SAN BENEDITTU

 

Embed or link this publication

Description

it-tieni u l-ahhar parti

Popular Pages


p. 1

. IT-TIENI PARTI 1

[close]

p. 2

Kien hemm kappillan li beda’ jghir ghal Benedittu u xerred hafna qlajja foloz dwaru. 2

[close]

p. 3

Meta ra hekk Benedittu fl-età ta’ 40 sena gabar il-patrijiet tieghu u hadhom lejn Monte Cassino qrib Napli. 3

[close]

p. 4

Il-kappillan tghidx kemm ferah meta ra li heles minnhom. Izda ghamel terremot u lkappillan intradam u miet. 4

[close]

p. 5

Meta patri Mawro sama’ x’gara beda jifrah, izda Benedittu canfru u qallu biex jitolbu ghal ruhu. 5

[close]

p. 6

Billi t-triq ma kienux jafuha dehrilhom anglu u beda jurihom it-triq huwa stess. 6

[close]

p. 7

Fuq il-muntanja Cassino kien hemm fortizza mfarrka. Hemm fuq kien hemm hafna skiet u gabra. 7

[close]

p. 8

Billi kien hemm hafna statwi ta’ allat foloz u n-nies kienu jmorru jitolbu quddiemhom. Ilpatrijiet bdew ifarrkuhom. 8

[close]

p. 9

Hawn Benedittu ried li jaghmel gwerra kontra l-paganizmu u kontra x-xitan. 9

[close]

p. 10

Kien hemm patri li biex ma jitlaqx u jisfratta ntrabat mal-hajt b’katina. Benedittu qallu: “flok b’katina mal-hajt ahjar tintrabat blimhabba lejn Gesù.” 10

[close]

p. 11

Il-post irrangawh u ghamlu kappella, kmamar ghall-irqad, sala ghall-ikel u post fejn jilqghu l-pellegrini. 11

[close]

p. 12

Kien hemm gebla kbira li tghidx kemm thabtu biex nehhewha minn nofs. Tahtha sabu idolu ta’ alla falz. 12

[close]

p. 13

. Darba l-kcina hadet in-nar. Benedittu qalilhom li dak kien xoghol ix-xitan li xejn ma kien qieghed jiehu gost bihom. Meta Beneddittu talab u radd is-salib in-nar intefa’ minnufih. 13

[close]

p. 14

Darba Benedittu nduna li zaghzugh heba’ flixkun inbid f’hobbu biex jixorbu wahdu. Beneditto canfru u qallu biex johorg il-flixkun minn hobbu. Tghidx kemm twerwer izzaghaugh ghax minflok inbid fil-flixkun sab serp. 14

[close]

p. 15

Il-gurnata, dawn il-patrijiet Benedittini kienu jghadduha f’xoghol, kant u talb: Ora et Labora. 15

[close]

Comments

no comments yet