Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1

2018. december utár Áldott, békés karácsonyt kívánunk minden kedves olvasónknak! Fonyódi betlehemes Melléklet a Balaton köz- és vízbiztonságáról Új látogatóközpont épül a Kis-Balatonon fotó: Zatkalik András Siófok 50

[close]

p. 2

Aktuális utár 2018. december Látogatóközpont épül a Kis-Balatonnál A Balaton-felvidéki Nemzeti Park későbbi avatása, a Tapolcai tavasbarlang gatóközpont Zala megyében épül fel, hi- Igazgatóság a Széchenyi 2020 program 2015-ben befejeződött rekonstrukciója, szen Keszthely, Hévíz és Zalakaros vonzá- keretében elnyert 1,2 milliárd forint új interaktív kiállítása tízezrek számára sában a nyári csúcsszezon után is jelentős európai uniós támogatás segítségével biztosít maradandó élményt. az idegenforgalom. új látogatóközpontot létesít a Kis-Ba- Az államtitkár hangsúlyozta: mind- - Meggyőződésem, hogy a létesítmény a latonnál, illetve fejleszti a Diás-szigeti egyik beruházás hiánypótlónak minősült, Kis-Balaton kapuja lesz, s önálló célpont- Fekete István Emlékhelyet. s ekként értékelik a Kis-Balatonon másfél ként, de kiegészítő programként is a valódi év alatt felépítendő új látogatóközpontot értékek bemutatását szolgálja. Kuriózum- is. Az adott terület jelenleg is fontos bázi- nak számít majd abból a szempontból is, sa a varázslatos tájegység iránt érdeklődő hogy sportra, mozgásra csábítja a vendé- évi öt-tízezer gyermeknek és felnőttnek geket - ezt a célt szolgálják a projekt költ- – a 2020 első felében megnyíló objektum ségei között szereplő vízi eszközök. azonban várhatóan újabb lendületet ad a A megvalósuló fejlesztésekről, ter- turizmus ezen ágazatának. vekről Puskás Zoltán, a Balaton-felvidéki - Nagyobb teret és lehetőséget kívánunk Nemzeti Park igazgatója tájékoztatott. biztosítani a nagyközönségnek, amikor Elmondta, hogy a fejlesztés eredménye- ezen az emblematikus helyen létrehozzuk ként létrejövő, a tájba illeszkedő, a mai - Hazánkban az ökoturizmus leg- a XXI. századi igényeknek meg felelő láto- kor igényeit maximálisan szem előtt tartó, jelentősebb tényezője a nemzeti parki gatóközpontot. Fontos szerep jut majd az többfunkciós épület kiindulópontja lesz hálózat: ezek az intézmények évente 1,6 interaktivitásnak, az építmény pedig nem a terület élővilágát bemutató szárazföl- millió látogatót regisztrálnak. Kedveltség, csak egyedi megjelenésével fogja növelni a di és vízi túráknak. Ezek a terepi progra- úti cél választás szempontjából közülük tervezők és kivitelezők presztízsét – a nap- mok várhatóan igazi csáberőt jelentenek is kiemelkedik a Balaton-felvidéki Nem- elemek feleslegessé teszik a külső energia- a majdani látogatóknak, s remélhetőleg zeti Park, amely e nemes „vetélkedőn” az forrást is. különösen nagy hatással lesznek az ifjú érdeklődők negyedét vonzza. A négyszá- Manninger Jenő, a térség országgyűlé- nemzedékekre. zezres szám önmagában is lenyűgöző, si képviselője Rácz Andráshoz hasonlóan - A kiállítás, a moziteremben vetített ám azt is tudni kell: a park területére ter- fogalmazott: örvendetes, hogy az új láto- filmek, a tanösvény és a kapcsolódó prog- vezett kirándulások, túrák ramok megvilágítják az élő- résztvevői nem szerepelnek világ változatosságát és az a statisztikai adatokban - ökológiai összefüggéseket. mondta el a november vé- A kiszolgáló funkciók - étte- gén tartott, alapkőletétellel rem, bolt, játszótér - hozzá- záruló programon Rácz járulnak a látogatók kom- András, az Agrárminiszté- fortérzetéhez. A beszerzések rium természetvédelemért között szerepelnek az att- és környezetügyért felelős rakciók bemutathatóságát államtitkára. Megtudhat- közvetlenül kiszolgáló köz- tuk, hogy a folyamatos lekedési eszközök is: elektro- fejlesztések is generálják mos meghajtású gépjármű, a kedvező tendenciát: az kenuk állnak majd a ven- elmúlt hat-nyolc évben dégek rendelkezésére, de a mintegy ötven százalékkal Balról: Pálffy Balázs, Burján Richárd, Puskás Zoltán, listán a legjobb minőségű nőtt a nemzeti parkok láto- Rácz András és Manninger Jenő távcsövek is szerepelnek. gatóinak száma. A Balaton A projekt részeként meg- ugyan önmagában is elad- újul a jelenleg is nagy ér- ható a turisztikai piacon, deklődésre számon tartott ám vonzerejét tovább erő- Fekete István Emlékhely a sítik azok a létesítmények, Diás-szigeten, nem messze melyek ebben az évtized- a leendő látogatóközpont- ben nyitották meg kapui- tól, amely 2020 első felétől kat a szélesebb publikum várja a hazai és külföldi ter- előtt. A 2011-ben átadott mészetbarátokat. tihanyi Levendulaház, a Pannon csillagda egy évvel Süli Ferenc 2

[close]

p. 3

2018. december utár Aktuális Kimelt kormányprogram: modern városok és falvak Siófokon ülésezett a Balaton Fejlesztési Tanács November végén fogadta el a kormány kony hatással lesznek a munkaerőpiacra is. aktív résztvevője. Érthető tehát, hogy azt a friss, új elemekkel bővített anyagot, A területfejlesztési koncepció vitájában javasolják: a BFT ismételten kezdemé- amely hosszú távon is irányt szab a vidéki elhangzott, hogy az egyre bővülő lakópar- nyezze az illetékes szervezetnél, hogy a Magyarország fejlődésének. A részleteket ki hálózat jelentősen növeli a vízpart leter- 2019. évi Budapesti Víz Világtalálkozó Bényi Krisztina, a Miniszterelnökség Mo- heltségét, s mintegy harminc százalékkal keretében valósuljon meg egy kihelye- dern Városok és Falvak Fejlesztésének Ko- emeli a szálláskapacitást. A megoldási zett ülés a találkozó résztvevői számára ordinációjáért Felelős helyettes államtitká- javaslat pedig ekképp szólt: a hatlakásos- Balatonfüreden, ahol a világ tavait kép- ra ismertette a Balaton Fejlesztési Tanács nál nagyobb társasházak építését külön viselő szakemberek, külföldi delegációk decemberi ülésén. Tájékoztatójából meg- engedélyhez kellene kötni. Szó esett arról tapasztalataikat megosztva közösen tudhattuk, hogy a kiemelt kormányprog- is, hogy a Kesztely környéki települések tudják áttekinteni a vízzel kapcsolatos ramban jövőre százötvenmilliárd forintot vízellátása egyre aggasztóbb, gyakoriak a globális fenntartható fejődési célokat, a biztosítanak erre a célra. csőtörések, s ez a nyári csúcsszezonban célok végrehajtására vonatkozó lehető- Hazánkban ma háromezer-egyszáz- már az idegenforgalomra is kedvezőtlen ségeket és ennek tükrében tudják alakí- ötvenöt olyan település található, ahol a hatással lehet, hiszen több órára megbé- tani az integrált területi vízgazdálkodást lélekszám nem éri el az ötezret. Ezekben nul a vízellátás - mindennek oka az elavult és vízpolitikát. a falvaknak és kisvárosokban él a népesség gerincvezeték. Az államtitkár asszony vá- Ismét sikeres, népszerű volt a Moz- egyharmada - sorsukat, jövőjüket befo- laszában hangsúlyozta: ezen problémák dulj Balaton rendezvénysorozat – ál- lyásoló döntés tehát, hogy erősíteni kell megoldására hazai és uniós források is lapították meg a BFT ülésén az erről lakóhelyük megtartó, marasztaló erejét. rendelkezésre állnak, ám tény, hogy az ak- szóló napirend tárgyalásakor. Harminc- A program előtérbe helyezi a lakhatási tuális feladatok megoldására évente száz- négy település harminchét strandján, körülmények, a közlekedési infrastruktú- milliárdos nagyságrendben lenne igény. összesen háromszázharminchét alka- ra és a közszolgáltatások lommal zajlottak helyi minőségének javítását, s versenyek. ezek a tényezők remél- Továbbra is a fiatal hetőleg poztívan hatnak korosztály (6-25 év kö- a helyi identitás erősíté- zöttiek) a legaktívabbak, sére is. részvételük meghaladja - Tudjuk, hogy fontos a 73%-ot. A férfiak-nők a munkahelyteremtés részvételi aránya ebben és a munkahely megkö- az évben 67-33% volt. zelítése, elérése is, ezért Évek óta változatlan a a következő évtizedben sportágak népszerűsé- tizenegyezer kilométer gi listája: továbbra is a hosszban kerül sor út- strandröplabda a legnép- felújításokra. A program megalapozott, valós tár- Balról: Schmidt Jenő, Bényi Krisztina és Székely Erzsébet, a BCSZSZ elnöke szerűbb sportág, majd a foci, vízi játékok (vízi- sadalmi igényekre alapozott, melyet azon- A BFT ülésén megtárgyalták a Balato- labda, vízi aerobik, fejelés, kosárra dobás), ban nem lehet néhány év alatt megvaló- ni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. asztalitenisz, strandkézilabda a további sítani - ezért akár 2030-ig szóló terveket is nemzetközi kapcsolatairól szóló előter- sorrend. tartalmazhat. A források biztosításáról az jesztést is. Ebből megismerhető, hogy a Ebben az évben nyolc strandra vásá- állami költségvetés évről évre gondoskodik, szervezet 2019-ben is folytatja a meg- roltak új sporteszközöket, háromra pedig ennek összege pedig esetenként a több száz kezdett nemzetközi projektjeit. Ezek a teqball asztal került. milliárd forintot is elérheti. CULTURECOVERY, a DESTI-SMART, a A strandok üzemeltetőinek egy része Schmidt Jenő, a Települési Önkormány- HORECA, valamint a SUMCULA prog- a játszóhelyeket és a sporteszközöket a zatok Országos Szövetségének elnöke ramok, s elsődlegesen az értékek meg- csúcsszezon indulása előtt jól előkészítet- hozzászólásában elmondta: bár a Balaton őrzéséhez, bemutatásához, a turizmus- te, de továbbra is előfordult, hogy a vízi megtartó ereje megkérdőjelezhetetlen, a hoz kapcsolódnak. 2019-ben elindul eszközök nem kerültek időben kihelye- kormányprogram hatását érezni fogja a egy új Erasmus programból támogatott zésre, és nem volt folyamatos a homokos régió valamennyi települése. projekt a Lakes without Limits, mely pályák karbantartása, programokra való Örvendetes, hogy a kisvárosok, a járá- projekt a fogyatékkal élők természet- előkészítése sem - állapította meg Bartsch si székhelyek is új lendületet kaphatnak: hez történő közelebb hozását céloz- János, a Mozdulj Balaton programsoraozat olyan vállalkozások, szolgáltatások fejlőd- za. Ismeretes, hogy az integrációs kft. főszervezője. hetnek, telepedhetnek meg, melyek jóté- a tavak világkonferenciájának állandó, Süli Ferenc 3

[close]

p. 4

Aktuális utár 2018. december Ünnepek utáni tanácstalanság Mihez kezdjünk a maradék bejglivel, halászlével, sült hússal és aprósüteménnyel? Gyakran még a legszervezettebb háztartásokban is előfordul, hogy a megvásárolt élelmiszer az éléskamrák mélyén marad hosszú ideig. Az ünnepek alatt még nehezebb kiszámítani, miből men�nyi fogy a lakomákon, mennyi étekre lesz szükség, ha megérkeznek a rokonok, barátok. A NÉBIH maradék nélkül ehhez nyújt segítséget. A maradék nélküli sütés- főzés egyik alapszabálya, hogy oda kell figyelnünk arra: hány embernek készítünk ételt. Ha több emberre főzünk, mindenképpen érdemes lehet előre lemérni az adagokat. De mennyit is számoljunk egy emberre bizonyos élelmiszerekből? Vannak olyan trükkök, amikkel akár szemre is porciózhatjuk az alapanyagokat: 1. Ha húst készítünk, mindenkire nagyjából egy nagyobbacska szappan méretű szeletet számítsunk. (Ez nagyjából 120- 200 grammot jelent.) 2. Tészta: Egy adag száraztészta nagyjából egy ökölnyi mennyiségű. Ha nincs kedvünk mérleget használni, számoljunk így minden étkezőre. 3. Egy adag kenyér (ételek mellé) nagyjából egy CD méretű szelettel azonos. Ugyanezt a méretezést használhatjuk gofri adagolásánál is. 4. Gyümölcsök és zöldségek esetén egy adag megközelítőleg egy teniszlabda méretének felel meg (tehát kb. egy maroknyi mennyiség). 5. Mogyoróvaj és más édes kencék: nagyjából két teáskanálnyi mennyiséggel számíthatunk. Ha pedig minden igyekezetünk ellenére mégis maradék keletkezik, ne essünk kétségbe. Rengeteg jó maradékmentő ötlet és recept található a különböző internetes oldalakon, amikből inspirálódhatunk. Ízelítőnek egy pár… Ha maradt egy kis halászlé A maradék halászlé sűrűségén némi tejfölös habarással módosítva, pörccel gazdagon megszórt túrós csusza mellé kínálva egészen új ételhez és ízekhez juthatunk. Ha maradt egy kis töltött káposzta A töltött káposzta elég kötött étel, egy formájában és ízvilágában is igen karakteres dolog, amiből nehéz egy egészen új ételt varázsolni. Megvan viszont az a remek tulajdonsága, hogy nagyszerűen fagyasztható. Ha viszont az a helyzet áll fenn, hogy a káposztát még ennénk, de a töltelék fogyott el, akkor semmi más dolgunk nincs, mint egy kisebb adag pörköltet főzni és szafttal együtt elkeverni a káposztát. Ha maradt egy kis sült hús A maradék sült húsok legjobb felhasználási módja a hideg fogásokban rejlik. A hideg húsokból készíthetünk majonézes salátát, ha vékony szeletekre vágott almát, felkarikázott hagymát, és finomra vágott metélőhagymát adunk hozzá. Könnyedén összeforgatjuk, majd fél órára behűtjük, hogy az ízek jól össze- Pontosabban akkor tudunk adagolni, ha lemérjük az alapanyagokat. Az alábbi számokat használhatjuk irányadónak 1 főre: Kész ételek Hüvelyesek Tészta, krumpli Zöldség Rizs, tarhonya Húsfélék Leves: 3dl Száraz hüvelyes Száraztészta fő- Zöldségköret 15-20 Rizs, tarhonya főzeléknek: 10dkg ételnek: 10-15dkg dkg köretnek: 10 dkg Hús csont nélkül: 12-20dkg Leves főételnek: 4-5dl Száraz hüvelyes Száraztészta leves- Zöldség főzelék- Rizs levesbetétnek: Csontos hús: 18- levesnek: 5dkg betétnek: 1 dkg nek: 25dkg 2dkg 25dkg Főzelék: 2,5dl Krumpli köretnek: Zöldség levesbe: 20-25dkg 8-15dkg Hús gulyásnak, fasírtnak: 8-12dkg Mártás: 1-1,5dl Tisztított, csontos csirke: 25-35dkg Tisztított, csontos liba: 25-40 dkg Tisztított hal: 2030dkg 4

[close]

p. 5

2018. december utár Aktuális érjenek. Salátalevelekre halmozva, pirítós kenyérrel kínáljuk. Ha a maradék sült húst finomra daráljuk és vajat, krémsajtot, felaprított petrezselymet adunk hozzá, majd őrölt borssal, szerecsendióval, mustárral ízesítjük, finom szendvicskrémet készíthetünk. Pirítós kenyeret kínálva hozzá - még a több napos kenyér is új életet nyerhet! Ha maradt egy kis bejgli és némi aprósütemény set szeretnénk, akkor egy kis tojáslikőrös tejszínnel süssük össze. Nem kell mást tenni, csak felszeletelni a bejglit, tepsibe fektetni a szeleteket, mehet közé egy kis alma is, majd a tejszínt néhány tojással, tojáslikőrrel és egy kevés mézzel elkeverni, a bejgliket ezzel a keverékkel nyakon önteni, s az egész mehet is a sütőbe. A száraz aprósüteményeket, mézeskalácsot meg csak le kell darálni, s máris sütinyalóka (ismertebb nevén cake pop) válhat belőlük, ha vajjal, krémsajttal vagy lekvárral összegyúrjuk. A masszából apróbb dió méretű golyókat formálunk és egy-egy pálcára húzzuk. Az így készült nyalókákat olvasztott csokoládéba, majd szórócukorba mártjuk. A pálcákat hungarocellbe állítva száríthatjuk meg. A megjelenést támogatta az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Balaton Fejlesztési Tanács. A bejgli viszonylag száraz sütemény, és a napok múlásával csak szárad, szikkad, s ezzel együtt csökken az élvezeti értéke. De szerencsére könnyen megmenthető. Már az is remek, ha egy narancsos vaníliasodót főzünk mellé, de ha igazán ütő- Tavak határok, korlátok nélkül Akadálymentesen elérhető természeti értékek Magyarországon a lakosság 10%-a, Németországban körülbelül 10 millió ember, Európában 80 millió ember él úgy, hogy a természeti értékek megismerése akadályt zésű Erasmus program támogatásának keretében megvalósuló projekt gyakorlati oktatóanyagokat fejleszt ki a környezeti nevelők számára. A hangsúly az euró- jelent a számukra. A fogyatékossággal élő pai tóvidékekre összpontosít, de minden emberek gyakran nagyon nehezen tudnak eredmény egyformán alkalmazható más hozzáférni a természethez, természeti értékekhez. A „Tavak határok/korlátok nélkül” elnevezésű projekt ezen kíván változtatni. természeti értékre, környezetre is. Ezen túlmenően a projekt gyakorlati támogatást nyújt számos természetvédelmi oktató központ akadálymentesítésének javítása érdekében Németországban, Ausztriában, Lengyelországban és Magyarországon. Minden ember számára a természetben való tartózkodás, a természeti élmények megtapasztalása és a természetről szerzett információ és tudás az élet fontos része. A fogyatékossággal élők számára a természetvédelmi oktató központok és hasonló létesítmények elérése eddig alig volt lehetséges. A környezeti információs központok és a nemzeti parkok számára jelentős költségekkel jár az akadálymentesítés megvalósítása. Az Egységes Fogyatékosságügyi Információs Portál honlapja alapján Magyarországon a lakosság 10%-a fogyatékkal élő ember. Az EU Alapjogi Ügynöksége mintegy 80 millió fogyatékos emberről beszél Európában. Ezek az emberek mindennapi életükben számos különféle akadállyal szembesülnek. Az elfogadás, a politikai és szociális intézkedések legfelső szintjén áll, de bizonyos intézkedések végrehajtása bizonytalan. Ha a munkaerőpiacra való integráció és az általános infrastruktúra fejlesztése egyre sikeresebb, más kevésbé fontos terület csak kismértékű figyelmet kap: a természeti terepen stagnál a változás. kapcsolatba kerülnek a természettel, mint egészséges társaik – csak másképpen tudják kifejezni.“ - mondja Katja Weickmann, a GNF projektmenedzsere. A projekt legfontosabb célja az európai tapasztalatok összegyűjtése, a meglévő programok elemzése, valamint egy gyakorlati és használható megvalósítási útmutató kidolgozása a környezeti nevelők számára. Az akadálymentes megoldások elengedhetetlenek az emberek 10% -a számára, hasznos segítség 30%-uk számára, és kényelmes mindenki számára (100%). Ez a projekt egyaránt foglalkozik a fogyatékossággal élő személyek integrációjával a részt vevő országokban, és elősegíti az európai polgárok környezettudatosságát. Magyarországi projekt partner: Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. A Global Nature Fund (GNF) ezt a kérdést az Európai Élő Tavak partnerségével kívánja megoldani a tagállamokban. A „Tavak határok/korlátok nélkül” elneve- „A projektben a fő hangsúly a kommunikációs gátak felszámolásán van, mivel az észlelési nehézséggel rendelkező emberek ugyanazt tapasztalják, élik meg, amikor 5

[close]

p. 6

Aktuális utár A „Balatoni Régió Közbiztonságáért” díj 2018. évi kitüntetettjei 2018. december Év végéhez közeledve mérleget készí- nese – Balatonalmádi rendjének őrzését Beosztottjai követelménytámasztó tenek azok a szervezetek is, melyeknek tűzte ki célul. Körzeti megbízotti hivatását vezetőként jellemzik, aki személyes pél- munkatársai a turisztikai szezonban a nem csak szolgálata ellátásában, hanem damutatásával, szakmai hozzáértésével Balaton mellett élők, itt nyaralók százez- szabadidejében is komolyan veszi. Nyá- példaképe lehet a polgárok élet és vagyon- reinek élet- és vagyonbiztonságának vé- ri időszakban egyike azoknak, akik akár biztonságának megóvását hivatásként vá- delmét tekintik elsődleges feladatuknak. gyalogosan, akár kerékpárral a turisztikai lasztó tűzoltók előtt. Vezetőik, elöljáróik kezdeményezésére, a szempontból kiemelt területeken rendsze- Pungor János rendőr ezredes, a Somogy Balaton Fejlesztési Tanács Közbiztonsági resen szolgálatot lát el, előnyben részesíti Megyei Rendőr-főkapitányság rendésze- Testületének javaslatára 2018-ban Balázs ezen szolgálati formákat. ti főkapitány-helyettese 1992-től teljesít László, Balogh Miklós, Kekecs Károly Ri- Kekecs Károly Richárd tűzoltó őr- hivatásos rendőri szolgálatot. Kezdetben chárd és Pungor János vehette át a Bala- nagy, a Somogy Megyei Katasztrófa- a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság toni Régió Közbiztonságáért díjat Bóka védelmi Igazgatóság Siófoki Hivatásos Közlekedésrendészeti Osztályán volt fő- Istvántól, a BFT elnökétől. Tűzoltóparancsnok tűzoltóparancsno- előadó. 2008-tól Kaposváron kapitány- Balázs László több, mint tizenöt éve ka számos katasztrófavédelmi területen, ságvezető-helyettesként szolgált. 2010-től tagja a VMSZ kötelékének. Húszévesen többféle beosztásban dolgozott. 2014. a Somogy Megyei Rendőr-főkapitánysá- strandi mentőőrként kezdte meg szol- szeptember 1-je óta vezeti a Siófoki Hiva- gon megbízott rendészeti igazgató, majd gálatát a Balatonon. Kitartó 2011-től kinevezett rendészeti munkájának köszönhetően ju- igazgató, mely beosztást ma is tott egyre magasabbra a rang- magas szinten látja el. 2013-tól létrán. Ő lett a búvárszolgálat rendészeti rendőrfőkapitány- vezetője, majd később, mint helyettes. vízimentő oktató is bizonyítot- Közel tíz éve tevékenyen ta rátermettségét, napjainkban vesz részt a turisztikai idény pedig sürgősségi mentőhajó rendőri feladatainak egységes vezetőként, kutató-mentőként végrehajtásában. Négy évente dolgozik az egyesület köteléké- a Balatoni Közbiztonsági Ko- ben. E mellett kilenc éve a Pest ordinációs Bizottság (BKKB) Megyei Kutató-Mentő Szolgálat szolgálat-vezetője. Számos hazai és nemzetközi kutató- Bóka István, Jamrik Péter, Balázs László, Pungor János, Kekecs Károly Richárd és Balogh Miklós elnöki tisztét is ellátja. A 2018as turisztikai szezonban a rendészeti teendői mellett kiemelt mentő feladatban bizonyított. A Veszprém tásos Tűzoltóparancsnokságot. feladata volt az általa irányított bizottság- Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2017. július hónapban kiemelkedő, má- nak az is, hogy a kommunikációs csatorná- területi rendeltetésű mentőszervezetének, sok számára példamutató tevékenységet kon keresztül bűn- és baleset-megelőzési a Veszprém Megyei Kutató-Mentő Szol- végzett a Balaton, elsősorban Siófok, Bala- ajánlásokkal, felhívásokkal tájékoztassa a gálat alapításának résztvevője. A BM Or- tonvilágos térségét július 11-én elérő 157 lakosságot. szágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság km/h orkán erejű szél miatt kialakult rend- 2018. évben a Balaton déli partján két Központi Rendeltetésű Mentőegységének, kívüli viharkár elhárítási feladatok során. nagy tömeget vonzó rendezvény parancs- a Huszár Mentőszervezetnek megalakulá- Több napon keresztül irányította, szervez- noka is volt a „frontvonalon”, a 12. Balaton sa óta vezetőségi tagja. te a kárfelszámolást, aminek következté- Sound rendezvényen és a Strand Fesztivá- Balogh Miklós c.r. törzszászlós hivatásos ben a szezon ideje alatt öt nap alatt végre- lon Zamárdiban. Pungor Jánosnak komoly szolgálatát a Nyírbátor Határőr Igazgató- hajtották a káresemények felszámolását és szerepe volt ez évben a két kiemelt rendez- ság, Csengeri Határvadász Századnál kezd- az áramszolgáltatás helyreállítását. vény biztosításában és a kockázatok mér- te 1998-ban járőr beosztásban, majd a ha- Kiemelkedő tevékenységet végez a tér- séklésében. tárőrség és a rendőrség fúzióját követően ség tömegrendezvényeinek biztosítása, az Tevékenységével vezetői, munkatársai, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr- állampolgárok és a régióban üdülők biz- lakókörnyezete is elégedett, a szakszerű ha- főkapitányság Bevetési Alosztályánál jár- tonságának megteremtése érdekében. A tározottság mellett az ügyfélbarát ügyinté- őrként szolgált hét hónapot. Áthelyezését térségben szervezett rendezvények bizton- zés jellemzi.A rendészeti állomány körében kérte a Balatonalmádi Rendőrkapitányság ságát kiemelt figyelemmel kezelve, többek a 25 éves rendőri szolgálata és szakmai ta- állományába: 2009-től kinevezett körzeti között olyan jelentős létszámú események pasztalata alapján kiemelkedő képességű megbízott Balatonkenese városában. biztonságos lebonyolításában működött rendőrként tűnt ki, aki hivatásként éli meg Nem egyszerűen rendőr akar lenni, ha- közre, mint a Zamárdi Balaton Sound és a a rendőri tevékenységet. nem lakóhelye, szűkebb hazája Balatonke- Boglári Szüreti Fesztivál. Süli Ferenc 6

[close]

p. 7

2018. december utár Boglár: milliárdos fejlesztés Két év alatt egymilliárd forintot fordíthat beruházásra Balatonboglár önkormányzata: ebből a tekintélyes summából szinte teljesen megújul a belváros. A források fele a közösségi-, kulturális- és sportélet bázisaként számon tartott Platán strand további fejlesztését szolgálja, de más fontos intézmények, közterek sem maradnak ki az átfogó rekonstrukciós programból. Az eredményes Zöld város pályázatnak köszönhetően háromszázmillió forintos költségvetéssel megtörténik a patinás kulturális központ teljes rekonstrukciója, több tízmillió forintból megszépül a Fő tér, s már birtokba vehették a legkisebb boglári polgárok az óvoda új játszóterét, az idősebbek pedig a múlt század elejének hangulatát őrző, nyolcvanmillióból felújított szociális épületet. - Önkormányzatunk éves költségvetése másfélmilliárd forint, a város működési költsége pedig eléri az 1,2 milliárdot - a különbözet pályázati forrásokat takar. A bü- dzsében meghatározó a helyi vállalkozások által befizetett adó, amely meghaladja a hatszázmillió forintot. Ennek szimbolikus üzenete van: azt jelzi, hogy a város gazdasága jól prosperál, sikeres cégek találták meg számításaikat Bogláron. S hogy nem csak állandó lakóink érezhetik jól magukat településünkön, arról a turisztikai szezon ada- tai tanúskodnak: az idegenforgalmi adó bevétel több mint tíz százalékkal haladta meg az elmúlt évit - összegzi a legfontosabb mutatókat Mészáros Miklós. Boglár polgármestere elmondta: a sta- Népi kultúra, fürdővárosi miliőben A 26. éve már városi rangú Hévíz falusi gyökereken nevelkedett népi kultúrája idén 50 éves jubileumot ünnepel, kettős kézimunka kiállítással. Életem varázsa a népi hímzés címmel Vértesaljai Antalné nyugalmazott hévízi tanítónő munkáit, valamint Ötven év színe java címmel az általa fél évszázada alapított, s ma is vezetett Díszítőművészeti Szakkör kiállítása nyílt meg a napokban a városi Muzeális Gyűjtemény időszakos tárlatsorozata keretében. A 93. évében járó Vértesaljai Antalné amellett, hogy helybeli követőinek igen sokat adott, messze vitte lakóhelyének hírét az évtizedek munkájával. Járt a tengerentúlon, Kanadába kapott meghívást 1995-ben a magyar kolónia meghívására több előadás tartásával együtt rendezett kiállítást a saját, és a hévízi szakkör anyagából. Munkáságát 2008-ban a Magyar Örökség és Európa Egyesület „Magyar Örökség” díjjal ismerte el. Zsűrizett darabjai megyei, és országos elismerésben részesültek. Hé- víz város vezetése 1994-ben a Pro Cultura díjjal, az elmúlt évben díszpolgári címmel tüntette ki. A Díszítőművészeti szakkör 1968 októberében 16 taggal alakult meg Egregyen, majd Klubkönyvtárban kapott helyet, ahol rendszeres kiállításai minden alkalommal sok látogatót vonzottak. Később az Illyés Gyula Általános Iskola számukra otthont, a készült lakásdíszek, viseleti darabok terítők, több helyen rendeztek kiállításokon szerepeltek külföldön is, helyben. Jelenlegi kiállításuk helyszínén 2012-ben Stafírung címmel, két alakalommal is tartottak bemutatót. A mostani tárlatot megelőzően legutóbb a 2015 áprilisában nyílt Egregyi Múzeumban voltak láthatók a szakköri munka darabjai Barangolás a népi hímzések világában címmel. Az alkotó közösség jelenleg is várja a népi hímzés után érdek- Települések bil költségvetésnek köszönhetően számos olyan beruházás valósult meg, melyekre joggal tartott igényt a lakosság. Ezek közül is kiemelendő a nyolcvanötmillió forint- ból felépített, megjelenésében is a hely szelleméhez méltó ravatalozó, de joggal lehetnek büszkék a Fischl-ház, valamint a katolikus templom felújítására, s ez utóbbi kertjében a most felavatott Gaál Gaszton-szoborra is. - Hosszasan lehetne so- rolni, milyen programokra, projektekre fordítottunk je- lentős összegeket – közülük csak néhányat emelek ki. Húszmillió forintért nyolc helyszínen alakítottunk ki játszótereket, ötmilliót köl- töttünk térfigyelő kamerák elhelyezésére, praktikus, esz- tétikus hulladékgyűjtőket helyeztünk ki, nyolcmillió forintot költöttünk strandi beruházásra. A legnagyobb figyelmet most a járdák, utak építésére, felújítására fordít- juk - az idei büdzsében kétszázötvenmillió forint állt rendelkezésünkre e célra. Süli Ferenc lődőket. Hímezz velünk címmel interaktív foglalkozás sorozat indul december 15-én január végéig tartóan, összesen 4 alkalommal, a Komádi és az Úrihímzés témakörében. A csoportos kiállítás és a kurzus január 30-i zárásakor Vértesaljai Antalné tart tárlatvezetést, több szakköri taggal is találkozhatnak az érdeklődőt. Az egyéni tárlat még február 20-ig látogatható lesz. Horányi 7

[close]

p. 8

Települések utár 2018. december Tihany turisztikai attraktivitásának fejlesztése, közel kétmilliárd forintból A Balaton számára Tihany az egyik nemzetközileg is értelmezhető és értékesíthető márkaképző elem, melynek fejlesztése nélkülözhetetlen a régió desztinációs célkitűzéseinek eléréséhez. A „Tihany turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című projekt célja a Tihanyi Bencés Apátság és környéke, a Pisky sétány, a Csokonai liget, az Echo domb, valamint a Tihanyi Művészek Élményháza fejlesztése. A projekt keretében a Csokonai-liget ren- adó termek akadálymentesítése és felújítá- torok és tájékoztató táblák elhelyezésére és dezése élő, nyitott szórakoztató központot sa is megtörténik, mely során új installációs tematikus utak létrehozására is. hoz létre, amely erősíti, kiegészíti a meglévő elemeket, világítás- és biztonságtechnikai A „Tihany turisztikai attraktivitásának fej- települési attrakciókat. A ligethez kapcsoló- elemeket telepítenek. A Tihanyi Művészek lesztése” című, GINOP-7.1.9.-17 -2018-00014 dó függőkertek pihenő kertrésze pergolával, Élményháza egy szolgáltató intézmény és azonosítószámú projekt az Európai Unió asztalokkal és ivókúttal bővítése a megpi- élményház kombinációja, amely Illyés Gyula, és a Magyar Állam támogatásával, Tihany henést teszi majd lehetővé az érdeklődők valamint más tihanyi művészek és alkotók Község Önkormányzata, a Tihany Fejleszté- részére. Az apátság és a Mádl si Programiroda Nonprofit Kft., Ferenc tér között húzódó lép- a Magyar Bencés Kongregáció cső felújítása is megtörténik, Szent Ányos Bencés Perjelség, a mely során az apátság ezeréves Magyar Turisztikai Ügynökség történelmét bemutató feliratos Zrt., a Kisfaludy 2030 Turisztikai kőelemeket helyeznek el az ide Fejlesztő Nonprofit Zrt., a Tu- látogatók számára. A felújítás risztikai Marketingkommuniká- során új lépcsőt alakítanak ki a ciós Ügynökség Nonprofit Zrt., legfelső teraszkertre, így a Bel- és a Magyar Turisztikai Szövet- ső-tóra jó kilátással rendelkező ség Alapítvány konzorciumában pihenőkertek is új turisztikai él- valósul meg összesen 1,869 mil- ményt jelentenek majd. liárd forintból. A beruházás ter- A beruházás során új funkciókkal bővülnek és megújulnak az apátság területei is. Többek L. Simon László, Tósoki Imre, Kontrát Károly és Mihályi Jeromos a sajtótájékoztatón vezett befejezési dátuma 2020 szeptembere. Mindezek azon a sajtótájé- között megtörténik a belső udvar rekonst- bemutatóháza, műemlék és egyben kul- koztatón hangzottak el, ahol jelen volt L. rukciója, kertépítészeti felújítása, a Rege ud- turális rendezvénytér is. A tihanyi alkotók, Simon László, az Országgyűlés kulturális var és az apátság előtti tér burkolatjavítása, a művészek, hagyományok méltó bemuta- bizottságának alelnöke, Kontrát Károly or- déli terasz és egyéb helyszínek parkosítása. tóhelyének kialakítása az önkormányzati szággyűlési képviselő, Tósoki Imre polgár- Az apátság épületének felső szintjén múze- műemléképület és kert felújításával történik mester és Mihályi Jeromos tihanyi perjel. umpedagógiai foglalkoztatót alakítanak ki, majd meg. A projekt keretében sor kerül az valamint az időszaki kiállításoknak helyet Echo domb légkábel mentesítésére, utcabú- SzP Jelentős felújítások az alsóörsi református templomnál A Dunántúli Református Egyházkerület a tavalyi esztendőben egy komoly pályázatot nyert meg, többek között európai uniós és a Magyar Kormány által támogatva. Ebből a pénzből számos templom újul meg, beleértve az alsóörsit is. - Több problémánk is volt a mi templomunkkal. Annak idején három részből épült meg, most pedig statikailag szétnyílt. Elsődleges szempont az volt, hogy ezt helyreállítsuk, az állagmegóvás megtörténjen. Ennek fényében az épület kapott egy betonkoszorút, a teljes tetőszerkezet cseréje pedig hamarosan megvalósul - kezdi a beszélgetést nagytiszteletű Kálmán Csaba lelkész. A tervek szerint tavasszal a gyülekezeti termet szeretnék bővíteni, a kornak megfelelően modernizálni, a tetőteret beépíteni és a parókia belső felújítását, valamint a fűtésrendszer korszerűsítését kívánják megoldani. Bruttó 65 millió forintot kapott az Alsóörs-Lovasi Református Társegyházközség a fejlesztésekre. A munkálatoknak jövő év végéig kell befejeződnie. Nagytiszteletű Kálmán Csaba lelkész reméli, hogy a templom belső felújítására és a homlokzatfestésre is sor kerülhet jövőre, de ez egyelőre nem szerepel a pályázati támogatásban. Szendi Péter 8

[close]

p. 9

2018. december utár Települések Begyújtották a turisztikai rakétákat Balatonlellén Ismét kimaxolják a téli Balatont - ígérték közleményükben a lellei Balaton-körösök, akik advent első hétvégéjén három rendezvényre várták a szórakozni vágyókat a BL Yacht Clubba. A november 25-én megnyitott műjégpálya mellett megkezdődött a IV. Balatonlellei karácsonyi vásár, amelyen csaknem harminc kézműves kínálja portékáját, miközben tíz lellei, illetve környékbeli étterem, borászat, cukrászda a II. Adventi gasztropiknikre várta a helyi étel- és italkülönlegességek, édességek kedvelőit. A Fa Nándor műremekének nevezett yacht klubi kikötőben felsorakoztak, majd kifutottak a tóra a III. Mikulás regatta árbócosai, hogy demonstrálják: a balatoni vitorlássport nem köthető kizárólag a tavaszhoz és a nyárhoz. A ver- seny kuriózumaként indult egy kizárólag hölgyekből, és - felnőtt kapitánnyal - egy gyerekekből álló csapat. Tóth Balázs, a yacht klub vezetője, a Balatoni kör alelnöke már a rendezvény előtt jelezte: a parton maradók sem fognak unatkozni, a műjégpálya mellett ugyanis vízre épített szauna, élőzene, a Bango Budapest Band és a sztárvendég Bon-Bon zenekar várja a látogatókat. A Mikulás is megérkezett a BL-be,és minden gyerek kapott tőle ajándékot. - Begyújtották a turisztikai rakétákat, és tavaszig bombáznak minket különleges programokkal - közölte Tóth Balázs, a rendezvénycsokor főszervezője. G.J. A megújulás jegyében ünnepelnek Hévízen Belvárosi rekonstrukciós munkák mellett éli az adventi ünnepkör napjait Hévíz A fürdőváros önkormányzata a korábbi évek gyakorlatának megfelelően városi karácsonyfával és díszkivilágítással köszönti a közelgő karácsonyt. Az építkezések miatt idén a Széchenyi utcában a munkákhoz igazodva Jutalmazták a rendőrök munkáját Zamárdiban Az elmúlt évekhez hasonlóan Csákovics Gyula polgármester pénzjutalomban és díszoklevélben részesítette a zamárdi nagy rendezvények alatt kiemelkedő teljesítményt nyújtó rendőri vezetőket. Ebben az évben Molnár Gábor Somogy megyei rendőr-főkapitány javaslatára Dani Márk r. alezredes és Csepregi Imre r. őrnagy kapott elismerést. Az eseményen jelen volt Bene Zsolt rendőr ezredes, a közelmúltban kinevezett siófoki kapitányságvezető is. a díszítés két ütemben történik meg, karácsonyra az egész főút ünneplőbe öltözik. A kivitelezők egymással szoros koordinációban dolgoznak, időszakos forgalomkorlátozások mellett. A nagyparkoló nehezebb megközelíthetősége és a parkolási lehetőség beszűkülése miatt az önkormányzat idén nem nyitja meg a jégpályát. Ugyanakkor bővében vannak a téli ünnepi programok, az adventi időszakra számos rendezvénnyel készült a fürdőváros, a megszokott módon. Az ünnepkör minden vasárnapján a Deák téren 16 órakor történik a városi adventi koszorú gyertyáinak meggyújtása, az első gyertyagyújtásra dr. Márfi Gyula veszprémi érsek részvételével került sor. A városi Festetics György Művelődési Központ gazdag kulturális programsorozatot nyújt „Köszöntlek karácsony” címmel az ünneplőknek. Ez már november 30-án elkezdődött a Belvárosi Múzeumban kézműves foglalkozással, folytatódik koncertekkel, a színes rendezvények a hétvégéken december 23-ig tartanak. Hétközbeni események is gondoskodnak az ünnepi hangulatról: a Festetics téren 14 órától keddenként verklizene szól, szerdánként Lufibohóccal lehet majd találkozni, csütörtöki napokon pedig Mr. Piano guruló zongorán való játékát hallhatják az arra járók. A Szobakiadók Szövetsége az adventi hétvégén jóté- konysági süteményvásárt szervez. A városi szilveszter sem marad el, ám a rekonstrukciós munkák miatt idén nem a nagyparkoló, hanem a Deák tér lesz a közös évbúcsúztatás helyszíne. A termelői piac az adventi időszak- ban vasárnap kivételével minden nap nyitva tart. November 30. és december 22. között piaci napokon a hagyomá- nyos nyitva tartás szerint lesznek jelen az árusok: kedden és szombaton 7-13 óra között, csütörtökön 12-16 óra kö- zött, valamint hétfőn, szerdán és pén- teken 10-17 óra között. Horányi Első gyertyagyújtás: Papp Gábor polgármester, dr. Márfi Gyula veszprémi érsek és Kiss László helyi esperes. 9

[close]

p. 10

Települések Siófok 50 utár 2018. december Fél évszázada immár, hogy Siófok városi rangot kapott. Újkori történetét, fejlődését részben a Déli vasút megépítése, részben a Balatonfürdő Részvénytársaság megalakulása jelentősen formálta: nagyszabású Balaton-parti beruházások adtak lendületet a település fejlődésének. Szállodák, villák, sporttelepek létesültek, a nyaralóvendégek szórakoztatására pedig színház és kaszinó épült. Az akkori, tehetős középosztálynak kedvelt üdülőhelye lett Siófok. Az első világháborút követően, a trianoni békeszerződés miatt Magyarország jelentős területeket - így az egykori tengerparti üdülőkörzeteket is - elveszítette az ország. Ezt követően még nagyobb lett az igény arra, hogy Siófok, a Balaton a nyári kikapcsolódás színtere legyen. Új korszak kezdődött a település életében, amikor a második világháborút követően, az akkori politikai döntések értelmében államosították a szállodákat, villaépületeket, amelyekben szakszervezeti üdülő funkciót kaptak. A hatvanas években újabb szállodák, üdülők épültek, új munkahelyek létesültek, kezdett a település gazdaságilag is megerősödni. Ennek volt köszönhető, hogy 1968. december 29-én a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa határozatában Siófokot városi rangra emelte, s ezt a címet 1969. január 1-jétől használhatta a település. Ebben az évben 50. évfordulót ünnepelte a város. A november 30-i Városnapon egymást érték az ünnepségek a Kál- mán Imre Kulturális Központban. Kora délelőtt kezdődött az ünnepségsorozat a „jó tanuló, jó sportoló” általános és középiskolás diákok, valamint felkészítő tanáraik jutalmazásával: kétszázhuszonegy diák és pedagógus részesült elismerésben és kapott oklevelet. Hamarosan nyitott az a jótékonysági vásár is, melynek bevételét a civil egyesületek a „Nyitnikék” óvodának ajánlottak fel. Ezt követően kiosztották a virágosítási verseny díjait, majd több kiállítás megnyitójára került sor. A Helyi Érték Egyesület szervezésében „Kezünk nyomán” címmel, amatőr kézművesek tárlatát tekinthették meg az érdeklődők, amelyet a Korondról származó Karda Imre, egykor Balatonkilitin élő népi iparművész emlékére ajánlották a szervezők. A fazekasmester főként fekete kerámiákat készített. A nap egyik fontos eseményeként bemutatták a Siopart című kulturális folyóirat idei második, ünnepi kiadását. Mellékleteként az egykori Somogy Néplap 1968. december 29-i ünnepi számának reprint példányait is kézbe vehették a jelenlévők. Balatonkiliti egy fotókiállítással és a települést bemutató könyvvel emlékezett az évfordulóra. Harmadik alkalommal, jótékonysági céllal, került árverésre a Mé- zeskalács város - Siófok jellegzetes épü- letei készültek el mézeskalácsból és ala- kultak városképpé. A bevételt egy 3 éves beteg kislány gyógyítására ajánlották fel. A nap kiemelkedő programja a városi kitüntetések átadása volt. A képviselő- testület döntése alapján Lengyel Róbert polgármester két díszpolgári címet adott át. Farkas Sándor nyugalmazott sebész főorvos és Kersák János nyugalmazott bel- gyógyász főorvos lettek a kitüntetettek. Siófokért Érem kitüntetést kapott Majo- ros János étterem tulajdonos, Bartha Béla és felesége, Bartháné Tatár Imola – ők a siófoki református gyülekezet lelkész há- zaspárja. Polgármesteri oklevelet kapott négy fő és két egyesület. Siófok testvér- városi és partnervárosai képviseletében megjelentek pedig emléktárgyakat vehet- tek át. Szintén az ötvenedik évfordulóra készült emléktárgyak átadásával köszön- te meg munkájukat a kormányhivatalok vezetőinek, valamint Potocskáné Kőrösi Anita és Witzmann Mihály országgyűlési képviselőknek, Hamvas Péternek, Siófok város alpolgármesterének, Kónyáné dr. Zsarnovszky Juditnak, a Siófoki Közös Ön- kormányzati Hivatal jegyzőjének és Siófok város képviselő- testületi tagjainak. Az ün- nepi megemlékezést több szórakoztató műsor követte neves művészek közremű- ködésével a Fő téren, a Kiss Szilárd sport- csarnokban pedig hajnalig tartó bálon szórakozhatott az ünneplők sokasága. Berlinger Ágnes Fonyód: ünnepi pompában Minden évben egyre díszesebb Fonyód a karácsonyt megelőző időszakban. A Dísz tér különleges hangulata az első adventi vasárnapon is tapasztalható volt már, de ünnepi fények borítják a kulturális központ épületét is. Kuriózumnak számít az új Betlehem is, melyet testvérvárosának, Krotoszynnak a közreműködésével Lengyelországból vásárolt az önkormányzat. - Tizenkét éve vettünk először Betlehemet a városnak, ám ennek a da- rabjai megkoptak, elhasználódtak, ezért az idei évben egy új betlehemi jászollal leptük meg a fonyódiakat. Ez egy ki- csit nagyobb, színesebb, s talán szebb is elődjé- nél. Örvendetes, hogy az első adventi vasárnapon sokan megcsodálták, fo- tózták, vagy éppen csa- ládi fénykép háttereként szolgált - nyilatkozta Hidvégi József, Fonyód polgármestere. GT 10

[close]

p. 11

2018. december utár Európa egyik legbiztonságosabb tava Tények, aktualitások a Balaton köz- és vízbiztonságáról A Balaton vonzerejének, turisztikai értékének növekedése, a nemzeti jövedelem termelésében betöltött szerepének biztos pozíciója jelentős mértékben a tó és környezete - európai mércével mérve - magas színvonalú biztonságának is köszönhető. Ebben számos szervezet, hatóság és egyesület összehangolt, céltudatos munkája jelenik meg, ám nincs olyan jó mutató, amely ne lenne tovább javítható. Ezt valljuk mi is a Balaton köz- és vízbiztonságának megteremtésében munkálkodó szervezet tagjaiként. A Balaton Fejlesztési Tanács Közbiztonsági Testülete a közös cél érdekében integrálja a jelzett szervezeteket, képviselőik alapvetően a saját szervezetük sajátosságainak megfelelően, de a Balatonért dolgoznak ennek keretében. Az elmúlt években is számos hatékony fej- Fókuszban a biztonság lesztést sikerült realizálnunk, de vannak olyan elkerülhetetlen jelenségek, amelyek okán további jobbító intézkedések, fejlesztések és szolgáltatások szükségesek. Gondoljunk csak az egyre több érdeklődőt vonzó szabadtéri rendezvényekre, a vízfelületen zajló élénk és egyre újabb és újabb eszközöket felsorakoztató sportversenyekre, a klímaváltozás okán egyre szélsőségesebb időjárási jelenségekre. A 2017. évi szezonban kiugróan magas számú vízi tragédiák, az egyre bővülő rendezvény kínálat, a szezon időszakának örvendetes növekedése, a helyi-, régiós- és nemzetközi rendezvények számának növekedése e szervezeteket eddig nem tapasztalt kihívások elé állítja. Jelen összeállításban több olyan tevékenységről, szolgáltatásról és fejlesztésről esik szó, amelyek ma vagy holnap már éreztetik hatásukat. A hivatásuknak élő rendőrök, tűzoltók és mentősök mellett a szabad idejükből erre áldozni kész vízimentők, polgárőrök, továbbá e szervezetek tevékenységét különböző szolgáltatásokkal segítő meteorológusok, rádió-távközlési és hajózási szakemberek koordinált együttműködése ma már nélkülözhetetlen. Megtiszteltetés lenne számunkra, ha a Balaton környezetében élők, itt vendégként, vagy szolgáltatóként tartózkodók visszacsatolnák, saját tapasztalataikkal és javaslataikkal is segítenék munkánkat. Jamrik Péter közbiztonsági tanácsos a BFT Közbiztonsági Testület elnöke „Mentőöv” program - elsődleges cél a prevenció Mint általában, idén is júliusban és augusztusban volt több látogató a Balatonon. A tó száznegyven kijelölt és ennél is több jelöletlen fürdőző helyén egy-egy forró napon több mint háromszázezren töltötték szabadidejüket. A nyári időszakban viharjelzés elrendelésére a három medencében összesen ötszázötvenegy esetben került sor. A vízimentés szervezése-irányítása, a belső erőforrások megosztása-elosztása, a hajók megfelelő üzemeltetése, a rendőri szolgálat szervezése elsősorban a várható időjárási helyzet, valamint a bejelentett rendezvények szerint történt. A BVRK állománya az idegenforgalmi szezonban háromszázharminchat fő mentését hajtotta végre sikeresen. Sikertelen mentés, vagy viharos helyzetben történt baleset, mentéssel kapcsolatos vízbefulladás nem volt. Az értékelt időszakban hat vízbefulladás történt, mely több mint 60 %-kal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. A vízbefulladások közigazgatási hatósági vizsgálata jelenleg is zajlik, de már most megállapítható. hogy idén nem az emberi felelőtlenség okozta a vízbefulladások nagy részét. Az emberi felelőtlenségből bekövetkezett eseteknél látható, hogy ezen eseteket megelőzni csak a vízi kultúrára való neveléssel, a megfelelő vízi magatartásra és az úszni tudásra történő oktatással lehet, ami mutatja a prevenció jelentőségét. A Balaton vízi biztonsági rendszere Európában egyedülálló, ennek további javítására a növekvő látogatottság, az időjárási változások, a vendégkör változó összetétele, valamint az ezekkel együtt járó 2017. évi balesetek okán a Balaton Fejlesztési Tanács Közbiztonsági Testülete egy, a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság szakemberei által megálmodott „Mentőöv” prevenciós munkaprogram kidolgozásáról és bevezetéséről döntött. Ennek a programnak - a jelenlegi vízparti tájékoztatásnál jóval magasabb szintet adó - célja az, hogy a je- lenlegi kereteken belül, jogszabály módosítások elkerülésével, számos vendégkör, eltérő igényű és viselkedésű látogatói kör számára úgy biztosítson információkat, hogy ne emeljen ki negatívan egyetlen vízhez kapcsolódó szegmenst sem, hiszen a vízbefulladások okai is szerteágazóak és multidimenziónálisak. Már a tavaszi időszakban elindítottunk egy nagy balesetmegelőzési kampányt, amiben a teljes Balaton-part ötvenegy általános iskoláját kerestük meg tájékoztató előadások megtartására. A balesetmegelőzési kampányunkat az iskolai szünidő megkezdődésével az idegenforgalmi szezonban is folytattuk. Véleményem szerint a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság a vízirendészeti állomány felkészültségének, a jó tervezésnek, végrehajtásnak köszönhetően a 2018. év idegenforgalmi szezonjában is hatékonyan és eredményesen helytállt. Az elmúlt évben érkezett 7 db Zodiac Pro típusú (2 db 500, és 5 db 750) szolgálati kisgéphajó a nagy teljesítményű korszerű motorokkal, modern navigációs rendszerekkel az idén is jelentősen segítette feladataink ellátását (járőr szolgálat, kutatás, mentés). Az értékelt idegenforgalmi szezon, akár az előző, komoly vízirendészeti leterheltséget okozott. Szinte egész nyáron nagy tömegek érkeztek a tóra, a vízterület humán terhelése kiemelkedő volt. A tavaszi felkészülés, a Mentőöv program keretében végzett prevenciós tevékenység, az idegenforgalmi szezonban végrehajtott biztosítási és mentési feladatok sikeres végrehajtásának eredményeképpen csökkent a vízbefulladások és a balesetek száma, s ez a tény is azt mutatja, hogy a Balaton még mindig Európa legbiztonságosabb tavaként említhető. Horváth László r.ezredes, rendőrségi főtanácsos kapitányságvezető - a Balatoni Futár melléklete -

[close]

p. 12

utár 2018. december Két évtizede óvják az emberi életet A vízimentési feladatok ellátása csak egy a számtalan feladat közül, amelyet egyesületünk végez - egy másik fontos pillér az utánpótlás oktatása, nevelése. Örvendetes, hogy ebben az évben is szép számú jelentkező volt tanfolyamainkra, melyeket az egész év folyamán, országszerte szerveztünk. Ebben az évben harminckét Balaton-parti településen voltunk jelen, ötvenhét strandon és hét medencénél összesen hatvanhárom helyszínen voltak jelen kollégáink. A strandi vízimentők közel 3.500 esetben láttak el könnyű sérültet és biztosították a bajbajutottaknak a megfelelő, szakszerű ellátást. Mentőhajóink sem tétlenkedtek. A szezonban több, mint háromszáz alkalommal futottak ki bajbajutotthoz, vagy rendezvények biztosítása miatt. Hajós szolgálatunk és strandi vízimentőink öt esetben végeztek újraélesztést. Fontos feladataink közé tartozik a rendez- vénybiztosítás. Sokan nem tudják, de egyesületünk nem csak a vízen és a strandokon, de a Balaton északi partján egy mentőtiszti gépkocsival is segíti az arra rászorulókat. Június végétől szeptember elejéig napi ügyeleti rendben segí- tettük a térségben egészségkárosodást szenvedett személyeket. Ezt a tevékenységünket az Országos Mentőszolgálat koordinálta. Több, mint hetven esetfeladatot láttunk el. Munkánkban kiemelt szerepet kap a prevenció, ezért az előző évekhez hasonlóan ez évben is folytattuk népszerű Vízimentő RoadShow-inkat, ahol az érdeklődők megismerkedhettek az újraélesztés helyes technikájával, a fürdőzés szabályaival és más egyéb hasznos információval. Az idei szezonban egyesületünk - a Balaton Fejlesztési Tanács MENTŐÖV projektje keretében - és az UNIQA Biztosító nagyszabású, közös kampányba kezdett. A kampány fókuszában természetesen a biztonság és balesetmegelőzés állt. A programsorozat július 13. és augusztus 18. között két strandon, a Balatonfüredi Kisfalu- dy és a vonyarcvashegyi Lidó strandon zajlott. A program iránt érdeklődők különböző játékos feladatokban próbálhatták ki magukat és tanulhattak az újraélesztésről, balesetmegelőzésről. A kezdeményezés 5.500 embert vonzott a rendezvényekre, melyeken negyvennyolc önkéntes vízimentőnk vett részt szakmai segítőként. Nem mehetek el szó nélkül ingyenes segélykérő alkalmazásunk mellett sem. A BalatonHelp-et idén is igyekeztünk minél szélesebb körben megismertetni a tavi hajósokkal és a Balatonnál pihenőkkel. Egy másik, szintén említést érdemlő dolog: gyermektáboraink népszerűsége. A nyár folyamán három turnusban érkeztek a táborba a vízimentés iránt érdeklődők. Ahogy az előző években, a gyermekek most is játékos formában ismerkedhettek meg a vízimentéssel és a vízbiztonság fő elemeivel. Emellett sokat tanultak a vizek veszélyeiről, az időjárási és demográfiai adatokról, az önmentésről, egyesületünk munkájáról, a mentőeszközök használatáról és a fürdőzési szabályokról. Örömteli, hogy az idei szezonra elkészült a Balatonkenesei Mentésirányítási Központunk, ahol nyugodt környezetben, kiváló munkakörülmények között kezdhettük meg a mentésirányítási feladatokat.A Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesülettel változatlanul erős a kötelék, hiszen együtt, 24 órás szolgálatban üzemeltettük a VMSZ Mentésirányítási Központját és a Balatoni Hajózási Információs Szolgálatot. S néhány gondolat a jövőről: 2019 különösen fontos év lesz az egyesület életében, hiszen megalakulásunk huszadik évfordulóját köszönthetjük! Ennek örömére és megünneplésére színes programokkal készülünk. Ígérhetem, hogy 2019-ben is számos helyszínen, különböző programok keretein belül találkozhatnak velünk a strandolók és érdeklődők. Bagyó Sándor a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának elnöke Viharjelzés tavainkon: korszerűsítés és új technológiák Európai uniós forrásból várhatóan nyolc új viharjelző állomás létesül a Balaton régió területén, a már működő telephelyek pedig a fejlesztéseknek köszönhetően modernizálódnak, korszerűsödnek. Mindemellett a katasztrófavédelem régióban tevékenykedő egységeinek mentési képessége csaknem ötven új eszközzel, azon belül újonnan beszerzett járművekkel erősödik. A projekt várhatóan 2019-ben fejeződik be. Magyarország legnagyobb, és turisztikai szempontból kiemelt fontosságú tavain viharjelzőrendszer működik, amelyet a BM Országos Katasztrófavédelmi Főgazgatóság (BM OKF) működtet. A rendszert az Országos Meteorológiai Szolgálat indítja el az obszervatóriumaiban megállapított időjárás alapján, a technikai üzemeltetést pedig a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület (RSOE) végzi. A BM OKF és az RSOE alkotta konzorcium ál- tal elindított, a „Katasztrófavédelmi rendszerek fejlesztése a Balaton régió területén” elnevezésű uniós projekt célkitűzése, hogy a katasztrófavédelmi szervek Somogy, Veszprém, Zala megye területén is hatékonyabban legyenek képesek beavatkozni – akár a szélsőséges időjárási jelenségek nyomán bekövetkező események során, akár a klímaváltozás következtében kialakult helyzetekben. A legfőbb cél tehát, hogy a katasztrófavédelem egységei extrém, kritikus helyszíneken is képesek legyenek dolgozni, ennek során a bajba jutott állampolgárok életét és anyagi javait megmenteni, mindezt a lehető legrövidebb idő alatt. A projekt a mentési tevékenység mellett a viharjelző rendszer fejlesztésére is fókuszál. Ez három fő területen valósul meg. A meglévő villanócsöves jelzők felújítása és korszerűsítése - a Balatoni Futár melléklete -

[close]

p. 13

2018. december utár összesen tizennégy állomást érint. A beruházás végére valamennyi Balaton-parti állomás LEDes fényjelzéssel működik majd. A korszerűsítés során az új fényforrások eltérő méretű és különböző technikával készült oszlopokra kerülnek fel. A magasság meghatározásakor figyelembe veszik a láthatóságot, hiszen minden lámpa esetében az a legfontosabb, hogy az adott helyen a lehető legjobban lehessen a jelzést látni. Ahhoz, hogy nagyobb legyen a lefedettség és a jelzések láthatósága is javuljon, a korszerűsítés mellett új parti állomások telepítésére is szükség van. Viharjelző állomás kerül Balatonszepezdre, Balatonedericsre, Fenékpusztára, Balatonszárszóra és Tihanyba. A tó közepére telepített jelző egy teljesen új és innovatív megoldás a viharjelzés történetében. A vízbe állított oszlopon elhelyezett lámpák tökéletesebbé teszik a jelzések észlelését. A vízügyi igazgatóság munkatársaival együttműködve a szakemberek három oszlopot helyeznek el a tóban, ezeken kapnak helyet a LED-lámpák, illetve az ezek működéséhez szükséges napelemek és a vezérlőszekrény. Az új állomások helyének kiválasztásakor az volt a cél, hogy a tó mindhárom medencéjébe kerüljön egy-egy vízi viharjelző okoslámpa, így Siófok, Szigliget és Keszthely lesz a három új helyszín. Kiszámítható biztonság: a viharjelzés háttere A 2018-as viharjelzési szezonban egyetlen olyan vízi baleset sem volt Magyarország tavain, ami a viharjelző rendszer nem megfelelő működésére lett volna visszavezethető. A viharjelző rendszer részét képezi a Balatonon harmincegy stabil, parti viharjelző állomás. A kiemelt strandokon elhelyezett tizenöt mobil jelzőkészülék, továbbá a hatvan rádió, valamint a vízirendészeteken működő ügyeleti monitoring rendszer az online viharjelzést szolgálja. Összesen tehát ötvenhat állomás szolgálja a fürdőzők és a vízen tartózkodók biztonságát. 2000 óta a viharjelzőrendszerek eszközállománya nagymértékben bővült, az elmúlt négy évben a viharjelzők száma másfélszeresére nőtt. A 2019-ben tervezett fejlesztéseknek köszönhetően tovább erősödik a térségben élők és pihenők biztonsága. Iványi Bálint Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Mi fán terem az RSS koncepció a Balaton térségében? Esőzés, szélvihar, fakidőlés, ónos eső, nádasés erdőtűz, partfalcsúszás, közlekedési baleset, halpusztulás, gyapjaslepke invázió, alacsony vagy magas vízállás, jegesedés, part menti területek elöntése, vízi balesetek, sárfolyás – a veszélyformák is mutatják a sokféleséget mifelénk. A leggyorsabb segítség helyben, a civil szervezetekben van. Ennyi szervezet és ennyi ember viszont nincs a balatoni településeken. Próbáljuk meg a helyi civil erőket egy komplex szervezetbe összefogni, hogy ennyi mindennek meg tudjunk felelni, ez az ötlet hozta létre a hazánkban úttörőnek számító RSS rendszert. következett a baj? Ez a működő szervezeteknek segítség a felkészüléshez, de egyben segítheti a célirányos pályázatokat is, hisz konkrét problémákra keres megoldásokat. Pontosan tudható belőle például: hol, mely utcákat veszélyeztet egy tőzegtűz, partfalomlás, vagy a magas vízállás? Mi a legfontosabb teendő a megelőzésben és a védekezésben? leteket. Tagjaik szakmai felkészítésével, a speciális beavatkozások fogásainak és az eszközök alkalmazásának elsajátításával segíteni munkájukat, úgy, hogy később ők is át tudják adni azt a saját településükön. Speciális tudással rendelkező egyesületeket mutattunk be, amelyek gyakorlati és technikai bemutatóikkal ösztönző példák lehetnek az egyesületek számára. A helyi civil erők összefogása Tűzoltó, polgárőr, mentő, természetvédő- és vöröskeresztes egyesület is dolgozik a települések biztonságán. Mi lenne, ha a tettre kész embereket integrálva lehetne a mentő tevékenységet fejleszteni? Erre alapozott a Balaton Fejlesztési Tanács Közbiztonsági Tanácsadó Testülete, amikor az RSS (Rescue-Safety-Security) rendszer megismertetését és elterjesztését célozta meg - ezt ugyanis pontosan erre találták ki! A fő cél a települések önvédelmi képességének növelése! Ha van ember, tudás, minimális eszköz, akkor a bajt helyben a legkönnyebb elhárítani, de előre látva egyszerűbb megelőzni is. Az első kérdés: Mire, milyen veszélyekre kell felkészülni? Ha ezt tudjuk, célirányos lehet a képzésünk és az eszközeinket is ehhez igazíthatjuk. Ezért első lépésként elkészült egy balatoni veszélytérkép, amely számba veszi: • Milyen speciális veszélyeztető tényezők vannak a térségben? • Mikor, milyen időszakokban kell erre számítani? • Kiket veszélyeztet? • Hol, a település mely részén okozhat veszélyt? • Melyek a megelőzés érdekében lehetséges teendők? • Hogyan védekezhetünk ellene, ha be- Az integrált szervezet előnyei abból is adódnak, hogy közös az infrastruktúra, a kevesebb ember komplexebb tudással rendelkezik, a koordinált együttműködéssel pedig hatékonyabb lehet a munka és a pályázati forrásokhoz is könnyebb hozzájutni. Később előrelépve, néhány településen akár korszerű diszpécseri rendszer is kialakítható. (Pl.: térfigyelő, sebesség kontroll, beteg- és idősvédelmi, környezetvédelmi szenzorok, forgalmi érzékelők, stb.) Jó gyakorlat bemutatása A kidolgozott anyagokra építve fő célunk módszertani foglalkozásokkal, képzéssel a „jó gyakorlat” bemutatásával támogatni az egyesü- Arra törekszünk, hogy bemutassuk: mit jelent mindez a térség egyesületei számára? Milyen fejlesztési lehetőségek vannak? Milyen megoldásokat alkalmaznak az erre törekvő egyesületek? Melyek a Balaton térségének ve- szélyei? Hogyan védekezhetünk ezek ellen? A Balaton Térségi RSS mintaprojekt különö- sen fontos, itt ugyanis a rendészeti, rendvédelmi, elsősegély-nyújtási-, sérült ellátási- és betegszál- lítási, tűzoltási, műszaki mentési, katasztrófa- és természetvédelmi feladatok fokozottabban, a turizmus, valamint a természeti környezet miatt nagyobb sérülékenységgel jelennek meg. Heizler György a Somogy Megyei Tűzoltó Szövetség elnöke - a Balatoni Futár melléklete -

[close]

p. 14

utár 2018. december A Balatrönk-2 közösségi rádiórendszer fejlesztése A Balatrönk analóg rádiórendszert az RSOE kísérleti jelleggel még 1988-ban építette ki a Balaton keleti medencéjének lefedettségével. Ezt követően a kísérlet pozitív tapasztalatai alapján 1999-ben csatlakoztak a jelentősebb közbiztonsági szervezetek, a rendőrség, a vízirendészet, a tűzoltóság és Országos Mentőszolgálat egyegy segélyhívás fogadására alkalmas állomás befogadásával, majd 2000-től saját célra is számos mobil- és kézi terminált kaptak. Az új évezred elején kialakult a közösségi célú felhasználás metodikája, forgalomszervezési technikája és folyamatosan nőtt a felhasználói csoportok, valamint a terminálok száma. 2003-tól 2010-ig a Balaton Fejlesztési Tanács minden évben lehetőséget biztosított a rendszer fejlesztéséhez szükséges pénzügyi források pályázati elérésére. Ebben az időszakban nőtt a támogatott terminálok száma, kiépítettük a nyugati medencében a második bázisállomást, kivitelezésre került a fonyódi telephely, korszerűsítettük a szünetmentes áramellátását, a felügyeleti rendszerét, a diszpécseri állomásokat. Jelenleg ötvenkét szervezet közel ötszáz terminállal regisztrált a rendszerben. A több mint 20 éves technológia napjainkra már elavult, üzemeltetése számos nehézséggel jár, szolgáltatásai korlátozottak és kapacitása nem bővíthető. Az időszerű és szükséges fejlesztéssel elérendő célok a következők: - Egy olyan csoportkommunikációs igényekre szolgáló közösségi kommunikációs rendszer kiépítése, amely megőrzi a korábbi gyakorlat pozitív elemeit és egyben új szolgáltatásokat vezet be, a felhasználói csopor- tok számának célszerű növelése mellett; - Figyelembe véve a spektrumfelhasználás hatékonyságát célzó nemzetközi és hazai törekvéseket, az analóg rendszer helyett jobb spektrumhatékonyságú digitális megoldás alkalmazása; - A jelenlegi és jövőbeli felhasználók számára megbízható, korszerű technológiára épített, a lefedettséget, a kapacitást és a szolgáltatásokat illetően is fejleszthető, bővíthető hálózati struktúra kialakítása. A több éve megszületett gondolatot számos pályázati lehetőségre adaptálva próbáltuk a megvalósítás irányába terelni, 2017-ig eredménytelenül. Ekkor a Balaton Fejlesztési Tanács Közbiztonsági Testülete kiemelt programként adott támogatást a megvalósítás I. szakaszá- nak kivitelezésére. Ennek során egy alapkapaci- tással rendelkező, de a teljes Balatont lefedő, öt állomásból álló rendszert sikerült megvalósíta- ni, valamint a vízimentés számára a szükséges mennyiségű terminált biztosítani. Ez a rendszer arra elegendő, hogy a vízbiztonsági célokat kiszolgálja, valamint a balatoni nagyrendezvé- nyek nagyterületű igényeire megoldást adjon. A további célunk, hogy a rendszer kapacitását növeljük, majd a III. fázisban az erőforrások automatikus kiosztását lehetővé tevő, úgyne- vezett trönkölt infrastruktúrává fejlesszük. Már most is nagyon nagy az érdeklődés - főleg a vízi rendezvények szervezői, rendezői részéről - a rendszer használata iránt. A használni kívánók akár saját tulajdonú, akár bérelt készülékekkel elérhetik a rendszert. Számos igénybevételi alternatívát és tarifarend- szert dolgoztunk ki annak érdekében, hogy a teljes éves használattól az egynapos igénybe- vételig mindenki számára rendelkezésre tud- junk állni. Az RSOE tagegyesületek bizonyos számú készülékkel további költségek nélkül használhatják a rendszert, de a közösségi célú, vagy támogatott rendezvények szervezői szá- mára jelentős kedvezményekkel állunk a ren- delkezésükre. Biztos vagyok abban, hogy az új digitális közösségi rádiórendszerünk 365 napos rendelkezésre állásával jelentősen emeli a köz- és vízbiztonsági feladatokban együttműködő civil szervezetek, valamint az idegenforgalmi szempontból kiemelt rendezvények szerzőinek kommunikációs lehetőségeit. Kovács Csaba az RSOE vezérigazgatója Balatoni fesztiválok: zajos sikerek A tóparti fesztiválok nem pusztán szabadidős, szórakoztató események: nem ritkán olyan üzleti vállalkozások, melyek jelentősen bővítik az önkormányzatok pénzügyi mozgásterét. A pozitív tényezők dominanciája mellett azonban szólni kell a helyi közösséget – állandó lakosokat, nyaralótulajdonosokat – foglalkoztató, esetenként irritáló kérdésekről is. Ezek közé tartozik a környezet károsítása, a zajártalom, s természetesen a személyi és közbiztonság összetett problémaköre. A régió legnagyobb szabású, legnagyobb érdeklődést kiváltó rendezvénye, a BalatonSound kapcsán erről kérdeztük Csákovics Gyulát, Zamárdi polgármesterét. - Az eddig lebonyolított tizenkét rendezvény esetében a leglényegesebb problémát a zajártalom, a lakosság és a nyaralóvendégek panaszainak megnyugtató kezelése okozta. Az évek folyamán számos olyan intézkedést hoztunk, melyek enyhítették vagy megszüntették a kiváltó okokat, állandóan mérjük a zajterhelést, túllépés esetén pedig birságolunk. Napjainkra elértük, hogy este tizenegy óra után a nagyszínpadon nincs koncert - az éjszakai programok egyre jobb hangszigetelésű sátrakban kerülnek megrendezésre. Fontos hangsúlyoznom azt is: a BalatonSound európai elismerését az itt érzékelt személyi-, vagyon- és közbiztonságnak is köszönheti. Csákovics Gyula hangsúlyozta: bár a fesztiválok megrendezését számos alku kíséri, nem szabad elfeledkezni az anyagi haszonról sem. A város költségvetésében meghatározó jelentőségű – a bérleti díj mellett – az idegenforgalmi adó, amely összességében elérte a százhatvanötmillió forintot, s a balatoni toplistán ezzel továbbra is a harmadik helyen áll Siófok és Füred után Zamárdi. A helyi lakáskiadók mellett a környékbeli települések lakói, szállástulajdonosai sem panaszkodhatnak: a BalatonSound és a Strandfesztivál nimbusza, vonzereje Boglártól Siófokig mindenütt telt házat generál. A megjelenést az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Balaton Fejlesztési Tanács támogatta. - a Balatoni Futár melléklete -

[close]

p. 15

2018. december utár Negyedszázados jubileumát ünnepelte a Virágos Magyarországért verseny Települések Fonyód két díjjal gazdagodott A tavalyinál is több, összesen háromszázhuszonnégy település vett részt a Virágos Magyarország környezetszépítő versenyen – Fonyód ebben az évben is megmérettette magát. A Nagykőrösön tartott gálán közel száz díjat osztottak ki. A nagyszabású, jubileumi ünnepségen öt település kapott fődíjat: Szolnok (50 ezer fő feletti), Nagykőrös (50 ezer fő alatti), Csemő (ezer fő feletti), Dozmat (ezer fő alatti) és Budapest IV. kerület (fővárosi kerületek) kategóriában. A Magyar Önkormányzati Főkertész Egyesület díjat adományozott Fonyódnak a 2018. évi versenyben elért kiemelkedő teljesítményéért, míg a Magyar Turisztikai Ügynökség a Panoráma strandon üzemeltetett vízi élménypark építéséért és a közterületek magas színvonalú, igényes fenntartásáért fejezte ki elismerését . Idén a verseny bírálati szempontrendszerét felülvizsgálva új kritériumokat is figyelembe vettek a zsűritagok az értékelésnél. Többletpontot jelentettek a családbarát és az akadálymentes infrastruktúra-fejlesztések, vagy ha a pályázó városban, faluban több nyelven is elérhetőek a turisztikai információk. Újdonság, hogy a digitális elérhetőség (weboldal, applikáció) is bekerült a minősítési szempontok közé. Azért fontosak az új kritériumok, mert a vonzó településkép mellett ezek a tényezők is befolyásolják, hogy elégedetten távoznak-e a vendégek a desztinációból. A zsűri tagjai fonyódi látogatásuk során egy teljes napot szántak arra, hogy bejárják a települést és pontozzák különféle kritériumok alapján a látottakat. Lenyűgözte őket az egyedülálló panoráma, a Kripta villa, a vár- hegyi Szépkilátó, a Panoráma strand és a kutyás fürdetőhely, s a közterületek is elnyerték tetszésüket. A turisztikai ügynökség a jubileum alkalmából minden pályázó településnek facsemetét - egy oszlopos gyertyánt - ajándékozott, amelyet a városüzemeltetési dolgozók a Kripta villa kertjében már el is ültettek. GT Földvár: növekedtek a város idegenforgalmi bevételei A tavalyi szezonhoz hasonlóan idén is sikerült eredményes nyarat zárnia Balatonföldvárnak. Fizetős parkolókból és a strandbelépőkből hetvenmillió, városkártya értékesítésből 11,5 millió forint bevétele származott a településnek. A strandok idei szezonját mutató adatok a sikerről szólnak. A Keleti strandon tízezerrel többen - összesen közel hatvanezren - váltottak jegyet, mint a tavalyi évben. A strandolók körében népszerűek voltak a visszatérő jegytípusok, ennek ellenére a legtöbb a felnőtt napi belépőből fogyott. Balatonföldvár nyolc év alatt több mint százharmincmillió forintot fordított pályázati és önkormányzati források felhasználásával a Keleti strand korszerűsítésére. 1990 és 2010 között - talán az ingyenes használatnak is köszönhetően - a mindenkori városvezetéseknek nem, vagy alig volt lehetőségük a strandok korszerűsítésére. Ezért 2010-ben rendkívül rossz esztétikai és műszaki állapotban lévő fürdőhelyeket vett át, örökölt a jelenlegi képviselő-testület. A céltudatos helyi gazdaság- és fejlesztéspolitikának eredménye, hogy a legjobbaknak járó ötcsillagos Kék Hullám Zászló minősítést kapta meg a Keleti strand ezen a nyáron. A Nyugati strand 2018. július 1-jétől lett fizetős, miután 150 millió forintos pályázati forrásból korszerűsítették. Az ingatlanon lévő épületek műszaki állapota és megjele- nése már nem felelt meg a mai kor elvárasainak. A zöldterület megújulásával új sétányok, játszótér, szelfipont, homokos plázs létesült, továbbá padok, szemétgyűjtők, kerékpártárolók, értékmegőrzők is kihelyezésre kerültek. Csaknem 30.000 váltották meg az ötszáz forintos felnőtt és a kétszázötven forintos gyermek belépőt. Strandbelépőkből össze- sen negyvenötmillió forint folyt be a város kasszájába. Május elejétől - több lépcsőben - fizető parkolási rendszert vezettek be Balatonföldváron. A parkolási rendszeren belül három fizető zónát alakítottak ki. Idén a Bajcsy - Zsilinszky utca. két oldalán és a Vak Bottyán utca délkeleti részén is parkolókat alakítottak ki. A Földvárkártya tulajdonosok a tavalyi évhez hasonlóan kedvezményben részesültek. A parkolásból huszonötmillió forint bevétele származott a városnak. 15

[close]

Comments

no comments yet