközműhálózat fenntartóját, a Dél-balatoni Regionális Vízmű Zrt.-t, ahonnan a következő választ kaptuk: A Balaton Fejlesztési Tanács legutóbbi ülésén elhangzott felve- tésekkel és megállapításokkal a DRV Zrt. egyetért. Az üdülőkörzet közműhálózata az 1960-as évektől folyamatosan épült ki. A 40-50 éves közműhálózat elérte élettar- tama végét, ezért a következő években, évtizedekben folyamatosan szükségessé válik ezek rekonstrukciója. A fejlesztési ta- nács ülésén jelzett vezetékszakasz cseréjé- nek előkészítése 2017-18-ban megkezdő- dött, és várhatóan a következő öt évben folyamatosan kiváltásra kerül a Gördülő Fejlesztési Terv keretében. Bízunk abban, hogy a mind uniós, mind hazai forrásból rendelkezésre állnak a szükséges források. Gulyás J. Attila 11

[close]

p. 12

Települések utár Mérlegek és tervek Tóparti polgármesterek várakozásai 2019. január Az új év első napjaiban lapunk munkatársai több településre is ellátogattak, hogy mérleg készítésre és az idei tervek összefoglalására kérjék a polgármestereket. Ezúttal Fűzfő, Felsőörs, Fonyód, Szárszó, Zamárdi és Almádi volt az útirány. Marton Béla - Balatonfűzfő 2019-ben szeretnénk megkezdeni annak a pályázati forrásnak a felhasználását, amely a Sirály étterem és a Kalóz köz közötti parti sétányt összekötő kerékpárút kiépítését célozza meg. Ugyanezen forrásból újul meg a fövenystrandi parkoló Sirály utca felé kivezető szakasza és egyidejűleg kiépül több, kisebb parkolóhely is. Mindkét érintett szakaszon, tehát a Fövenystrandtól a Kalóz közig folytatódnak a képviselő-testület által elfogadott, érvényes koncepció szerinti közpark kialakítások. Ez strandröplabda pályák kialakítását, a fás terület aljnövényzetének kiirtását és ligetes, tisztásokkal szabdalt gyérítését jelenti, jellemzően a vegetációs időszakon kívüli ütemezéssel. Természetesen a tervek tartalmazzák a szükséges, nemesebb fajtákból összeállított fapótlásokat is a megfelelő helyen, az előírt mennyiségben. Terveink között szerepel a Hegyalja utca, mint több utcát kiszolgáló gyűjtőút felújítása. A szükséges tervek nagy része már rendelkezésünkre áll, de a megvalósítás anyagi háttere kérdéses. Szeretnénk folytatni a közösségi ház udvarának felújítását és a belső tereit is korszerűbbé kívánjuk tenni. Lehetőségeinkhez mérten folytatni kívánjuk az önkormányzati beruházásban megvalósuló, kisebb léptékű út- és járda felújításokat is. Többször nekifutottunk már a volt Jókai iskola értékesítésének, bízva abban, hogy ezen a területen szintén megindulhat egy célirányos fejlesztés. Fontos hangsúlyoznom, hogy a volt Klebelsberg iskola országos védelem alá került - ez az állapot megerősítette a képviselő-testület korábbi döntését, mely szerint érdemes volt helyileg védetté nyilvánítani az épületet. A tobruki strand főépületének tetején a Föveny strandéhoz hasonló fejlesztést képzeltünk el, a munkálatok folyamatban vannak. A Fűzfői Atlétikai Klubbal együttműködve megújulhat a városi stadion élőfüves nagypályája és a sportöltözők. Keressük a lehetőséget a tobruki településrészen egy, a mostaninál nagyobb közösségi tér kialakítására. Nem adjuk fel azt az elképzelést sem, hogy a Gyári utca folytatásaként az elkerülő út alatti aluljárón keresztül kerékpárút vezethessen Fűzfőgyártelepig, mert szeretnénk, ha gyermekeink biciklivel is biztonságosan eljuthassanak az iskolába, illetve a lakótelepen élők gond nélkül közelíthessék meg a fürdői településrészt, a strandot és a temetőt is. Hatalmas kihívás elé állít bennünket a csapadékvíz-elvezető rendszer problémáinak megoldása, a leromlott műszaki állapotra, a megváltozott időjárási viszonyokra és a Balaton vízszintjének emelésére is tekintettel. Hasonló nagyságrendű feladat útjaink állapotának felújítása is. Ezen problémákat előrelátó, gondos tervezéssel és a pályázati források aktív igénylésével tudjuk majd lépésről lépésre sikeresen megoldani. Elképzeléseink szerint a volt vízmű épülete helyén hamarosan egy modern kereskedelmi egység építkezése kezdődhet meg. Szabó Balázs - Felsőörs Országgyűlési képviselőnkkel, Kontrát Károly államtitkárral közösen tavaly éppen egy éve jelentettük be azokat a jelentősebb fejlesztéseket, melyeket nagyobb részt a magyar kormány támogatásával valósulhatnak meg. Azóta már némelyik el is készült, más projektek kivitelezése 2019-ben is zajlik, vagy hamarosan elkezdődik. A nyár végére készült el a Fő utca mentén a járdafelújítás, melyre sikerült 85 százalékos támogatási intenzitás mellett tizenötmillió forint állami támogatást szerezni. A gyalogos közlekedés fejlesztése, biztonságosabbá tétele kiemelt figyelmet kap Felsőörsön. Az elmúlt években is több gyalogátkelőhely, járdaszakasz épült. Az elmúlt hetekben készült el a belterületi Miske utca építése, a közvilágítás kiépítését is beleértve. Az út építésére valószínűleg még évekig nem lett volna anyagi lehetősége közösségünknek, ha Felsőörsöt, mint adósságkonszolidációval nem érintett települést nem támogatta volna a magyar állam negyvenmillió forinttal. A teljes beruházás egyébként több mint nyolcvanmillió forintba került. Mindeközben az óvoda telkén zajlik a bölcsőde építése, melyet 95 millió forintos állami támogatásból tudunk megvalósítani. Reményeink szerint 2019 szeptemberében ezzel a fejlesztéssel teljesen új szolgáltatást tudunk elindítani Felsőörsön. Az elmúlt évben egyre intenzívebben zajlik az Alsóörssel közös, a megyeszékhelyet a Balatonnal összekötő kerékpárút-építési projektünk megvalósításának előkészítése. Mindeközben egy 1,6 millió forintos állami támogatásból zajlik a ravatalozó külső-belső felújítása, valamint az óvoda nagy kazánjának cseréje. A faluház felújításának 2018. év végén kezdődött nagyszabású munkálatai is tovább zajlanak ebben az évben. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázatán a beruházáshoz 44 millió forintot nyert az önkormányzat. Az előttünk álló időszakban pályázati forrásból térfigyelő kamerarendszert építünk ki a Batthyány és a Szabadság téren. Három külterületi utca (Hosszú, Főszőllőki, Köveskút-pusztai utcák) építésére a Vidékfejlesztési Program keretében nyertünk mintegy 73 millió forint támogatást. Nem hagyható szó nélkül az iskolabővítés-tornateremépítés ügye sem. A kormány továbbra is támogatja terveink megvalósítását, melynek során két új tanteremmel és egy tornateremmel bővülhet a jelenlegi iskolánk. A közbeszerzés és a beruházás lebonyolítása az újonnan létrejött, állami Beruházási Ügynökség irányításával, év elején indulhat. 12

[close]

p. 13

2019. január utár Települések Keszey János - Balatonalmádi A városban az idegenforgalmi adó mértéke tavaly 490-ről 500 Ft-ra emelkedett vendégéjszakánként, s a tervezettet (66 millió Ft) meghaladóan már október végéig 68,7 millió Ft idegenforgalmi adó folyt be, ami közel 8%-os növekedést jelent. Mindemellett az adómentes vendégéjszakák száma is nőtt, ami azt mutatja, hogy sok a családdal, gyerekekkel idelátogató vendég – hangsúlyozta a polgármester –, s ennek hátterében hatvannyolc (nem magánszálláshelyként üzemelő szálláshely) vállalati üdülő, panzió, tábor, szálloda működött, fogadott vendégeket, s fizetett idegenforgalmi adót. A strandi bevételek 10%-os emelkedése (nettó 150 millió Ft) nemcsak a már említett kiváló időjárásnak, hanem a korábbi fejlesztéseknek is köszönhető – tette hozzá. Az évértékelésben kiemelt szerepet kapott a csapadékvíz „állapot”: az előző évek rövid idejű, de nagy mennyiségű csapadékvizei miatt fokozott figyelem fordult a városi csapadékgyűjtő rendszer felújítására és bővítésére. Az önkormányzat eredményes pályázatot nyújtott be a Vörösberényi Séd 71-es főút alatti szakaszának mederrendezésére. Európai uniós támogatás és hazai források bevonásával bővül a szennyvízcsatorna hálózat a még hiányzó belterületi szakaszokon. A Panoráma kerékpárút továbbépítésére önkormányzatunk sikeres pályázatot nyújtott be vissza nem térítendő támogatás elnyerése érdekében. A beruházás részben önálló kerékpárútként, részben vegyes forgalmú útként valósult meg a volt töltés nyomvonalán. A Balatoni bringakörútra a Közlekedési Koordinációs Központ készített fejlesztési javaslatot, amely európai uniós források felhasználásával fog megvalósulni, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által lebonyolítandó központi projekt részeként. A tervezési munkák megkezdődtek. Almádi életének egyik legnagyobb beruházása az új óvodaépület megépítése lesz. A tíz csoportszobát magába foglaló épület kiváltja majd a korábbiakat (sikeres pályázat esetén bölcsőde létesülhetne he- lyükön, illetve közösségi célú hasznosítására nyílik majd lehetőség). A pályázat elhúzódó elbírálása és az építőipari költségek elszabadulása miatt azonban csak jelentős saját forrás biztosítása mellett épülhet meg az új óvodaépület – nyomatékosította a polgármester. Sikerként lehet elkönyvelni, hogy uniós támogatások mellett (pályázaton elnyert támogatással) megvalósult korábban a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium gimnáziumi épületszárnyának az idén pedig a kollégiumi részének az energetikai korszerűsítése. Szintén európai uniós pályázatot nyújtott be az önkormányzat a Vörösberény, Ady Endre utca 2. szám alatti épület egészségügyi alapellátás célú átalakítására. A pályázaton elnyert támogatással és jelentős mértékű saját erő felhasználásával a meglévő gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat mellé - a posta megtartása mellett - ebbe az épületbe került áthelyezésre a vörösberényi felnőtt háziorvosi rendelő is. Elsődlegesen turisztikai célokat szolgál, de településképi szempontból is meghatározó jelentőségű fejlesztés a Wesselényi strand rekonstrukciója, amely több ütemben valósul meg. Egy újabb fejlesztési ütemet jelent a strand nyugati felének tervezett hasznosítása, melynek megépítéséhez vissza nem térítendő támogatást nyert az önkormányzat. A projekt részeként egy csúszdapark, egy homokos pálya, egy parti italbár és egy vízi színpad létesülne. Lapunk is beszámolt arról, hogy 2018ban (pályázaton elnyert támogatás felhasználásával) sikerült visszavásárolni a város számára a vörösberényi volt magtárépületet. Az elnyert támogatás fedezetet biztosított kisebb felújítási munkákra is. A támogatáson felül jelentős önkormányzati ráfordítás mellett sikerült elérni, hogy a műemlék épület már az elmúlt időszakban otthont adott számos kulturális és turisztikai rendezvénynek a Vörösberényi programok 2018 rendezvénysorozat keretében. A Magyar Államtól ingyenesen önkormányzati tulajdonba került a szintén műemlék volt kolostorépület, amely a magtárépülettel együtt értékes eleme a településnek. Az épület felújítására és kulturális célú hasznosítására kötelezettséget vállalt az önkormányzat. E kötelezettség teljesítésének feltételét az önkormányzati költségvetési forrás mellett állami támogatás is biztosítja. Csákovics Gyula - Zamárdi Az elmúlt év különleges helyet foglal el Zamárdi históriájában, hiszen településünk várossá avatásának egy évtizedes jubileumát ünnepelhette. A helyi közösségnek szervezett bensőséges megemlékezések mellett a hozzánk ellátogató turisták, tranzitutasok figyelmét is szerettük volna felhívni értékeinkre – a város keleti szélén kialakított körforgalomban elhelyezett térplasztika azt szimbolizálja: Zamárdi valóban a Balaton szíve. S hogy üzenetünk célba ért, arra a rendezvények látogatottsága, a vendégéjszakák számának alakulása, az idegenforgalmi adó jelentős emelkedése nyújt garanciát. Tényként könyvelhetjük el, hogy a település megváltozott arculata is jelentősen hozzájárulhatott ehhez: a Siófoki utca járdájának elegáns burkolata, a pergolák látványa esztétikai élményt is sugall. Pénzügyi forrásaink ésszerű, praktikus felhasználását az ófaluban élők is érzékelhetik: másfél kilométer hosszan került sor járdaépítésre, felújítottunk egy szolgálati lakást, a plébánia kerítését, s egy új közösségi teret is létrehoztunk. Tavaly fontos változást jelentett a parkolási díj bevezetése, amely ötvenmillió forinttal növelte a város büdzséjét – a tapasztalatokat hasznosítva e téren idén kisebb változásokat kívánunk bevezetni. A város népszerűsége természetesen érdemben befolyásolja a képviselő-testület döntéseit. Az állandó lakosok komfort érzetének biztosítása mellett előtérbe kell helyeznünk a turisztikai vonzerő megtartását - ezt pedig csak folyamatos fejlesztésekkel érhetjük el. Érthető tehát, hogy beruházásaink között kiemelten szerepel a vendégek által favorizált vízparti terület. Ennek centrumában a rendezvénytér és környezete áll: tavaly továbbépítettük a sétányt, játszótereket alakítottunk ki, idén pedig megtörténik a Kiss Ernő utca teljes rekonstrukciója. A munkálatok keretében bővítjük a parkolóhelyek számát, biztosítjuk a csapadékvíz elvezetését, s megtörténik az árkok lefedése költségvetésünkben százharmincnégymillió forintot biztosítottunk erre a feladatra. Reményeink szerint még ebben az évben megkezdődik a multifunkcionális rendez- 13

[close]

p. 14

Települések utár 2019. január vénycsarnok építése, s bár ezt eredetileg pályázati forrásból kívántuk megvalósítani, várhatóan az önkormányzatnak is hozzá kell járulnia a költségekhez. Jelenleg több olyan fejlesztési elképzelésünk van, melyek megvalósítása áthúzódhat a következő évekre. Ezek közé tartozik az őstermelői piac kialakítása, a kishajó kikötő korszerűsítése, mellyel a Bácskai utca a parti korzó ékkövévé válhat. Zamárdi híres lokálpatrióta polgárairól is: törvényszerű tehát, hogy a civil szervezetek működésének támogatását a város 2019-es költségvetésében is deklaráljuk. Hidvégi József - Fonyód Három évtizede, 1989. március 1-jén Fonyód végre visszakapta a régióban betöltött szerepéhez méltó státuszát: várossá avatták. Képviselő-testületünk a tisztelgés sajátos módját választotta a jubileum alkalmából: az új évet négyszázhúszmillió forintos pénzmaradvánnyal kezdtük, s ez példa nélküli településünk történetében. A számla „vastagságát” tovább gazdagítja, hogy már két pályázati forrást is tartalmaz: rendelkezésünkre áll további kétszáznegyvenmillió forint az óvoda felújítására, s négyszázhetvenmillió a Fonyód – Csiszta kerékpárút kivitelezésére. Ez a napi helyzet, ám az elmúlt év sem múlt el sikerek nélkül. A legjelentősebbnek a piac háromszázmillió forintos korszerűsítését tartom – ezt az összeget egyébként még harmincmillió forinttal egészítette ki önkormányzatunk. Ebből az összegből az érintett kereskedők, árusok kérésére újabb elárusító helyeket hoztunk létre, s térkövezéssel, parkosítással esztétikusabbá tettük a környezetet, míg idén új piacfelügyeleti épületet avathatunk. Ismeretes, hogy a fonyódi piac a déli part egyik leglátványosabb turisztikai attrakciója, ahol az őstermelők, a népi -és iparművészek termékei mellett a bolhapiac látványa, kínálata is igazi vonzerőt jelent. A jelenlegi tízezer négyzetméteres terület bővítése indokolt, az érdeklődés pedig soha nem látott mértékű. Ez indokolja, hogy a piacot a már megszokott szerda - szombat mellett május elsejétől szeptember végéig hétfői napokon is üzemeltessük. A kereskedők pozitív visszajelzését bizonyára befolyásolta az a tény is, hogy a bérleti díj nem változott. Örömteli, hogy az új sportcsarnok építése látványos szakaszhoz érkezett, s vélhetőleg a következő télen a belső munkálatok is befejeződhetnek: a létesítményben a kézilabda nagyságú játéktér mellett ezer fő elhelyezésére nyílik lehetőség, s ezzel bővül a fonyódi rendezvények helyszíne. A csarnok közelében épül fel az élőfüves, valamint a kétharmados műfüves labdarúgó-, a gördeszka-, a grundfoci pálya és a fittnesz park, de a teniszezőkről sem feledkezünk meg. A régi csarnok sem marad kihasználatlanul, funkciójáról hamarosan döntünk. Az óvoda felújítása e hónap végén kezdődhet, s várhatóan szeptember elején költözhetnek ide ismét vissza a gyermekek. A balatoni bringakörút nyomvonalának kijelölése is hamarosan a testület elé kerül, a munkálatok nyár végén indulhatnak. Saját beruházásaink közül ki kell még emelnem az utak, járdák építését, a csapadékvíz elvezetésének megoldását több területen, s talán nem meglepő: újabb kilátó építésére nyújtottunk be pályázatot, míg a Valkó-kilátó a statikai vizsgálatok befejezése után visszakerülhet eredeti helyére. Dorogi Sándor - Balatonszárszó Minden év kezdete egy sorsvetés! Tervezhet a képviselő-testület reálisan és erőn felül, a végső számvetést a lakosság, a vállalkozók, az ide jövő nyaralók végzik el. Reményeinken felüli milliókra tett szert önkormányzatunk az elmúlt évben. Ezt az együttműködést szeretném megköszönni az egész közösségnek, mert sokaknak erőn felüli teljesítményre volt szüksége, hogy ismét rekordokat döntsünk. Köszönet azoknak a helyi vállalkozóknak, akik minden eddiginél több iparűzési adót fizettek be. Köszönet az öt – régi és újonnan megnyílt - szállodánknak, amelyek közül vannak egész évben telt házzal üzemelők is. Az idegenforgalmi adóbevételünk példás alakulása nekik köszönhető, és azoknak a nyaraló tulajdonosoknak, akik egyre jobban értékelik a Szárszó kártya jelentőségét, és azt, hogy minden forinttal a település fejlesztéséhez járulnak hozzá. Köszönet a vendéglátóknak, a kereskedőknek, akik egyre magasabb színvonalon látták el a nyáron ide érkező sok tízezer vendéget. Köszönet a központi strand személyzetének, akiknek a csúcsra járó napokon több ezer vendéget kellett minél gyorsabban beengedni, kiszolgálni. Köszönet a kulturális, a művészeti programokban résztvevőknek, kiváltképpen a Szárszó Tévé stábjának, hiszen a nyári több mint száz rendezvény is hozzájárult a bevételünk emelkedéséhez. Van a településünknek néhány közcélú alapítványa, melynek számláját több támogató gyarapította. Köszönet érte. Minden elismerésem a településünkön működő civil szervezeteké, akik élik, lakják, szeretik Szárszót és egymást, és minden közösségi összejövetelen ők mutatnak példát az önzetlen összetartozásból. A település képviselő-testülete igyekezett ezekkel a bevételekkel jó gazda módjára sáfárkodni. A legnagyobb fejlesztések a gyermekintézményekben történtek. Megnyitottuk a bölcsődét, a gyermek- és közétkeztetés konyháját kívülről, belülről felújítottuk. A Százszorszép óvodában szinte csak a falak a régiek, mert a bútorzat, a játékszerek több millióból újultak meg. A múlt évben is 40-50 idős ember házi gondozását vállaltuk, de ennél sokkal több a szociális étkezők száma. Erőn felüli teljesítmény volt alkalmanként a település tisztántartása, hiszen nagyon sok, korábban a közfoglalkoztatásban dolgozónak sikerült egész éves állasban elhelyezkedni. Egy maroknyi csapat végezte a tisztántartást, a hatalmas füvesés virágos területek ápolását. A vendégek is rendre dicsérik a parkjainkat, de értékelte a Virágos Magyarországért zsűrije is, amiért különdíjat kaptunk. A másik sokat emlegetett elismerés a biztonság. A polgárőrség csapatának köszönhető, hogy Szárszó békés, nyugodt település, amit szintén magas kitüntetéssel díjaztak. Ha ez 2019-ben is ilyen lendülettel folytatódik, akkor kívánom, hogy ez az év is ilyen legyen, vagy egy kicsivel még jobb! Teendőnk lesz bőven: a termelői piac megépítése, a polgármesteri hivatal felújítása, és a turizmus további fejlesztése. 14

[close]

p. 15

2019. január utár Települések T e A mértéktartás biztonságával tervezi jövőjét Keszthely - Az elért eredmények mellett Keszt- Őket különböző programokon keresztül sülhet a keszthelyiek régi vágya: megújul hely önkormányzata a városvezetés és segítjük, hogy életlehetőségeik javuljanak. az egykori Reischl-féle sörfőzde és sörkert. az intézmények takarékos, mértéktartó Emellett további pályázati forrásokat Erre és a hozzá kapcsolódó helyi gazda- gazdálkodása révén a 2018-as évet mint- kihasználva számos területen, így mun- ságfejlesztést segítő elképzelés megvaló- egy 200 millió forint pozitív eredménnyel kavállalást vagy munkába visszatérést sítására 2018 decemberében indították a zárta, ami azt is jelenti, hogy a város jövője segítő szolgáltatásokkal, képzésekkel tá- kivitelezői közbeszerzési eljárást. Továbbá jól megalapozott biztonsággal tervezhető. mogatjuk a családokat, remélve ezáltal megkötötték a szerződést az ipari park Ruzsics Ferenc polgármester jellemez- a foglalkoztatás, a demográfiai helyzet területén megvalósítandó infrastruktu- te így a 2019-évi anyagi körülményeket és javulását. Nem csak uniós vagy hazai pá- rális beruházásra, mely utak felújítását, kilátásokat a Balaton Színházban adott új- lyázati támogatások révén törekedtünk csapadékvíz-elvezetési rendszer részbeni évi fogadáson. Az ünnepségen kormány- a tavalyi évben a település fejlődését elő- kiépítését, továbbfejlesztését tartalmaz- zati képviseletben mondott köszöntőt dr. mozdítani. A városi költségvetésből min- za, a szükséges közvilágítást pedig saját Meszéna Balázs, a Miniszterelnöki Kabi- dig a lehető legtöbbet igyekezett fordítani forrásból oldották meg. Ruzsics Ferenc netiroda politikai tanács- rámutatott arra, hogy fon- adója. A vendég beszélt tosak ezek a közszolgálta- arról, hogy a keszthelyiek tások igénybevételét érintő mindig is büszkék lehet- fejlesztések, hiszen ezek tek a városukra. A jelenről teremtik meg a gazdasá- a fejlesztési programokra gi szereplők számára azt a utalóan szólt elismeréssel, környezetet, melyben ők majd újévi jókívánságként maguk fejlődési, előrelépési tette hozzá, hogy a 2019. lehetőséget látnak. évre vállalt feladatok elvég- - Bízom benne, hogy a zését is koronázza siker. következő hetek költség- A polgármesteri vissza- vetési tervezése alatt is ve- pillantóban egyebek közt zetőtársaimmal közösen elhangzott: tavaly elkészült ugyanilyen takarékos és a Sopron utcai óvoda és mértéktartó szemlélettel, a Zöldmező utcai iskola a vágyak és álmok bölcs energetikai korszerűsítése, és belátó szövögetésével a Csapás úti kerékpárút- rakjuk majd össze az idei szakasz, fejlesztések történ- városi büdzsét - tekintett tek mindhárom strandon, előre a polgármester. - Az a belvárosban megnyílt a új év mindig csak azt hozza Népmesepont, találkoz- el számunkra, amit az előző hattak már az érdeklődők évi tetteinkkel megszolgál- a Család- és KarrierPONT tunk. Folytatni kell a mun- rendezvényeivel is. kát, tovább építeni, amibe - Ahogy a kormány már belevágtunk, de a jövő 2018-at a családok évének hirdette, s szerteágazó intézkedéseivel még több fi- Ruzsics Ferenc polgármester - képünkön - szavait követően Manninger Jenő országgyűlési képviselő mondott pohárköszöntőt tervezése mellett nem feledkezhetünk meg sohasem a múltról, elődeinkről, az gyelmet és támogatást szentelt a magyar az önkormányzat a kötelező feladatai irántuk való tiszteletről. családoknak, úgy Keszthelyen mi is azt mellett az önként vállalt tevékenységekre Itt tett említés Ruzsics Ferenc arról, valljuk, hogy településünk jövőjét a csa- is, így a kultúra, a sport, a helyi vállalko- hogy a 2019-es esztendőt hívhatjuk „Fes- ládok jelentik - hangsúlyozta a polgár- zások és a civil szféra támogatására, a tetics évnek” is: I. Festetics György gróf mester. - Fontos, hogy számukra élhető minőségi turizmus fejlesztésére. halálának bicentenáriumára emlékeznek. környezetet, kedvező lehetőségeket te- A beruházásokat említve a városve- Ennek keretében a 200. évforduló nap- remtsünk, ezért is indítottuk el a „Keszt- zető nem csak visszatekintést tett, el- ján, április 2-án földi maradványait a város hely hazavár” programunkat, mely a mondta, hogy az elnyert egymilliárd fo- méltó körülmények között a Fő téri plé- fiatalok keszthelyi letelepedését segítheti rint európai uniós támogatással a több bániatemplomból áthelyezi a nemrég fel- elő kedvezményes lakásbérleti formával, területet érintő „Zöld város” program újított Szent Miklós temetőkerti Festetics ösztöndíjakkal. Hátrányos helyzetű em- megvalósítása februári pályázati kiírással családi mauzóleumba. bertársainkról sem feledkeztünk meg. elkezdődik. Mindennek keretében telje- Horányi 15

[close]

Comments

no comments yet