SMART ฉบับที่ 208 ประจำเดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม 2561

 

Embed or link this publication

Description

เพาะเมล็ดพันธ์ุ Gen Z Gen Strong : เลือกไม่สูบ

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2

กจิ กรรมในรอบ 3 เดอื น ภาพท่ี 1 : สมั มนาสถานีวิทยกุ ระจายเสียง ในสังกดั สาํ นกั งานตาํ รวจแหง ชาติ จํานวน 44 สถานี และสถานโี ทรทัศนอีก 1 สถานี ไดร บั เกยี รติจาก พล ตํารวจโทสัญชยั สนุ ทรบรุ ะ ผูบ ัญชาการสาํ นักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสอ่ื สาร มาเปน ประธานในพธิ ีเปดการสัมมนา ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง ภาพท่ี 2 : มูลนธิ ริ ณรงคเ พ่ือการไมส บู บหุ รี่ รว มกบั มลู นธิ ิ เพือ่ สงั คมอาเซียนปลอดบุหรี่ (SEATCA) และศูนยพฒั นา ศักยภาพภาคีดานการสรางเสริมสุขภาพ จัดเวทีแลก เปล่ียนเรียนรูบทเรียนผูนําในการควบคุมการบริโภค ยาสบู จาํ นวนกวา 100 คนจากทัว่ ประเทศ ณ โรงแรม เรอื รษั ฎา อ.เมือง จงั หวัดตรัง  ภาพท่ี 3 : ชมรมสื่อมวลชนสีขาว รวมกบั ศลิ ปน หมอลาํ ส่อื วัฒนธรรมจงั หวัดอุบลฯ จดั กจิ กรรมประกวดฟอ นราํ ประกอบเพลงจากอัลบ้ัมส่ือวัฒนธรรมหมอลํารณรงค ไมสูบบหุ รี่ ณ หางสุนยี  อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เพื่อให เยาวชนไดม สี ว นรว มและแสดงความสามารถในเรอื่ งศลิ ป วฒั นธรรมทองถน่ิ และการรณรงคเพื่อการไมสูบบหุ ร่ี ภาพที่ 4 : เครือขายสื่อมวลชนทองถ่ินจังหวัดภูเก็ต MOU รวมใหหลาดใหญภเู ก็ตปลอดบหุ ร่ี เพ่อื สงเสริมให พ้ืนท่ีชุมชนยานเมืองเกาภูเก็ตเปนแหลงทองเที่ยวท่ีโดด เดนดานวัฒนธรรมควบคูไปกับการสงเสริมดานสุขภาพ ณ ถนนคนเดนิ หลาดใหญ อ.เมือง จ.ภเู กต็ ภาพที่ 5 : ศูนยขาวปลอดควนั มลู นธิ ริ ณรงคเพอ่ื การไม สูบบหุ ร่ี จดั สัมมนาอบรมเชงิ ปฏิบตั ิการพฒั นาศกั ยภาพ เครือขายสื่อมวลชนทองถิ่น ผลิตคลิปรณรงคดวย แอฟงายๆ ท่ีสามารถตัดตอผานมือถือ smart phone เพื่อสื่อสารการรณรงคในยุค 4.0 สองรุน รุนแรกที่ จ.นครนายก รนุ ที่ 2 จ.สระบรุ ี บรรณาธิการ : ประกิต วาทีสาธกกจิ บรรณาธกิ ารจัดการ : แสงเดือน สุวรรณรัศมี กองบรรณาธิการ : สมปอง ดวงไสว, ประเสรฐิ ผลิตผลการพมิ พ, แกว วิฑรู ยเธยี ร, สรัญญา บุญโสม, สุขฏิพจน พรศรี หริสร ทวีพัฒนา, พชรพรรษ ประจวบลาภ, วรวรรณ จิรธนาพฒั น, เพญ็ ประภา ชริ ะกุล, อุรพี จลุ มิ าศาสตร, เบญจณี บินซนั กนกวรรณ ชมเชย องั คณา มานจุ ัม บรรณาธกิ ารศิลปกรรม : สุขสนั ต เสลานนท www.smartonline.in.th สํานกั งานมลู นิธิรณรงคเพอ่ื การไมสบู บุหร่ี เลขที่ 36/2 ซ.ประดิพัทธ 10 ถ.ประดพิ ทั ธ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2278 1828 โทรสาร. 0 2278 1830 http://www.ashthailand.or.th

[close]

p. 3

บทบรรณาธกิ าร : ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ คาํ พดู จากปากคนขายบุหร่ีไฟฟา àมอื่ เดอื นท่แี ลว ซอี ีโอของบริษทั บหุ ร่ี ฟล ลปิ มอรริส นาย Andre Calantzopoulos ออกขา ว Youth and Nicotine : Tobacco Companies Must Do Their Part ซ่ึงวรรคแรก ของขา วท่ีออกแปลเปน ภาษาไทยไดดงั นี้ “เราตอ งเนน ยา้ํ วา เยาวชนตอ งไมใ ชผ ลติ ภณั ฑใ ดๆ ทม่ี นี โิ คตนิ : ยตุ .ิ นโิ คตนิ เสพตดิ และไมใชวาไมมีอันตราย โดยเฉพาะอันตรายตอวัยรุน ผมเปนซีอีโอของฟลลิป มอรริส อนิ เตอรเ นชน่ั แนล และเปนพอคน ผมมีความชัดเจนกับลกู ๆ ผม อยา ใชผ ลิตภัณฑใ ดๆ ที่ มนี โิ คติน” อานตอนแรก นาประทับใจมาก ท่ีซีอีโอคนน้ีพูดชัดวา “นิโคตินเสพติดและเปน อนั ตราย โดยเฉพาะตอวัยรนุ ” และทนี่ าสนใจทีส่ ดุ คอื ประโยคทีว่ า “ผมเปนพอ แมค น ผมมี ความชดั เจนกับลูกๆ ผม อยาใชผลิตภัณฑใ ดๆ ทม่ี นี โิ คติน” แตว รรคตอๆ มา ของขาวน้นั กลับประชาสมั พันธถ ึงผลติ ภัณฑย าสูบตวั ใหม ทใี่ ชค วามรอ นจากแบตเตอรรี่ ทําใหเกิด ความรอ นกบั ใบยาท่เี ตรียมไว เกิดไอระเหยทีม่ ีนิโคตินใหค นสูบ พูดอกี นยั หน่งึ ก็คือ “บุหรีไ่ ฟฟา” ตัวใหมน่ันเอง โดยพยายาม บอกวา เพือ่ ใหผ สู บู บุหรเ่ี ปลี่ยนมาใชบ หุ รีไ่ ฟฟาชนิดใหมน ้ี แตในความเปนจรงิ มนั เปนไปไมไดเลย ทจ่ี ะทาํ ใหก ารใชบ ุหรไ่ี ฟฟา จาํ กัดอยเู ฉพาะในผูใ หญท ีส่ บู บุหรอ่ี ยูแลว การสํารวจลาสุดในอเมรกิ า พบวา จํานวนเด็กนักเรียนระดบั มธั ยมทีส่ บู บุหรี่ไฟฟามีถึง 3 ลา นคน ท้งั ที่เด็กนกั เรียนเหลา น้ี ไมเคยสูบบหุ รีธ่ รรมดามากอน เดก็ นกั เรียนเหลาน้จี ึงเปน “ลกู คาหนาใหม ของสารเสพติดนิโคติน” ท่ีพอคา ไมต อ งการใหลกู เขาเองสูบ ที่สําคัญอัตราการสูบบุหรี่แบบธรรมดาของเด็กนักเรียนอเมริกาท่ีเคยลดลงมาโดยตลอด ปนี้เปนปแรกที่กลับเพ่ิมข้ึน แสดงถึงความสมั พนั ธของเดก็ นกั เรยี นที่สบู บุหรธ่ี รรมดาเพ่มิ ข้ึน กับการที่เดก็ นักเรียนสบู บหุ ร่ไี ฟฟาเพมิ่ ข้ึน ปญหาใหญท ส่ี ุดของบุหรไ่ี ฟฟาจึงอยูท ่ี ทาํ ใหเ ด็กวยั รนุ ท่ไี มเ คยสูบบุหรี่ เขา มาติดสารเสพติดนโิ คติน และมีความเสย่ี งที่ จะพฒั นาไปสูการสบู บุหรธ่ี รรมดา 

[close]

p. 4

จับกระแส : สุขสันต เสลานนท รวมพล คนพันธุ ถา จะใหจ ํากดั ความแบบสนั้ ๆ เด็ก GenZ อยา งเราน้นั คอื เดก็ เกิดตงั้ แตป 2543 (ป ค.ศ.2000) เปน ตนมา โดยเด็ก รนุ นจี้ ะมาพรอ มกบั ความกา วหนา ทางเทคโนโลยี มคี วามเปน ตวั ของตวั เองสงู มที กั ษะการคดิ วเิ คราะห มคี วามคดิ สรา งสรรค รวมถงึ มพี ลังทีส่ ําคัญ ก็คือ “ความตอ งการทจ่ี ะเปลย่ี นโลกใหด ขี ้ึน” อยูในตวั ขณะน้มี เี ยาวชนอายุ 15-18 ป ท่ีตดิ บหุ รี่แลว ถงึ 353,898 คน ซึ่งทุกๆ 7 คนใน 10 คน จะติดบหุ รีไ่ ปตลอดชวี ติ โดยคร่ึง หน่งึ จะปวยและเสียชวี ติ ดว ยโรคจากการสูบบุหรใี่ นอนาคต น่ีถือเปนตวั เลขทน่ี า ตกใจ และเราควรจะรว มมอื กนั ทําอะไรสักอยาง เพอ่ื ปอ งกนั ไมใหจ าํ นวนเพม่ิ มากข้นึ ไปกวานี้ นี่คือเหตุผลที่ “ทําไมพวกเรา เหลา GenZ จึงควรรวมพลัง จบั มือกนั เพ่ือปองกันพิษภัยของบุหรี่และภารกิจ นี้ก็ไมใชแคเพื่อตัวของเราเอง แตมันคือ การดูแลอนาคตของสังคมไทยใหสดใส ดวยการปกปอ ง Generation ตอๆ ไป จากการเสพติดบุหร่ี” ณ โรงแรมรามา การเดนส จุดนัดรวมพลคนพันธุ Gen Z ในวันท่ี 10-11 พฤศจกิ ายน 2561 Smart นําบรรยากาศทมี่ ีทง้ั สาระความรู และเปน พนื้ ที่ Gen Z ไดมาโชวข องกนั กิจกรรมวันแรก เรียกพลังดวยกิจกรรม สนุกๆ และรูจักกันเพราะมีเพื่อนๆ มา รวมกันถึง 4 ภาค ดว ยการเชค็ อนิ เปนการ ประกาศใหโลกรวู า พวกเรา Gen Z เร่ิมตน ภารกิจเพื่อรณรงคบหุ รอี่ ยางจริงจงั หลงั จากนนั้ เหลา Gen Z จะไดป ฏิบัตกิ ิจกรรม Workshop การผลติ สือ่ เพ่ือการส่ือสารรณรงคบ ุหรี่ ผา นชองทาง Social Media จากอาจารยแ ละ วทิ ยากรมอื โปร แบงเปน 4 หอ งเรยี นดว ยกนั  

[close]

p. 5

“ผดุ ไอเดยี เจง ” ...รณรงคไ มส บู บหุ รี่ หอ งท่ี 1 : Facebook Live : แบบมอื อาชพี เปาหมายให เหลา Gen Z มีสกิลในการนําเสนอรายการและเลาเร่ืองราว แบบสดๆ ไดอ ยางลืน่ ไหลนน่ั เอง หองท่ี 2 : ถายภาพ Post & Share : ดวยมอื ถอื ใหชิคๆ ชลิ ๆ และมสี าระ แนน อนการถา ยภาพเปน เรอ่ื งสาํ คญั ในปจ จบุ นั ดังนั้นการไดรูเทคนิคการถายภาพออกมาใหสวยงามและเลา เร่อื งท่ตี อ งการสอื่ ไดเขา ใจงายนนั่ เอง หองท่ี 3 : Vlog / ถายคลิป วิดีโอ ใหเจง : นอกจากการ ถายภาพแลว การถายวิดีโอก็เปนวิธีการเลาเร่ืองที่ไดรับความ นิยมมาก Gen Z จะไดรับเทคนิคการถายทําและการตัดตอ เพ่ือใหม ีเนือ้ เรอื่ งทส่ี นกุ นาสนใจและมีสาระ หองที่ 4 : Visual Note & แปลงขอความเปนภาพ Post & Share : แบบมีสไตล เปนการแปลงสงิ่ ท่ีเราอยากจะเลา ให กลายเปน ภาพที่เขา ใจไดงา ย แถมยังสนุกอีกดวย วนั สดุ ทา ยเปน วนั ที่ ทกุ คนไดร บั กาํ ลงั ใจดี ๆ และพลงั ทีจ่ ะทาํ ใหพ วกเราเหลา Gen Z เดนิ หนา สรางสรรคก จิ กรรม รณรงคเ พอ่ื ลดนกั สบู หนา ใหม โดยคณุ ปทู ร่ี ณรงคม ากวา 35 ป กบั ศ.นพ.ประกติ วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธฯิ และมอบ เกียรติบัตรเปนขวัญและกําลังใจใหตอสูเพื่อสังคมปลอดบุหรี่ ตอไป .....ในอนาคต พรอมกบั การเปดตวั Gen Z Academy ติดตามความเคลอ่ื นไหวไดที่ page Gen Z Gen Strong : เลือก ไมส บู บุหร่ี 

[close]

p. 6

จบั กระแส : กองบรรณาธิการ สธ.ประกาศ 3 ฉบับ ลงประกาศราชกจิ จา... สถานทีส่ าธารณะปลอดบุหรี่ - เครอ่ื งหมายเขตปลอดบหุ รี่ คาํ และขอ ความตองหามบนซองบหุ ร่ี เว็บไซตร าชกิจจานเุ บกษา เผยแพร ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 3 ฉบบั ลา สดุ ซงึ่ เปน อนบุ ญั ญตั ฯิ อาศยั อาํ นาจตาม พ.ร.บ.ควบคมุ ผลติ ภณั ฑ ยาสูบ พ.ศ.2560 ตามท่ีคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบแหงชาติ (คผยช.) ใหค วามเหน็ ชอบดังนี้ 1) ประกาศ สธ. เร่ือง กําหนดประเภทหรอื ชอ่ื ของสถานที่สาธารณะ สถานทท่ี าํ งาน และยานพาหนะ ใหส ว นหนงึ่ สว นใดหรอื ทงั้ หมดของสถานทแี่ ละ ยานพาหนะ เปน เขตปลอดบหุ รี่ หรือเขตสูบบุหรใี่ นเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ.2561 มีผลใชบงั คับ 3 กมุ ภาพนั ธ 2562 2) ประกาศ สธ. เรอื่ ง ลกั ษณะและวธิ กี ารในการแสดงเครอ่ื งหมายเขต ปลอดบหุ ร่ี และเครอื่ งหมายเขตสบู บหุ รี่ พ.ศ.2561 มผี ลใชบ งั คบั 6 พฤศจกิ ายน 2561 3) ประกาศ สธ. เร่ือง หลกั เกณฑ วธิ ีการ และเงื่อนไขการแสดงคํา หรือขอ ความทอ่ี าจกอ ใหเ กดิ ความเขา ใจผดิ หรอื จงู ใจใหบรโิ ภค ในฉลากของ บุหรซี่ ิกาแรต บุหรซ่ี ิการ ยาเสน หรือยาเสน ปรุง พ.ศ.2561 มผี ลใชบ ังคับ 4 พฤษภาคม 2562 สําหรับเครือ่ งหมาย (สติ๊กเกอรเ ขตปลอดบหุ ร่)ี ท่ีตดิ ไวเดมิ สามารถ ติดแสดงตอไปไดอีก 1 ป โดยไมจ ําเปน ตองลอกเปลย่ี นใหม หากมีขอสงสัย ติดตอกลุมพัฒนาและ บงั คับใชกฎหมาย โทร. 02-590-3852 E-mail:tobaccolaw.btc@gmail. com ท้ังน้ีสามารถดาวนโหลดประกาศฯ ฉบับดังกลาว ไดที่เว็บไซตสํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค http://btc.ddc.moph.goth 

[close]

p. 7

รายงานพเิ ศษ : กองบรรณาธกิ าร ประกาศใช “ซองบหุ รีแ่ บบเรยี บ” ไทยเปนประเทศแรกของเอเซีย กระทรวงสาธารณสขุ ผา นกฎหมายซองบุหรแี่ บบเรยี บ ตาม พ.ร.บ.ควบคมุ ผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 โดยความเห็นชอบ ของคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบแหงชาติ เตรียมประกาศใชอนุบัญญัติ “ซองบุหร่ีแบบเรียบ” ตาม พ.ร.บ.ควบคุม ผลติ ภณั ฑย าสบู พ.ศ. 2560 เปน ประเทศแรกของเอเชยี และเปนประเทศท่ี 11 ของโลก เม่ือวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ศาสตราจารยคลินิก เกียรติคุณ นายแพทยปยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีวาการ กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุม ผลิตภัณฑยาสูบแหงชาติ เปดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการ ควบคมุ ผลติ ภณั ฑยาสบู แหงชาติ (คผยช.) คร้ังที่ 2/2561 มตเิ หน็ ชอบรางอนุบัญญัติภายใต พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 2 ฉบับ ไดแก 1.รา งประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรอ่ื ง หลกั เกณฑ วธิ ี การ และเงอื่ นไขเกี่ยวกับหบี หอผลิตภณั ฑยาสูบ และผลิตภัณฑ ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต พ.ศ. 2561 และระเบียบคณะ กรรมการควบคุมผลิตภัณฑยาสบู แหงชาติ วา ดว ยหลักเกณฑ การ เปรยี บเทยี บตามพระราชบญั ญตั คิ วบคมุ ผลติ ภณั ฑย าสบู พ.ศ. 2560 ไดมีการเปลี่ยนชุดภาพคําเตือนพิษภัยของผลิตภัณฑยาสูบบน ซองบุหร่ีซิกาแรตชุดใหม เน่ืองจากชุดภาพปจจุบันใชมานาน กวา 5 ป ทําใหประชาชนเกิดความคุนชินตอภาพ และไมเกิด ความตระหนกั ถงึ โทษและพิษภัยของบหุ รี่ รวมทั้งกาํ หนดใหซ อง บุหรี่ มีรูปแบบเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด หามการใชสีสัน ลวดลาย เคร่อื งหมายการคา หรือลกู เลน ท่ีสวยงามบนซองบหุ ร่ี ซ่งึ ถอื เปนการใชพ้ืนทีซ่ องบหุ รีเ่ ปน สื่อโฆษณาสง เสรมิ การขาย และ มอี ิทธิพลในการจงู ใจผสู ูบบุหร่ใี หม กี ารสบู บุหรี่มากข้ึน มาตรการน้ีจะชวยลดแรงจูงใจในการสูบบุหร่ีของสิงหอม ควันทง้ั หนาเกา และหนา ใหม ประเทศไทย เปน ประเทศแรกของ ทวีปเอเชีย และเปนประเทศลําดับท่ี 11 ของโลก ท่ีมีการออก กฎหมายซองบหุ รี่แบบเรียบ โดยประเทศออสเตรเลยี เปนประเทศ แรกท่ีประกาศใชกฎหมายซองบุหร่ีแบบเรียบต้ังแตป พ.ศ. 2555 และประเทศลาสุดที่ประกาศใชเปนประเทศที่ 10 คือ ประเทศ มอรร เิ ชยี ส ทวีปแอฟรกิ า มาตรการซองบุหร่ีแบบเรียบ ถือเปนมาตราสําคัญ ตามขอกาํ หนดและแนวปฏบิ ตั ขิ อ 11 วาดวยการควบคมุ หบี หอ สินคายาสูบ และขอ 13 การหามโฆษณาสินคายาสูบของกรอบ อนุสัญญาวาดวยการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบขององคการอนามัย โลก (WHO-FCTC) ซง่ึ ประเทศไทยเปน 1 ใน 181 ประเทศสมาชกิ และมพี นั ธกรณที จ่ี ะตอ งนาํ มาปฏบิ ตั เิ พอ่ื ลดการสบู บหุ รใี่ นแตล ะ ประเทศ นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คผยช. แจงวาสําหรับระเบียบ คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบแหงชาติวาดวยหลักเกณฑ การเปรียบเทียบตามพระราชบัญญตั ิควบคุมผลิตภัณฑย าสบู พ.ศ. 2560 จะทําใหการเปรียบเทียบปรับผูกระทําความผิด ซึ่งฝาฝน กฎหมาย และความผิดน้ัน กําหนดไวเฉพาะโทษปรับ สามารถ ดําเนินการบังคับใชไดรวดเร็วข้ึน เพราะนอกจากตํารวจซึ่งเปรียบ เทียบปรับไดแลว ระเบียบฉบับน้ีไดมอบหมายใหพนักงานเจา หนา ทต่ี าํ แหนง อน่ื สามารถเปรยี บเทยี บปรบั ไดโ ดยไมต อ งสง ฟอ ง ศาล ซงึ่ กลไกนจี้ ะทาํ ใหก ารบงั คบั ใชก ฎหมายมปี ระสทิ ธภิ าพมาก ขน้ึ 

[close]

p. 8

ผนู ํามาเลา : กองบรรณาธกิ าร we“aLreETAoDbaEcRcoSHCoIPnt”rol เมือ่ วันที่ 1 - 2 พฤศจกิ ายน 2561 มูลนธิ ิรณรงคเ พ่อื การ ไมส บู บุหรี่ รว มกบั มลู นิธิเพือ่ สงั คมอาเซยี นปลอดบหุ ร่ี (SEATCA) และศนู ยพ ฒั นาศกั ยภาพภาคดี า นการสรา งเสรมิ สขุ ภาพ สนบั สนนุ โดย สาํ นกั งานกองทนุ สนบั สนนุ การสรา งเสรมิ สขุ ภาพ จดั เวทแี ลก เปลยี นเรยี นรูบทเรยี นผนู าํ ในการควบคุมการบริโภคยาสบู จาํ นวน กวา 100 คนจากทั่วประเทศ ณ โรงแรมเรือรัษฎา อําเภอเมือง จงั หวัดตรงั โดยไดรับเกียรติจากนายลือชัย เจริญทรัพย ผวู า ราชการจงั หวัดตรัง ไดมา รวมเปนประธานพิธีเปดพรอมมอบกําลัง ใจใหกับผูนํานักขับเคล่ือนการควบคุมการ บรโิ ภคยาสบู วา “ยนิ ดตี อ นรบั ผนู าํ นกั ขบั เคลอ่ื นทวั่ ประเทศไทย ทมี่ คี วามตง้ั ใจ รว มกนั ทาํ ใหส งั คมปลอดบหุ ร่ี และพรอมสนับสนุนการดําเนินงานทั้งดานนโยบายและกิจกรรม ของผูนาํ ฯ เมืองตรงั เพ่อื จังหวัดปลอดบุหร”ี่ และในเวทีน้ีเอง ไดตั้งวงเสวนาในหัวขอ “นโยบายและ การบังคับใชกฎหมายเพื่อใหจังหวัดตรัง เปนพ้ืนที่ปลอดบุหรี่ตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบสูบ 2560” มีนายสรนนท จิโรจน มนตรี นายกเทศมนตรีเมอื งกันตงั : รา นอาหารปลอดบุหรี่ นายสุเมธ รอดรตั น นายกเทศมนตรตี ําบลสิเกา : เทศบาลปลอดบหุ ร่ี นายเรอื ง ชัย ชวยจันทร ผูอํานวยการโรงเรยี นปะเหลียนผดุงศษิ ย กบั การผลัก ดันมาตรการโรงเรียนปลอดบหุ ร่ี นายบรรเจดิ สุขพิพฒั ปานนท นาย แพทยส าธารณสขุ จงั หวดั ตรงั : บทบาท สสจ.เพอื่ สนบั สนนุ การควบคมุ ยาสูบในพน้ื ที่ พระมหาสวุ รรณ วิชชาธโร เจาคณะอําเภอเมือง วดั กฎ ใน (วดั นโิ ครธราราม) : วัดปลอดบหุ รี่ และ น.ส.สุวณี สมาธิ สมัชชา สุขภาพจังหวัดตรัง : กาวตอไปเพ่ือตรังปลอดบุหรี่ ดําเนินรายการ โดย นางสาวปยะวรรณ เกษเสนา ผนู าํ ฯ จงั หวัดอบุ ลราชธานี และ ร.ต.อ.ปรชี า จนั ทรศ รี ผูน าํ ฯ จงั หวัดพิจิตร หลังจากการเสวนาแลว ผนู ําฯ ทกุ ทา น ไดลงพ้ืนท่ีจริงใน 2 พ้ืนท่ี คือ 1. วดั กฎิยาราม มีการขน้ึ ปา ยขนาดใหญ “วัดปลอดบุหรี่ และเหลา” และภายในบริเวณวัดมีการติดสต๊ิกเกอร เห็นไดอยาง ชดั เจน พระสริ ภิ พซง่ึ เปน เจา อาวาสไดเ ลา ใหฟ ง วา ไดข อความรว มมอื และกําหนดใหง านศพเปนงานศพปลอดบหุ รี่ ดว ย 2. สถานีรถไฟกันตัง เปนสถานีสุดทายของฝงอันดามัน มีความสวยงามมาก ถือวาเปนแหลงทองเท่ียวที่ใครมาจังหวัดตรัง ก็ตองมาถายรูป ในบริเวณสถานีท่ีมีทั้งรานกาแฟ พิพิธภัณฑ จึงมี ปายประกาศอยางชัดเจนวาปลอดบุหร่ี รวมท้ังรานอาหารทุกรานใน เทศบาลปลอดบุหรีท่ ัง้ หมด 

[close]

p. 9

ผูนําในการควบคุมการบริโภคยาสบู ... วันที่ 2 เปนวันเปดเวทีใหผูนําจากจังหวัดตางๆ ไดนํา Poster Presentations การดาํ เนนิ งานขบั เคลอ่ื นในจงั หวดั หวั ขอ การขบั เคล่ือนนโยบายและสรา งนวัตกรรม ใน 25 พน้ื ท่ี 1.กลมุ นโยบายตลาดปลอดบุหรี่ ตลาดนัด Chillva ภูเกต็ เพ่ือโซนปลอดบุหรี่ จังหวัดภูเก็ต ตลาดนํ้าดําเนินสะดวกปลอด บหุ ร่ี จงั หวดั ราชบรุ ี กาดนดั สขุ ใจฮมิ กวา นพะเยาปลอดบหุ รี่ ตลาดสด เทศบาลเมอื งมหาสารคามปลอดบุหร่ี 2.กลุมนโยบายรานอาหารปลอดบุหรี่ รานอาหารเพื่อ การทองเที่ยวจังหวัดพังงาปลอดบุหร่ี รานอาหารเขตเทศบาลเมือง กนั ตงั ปลอดบหุ รี่ รานอาหารเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชปลอด บุหรี่ รานอาหารจงั หวดั อบุ ลราชธานปี ลอดบุหรี่ 3.กลุมนโยบายรานคาไมขายบุหรี่ใหเด็กและเยาวชน โคราช 2+7 คุม ครองเด็กและเยาวชน, อําเภอนครไทยโรงเรียนปลอด บุหรต่ี น แบบมาตรการ 7 บวก 4, คุมกาํ เนดิ นักสบู หนา ใหมในเขตเทศ บาลตําบลคุงตะเภาฯ จังหวดั อตุ รดิตถ, 1 ทํา 4 จังหวัดเชียงใหม, 4.นโยบายสถานทส่ี าธารณะปลอดบหุ รี่ สถานวี ทิ ยกุ องทพั บกที่ 2 ตนแบบปลอดบุหรี่ พษิ ณุโลก, องคก ารปกครองสวนทอ งถ่นิ อบต.ดงคู ปลอดบุหร่ี 5+ จงั หวดั สุโขทยั , สานพลงั วดั ปลอดควันบหุ รี่ จงั หวดั ตรัง, สถานีขนสงจงั หวัดสระบุรปี ลอดบหุ รี่ 5.กลุมนโยบายเทศบาลปลอดบุหรี่ เทศบาลตําบลสิเกา ยุคใหมไรควันบุหร่ี, ชุมชนดอนแกวปลอดบุหร่ี, สานพลังชุมชน ตําบลบุงหวายปลอดบุหรี่ จังหวัดอุบลราชธานี, เมืองชัยภูมิปลอด บุหร่ี, เทศบาลตําบลอาวลึกไรควันบุหร่ี, วัด โรงเรียน เขตเทศบาล ตาํ บลอมุ เมา ปลอดบหุ ร,่ี เสรมิ พลงั ผสานเครอื ขา ยเพอื่ เทศบาลรอ ยเอด็ ปลอดบหุ ร,่ี ปรกิ แจม ใส รว มใจ ปลอดภยั ควนั บหุ ร,ี่ ทา กอ ปปลอดบหุ ร่ี ในสถานที่ราชการโรงเรยี นและวดั สุดทาย คอื การเติมกําลงั ใจในการทํางาน และแลกเปลย่ี น ประสบการณการขับเคลื่อนงานดานควบคุมยาสูบมากวา 32 ป โดย ศ.นพ.ประกติ วาทสี าธกกิจ พรอ มทง้ั ไดเสนอแนวทางการขบั เคล่ือนงานแบบสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา จากการดําเนนิ งานใน 2 ปท ี่ผา นมา ทําใหผ อู ยเู บอื้ งหลงั ทงั้ 3 ทาน คือ ผศ.ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัย ผอ.ศูนยพัฒนาศักยภาพ ภาคดี า นการสรา งเสรมิ สขุ ภาพ นางสาวบงั อร ฤทธภิ กั ดี ผอู าํ นวยการ มลู นธิ เิ พอ่ื สงั คมอาเซยี นปลอดบหุ รี่ (SEATCA) และนางสาวแสงเดอื น สวุ รรณรศั มี ผจู ดั การมลู นธิ ริ ณรงคเ พอื่ การไมส บู บหุ ร่ี พรอ มทจี่ ะเดนิ หนา มงุ เนน ลงไปท่ี องคก รปกครองสว นทอ งถนิ่ ดว ยมศี กั ยภาพและมี ความใกลช ดิ กบั ชมุ ชน ทาํ ใหก ารทาํ งานประสบผลสาํ เรจ็ มากทส่ี ดุ เพอื่ สงั คมไทยปลอดบุหรี่ ดวยพลังของ อปท. 

[close]

p. 10

รายงานพิเศษ : อุรพี จุลิมาศาสตร “สถานทที่ องเทยี่ วปลอดบหุ ร่”ี กองทนุ ควบคมุ ยาสบู กระทรวงสาธารณสขุ ประเทศเวยี ดนาม (Viet Nam Tobacco Control Fund of the Ministry of Health) และ มลู นธิ เิ พอื่ สงั คมอาเซยี นปลอดบหุ ร่ี (SEATCA) จดั การประชมุ เมืองปลอดบุหร่ี ระดับภมู ิภาคเอเชยี แปซิฟก คร้ังที่ 6 ประเดน็ “สถานที่ทองเท่ยี วปลอดบุหรี่” ระหวาง วันที่ 20-21 พฤศจกิ ายน ณ เมืองฮอยอัน ประเทศเวียดนาม โดยมตี ัวแทนจากภมู ิภาคเอเชยี แปซฟิ ก 8 ประเทศ ประกอบดว ยจีน กัมพชู า อนิ โดนเี ซยี ลาว มาเลเซยี เมยี นมาร ฟลปิ ปน ส เวยี ดนาม มองโกเลีย และประเทศไทย รวมกวา 150 คน มูลนิธิรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหร่ี ไดคัดเลือกตัวแทนพ้ืนที่ที่มีการดําเนินงานสถานที่ทองเท่ียวปลอดบุหร่ีอยางเขมแข็ง เกิดนโยบาย และแนวทางปฏบิ ตั ทิ ีช่ ัดเจน จาก 3 พน้ื ที่ ไดแ ก นํา้ ตกรอ นคลองทอ ม จ.กระบ่ี ถนนคนเดินภูเกต็ หลาดใหญ จ.ภูเก็ต ตลาดน้ําดาํ เนนิ สะดวก จ.ราชบรุ ี เรยี นรูการดาํ เนินงานพื้นทเี่ มืองเกา ของเมืองฮอยอนั (ancient town) ซึง่ มีประวัตศิ าสตรข องประเทศมากมาย ปายสญั ลักษณหาม สบู บุหรใี่ ชสญั ลกั ษณ “โคมไฟ” แขวนอยูตามจดุ ตา ง ๆ ตลอดทางเดนิ ภายในถนนเมืองเกา มีนโยบายสรา งสถานท่ีทอ งเท่ยี วภายใตสโลแกน “Beautiful, Clean and No Smoke” สวย สะอาด ปราศจากการสบู บุหร่ี นางสาวเขมวนั ต เหมราช นกั จัดรายการ วทิ ยุ ผปู ระกาศขาว (บคุ คลภายนอก) NBT ภูเก็ต ผูขับเคล่ือนโครงการ “ถนนคนเดิน ภูเก็ตหลาดใหญ จ.ภูเก็ต” การเขารวม ประชุม ทําใหมีแนวคิดที่จะกลับไปตอย อดพ้ืนท่ีถนนคนเดินภูเก็ตหลาดใหญ โดย มีแนวทางที่จะทําสัญลักษณ No Smoke บนผา กนั เปอ น และมอบใหก บั พอ คา แมค า นางสาวกนกพรรณ รัตนวิเวก ผูส่ือขาว ในตลาด เปน สญั ลกั ษณร ว มกบั ปา ยหา มสบู และผผู ลิตรายการ สาํ นกั ขาว RNN ราชบุรี บุหรี่ที่มีติดตลอดทางเดินของหลาดใหญที่ ผูประสานขับเคลื่อนโครงการ ตลาดน้ํา มีอยแู ลว ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี เลาถึงความ ประทับใจและต่ืนเตนกับการนําเสนอผล งาน “การทําพ้ืนท่ีมรดกโลกใหปลอด บุหรี่” และเปนประเทศที่ไมคิดวาเขา จะทําใหพ้ืนท่ีนั้น ๆ ปลอดบุหรี่ได อยาง ประเทศกมั พชู า และประเทศลาว ทาํ ใหร สู กึ มกี าํ ลงั ใจ และไดเ หน็ แนวทางทจี่ ะไปพฒั นา ในงานของเรา ทําใหดยี งิ่ ๆ ขน้ึ นางสาวเอมอร มณีกุล เจาหนาที่นัก พัฒนาดานการทองเที่ยว อบต.คลองทอม เหนือ จ.กระบี่ ตัวแทนจากพื้นท่ีน้ําตกรอน คลองทอม ตองขอขอบคุณทานนายกสาคร มีแกว และเพื่อนรวมงานทุกทานกับการให โอกาสเปน ตวั แทนเขา รว มประชมุ และตอ งขอ ขอบคณุ มลู นธิ ริ ณรงคเ พอ่ื การไมส บู บหุ รี่ รวม ไปจนถึง SEATCA ท่ีผลักดันแหลงทองเท่ียว นาํ้ ตกรอ นใหเ ขา สอู าเซยี น ทาํ ใหจ งั หวดั กระบ่ี ประสบผลสําเร็จกับการเปนแหลงทองเท่ียว ปลอดบหุ รรี่ ะดบั อาเซยี น จนเปน ทยี่ อมรบั ได รับประสบการณที่ดีจากการเขารวมประชุม และจะไดก ลบั นาํ มาปรบั ใชก บั แหลง ทอ งเทย่ี ว ของทองถ่นิ ไดเปนอยางดี ในครง้ั ตอ ไปการประชมุ เมอื งปลอดบหุ รี่ ระดบั ภมู ภิ าคเอเชยี แปซฟิ ก ครงั้ ที่ 7 จะจดั ขนึ้ ที่ เมอื งเสยี มเรยี บ ประเทศกมั พชู า และประเทศไทย คงจะมพี น้ื ทปี่ ลอดบหุ ร่ี ทดี่ าํ เนนิ งานดา นขบั เคลอื่ นนโยบาย การสอ่ื สารการรณรงคไ ดอ ยา งโดดเดน เพอื่ นาํ ไปรว มแลกเปลยี่ นการดาํ เนนิ งานในครง้ั ตอไป 

[close]

p. 11

108 ไอเดยี เจง : สขุ ฏิพจน พรศรี “วนั รณรงคโ รคถงุ ลมโปงพองโลก 2018” (World Chronic Obstructive Pulmonary Disease : COPD) โรคถงุ ลมโปง พอง (COPD) เปน ปญ หาสาธารณสขุ ของประชากรโลก ผูปวยโรคถุงลมโปงพองเสียชีวิตนาทีละ 6 คน จงึ ทําใหโ รคถงุ ลมโปงพองเปนสาเหตขุ องการเสยี ชวี ติ ของประชากรโลกเปนอันดบั 4 รองจากโรคมะเร็ง โรคหัวใจ ขาดเลอื ด และโรคเสน เลอื ดในสมอง องคก ารอนามยั โลก และ องคก ารโรคถงุ ลมโปงพองแหงโลก จึงไดร วมกนั กาํ หนดใหม ี วนั รณรงคโ รคถงุ ลมโปงพองโลก (World COPD) ขน้ึ โดย กาํ หนดใหว นั พุธในสปั ดาห ท่ี 3 ของเดือนพฤศจกิ ายนทกุ ป เปนวนั โรคถงุ ลมโปงพองโลก ในประเทศไทยโรคถุงลมโปงพองรุนแรงขึ้นทุกป พบ วาคนไทยปวยเปนโรคถุงลมโปงพองกวา 3 ลานคน ขณะท่ี ทั่วโลกมีผูปวยทั้งหมด 300 ลานคน และท่ีนาวิตกกังวล คือ “ประเทศไทยมจี านวนผปู ว ยเขา หอ งฉกุ เฉนิ ของโรงพยาบาล จากอาการของโรคถงุ ลมโปงพองมากกวาปละ 1 ลา นครัง้ ” หากพวกเราสามารถดูแลคนไขไดอยางเปนองครวม โดยดแู ลตง้ั แตก อ นปว ย - หลงั ปวย รวมท้งั ดูแลในทุกๆ มิติของ ชีวติ อีกท้งั ยงั สงเสริมใหผ ปู ว ยมศี กั ยภาพในการดแู ลตนเอง สง เสรมิ ใหค รอบครวั และชมุ ชนรว มกนั ดแู ลผปู ว ย รวมไปถงึ สรา ง สิ่งแวดลอ มใหเ หมาะสม เพอื่ ปอ งกนั และควบคมุ โรคถุงลมโปง พองไมใหมีอาการรุนแรง จะสงผลใหผูปวยและครอบครัวมี คณุ ภาพชวี ิตท่ีดขี ึ้น คลินิกโรคหลอดลม ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพ รัตนราชสดุ าฯ สยามบรมราชกมุ ารี คณะแพทยศาสตร มศว ไดเล็งเห็นความสําคัญในการดูแลผูปวยโรคถุงลมโปงพอง จึง จัดกิจกรรมวันรณรงคโรคถุงลมโปงพองโลก (World COPD Day 2018) และเปด ชมรม “ลมวิเศษ” ข้นึ เพอ่ื เสรมิ พลงั และ แรงจูงใจใหแกผูปวยและญาติ ตลอดจนบุคลากรสาธารณสุข ประชาชนท่ัวไปไดตระหนักวาโรคถุงลมโปงพองเปนปญหา สาธารณสขุ ทสี่ าํ คญั โรคหนงึ่ ของประเทศ มสี าเหตสุ าํ คญั มาจาก การใชผลิตภัณฑยาสูบชนิดตางๆ ผูปวยโรคนี้ตองทุกขทรมาน จากการเสอื่ มสภาพของถุงลม และปอด “ถึงเวลาแลวท่ีเราจะ มารวมมือรวมใจแสดง พลัง ใหโลกเราปลอด จ า ก ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ย า สู บ เพราะมันคือสินคาแหง ความตาย...” 

[close]

p. 12

หองสมุด ศจย. : หรสิ ร ทวพี ฒั นา ประเด็นสาํ คัญ “มาตรการหามนาํ เขาบหุ รี่ไฟฟา ” 1.มาตรการควบคุมบุหรไ่ี ฟฟาในตา งประเทศ ประเทศตางๆ จะมีมาตรการในการควบคุมบุหรี่ไฟฟาที่ แตกตา งกนั ตามบรบิ ทเศรษฐกจิ การเมอื งและสงั คม โดยปจ จบุ นั มี 46 ประเทศทว่ั โลก ทปี่ ระกาศกฎหมายหา มนาํ เขา และจาํ หนา ยบหุ ร่ี ไฟฟา และ/หรอื ทมี่ สี ารนโิ คตนิ (ประเทศในกลมุ อาเซยี น 6 ประเทศ ไดแ ก กมั พชู า บรไู น สงิ คโปร ลาว มาเลเซยี และไทย) อยางไร กต็ ามองคก ารอนามยั โลก ในทป่ี ระชมุ ภาคกี รอบอนสุ ญั ญาวา ดว ย การควบคมุ ยาสบู ไดม มี ตเิ รยี กรอ งใหป ระเทศภาคสี มาชกิ กาํ หนด กฎเกณฑเพื่อควบคุมบุหรี่ไฟฟาที่เหมาะสมกับสภาวการณของ แตล ะประเทศ ซง่ึ นอกจาก 46 ประเทศทห่ี า มนาํ เขาและจาํ หนา ย บุหรี่ไฟฟาแลว ยังมีมาตรการท่ีใชในประเทศอ่ืนๆ อีก ไดแก 32 ประเทศหามจําหนา ยใหเ ยาวชน, 62 ประเทศหามโฆษณาหรือทาํ กิจกรรมสง เสรมิ การขาย, 40 ประเทศหา มสูบในท่ีสาธารณะ และ 23 ประเทศมีการควบคุมใหเปนผลิตภัณฑย า เปน ตน 2. บหุ ร่ีไฟฟา มโี ทษหรอื ไม อยางไร ปจจุบันพบวาบุหรี่ไฟฟามีสารท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ หลายชนดิ ไดแก นิโคตินซงึ่ มักจะมปี รมิ าณท่ีสูงกวา บุหร่มี วน, สาร กอมะเร็ง, โลหะหนัก, สารอินทรียระเหยงาย, อนุภาคขนาดเล็ก และสารเตมิ แตงรสและกลนิ่ ซึง่ งานวิจยั หลายชิน้ พบวาสารเหลานี้ มผี ลตอ ระบบการทาํ งานตา งของรา งกาย เชน เพมิ่ ความเสยี่ งตอ การ เจรญิ เตบิ โตและพฒั นาการสมองของเดก็ ผดิ ปกติ เพมิ่ ความเสยี่ งตอ การเกดิ โรคหวั ใจ โรคปอดอกั เสบ ภมู คิ มุ กนั บกพรอ ง ไตวาย โรคตบั และโรคมะเรง็ เปนตน 3. บหุ ร่ไี ฟฟา ชวยลดการสูบบหุ รีไ่ ดหรือไม การทบทวนงานวรรณกรรมลาสุดท่ีรวมรวมงานวิจัยท่ี เก่ียวของกับประเด็นน้ีมาวิเคราะห สรุปไดวาบุหรี่ไฟฟาไมไดชวย ใหล ดการสบู บหุ รหี่ รอื เลกิ บหุ รี่ และยงั ทาํ ใหก ารเลกิ สบู บหุ รย่ี ากขนึ้ รวมท้งั ไมไดช ว ยลดปริมาณการบริโภคยาสบู ในประชากรโดยรวม 

[close]

p. 13

4. บุหร่ีไฟฟากอ ใหเกิดอนั ตรายตอบุคคลรอบขางหรือไม อยางไร? ควันท่ีเกิดจากบุหร่ีไฟฟามีสารท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ มีงานวิจัยหลายชิ้นพบวา ปริมาณสารโคตินินในปสสาวะของคนท่ี ไมสูบบุหรี่ที่อยูรวมกับคนสูบบุหร่ีไฟฟามีปริมาณโคตินินที่สูงกวาสภาวะปกติเชนเดียวกับการอยูรวมกับคนที่สูบบุหรี่มวน จึงสรุปได วา บุคคลทีอ่ ยูรอบขางผูส ูบบุหรไี่ ฟฟา ไดรบั สารนโิ คตนิ เขาสูร า งกาย 5. บุหรไี่ ฟฟา เปนประเดน็ ทกี่ อใหเ กดิ ผูสูบหนา ใหม โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนหรือไม รวมทั้งแนวโนมของการชักนาํ ผสู ูบใชส าร เสพตดิ ชนิดอนื่ จากขอ มูลลาสุด พบนักเรยี นมธั ยมปลายในสหรัฐอเมริกาใชบ ุหรี่ไฟฟาพงุ สูงข้ึนกวา 75% หรอื กลา วไดวาปจ จบุ นั นกั เรยี น มัธยมปลายในสหรฐั กวา 3 ลา นคนหรือประมาณ 20% ของนกั เรยี นมัธยมปลายทวั่ ประเทศใชบุหรไี่ ฟฟา ซงึ่ สูงกวาการสํารวจเมอื่ ป พ.ศ. 2560 ท่มี ีจํานวนนักเรยี นมัธยมปลายเพียง 1.73 ลา นคน หรอื 11.7% ที่ใชบ ุหร่ไี ฟฟา สอดคลองกับอตั ราการสูบบุหรี่มวนของ นักเรียนมธั ยมปลายในสหรัฐอเมรกิ าสงู ขึน้ เปน 8.1% เทียบกับป พ.ศ. 2560 ทมี่ อี ัตราการสบู บุหรเี่ พยี ง 7.6% ปจจุบันมีการยอมรับทั่วโลกแลววาบุหรี่ไฟฟากอใหเกิดนักสูบหนาใหม งานวิจัยลาสุดพบวา วัยรุนที่สูบบุหร่ีไฟฟาจะมี แนวโนมการสูบบุหรี่มวนสูงกวาวัยรุนที่ไมเคยใชบุหรี่ไฟฟาถึง 7 เทาในปถัดไป เปนการย้ําวาวัยรุนไมไดใชบุหรี่ไฟฟาเปนเครื่อง มอื ในการชว ยเลิกบหุ รี่ แตใ ชเ พราะความดึงดดู ของบหุ รี่ไฟฟา ท่ีมีรสชาตแิ ละกลิ่นชวนใหอยากทดลอง และมคี วามเชอ่ื ผิด ๆ ที่วา บหุ ร่ี ไฟฟา มคี วามปลอดภัย นอกจากนีย้ ังพบการใชบุหรี่ไฟฟาในเยาวชนสัมพันธก ับการใชส ารเสพตดิ อื่น ๆ เชน สุรา กญั ชา เปน ตน ใน ประเทศไทยปจจุบันพบนักเรียนมัธยมปลายเคยสูบบุหรี่ไฟฟาสูงถึง 30.5% และนักศึกษามหาวิทยาลัยเคยสูบบุหร่ีไฟฟาสูงถึง 61% ขอ เสนอแนะของ ศจย. ตอ มาตรการนําเขาบหุ รีไ่ ฟฟา ของไทย 1. สนับสนุนใหร ัฐบาลคงมาตรการหา มนําเขา และหา มจาํ หนายบหุ ร่ีไฟฟาตอไป เนือ่ งจากมงี านวิจยั ออกมายืนยัน ถงึ อนั ตรายของบหุ รี่ไฟฟาทงั้ ตอ ตัวผูสูบและบคุ คลรอบขา ง และท่สี าํ คญั ทีส่ ุดเพื่อปอ งกันเยาวชนไทยจากผลติ ภณั ฑที่เปน อนั ตรายและจะนาํ ไปสูการใชบ หุ รมี่ วนและสารเสพติดชนดิ อนื่ ๆ 2. หากมกี รณที ม่ี ีความจําเปนตอ งนําเขาบหุ รี่ไฟฟา อยางถูกตองตามกฎหมาย ควรใหม กี ารขึ้นทะเบียนตามหลกั บญั ชยี าเพ่ือใหใชเ ปนเวชภัณฑย าและใชบําบดั รักษาอยา งปลอดภัย 

[close]

p. 14

สารเยาวชน : พชรพรรษ ประจวบลาภ ลุยเดินสายสรา งความเขาใจ เร่ืองบุหรี่ไฟฟา หลงั จากมคี วามพยายามเปน อยา งมากของธรุ กจิ ขา มชาติ ท่ีเปนผูผลิตและจัดจําหนายบุหร่ีไฟฟา ท่ีเขามาสรางวาทกรรม สวยหรเู กี่ยวกบั ผลิตภณั ฑบ หุ รี่ไฟฟา วา เปน “ผลิตภณั ฑท างเลอื ก” ของผูท อ่ี ยากลาขาด จากบหุ รแี่ บบมวน และยงั โฆษณาชวนเชอื่ วา เปน ผลติ ภณั ฑท ป่ี ลอดภยั เพราะไรจ ากการเผา ไหม ซึ่งขอมูลเหลาน้ี เผยแพรอยางกวางขวางอยูบนโลกออนไลน สงผลทําใหเด็กและ เยาวชนในประเทศไทย ที่รับขอมูลขาวสารจากโลกออนไลน รับและเช่ืออยางหลีกเลี่ยงไม ได สอดคลองกับขอมูลการสํารวจจากศูนยสํารวจความคิดเห็นเด็กและเยาวชนแหงสถาบัน ยุวทัศนแหงประเทศไทย (Youth Poll) ในหัวขอการ สาํ รวจ เรือ่ ง “ความคดิ เหน็ ของเยาวชนตอบุหรีไ่ ฟฟา ใน ประเทศไทย ป 2561” (ฉบับรางรายงาน) วา “เดก็ และ เยาวชนพบเหน็ ขอ มูลเกีย่ วกับผลติ ภณั ฑบ หุ รไ่ี ฟฟาจาก ส่ือสังคมออนไลนสูงถึง 75%” จากผูตอบแบบสอบถาม ทัง้ หมด 1,392 คน และยงั มี 81.5% ทพี่ บวา มีการลักลอบ จําหนายบุหร่ีไฟฟาในประเทศไทยผานสื่อสังคมออนไลน อาทิ Facebook และ Line สถาบันยุวทัศนแหงประเทศไทย จึงไดจัดโครงการ “อบรมสรางองคความรูเพ่ือเทาทันกลยุทธบุหร่ีไฟฟาสําหรับเด็กและ เยาวชน” (Talk Show) ภายใตการสนับสนุนของมูลนธิ ริ ณรงคเ พ่อื การไมสบู บหุ รี่ และสาํ นกั งานกองทุนสนบั สนนุ การสรา งเสรมิ สุขภาพ (สสส.) โดยมงุ เนน พน้ื ทใ่ี นการใหค วามรไู ปยงั เขตปกครองพเิ ศษ เมอื งพทั ยา เนอื่ งจากมขี อ มลู สถติ กิ ารบรโิ ภคยาสบู ของประเทศไทย ประจาํ ป 2561 พบวา “จงั หวดั ชลบรุ ีมีอัตราการบริโภคยาสูบเพมิ่ ขน้ึ ในเด็กอายุ 15 ปข ึ้นไป จากเดมิ รอยละ 17.26 เปน รอยละ 19.3” ซ่ึง คาดวาอัตราการเพ่ิมดังกลาวเปนผลมาจากจังหวัดชลบุรี มีเขตปกครองพิเศษที่มีนักทองเที่ยวตางชาติเขามาเปนจํานวนมากและมีความ ตอ งการใชงานบุหรีไ่ ฟฟา ทีส่ ูง สง ผลทําใหมกี ารลกั ลอบจําหนา ยบหุ รไี่ ฟฟา ในพ้ืนท่ี ทาํ ใหเ ดก็ และเยาวชนอยากรูอ ยากลองและตัดสินใจ ซอื้ มาใชง านในทสี่ ดุ โดยกิจกรรม Talk Show ไดร บั ความรว มมอื จากเมอื งพทั ยา โดยการบริหารของนายสนธยา คณุ ปลม้ื นายกเมอื งพัทยา และ ทป่ี รกึ ษานายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ จนั ทรโ อชา) ท่คี ดั เลอื กโรงเรียนในเขตพทั ยา จํานวน 6 สถานศึกษา เพ่อื เขา รับความรจู ากทมี วทิ ยากรผูเชยี่ วชาญ ไดแก โรงเรยี นเมืองพทั ยา 11 , 8 , 5 , 4 , 3 และ 2 มีผเู ขา รวมโครงการกวา 1,200 คน และไดรับเสียงตอบรับที่ดี จากนกั เรยี น อาจารย และผูบรหิ ารสถานศึกษา ตลอดระยะการจดั กจิ กรรมดังกลาว 

[close]

p. 15

เปดโปงและเฝาระวงั อุตสาหกรรมยาสูบ : วรวรรณ จริ ธนาพวิ ัฒน กิจกรรมเฝาระวังและเปดโปงกลยุทธบริษัทบุหร่ใี นภูมภิ าคอาเซียน (30) Front Group ใชอ งคกรบงั หนา ทําหนาทเี่ ปนปากเสยี ง จากบทความในหลาย ๆ ฉบับทีผ่ า นมา ทุกทา นคงหายสงสัยกนั แลว วา บริษัทบุหร่ีนั้นรายกาจเพียงใด และสรางความเสียหายใหกับท้ังเศรษฐกิจ สังคม และสขุ ภาพของประชาชน โดยเฉพาะกลุม เดก็ และเยาวชนในประเทศเราอยา งไร บาง แตใชวาบริษัทบุหรี่จะเพียงแคมุงเปาหมายไปท่ีกลุมเด็กและเยาวชนเทานั้น หากแตย งั ใชประโยชนจ ากกลุม ผูค าปลกี เพอื่ ใหเ ปนปาก เปนเสยี ง ในการโฆษณา ประชาสัมพนั ธส ินคายาพิษแทนบริษัทบหุ ร่ีอีกทอดหนงึ่ ดวย จากรายงานการวิจัยเก่ียวกับกลยุทธการสรางแรงจูงใจในกลุมผูคาปลีกของ บริษทั บหุ ร่ีใน 5 ประเทศอาเซยี น ไดแก อนิ โดนีเซยี เวยี ดนาม ฟล ิปปนส มาเลเซีย และกัมพูชา พบวา บริษัทบุหรี่ในแตละประเทศตางก็พยายามแสวงหากลยุทธเพื่อ สรางแรงจูงใจในการจําหนายบุหร่ีของกลุมรานคาปลีก อาทิ การแจกสินคาอุปโภค และบริโภค ท่ีแมจะเปนของกิน ของใชเล็ก ๆ นอย ๆ แตก็ถือวามีความสําคัญตอ รานคา ปลีก บรษิ ทั บหุ รี่กม็ ิไดนําสินคา มาแจกจา ยใหกบั รา นคา ปลีกแบบใหเ ปลา แต มกั จะต้ังเงื่อนไขตอ รา นคาใหท าํ ยอดจําหนา ยสินคาไดต ามที่ต้ังไว เพอ่ื จะไดรับสินคา อปุ โภคและบรโิ ภคเปน การตอบแทน นอกจากนยี้ งั มรี ายงานวา บรษิ ทั บหุ รยี่ งั ใชก าร แจกคูปองรานคา รานอาหาร และกิจกรรมทางสังคมตาง ๆ เพื่อเปน การจูงใจรา น คา ปลีกและพนักงานของรา นอกี ดว ย ในมาเลเซีย พบวา บริษัทบุหรี่จะสงตัวแทนเขาไปพูดคุยกับพนักงานราน คาปลกี เพอื่ สอบถามถงึ รายละเอียดของบุหรี่ยห่ี อทบี่ ริษัทเปน ผูผลติ ซ่ึงถา พนกั งาน สามารถใหรายละเอียดและตอบคําถามไดอยางถูกตอง จะไดรับคูปองสวนลดหรือ คูปองสมนาคุณจากรานคาและรานอาหารเปนของรางวัล โดยรางวัลอาจตอบแทน มาในรปู แบบของการเพิม่ โบนสั ใหกับพนักงานในเดือนถัดไดอ ีกดว ย ยงิ่ ไปกวาน้ัน จากการลงพื้นที่สัมภาษณเจาของและตัวแทนรานคาปลีกในพื้นที่เปาหมาย ทาํ ใหท ราบวา บรษิ ทั บหุ รย่ี งั ใชก ารลดราคาสนิ คา หากรา นคา ปลกี สงั่ สนิ คา เปน จาํ นวน มาก โดยเฉพาะผลติ ภณั ฑใ หม ๆ จากบรษิ ทั เพอื่ สรา งแรงจงู ใจใหร า นคา ประชาสมั พนั ธ สนิ คา ใหมต อ ผบู รโิ ภคมากขน้ึ อยา งไรกด็ ี กลยทุ ธก ารลดราคาในลกั ษณะดงั กลา ว มใิ ช วา จะมแี ตด า นดเี ทา นน้ั เนอ่ื งจากบางครง้ั รา นคา ปลกี เองพบวา เปน การสรา งภาระใน การเกบ็ สินคาไวเปนเวลานาน โดยท่ีไมทราบวาจะจําหนายไดทั้งหมดเม่ือไร รานคา ปลีกขนาดเล็กไมมีเงินทุนสํารองมากพอในการส่ังซื้อสินคาคราวละมาก ๆ ดังเชนท่ี รา นคาปลีกขนาดใหญทําได น่ันเปนเพียงขอคนพบสวนหน่ึงบริษัท บุหร่ีไมไดมีความต้ังใจที่จะใหประโยชน หรือคืนกําไรใหกับกลุมรานคาปลีก แตอยางใด เน่ืองจากรานคาปลีกจะ ตองจําหนายสินคาตามยอดท่ีบริษัทได กําหนดไวเทาน้ัน มิเชนน้ันแลวบริษัท บุหร่ีก็จะมิใหประโยชนใดแกรานคา ปลีก ยิ่งไปกวานั้น ผลการวิจัยในแตละ ประเทศยังยืนยันวา บริษัทบุหรี่ไมเคย มีการทําสัญญาอยางเปนลายลักษณ อักษรกับรานคาปลีก โดยเฉพาะรานคา ปลกี ขนาดเลก็ ทจี่ ะระบถุ งึ ประโยชนใ ดๆ ที่ทางรานจะไดรับจากบริษัทบุหร่ีตาม ที่ทางตัวแทนไดกลาวอาง สัญญาสวน ใหญเปนเพียงสัญญาปากเปลาที่รานคา ปลีกไมเคยไดรับรูขอความในสัญญาแต อยางใด ดังน้ันในสายตาของบริษัทบุหร่ี แลว รานคาปลีกก็เปนเพียงเครื่องมือ หนึ่งในการแสวงกําไรของบริษัทบุหรี่ เทา นน้ั 

[close]

Comments

no comments yet