SAN BENEDITTU

 

Embed or link this publication

Description

IL-HAJJA TA' SAN BENEDITTU

Popular Pages


p. 1

. 1

[close]

p. 2

San Benedittu Abbati. Fis-sena 400 W.K. l-imperu Ruman kien beda jitfarrak. Nies slavagg bdew jinvadu l-imperu u jfarrku kulma jsibu quddiemhom. Il-biedja waqfet, u dan gab il-guh u l-vizzju . 2

[close]

p. 3

Imma lahaq l-imperatur Teodoriku u dan beda jgib lordni. Baghat is-suldati ghassa jharsu r-raba’, u liskejjel regghu fethu mill-gdid. 3

[close]

p. 4

Fis-sena 489 fir-rahal ta’ Norcia twieled San Benedittu. Kellu ohtu jisimha Skolastika 4

[close]

p. 5

Lil ohtu Skolastika baghtuha titghallem fi skola tassorijiet u lilu baghtuh jistudja f’Ruma. 5

[close]

p. 6

Hemm huwa sab ghalliema u studenti ta’ hajja laxka, mohhom fix-xalar u l-pjaciri hziena u studju kwazi xejn. 6

[close]

p. 7

Meta kellu 16-il sena telaq minn Ruma u mar jghix fil-kampanja fejn sab sacerdot li beda jghallmu hu. 7

[close]

p. 8

Benedittu tghallem jghix hajja tajba u kien jitlob hafna. In-nies bdew jindunaw kemm kien zaghzugh qaddis u virtuz. 8

[close]

p. 9

Darba lis-seftura nqasmilha l-gharbiel talfuhhar u Benedittu meta ra mnikkta b’miraklu sewwihulha mill-gdid. 9

[close]

p. 10

Meta ra li hafna nies qeghdin ifahhruh mar jghix wahdu gewwa ghar boghod min-nies. 10

[close]

p. 11

Fil-qrib kien jghix patri qaddis jismu Romano u kienu spiss jiltaqghu flimkien jifthu qalbhom ma’ xulxin. 11

[close]

p. 12

Ghal tliet snin shah patri Romano kien inizzillu l-ikel go l-ghar fejn kien qieghed jghix hajja ta’ penitenza u wahdu. 12

[close]

p. 13

Ix-xitan xejn ma ha pjacir bih u beda’ spiss ihajru ghad-dnub. Darba biex ikecci ttentazzjoni mar jitgerbeb fix-xewk. 13

[close]

p. 14

Wara tliet snin jghix dil-hajja nhar l-Ghid ilKbir Alla kellem lill-kappillan u qallu: “Mhux sewwa inti qieghed hawn tiekol u habibi Benedittu jinsab bil-guh. Mur aqsam l-ikla mieghu.” 14

[close]

p. 15

Issa Benedittu hareg mill-ghar u beda’ jmur jghallem lir-raghajja. Folol ta’ nies bdew imorru jisimghuh. 15

[close]

Comments

no comments yet