Publikacija 2018/19

 

Embed or link this publication

Description

novine

Popular Pages


p. 1

2018 / 2019 PUBLIKACIJA

[close]

p. 2

PUBLIKACIJA - OSNOVNA ŠOLA III MURSKA SOBOTA 2018/19

[close]

p. 3

Kazalo PUBLIKACIJA - OSNOVNA ŠOLA III MURSKA SOBOTA 2018/19 IME IN SEDEŽ ŠOLE ........................................................................................................................................... 2 PODATKI O USTANOVITELJU ............................................................................................................................ 2 ORGANIZACIJSKA SHEMA ŠOLE ........................................................................................................................ 3 ORGANI UPRAVLJANJA ŠOLE ............................................................................................................................ 4 STROKOVNI ORGANI ŠOLE ............................................................................................................................... 4 PREDNOSTNE NALOGE ..................................................................................................................................... 6 PREDSTAVITEV PROGRAMA ........................................................................................................................... 14 OBLIKE UČNE POMOČI ................................................................................................................................... 16 TEKMOVANJA ................................................................................................................................................ 17 RAZŠIRJENI PROGRAM (PO NAČELU PROSTOVOLJNOSTI)............................................................................... 18 ORGANIZACIJA DELA ...................................................................................................................................... 18 ŠOLSKI KOLEDAR ............................................................................................................................................ 19 ŠTEVILO ODDELKOV IN UČENCEV ................................................................................................................... 21 BOLNIŠNIČNI ODDELEK .................................................................................................................................. 21 ČASOVNA RAZPOREDITEV POUKA.................................................................................................................. 22 ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA ....................................................................................................................... 23 STROKOVNI DELAVCI ŠOLE ............................................................................................................................. 25 RAZPORED UČITELJEV PO UČILNICAH NA MESEČNIH GOVORILNIH URAH ...................................................... 28 ŠOLSKA KNJIŽNICA ......................................................................................................................................... 29 UČBENIŠKI SKLAD........................................................................................................................................... 30 PODALJŠANO BIVANJE ................................................................................................................................... 31 DNEVI OBVEZNIH VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH DEJAVNOSTI.......................................................................... 32 INTERESNE DEJAVNOSTI................................................................................................................................. 38 ŠOLSKA SKUPNOST UČENCEV......................................................................................................................... 40 ŠOLSKI OTROŠKI PARLAMENT ........................................................................................................................ 40 VZGOJNI NAČRT ............................................................................................................................................. 40 HIŠNI RED....................................................................................................................................................... 41 SKRB ZA ZDRAVJE NAŠIH UČENCEV ................................................................................................................ 43 ŠOLSKA PREHRANA ........................................................................................................................................ 44 SUBVENCIONIRANJE ŠOLE V NARAVI.............................................................................................................. 45 VOZNI RED AVTOBUSOV ZA UČENCE VOZAČE ................................................................................................ 46 SODELOVANJE ŠOLA – DOM........................................................................................................................... 47 SODELOVANJE S STARŠI ................................................................................................................................. 48 POVEZANOST ŠOLE S KRAJEM IN ŠIRŠIM OKOLJEM........................................................................................ 51

[close]

p. 4

PUBLIKACIJA - OSNOVNA ŠOLA III MURSKA SOBOTA 2018/19 Vizija šole »Odprimo vrata znanju, ker si to želimo, zmoremo in z njim živimo. Šola naša naj bo varna, brez nasilja in ustvarjalna.« NAŠE POSLANSTVO Z motivacijo razvijati samozavestne, spoštljive, ustvarjalne in razgledane osebnosti ter jih spodbujati k rezultatom, ki so jih sposobni doseči za življenje v prihodnosti. NAŠE VREDNOTE Znanje, vedoželjnost, strpnost, odgovornost, prijaznost, spoštovanje. NAŠA NAČELA Pridobivamo nova znanja za življenje. Smo vljudni in zgled ostalim. Upoštevamo – sprejemamo druge in drugačne. Smo odgovorni za svoja dejanja. Spoštujemo lastnino drugih in šole. Skrbimo za urejenost šole in okolice. 1

[close]

p. 5

PUBLIKACIJA - OSNOVNA ŠOLA III MURSKA SOBOTA 2018/19 PODATKI O ŠOLI Osnovna šola III Murska Sobota je dobila ime po tem, ker je bila ustanovljena kot tretja šola v mestu Murska Sobota. Ustanovitelj šole je Mestna občina Murska Sobota. Šola je bila zgrajena leta 1964. Zaradi povečanega števila učencev je bil leta 1977 dograjen prizidek, v letu 1987 športna dvorana, leta 1998 pa je bil nadzidan prizidek. IME IN SEDEŽ ŠOLE OSNOVNA ŠOLA III Murska Sobota s svojo vzgojno-izobraževalno dejavnostjo uresničuje in zagotavlja potrebe po osnovnošolskem izobraževanju na območju, za katerega je ustanovljena. Naziv šole: OSNOVNA ŠOLA III MURSKA SOBOTA TRSTENJAKOVA 73 9000 MURSKA SOBOTA Telefon: 02 522 34 40 – tajništvo 02 522 34 46 – psihologinja 02 522 34 62 – knjižnica E-mail: o-3.ms@guest.arnes.si Internet: www.os3ms.si Davčna št.: 53080548 Matična št.: 5640261000 Transakcijski račun: 01280-6030671236 PODATKI O USTANOVITELJU S 1. 1. 1992 se je v skladu z odlokom Skupščine občine Murska Sobota osnovna šola preoblikovala iz organizacijske enote OVIZ v samostojno OSNOVNO ŠOLO III MURSKA SOBOTA. OPREDELITEV ŠOLSKEGA OKOLIŠA Šolski okoliš OŠ III obsega vzhodni del mesta vključno s Slovensko in Lendavsko ulico, južni del mesta do Tomšičeve ulice, vas Rakičan in zaselek Pušča kot skupni šolski okoliš osnovnih šol v mestu. 2

[close]

p. 6

PUBLIKACIJA - OSNOVNA ŠOLA III MURSKA SOBOTA 2018/19 ORGANIZACIJSKA SHEMA ŠOLE Ravnateljica šole: Pomočnica ravnateljice: Sonja Čerpnjak Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ šole. Simona Šeruga Poslovna sekretarka: Računovodstvo: Julijana Klement JZ VIZ Murska Sobota, Miran Rantaša Svetovalna služba: Drugi strokovni delavci: Dominika Sraka - psihologinja Bojan Kuprivec, računalničar - org. inf. dejavnosti Zlatka Horvat, knjižničarka Milena Novak, skrbnica učbeniškega sklada Dodatno strokovno pomoč učencem s posebnimi potrebami izvajajo mobilni specialni pedagogi OŠ IV Murska Sobota. Spremljevalke za pomoč gibalno oviranim učencem: Zdenka Maučec Slavic Jasna Balažic Maša Sabotin Polonca Koltaj Informator: Barbara Kumin Kuhinjsko osebje: Malice in kosila pripravljajo: kuharja Tomaž Rajh in Simon Zver ter Nevenka Korez, Danijela Kerec in Katja Dervarič Vzdrževalci: Boris Cör, Branko Šebjan (športna dvorana od 16.30 naprej) Čistilke: Mira Muršič, Cvetka Cener (nadomešča jo Marjana Sabotin), Anica Dervarič, Danica Janžek (nadomešča jo Sonja Lovrenčec), Katja Dervarič in Špela Peček Javna dela: Romski pomočniki: Viktorija Kolar, Damjana Pestner (projekt) Učna pomoč: Mihaela Ružič in Staša Špur 3

[close]

p. 7

PUBLIKACIJA - OSNOVNA ŠOLA III MURSKA SOBOTA 2018/19 ORGANI UPRAVLJANJA ŠOLE SVET ŠOLE ima pristojnosti, ki so določene z zakonom: - imenuje in razrešuje ravnatelja, - sprejema program razvoja šole in letni delovni načrt ter poročilo o njegovi uresničitvi, - odloča o nadstandardnih in drugih programih, - odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca, - obravnava finančni načrt in sprejema zaključni račun šole, - opravlja druge naloge, določene z zakonom ali aktom o ustanovitvi. Sestavljajo ga po 3 predstavniki ustanovitelja in staršev ter 5 predstavnikov zaposlenih, skupno šteje 11 članov. To so: Alenka Glavač Geršanov, Lea Friškič, Aleš Kornik, Manuela Frumen, Vlasta Felkar, Zoran Kos, Tina Kur, Simona Prša, Alenka Grčar, Špela Peček in Polonca Horvat. SVET STARŠEV sestavljajo starši, izvoljeni na roditeljskem sestanku v vsaki oddelčni skupnosti, in je organiziran za uresničevanje interesov staršev v šoli. Svet staršev šteje 18 članov. V letošnjem šolskem letu so člani sveta staršev: Darko Sušnik, Iztok Žalig, Lidija Zorman, Lidija Klemenčič, Zoran Kos, Tadej Kumin, Petra Jauk, Manuela Frumen, Simona Mohar Karakatič, Vlasta Felkar, Vesna Šiplič Horvat, Rafael Kos, Daniela Černi, Brigita Kovačec, Lea Burjan, Dejan Šeruga, Nataša Škedelj in Matejka Lainšček. STROKOVNI ORGANI ŠOLE UČITELJSKI ZBOR ŠOLE sestavljajo vsi pedagoški in drugi strokovni delavci ter delavci šolske svetovalne službe: - obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, - daje mnenje o letnem delovnem načrtu šole, - daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja, - opravlja druge naloge v skladu z zakonom. ODDELČNI UČITELJSKI ZBOR sestavljajo učitelji, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku. Eden izmed razrednikov koordinira delo med oddelki: - obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku, - oblikuje program za delo z nadarjenimi učenci in s tistimi, ki težje napredujejo, - odloča o vzgojnih ukrepih, - opravlja druge naloge v skladu z zakonom. RAZREDNIK - vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, 4

[close]

p. 8

PUBLIKACIJA - OSNOVNA ŠOLA III MURSKA SOBOTA 2018/19 - skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, - sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, - odloča o vzgojnih ukrepih, - opravlja druge naloge v skladu z zakonodajo. STROKOVNI AKTIVI Sestavljajo jih učitelji sorodnih predmetnih področij oz. učitelji posameznih vzgojnoizobraževalnih obdobij: - obravnavajo problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, - usklajujejo merila za ocenjevanje, - dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, - obravnavajo pripombe staršev na ugovore, - opravljajo druge naloge, določene z letnim delovnim načrtom. 5

[close]

p. 9

PUBLIKACIJA - OSNOVNA ŠOLA III MURSKA SOBOTA 2018/19 PREDNOSTNE NALOGE Prednostne naloge v tem šolskem letu: - izboljšanje bralne pismenosti (vertikala), uporaba knjižnega jezika in upoštevanje pravopisnih pravil pri vseh predmetih, uporaba bralno učnih strategij pri vseh predmetih, povečanje interesa za branje. Koordinatorica: Vida Vratuša Podojsteršek - Razširjeni program: Gibanje in zdravje za dobro psihično in fizično počutje - ZDRAVA ŠOLA - FIT SLOVENIJA - poudarek na implementaciji, spremljanju in evalvaciji FIT pedagogike, FIT vsebin in aktivnosti v redni učni proces ZDRAVA ŠOLA Tudi v šolskem letu 2018/2019 je naša šola priključena k Slovenski mreži zdravih šol. Rdeča nit v letošnjem letu je DUŠEVNO ZDRAVJE, znotraj katere bomo vključili teme gibanja in zdrave prehrane. Tako bomo pozornost posvečali sistematičnemu delovanju na področju telesnega, duševnega, socialnega in okoljskega zdravja. Z vključitvijo v slovensko mrežo zdravih šol smo se zavezali, da bomo promovirali zdrav način življenja pri učencih, starših in zaposlenih, skušali doseči večjo ozaveščenost o pomenu zdravega življenjskega sloga (duševno zdravje, zdrava prehrana, šport, rekreacija ...) ter v načrtovane dejavnosti vključili čim večje število učencev, staršev in zaposlenih. Obenem pa smo se zavezali naslednjim 12 ciljem Zdrave šole: 1. Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli. 2. Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci. 3. Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem. 4. Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bomo oblikovali raznovrstne pobude. 5. Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja. 6. Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo. 7. Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave skladnega učnega načrta vzgoje za zdravje. 8. Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih učiteljev in učencev. 9. Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje. 10. Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu vzgoje za zdravje. 11. Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam lahko svetujejo in pomagajo pri vzgoji za zdravje in njeni promociji. 6

[close]

p. 10

PUBLIKACIJA - OSNOVNA ŠOLA III MURSKA SOBOTA 2018/19 12. Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da nas bo dejavno podprla pri učnem načrtu vzgoje za zdravje. V tem šolskem letu že drugo leto uspešno sodelujemo tudi v FIT programu. V okviru programa bomo uvedli nekatere novosti in jih ustrezno spremljali in evalvirali. Temelj Fit pedagogikeTM je razvijati in ustvarjati učenje skozi gibanje in gibanje skozi igro. Ko se otroci in mladostniki skozi igro učijo gibati, se hkrati skozi gibanje učijo. S tem rastejo v sposobnejše osebe, izzivajo svojo ustvarjalnost in se pri iskanju rešitev učijo razmišljati. V Fit programu ne učimo subjektov, temveč otroke in mladostnike, čigar dosežki se začno že s pripravljenostjo poizkusiti. Ne izpostavljamo neuspehov, temveč poudarjamo pomembnost majhnih uspehov. Otroci in mladostniki sami preizkušajo, se učijo na napakah, raziskujejo svoje lastne sposobnosti in omejitve, kar vse skupaj vodi k obvladovanju nalog. Fit učitelji so mentorji. Z otroki in mladostniki sodelujejo, jih učijo in ne urijo. Prav tako otroci in mladostniki aktivno sodelujejo z učitelji. Na tak način oboji pridobivajo in dozorevajo tekom procesa učenja. Vseskozi stremimo k večji strokovnosti, zavzetosti, odličnosti, otroke spodbujamo k napredku, a jih nikoli ne spodbujamo k pretiravanju. Tako naši otroci, mladostniki in učitelji postajajo bolj izkušene, čustveno zrelejše, samozavestnejše, sposobnejše, vesele, zadovoljne, razigrane in posledično – ZDRAVE osebe! (Konda, B. Learning in motion, Učenje v gibanju, Aktivne igre za aktivne možgane, 5. del) Dejavnosti ZDRAVE ŠOLE/FIT ŠOLE v šolskem letu 2018/2019 ZAP. ŠT. NALOGE PROJEKTI, NALOGE, DEJAVNOSTI ČAS IZVEDBE CILJI CILJNA SKUPINA 1. DAN ZDRAVE ŠOLE RS: Gibalne aktivnosti na prostem, raznolikost prehranjevanja v vsakdanjem življenju PS: ogled filma Gajin svet, delavnice v sodelovanju z društvom Safe.si 27. 9. 2018 - Učenci RS se - učenci RS in PS zavedajo pomena gibanja in zdrave prehrane za njihov zdrav razvoj. - Učenci PS se zavedajo nevarnosti zlorab na spletu. 2. ZDRAVO ŽIVIM, DA STRES PREHITIM Različne delavnice, povezane z duševnim zdravjem in gibanjem. 20. 3. 2019 Preko različnih aktivnosti spodbujanje pozitivne samopodobe učencev ter učenje tehnik za premagovanje stresorjev. - učenci RS in PS, učitelji, zunanji sodelavci 3. TO SEM JAZ 10 korakov do boljše samopodobe celo šolsko leto Razvijanje pozitivne mladostnikove - učenci RS in PS, razredniki, svetovalna služba 7

[close]

p. 11

PUBLIKACIJA - OSNOVNA ŠOLA III MURSKA SOBOTA 2018/19 samopodobe in socialnih veščin 4. AKTIVNOSTI ZA ZDRAVJE IN SREČO Spoznavanje gibalnih metod FIT 6. 4. 2019 Preko različnih fit aktivnih metod, gibalnih vaj in športnih dejavnosti spodbujanje zdravega življenskega sloga pri učencih, učiteljih in starših - učenci, učitelji, straši, zunanji sodelavci 5. VZGOJA ZA ZDRAVJE po dogovoru z ZD Krepitev - učenci RS in PS, duševnega in zunanji sodelavci, telesnega zdravja svetovalna služba 6. MASTERCHEF celo šolsko leto Učenci: - učenci RS in PS -spoznajo nove načine priprave hrane, -se urijo v pripravi, postrežbi in kulturnem uživanju hrane, - se zavedajo vpliva prehranskih navad in razvad na zdravje. 7. FIT4KID SLOVENIJA: celo šolsko leto Učencem - učenci RS in PS - Aktivni odmori omogočiti in jih , spodbujati h gibanju v 5- minutnih odmorih - Fit aktivne metode med celo šolsko leto - učenci RS in PS poukom Učitelji pri pouku uporabljajo metode, ki spodbujajo učence k razmišljanju, povečujejo osredotočenost, hkrati se poveča razvoj funkcionalnega znanja. - učenci RS in PS 8

[close]

p. 12

PUBLIKACIJA - OSNOVNA ŠOLA III MURSKA SOBOTA 2018/19 - Fit didaktična gibalna igra - Hidracija - Priporočilo o uporabi športnih copat pri urah športa celo šolsko leto pri urah športa S pomočjo kompleksnih in problemsko zastavljenih gibalnih nalog omogočamo ustrezen psihosocialni razvoj otrok. celo šolsko leto Ozaveščamo učence o pomembnosti pitja vode med celotnim vzgojnoizobraževalnim procesom. celo šolsko leto Ozaveščamo učence in starše o pomembnem dejavniku pri gibanmju – uporabi športnih copat pri urah športa. - učenci RS in PS - učenci RS in PS Koordinatorica: Simona Prša Člani tima: Ana Balažic, Gabrijela Mastnak, Darja Žižek, Maja Novak Košar, Nataša Kutoš Sečko in Dominika Sraka MEDNARODNI PROJEKT FIT SLOVENIJA Mednarodni projekt Fit Slovenija je projekt promocije gibalne/športne aktivnosti za zdravje otrok in mladostnikov v vseh okoljih. Je tudi projekt, ki učitelje s strokovnimi predavanji in praktičnimi delavnicami opremlja z metodami in pristopi, s katerimi lahko gibanju na široko odprejo vrata svoje učilnice, ne glede na starost učencev in predmetno področje. V Sloveniji se je projekt uveljavil z mednarodnim projektom FitClub International že leta 1998. Mednarodni projekt Fit Slovenija vodi gospa Barbara Konda, univ.dipl.fiziologinja. Vanj pa je vključenih že veliko vrtcev in osnovnih šol. Temelj Fit pedagogike je razvijati in ustvarjati učenje skozi gibanje in gibanje skozi igro. Ko se učenci skozi igro učijo gibati, se z gibanjem tudi učijo. S tem razvijajo ustvarjalnost in se pri iskanju rešitev učijo razmišljati. 9

[close]

p. 13

PUBLIKACIJA - OSNOVNA ŠOLA III MURSKA SOBOTA 2018/19 Živimo v dobi multimedije, tehnologije in informatike. V dobi, ko se je človek oddaljil sam od sebe. Otroci se v povprečju manj gibajo, kot bi bilo potrebno za njihov normalen motorični razvoj. Zaradi tega se kažejo posledice v medosebnih odnosih, agresiji, poseganju po drogah in zapadanje v druge zasvojenosti, predvsem pa na zdravju otrok. Fit4Kid model je sestavljen iz motivacijske pedagogike, izobraževalnih programov, vsebin in smernic, ki se osredotočajo na povečano uporabo vadbe in telesne dejavnosti. Gibanje in zadostna hidracija pomembno vplivata na delovanje celega človeškega telesa, tudi možganov. Zato je cilj projekta povečati telesno dejavnost in zagotoviti hidracijo. Tako se krepi zdravje, izboljša učno okolje in uspeh. Fit vadbeni programi so privlačni in univerzalno dostopni vsem otrokom, ne glede na njihove gibalne sposobnosti, spol in socialni položaj. Aktivnosti so energične, vznemirljive in zabavne. Njihov moto pa je vrniti zabavo in igro v gibalno vzgojo otrok. S šolskim letom 2017/2018 se je tudi naša šola vključila v izvajanje projekta Fit4Kid in se tako pridružila izobraževalnim ustanovam Avstralije, Španije, Nemčije, Velike Britanije in Islandije. Učitelji bodo dejavnosti izvajali ne samo v okviru športa, ampak tudi tekom celotnega izobraževalnega procesa. Koordinatorici projekta: Polonca Horvat in Mojca Zauneker Člani tima: Mira Pojbič Vöröš, Gabrijela Mastnak, Tjaša Šimonka in Simona Prša KREPITEV KOMPETENCE PODJETNOSTI IN SPODBUJANJE PROŽNEGA PREHAJANJA MED IZOBRAŽEVANJEM IN OKOLJEM V OSNOVNIH ŠOLAH (RAZVOJNA ŠOLA) Z aktivnostmi bomo razvijali, preizkušali in implementirali model spodbujanja kompetence podjetnosti. S takšnim modelom bomo sledili temu, da bomo opolnomočili šolajoče se z znanjem, jim zagotovili čim več praktičnih izkušenj ter jih tudi naučili, kako uporabiti pridobljeno znanje in kako delovati proaktivno in samoiniciativno. Predvideva se, da bodo šolajoči se po končanem šolanju bolje opremljeni z znanjem, veščinami in spretnostmi, s katerimi bodo učinkoviteje vstopali na trg delovne sile kot samostojni posamezniki. Vodji projekta: Darko Vrebac in Mira Pojbič Vöröš Članici tima: Tanja Roš, Tjaša Šimonka in Ana Balažic 10

[close]

p. 14

PUBLIKACIJA - OSNOVNA ŠOLA III MURSKA SOBOTA 2018/19 DRUGE NALOGE, KI JIM BOMO POSVEČALI POZORNOST - Spodbujanje celostnega razvoja nadarjenih – OBOGATITVENE DEJAVNOSTI Posebno pozornost bomo namenili pripravi individualiziranih programov za nadarjene učence; s poudarkom na sodelovanju učencev. Obogatitvene programe za nadarjene učence načrtujemo na športnem, kulturno-umetniškem, naravoslovnem in družboslovnem področju. Nekatere dejavnosti bomo izvedli povezano medpredmetno, ob spoznavanju in raziskovanju letošnje teme KUJ ME ŽELEZO, KUJ, in sicer v strnjeni obliki, v popoldanskih delavnicah in v sobotni šoli za nadarjene učence (dejavnosti: kemijsko-eksperimentalna, zgodovinska, likovno-ustvarjalna, glasbena, socialna vključenost). V okviru dejavnosti za nadarjene in nadarjene pri tujem jeziku angleščina bomo nadaljevali s povezavo z dvema šolama na Nizozemskem. Z učenci teh šol se bomo dobivali in klepetali o aktualnih temah po skypu, prav tako pa bomo snemali filme. Letošnja tema filmov bo slovenski jezik ter Slovenci, ki predstavljajo Slovenijo po svetu in so navdih vsem nam. Tako bomo spoznavali tuje jezike in ljudi ter vadili angleški jezik (mentorica: Simona Mavrič Kustec). Učencem bo ponujeno tudi urjenje pomnjenja ter usvojitev različnih tehnik pomnjenja. Izvedli bomo šolsko tekmovanje Memoriada (mentorica: Ana Balažic). - 100-letnica pridružitve Prekmurja matični Sloveniji: Obeležitev bo skozi besedo in sliko predstavljena učencem pri pouku, junija 2019 pa se bo zaključila s Festivalom, ki se bo odvijal na grajski ploščadi in v parku (mentorice: Zorica Sečko, Gordana Kolarič in Branka Jančar). V počastitev obletnice bosta izvedena 2 koncerta Kreslinovih pesmi, na katerem bosta nastopila združena mladinska pevska zbora OŠ III Murska Sobota in OŠ Beltinci (Murska Sobota in Beltinci) – mentorica Tjaša Šimonka. - Semena sprememb - Vizija Slovenije v osnovnih šola Projekt Semena sprememb je priložnost, da o ključnih vrednotah vizije razmišljajo in jih udejanjajo tudi učenci. Vizija Slovenije izpostavlja 5 ključnih vrednot: učenje za in skozi življenje, inovativna družba, zaupanje, kakovostno življenje in identiteta. Projekt učiteljem 5. razredov osnovnih šol služi kot pomoč pri povezovanju Vizije Slovenije z učnimi načrti in za vključevanje elementov vizije v poučevanje različnih predmetov. S projektom želimo s konkretnimi aktivnostmi v razredu ali na ravni šole podpirati vrednote vizije. - Priprava na izvedbo nacionalnega preverjanja znanja (6. in 9. razred) Tudi letos bomo posebno skrb posvečali pripravi učencev na NPZ, saj je naša prednostna naloga izboljšanje uspeha naših učencev na NPZ. Rezultate NPZ vsako leto spremljamo, analiziramo in načrtujemo izboljšave, pri čemer se povezujejo učitelji razredne stopnje in učitelji posameznega predmetnega področja. - Udejanjanje Vzgojnega načrta šole v praksi Posebna strokovna skupina spremlja in skrbi za dopolnitve in spremembe Vzgojnega načrta šole. Z novim šolskim letom so novo nastala dokumenta Pravila šolskega reda ter Seznam kršitev, postopkov in ukrepov. Dokumente vsako leto evalviramo in dopolnimo, dopolnitve pa obravnava in sprejema Svet staršev in Sveta zavoda. 11

[close]

p. 15

PUBLIKACIJA - OSNOVNA ŠOLA III MURSKA SOBOTA 2018/19 - Aktivnosti na področju spodbujanja zdravega načina življenja in zdrave prehrane otrok Tudi v letošnjem šolskem letu bomo zdravemu in kulturnemu prehranjevanju posvetili še posebno pozornost. Večjo skrb bomo posvečali zdravi prehrani v šolskem jedilniku (komisija za prehrano, pobude učiteljev, učencev, staršev …). Šolska shema je nov ukrep skupne kmetijske politike in pomeni pomoč za oskrbo s sadjem in zelenjavo ter mlekom in mlečnimi izdelki v izobraževalnih ustanovah. Začetek izvajanja šolske sheme je šolsko leto 2017/2018. Podlaga za njeno načrtno in učinkovito izvajanje je ta strategija, ki je sprejeta za šestletno obdobje od šolskega leta 2017/2018 do šolskega leta 2022/2023. Strategijo je pripravila medresorska delovna skupina na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, sprejel pa jo je minister, pristojen za kmetijstvo, v soglasju z ministrico, pristojno za izobraževanje in ministrico, pristojno za zdravje. V šolski shemi se otrokom v osnovni šoli in gojencem v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami brezplačno razdeljuje dodaten obrok sadja in zelenjave oziroma mleka in mlečnih izdelkov ter se jih skozi različne dejavnosti spremljevalnih izobraževalnih ukrepov povezuje s kmetijstvom, izobražuje o zdravih prehranskih navadah, lokalnih prehranskih verigah, ekološkemu kmetovanju, trajnostni pridelavi in preprečevanju zavržkov hrane. Šolska shema vključuje tudi spremljanje in vrednotenje učinkov sheme ter obveščanje javnosti. Vključili se bomo tudi v projekt »Tradicionalni slovenski zajtrk«. Koordinatorica: Mira Pojbič Vöröš - Evropska vas Namen projekta je bolje spoznati vse pridružene članice EU, se seznaniti z njihovo kulturo, kulinariko, običaji, navadami (glasbo, nošo, posebnosti, spoznati njihove zastave, grbe in preučevati njihov način življenja). Vse, kar bo nastalo skozi šolsko leto, bodo učenci predstavili na zaključni prireditvi, kjer bodo zgradili vas, ki bo prikazovala vse države EU. Na uvodnem sestanku bo vsaki šoli določena država, katero bomo podrobneje spoznali in predstavili drugim. Koordinatorica: Tina Kur - Spoznajmo kulturno dediščino naših krajev - medgeneracijski projekt Nadaljujemo sodelovanje v medgeneracijskem projektu, ki ga izvaja Društvo – Univerza za tretje življenjsko obdobje pri Ljudski univerzi Murska Sobota. V okviru projekta bodo učenci letos obiskali Gorenjsko ter odkrivali njeno kulturno dediščino. Najprej si bodo ogledali Idrijo - rudnik in topilnico živega srebra ter bolnišnico Franja. Ogledali si bodo tudi Planico z vso njeno dodano vrednostjo. V projekt so vključeni tudi učenci izbirnega predmeta vzgoja za medije - radio. Koordinatorica: Zorica Sečko - Spremljanje kakovosti delovanja šole Kakovost našega skupnega dela bomo spremljali še naprej na vseh ravneh delovanja šole. Ob koncu šolskega leta bomo s pomočjo vprašalnikov, ki jih bodo izpolnili učenci, starši in učitelji, opravili temeljito evalvacijo našega dela. V analizi bodo zajeta vsa pomembnejša področja našega delovanja, od prostorskih pogojev, organizacije in kvalitete pouka, do čistoče, urnikov in prehrane. Na podlagi analize vprašalnikov želimo naše delo še izboljšati in v skladu z našo vizijo načrtovati aktivnosti v prihodnje. 12

[close]

Comments

no comments yet