Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1

Цукун ура чIаххучу? ДР-лул миллатирттал иширттал министерствалул щурущи бувсса «Цукун ялапар хъанай ура чIаххучу?» тIисса проектрал лагрулий ххуллункьини ШавкIуллал шяраву хьунни хъуннасса байран. Мунил яла бусравми хъамалгу бия чIаххувсса Ахъушиял райондалул Гулаттимащиял шяраватусса делегация. 3 лаж. №44 (1950) 2 ноябрь 2018 ш. Республикалул жяматийсса ва сиясийсса кказит Кказит буклай бивкIссар 1917 ш. ЦIунил итабакьлан бивкIссар 1991ш. Владимир Васильев: «Агьалинал арцу тили-хъили дуллан къабитанну» Владимир Васильев ХIажимахIаммад ХIусайнов Октябрьданул 31-нний ДР-лул БакIчи Владимир Васильевлул жавабру дуллунни федерал ва республикалул журналистътурал суаллахьхьун. Суаллу буллай бия 2019 шинайнсса ва пландалийн ларсъсса 2020 ва 2021 шиннардийнсса ДР-лул бюджетрал проектрал хIакъираву. Суаллу буллан хьхьичI республика­ лул каялувчинал бувсунни махъ­ сса ппурттуву дурсса давурттая ва мин­ нул хIасиллая. «Ттун бувчIуссаксса бюджет – му бур гьарзатрал гьану: хьхьичIуннайшиврул, лябуккулул, социал масъалартту бартби­ гьаврил. Уттигъаннунийн жулла респу­ бликалий бия марцIну социал бюджет. ТтучIанма инсантал бувкIсса чIумал, на учайссия, жучIа арцу дакъар, куну. Ци­ нярда арцу циксса чун наниссарив кка­ ккан дурну дикIайва статьярттайну соци­ ал мурадирттай. Жул мурад бия ми арцу ядуван ва муштариначIан диян дуван, мюнпатну ишла къадуллалими ссуссукьу дуллай. Утти тамансса дахханашивурт­ ту хьунни. Ттул даврил уртакьнал бусан­ ссар, чату дуркIссарив ми арцу» увкун­ ни В. Васильевлул. Дагъусттаннал БакIчинал бувсун­ ни республикалийн ФОМС-рал Пред­ седатель Наталья Стадченко бучIаврил хIакъираву ва СМИ-рдал вакилтурайн тапшур бунни властьрал законну бартди­ гьаврил органнал давурттал ялув бацIан, миннувух ФОМС-ралссаннулгу. Мунал бувсунни Дагъусттаннал ФОМС-рал дурсса закон лиявурттая. Республикалул каялувчинал тIимунийн бувну, Дагъус­ ттаннал ФОМС-рал хъунаману итлати­ ссар Къиримнаву мува къуллугърай зий ивкIсса ва тийх ФОМС-раву низам дир­ хьусса инсан. Дагъусттаннал БакIчинал бусаврий­ ну мукуннасса даву дуллай бур ххуллур­ ду баврил бутIувугу. Владимир Васильевлул бувсунни муххал ххуллул, авиациялул масъалар­ тту цукун бартбигьлай буссарив. Мунал гьаз бунни мукунма республикалул их­ тиярду дуруччаврил органнал давурт­ тал хIакъиравусса масъала, хаснува терро­ Шамлий гьарза дурссар рес­ публикалул инвестициярттал программалунсса харжлугъ, утти бюхъантIиссар дузрайн дуккан дуван цинярда со­ циал проектру, щаллу буван уттин­ ийн бакIуйн буккан бу­ ван къавхьуну бивкIсса газ­ рал ва щинал щаллу баврил масъалартту. ризмалул идеологиялийн къарши бу­ ккаврил масъала. ДР-лул ХIукуматрал Председатель­ нал хъиривчу ХIажимахIаммад ХIусай­ новлухьхьун махъ булун хьхьичI, Вла­ димир Васильевлул бувсунни хъунмасса кьимат бишлай ушиву му пишакарнал давурттан. Яла видеоконференциялий ХIажимахIаммад ХIусайновлул бувсун­ ни 2019 шинайнсса ДР-лул бюджетрал проектрал хIакъираву. ХIадур бувссар ХI. Аьдиловлул

[close]

p. 2

2 №44 (1950) ilchi@rambler.ru ilchi.info 2 ноябрь 2018 ш. Бюджетрал проект ххал диргьунни ЯлунчIилсса бюджетрал хIа­ къираву ихтилат бунни ДР-лул ХIукуматрал Председатель­ нал хъиривчу ХIажимахIаммад ХIусайновлул. Мунал тIимунийну, ва доку­ мент кьамул буллалиссар ДР-лул экономикалул ххуллу-хха дуз­ райн буккан буван. Микку харж дуван ккаккан дурсса арцур­ ду цинярда итадакьинтIиссар. Шамлий гьарза дурссар респуб­ ликалул инвестициярттал про­ граммалунсса харжлугъ, утти бюхъантIиссар дузрайн дуккан дуван цинярда социал проектру, щаллу буван уттинин бакIуйн буккан буван къавхьуну бивкIсса газрал ва щинал щаллу баврил масъалартту. Дузрайн дуккан дантIиссар мукунна «ДР-лул шагьрурдай нигьачIаву дакъа­ сса ва ххуй-хъинсса ххуллурду» тIисса программа, мукунна бюд­ Октябрьданул 29-нний Дагъусттаннал БакIчи Владимир Васильевлул дунни оператив батIаву. Муний ххал диргьунни «2019 шинайнсса ва пландалий ккаккан дурсса 2020 ва 2021 шиннардийнсса ДР-лул бюджетрал хIакъираву» тIисса закондалул проект. жетраву ккаккан дурну дур ци­ бансса арцугу. Вице-премьернал няв районнай ххуллурду бакьин бувсунни ялунчIилсса бюджет­ рал гьануми макроэкономика­ лул ккаккиярттая. Масалдаран, ВРП-рал лагру хьун тIий дур 710,2 млрд. къуруш (гьарза шаву 102,7%), основной капиталдану­ вунсса инвестициярттал лагру хьун тIий дур 216,6 млрд. къуруш (103%), гьашинусса шинах бу­ рувгун, муштаритурансса багь­ ри лахъ хьун тIий бур 3,1%. На­ логру пландалий ккаккан дурну дур 36,4 млрд. къуруш, хъирив­ мур шинайнсса налогирттал до­ ходру гьарза хьун тIий дур 6%. ХIажимахIаммад ХIусайнов­ лул бувсунни мукунма респуб­ ликалул инвестициярттал про­ грамма дузрайн дуккан дав­ рил хIакъираву. Мунал бувсун­ ни ялун нанимур шинал бюд­ жетниктуран харжру ххи бан­ сса арцу ккаккан дурну душиву бюджетраву. Владимир Васильевлул був­ сунни му закондалул проект ххал дигьин тIий бушиву кьамул ду­ ван хьхьичI. Дунияллул гъунттулу ЦIусса хаварду ца-кIива ххуттайну Лахъния агьарчагу сагъну ливчIун ур Ттуплислив, Церете­ лил цIанийсса проспектрай­ сса 14-мур зивулия агьсса 25 шинавусса адимина чанкьансса цIунцIияртту хьу­ ну сагъну ливчIун ур.Ва ур чIавахьулттичIа авцIуну уну­ ва хаварсизну агьунав тIий. ТалихIиннан, ва кIукIлусса аццив, муму- тамунил луртан дусса гаражравун агьну ур , миннул ххассал увнугу ур. В. Васильев: «Гьарца проектрах жу ляличIисса къулагъас дуллай буру» Юрий Слюсардул ва Влади­ мир Васильевлул ххал диргьунни республикалул предприятиярттал промышленностьрал каширду, технологиялул даража ва произ­ водствалул сакиншиву, авиастро­ ениялул давуртту хIала-гьурттуну дуллансса ххуллурду ххал бигьин­ шиврул. «Ларгсса шинал жуща бюв­ хъунни мюнпатрай ишла къадул­ лалисса харжлугъру чан дуван. Ре­ спубликалул бюджет социал чу­ лийсса бушаврияр ххишала, жу О ктябрьданул 30-нний ДР-лул БакIчи Владимир Васильев хьунаавкьунни Дагъусттаннай делегациялущал увкIун ивкIсса ОАК-рал («Объединенная авиастроительная корпорация) президент Юрий Слюсардущал. лякъарду лябуккулунссагу арцу. Ми дикIантIиссар хьхьичIми шин­ нардийнияр мукьлий ххишала­ сса. Мунияту жу гьарца проектрах ляличIисса къулагъас дуллай буру ва хIарачат буллай буру проектру бакIуйн дуккан дуван», - увкунни Владимир Васильевлул. «ОАК» ПАО-рал Президент­ нал тIимунийн бувну, хIакьину Корпорациялул хьхьичI бихьла­ хьисса масъалартту дузал буван би­ гьасса бакъар. «Жу хIарачат буллай буру чил билаятирттал сурсатр­ у чан дуван, мунийну жуща бюхъ­ лай бур жулла давурттаву ля­ букку хьун буллан. Жул корпо­ рациялул хIарачат бур инсан­ тал буххайсса ва транспортрал самолетру гьарзану дуккан дул­ лалаву. Пландалий бур экспорт­ рал контрактру гьарза даву, му­ нийну жул корпорациялунсса за­ казру щаллу хьунтIиссар, щалва кооперациягу заказирттал ду­ зал бантIиссар», - кунни Юрий Слюсардул. Мунал бусаврийну. Даг­ ъус­ ттаннайн бучIаврил хъунмур мурад хьуссар граждан, транс­ портрал самолетру дуллалаву гьарта-гьарза даврил хIакъираву цачIусса планну хIадур даву. Делегациялул гьурттучитал биянтIиссар «Концерт «КЭМЗ» ОАО-лийн, микку ххал бигьин тIий бур концерн ОАК-рал пред­ приятиярттащал хIала-гьурттуну зузаврил масъалартту. Республикалул БакIчинал тIимунийну, лачIун буккаврил дунияллул чемпионатрай ме­ даллу ларсми хIакьинусса кьи­ ни эбратну хъанахъиссар Аьра­ сатнал жагьилтуран бакъас­ са, дунияллул жагьилтурангу. Вла­ димир Васильевлул мукунма увкунни, гьарца инсан цува зу­ зисса кIанттай хьхьичIунну зун аьркинссар, лачIунбуккултрая эбрат ларсун. Яла Дагъусттаннал лач­ Iун­ буккултран ва миннал тренер­ туран дуллунни па­ччахIл­ угърал Дунияллул чемпионтуран паччахIлугърал наградартту О ктябрьданул 30-нний ДР-лул БакIчи Владимир Васильев хьунаавкьунни Будапешт шагьрулий хьусса дунияллул чемпионатр­ ай ххув хьусса Дагъусттаннал лачIунбуккултращал. Дагъусттаннал миннахь барча увкунни дунияллул чемпионатрай ххувшаву. наградартту. зимахIаммадовлун ва Аьбдул­ Дунияллул чемпионтал Заур рашид Садуллаевлун дуллун­ Угуевлун, МахIаммадрасул Гъа­ ни Дагъусттан Республикалул хьхьичI лайкь шаврихлу тIисса орденну. Дунияллул чемпиона­ трал зава ларсма АхIмад ЧIа­ каевл­ ун ва мукунна спортсмен­ турал тренертуран дуллунни физкультуралул ва спортрал лаг­ рулий лайкь шаврихлу тIисса ме­ даллу. ХIадур бувссар ХI. Аьдиловлул Артем Здунов: «Жулва бурж – бизнесран кумаг бавур» Октябрьданул 26-нний ДР-лул ХIукуматрал Председатель Артем Здуновлул каялувшиврий хьунни инвестициярттал проектру дузрайн дуккан дуллалисса инвестортуран паччахIлугърал чулухасса кумагрансса конкурсру баврил Республикалул коми­ ссиялул батIаву. ХI. Аьдилов ДР-лул Ишбажаранчишиврул ва инвестициярттал агентствалул каялувчи ХIажи ХIасановлул тIимунийну, кьутIилул процессу­ ал чIун чIарах дуккаврийн бувну 25 компаниялул инвестициярт­ тал проектру приоритетшиврул (агьамшиврул) статусрацIа хьу­ ссар. 2 проектрал кьутIи къачир­ чуна лирчIссар ккаккан дурсса чIумал циняв аьркинсса доку­ ментру булун къавхьуну тIий. Бувсмунил хIакъираву коми­ ссиялул члентурахь Артем Зду­ новлул увкунни: «Ми «рухI дусса проектрур». Жулва бурж бизнес­ ран кумаг бавур». Яла батIаврий гьуртту хьуминнал ххал бивгьун­ ни «ООО «Югагрохолдинг баву» ва «Дарбантуллал чахирданул ва коньякрал завод баву» тIисса ДРлул инвестициярттал проектир­ дан приоритетшиврул статус бу­ лаврил масъала. Б удапештлив лачIун буккаврил дунияллул чемпионатрай ххув хьусса Олимпий чемпион Аьбдулрашид Садуллаевлул кулпатраву ттигъанну бувсса душ хъунма буллалисса мажлис бунни «Майдат» ресторандалуву. Муфтийнал тур пишкаш дунни П. Рамазанова Микку гьуртту хьунни Дагъус­ ттаннал муфтий АхIмад Апанни, физкультуралул ва спортрал ми­ нистрнал кIанттайсса МахIаммад МахIаммадов, лачIун буккав­ рил дунияллул чемпион Расул ГъазимахIаммадов, Аьбдулрашид­ лул тренер Шамил Оьмаров ва цай­ мигу бусравсса хъамал. Республи­ калул муфтийнал Будапештливсса чемпионатрайсса ххувшаврищал барчагу увну, Аьбдулрашидлун тур пишкаш дунни. Жулвами буккулт­ ран дакIнийн бутанну, 2017 шинал июнь зуруй Гъумукун МухIаммад Идавсил ( с.аь.с) мубараксса ре­ ликвиярду лавсун бувкIсса чIумал бусравсса хъамаллуравух ивкIшиву Аьбдулрашид Садуллаевгу, релик­ виярду Жумяъ-мизитравун диян ду­ вайхту агьали барча буллалисса их­ тилатгу бувшиву. Яла лахъимур статуя – Индиянаву Индиянал Гуджарат тIисса штатрай дацIан дунни вай гьантрай паччахIлугърал иш­ ккакку Сардар Валабхаинсса гьайкал- статуя. Ванил лахъи­ шиву дур 182 метра, дуниял­ лий яла лахъимур статуя хъа­ най дур. Ва Нью-Йоркливсса Тархъаншиврул статуяли­ яр кIилийну лахъсса дур, му­ кунна Китайнавусса Буддал статуялияргу 60 метралул лахъсса. «Статуялул лахъ­ шиврул жулва жагьилтурахь билаятрал бучIантIимургу ва статуя кунма бюхттулсса бикIантIиссар тIиссар!»- тIий ур Индиянал премьер- ми­ нистр Нарендра Моди. Дунияллий яла ххуймур парк Дунияллий яла ххуймур паркран ккаллигу бувну сий­ лийсса премия «Щюллисса ттугъ» дуллунни Абу- Даби­ ливсса шагьрулул паркран. АцIния кIива билаятрая­сса азарунниха ливчусса экс­ пертътурал хIисавравун лар­ сун дур бахьттагьалтрансса къулайшиннарду, аьрщарал лулттусса ххуллурду, щюл­ лишиврувун бахьлаган бува­ ву, лазилавкьусса, исвагьисса тротуарду. Синагогалуву оьрмулуцIа бувминнал кулпатирттан кумагран США- наву яхъанахъи­ сса бусурман агьлу, ва зурул 29-нний Питтсбург тIисса шагьрулийсса синагогалуву кьатI бувминнал кулпатир­ ттан ва цIунцIияртту хьумин­ нан кумагран арцу датIлай байбивх­ ьуну бур. КIива- шан­ ма гьантлул дянив бавтIун бур 111 азарва доллар. ХIадур бувссар П. Рамазановал

[close]

p. 3

2 ноябрь 2018 ш. ilchi@rambler.ru ilchi.info №44 (1950) 3 Каспийск шагьрулий Республикалул кIулшиву хьхьичIуннай даврил центрданий хьунни Дагъусттаннал кIулшиву дулаву хьхьичIуннай даврил стратегия ххал дигьлагьисса семинар-совещание. Му сакин дурну дур Дагъусттаннал педагогтурал ассоциациялул ДРлул КIулшиву дулаврил ва элмулул министерствалул кабакьаврийну Дагъусттаннал кIулшиву хьхьичIуннай даврил институтращал цачIуну. КIулшиву хьхьичIуннай даврил ххуллий Зулайхат Тахакьаева Гьуртту хьунни муний ххю­ ттуршунния ливчусса педагог­ тал. «ХIакьину жунма багьлай бур педагогтурах вичIидишин, мин­ нал буруккинтту бувчIин, муних бурувгун дачин дан КIулшиву дулаврил ва элмулул министер­ ствалул даву. Жула хьхьичI бу­ ссар цачIу чулийн буккан бул­ лансса чIявусса мурадру,» увкунни кIулшиву дулаврил ва элмулул министр Уммупазил Оьмар­ овал. Ванил кIицI лавгунни педа­ гогнал даву бигьа хьуншиврул, ча­гъардал даву чан даншиврул, оьрчIру ттизаманнул кьяйдар­ дай зузи баншиврул, чарабакъа багьлай бушиву кIулшиву дулав­ рил программартту цIудуккан дан ва цIусса технологияртту щурущи дан. Министрнал балжину був­ сунни педагогтурал аттестация давриву хьун дурсса даххана­ шиннардаятугу. «Аттестациялул комиссия цIу баврицIун мархлуцIакул да­ ххана дурссар мунил даву. Жун аьркинсса аттестациялул комис­ сиялул даву чанна давур ва жува кьамул бувсса хIукмурду зун гьарцаннан бувчIавур,» - увкун­ ни ванил. КIулшиву дулаврил хьхьи­ чIунс­ са зузалтран дуллунни наградартту. Миннавух бия «Учитель-дефектолог – 2018» тIисса щалагу Аьрасатнал де­ фектологтурал цалчинсса кон­ курсрай финалданийн бувксса Разият Ададаевагу. Дуклаки оьрчIал аттеста­ циялул хIасиллая ва лагьсса ккаккияртту дусса школарттай кIулшиву дулаврил даража ла­ вай бан дурсса даврия бувсунни кIулшиву дулаврил министрнал цалчинма хъиривчу Ширали Аьлиевлул ва Дагъусттаннал кIулшиву дулаву хьхьичIуннай даврил институтрал ректорнал буржру чIумуйну биттур бул­ лалисса ХIамзат Жамалутти­ новлул. Муния махъ семинарданул даву дарчIуну дия ацIния мяйра дарсирал секциярттайх. Микку дарсирдал учительтурал бунни мастер-классру. «ХIакьинусса семинар са­ кин бувну буссия педагогтурал дянив уртакьшиву цIакь дансса мурадрай. Муний гьуртту хьу­ сса цумацагу учительнаща, ме­ Дагъусттаннал педагог­ турал ассоциация са­ кин дурссар 2017 ши­ нал, учительтурал пи­ шакаршиву ларай дав­ рил шартIру дузал данс­ са мурадрай. Ас­ социациялувун бух­ лай бур ацIния мяйра гьанусса дарс дихьла­ хьисса шаназаруннийн бивсса учительтал. Ассоциация зий бур хьхьичIунсса педагогтурал опыт ппив баврил, учительтуран­ сса семинарду, лекци­ ярду, форумру, фести­ валлу, олимпиадарт­ ту ва конкурсру сакин баврил цIаний. тодистнаща бювхъуссар бусан цала даврил кьяйдардая, цан­ ма къакIулмур цайминная ла­ хьхьин,» - увкунни Республика­ лул кIулшиву дулаврил центрда­ нул каялувчи, Дагъусттаннал пе­ дагогтурал ассоциациялул хъун­ мур Анжела Байрамбековал. Республикалул кIулшиву дулаву хьхьичIуннай даврил хьхьичIххуттайсса мурадру ххал бигьиншиврул, Уммупа­ зил Оьмар­ овал каялувшиндара­ лу сакин бувну бия шагьрурдал ва районнал кIулшиву дулаврил управлениярттал каялувчитура­ щалсса «ккуркки стол». Микку ххал бивгьунни ду­ ккаврил идарарттал мюхчанши­ ву дуруччаврийн, кIинтнийнсса хIадуршиндарайн, школарттал материал-техническая база ххуй баврийн, луттирдал дузал бав­ рийн, гъилисса дукралул щал­ лушиндарайн, «медалистал» ххал баврийн ва учительтуран ка-кумаг баврийн багьайсса су­ аллу. Семинар-совещаниялул хIа­ силлу дурну махъ, педагогтурал барчаллагь увкунни Уммупазил Оьмаровахь учительтурал бу­ руккинттах дуллалисса къула­ гъасрахлу ва укунсса журалул мероприятияртту сакин дулла­ лаврихлу. Баян «Бизнесрал школа» зий бур ДР-лул Роспотребнадзорданул управлениялул баян бунни ва идаралий зий бушиву «Бизнесрал школа». «Бизнесрал школа тIивтIуссар ишбажаранчитурахь бизнесрал дарсру дихьлан. Дарсру дихьлахьиссар нюжмардий кIилла, итни ва хамис кьи­ нирдай 14. 00 ссятраву. Микку гьуртту хьун ччиминнансса теле­ фон 69-03-96 Лакрал райондалия Цукун ура чIаххучу? ДР-лул миллатирттал иширттал министерствалул щурущи бувсса «Цукун ялапар хъанай ура чIаххучу?» тIисса проектрал лаг­ рулий ххуллункьини ШавкIуллал шяраву хьунни хъуннасса байран. Мунил яла бусравми хъамалгу бия чIаххувсса Ахъушиял райондалул Гулаттимащиял шяраватусса делегация. ДР-лул Миллатирттал иширттал министр Татьяна Гамалей Юсуп МахIаммадовлущал Хъун дяъвилия зана къавхьуминнансса гьайкалданучIа тIутIал шалкка бишин най. Зулайхат Тахакьаева Гьуртту хьунни муний ДР-лул миллатирттал иширттал министр­ нал буржру биттур буллалисса Та­ тьяна Гамалей, Лакрал районда­ лул бакIчи Юсуп МахIаммадов, Ахъушиял райондалул бакIчи АхIмад МахIарамов, ДР-лул Жя­ матийсса Палаталул хъунама АьбдулхIалин Мачаев, ванал хъиривчу Ссапар Аьбдуллаев ва чIявусса цаймигу. Байран дуван хьхьичI проект­ рал лагрулий хьуну дур Шав­ кIуллал ва Гулаттимащиял шя­ раваллал куннал куннащал­сса хьунабакьавуртту. Дусшиврул ва чIаххулшиврул аьдатирттан хас дурсса суратирттал выставкарду, концертру, экскурсияртту, жяма­ тийсса ккураннал вакилтуращал­ сса хьунабакьавуртту. Ттигъанну ШавкIуллал школалул дуклаки оьрчIру лавгссар Гулаттиял шко­ лалийн хъамалу. ЧIаххул ва байрандалул бус­ равсса хъамал хьунабавкьун­ ни цIу-ччатIущал ва зюннав дачIулущал. Хъунмасса Буттал кIанттул цIанийсса дяъвилия зана къав­ хьуминнал гьайкалданучIа дир­ хьунни тIутIив. Муния махъ хьун­ ни ватандалухлу жанну дуллус­ са вирттаврал аьпалун хас дурсса митинг. ШавкIуллал школалул аьр­ щарай хъамаллурал бувгьунни Лакрал ва Ахъушиял шяравал­ лал дянивсса дусшиврун цIа ку­ сса мурхьру. Школалул жанахIраву дия дукл­ аки оьрчIал канил давурт­ тал ккаккия «Цукун ялапар хъа­ най ура чIаххучу?» тIисса тема­ лун хас дурсса. КIирагу шяравал­ лал дуклаки оьрчIал дянив хьунни спорт­рал тIуркIурдал бяс-ччал. Школалий хьунни «ЧIаххучу чIаххучунан чул бищунсса ттарцI­ ри» тIисса темалун хас бувсса «ккуркки стол». Микку Татьяна Гамалейл кIицI лавгунни про­ ектрал мурад хъанахъишиву ре­ спубликалул миллатирттал дя­ нив дусшиву ва магьирлугърайну­ сса дахIаву цIакь даву, ми куннал аьдат­ ирттащал ку кIул баву, тер­ роризмалул ва экстремизмалул пикрирду ппив къахьунсса про­ филактика даву. Проект зий хьу­ ну дусса дур кIира шин. ЦIубутIуй проект зий бивкIун бур ца райондалул вив, чIаххувсса шяраваллал дянив. Яла пикри хьуну бур проект районнал дянив щурущи бан. Дайдихьу дурну дур Лакрал ва Ахъушиял районная. Министрнал бувсунни гихунмай ва проект регионнал дянив банс­ са пикрилий бушиву. Мунил ялув ихтилатру хьуну бусса бур Чачан­ нал республикалул, Краснодардал ва Ставрополлал крайрдал мини­ стерстварттащал. «Бюхъай яла проект дунияллул халкьуннал дя­ нивсса лагрулийнгу буккан, жула чIаххувсса Азирбижаннал ва Гур­ жиял республикарттащал бан,» увкунни министрнал. «Жула ппухълунная жуйнна дирсса аьдатру духларгун лякъай. Хъамалшиврул, чIаххулшиврул аьдатру жура цIудуккан дарча, махъзуманив миллатирттал дя­ нивсса сукку хъанахъисса къал­ макъаллу дайщун дантIиссар,» ххи бунни ванил. Юсуп МахIаммадовлул бувсун­ ни ШавкIуллал шяраваллил тарих­ рая, мичча бувксса цIанихсса ин­ сантурая, Гулаттимащи шяравал­ лищалсса арардая. АхIмад МахIарамовлул бувсун­ ни «Как живешь, сосед?» тIисса ДР-лул миллатирттал иширттал министерствалул проектрал лагру­ лий Ахъушиял райондалул Гъу­ ниннал, Дахадаевуллал ва Къая­ кантуллал районнащал цачIуну бувсса «КIура баянну мархрачIан» тIисса проектрая. Ванал мукун­ ма бувсунни министерствалущал цачIуну Волгоград шагьрулий Ма­ маев Кургандалий дацIан дурши­ ву Сталинградрахлу талай жанну дуллусса дагъусттанлувтурансса гьайкал. ШавкIуллал ва Тебеклима­ щи шяраваллал администрацияр­ ттал бакIчитурал: Рамазан Аса­ бовлул ва Мажид Мажидовлул бувсунни жяматрал каширдацIух дурсса давурттая. Тебеклимащи­ лив ххуллийх асфальт бувтIуну бур, ШавкIрав бяргу марцI бувну, хIачIайсса щинал турбарду був­ цуну бур. Лакрал райондалул бакIчинал хъиривчу Ансар Къажлаевлул був­ сунни Лаккуйсса ва къутаннайсса шяраваллал жяматирт­ тащал дур­ сса терроризмалийн къаршисса давурттая. Хъун хъанахъисса ник ватан ххирану тарбия даврия був­ сунни ШавкIуллал школалул ди­ ректор Асли Ккакваевал. «Ккуркки столданул» даврил жям дуллай, АьвдулхIалин Ма­ чаевлул кIицI лавгунни ва жура­ лул давурттал агьамшиву. Про­ ектрал сакиншинначитурахь бар­ чаллагь увкунни дусшиврул ва чIаххулшиврул байрандал­ ухлу. Бувсунни «ккуркки столданий» сукку бувсса кIирагу районда­ лийн багьайсса суаллу Жяматий­ сса Палаталул къулагъасралун ласунтIишиву. Байрандалий ца яла яргсса иш хьунни, лакрал хьхьичIарасса хъатIул аьдат ккаккан даву. Цила бикIайкунсса хъатIуй бусса кун­ масса асар дакIний ливчIунни, тIий бия Татьяна Гамалей. Муния махъ ШавкIуллал клуб­ раву ккаккан дурунни кIирагу райондалул магьирлугърал зузалт­ рал концерт. Дайдирхьуна кон­ церт Лакрал гимн учаврия. Ши­ ккува кIицI бан, хъинну ххуй дир­ зун дия Татьяна Гамалейн лакрал гимнгу, хъатIул балайрдугу. «Укун дакIнивун гьавас бутанну балайр­ ду тIий ттун ттинин чувчIав хьу­ накъабавкьуссар», - тIий чивчуну бия мунил байрандалиясса цила пикрирду фейсбукраву. Байран сакин дан чIарав бавцIусса кIирагу райондалул администрациярттал зузалтран ва спортрал тIуркIурдай ххув хьусса дуклаки оьрчIан милла­ тирттал иширттал министерства­ лул чулуха буллунни барчаллагь­ рал чагъарду ва ХIурматрал гра­ мотартту.

[close]

p. 4

4 №44 (1950) Ккуллал райондалия Екатерина Толстикова Ккуллал райондалий Вай гьантрай Дагъусттаннал ХIукуматрал председательнал хъиривмур, Дагъусттаннал Минимуществалул министр Екатерина Толстикова бувкIун бия Ккуллал райондалийн. ilchi@rambler.ru ilchi.info 2 ноябрь 2018 ш. Бугьараминнал мажлис Вихьлив Е. Толстикова ва Ш.Рамазанов Ванил райондалул админи­ страциялул залдануву дурунни батIаву. БатIаву хас дурну дия Дагъусттаннал ХIукуматрал хъуслил инвентаризация дуван аьркиншиврун. Шикку гьур­ тту хьунни Ккуллал, Лакрал, Шамиллул районнал вакил­ тал, Дагъусттаннал Халкьун­ нал Мажлисрал депутат Аьб­ дулла Расулов, ДГУ-лул аьлим­ чу Аьли­мурад ХIажиев, Дагтех­ кадастрданул вакил Айдамир Исмяилов. Вакилтурал бувсуна цала районнай му чулийннай дулла­ лисса давурттая. Жавабру дуллу­ на хIасул хьусса суаллахьхьун. Най дур Ккуллал райондалул шяраваллаву яхъанахъисса бу­ гьараминннал зурул лагрулувусса хьунабакьавуртту. Бугьараминнал буслай бур жагьилсса оьрмулия, ккавксса захIматирттая. Цанналагу зумату баллай бакъая «хIайп» тIисса махъ. Октябрь зурул 22-нний хьунни Вихьуллал культуралул къатлуву шяраву яхъанахъисса бугьарами хьуна бавкьусса гьарта-гьарзасса мажлис. Мажлисрал сакинчиталну бия Вихьуллал культуралул къатлул зузалт, бугьараминнах ургъилшиву дуллалисса багьа бивхьуну зузисса социал зузалт, Вихьуллал шяраваллил админи­ страция. Мажлис тIивтIуна ва бу­ гьарами барча бувуна Вихьуллал культуралул къатлул каялувчи ХIасанхIусайнова Рукьижатлул. Ганияр махъ мажлис бачин був­ ну ия МахIаммадов МахIаммад. Шяраву муксса чIявусса бу­ гьарасса инсантал бакъахьув­ кун мажлисрай гьуртту хъанай бивкIминналсса цIарду кIицI дуван ччива: Оьмар­ ов Оьма, ЧIанкIаев ЧIанкIа, МахIаммадов МахIаммад (Къапухъалма), Ча­ ринова Мариян, МахIаммадова Аьйша,Чупанова Мариян, АхIмадова Ша­май,Сулайманова Па­тIи, Рашидова ПатIима. Бу­ гьарами тяхъа буллай балайр­ ду тIий, къавтIавуртту дуллай бия: Вихьуллал шяраваллил искусст­валул школалул каялув­ чи ХIа­жиев МухIсин, культура­ лул зузалт Оьмариева Камилат, БухIанова Заннишат, Халило­ ва Шамсият, СайкIуева Жами­ ля, социал зузалт МахIаммадова Гугьарша,Мянчиева Зуйли­ шан,МахIмудиева Мальвина. Сайки циняв мажлисрай гьурт­­ ту хъанахъиминнал бувсу­ на цала оьрмулия ва барча був­ на мажлисрайн бавтIмий. Гьайгьай мажлисрайн бавтIмий бар­ МухIсин ва Заннишат ча бувуна шяраваллил админи­ страциялул бакIчинал Сулай­ манов СайкIулгу. Тяхъашивурт­ ту лахъи ларгуна ахттакьуннин. ЦIуллу баннав зу зунттал шяра­ валлал яхIлувтал! На уттигъанну лавгссияв ттула даврил иширай Ссухъиящиял шяравун. Ва шяравалу ттулмур Вихьуллал шяраваллияту арх дакъа ца километра ва дачIиннул архну дирхьуну дуссар. Инсаннал бакIраву оьрмулу­ ву хьумур дакIний личIаврил дур махIатталсса кьюлтIшиву. Оьрму­ луву хьусса хъинну агьамсса ишру хъама бивтун, «ххалуйх лаххан къашайсса» ишру дакIний личIай. Вай дакIний личIавурттал инсан­ нал дакI паракьат дуллай, анавар къаувккун дуллалимур дуван багь­ лагьишивриягу бусай. ХIасил тас­ ттикь буллай бур инсаннал оьр­ мулуву хатIалий хьусса цичIав къабикIайшиву. Хъанахъимунил ахирданий цидунугу хIисав-ккал дикIайшиву. Вихьуллал школалий дуклаки­ ний на бавал гужрай гьан увайвав Ссухъияхьхьун, ттучанналия качар, макарон, навт ласун. Жул Вихьул­ лал шяраву чIявусса инсантал яхъа­ най бушаврийн бувну, чара бакъа къатта-къушливу аьркинсса циняв затру дириллан къадикIайва. Му­ кун ца чIумал Ссухъияхьхьун тту­ чанналийн лавгун, махъунай на­ нисса чIумал хьуна ца махIатталсса иш. На кIяласса, чIирисса карщуву бавхIуну къуркъ качар лавсун най уссияв. Вихьуллал ва Ссухъиящиял Ххайжани букан, Ссухъияхьхьун Щаллаев Кь, ХIусайнов ХI, Щаллаев ХI. шяраваллал дянив бу­ссар ТтуккулБархI тIисса кIану. Га кIанаяту бу­ ссар кIива ххуллу. Ялттумур хху­ ллу най буссар тIайланма Вихьул­ лал шяравун, лулттумур колхоз­ рал чулинмай. Гай ххуллурдал кIибачIулийн ивсса чIумал яни­ лун багьуна лулттумур ххуллийх лавай нанисса хъамитайпа. Ганин­ гу на ххал хьунав. Ца лахIзалува га хъамитайпа зайлан бивкIуна. Нагу лагма уруглай ура «га щиха зайлай бурвав?», - тIий. Гьич на­ вагу га хъамитайпагу бакъа гивах цама инсан акъая. АвцIуну вичIи дирхьус­ са чIумал бувчIуна га хъа­ митайпа ттухава зайлай бушиву. Ганин ххай бивкIун бия гичча арх да­къасса цила хъувату на лухIи хъюрув дукаву къагьану, ххишал­ даран карщигу дурцIуну нанисса куна. Га хъамитайпа гила лавай кIибачIулийн бияхту на махъу­ най зана хьуну ссибизаврил зур­ зу тIисса каруннах къиялий кар­ щи ттиривхIуну ганин гай хъю­ рув дакъа, качар бушиву кка­ккан бувссия. Яла га хъамитайпа лергъ тIий, багъиша бити тIий, бавахь мабусара тIий на ххира-ххуй ул­ лан бивкIуна. Цибанссия нагу къабувсъссия. Утти зана хьунну хIакьинусса кьинилийн. На Ссухъиящиял шяравун лагаврил багьана хьу­ на кIайнначIасса бугьарамин­ нал кьинилун хас бувсса маж­ лис.Ттуйнгу оьвкуна мажлис­ райн Ссухъиящиял культура­ лул къатлул каялувчи Оьмар­ иев ХIасайнил. Ттухьхьун махъ бул­ луну, Ссухъиящиял бугьарами барча буллай унува, ттун дакIнин багьуна нава школалий дуклаки­ ний ттущала дусну бивкIсса, нава Ссухъияхьхьун лавгний хъамалу уцайсса ХIасан ва ХIусайн тIисса кIинничалт. На гайннал хъинну нахIусса ххайжани бувну хъама­ лу увайвав. Му иширая на бувсъ­ ссия мажлисрайн бавтIминнахь. Ххал арча, кIинничалтравасса ХIасан тIима гиккува мажлисрай ивкIун ия.Гиккува ия ганал хъу­ нама уссу КьурбанмахIаммадгу. МахIатталшиву, караматшиву ххюцIаллийсса шинну ларгун махъ школалий дуклакиний дусну бивкIсса оьрчIру хьуна бавкьу­ нав.ТIайлая, на ХIасаннун хъама ивтун ияв. Ттуннив га дакIния къа­ лавгуна. Гай школалийн заназиний яхъанай бивкIсса къатри диркIсса кIанугума на бувсъссия гайннахь. Га дия 50-ку шинну къуртал хьуну 60-ку шинну дайдирхьу­ сса чIун. Вихьлив Ссухъиящату бучIайва оьрчIру 5-мур классра­ вун. Ттун кIулссаксса ХIасан ва ХIусайн ттуяр ялавайми классирт­ таву бикIайва. Мукун бухьурчагу на вайннащал кIул хьуссияв Ссу­ хъияхьхьун жула хъамаллурачIан КьаландарахъачIан лавгун уну­ ва. ХIасаннул ва ХIусайннул къатригу Кьаландарахъалмин­ ния арх дакъа дикIайва. ДакIний ливчIунни вайннал къатрал ялт­ тугу, лулттугу шяраваллил ххуллу бивкIшивугу. Жулми къатри шко­ лалия архну, мизитрал чIарав ду­ шаврийн бувну ХIасан ва ХIусайн ттучIа шаппа хъамалу къавхьу­ ссар. Мукун бухьурчагу, школалий дуклакиний ттун дакIнийри кун­ нал куннан кьалан, ручка,тетрадь булайсса бивкIшиву.На яла чIал къавхьуну мяйва классгу бувкку­ ну, дуклан шагьрулийн лавгссияв. ХIасаннущал ва ХIусайннущалсса дусшивугу махъ лирчIуна, Амма вайннал къатлуву бувкусса ххай­ жанттул тIин ттигу кьацIл­ ивату гьан бувар. Шадлугърай жуща чIявусса ихтилат буван къавхьуна. Вагу ттун цIунилгу ХIасаннущал хьу­ наакьинсса ишну чIалай бур. Гьайгьай, Аллагьнал кабакьулийну. Лажин хIадур дурссар ХIажимурад ХIусайновлул

[close]

p. 5

2 ноябрь 2018 ш. ilchi@rambler.ru ilchi.info №44 (1950) 5 «Шяраваллил хозяйствалул лябукку барачатрал гьанур» ХIакьину чIявучин кIулли шяраваллил хозяйство Дагъус­ ттаннан хъанай душиву экономикалул система дузал даврил агьаммур бутIану. Агропромышленностьрал комплекс цукунсса тагьарданий бу­ ссарив, гьашину микку ци дан бювхъуссарив, республикалул хъузалтран ва ризкьичитуран паччахIлугъраща цукунсса кумаг бан бювхъуссарив бувсунни жул зузалахь ДР-лул шяраваллил хозяйствалул ва бакIлахъиялул министр Аьбдумуслим Аьбдулмуслимовлул. Аьбдулмуслим Аьбдулмуслимов • - А ь б д ул м у с л и м М у ­ хIуттинович, цукунсса дур хIакьину республикалул шяраваллил хозяйствалул тагьар? - Гьашинусса шин хъузалтран ва ризкьичитуран бигьасса къар­ хьунни. Мартрая июлданийн­ нин гъараллу къаларчIунни. Му мукуннугу, гьашину 9 зу­ руй шяраваллил хозяйствалул валовый продукциялул лагру, циняв хозяйствартталсса хIалагьурттуну, хьунни 76,9 млрд. къу­ руш, производствалул индекс хьунни 102,1%. • -Шяраваллил хозяйство аьрщарацIун дархIусса дур. Дагъусттаннай аьрщарал луртандарал тагьар цукунсса дур? Аьрщив цукун ишла дуллай бур? -Жулла республикалий, цай­ ми регионнах бурувгун, хъулухччинул аьрщив чансса дур. Цинярдагу хIисавну дур 4 млн. ва 346 азарда гектар шяравал­ лил хозяйствалул аьрщив. Мин­ нувату 1727,2 азарда гектар дур кIинтнил даэрдал аьрщив. Цуксса хIайпнугу, къациняр­ да аьрщив ишла дуллай бур цила мурадирай, закондалул ххул­ лий. Кув чIумал багьай мукун­ сса иширттал ялув прокурату­ ралийн буккангума. • -Шяраваллил хозяйствалул ца хьхьичIмур хху­ ттай дур ххяххияртту дугьаврил давуртту, цукунсса дур мунил тагьар? -Гьашину хъу-лухччан там­­ ансса зарал биян бунни суцIирдал. Ми бухлаган буван бювхъунни. ХIакьину Дагъусттаннай лав­ кьуссар интту лачIа ва ссуттил лачIа, ласарду 206 азарда тон­ на къалмул. ЦIанасса ппуртту­ ву гъай тIий буссар ссуттил лачIа бугьансса хъуру, гъай куну дур 75,5 азарда гектар, дургьуссар 7 азарда гектар хъуруннал. Республикалул хъузалтрал лакьлай бур ппиринж, хIажлул лачIа ва пархтIутIи, мукунна ахъулсса ва ахънилсса. Ларсъ­ ссар 1 млн. тонна ахънилссан­ нул. ХIадур дурссар 1,5 млн. тон­ на лазундарал. Гьашину 9 зуруй республикалий бувгьуссар 763 гектар цIусса багъирдал, лавсъ­ ссар 150 азарда тонналияр ххи­ шаласса къюмайтIутIи. • -Ци тагьар дур республикалий ризкьи ябаврил? -Октябрьданул дайдихьулий Аьрасатнал шяраваллил хозяй­ ствалул паччахIлугърал гьан­ нарал сияхIрайн лавсун бур 59 предприятие, микку бур 29 азал­ лий 500-я ливчусса ризкьи. Республикалий бур циняв­ ппагу 5 млн. ва 375 бакI яттил, 1 млн. ва 350 бакI лухIи гъа­ ­ ттарал. • -Мелиорациялул давур­ ттавугу буссарив лябу­ кку? -Гьашину Дагъусттаннал хъу­ залтран паччахIлугърал чулуха субсидиярттайну кумаг бувссар щин дишайсса аьрщарал тагьар ххуй-хъин даншиврул, 2,7 азар­ даксса гектар аьрщарай дурссар фитомилиорациялул ва культу­ ротехникалул давуртту. Федерал бюджетравату итадакьин кка­ ккан дурну дур 210 млн. къуруш ва республикалул бюджетрава – 11 млн. къуруш мелиорациялул давурттан. • - Р е с п у бл и к а л ул ш я раваллил хозяйствар­ тту техникалул дузалну дакъар тIисса рязи ба­ къашивуртту дикIайва. -Дагъусттаннай ккаккия­ лунсса дахханашивуртту хьуссар хозяйствартту техникалул дузал даврил чулухату. Республикалул бюджетравату 100 млн. къуруш­ рал итадаркьуссар ОАО «Дага­ гроснабрал» уставрал капитал­ данувун, АПК-рал лизингир­ ттал иширттан, миннух ларсъ­ ссар хозяйстварттан аьркинсса техника. Гьашину жулла хозяй­ стварттал ларсъссар 194,5 млн. къурушрансса 150 техника, ми дукIу ларсминнуяр кIилий ххи­ шалассар. • -Республикалул ризкьичитуран ва хъузалтран грантирттайну кумаг баврил тагьар цукун­ сса дур? -Жу грантирттайну кумаг буллай буру жучIанма закон­ далийнусса документирттащал бувкIминнан. ЖучIа буссар ми иширттан хасну сакин бувсса комиссия, мунил ххал дайссар грантирттан итадаркьусса арцу цила мурадирай ишла дуллай бушиву. Гьашину конкурсрайн дул­ луну дия 195 заявка байбихьла­ хьисса фермертурал ва 92 – кул­ патирттал ризкьичитурал фер­ марду дуллалиминнал. Ми ци­ нявннава ххув хьуминнан ккалли бунни 45 байбихьлахьими фер­ мертал ва 20 кулпатирттал фер­ марду дуллалими. ЦIанасса ппурттуву респу­ бликалий зий бур шяраваллил хозяйствалул кооперацияртта­ ха. Гьашину сакин бувну бур 8 кооперация. Базаллувун грипп къадияншиврул Вай гьантрай МахIач­къа­ лаллал 2-мур базаллуву («Атриум») ДР-лул Роспотреб­ надзорданул управлениялул зу­ залтрал маша буллалиминнахь бувсунни гриппрал къашавай къахьунсса ххуллурдая. Санитар хIакинтурал дюдулувух бувсунни агьалинайн гриппрайн къаршис­ са жалгъалул ххалаххив буван аьр­ киншиву, гриппрал къашавай цу­ кун шайссарив ва цIуцIиминнан ци бан аьркинссарив. Къашавай къахьун ччиминнан тиккува бул­ лай бия вакциналул ххалаххивгу. Управлен зузалтрал тIиму­ нийну, республикалий сияхIрайн лавсун ур ОРВИ-лул (острая ре­ спираторная вирусная инфек­ ция) къашавай хьусса 1835 ин­ сан (МахIачкъалалив - 480). Му­ нийн бувну, ОРВИ-лул къаша­ вайшиврул тагьар эпидемиялул шачIанттуйн диян дурану дур. Сентябрьдания шинмай респу­ бликалий буллай бур гриппрайн къаршисса профилактикалунсса ххалаххив. Октябрьданул 26-ннийнин Дагъусттаннай мукунсса ххалах­ хив бувну бур 544 азаллий 215 ин­ саннайн. Вай гьантрай «Илчи» кказитрал редакциялийн увкIунни бусравсса хъамаличу Дагъусттаннал шяраваллил хозяйствалул министерствалул ризкьилул отделданул хъунама Юсуп ХIасанов. ЦIанасса ппурттуву му министерствалул каялувшиврий зун­ттал районнайсса гъинтнил даэрдая ятту куч буллай бур кIинтнил даэрдайн. Юсуплул жухь бувсунни му масъала бартбигьаврил хIакъихIисаврая. Ятту най бур кIинтнил даэрдайн Юсуп ХIасанов • -Юсуп, циксса ятту бур аьмну цIанасса ппур­ ттуву жулла республикалий? -ЦIана Дагъусттаннай бур 1 млн. ва 536 азарва бакI ят­ тил, миксса бивкIссар зунттаву гъинттул. Миннувату даэрдайн бивссар 357 азарва бакI. • -Ятту чан хъанай бурив, ягу гьарза хъанай бурив? -Интту кIинтнил даэрдая зунттавунмай нанисса чIумал 103 азарва бакI чIяву хьуну бивкIссар чIиру бувну. Му куц­ цуй, гьар шинах ятту гьарза хъа­ найри бусса. • -Гьашину интту хавар бувккуна, жула республикалий сайки 6 млн. яттил бакъассар, ча­ гъардай гьарзану кка­ ккан бувну бур, тIий. Тасттикь хьус­ сарив миксса ятту бушиву, дурссарив цIунилгу ккал? -Хасъсса комиссия сакин бувну, цIуницIа ккал дурну таст­ тикь бувссар 5 млн. ва 37440 бакI бушиву. Миннувату 1 млн. ва 600 азарва бур шяраваллил хо­ зяйствалул предприятиярттаву (СПК), 2,5 млн. – КФХ-рдаву (крестьянско-фермерские хо­ зяйства) ва 1,2 млн. – ЛПХрдаву (личные подсобные хо­ зяйства). • -Гьашину ятту чIалну бувккунни зунттал районнаяту арнил даэрдайн, цири мунил савав? -Гьашину гъинттул арнил рай­ оннай гъараллу къаларчIунни, чIявуми арнил кIанттурдай къу­ рах дия, мунияту чIалну був­ кссар ятту. • -Лакрал ва Ккуллал районнал ятту кIинттул даэрдайн куч баврил тагьар ци дур? -Ккуллал райондалий бур цинявппа сайки 75 азарва бакI яттил. Ми циняв бувкссар, хху­ ллийх наниссар Нугъайнал зона­ лийн. Даэрдайн бивну бур сайки 9500 бакI. Лакрал райондалий цинявппа бур 73-74 азарва бакI яттил, даэрдайн бивну бур 24000 бакI. Ми наниссар Бабаюртул­ лал зоналийсса даэлийн. • -Юсуп, Лакрал ва Кку­ ллал районнал КIинтнил даэрдайсса тагьар цукунсса дур: лазуни диялну дурив, хIухчалтрансса яшавлугърал шартIру дузалну дурив? -Ми гьарзат дузал дуван аьркинссар райондалул бакI­ читурал. Жул министерствалул ми масъаларттан хасъсса ко­ миссия хIадур бувну, тIайла бу­ ккайссар даэрдайн хIухчалтрал яшавлугърал, яттин аьркинссак­ сса лазуни хIадурну дурив ххал яуван. Лазуни цIанагу хIадур дуллайнмари бусса. Уттинийн хIадур дурну дур сайки 40 про­ цент кIилахъансса лазундарал. Мяйжанссар, лазуни машан ла­ сайссар, диял къахъанарча. • -ЦIуссалакрал райондалул ятту кIинтнил даэрдайн куч къабайссар тIий бурхха, миннал ятту чув бикIайссар? -Му тIайлассар, ЦIуссалакрал райондалул буссар цалва мудан­ масса (стационар) кIилахъин, къутанну Къизлардал, Нугъай­ нал, Тарумовкаллал, Бабаюртул­ лал, Хасавюртуллал районнай. • -ХьхьичIсса шиннардий ятту зунттавату кIинтнил даэрдайнгу, махъунмай зунттавун куч бангу паччахIлугърал арцуйнусса кумаг байссия. Уттигу бувайссарив ми иширттансса кумаг? -2012 шиная шинмай па­ ччахIлугърал къабувссар ятту куч бан арцуйнусса кумаг. Район­ нал цалва куч буллай бивкIссар ятту кIинтнил даэрдайн. Ттурзандалул хъунмурчIин бахьтта бачин буллай, ца 300 бакI хIайвандалул ца камазрай бивхьуну биян байссар кIинтнил къушайн ятту. Гьашину Аьрасатнал МСХлул, Ризкьичитурал союзрал (мивун духлай дур Ухссавнил Ккавкказуллал федерал окру­ грал ва цаймигу республи­ картту) дурссар му темалул хIакъиравусса батIаву. Микку республикарттал вакилтурал би­ лаятрал паччахIлугърал жава­ блувсса къуллугъчитал мукIру бувунни ятту зунттал районна­ яту арнил кIанттурдайсса да­ эрдайн биян бувну махъунмай зана буллангу (ца чулинмай 570-я лирчусса километрардай) хъунмасса захIматгу бишин, харжгу буккан буллан багьлай бушиву. БатIаву хьуссар жулла республикалул шяраваллил хо­ зяйствалул министрнал сипта­ лийну, Казбекуллал районда­ лий Салатау тIисса зунттуй. Му чIумал паччахIлугърал вакилту­ рал бакIрайн лавсунни 2019 ши­ ная шинмай му ишираву ризкьи­ читуран кумаг буллан. Лажин хIадур дурссар ХI. Аьдиловлул

[close]

p. 6

6 №44 (1950) ilchi@rambler.ru ilchi.info 2 ноябрь 2018 ш. Имара Саидова Дагъусттаннал хъаннил юби­ лей барча дан республикалийн бувкIун бия Азирбижаннавас­ са, Къазахсттаннаясса, Москавли­ ясса, Ставропольлал крайрая­сса ва цаймигу регионнаясса бус­ равсса хъамал. Шадлугърал мажлис тIитI­ латIисса ихтилатру бунни ДРлул цалчинма вице-премьер Анатолий Карибовлул, ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал пред­ седательнал хъиривчу Камил Давдиевлул. Цала ихтилатраву Анатолий Карибовлул кIицI лавгунни, республикалий яла захIматмий шиннардий хъаннил хъуннасса хъар ларсун диркIшиву. - ЦIуссалакрал ва Бущи­ хъиял райондалийн къачагъ­ турал кьюкьри ххярхсса ппур­ ттуву виртталсса, уздансса, бу­ ххаву къакIулсса жула нит­ тихъал, ссурваврал аьралиту­ ран кумагру буллай буниялагу хъунмасса захIмат бивхьуссар. Тай шиннардий вайннал дур­ сса чувшивуртту тачIав хъама Хъаннил бияла хъунмассар Октябрь зурул 25-нний МахIачкъалалив Оьруснал театрдануву шадлугърал даражалий кIицI ларгунни Дагъусттаннал хъаннил Союзран 25 шин там шаврил юбилей. ХIакьину Респуб­ ликалул 55 муниципалитетирттай чялишсса давуртту дачин дурну, хьхьичIунну дур хъаннил Союзру. Вайннал кьюкьраву бур давривугу, оьрмулувугу хьхьичIун ливчусса яла бусравсса хъами. ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал председательнал хъиривчу Камил Давдиевлул Дагъусттаннал культуралул зузалтрал профсоюзрал хъунмур Марзижат Буттаеван награда дуллай къаритантIиссар, - увкунни Ана­ Ванал мукунма дакIнийн був­ толий Карибовлул. тунни, ванияр 25 шинал хьхьичI Интизар Мамутаева Республикалий хъаннил Со­ юзрал гьану бивзсса, чIярусса шинн­ ардий каялувшиву дул­ лай бивкIсса Дагъусттаннал Халкьуннал шаэр, цинявппагу хъами-душвавран эбратну оьрму бувтсса Фазу Аьлиева. Анатолий Карибовлул дур­ ккунни Республикалул прези­ дент Владимир Васильевлул чу­ лухасса барча баврил адресгу. Хъирив, сахIналий ХIур­ матр­ ал грамотартту дуллунни гьарица иширттаву чялишсса гьурттушинна дуллалисса Союз­ рал кьюкьравусса хъаннин. На­ градартту дуллуминнавух бия Аьра­сатнал Виричу МахIаммад НурбахIандовлул нину Кумси­ ят НурбахIандова,ДР-лул Мил­ латирттал политикалул министр Татьяна Гамалей, политикалул элмурдал доктор, Аьрасатнал хъаннил Союзрал член Марзи­ жат Буттаева, ДР-лул Культура­ лул министр Зарема Буттаева. ЛичIинува кIицI лавгунни, цила оьрмулун нигьачIаву дусса тагьарданий, кIюрххилнин аьра­ луннащалсса дахIаву дуручлай бивкIсса Полина Халилова. Дагъусттаннал хъаннил Со­ юзрал председатель Интизар Мамутаевал барчаллагь увкун­ ни цинявппа хъамаллурахь ва мажлис къуртал бунни маш­ гьурсса шаэр Фазу Аьлиевал «Ккулла чув битарчангу, ни­ ттил къюкIливух буккайссар…» тIисса мукъурттийну. Театр Хьувча ялун нанисса никиран дарсну Апанни Къапиевлул цIанийсса Лакрал музыкалул ва драмалул театрданул тIиртIунни ирглийсса сезон Халкьуннал шаэр Сибирбаг Кьасумовлул пьесалиясса «Оьтту ва макь» тIисса спектакльданийну. Ва спектакльданул премьералийну ларкьус­ сия хьхьичIмур сезон. Хъунмасса тIайлабацIулущал кьамул бувна спектакль Гъумук ва Ваччавгу. Режиссер Дагъусттаннал Халкьуннал артист Аслан Ма­ хIаммадов; сценограф – Да­ гъусттаннал Халкьуннал худож­ ник Ибрагьимхалил Супиянов; хореограф - Аьрасатнал лайкь хьусса артист Муса Оздоев; му­ зыкалул композициярттал ав­ тор Дагъусттан Республикалул магьирлугърал лайкь хьусса иш­ ккакку Рамазан Фаталиев. Ишла бувну бия Аьрасатнал Халкьун­ нал артист Ширвани Чаллаевлул музыка. Спектакльдануву гьуртту­ ну бия Лакрал театрданул щала труппа ва Оьруснал театрданул цаппарасса актертал. Спектакль хас бувну бур Да­ гъусттаннал ва Чачаннал агьлу гьурттуну бивкIсса 1877 шинал хьусса Оьруснал паччахIнайн къаршисса бунтираву ливтIубивщусса дагъусттаннал ва оьрус­ нал чиваркIуннал аьпалун. ДакIнийн бутанну, Дагъус­ ттаннал тарихраву кьурчIисса кьадарну хьусса иширттая бус­ ласисса проект чулийн був­ кссар Республикалул БакIчинал грантрацIух. Спектакльдануву ккаккан був­ ну бур ПаччахI­нал хIаписартурал ва кIантту-кIанттурдайсса бакI­ дург­ ьуминнал буллалисса зул­ мурду ва рахIму бакъашивуртту духIан къахъанай, Дагъусттаннал халкь паччахIнайн къаршину гьаз хьуну бивкIсса ишру. Ярагъуннил балгусса паччахIнал аьралуннаяр цивппа ххув хьуншиврийн щала вихну къабивкIхьурчагу, бунти­ раву чялишсса гьурттушинна дур­ ну дур лакрал дакIмяшсса, язисса арантуралгу. Миннавагу кув тту­ пал ва ттупангирттал кьатI бувну, кув аьс бувну, кувгу махругу дир­ хьуну Сибирнавун тIайла бувк­ кун бур. Тайннах увкусса зумалул махъру бухьунссар халкьуннал балайлийн кIура бавсса «Вай ци ххитри ххуллийхсса?» тIисса хал­ кьуннал балай. Тамашачитурал оьтту-ттурчIавун зурзу багьанну увкунни театрданул актрисах­ ъал ва балай. «Жула миллатрал хьхьи­чIа­ васса балайрдах вичIид­ ирхьусса чIумал оьттул лицI­лацIисса гьухъа хьхьицIл­ ацIисса кунмасса асар бияй,» - учай жула хъунасса ком­ позитор Ширвани Чаллаевлул. Циван къабикIави, туну, жула ба­ лайрду зумардаха лавхьхьусса, цицигу оьсса кьинирду ппухълуннал бакIрачIан дуркIсса чIумал. Дагъусттаннал Халкьуннал шаэр Фазу Аьлиевал: «Чув тту­ панг битарчагу, ккулла нитти­ хъал къюкIливухри буккайсса» тIисса махъру дакIнийн багьлай бия ца чулуха лакрал нитти­хъул «АьтIийннари дусса ниттихъал дакIру» тIисса балай тIий, ва­ мур чулуха оьруснал аьралиту­ рал ниттихъул цалами арсваврах зума тIий бувксса чIумал. Цик­ сса бакъахьунссар чил мурадру щаллу бан зунттавун тIайла був­ ккун бивкIсса паччахIнал аьра­ литал, гъурбатрай гьаврду нясив дурсса. Хьувча ва спектакль ялун нанисса никиран лавгмунил дирхьусса дарсрунугу, ялун бучIантIимунихсса пикринугу. Театрдал шинал хьунийн Дагъусттан Республикалул Культуралул министерствалий хьунни республикарттал театрдал каялувчитуращалсса ва зузалт­ ращалсса батIаву. Муний ххал бигьлай бия Дагъусттаннай Театр­ дал шинан хасъсса мероприятиярттайн багьайсса суаллу. Культуралул министр Заре­ ма Буттаевал бувсунни 2019 шин Аьрасатнаву баян дурну душиву Театрданул шинну. КIицI лав­ гунни Дагъусттаннал театрдан­ гу багьлай бушиву му шинан хасну щалагу Аьрасатнаву дул­ лалисса мероприятиярттавух хIала буххан. «ХьхьичI дуссар хъунна­ сса ва бунияласса даву. Жула театр­дал коллективрдангу багь­ лай бур чялишну ми давурттавух хIала буххан. Ми давурттайнур чIалантIисса жула республикалул театрду ци даражалий буссарив», - увкунни министрнал. Муния махъ батIаврий гьур­ тту хъанахъими ххал бигьлай бия яла агьаммур суал, Театрданул шин тIитIаврийн багьайсса. Му шадлугъ хьун тIий дусса дур де­ кабрь зурул 13-нний Ярославль шагьрулий. «Аьрасатнал ХIукуматрал хъунаманал хъиривчу Ольга Го­ лодецлул баян бунни му кьини билаятрал гьарца театрдаву хьун аьркинну душиву байрандалул шадлугъру. Жунма багьлай бур му байрандалул программагу хIадур дан,» - увкунни Зарема Буттаевал бавтIминнахь. Совещание наниссаксса хIаллай ххал диргьунни му кьи­ ни цала-цала театрдаву дансса мероприятияртту. Январь зуруй хьунтIий дусса дур Театрдал ши­ нан хас дурсса марафон. Зарема Буттаевал бусласиму­ нийн бувну, федерал бюджетра­ ва итадаркьуну дусса дур ххи­сса арцу Театрданул шин тIайла ду­ ккансса. Мунийн бувну, марафон­ далий гьуртту хьун ччисса театр­ дан министерствалул бан тIий бусса бур ка-кумаг, так багьлай бусса бур цила чIумал дузал бан аьркинсса документру. Жува аьр­ кинссар бусса гужирай хIадур хъа­ нан Театрдал шин лайкьну хьуна­ дакьиншиврул. Жула республика­ лий буссар мунинсса потенциал - цала даву кIулсса пишакартал зузисса 12 театр,» - увкунни ми­ нистрнал. ХIадур бувссар Зулайхат Тахакьаевал

[close]

p. 7

2 ноябрь 2018 ш. ilchi@rambler.ru ilchi.info №44 (1950) 7 Депутатнал кумаг бунни Октябрь зурул 29-нний Дагъусттаннал региондалийсса «Единая Россия» партиялул председатель Дмитрий Медведевлул приемныйлуву агьалинащал хьунаавкьунни АьФ-лул Думалул депутат Аьвдулмажид МахIрамов. Имара Саидова Басалиев Махматбаг увкIун ия депутатнахь, арснай опера­ ция бан квота ласун кумаг бав­ рихлу барчаллагь учин. Басали­ ев МахIрамовлучIан увкIун ур, гужсса марч бусса кьини хатIалий арснал бакIрайн мурхь багьну, хьусса цIунцIия анаварсса мутта­ лий операция бувну хъин дансса квота ласун кумаг бара тIий, мин­ нат буллай. Депутатнал анаварс­ са мутталий цимурца дузал дурну, тIайла бувккун бур вай Асттар­ ханнайсса Сосудирттал хирурги­ ялул центрданийн. Утти ноябрь зурул 15-нний ванал арснай опе­ рация бан най бур. Семендер поселокрай ялап­ ар хъанахъисса Абризат МахIам­ мадова бувкIун бия, дачIи шинал хьхьичI Тимирязевлул цIанийсса цалва кIичIиравун асфальт був­ тIуния шихунмай, машинартту гьарзану занай, ххуллурдай ди­ шин ккаккан дурсса лишанну да­ къашиврийн бувну, халкьуннан ххуллу лахъан нигьачIий бушиву буслай. МахIрамовлул Кировлул цIанийсса райондалул хъунама СалихI Сагидовлуйн оьвкуну, ва масъала анаварсса мутталий ду­ зал баву тIалав бунни. Жанна Мусиевал бувсунни, цуппа лас захIматну къашавай ушиврийн бувну Красноярскка­ лия МахIачкъалалив ялапар хъа­ нан бивзушиву. ЦIана Мусие­ ва бур къашавайсса ласнащал ва шанма мюрщисса оьрчIащал захIматсса тагьарданувун багь­ ну. Мунияту, цуппа даврийн бу­ хханшиврул, ва миннат буллай бур чIивимур душ оьрчIал багъ­ равун бакьин ка-кумаг бара тIий. Ва хъамитайпалул масъалалул хIакъиравугу, депутатнал оьв­ кунни МахIачкъала шагьрулул бакIчинал бигарду биттур булла­ лисса Абусупиян ХIасановлуйн. Аьвдулмажид МахIрамовлул мукунма кьамул бунни давур­ ттал дузал баврил, уква булун ккаккан бувсса даруртту ласав­ рил хIакъиравусса ва ихтиярду дуруч­ чай органнал зузалтрайн багьайсса масъаларттал ялув бувкIсса агьали. ЦачIанма бувкIсса агьалинал масъаларттал хIакъираву ккав­ ккунни маслихIатру ва тапшур бунни цала кумагчитурайн ми ду­ зал баврил ялув бацIаву. Лахьхьи вилла Ватан! Ноябрьданул 2-нний жула билаятрал 85 региондалий «Хъуннасса этнографиялул диктант» тIисса Халкьуннал дянив­ сса кIулшивурттал акция хьунтIиссар. Ванил сипттачишиву дуллай бур Миллатирттал иширттал Федерал агентствалул АьФ-лул Президентнал администрациялул чIарах бацIаврийну. З.АьбдурахIманова Акциялий гьуртту хьун бюхъантIиссар Аьрасатнал хал­ кьуннаща бакъасса, оьрус маз кIулсса кьатIаллил билаятирт­ тай ялапар хъанахъиминнаща­ гу. Этнографиялул диктант чи­ чаврил мурадну хъанахъис­ сар халкьуннан цуксса цалла Ватан, билаятрал машгьурсса кIанттурдал цIарду кIулну дурив ххал даву. Диктант сакин дурну дикIантIиссар 30 суалдания; мин­ нува 20 суал бикIантIиссар аьм­ ну билаятрал кIанттурдал цIарду цIухлахисса ва 10 суал регион­ далул кIанттурдая цIухлахисса . Диктант чичин ккак­ кан дур­ ну дуссар 45 минут. 100 балл­ данун чирчусса даву хIисавну дикIантIиссар ххуйну чирчусса диктантран. Аьрасатнаву ва акция дуллай 3 шинни. 2017 шиная шиннай дик­ тант ккаллиссар Халкьуннал дя­ нив дувайсса акциялун, цанчирча диктант утти чичайну тIий СНГ- лул хIукуматирттайгу. Ларгсса шинал диктант чирчу­ ну дур Аьрасатнал ва кьатIаллил билаятирттайсса 2600 майданнив 367 азара инсаннал. Жулла республикалий чичин­ тIисса диктантрал сакиншинна дувантIиссар ДР-лул Миннац­ рал, Мининформсвязьрал ва Ми­ нобрданул . Дагъусттаннай этнографиялул диктант чичинтIиссар сияхIрайсса вай кIанттурдай: 1. Дусшиврул къатта; 2. ДГПУ-лул тарихрал факультет; 3. ДГУ-рал экологиялул институт (Дахадаева 21) 4. Къизлардал 6-мур гимназия 5. Чонтауллал СОШ 6. Каспийскаллал 8-мур лицей 7. Дарбантуллал 12-мур СОШ Акция дайдишинтIиссар кIюрххил ссят 10-нний, гьур­ ттучитурал регистрация тIурча­ ссят 9.30-нний. Миллатирттал мазурдил буруккинттая билаятрал даражалий Октябрьданул 29-нний Госдумалуву «Аьрасатнал Федерациялул мазурдил чIявушиву. ХIакьинусса тагьар ва миннул ялунбучIантIимур» тIисса мяъна-мурадрал ихтилатирттах вичIирхьусса Парламентрал батIаву хьуну дур. Ваний гьуртту хьуну бур ДР-лул Халкуннал Мажлисрал председательнал хъиривчу Камил Давдиев ва ДР-лул миллатирттал политикалул министр­нал буржру чIумуйну биттур буллалисса Татьяна Гамалей. З. АьбдурахIманова Миллатирттал иширттал­сса буллалисса комитетрал пред­ седатель Илдар Гилмуттинов­ лул чIурчIав дурну дур Аьра­ сатнал миллатирттал мазру буруччавричIан гъан хьун аьр­ киншиву хъинну мугъаятну ва жаваблувну. Билаятрай чIявусса миллат­ру яхъанахъаврих ва миннал куль­ турардах хIукуматрал дуллали­ сса къулагъасрая, миллатирттал мазру буруччин ляхълах­ ъисса чаранная шикку бувсун бур КIулшивуртту дулаврил ва эл­ мулул комитетрал председатель Вячеслав Никоновлул. Ванал бу­ саврийну, миллатирттал мазур­ дийсса луттирду итабакьавриха ва ниттил мазрал дар­сру дихь­ лансса пишакартал хIадур бав­ риха зунтIиссар цIуну сакин дур­ сса Миллатирттал мазру буру­ ччаврил фонд. БатIаврий кIицI бувну бур ва фондрал хьхьичIва-хьхьичIсса мурад билаятрал Ухссавний, Ссивирнаву ва Дальний Восток­ рай яхъанахъисса мюрщи милла­ тирттал мазру буруччинсса бу­ шиву. Вай пикрилий бусса бур ниттил мазрал дарсру дишай­ ни ишла дуллан электрон жу­ ралул дарсру ва ниттил мазур­ дил дарсирдал сий лахъ дулла­ лавриха зун. «Кунаки» кинофестивальданул хьунийн Ноябрьданул 4-10-ннин МахIачкъалалив «Синемахолл» кинотеатрдануву нантIиссар аьдатравун дагьсса «Кунаки» тIисса Ухссавнил Ккавкказуллал кинорал ва телевидениялул фестиваль. З.АьбдурахIманова Махъ шиннардий фестиваль­ данул бусрав-сийгу лахъ хьуну, тамашалун дуккан дайсса ки­ нордал мяъна-мурадрал дазур­ дугу гьарта-гьарза хьуну дур. Ухссавнил Ккавкказуллал ре­ гионнайсса миллатирттал оьр­ мурдая, багьу-бизулия ларсъсса фильмру дакъасса, ваний кка­ ккан дантIиссар Израилнава­ сса ва Туркнавасса вакилтурал ларсъсса фильмругу. Фестивальданул гьурттучи­ турал аьмну ккаккан дантIиссар 50 документал ва художествалул фильм, ва мукунна 5 номинаци­ ялийсса телепередачарттугу. Гьурттучитуравух бус­ са бур Москавлиясса,Санкт-Петер­ бурграясса, Пермрая­сса, Екате­ ринбурграясса, Красноярскали­ ясса, Хабаровскалия­сса, Наль­ чикраясса, Бакуясса, Красно­ дардаясса, Ереваннаяс­ са, Биш­ кекраясса ва Минскалиясса ре­ жиссертал. «Кунаки» фестивальданий ккаккан дантIиссар Къазаннай хьусса Халкьуннал дянивсса бусурманнал кинорал ва Тюрк­ нал миллатирттал дянивсса до­ кументал кинорал фестивал­ лай ккаккан дурсса фильмру­ гу. Фестивальданул лагрулий хьунтIиссар гьурттучитурансса мастер-классру, ккуркки стол­ лу ва фильмру ххал дигьлансса батIавуртту. Фестиваль дайдишинтIиссар ноябрьданул 4-нний ссят 10нний. Аьрасатнал Халкьуннал цашиврул кьини Ноябрьданул 4-нний Аьрасатнаву дайссар Халкьуннал цашиврул кьинилул шадлугъру. Гьашину бигьалагай кьинину ккаккан дурну дур ноябрьданул 5-мур кьини. Халкьуннал цашиврул кьи­ ни ккалли дурну дур килиса­ лул ва паччахIлугърал байран­ далун. Ва байран 2004 шинал тасттикь дурссар, амма мунил мархри лавгун бур дянивми ттуршукурдавун. Рюрикович­ турал паччахIлугърал ирсирал ахир дуркIсса чIумал, Аьрасат­ наву дайдирхьуссар аварасса, питнардайсса чIунну. Та чIумал цIа дурккун диркIссар Лжед­ митрий 1-нал, мунал баян був­ ну бивкIссар цува караматшив­ рий ххассал хьусса паччахIнал арс Дмитрий ушиву. Муния махъ Польшанал аьраллу був­ ххун, Аьра­сатнал чIявусса улкри хъямала бувну бивкIссар. Му захIматсса тагьардануву бикIлил агьалинан багьссар ккаккан ду­ ван цалла чувшиврул хасият. Ополчениялул кьюкьрал ххит буккан бувну бивкIссар Поль­ шанал гарнизонну. 1612 шинал ноябрьданул 4-нний Польшанал аьралуннал бакIрайн лавсъссар цивппа бух хьушиву. Лжедмитрийл кьамул бувссар Польшанал вакилтал. Гьаман му Аьрасатнан хъун­ насса мяъна дусса тарихран хас дурссар Халкьуннал цашиврул кьини. 2004 шинал ПаччахIлугърал Думалул цIу дуккан дурссар «Аьрасатнал ххувшавурттал кьинирдал хIакъиравусса» за­ кон, муния хьуссар Халкьуннал цашиврул кьини. 2005 шинал Нижний Нов­ городрай тIиртIуссар, Москав­ лив куннасса, гьайкал Минин­ нун ва Пожарскийн. Москавлив ноябрьданул 4-нний тIутIив ди­ шайссар му гьайкалдануцI. ХIадур бувссар ХI. Аьдиловлул Къазахънал центрданул зузи кьинирду Октябрь зурул 8-нния байбивхьуну 28-ннийн бияннин Р. ХIамзатовлул цIа­ нийсса библиотекалуву, Ма­ хIачкъалаллал школардай ва колледжирттаву хьунни къазахънал центрданул даву кка­ ккан дуллалисса фотовыставка. А. Аьбдуллаева Выставкалий дирхьуну дия къазахънал центрданул зузи кьи­ нирду, миннал Дагъусттаннай дуллалисса мероприятияртту ккаккан дуллалисса суратру. Ва выставкалул сакиншин­ начитал хьунни уттинингу Да­ гъусттаннал казачествалул та­ рих, цIана Къизлар шагьрулийс­ са къазахънал центрданул давур­ тту аьч даву мурадрай цикссагу мероприятияртту дурсса ДР-лул Миллатрал политикалул мини­ стерство.

[close]

p. 8

ТЕЛЕПРОГРАММА 5 ноябрь - 11 ноябрь88 №44 (1950) ilchi@rambler.ru ilchi.info 2 ноябрь 2018 ш. Итни, 5 ноябрь 6.00 Новости. 6.10 Россия от края до края. (12+). 6.50 Х/ф “Дети Дон Кихота”. 8.20 Х/ф “Полосатый рейс”. 10.00 Новости. 10.15 Достояние Республики: Джо Дассен. 12.00 Новости. 12.15 Однажды в Париже. Далида и Дассен. (12+). 13.30 Концерт “25 лет “Автора­ дио”. 15.35 Комедия “Бриллиантовая рука”. 17.30 Русский ниндзя. 19.30 Лучше всех! 21.00 Время. 21.20 Т/с “Мажор”. (16+). 22.20 Х/ф “Контрибуция”. (12+). 1.45 Д/ф “The Rolling Stones”. Ole, Ole, Ole”. (16+). 3.40 Мужское/Женское. (16+). тталат, 6 ноябрь 5.00 Доброе утро. 9.00 Новости. 9.15 Сегодня 6 ноября. День на­ чинается. 9.55 Модный приговор. 10.55 Жить здорово! (16+). 12.00 Новости. 12.15 Время покажет. (16+). 15.00 Новости. 15.15 Давай поженимся! (16+). 16.00 Мужское/Женское. (16+). 17.00 Время покажет. (16+). 18.00 Вечерние новости. 18.25 Время покажет. (16+). 18.50 На самом деле. (16+). 19.50 Пусть говорят. (16+). 21.00 Время. 21.30 Т/с “Мажор”. (16+). 22.30 Большая игра. (12+). 23.30 Вечерний Ургант. (16+). 0.00 На самом деле. (16+). 1.00 Время покажет. (16+). 2.05 Мужское/Женское. (16+). 3.00 Новости. 3.05 Модный приговор. 4.00 Давай поженимся! (16+). арвахI, 7 ноябрь 5.00 Доброе утро. 9.00 Новости. 9.15 Сегодня 7 ноября. День на­ чинается. 10.00 Москва. Красная площадь. Торжественный марш, по­ священный 77 годовщине парада 7 ноября 1941. 10.55 Парад 1941 года на Красной площади. (12+). 12.00 Новости. 12.15 Время покажет. (16+). 15.00 Новости. 15.15 Давай поженимся! (16+). 16.00 Мужское/Женское. (16+). 17.00 Время покажет. (16+). 18.00 Вечерние новости. 18.25 Время покажет. (16+). 18.50 На самом деле. (16+). 19.50 Пусть говорят. (16+). 21.00 Время. 21.30 Т/с “Мажор”. (16+). 22.30 Большая игра. (12+). 23.30 Вечерний Ургант. (16+). 0.00 На самом деле. (16+). 1.00 Время покажет. (16+). 2.00 Мужское/Женское. (16+). 3.00 Новости. 3.05 Модный приговор. 4.00 Давай поженимся! (16+). хамис, 8 ноябрь 5.00 Доброе утро. 9.00 Новости. 9.15 Сегодня 8 ноября. День на­ чинается. 9.55 Модный приговор. 10.55 Жить здорово! (16+). 12.00 Новости. 12.15 Время покажет. (16+). 15.00 Новости. 15.15 Давай поженимся! (16+). 16.00 Мужское/Женское. (16+). 17.00 Время покажет. (16+). 18.00 Вечерние новости. 18.25 Время покажет. (16+). 18.50 На самом деле. (16+). 19.50 Пусть говорят. (16+). 21.00 Время. 21.30 Т/с “Мажор”. (16+). 22.30 Большая игра. (12+). 23.30 Вечерний Ургант. (16+). 0.00 На самом деле. (16+). 1.00 Время покажет. (16+). 2.00 Мужское/Женское. (16+). 3.00 Новости. 3.05 Модный приговор. 4.00 Давай поженимся! (16+). нюжмар, 9 ноябрь 5.00 Доброе утро. 9.00 Новости. 9.15 Сегодня 9 ноября. День на­ чинается. 9.55 Модный приговор. 10.55 Жить здорово! (16+). 12.00 Новости. 12.15 Время покажет. (16+). 15.00 Новости. 15.15 Давай поженимся! (16+). 16.00 Мужское/Женское. (16+). 17.00 Время покажет. (16+). 18.00 Вечерние новости. 18.25 Время покажет. (16+). 18.50 Человек и закон. (16+). 19.55 Телеигра “Поле чудес”. (16+). 21.00 Время. 21.30 Голос. Перезагрузка. (16+). 23.30 Вечерний Ургант. (16+). 0.25DuranDuran”:Историягруппы. (16+). 1.40 В наше время. (12+). 2.30 Мужское/Женское. (16+). 3.30 Модный приговор. 4.30 Давай поженимся! (16+). Ххуллун, 10 ноябрь 5.20 Контрольная закупка. 6.00 Новости. 6.10 Россия от края до края. (12+). 6.40 Фигурное катание. Гран- при 2018. Прямой эфир из Японии. 8.10 Играй, гармонь любимая! 9.10 Умницы и умники. (12+). 9.40 Слово пастыря. 10.00 Новости. 10.15ЛюбовьПолищук.Последнее танго. (12+). 11.10 Теория заговора. (16+). 12.00 Новости. 12.15 На 10 лет моложе. (16+). 13.10 Идеальный ремонт. 14.10 Умом Россию не поднять. (12+). 16.00 Кто хочет стать миллионе­ ром? 17.30 Праздничный концерт в Го­ сударственномКремлевском дворце. 19.40 Сегодня вечером. (16+). 21.00 Время. 21.20 Сегодня вечером. (16+). 23.00 Кому на Руси жить?! (12+). 0.50 Х/ф “Борсалино и компания”. (12+). 2.50 Мужское/Женское. (16+). 3.45 Модный приговор. 4.40 Контрольная закупка. алхIат, 11 ноябрь 5.25 Фигурное катание. Гран- при 2018. Прямой эфир из Японии. 6.00 Новости. 6.10 Фигурное катание. Гранпри 2018. Прямой эфир из Японии. 7.00 Россия от края до края. (12+). 7.40 Часовой. (12+). 8.15 Здоровье. (16+). 9.20 Непутевые заметки. (12+). 10.00 Новости. 10.15 Пелагея. “Счастье любит тишину. (12+). 11.10 Теория заговора. (16+). 12.00 Новости. 12.10 Михаил Пуговкин. “Боже, какой типаж! (12+). 13.10 Х/ф “Свадьба в Малиновке”. 15.00 Три аккорда. (16+). 17.00 Русский ниндзя. 19.00 Лучше всех! 21.00 Толстой. Воскресенье. 22.30 Клуб Веселых и Находчивых. Встреча выпускников-2018. (16+). 0.45 Х/ф “Исход: Цари и боги”. (16+). 3.35 Модный приговор. 4.25 Контрольная закупка. И0153т.0.20н0«иДПн, 5еРвнЕноиМкясЬбвЕеркьРрАов.и»«.З[1и2н+к]амосквичка». 2018г.[12+] 17.30 Большой праздничный бене­ 2201.0.000ВфбПЕоиРдРСснЕЕУТалМяСИе,.ЬнСкырЕКаСРсААтие-вЯпа2ая0н.1..еС»8н..[Ек1о«6Р«Г+ИСо]двЯоу­­. нов». [16+] 23.15 «Вечер с Владимиром Со­ 02.00 ПЦлвМыоыёавптгрьруаиёснЗявкоаы.[вйА1,мН2чн»+еад.нд]ркСееожепивдеаацБ,МиоЕаравлиргьскенинНыниеайй­, взоров в фильме «София». 2016г.[16+] тталат, 6 ноябрь 05.00 «Утро России». 090.880..00375К--00а«я88нШз..аы41л10конеВВла)теецассивттыоиин--сДДаылаа»ьгг(ееннссоаттгнааонновгеащйсакноимя 09.15 «Утро России». 09.55 «О самом главном». Ток-шоу. [12+] 111111...402050 ВВ«КСеЕосуСтрдичТь-ебДИваан.чгиеекслотоаввныекма».с[1Б2о+р]исом 12.50«60Минут».Ток-шоусОльгой СкабеевойиЕвгениемПопо­ вым.[12+] 111444...024050 ВВПеЕсРСтЕиТ-МДИЬа. гЕеРстАа.нДетективный 17.00 В[т1ее2сл+теис]-еДраигаелст«аДнуэт по праву». 17.25 Ток-шоу «Территория обще­ ния» 18.15 Акценты 211808...504050«РВСв6еЕы0ккМмСалба.Т[ием1нИе2аву+.от»й] .иТЕоквг-шеноиуесмОПльогпоой­ 20.45 Вести-Дагестан 21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. БкАПМоенРавзнкрЕаоу,аМвкАеоМЬцвнЕк,идСиРхрйваАее,лй-тИк2лор0Мавн1иа8еан,р.аХзССПлоееидерркчгоггиееевннййа­, и Виктор Сухоруков в теле­ сериале «Годунов». [16+] 0223..0105«л«ЛоВивекьчвёевирыдамсц»иВ.[я1л»2а.+д[1и]6м+и]ром Со­ арвахI, 7 ноябрь 00908.850...3000750К--«00Уа88н.т14ра01лоВВРнееоссасттцсииии--оДДин»ааагглееьссттнааоннго веща­ ния «Очар» (на кумыкском языке) 0099..5155 1111..2050 «ВВ«[ОУ1еЕ2тссСр+таиоТм]-РДИоома. сггселисатива»нн.ом». Ток-шоу. 11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».[12+] 111244...520005«ВВСв6еЕы0ксМмСатби.Т[ие-1ДнИе2вуа+.отг»ей]с.иТтЕаонквг-шеноиуесмОПльогпоой­ 14.40 ПРЕМЬЕРА. Детективный 1177..2050 РВ[т1ееес2слп+теиус]б-еДрлиаигкаеласт«аДнуэт по праву». 17.55 Праздничный концерт 18.45 Реклама 18.50«60Минут».Ток-шоусОльгой 2200..0450 ВВСвеЕыксмСатби.Т[е-1ДИе2ва+.огей]ситЕанвгениемПопо­ 21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА-2018. Сергей Безруков,Светлана Ходчен­ АкиМсеонВравинкиаоа,аклвтАееоМцрн«кидГСихройуаде,хлуйИокнроорМуввика»ено.,рав[з1СПлв6еи+етркге]огилевнейа­, 23.15 «Вечер с Владимиром Со­ ловьёвым».[12+] 02.00 ВиМкКиллоайаншдП,сиСктомоарвинвее,рттчилСеМанненркеаЛгоневаьКй,вшррВоМюолвнча,аекдкМноиокввмиоаехицаирв­­ телесериалеСергеяУрсуляка «Ликвидация». [16+] хамис, 8 ноябрь 05.00 «Утро России». 08.07-08.10 Вести-Дагестан 090.980..03155К-«0а«яУ8нзДтаы4рал1кйонеВмаР)ецоосикстосхиин»-Диал(»ань.генасотчгаоенвчеещнсакноимя 09.55 «О самом главном». Ток-шоу. [12+] 11112111....54200050«ВВ«К6СеЕ0осуМСтрдичТьи-ебДнИвауан.чтги»еекс.лТотоавовныке-кмша»о.с[у1Бс2оО+рл]иьсгоомй 1144..0205 ВВвМСЕыЕкЯмСаСб..Т[Те1Ие2Ив+..ой]МиЕЕСвгТеНниОемЕПВоРпЕо­­ 14.40 ПРЕМЬЕРА. Детективный телесериал «Дуэт по праву». 111777...420505ДВД[си1еоа2сак«+тлуМиом]-гДоеснйаптгоДаеблсаетьгдаенисныттайенлф»еимлкьомнкур­ 18.05 Парус надежды 18.25Порт-ПетровскиеАссамблеи. А.Людевиг 1188..4505«РСв6еы0ккМмалба.[ием1не2аву+от»й] .иТЕоквг-шеноиуесмОПльогпоой­ 20.00 ВЕСТИ. 20.45 Вести-Дагестан 21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. БкАПМоенРавзнкрЕаоу,аМвкАеоМЬцвнЕк,идСиРхрйваАее,лй-тИк2лор0Мавн1иа8еан,р.аХзССПлоееидерркчгоггиееевннййа­, и Виктор Сухоруков в теле­ сериале 02«23Г..01о05дуВли«ноВлловавеьдП»чёи.ево[мр1ыри6емс+рч»е]В.М[н1лк2еао+ндвьи],шмВоилвра,одМмимиСхиоар­­ Машков, Сергей Маковец­ кий, Светлана Крючкова и «тКеЛолинекссветриаиндаатлциеинСя»Ле.ра[г1ве6ря+оУн]реснуклояква нюжмар, 9 ноябрь 000858...030507--«00У88.т41р10оВВРееосссттсиии--ДДи»ааггеессттаанн 09.00 ВЕСТИ. 0099..1555 1111..0250 «ВВ«[ОУ1еЕ2тссСр+таиоТм]-РДИоома. сггселисатива»нн.ом». Ток-шоу. 11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».[12+] 111244...502005«ВВСв6еЕы0ксМмСатби.Т[ие-1ДнИе2вуа+.отг»ей]с.иТтЕаонквг-шеноиуесмОПльогпоой­ 14.40 ПРЕМЬЕРА. Детективный телесериал «Дуэт по праву». 11118777....24005055 ДВМД[1еоаи2сгкр+етуисмв]т-аДаешннатгесаемплсоутьрандтныоимйвунфыийльм 18.25 К Дню российской полиции. Видеофильм «18 героев» 18.45 Реклама 1280..5000«ВвС6Еы0кМмСаб.Т[ие1нИе2ву+.от»й] .иТЕоквг-шеноиуесмОПльогпоой­ 222301...340050ПВ[[П11Ре66сРЕ++тЕиМ]]-МДЬЬЕагЕРеАсРтА.а«н.М«аЮстемросрмиенхаа»».. 01.20 Анна Леванова, Александр Яцко, Андрей Сенькин и Ол[1у2лч+ьшг]аеРйепжтуихзвньфюи»л.ьм20е1«6Зга. Ххуллун, 10 ноябрь 00009885....05400509 «21Р--УеййстпббрллуоообРлккоиРРскеесаикк.ллиСаа.уммСбаауббобтоата». 09.20 «Сто к одному». Телеигра. 11110111....41200000 ПВ«ВПеЕРсяЕСттиТеМ-рДИЬоа.ЕнгеРасАотда. «ннСогмое»я.ться раз­ решается».Юмористическая программа. 1З2а.5п0оПрщицРоеКижЕ,АйисМкрллиеЬиёкдйлЕс»лРав.нА2ф0д.1Ари8Клггаь.отм[н1аес2Мт+«ауНн]цтееитннаиюоев­­ 15.00ПРЕМЬЕРА.«Выходвлюди». [12+] 1167..1550П«ч[н1РПее2реЕ+р»шиМ]своЬНеутЕи,АРкААонлн.д«адреСремуеяйбБМб!а»ос.атклнВоаивехйычоеввмреа.­­. 20.00 Концерт, посвящённый Дню сотрудника органов 22.15 КФлвСняреДцуедтиЕмерярлЛеаёниАцвнзсиНикиГхоО.огдсоПеуВлддрваяРоРрморсОастцясвСаие.тСнйрснИаконоИгсйо­. ПРЕМЬЕРА.ЯнаШивкова, Ольга Филиппова, Юрий 02.20 МБи«АСаАлитееуррнкроддсинеренчоейн,вйРаыМК,уесЛаалрркеааааоннкрныоЧоив»дев,.р2фГнМ0реи1цоал8мркьг.имиойяве и Михаил Богдасаров в фильме «Личное дело майора Баранова». 04.15АсНН2нт0ееин1вн2казьгГио.автр[р1атон2ев+Полеви]асане,ИЕрфиклиааьлтляоееШрв«и,ЛанБкиауочнКрноиоивес­, дело».[16+] алхIат, 11 ноябрь 05.05«Субботнийвечер»сНикола­ 000687...043000««еП«УСмСтеартБммреаесносхеснкобяояпенвяараыпн»емо.жоч.ритасамс»ёа.р»Е. вгения 08.40 Вести-Дагестан ВОСКРЕ­ СЕНЬЕ. 10111109....22010000П«В«КСКРЕитЕоСозгяМТдккаИЬоодвв.ЕынсРеомАмд».уо.«»мЮ.аТмесолТре!ииЮгмрумар.оорм! Юмор!!!».[16+] 13.40ПРЕМЬЕРА.«Далёкиеблиз­ 14.55 квДДПыиумемРби»р.Ет[со1рБМв2ии+ойЬнр]ЕЕаи,сгРДооАмрено.КвиАосирнНчаеуКсвртснуаеилнсикиионяя­, Кузнецова в фильме «Опав­ шие листья». 2018г.[12+] 2108..0500В«снПкЕСыиРСиййЕнТкяооМИятнЬкНПкрЕуЕтырРиДстАцыюЕа.й»нЛ«.ытВИех.слетеравлиоасзниситоойнв­­ 22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУ­ ТИН. 0203..3000К«ПДм2Ви0ЕРо0рНЕс-окЛИмМрЕеЯСЬсТЕонИИлыР.ЮоСАйв..ьТСвАёеОУвчныРеДнрГмНаЕ»сЯ.Н[В1РЕ2лО+аВдЖ]Аи­­. Вартанян, Анна Леванова, Рэйф Файнс, Александр Балуев и 02.50 ВСщПВяееилчрренеыгтысенлй»Гёа.лвв2Юа,0НгР1ошаа4лзтгекба.вее[лов1гиий2аяе+ч«вБвД],ыКфвсеитирржлоьиевмлнале­, Анна Гарнова, Андрей Арзяев и Дмитрий Ермак в телесериале «Пыльная работа».[16+] Итни, 5 ноябрь 06.45 «Заряжайся!» 6+ 07.00 Время новостей Дагестана. Итоги 08.00 «Заряжайся!» 6+ 08.10 Мультфильмы 0+ 08.30 «Годекан» 12+ 08.55 «Заряжайся!» 6+ 09.05 Х/ф «Когда деревья были большими» 12+ 11.05 «Преступление и наказание» 16+ 11.30 Праздничный концерт 12+ 13.10 Х/ф «В джазе только девуш­ ки» 16+ 16.30 Спектакль «Две стрелы» (Ингушетия) 12+ 17.55 Д/ф «Край предков» 12+ 18.45 Передача на табасаранском языке «Мил» 12+ 19.30 Время новостей Дагестана 19.55 Х/ф «Ожерелье для моей любимой» 12+ 21.20 «Учимся побеждать» 12+ 21.45 «История Дагестана в лицах» Дюма на Кавказе 12+ 22.30 Время новостей Дагестана 22.55 «Глобальная сеть» 16+ 23.30 Д/ф «Россия на Черном море» 12+ 00.30 Время новостей Дагестана 01.00 Передача на табасаранском языке «Мил» 12+ 01.35 Т/с «Скорая медицинская помощь» 16+ 02.25 «История Дагестана в лицах» Дюма на Кавказе 12+ 02.55 Х/ф «В джазе только девуш­ ки» 16+ 04.55 Передача на табасаранском языке «Мил» 12+ 05.30 Х/ф «Авиценна» 12+ тталат, 6 ноябрь 06.45 «Заряжайся!» 6+ 07.00 Время новостей Дагестана 07.15 Передача на табасаранском языке «Мил» 12+ 07.50 «Заряжайся!» 6+ 08.00 Мультфильм 0+ 08.30 Время новостей Дагестана 08.45 «Заряжайся!» 6+ 08.55Х/ф«МоральпаниДульской» 12+ 12.10 «Учимся побеждать» 12+ 12.30 Время новостей Дагестана 12.55 Х/ф «Ожерелье для моей любимой» 12+ 14.30 Время новостей Дагестана 14.50 Х/ф «Легенда о ледяном сердце» 12+ 16.30 Время новостей Дагестана 16.55 Х/ф «Рано утром» 12+ 18.45 Передача на лакском языке «Аьрщи ва агьлу» 12+ 19.30 Время новостей Дагестана 20.00 Время новостей. Махачкала 20.20 «Подробности» 12+ 20.45 Ток-шоу«Дагестан.Правила жизни» 12+ 21.55 Проект«Поколение»Курба­ нали Магомедов 12+ 22.30 Время новостей Дагестана 23.00 Время новостей. Махачкала 23.20 «Угол зрения» 12+ 23.45 Д/с «Все грани безумия» 12+ 00.30 Время новостей Дагестана 01.00 Передача на лакском языке «Аьрщи ва агьлу» 12+ 01.35 Т/с «Скорая медицинская помощь» 16+ 02.30 Х/ф «Великолепная семер­ ка» 16+ 04.40 Передача на лакском языке «Аьрщи ва агьлу» 12+ 05.15 Х/ф «Рано утром» 12+ арвахI, 7 ноябрь 06.45 «Заряжайся!» 6+ 07.00 Время новостей Дагестана 07.10 Передача на лакском языке «Аьрщи ва агьлу» 12+ 07.50 «Заряжайся!» 6+ 08.00 Мультфильм 0+ 08.30 Время новостей Дагестана 08.45 «Заряжайся!» 6+ 08.55 Д/с «Япония глазами гурма­ на» 12+ 09.30 Х/ф «Великолепная семер­ ка» 16+ 12.30 Время новостей Дагестана 12.55 Ток-шоу «Дагестан. Правила жизни» 12+ 14.05 «Подробности» 12+ 14.30 Время новостей Дагестана 14.50 Х/ф «Вратарь» 12+ 16.30 Время новостей Дагестана 16.55 Х/ф «Есть такой парень» 12+ 18.45Передачанадаргинскомязы­ ке «Адамти ва замана» 12+ 19.30 Время новостей Дагестана 20.00 Время новостей Махачкала 20.20 Проект «Мы – российский народ. Дагестан многона­ циональный» 12+ 20.45 «Здоровье» в прямом эфире 21.45 «Столичный эрудит» 12+ 21.55 «Городская среда» 12+ 22.30 Время новостей Дагестана 12+ 23.00 Время новостей Махачкала 23.20 «Аутодафе» 16+ 00.00 Х/ф «Будет помнить вся Рос­ сия» 2 с. 12+ 00.30 Время новостей Дагестана 01.00 Передача на даргинском языке «Адамти ва замана» 12+ 01.35 Т/с «Скорая медицинская помощь» 16+ 02.25 «Городская среда» 12+ 02.50 Х/ф «Развод по-итальянски» 16+ 04.40 «Столичный эрудит» 12+ 04.50Передачанадаргинскомязы­ ке «Адамти ва замана» 12+ 05.25 Х/ф «Есть такой парень» 12+ хамис, 8 ноябрь 06.45 «Заряжайся!» 6+ 07.00 Время новостей Дагестана 07.15 Передача на даргинском языке «Адамти ва замана» 07.50 «1З2а+ряжайся!» 6+ 0088..3000 МВруелмьятфниолвьомсте0й+Дагестана 08.45 «Заряжайся!» 6+ 08.55 Д/с «Япония глазами гурма­ на» 12+ 09.30 нХая/ф» 6«+Василиса Прекрас­ 11.00 «Галерея вкусов» 12+ 11.45 «Аутодафе» 16+ 12.30 Время новостей Дагестана 1123..4555 ««ЗСдтоорлоивчьнеы»й1э2р+удит» 12+ 1143..5305 «ВГроермояднскоавяосстреейдаД»а1ге2с+тана 14.50 Х/ф «Измена» 12+ 16.30 Время новостей Дагестана 16.55 Х/ф «Девушка со швейной 18.30 Омабшзоирнгкаозйе»ты12«+ХIакъикъат» 12+ 18.45 Передача на аварском языке «ГIаданги гIамалги заманги» 19.30 В1р2е+мя новостей Дагестана 2200..2000 В«Нреамвяиднуо»во1с2т+ей. Махачкала 20.55«Галерея искусств» 12+ 21.25 «Агросектор» 12+ 21.55 «Память поколений» Ханпа­ 22.30 ВшраемНяунроадвоислтоевй1Д2а+гестана 2233..0200 ДВр/фем«яМниорвопсртиерйо.дМыа»ха1ч6к+ала 00.30 Время новостей Дагестана 01.00 Передача на аварском языке «ГIаданги гIамалги заманги» 01.35 1Т2/+с «Скорая медицинская помощь» 16+ 02.25 Х/ф «Желтый дьявол» 16+ 04.20 «Агросектор» 12+ 04.45 П«ГеIраеддаанчгаингаIаамваалргсикозаммяазныгик»е 12+ 05.25 Х/ф «Девушка со швейной машинкой» 12+ нюжмар, 9 ноябрь 06.45 «Заряжайся!» 6+ 07.00 Время новостей Дагестана 07.15 П«ГеIраеддаанчгаингаIаамваалргсикозаммяазныгик»е 07.50 «1З2а+ряжайся!» 6+ 08.00 Мультфильмы 0+ 08.30 Время новостей Дагестана 08.45 «Заряжайся!» 6+ 08.55 Дн/ас»«Я12п+ония глазами гурма­ 09.30 Х/ф «Республика ШКИД» 16+ 11.30 «Пятничная проповедь» ПтрраялмьнаяойтрДажнсулмяац-имяечсетциенг­. 12.00 «МГаалхеарчекяалиаскусств» 12+ 12.30 Время новостей Дагестана 12.55 «Память поколений» Ханпа­ ша Нурадилов 12+ 1133..5555 ««АНгарвоисдеук»то1р2»+12+ 1144..3500 ВХр/фем«яБнаолвлоасдтаейоДстаагерсотманоару­ жии» 12+ 16.30 Время новостей Дагестана 16.55 «За скобками» 16+ 17.00 Хму/фж»«1Н2е+ходите, девки, за­ 18.30 Обзор газеты «Дагестанская правда» 18.45 Передача на кумыкском ягезтымкеес»«З1а2м+анлар гете, халкъ 1290..3000 ВВррееммяя ннооввооссттеейй МДаагхеасчтакналаа 20.20 «За скобками» 16+ 20.25 «Подробности» 12+ 20.50 «На виду. Спорт» 12+ 2211..5350 ««МЧеоллоовдеекжинывейрма»и1к2с»+12+ 22.30 Время новостей Дагестана 23.00 Время новостей Махачкала 23.20»За скобками» 16+ 23.25 Д/с «Мир природы» 12+ 00.30 Время новостей Дагестана 01.00 Передача на кумыкском языке «Заманлар гете, халкъ гетмес» 12+ 01.35 Т/с «Скорая медицинская помощь» 16+ 02.25 «Человек и вера» 12+ 02.50 Х/ф «Бонни и Клайд» 16+ 04.45 Передача на кумыкском языке «Заманлар гете, халкъ гетмес» 12+ 05.20 «Молодежный микс» 12+ 05.40 Х/ф «Не ходите, девки, за­ муж» 12+ Ххуллун, 10 ноябрь 07.00 Время новостей Дагестана 07.15 Передача на кумыкском языке «Заманлар гете, халкъ гетмес» 12+ 08.00 Мультфильмы 0+ 08.30 Время новостей Дагестана 08.55 Х/ф «Крепостная актриса» 12+ 10.50 «Человек и вера» 12+ 11.20 «Мой малыш» 11.50 Мультфильм 0+ 12.05 «Галерея вкусов» 12+ 12.45 «Подробности» 12+ 13.10 «На виду. Спорт» 12+ 13.50 Фестиваль «Горцы» 2018. Концерт «Кавказ – единая семья» 12+ 16.05 Мультфильм 0+ 16.30 Время новостей Дагестана 16.50 «Дежурная часть» 12+ 17.00 Дагестанское кино. Х/ф «Загадка кубачинского брас­ лета» 12+ 18.45Передачаналезгинскомязыке «Вахтар ва инсанар» 12+ 19.30 Время новостей Дагестана 19.50 «Дежурная часть» 16+ 20.00 «Парламентский вестник» 16+ 20.20 Проект «Мы – российский народ. Дагестан многона­ циональный» 12+ 20.50 «Первая студия» 12+ 21.40 «Полифония» 12+ 22.30 Время новостей Дагестана 22.55 Х/ф «Мать и мачеха» 12+ 00.30 Время новостей Дагестана 01.00Передачаналезгинскомязыке «Вахтар ва инсанар» 12+ 01.35 «Мой малыш» 6+ 02.00 Х/ф «Погоня» 16+ 04.05 «Полифония» 12+ 04.45Передачаналезгинскомязыке «Вахтар ва инсанар» 12+ 05.20 «Дежурная часть» 16+ 05.30 Дагестанское кино. Х/ф «Загадка кубачинского брас­ лета» 12+ алхIат, 11 ноябрь 07.00 Время новостей Дагестана 07.15Передачаналезгинскомязыке «Вахтар ва инсанар» 12+ 07.55 «Мой малыш» 12+ 08.30 Время новостей Дагестана 08.45 Х/ф «Мать и мачеха» 12+ 10.25 «Полифония» 12+ 11.15 «Галерея искусств» 12+ 11.45 «Агросектор» 12+ 12.15 «Человек и вера» 12+ 12.45 «Память поколений» Ханпа­ ша Нурадилов 12+ 13.25 «Городская среда» 12+ 13.50 Х/ф «Выше радуги» 12+ 16.40 «Человек и право» 12+ 17.50 «Учимся побеждать» 12+ 18.10 «Вдохновение» 12+ 18.55 «Годекан» 12+ 19.30 Время новостей Дагестана. Итоги 20.30 «Служа Родине» 16+ 21.00 «Селфи» в эфире 12+ 21.10 Ток-шоу«Дагестан.Правила жизни» 12+ 22.30 Время новостей Дагестана. Итоги 23.30 «Парламентский вестник» 16+ 23.55 Х/ф «Сердца четырех» 12+ 01.40 «Годекан» 12+ 02.05 Х/ф «Шарада» 16+ 04.00 «Служа Родине» 16+ 04.25 Х/ф «Выше радуги» 12+ Итни, 5 ноябрь 5.10 Х/ф “Собачье сердце”. 8.00 Сегодня. 8.20 Х/ф “Белое солнце пустыни”. 10.00 Сегодня. 10.20 Т/с “Динозавр”. (16+). 19.00 Сегодня. 19.25 Т/с “Динозавр”. (16+). 20.20 Х/ф “Легенда о Коловрате”. (12+). 22.30Артист.Юбилейныйконцерт Михаила Шуфутинского. (12+). 0.50 Х/ф “Жизнь только начинает­ ся”. (12+). 4.20 Т/с “Москва. Три вокзала”. (16+). тталат, 6 ноябрь 5.05 Т/с “Основная версия”. (16+). 6.00 Деловое утро НТВ. (12+). 8.20 Мальцева. (12+). 9.10 Т/с “Мухтар. Новый след”. (16+). 10.00 Сегодня. 10.20 Т/с “Мухтар. Новый след”. (16+). 11.15 Дело врачей. (16+). 13.00 Сегодня. 13.25Чрезвычайноепроисшествие. Обзор. 14.00 Место встречи. 16.00 Сегодня. 16.30 Место встречи. 17.15 ДНК. (16+). 18.15 Т/с “Куба”. (16+). 19.00 Сегодня. 19.40 Т/с “Куба”. (16+). 21.10 Т/с “Неуловимые”. (16+). 23.05Т/с“Морскиедьяволы.Смерч судьбы”. (16+). 0.00 Сегодня. 0.10 Поздняков. (16+). 0.20 Д/ф “Октябрь Live”, ч. 1. (12+). 1.35 Место встречи. (16+). 3.25 НашПотребНадзор. (16+). 4.10 Т/с “Москва. Три вокзала”. (16+). арвахI, 7 ноябрь 5.00 Т/с “Основная версия”. (16+). 6.00 Деловое утро НТВ. (12+). 8.20 Мальцева. (12+). 9.10 Т/с “Мухтар. Новый след”. (16+). 10.00 Сегодня. 10.20 Т/с “Мухтар. Новый след”. (16+). 11.15 Дело врачей. (16+). 13.00 Сегодня. 13.25Чрезвычайноепроисшествие. Обзор. 14.00 Место встречи. 16.00 Сегодня. 16.30 Место встречи. 17.15 ДНК. (16+). 18.15 Т/с “Куба”. (16+). 19.00 Сегодня. 19.40 Т/с “Куба”. (16+). 21.00 Т/с “Неуловимые”. (16+). 23.05Т/с“Морскиедьяволы.Смерч судьбы”. (16+). 0.00 Сегодня. 0.15 Д/ф “Октябрь Live”, ч. 2. (12+). 1.20 Место встречи. (16+). 3.20 Квартирный вопрос. 4.15 Т/с “Москва. Три вокзала”. (16+). хамис, 8 ноябрь 5.00 Т/с “Основная версия”. (16+). 6.00 Деловое утро НТВ. (12+). 8.20 Мальцева. (12+). 9.10 Т/с “Мухтар. Новый след”. (16+). 10.00 Сегодня. 10.20 Т/с “Мухтар. Новый след”. (16+). 11.15 Дело врачей. (16+). 13.00 Сегодня. 13.25Чрезвычайноепроисшествие. Обзор. 14.00 Место встречи. 16.00 Сегодня. 16.30 Место встречи. 17.15 ДНК. (16+). 18.15 Т/с “Куба”. (16+). 19.00 Сегодня. 19.40 Т/с “Куба”. (16+). 21.00 Т/с “Неуловимые”. (16+). 23.00Т/с“Морскиедьяволы.Смерч судьбы”. (16+). 0.00 Сегодня. 0.10 Т/с “Морские дьяволы. Смерч судьбы”. (16+). 1.10 Место встречи. (16+). 3.00 Дачный ответ. 4.15 Т/с “Москва. Три вокзала”. (16+). нюжмар, 9 ноябрь 5.00 Т/с “Основная версия”. (16+). 6.00 Деловое утро НТВ. (12+). 8.20 Т/с “Мухтар. Новый след”. (16+). 10.00 Сегодня. 10.20 Т/с “Мухтар. Новый след”. (16+). 11.15 Дело врачей. (16+). 13.00 Сегодня. 13.25Чрезвычайноепроисшествие. Обзор. 14.00 Место встречи. 16.00 Сегодня. 16.30 Место встречи. 17.10 ДНК. (16+). 18.10 Жди меня. (12+). 19.00 Сегодня. 19.35 ЧП. Расследование. (16+). 20.00 Т/с “Куба”. (16+). 21.00 Т/с “Неуловимые”. (16+). 23.00 Х/ф “Эксперт”. (16+). 1.10 Захар Прилепин. Уроки рус­ ского. (12+). 1.40 Место встречи. (16+). 3.40 Таинственная Россия. (16+). 4.20 Т/с “Москва. Три вокзала”. (16+). Ххуллун, 10 ноябрь 5.10 ЧП. Расследование. (16+). 5.45 Звезды сошлись. (16+). 7.25 Смотр. 8.00 Сегодня. 8.20 Зарядись удачей! (12+). 9.25 Готовим с Алексеем Зими­ ным. 10.00 Сегодня. 10.20 Главная дорога. (16+). 11.00 Еда живая и мертвая. (12+). 12.00 Квартирный вопрос. 13.05 Поедем, поедим! 14.00 Крутая история”. “Дипломат без галстука. (12+). 15.00 Своя игра. 16.00 Сегодня. 16.20 Однажды... (16+). 17.00 Секрет на миллион. Николай Дроздов. (16+). 19.00 Центральное телевидение. 20.35 Детектив “Пес”. (16+). 23.55 Международная пилорама. (18+). 0.50 Квартирник НТВ у Маргу­ лиса”. Группа “Аффинаж. (16+). 1.50 Неожиданный Задорнов. (12+). 3.45 Таинственная Россия. (16+). 4.25 Т/с “Москва. Три вокзала”. (16+). алхIат, 11 ноябрь 5.15 ЧП. Расследование. (16+). 5.40 Центральное телевидение. (16+). 7.25 Устами младенца. 8.00 Сегодня. 8.20 Их нравы. 8.30 Кто в доме хозяин? (16+). 9.25 Едим дома. 10.00 Сегодня. 10.20 Первая передача. (16+). 10.55 Чудо техники. (12+). 11.50 Дачный ответ. 13.00 НашПотребНадзор. (16+). 14.00 У нас выигрывают! (12+). 15.05 Своя игра. 16.00 Сегодня. 16.20 Следствие вели... (16+). 18.00 Новые русские сенсации. (16+). 19.00 Итоги недели. 20.10 Звезды сошлись. (16+). 22.00 Ты не поверишь! (16+). 23.00 Филипп Киркоров. Моя ис­ поведь. (16+). 0.10 Х/ф “На дне”. (16+). 3.00 Идея на миллион. (12+). 4.15 Т/с “Москва. Три вокзала”. (16+).

[close]

p. 9

2 ноябрь 2018 ш. ilchi@rambler.ru ilchi.info «Илчилул» календарь Ва нюжмардий бувссар *** Ноябрь зурул 2-нний 1942 шинал увссар юстициялул генераллейтенант, праволул доктор АьвдурахIман Хавчаев. *** Ноябрь зурул 3-нний 1938 шинал увссар техникалул элмур­ дал доктор, профессор Дагъусттаннал Москавливсса Культура­ лул центрданул хъунама Арсен ХIусайнов. №44 (1950) Юбилейран хасну Дюхъаннав жула хъу-лухччи, бюхъаннав вил захIмат! ЦIанасса, шяраваллил хозяйстволул ишру захIматшиврухун багьсса заманнай, агьалинал чIярусса хъу-лухччив кьариртсса чIумал, ва аралуву вай масъаларттаха зузисса аьлимтал ляличIинува бусравну ва сийлий бур. 9 Арсен ХIусайновлул юбилейрайн Буйдалавхъул, жул гъанчув, Арсен, ина гьалмахчув Щалла щарнил барачат, Лавхъсса нурданул чирахъ. Мачча-гъаннал ччавугу, Гьалмахтурал хIурматгу ХIалал бувну бур ина Вила бусса оьрмулий. Вил цинярда дуаьртту Аллагьнал кьамул даннав, Ттуршра шинай оьрмулул Щалихханнин итаннав! Вила дакIнин лархьхьусса Дунъял вин чан къаданнав Вила агьлу-авладрал Ххари уллай итаннав! Аьвдулкьадир НякIучиев Аслансса аьраличу МахIаммад Танкаевлун хьунтIиссия 99 шин Хъунмасса Буттал кIанттул цIанийсса дяъвилул шиннардий жула хъунмур никирал дурсса чувшивуртту абадул абадлий дакIний личIантIиссар ва эбратран буцлантIиссар ялун нанисса жагьилмур никиран. Дагъусттаннал тарихравугу Ватандалул пахру бан лайкьсса ххаллилсса арсру чансса бакъассар. Пахрулун лайкьминнавух уссар Хъун дяъвилул тарихраву ца яла агьамсса кIану бувгьусса, фашистътурал Освенцим лагерьданийсса халкь тархъан бувсса кьюкьлувасса хьхьичIунсса аьраличу, генерал-полковник Танкаев МахIаммад Танкал арсгу. Дяъви байбивхьуну, къур­тал­ хьунцIа М.Танкаев талай ивкIс­ сар яла къизгъинми талатавурттай. Взводрал командирная айивхьуну полкрал командирнал чиндалийн лавхъссар. Дяъви къуртал хьусса чIумал, ва подполковникнал чин­ далуву ивкIссар. Жула ватанлув­ нал бакIчишиврулу бивкIсса пол­ кру ккаллийну бивкIссар ца яла нигь дакъасса, хьхьичIунсса ва чIярусса аьрали лишаннан лайкь хьуминнун. Мисалдаран, Дембиц тIисса шагьру штурмрай ласав­ рихлу ва Львовско-сандомирский операциялуву гьуртту шаврихлу 823-сса ЯтIул ттугълил битултрал полк лайкь хьуссар «Дембицкий» тIисса хIурматрал цIанин. Мува куццуй, Рыбник тIисса шагьру ла­ саврих 460-сса полк лайкь хьуссар Александр Невскийл цIанийсса ор­ дендалун. Буттал кIанттул цIанийсса дяъ­ вилий дурсса чувшивурттахлу ва­ нан дуркссар ЯтIул Ттугълил шан­ на орден ва Хъун дяъвилул цалчин­ мур даражалул орден. Ххувшаврил кьинигу МахIам­ мад Танкаевлул хьунадаркьуссар Чехословакиянал хъуншагьру Пра­ галий. Амма ванийну ванал дяъви къуртал къавхьуссар - жула аьрал фашистътурал ялун бивгьуну на­ нисса хъунисса талатавурттавух ва ялагу гьурттуну ивкIссар. Аьрали иширттаву хъинну гьу­ нар бусса, итххявхсса, тивталсса жула ватанлувнал дяъви къуртал хьуну махъгу паччахIлугърал аьра­ луннавува ацIан пикри бувссар. 1948 шинал МахIаммад Танка­ евлулкъурталбувссарМ.В.Фрунзел цIанийсса Аьрали академия ва 1969 шинал СССР-данул Аьрали гужир­ дал академия. КIивагу вуз къуртал бувссар мусил медаллай. 1958 шинал М.Танкаевлун генерал-майорнал цIа дуллуссар, МахIаммад Танкаев 1965 шинал лавхъссар генерал –лейтенантнал чиндалийн. Мукь­ ра шинавату ваная хьуссар генералполковник. Зий ивкIссар М.Танкаев лахъ­ сса , яла жаваблувсса аьрали къул­ лугъирттай, 1978-1988 шиннардий тIурча, - Москавуллал аьрали ин­ ститутрал каялувчину. Чув, ци къуллугърай зий ивкI­ нугу, МахIаммад Танкаев, хIакьсса аьраличу куна, пахру-ххара бакъа­ сса, зунтталчунал яла кьянкьами хасиятру цавура дурурччусса, цая­ тура лахъсса тIалавшиннарду дус­ са чув ивкIссар. Виричунал ватандалийгу хъун­ массар ванал цIанил хIурмат. МахIачкъалалив буссар ванал цIа дирзсса куча ва аьпалун дацIан дурну дуссар чарвитул гьайкал. ХIасанхIусайн Аьвдулжалилов, М.Танкаевлул цIанийсса фондрал хъунама Таржума З. АьбдурахIмановал Андриана Аьбдуллаева Ттун бусан ччива, шяравал­ лил хозяйствалуцIун дархIусса элмулул ххуллий зий, чIярусса мюнпатсса ахттаршиннарду дурсса НикIул арс ХIасанов ХIасаннуя. Ванал цIагу чIяву­ ссаннан бав­ссар, кIулссар. ХIа­ сан ур Куцрал шяравасса. Къур­ тал бувну бур Гъумучиял дянив­ мур даражалул школа. Школа­ лий дук­лакисса шиннардийва бивкIун бур ХIасаннул шяра­ валлил давурттахсса гъира. Ва танийва агроном хьунсса пикри­ лий ивкIун ур. Школа къуртал байхту ув­ ххун ур Дагъусттаннал шяра­ валлил хозяйствалул институ­ трал агрономтал шайсса фа­ культетрайн. Дуклай унува, цала пишалуцIун дархIусса элму ахт­ тар дуллансса пикри хьуну, 1962 шинал увххун ур аспирантуралу­ вун. 1967 шинал дурурччуну дур шяраваллил хозяйствалул элмур­ дал кандидатнал диссертация. 1986 шинал К.А. Тимирязевлул цIанийсса Москавуллал шяра­ валлил хозяйствалул академия­ луву дурурччуну дур элмурдал докторналмур диссертациягу. РяхцIалла шин шавай дур ХIасаннул шяраваллил хозяйст­ волуцIун бавхIусса элмулул ва кIулшивуртту дулаврил хху­ ллий личIи-личIисса жаваблув­ сса къуллугъирттай зий: шяра­ валлил хозяйстволул НИИ-лул (научно-исследовательский ин­ ститут) отделданул хъунаману, Дагъусттаннал элмийсса цен­ трданул директорну, Шяравал­ лил хозяйствалул министер­ стволул элмулул ва техникалул хьхьичIуннайшиврул управле­ ниялул директорну, биогеохи­ миялул лабораториялул хъуна­ ману. ЦIанасса чIумал ХIасан ка­ ялувшиву дуллай ур Дагъус­ ттаннал элмийсса центрданул биологиялул луртаннал Прика­ спийский институтрал лабора­ ториялий. Шяраваллил хозяй­ ствалун хъунмасса мюнпат бу­сса чIярусса ахттаршиннарду дур­ ну дур ХIасаннул. Ва ур ссут­ тил лачIа ва люцерна дучIан дав­ рил лябуккусса технологиярттал автор. Аьмну ванал кIунттила дурккун дур 450-нния лирчусса элмийсса давуртту, 8 моногра­ фия, лавсун бур 10 патент. Дагъусттаннал аграр уни­ верситетрачIа ХIасаннул тIив­ тIуну бур республикалий ва кьатIув ккаллисса хъу-лухччинул масъаларттацIун бавхIусса эл­ мийсса школа. Уттинин ва шко­ лалул ларсун дур Аьрасатнал Шяраваллил хозяйствалул мини­ стерствалул кIира грант, хIадур дурну дур ряхра инновациялул проект, хьуну бур «Архимед» «Машук» (кIийла), «Зворыкин­ нал проект» конкурсирттал ла­ уреат. 2004 шинал ХIасаннул лар­ ХIасан ХIасанов сун дур «Шинал аьлимчу» тIисса бусравсса цIа, лайкь дурну дур Щалагу Аьрасатнал Выстав­ карттал центрданул мусил ме­ даль. Цува зузисса шиннардий ванал хIадур бувну бур 8 элму­ лул доктор ва 18 кандидат. Ва ур АьФ-лул шяравал­ лил хозяйствалул лайкь хьу­ сса зузала, ДР-лул лайкь хьу­ сса элмийсса ишккакку, ДРлул лайкь хьусса агроном. Ва­ нан дуллуну дур В.И. Вернад­ скийл цIанийсса экологиялул фондрал медаль ва Аьрасатнал экологиялул академиялул ака­ демикнал цIа. ХIасан хъанай ур Дагъусттаннал БакIчиначIасса агропромышленнострал ком­ плекс хьхьичIунмай баврил Со­ ветрал член. ХIасаннул хъуннасса ххари­ шиву дур, элмийсса ххуллу язи бувгьуну, цала шаттирайх на­ нисса душнил оьрчIая. СалихI ва Камилгу шяраваллил хозяй­ ствалул элмурдал кандидатътал бур. Арснал оьрчI НикIу дуклай ур Бауманнул цIанийсса Моска­ вуллал паччахIлугърал техниче­ ский университетраву. В ай гьантрай НикIул арс ХIасан ХIасановлун оьр­ мулул 80 шин бартлаглай дур. Цинявппагу ва ххираминнал, ванал хIурмат буминнал цIанияту барчагу уллай, чIа тIий буру цIуллу-цIакьшиву, гьарца дуллалимуниву тIайлабацIу. Вил захIмат хайрданийн бувккун, дюхъаннав жула хъулухччи, аргъ дизаннав аьрщарал. ЯлунбучIантIимур- халкьуннал дусшиврул биялар I-сса Халкьуннал дянивсса студентътурал форум МахIачкъалалив октябрьданул 25-26-нний Промышленноэкономикалул колледжраву ва Технический колледжраву хьунни «ЯлунбучIантIимур –халкьуннал дусшиврул биялар» тIисса миллатирттал дянивсса цалчинсса студентътурал форум. З.АьбдурахIманова Ванил мурад бур жагьил­ турал дяниву чIаххуврайсса регионнал, цайми миллатир­ ттал культурарду, багьу-бизулул аьдат-эбадатру, мазру машгьур баву, миннущал кIул баву. КIивагу колледжраву хьунни Ухссавнил Ккавкказуллай ялапар хъанахъисса миллатирттал лите­ ратуралун, культурардан хасъсса выставкартту, личIи-личIисса мяъна-мурадрал ихтилатру на­ нисса майданну. Форумрал кIилчинмур кьини сакиншин­ начитурал хъамаллуран хIадур бувну бия экскурсиялийнсса аьрххив. МахIачкъалаллал му­ зейрдавухгу бувккун, вай лавгу­ на Дарбантлив ва УнцIукIуллал райондалийсса «АхIулго» мемо­ риал комплексрайн. Форумрал сакиншинна дур­ ну дур ДР-лул КIулшивуртту дулаврил ва элмулул министер­ ствалул. Сакиншинначитурал бусав­ рийну, гихунмай шикку гьаз бувсса ихтилатирттая махъ рес­ публикалул БакIчинайнсса агьамсса масъаларттай чIурчIав дурсса чагъар хIадур бантIиссар ва форумрал даву гьар шинах дуллантIиссар.

[close]

p. 10

10 №44 (1950) ilchi@rambler.ru ilchi.info 2 ноябрь 2018 ш. • - Гулизар, вил цIа дишай миллатрал хьхьичIунсса душарал ххуттавух. Гьарзадрал гьану мархравур бусса учай жула. Буси вилами мархрая. - На бувну бура Кумиял шя­ раву хъунмасса кулпатраву му­ кьилчинмур оьрчIну. Ттул бу­ ссия ххюва ссугу, шама уссугу. ЦIанакул ливчIун бур кIива ссу ва кIия уссу. Ппу партиялул да­ вурттай зий ия: Ккуллал район­ далий кIилчинма секретарьну, Лакрал райондалий цалчинма секретарьну. Муния махъгу оьр­ мулухун личIи-личIисса отдел­ лай зий ия. Нину кулпатралсса буллай дия. Кулпатгу хъунма­ сса, ичIаллил кушугу чIявусса бивкIхьурчагу, лу­ттирду, кка­ зитру ккалан ххирасса, ми бу­ ккинсса чIун лякъайсса инсан бия. Цилагу шеърирду ляхъан байва. • -Ина ккалли бара вила щала даву так театрданун хас дурсса пишакарнан. Цукун бакIрайн багьра ина му пишалийн ягу пиша вийн цукун бакIрайн багьри? - Кьадарданул бакIрайн був­ тунну нагу, пишагу цаннийн ца. ЧIивиний ва пиша язи бугьан­ на тIисса хияллугу къабикIайва. Магьирлугърал иширттавух хIаланугу къабивкIра, хIатта школалул самодеятельность­ равугума цалагу гьурттушин­ на къадурссар. Амма дакIниву жула халкьуннал магьирлугъ­ рахсса ччаву хъуннасса дия. МахIаммад-Хан Пашаев­ лул «Оьмар ва Аьишат» тIисса спектакль ккаккан бан бувкIун бия шяравун Лакрал театр. Му ххал бувну махъ нагу, мюрщи­ ми ссурвалгу, чIаххувдушругу жула къат­рал чIаравсса ахъу­ ву му пьеса бихьлай бивкIсса дакIний бур. Мукун бухьурча­ гу, буниялану магьирлугърахух лавгун къабивкIссара. Арулва классгу къуртал був­ ну, лавгссара Буйнакскалийн педучилищалий дуклан. Гикку музыкалул дарсру хьхьичIунсса кIанттай дия, лавайсса даража­ лул учительталгу бия. Училища­ лул хордануву гьурттуну бусси­ яв. Му къуртал бувну махъ зий буссияв цал Гъумучиял школа­ лул пионервожатаяну, яла дет­ домрал тарбиячину. 1958 шинал дия Респуб­ ликалул кIилчинмур фести­ валь. Тани ялун ливчуссарив ягу хьхьичIвагу бивкIссарив къакIулли, ттул чIу ххуй бивзун, райондалул культуралул отдел­ данул хъуниминнан на балай учин бувунна. Та чIумал сий­ лийсса «Лавгра Албаннайн, ттул ххирасса дус» тIисса балай увку­ ну, фестивальданий цалалус­ са балайлул номинациялий цал­ чинмур кIану бувгьуссия. Яла Москавлив декадалийнгу гьан буван хIукму хьуна. Амма Ла­ крал театрданул директор Мин­ каил Аьлиевлул райкомрайх­ чин на театрданул чулуха гьан бансса чаран лявкъуна. Мукун­ сса иширттаву кувннил хъирив кув гьуртту хьун багьссар, хархавар бакъанма. Муния махъ Лакрал театрданущалгу лавгсса­ ра Москавлив декадалий гьур­ тту хьун. Малый театрданул сахIналий «Буттал шяраву» тIисса Минка­ ил Аьлиевлул пьесалуву дояркал роль дургьуну буссияв. Спектакльдания махъ Аьра­ Юбилейран хасну «Кьадарданул хьунабакьин бунну нагу, пишагу» Вай гьантрай цила оьрмулул юбилей кIицI лаглай бур Дагъусттан­ нал кьатIувгу машгьурсса театровед, Аьрасатнал магьирлугърал лайкь хьусса ишккакку, АхIмадлул душ Гулизар Султанова. Хьунабавкьуру жугу ванищал цал уттигу. Яла хъунмур крити­ ка жула миллатрал­ ми спектакллу циван къабишайссар тIисса дикIай. Къеппул бу­ гьансса, миллатран аьркинсса масъалар­ тту сукку буллали­ сса, миллатрая гъалгъа тIутIисса пьеса лавсун бувкIукун, жу хъинну ххари шару. 1989 ш. На дуклан нанисса бав­ ну, аьпабиву, Минкаил Аьлиев увкIунни: «На вия бюхттулс­ са актри­ са банна тIий уссияв. На вин харжгу ххи банна, уттира цIагу дулунна,» - тIий. ... Минкаиллухьгу ларайс­ са кIулшиву ласун ччай бура учав. Ганал на тIайла бувккунна, шан­ на къурушрал кагу дур­ гьуну: «Къабувххун, ма­ хъунмай нанийни, телег­ рамма тIайла ду­кки, би­ летрахсса арцу гьан дан­ на,» - куна. сатнал культуралул министр Поповлул цачIанма оьвкуну: «Вища бюхъантIиссар винма ччимур художествалул вузра­ вун дуклан буххан» - куну, ца хъамитайпа гьан бувна ттущал дуккаврил идарартту ккаккан бан. Аьлагъужасса Москав ттун найбуна ххуй къабивзуна. Ана­ вар къабукканна куну, бувкIра шяравунмай. Жагьилний кьаст лархIу­ кун, муния ябуцан ччан къа­ бикIайвахха. Лавгра Культура­ лул министерствалийн направ­ ление дусса кIану чув бурив кIул бан. КIива кIану ГИТИС-рал ре­ жиссертал хIадур байсса факуль­ тетрайн бия. Ца кIану Ленингра­ дуллал паччахIлугърал театрда­ нул, музыкалул ва кинематогра­ фиялул институтрал театроведе­ ниялул факультетрайнгу бия. На тихун нанисса бавну, аьпабиву, Минкаил Аьлиев увкIунни: «На вия бюхттул­ сса актриса банна тIий уссияв. На вин харжгу ххи банна, утти­ ра цIагу дулунна,» - тIий. Бу­ ттайнгу увккун ия, магьан бита­ ра тIий. Минкаиллухьгу ларай­ сса кIулшиву ласун ччай бура учав. Ганал на тIайла бувккун­ на, шанна къурушрал кагу дур­ гьуну: «Къабувххун, махъунмай Лакрал райондалул самодеятельностьрал хор республикалул фестивальданий. 1958 ш. нанийни, телеграмма тIайла ду­ кки, билетрахсса арцу гьан дан­ на,» - куна. КIира экзамен дуллу­ ну ляркъунни. Гьунттий дия СССР-данул тарихрал экзамен. КIюрххилнин янийн я къалав­ кьун, буккав кIива бутIа. Лавг­ ра, Аллагьнайн таваккулгу був­ тун. ТIайлабацIу хьуну, ххюва­ лунну экзаменгу дулав. Бувхра дуклан. Дарсру дайдишиннин­ гу зун бувхра. «Красная нить» тIисса фабрикалийн. Шагьру­ лул ца зумания, тамур зуманийн трамвайрай лагайссияв. Зий бу­ ссияв шанна сменалий. Нигь­ гу къадикIайва, билаятрай па­ ракьатшиву дияхха. Жагьилсса буну, буххавугу цияв къакIула. Гъира буну лахьлайгу буссияв. Ххюра шинай цавагу мукьва къалавсун, ЯтIул дипломращал къуртал бувну институтгу, ттула дакIнил лавсъсса пишалий дакI дирхьуну зий бура хIакьинусса кьининийнгу. • -ХIакьинусса кьинигу дакIний лирчIун дур инсантуран ина дургьусса ПартIу ПатIимал роль. Цикссанналгу зумату баяй, хIайп, Гулизар- дул актрисашиврул гьунар так ца рольданийну бяливчIсса, тIий. - ПартIу ПатIимал роль ттуйн дияннин лап ххаллилну дургьу­ ссар Сапижат ХIусмановал. Та заманнай ватан ххирашиву гьарца совет инсаннал цалчин­сса кIанттай дикIайва. Жагьилсса ттувугу ПартIу ПатIимал пикридакI, Ватандалухлу жан харж дансса зуву духьунссия. Муни­ яту дакIнихтуну дургьухьун­ ссия на му рольгу. Цамур роль гаксса ххуйну дугьан хьунтIий диркIссарив ягу къахьунтIий диркIссаривгу къакIулли. • - Театрал элму ви­тти­ рикIаву лапра гьавас бутлатисса духьун­ссия, вил бачIи оьрму бавхIуну бур ДНЦ-РАН-далул мазрал, литературалул ва магьирлугърал институтрацIун. - Ттуща бюхълай бия тиккува институтраву бацIангу. Ххюйл­ чинмур курс къуртал булла­ лисса сессиялия махъ, ректор­ нал ххювардай дуклакисса сту­ дентътурайн оьвкуну, мунил ялув ихтилат хьуссия. На ша­ милчинмур курс къуртал байх­ ту щар хьуну бивкIра. Диплом­ рал даву дуру­ччин ца нюжмар­ дул хьхьичI хъунмур душ був­ ну роддомрая бувкра. Вилттили оьрчIащал тийх бацIан хъанай бакъая. Ккулув лавгун, школа­ лий оьрус мазрал ва литерату­ ралул дарсгу дихьлай ца шингу дурну, зун бувхра Дагъусттаннал телевидениялийн. Миккунгу цу­ кун бакIрайн багьра? Дипломрал хьхьичIсса ттул практика дуссия Дагъусттан­ нал радиолий. Та чIумал ГТРКлул хъунаману зий ия ХIажи ХIамзатов. Дагъусттаннал маш­ гьурсса актертурая передачар­ тту дурссия. Хасъсса пишакар аьркинну ур тIий, оьвкуну, «Ли­ тературалул ва драмалул» редак­ циялул передачарттал хъунмур редакторну зий буссияв. Амма микку зийгу лахъи къалавгра. Дипломрал даву на чир­ чуссар Оьруснал театрдануя. Мунинсса материал ратIлай бикIайссияв ДНЦ-лул ИЯЛИлул канихчичрурдал фондрай. Тикку зий ия ХIажиаьли Дания­ лов. Ца базилух танал ттухь увку­ на: «На вил давурттал хъирив авцIуну ура, ттун ми ххуй диз­ лай дур. Институт къуртал бувну махъ жучIа зун бухьхьу,» - куну. Амма на тиккунгу къалавгсси­ яв. Ца кьини даврийн нани ххул­ лий цала машиналий чIарах на­ нисса Данияловлул цIувххунни, ина чув зий бура куну. Телевиде­ ниялий зий бура учайхту: «Вил кIану жул институтравур бусса,» - увкунни. Телевидениялийсса пере­ дачартту цанная цIа дан багь­ лай, цаннай критика дан багь­ лай, критика дурми къаччан бикIлай, тIааьн бакъасса асар­ ду дакIний личIлай буну, пик­ ри бувссия ИЯЛИ-равун зун гьан. Ттинин зий бивкIсса цава­ гу кIанттай шинаяр лахъи къа­ лагарчагу, тикку зий гьашину ттул хъанахъиссар 51 шин. Ти­ чча лавгссияв ттула институтра­ вунмай аспирантуралуву дуклан. «Историко-революционная дра­ матургия Дагестана и ее сце­ ническое воплощение» тIисса темалуха зий байбивхьуссияв. «Искусство рожденное октя­ брем» тIисса передачагу дур­ ссия та чIумал Да­гъусттаннал цинявппа театрдаяту­сса. Цила чIумал ди­ссертациягу дурур­ ччуну, зана хьура институтра­ вунмай. ДакIнин ларсъсса даву дур. • -Пишакарнал яних бурувгун, ци даражалий бур хIакьину жула театр? - Яла хъунмур критика жула миллатралми спектакллу циван къабишайссар тIисса дикIай. Къеппул бугьансса, милла­ тран аьркинсса масъалартту сукку буллалисса, миллатрая гъалгъа тIутIисса пьеса лавсун бувкIукун, жу хъинну ххари шару. ЦIанасса бикIу, хьхьичIавасса бикIу, заманалия, аьдатирттая, хьхьичIунсса инсантурая бус­ ласисса, артистурал гьунар аьч бан бюхъайсса даражалул спек­ такллу хьхьичIунсса кIанттай буссар. Театрдануву утта­вану буссар ПартIу ПатIимагу, ХанМуртазааьлигу, АхIмад-хан Султангу, Апанни Къапиевгу. Бишарду1877 шинал бунтраву гьуртту хьуну, бухлавгсса ххал­ лилсса миллатрал арантурая бус­ ласисса спектакль. ХIакьинусса кьинилиясса пьесарду чичара тIий леххаву тIийгу буру.

[close]

p. 11

2 ноябрь 2018 ш. ilchi@rambler.ru ilchi.info №44 (1950) 11 Зулайхат Тахакьаева Гулизар Султанова ккалли хъанай бур Дагъусттаннай бувагу бусса ца театрал магьир­ лугърал аьлимчунан. Оьрмулул хъунмур бутIа театрдануйн ва цила пишалийн дакI тIайлану харж баврихлу ванихь барчал­ лагь чин бувкIун бия Дагъус­ ттаннал цинявппагу театрдал каялувчитал, хъуними режи­ ссертал, актертал, ДНЦ РАНдалул зузалт ва дус-ихтивартал. Цила кIулшивурттал цалчинмацалчинсса оьнтIану буттал къатта хьушиврий чIурчIав дуллай, Гулизардул барчал­ лагьрай дакIнийн бивчунни нину-ппу, гъан-маччасса ва чIахху-чIарахсса хъами. Гьамин кIайннаяр цинна лархьхьусса лакрал халкьуннал мархрава на­ нисса магьирлугъ: аьдатру, уча­ лартту, лувлякъуртту, бусалар­ тту, - тIий. Мичча хIасул хьуну дур миллатрал магьирлугърах­ сса ччавугу. Экрандалий суратругу ххил­ тIу дуллай, бутIра-бутIрай був­ сунни цила оьрмулия: Буйнакс­ каллал педучилище къуртал бувну махъ Гъумук детдомрал тар­биячинал ва школалул пио­ нервожатыйнал даврия; теат­ рданувун бакIрайн багьаврия; ряхцIалунничIан дирсса шинну ларгун махъгу халкьуннан хъа­ макъаритайсса ПартIу ПатIимал рольдания; Ленинградрайсса паччахIлугърал театрданул, му­ зыкалул ва кинематографиялул институтравусса ва аспирантура­ лувусса дуккаврия, гихунмайсса захIматрал ххуллия. Барчаллагь­ рай дакIнийн бивчунни цила оьрмулуву агьамсса кIанттурду бувгьусса инсантал. «На бусса оьрмулий тту­ ла пишалийн дакI тIайлану ливчIсса ттула учительтурал тту­ хара дурсса къулагъасран, ттун­ на дуллусса кIулшивурттансса хIурматранна, тайнная дирсса кIулшивуртту хъирив нанимин­ нангу дулуншиврул», - увкунни Гулизардул. Даргиял театрданул каялув­ чи Рупат Чаракьовлул ва ва­ нал хъиривчу Мусттапа Ибрагьимовлул кIицI лавгунни Гули­ зардул критика дикIайшиву ре­ жиссер ягу актер кьюкьин ­уллай, Юбилейран хасну Гьарцаннан ххирасса критик Вай гьантрай Поэзиялул театрдануву ца тIааьнсса дуссухаллил даражалий хьунни Аьрасатнал магьирлугърал лайкь хьусса ишккакку, искусствоведениялул элмурдал кандидат Гулизар Султановал юбилейрал мажлис. Му бачин бувну бия театрданул директорнал хъиривчу Ариза Батырова. дяъвайсса дакъача, аьщуйн щуну гъалатI кIицI лаглагисса, хъинбала чIатIисса. -Апанни Къапиевлул ва МахIаммад-Загьид Аминов­ лул даргиял шаэр Оьмардул Батырай дунияллун кIул увсса куна, Гулизар Султановалгу Да­ гъусттаннал театрал магьирлугъ хьхьичIуннай шавриву агьам­ сса кIану бувгьуссар, - увкунни вайннал. Дагъусттаннал Халкьуннал артист Сяид Аьлибековлул був­ сунни цува Ленинградуллал те­ атрданул, музыкалул ва кине­ матографиялул институтравун дуклан увкIсса чIумал Гулизар тикку аспирантуралуву дуклай бивкIшиву ва цахара ганил хъун­ мур ссил куннасса аякьа, къу­ лагъас дурну диркIшиву. Лазгиял театрданул директор Динара Эминовал ва хъунама режиссер Мирзабек Мирзабековлул кIицI лавгунни чIярусса чирчуну душиву Гулизар Султа­ новал цала театрданул спектак­ ллан рецензияртту ва актерту­ ран кьимат бишлашисса макьа­ Гулизар лас Кировлущал лартту. Оьруснал театрданул кая­ лувчи, хъунама режиссер Скандарбек Тулпаров: - Ттун тачIав дакIния къа­ буккай режиссер хьун лавгсса чIумал Гулизар АхIмадовнал увкусса махъру: «Жува ххал­ лилсса актернацIа хьуссару, амма мунал кIанттайн ххал­ лилсса режиссер учIантIиссар,» - кусса. ХIакьину на чIявуну щак-щуклий икIара, актерну­ ва авцIуну хъинавав тIий. Амма ттун мудан бучIи лявкъус­ сар Гулизар АхIмадовнал махъ ва пикри. Пишакарсса тамашачи хIисаврай, ванил махъ на даингу кьиматрай кьамул байссия. Ттул спектакль, личIи-личIисса пи­ крирдайн бувну кьамул къабул­ лалисса чIумалгу, ванил ттухлу махъ бувсъссар. Бусса оьрмулий ва зий бия жун актертурангума щаллуну къадурчIайсса, бигьадакъасса театрал элмулуха. Барчаллагь ванин дакI тIайлашиврухлу. Къумукьнал театрданул хъу­ нама режиссер Ислам Казиев: - На хIайран увсса цалчин­сса лаккучу хьуссар Апанни Къа­ пиев, кIилчинма -АхIмад-Хан Султан, миннал хъирив Гулизар Султанова. Дахьа театрдануву зун увкIсса чIумал ттун багьуна куннил хъи­ рив ку магьраву роллу дугьлан. Му чIумал ванил ттуя чирчу­ на «Магьлувасса Ислам» тIисса макьала. Къумукьнал буссар уча­ ла: «Агарда, инсанная хъинсса махъ учирча, ганай хъинсса хъа­ ру ххяххайссар тIисса». Ттуйгу хъинсса хъару хьун дурссар Гу­ лизар Султановал. Оьннас­ са чIун дирияйхту на ттигу ччя-ччяни лагара Лакрал театрданувун, тIааьнсса ва мюнпатсса бикIавай тIий Гулизардущалс­ са жап. Мариян Илиясовал цIанийсса «Дараччи» фондрал хъунмур Гульшан Хасаевал кIицI лавгу­ на Гулизар Султанова даингу бивкIшиву Мариян Илиясовал давурттал чIарав. - Эбратран бишинну кара­ матсса бур вайннал щала кул­ пат. Ца базилух жула аьлимчу АьвдурахIман Халиловлул да­ чалий бигьалаглагисса чIумал ванил лас Киров Абакарович мандолинагу бивщуну балай тIий айивхьукун, на хIайран хьу­ ну ливчIунав ганал Гулизардух­ сса ябитаврий. Ттун га чIалай ия ганихь ччаврия бусласис­ са куна. ХIакьину тIурча шиккун бавтIцири цинявппагу Гули­ зардух буруглай буру мукунма: хIайранну, ччаврищал ва пах­ рулий. ДНЦ РАН-далул магьирлугъ­ рал институтрал зузалтрал кIицI лавгуна гуманитар элмулул ва­ килтураву Гулизар Султанова ккаллину бушиву ца яла яргсса аьлимчунан. - Ва бур критикгу, ахттарчи­ гу, театр машгьур буллалисса ин­ сангу, жул насихIатчигу. Критик­ тал инсантуран къаххирассар, амма Гулизар АхIмадовнарив цинявннан ххирар. Цанчирча ва­ нил критика къаччан бикIанну къадайча, ялунгума дакIнивун шавкь рутанну дай. Бувсунни институтравугу хьун тIий бушиву Гулизар Сул­ тановал юбилейран хас бувсса «Дагъусттаннал искусствовед­ тал» тIисса сессия. БатIул къашайсса бутIа Гу­ лизар Султановал оьрмулуву бугьлай бур Лакрал театрд­ анул. Муния бувсунни театр­данул каялувчи Бадрижат МахIам­ мадхIажиевал ва хъунама режи­ ссер Аслан Мах­ Iам­мадовлул. Балайрду увкуна ХIажиаьли ХIажиаьлиевлул, Арслан Шагь­ мардановлул, Луиза Шагьдило­ вал, Саният Рамазановал. Гу­ лизар АхIмадовна миллатран дазу дакъасса ххирашиврул ва бусравшиврул барашин дуллай бия ччан бизансса кIану бакъа тIутIавун бахьлавгсса сахIналул. Къурталгу хьуна мажлис ца ка­ раматсса такьвалий – Гулизар­ дул ласнал Киров Султановлул дакIнивусса ччаврил къявхъ тIисса балайлийну. Шекспирдулгу, Мольердул­ гу лакрал миллатравух ци хIалагьурттушинна дуссар миннал спектакллу бихьлан, классика­ лул спектакллу ссан аьркин­ссар тIий дяъвайссагу цаппарасса буккай. Масалдаран, ласунну Гогол­ лул пьесарду: «Ревизор» бикIу, «Женитьба» бикIу, хIакьинусса кьинигу хъинну агьамсса тема дур. Циксса бур жула дянив ава­ дансса адиминан кIилчинмур щарну хъанахъисса жагьилсса душру. Давриву диялдакъаши­ вуртту, лащинсса къеллу дулла­ лисса начальниктал ревизорту­ рая нигьабувсунгу бунува, ялагу пухру канакисса ишру. Мунийн­ ни учайсса «бивкIу бакъасса классика», куну. Ми пьесардаву дур мяъна-мурадралгу куртIсса, актернащагу цала гьунар аьч бан бюхъансса материал. Мунияту Лакрал театрданул репертуар­ дануву классика хьхьичIунсса кIанттай дуссар. Цинявппагу театрдал яла хъунмур буруккин бур драма­ «Кьадарданул хьунабакьин бунну нагу, пишагу» тургия хьхьарасса душиву. Аьра­ сатнавугу мура тагьар дур. • - И н а б и я в « Д а р а ­ ччи» клуб сакин баврил бакIщаращуй ва хIакьинусса кьинигу бура мунил ца яла чялишсса уртакь. - Жула Марияннул, цил гьав нурданул дуцIиннав, хъинсса сипталул чIарав къабацIансса чара буссияв? Лакрал мил­ латран мюнпатсса чIярусса чIалачIиссагу, къачIалачIиссагу давуртту дурссар Марияннул каялувшиндаралу. Мунил кьи­ мат жунма бюхъай ттигу щал­ луну бувчIуну къабикIан. Мари­ ян кунмасса инсантал чIявусса къабикIайссар. Му дунияллия лагаврийну миллатрал магьир­ лугърайн хъунмасса карт багь­ ссар. Мунил бивкIу лялиян бан хъанай бакъару жува хIакьинусса кьининийн. Амма абадссар Ма­ рияннул цIагу, пикрирдугу. «Да­ раччи» ккурандалул иширттал ва пикрирдал чIарав мукьахун­ майгу бацIантIиссара. Ккуран­ далул буржру цийнма лавсъсса Гульшан Хасаевангу тIайлабацIу чIа тIий бура • - Зул кулпат ккалли бай эбратран бишинсса кулпатран. Цукун бакIрайн багьру зу цаннайн ца, цукун кьамул бувра ина чил шяраваллил агьулданул? - Ккуллал агьлу бур хъинну дугърисса, марцIну ччатI кана­ кисса, ххаллилсса зунттал агь­ лу. На хъинну ххариссара нава кIукунсса жяматращал мачча шаврия. Ца къаччан бикIансса махъ кIа жяматрая ттун къабав­ ссар вайксса шиннардил дянив. Цала агьулданул инсан кунма, кьамул бувнав, нагу щала агьул­ данул хIурмат байссия. Кировлущал кIул хьусса­ ру комсомолданул даврий. КIа ия Ккуллал райондалул комсо­ молданул цалчинма секретарь­ ну зий, на - Лакрал райондалул комсомолданул зунттал душара­ щалсса даврил секретарьну. Нитти-буттал яла хъунмур талихI тIайла бавцIусса наслу лякьлуя бизавур. Му чулуха­ гу жун хъунмасса бахтти хьу­ ссар. Арс Абакар, чIярусса шин­ нардий зий, сантирайн дагь­ сса давугу кьариртун, Москав­ лия увкIунни, жу бугьара хъа­ нан бивкIукун, жущала ччай уну тIий. Ших стоматологиялул клиника тIивтIуну зий ур. Ххал­ лилсса, ттунма ччикунсса, ттул арсналгу, жулгу хIурмат бусса арснал щаргу бакIрайн багьав­ рийн щукрулий бура. Света ттун ттула душния личIи ба­къассар, личIи бан кунмасса цуппагу бакъассар. Хъунмасса барчал­ лагь ва тарбия бувсса ниттибуттан. Вайннал оьрчIругу бур жу ххари буллай. Душ Света бусса оьрмулий педуниверситетраву дарс дихь­ лай, чIявучин бусравну бур. Ва­ нил арсру хъунама МахIаммад щала Кировлуха лавхьхьусса ур, инсантуращал хIала увхсса, аьчухс­ са. Опералул театрдануву зий ур. ЧIивима АхIмад хъуначу­ нал куннасса хасият дусса ур. Гьарцагу нитти-буттан цайн­ ма лажинсса, хъунанал хIурмат бусса, чIивинах къулагъас ду­ сса оьрчIру букканнав! Цумурцагу хъамитайпалун чIа тIий бура цуппа бувчIайсса ласгу, тIайлабавцIусса оьрчIругу. Ихтилат бувссар Зулайхат Тахакьаевал

[close]

p. 12

12 №44 (1950) ilchi@rambler.ru ilchi.info 2 ноябрь 2018 ш. 1. Цукунсса хьуна оьрчIний вийнма яла гужсса асар биян був­ сса зат, иш? -Ттул оьрчIшиву тIайла дар­ цIуссар тай «оьсса-кIусса» дяъви­ лул шиннардийн. Тай шиннарди­ ва ляличIинува дакIний ливчIмургу ци бия учирча, дакIний ливчIуна хъаннил маоьрду, сайки гьарца къатлул бакIрах чIумуя чIумуйн хIасул хъанахъисса аьтIавуртту. Жу, оьрчIру тIурча, ваца кьюкьри дархIусса кунма, занай бикIайссияв бивкIулул кIанттурдацIух, бачIла­ чIисса цадакьалул кьисмат жун­ магу бияншиврул – кIюлаччатI, ба­ къухъ, нис, дикIул касак. 2. Цими никирайн дияннинс­ са кIулли вин вила ппухълуннал нясав? Буси яла архманал цIа. -Буйдалавхъал тухум ЧукIуннал шяраву ца яла хъунмасса, сий дус­ са тухумну бивкIссар мудан. Цуппагу ляличIинува дуккаврих гъира бусса бивкIун бур. Му ту­ хумрал вакилтал, хаснува махъ­ сса никирттал инсантал чIявуми лахъсса кIулшиву ларсъсса бур – хъунмурчIин хIакинтал, учитель­ тал, финансирттал ва экономика­ лул зузалт. Так нагу, ттул арсругу техникалул элмулухун машхул хьу­ сса бур. ХхюцIаллийсса шиннар­ дил мутталий ттула элмийсса дав­ рищал архIал на нани дурну ура ра­ кетарттал ва космосрал инженерту­ рал хъиривлаявурттацIун дархIусса педагогикалул давугу. Ттун хъунмасса пахругу бикIай ттула тухумрая, кIулли ряхра ни­ кирайн дияннинсса ппухълуннал цIардугу. Ттаттал ттаттал ттатта – Мам­ ма. Ттаттал ттатта Буйдалав (1834 ш.) Бусласаврийн бувну жяматрал дянив мунал диркIун дур хъунна­ сса авторитет. Ттаттал ттатта – ХIусайн (18511941) АцIния ххюра шинал му­ тталий ва зий ивкIун ур шяра­ валлил юзбашину. Ттун дахьа­ сса дакIний дур мунал сурат, му ивкIусса чIумал ттун диркIун дур кIира шин ва дачIи. Ттатта – ХIажи (1882-1957 ш.ш.). Мунал ттун бувгьуссар бу­ ттал кIантту. Мунайхчин ттун ххи­ ра хьуна захIматгу, ттуйн мунал чайва «ва захIматрал мархха ур» увкуну. Ппу – Буйдалав (1910—1944 ш.ш.) Му лавгуна дяъвилийн. МакIра кунма дакIний бур ппу а­ ьрайн тIайла уклай бивкIсса куц, му чIумал ттун шавай дия шанна шин. Талай ивкIссар Кьиблалул фронтрал 44-мур Армиялуву. Бивт­ ссар цIанихну талатаврил ххуллу­ гу, тархъан буллай ивкIссар Моз­ док, Батайск, Ростов-на-Дону, Та­ ганрог, Мелитополь. Мунал жан­ гу дуллуссар Днепр нех лахълай нанисса ппурттуву, 1944-ку шинал дайдихьулий. Мунаясса махъвамахъсса чагъар бувкIун бивкIссар 1943-ку шинал декабрь зурул 23нний. Ростов душманнаща тархъан буллалисса чIумал, буттал тIайла бувккун бия Лакрал райондалул захIматкашнайнсса чагъар, фрон­ трансса кумагран ца хIарачат ххи­ ну зузияра тIисса оьвчаврищалсса. Му чагъар бивщунугу бивкIссар райондалул «Ххяхха баргъ» тIисса кказитрай. Ттул хъунама уссу – Аьби­ ди (1936-1999 шш.) . Дагъусттан­ най машгьурсса ишккаккуя, Зий ивкIссар учительну, завучну Гим­ риллал ва Щаржавуллал школар­ ттай, Министртурал Советрал ап­ паратрай, Республикалул каялув­ читурал кумагчину, Верховный Совет­рал давурттал каялувчину – ххаллилсса профессионал. -Ттун тачIаврагу диял къашай чIун. ЭлмулуцIунсса даву, педа­ гогнал даву, чIярусса жяматий­ сса давуртту, ичIувасса мурадру миннун хъуннасса чIун аьркинну дикIай. ТIайлассар, дур ца ххассал­ шиву – шаппасса циняв къайгъурду ласай ттул кулпатрал цийнма. 11. Вила оьрмулуву хъинну ххирасса кIантту бувгьусса шама инсаннал цIа? -Ттул оьрмулуву ляличIиссава кIантту бувгьусса инсанталну хъа­ нахъиссар нину, уссу ва ттулла щарсса. 12. Винма ххуй бизайсса хъа- митайпалул сурат? Ттула оьрмулул дус. 13. Вина кьамулсса чув ади- минал сурат? Буйдалавл арс Арсен ХIусайнов Угу-увну, хъунагу хьуну ур Лаккуй, ЧукIуннал шяраву. Був­ ккуну бур Москавуллал авиациялул институтрал аспирантура. Дурурччуну дур докторнал диссертация. Ванал кIунттила дур­ ккун дур 200-нния лирчусса элмийсса давурт­ ту, миннувух монографиярттугу, учебникругу, элмийсса статьярттугу автор хIисаврайсса ацIрахъул изобретениярттугу. Обороналул ва мюхчаншиврул академиялул академик, РАРАН академиялул советник. АьФ-лул лахъсса профессиональный дук­ каврил ХIурмат лавайсса зузала, профессор. Хъинну агьамсса ва хъунисса бур ванал бартбигьлагьис­ са жяматийсса къуллугъругу. Махъсса 25 шинал мутталий Арсен ХIусайнов хъинну тIайлабацIу буну зий ур «Да­гъусттан» Москавуллал культуралул центрданул Президентну. Ппу Буйдалав «Илчилул» кутIа суаллахьхьунсса жавабру «Жула жагьилтурал яла хъунмур приоритетну ччива дуккаврил культ» Машаллагь, ттунгу, ттул оьр­ чIанг­ уоьрмулувуэбратрансса,цаха лащан хIарачат буллансса чан­сса бакъар. Аллагьнал кабакьирча, ттул бур хъунмасса гъирагу, хиялгу, ттула тухумрал тарих цачIун бувну, ца чIиви-хъунсса жуж чичинсса. 3. Инсаннал хасиятраву винна яла ккарккун къаччимур лишан? -Инсан аххаву. 4. Вила оьрмулуву яла алши бакъамур шин? -Яла захIматми шиннугу на ккалли дара ттунма яла ххирасса инсантал чIун дияннинма дуни­ яллия лавгсса шинну - нину Аьи­ шат (58 шинаву), уссу – Аьбиди (62 шинаву). 5. Яла алши бумур шин? -Ттула душ ташулул хьусса 1997ку шин ва арснан хъатIи бувсса 2018 шин. 6. ВичIара циксса арцу хьу- кун, дигьаларгун дикIанссия вил дакI? -Арцу тачIаврагу диял хъа­ най къадикIайнуккар, дуссаксса ялагу ччан дикIайсса хасият дур инсаннал. На тачIаввагу, шайкъашай бувну, чIярусса арцу лякъ­ ин хIарачат буллай къаивкIссара. Цала захIматрацIух ва бюхъулуцIух хIалалну ляркъумунилли инсан­ нал дакI паракьатну ядайсса. Ттун чIявуну цIими шай тай олигархту­ рай, хIат дакъа чIярусса хъусгу ххяп дурну, яла нигьал ва ццахлил дянив ялапар хъанахъисса, закон­ нал ялув зурзу тIийнма заназисса. Арцул аьдадгу диялсса душиврун ккалли бара, агарда миннуцIух, тту­ ла кулпатгу ябувну, оьрмулул дя­ нивсса шартIругу дуруччин бюхъ­ лай бухьурча. 7. Инсаннал тахсирдавасса цу- мур тахсир хьунссия вища бигьану багъишла битан? -ХатIалийсса тахсир. 8. Бувагу къабитан? -Банна тIий бувсса оьбала. 9. Ссан диял къашай вил чIун? -Совет Союзрал кIийла Вири­ чу, летчик-испытатель АхIмадХан Султан. 14. Агарда бюхъайсса бивкI­ ссания, инава ци кIанттай, ци чIумал увну ва ци билаятрай яхъа­ най ччива вин? -Ттула буттал шяраву ЧукIнав, Лакку кIанттай, Дагъусттаннай. 15. Ссаяту бикIай вил яла хъунм­ ур пахру? -На пахрулий уссара тту­ ла ппухълунная, нитти-буттая, оьрчIая, оьрчIал оьрчIая. Нагу, ттул кулпатгу ххишала бакъа ря­ зину буссару, 50 шинал лахъишив­ рий Москавлив яхъанайгу бунува, ичIура жущара дуруччин бювхъу­ ну тIий жула зунт­ тал, Дагъусттан­ нал ххуйшивуртту, душнилгу, арс­ налгу ташурду жулаламиннал дя­ нивсса хьуну тIий. 16. Цукунсса дур вил вияту- расса къарязишиву? -Ттун къаоькки дизай ттула ха­ сиятрал язи-язими лишанну. 17. Яла къаххирамур дукра? -Ттул дакъассар къаххирасса дукра, дукралий на хъихъисса акъа­ ссара. Гъирарай дукара ттула кул­ патралгу, душнилгу, арснал щар­ нилгу дурмур. 18. Яла ххирамур дукра? -МечIал, щюлли урттул ххункI­ ру, лакку гьавккури, ккунукрал ххункIру букара ца иштахI ххи­ шалану. 19. СсаятуссабикIайялахъун- мамур хIучI? -Дяъвилул нигьачIин, террорда­ нул актру ва цичIав тахсир бакъа­ сса инсантурал чулухуннайсса агрессияртту. 20.Хьуссарив вил оьрмулуву винна инара ттинин багъишла ри- тан къахъанахъисса къел? -Ттущара ттунна багъишла ри­ тан къахьунсса къел хьусса ххай акъара. Так дакIниву ливчIун бур, сагъну дунура, ттулла ниттих аьр­ кинссаксса къулагъас дан къар­ хьуннихха тIисса асар. 21. Лавгсса заманардавасса цIанихсса инсантуравасса цуманащал хьунаакьин ччива вин? -Ччива хьунаакьин ттула ту­ хумрал бакIнясаврайсса бутталгу, ниттилгу лякьлуйхсса ппухълун­ нащал. 22. Цукунсса бур, вил пикри- лий, лакрал миллатрал яла хъунмур буруккин, цукунсса бур мунил ялун бучIантIимур? -Лакрал хIакьинусса ца яла къювуми, ялув бацIан аьркин­ Нину Аьишат ми масъаларттуну, ттул пикрилий ккалли хъанай бур: -ниттил маз, миллатрал культу­ ра, аьдатру ядаву; -лябукку буну зузи даву инфра­ структура, шяраваллавунсса ххул­ лурду багьайсса куццуй баву, газ буцаву, фермертурал мюрщи хо­ зяйствартту зузи даву, инсантуран зунсса кIанттурду хьун баву, соци­ ал журалул, туризмалул ва культу­ ралул объектру зузи даву; -кIулшивуртту ласласаву ва жа­ гьилтал буттал кIанттухсса ччаву ххину тарбия буллалаву. Зунттал кIанттайсса район­ нахсса, кIиккусса агьалинал багьубизу буруччавнрихсса къулагъас (республикалулгу, федералданул­ гу) дикIан аьркинссар муданнасса ва асар хьунсса. На дакI дарцIуну ура, жула буттал аьрщарайсса тIабиаьтрал ххуй-ххаллилшивугу, марцIсса гьавагу, экологиялул узданшивугу хIисавравун лар­ сун, жула Лакку билаятгу утта буккантIишиврий, кIанивун цIусса рухI дучIантIишиврий. Гьаксса ччива му мурад жула оьр­м­ улийва бартлаглай байбив­ хьуну. 23. Ци дахчилай дур хIакьину Дагъусттаннахун, цил аьнтIикIасса кIанттун ва надирсса миллатир­ ттан лавхьхьуну, ххуйнугу, ххаллилнугу ялапар хъананшиврул? -Дахчилачиминнул яла хьхьи­ чIунмину дур: -кадрардал гъургъаза, хаснува каялувчитурал дянивсса; -дакъашиву лябукку буну хьхьичIуннай нани дансса аьщуйн щусса программартту; -бакIрая ччаннайн дияннин коррупция; -чиновниктал чантI увкусса бакъашиву ва миннал даврил ялув кьянкьасса контроль бакъашиву. Цила аьнтIикIасса кIанттул ххуй-хъиншивурттугу, тIабиаьтрал ва инсантурал ресурсгу хIисавравун ларсун, бакI буну ялапар хъанарча, Дагъусттан чара бакъа би­кIант­ Iиссия Аьрасатнал регионнал дя­ нив ца яла хьхьичIунмурну. ХIадур бувссар Р. Башаевлул

[close]

p. 13

2 ноябрь 2018 ш. ilchi@rambler.ru ilchi.info №44 (1950) 13 Андриана Аьбдуллаева Сяидлул ппу Шапиюллагь бусса оьрмулий Лакрал театрда­ нуву зий ивкIун ур. Ххуйну би­ щайсса бивкIун бур гармон, ман­ долина, дачIу. Ххуйну учайсса бивкIун бур балай. КIулминнал бусласимунийн бувну, ванал хъинну бюхттулсса, тIааьнсса такьва дусса чIу бивкIун бур. Шапиюллагьлул уссу-цIадурксса музыкант Зулпукьар Гъумук Пи­ онертурал къатлуву зий ивкIун ур, оьрчIан гармонь, мандолина, дачIу рищун лахьхьин буллай. Шапиюллагьлул ва Зулпу­ кьардул буттал бутталгу бищай­ сса бивкIун бур щютIуххи, ба­ ламантту. Му та заманнай Чар­ гаснаву ивкIун ур хъус ляхъ­ лай. Лак­ куя бувкIсса циняв – ххала­кки, бурши, чIурттащи, ххюлу­ссун вайнначIа батIайсса бивкIун бур. Ванал щютIуххи, баламантту бишлай, цинявп­ па къавтIий, балай тIий, тяхъа­ шивуртту дай­сса диркIун дур. Мичча лавхьхьуну бур Зулпу­ кьардунгу. Ххишалдаран ва­ нан кулпатгу музыкантътурал агьулданиясса багьну бур. Щар­ нил ппу, ШавкIратусса Ися, му­ нал чIивима уссу ХIасанхIусайн ххуйсса гармунчитал бивкIун бур. Буттахъал чулухассагу, ниттихъал чулухассагу гьу­ нар буллусса Зулпукьардул арс ХIасанхIусайнгу ляличIинува магьирсса гармунчи ур. «Лезгин­ ка» ансамбльдануву зий ­уссар. Ва ДР-лул лайкь хьусса арти­ стри. Вана укунсса бур Дибиров­ хъал агьлу-авлад. - Оьтту-ттурчIавух буллу­ хьунссия, ттувугу оьрчIнийва гъи­ра бикIайва музыкалух. Бири-биривний, чIирай, чарий, ттуйв­ а бияла бакъа дачIу риш­ лай лякъайвав. Амма буттал ттун лахьхьин бансса, ттущал щяикIансса чIун къадикIайва, таний артистал бахьтта щархъа­ вух занай бикIайва, - тIий, бус­ лай ур Сяид. 11-12 шинаву ва занан ивкIун ур Пионертурал къатлувун буттауссийчIан. Ччяни лавхьхьуну бур ци­ нявппагу инструментирттай бишлан. Шяраву 8 классгу къуртал бувну, Сяид увкIун ур Каспий­ скалийн. Зун ивкIун ур заво­ драй. Миккува къуртал бувну бур ОТО-лул (отдел техническо­ го обучения) курсругу. КIира-шанна шинава аьра­ луннаву къуллугъ бан лавгун ур. Ва армиягу лавхъун увкIсса чIумал Лакрал театр Гъумучату Буйнакскалийн бивзун бур. Ся­ идгу Щурагьун ивзун, агрегат заводрай зун ивкIун ур. Амма хъунма хIал къавхьуну театрда­ нул ва цачIана увцуну ур. Ми­кку музыкалул бутIуй каялувшиву дуллай ивкIун ур кIира шинай. Зий хъунмасса хIал къабарчагу, театрданул цила аьш кьариртун дур ванал оьрмулуву. Цала оьр­ мулул дус Зулпатгу ванан те­ атр савав хьуну бакIрайн багь­ ну бур. Театрданущал щархъа­ вух заназисса Сяидлун Ххюлус­ мав увкIсса чIумал сахIибулхайр дусса Зулпатлуй ябавцIуну бур. Вайннал ташугу тIайлабацIусса хьуну бур. 1975 шинал Щурагь аьрщи сукку хьусса чIумал, Сяид кул­ патращал Каспийскалийн ив­ зун ур. Увххун ур «Дагдизель» за­ Бусравминная Яхьуннав зул цIагу, сянатгу Нажагьсса бухьунссар лакраву музыкантътал Дибировхъая къабавсса, къакIулсса. Шяраваллавусса хьхьичIмур никирал инсантуран хъиннува дакIний бухьунссар вайннал зюннавдачIулул чIюлу бувсса хъатIив-мажлисру. Ва гьунаргу Дибировхъал агьулдануву ирсирай най бур. Вай гьантрай ттул ихтилат хьунни чIярусса шиннардий Кас­ пийскалий ялапар хъанахъисса, шагьрулул магьирлугърал оьр­ мулуву хъуннасса гьурттушинна дурсса ва дуллалисса Дибиров Сяидлущал. Махъа наниминнаву­ гу зюннав бищун ла­ хьхьин ччисса бакъар. Укун­сса инструмент бивкIссар тIисса дара­ жалийн багьанссару та-бунугу тIий икIара. Ва бивчIан къаби­ тан махъа нанимин­ нан ва бищунсса гъи­ ра бикIан аьркинни, тIий ур Сяид. Кулпат Зулпатлущал Сяид Дибиров - Музыка ттул оьтту-ттурчIаву бур. Му кьабитан шайсса зат бакъар. Ссаха зий ухьурчагу му­ зыка ттущал буссар. ХъатIайнмажлисирттайнгу лагара оьвку­ Акун, - тIий ур Сяид. диминал оьрмулуву чIя­ вусса затру хъар шай хъа­ митайпалийн, ванил тIул-тIа­ биаьтрал, усттаршиврул бия­ Душнил арс Рамазаннущал Руслан Кьурбанов, КПРФ-рал партиялул минифутболданул командалухлу ттуплий уклай уссар водрай зун. АрхIала зий ивкIун ур Каспийскаллал Культуралул Дворецравугу, Художествалул самодеятельностьрал давриву гьурттушинна дуллай. Зий унува Сяидлул къуртал бувну бур Ростоврай тепловой ва холодильный оборудования­ лул курсру. Ми къуртал байхту, ва увцу­ ну ур зун Дагторгтехника тIисса организациялийн. ЧIяруми шин­ нугу (пенсиялийн укканнин) микку ларгун дур. КIира-шанна касму дусса, муницIуна цала даву дагьайкун дан ччисса, цая­ ра тIалавшинна хъуннасса Сяид чув-ухьурчагу тIалавну ва бус­ равну ивкIун ур. Сайки кьура шин дурну дур ванал музыкалул ва хореографиялул образова­ тельный интернатрай концерт­ мейстерну зий. Каспийскалий Аьрасатнал халкьуннал аслийс­ са культуралул центр тIитIайхту, шикку зун увцуну ур. ла хъунмасса бикIай. ДакIнил лавсъсса давриха зун­сса гъи­ рагу, гьавасгу буручлай, Саэд­ лул чIарав мудангу бивкIун бур ххаллилсса кулпат. Цаннан ца бувчIлай, нахIу-хIалимну цачIу оьрму бутлай вайннал 48 шин хьуну дур. Ххуйсса тарбиягу дул­ луну, цала-цала оьрмулул ххул­ лийн бивчуну бур шанма оьрчI. Сяидлул ва Зулпатлул хIа­ кьинусса хъунмур ххариши­ ву дур тIайлабавцIусса оьрчIал оьрчIая. Хъунмур душнил арс, 25 шинавусса Руслан Кьурбанов, КПРФ-рал (Зюгановлул пар­ тиялул) командалуву минифут­ болданий уклай, хъинну бус­ равну ур. Ва Москавуллал областьрал яла хьхьичIунма бомбардирнан ккалли увну ур. МЧС-рал акаде­ мия къуртал бувну, лейтенант­ нал чин ларсун дур. ЦIанакул Москавуллал физкультуралул институтраву дуклай ур. 17 ши­ навусса ванал чIивима уссу Кьурбангу мукуна футболданий уклай ур ЦСКА-луву. Арснал­ ми оьрчIругу спортрахун багь­ сса бур. ЧIивимур душнил арс цIана 9-мур классраву дуклай ур. Мос­ кавлив дуклан гьансса, програм­ Имист хьунсса пикрилий ур. хтилат къуртал шайх­ ту, Сяидлул ккаккан бун­ ни ттун мугъаятну ябуллалисса циняв­ппагу цала инструментру. Ттул хIурматран бивщунни зюн­ нав ва кларнетгу. - Бищун лахьхьин яла цу­ мур инструмент захIматссар? цIухлай бура Сяидлухь. – Клар­ нет захIматссар лахьхьин, таний чIярусса клавишру дур. Амма кларнетраяргу захIматссар зюннав бищаву. Зюннав ба­ гьан бан, ванийн ппеллу бан хъинну захIматссар. Му бансса чIахIагу лякъин, бувчIин кIулну бикIан аьркинссар. Ччимуния къашайс­ сар. Укунс­ са инстру­ мент бивкIссар тIисса даража­ лийн багьанссару та-бунугу тIий икIара. Ва бивчIан къабитан махъа наниминнан ва бищунсса гъира бикIан аьркинни, - тIий ур Сяид. Ванан пикри бур цIана му­ зыкалул школалийн заназисса цала арснал оьрчIан - чIивима Сяидлун лахьхьин бан зюннав бищун. ЦIана ва гармонь-дачIу ри­ щун лахьлай ур. Цахъи хъуна хьувкун зюннав бищунгу ла­ хьхьин банссар ттаттал. Буттахъая нанисса гьунар вайннавугу ялун личинссар тIий бура. Укун буслай бур ххаллилсса Дибировхъал кулпатрая чIярусса шиннардий вайннащал чIаххучIарах, хIала-гьурттуну яла­ пар хъанахъисса Вагьабова Ба­ шикар, Каспийскалийсса Да­ гъусттаннал халкьуннал аслий­ сса культуралул Центрданул ди­ ректор. - ЧIярусса шинну хьуссар жул Дибировхъащал ца кулпат кунма, кунначIан ку бухлай, куннал чIарав ку бацIлай, дандитанмунил маслихIат ккак­ лай яхъанай. Ттул ппу ччяни­ ва ивкIунни. Буттан кIанай авцIуссар ттун Сяид. Жула учай­ ссар ххуйсса чIаххучу хъинссар, архсса гъанчунаяр куну. Гьари­ ца чулуха ххуйсса, хIал бавкьу­сса чIаххул бур. Ца ттущал бакъа­ ссагу, цинявннащалгу. Каспийскалий чансса бу­ хьунссар Сяид къакIулсса. Хо­ лодильник зия хьумагу ваначIан най уссар, хъатIий-мажлисрай зюннав, гармун, дачIу рищун аьркиннийгу ванайн оьвтIий бу­ ссар. Ванал кунма цила кIанийн багьан бувну ми бищун шайсса­ гу цучIав акъассар. ЦIанакул гьарзат электро­ никалийн кIурадаен дурну дур. Жулами инструментру биш­ лашийни, жулами балайрду тIутIийни иш цамур бикIай. Ми ляличIину асар шай, бюххай. Гьарица оьвкуначIан лавгун, инсаннал кьини лахъайссар Ся­ идлул. ЦачIанмагу бухху-букку чан къашайссар. ТIивтIунма буссар ссупра. Бисмиллагь къа­ бувну цучIав уккан къаитай­ ссар. Кагу, дакIгу тIиртIусса ин­ сантал бур. Вайннал оьрчIругу нину-ппу кунма инсантуращал хIал бавкьусса, аьчухсса дакIру дусса бур. Жун хъунмасса бахтти хьун­ ни укунсса чIаххул бакIрайн багьну, - тIий бур Башикар. Умуд бур хъирив нанисса никиралгу лайкьну дуруччин­ ссар Дибировхъал цIагу, сянат­ гу тIисса.

[close]

p. 14

14 №44 (1950) Подписка - 2019 ilchi@rambler.ru ilchi.info 2 ноябрь 2018 ш. ЧIун дунура, цIанава хъирив бивзун, цу­ манан ци ххуллий хIалуну бурив, чичара «Илчи» кказит. Ххирасса «Илчилул» буккулт! Баян буллай буру най душиву 2019 шинайнс­ са «Илчилул» подписка! Почталийх шинай чивчусса кказитрал багьа, жул пикр­ илий кIу бизансса бак­ ъар – 760 къуруш. Шинал мутталий зучIанма ниттил маз­ райсса ссайгъатну букIлантIисса ацIния рях­ ра лажиндарайсса лакку кказитрах дулунс­ са вай арцу цума-цаннангу чIяру дизан­сса да­ къахьунссар тIий буру. Вайннуяр ххюлийну ххишаласса арцу жура, хIайп къакуну, харж дару, цал щябивкIун, чIи­ ви-хъунсса аьшвашханалуву чIири-хъунсса ах­ ттайнсса дукан. «Дагпечатрал» киоскардай «Илчи» кказит шинайсса чичаврил багьа бур 366 къуруш. Ца исвагьисса ссайгъат кунма Утти «Илчи» кказит зуща чичин хъана­ хъиссар электрон журалий, «Почта России» сайтр­ айхчин (www.Pochta.ru). Шаппату къабувккун­ ма, кказит чичиншиврул аьркинссар шанна зат: -чичлачиманал адрес; -интернетращалсса дахIаву; -банкрал карточка. Мукунсса щаллушин­ на дакъасса къатта-къуш, контора, офис цIана на­ жагьсса бакъа бакъахьун­ ссар. Кказит чичин хьун­ тIиссар зула адресрай ягу зулва чIаравсса почталул отделениялийн, мажал хьувкун, ласаваншиврул. Махъ бакъа, хъунмас­ са ссайгъатну хьунтIиссар зулва нитти-буттахъан, гъан-маччаминнан, ду­ стуран мукун чивчусса «Илчи» кказит. «Илчи» чичин хьун­ тIиссар ца зуруя байбивхьуну (63 къ.), ряхва зуруйн бияннин (379 къ.). Электрон журалул «Илчи» кказит­рал ин­ декс: П7046. Чичара «Илчи» кказит: https://podpiska. pochta.ru/press/п7046 Шинал ккаккиялун лайкьну зий бур Ва шин дайдирхьуния шиннай республикалул МФЦ-рдай халкьуннан 1 млн.726 азаллий 282 хIаллихшинна дурну дур. Республикалул МФЦ-р­дал хъунмур идаралул пресс-служ­ балул бусаврийну, халкьунна­ ву яла тIалавмур хIаллихшинна дусса дур паспорт баймур, соци­ ал иширттансса чагъарду щал­ лу баймур ва аьрщи-хъуслил хIакъиравусса чагъардал щаллу­ шинна дайми хIаллихшиннарду. ХъунмурчIин ми хъанай дур Росреестрданийн, Минтруд­ райн, Минобрнаукалийн, Со­ циал страхованиялул фондрайн, Минсельхозрайн ва муниципа­ литетирттал къуллугъирттайн дагьайми хIаллихшиннарду. «2018 шин дайдирхьуния шиннай 296 азаллий 993 хIал­лих­ шинна дурну дур машан ларсъ­ сса аьрщарайнсса ягу къат­ луйнсса ихтияр дулавриву ва кадастрданул сияхIрайн лахъ­ ан бавриву, прописка/выпи­ ска даншиврул -87 азаллий 237 хIаллихшинна, оьрчIансса посо­ бия бишин -66 азаллий 803, па­ спорт бансса хIаллихшиннарду36 азаллий 518, оьрчIансса са­ дикравунсса сияхIрай бацIан35 азаллий 466 ва цаймигу»,- бувчIин бунни пресс-службалул пишакарнал. Шиккува кIицI лаган, респуб­ ликалул МФЦ-рдай хIакьинусса кьининийн агьалинан 400-ксса хIаллихшинна дувайссар. Ххуллурду бакьин буллан цичIав дахчинна дакъар ЦIана республикалий унгуунгуну ххуллурду, кучарду бакьин буллалисса «Мюхчан­сса ва ххуйсса ххуллурду» тIисса фе­ дерал программалул лагрулийсса давуртту щуруй дур. Вай давурт­ тал аьмсса тагьарданун хасъсса батIаву хьунни уттиг­ ъанну ДРлул ХIукуматрал председатель­ нал хъиривчу Рамазан Жяъп­ паров, ДР-лул транспортрал ва ххуллурдал хозяйствалул ми­ нистр Ширухан ХIажимурадов ва АьФ-лул Ххуллурдал аген­ ствалул каялувшиннагу гьурт­ тусса. Хъунмур ихтилат шикку хьунни МахIачкъалаллал агло­ мирациялия ва республикалул транспортрал инфраструктура цIудуккан даврия. Рамазан Жяъппаровлул бу­ саврийну, МахIачкъалаллал агломирациялул давуртту да­ чин дан цIана дахчинсса цичIав дакъас­ са дур, гьарца ятIап сар­ гъунну, низамрай най дусса дур. «Зий буссар ххуллурдай кка­ ккан бувсса графикрайн бувну. Вайннущал архIал чагъардацIун дархIумур давугу низамрай най дуссар»,- кIицI буллай ур ва. Къуллугъчитурал бусаврий­ ну, хъуншагьрулул агломира­ циялиясса ва цаймигу ххуллур­ ду бакьин буллалисса давуртта­ ясса аьмсса информация бусса бур ДР-лул Минтрансрал сай­ трай. Масалдаран, 2019 ши­ нал республикалий 3 хъун ххул­ лу бакьин буллалисса давуртту дайдишинтIий бур. Октябрьданул байбихьулий МахIачкъалаллал школарттай ва оьрчIал садикирттаву хъинну гурну ва тяхъану кIицI лаглай бия гьар шинах дувайсса «Мусил ссутнил» шадлугъ. Мусил ссутнил гьунарду Ссутнил каникуллал хьунийн октябрьданул 25-нний хъун­ шагьрулул №61-мур школалий тIурча «Мусил ссут-2018» кон­ курсрал финал хьунни. Ва дия мяйжаннугу шинал чIуннардиву ца яла авадансса, ахънилсриахъулссаннул буллугъсса ссут­ нил байран. Шадлугърал фи­ налданий гьурттуну бия шагь­ рулул 12 школа. Тамашачиту­ ран ва жюрилул кьиматран дук­ лаки оьрчIал хIадур дурну дия чIявусса гьунардал программакъавтIавурттая ва балайрдая тIайла хьуну, оьрчIал цала ка­ руннил дурсса экибанардайн ва аппликациярттайн дияннин. Конкурсрал лагрулий «Балай», «КъавтIаву», «Костюм» тIисса ва цаймигу гьунардал номина­ цияртту дия. ОьрчIаясса жюри­ лул тIалавшиннагу дия хьуссак­ сса буниялану артистизмгу ишла дурну, сахIналий цала гьунарду ккаккан бан. «Костюм» тIисса номинациялул тIалавшиннамур дия тIабиаьтравасса затру ишла дурну ссутнил зумунусса лаххиликкия дуван. ОьрчIалгу ва иши­ раву хъис ссалкIуй мяш къавхьу­ ну, кьаркьсса урттуя тIайла хьу­ ну, мурхьирал ккирттайн биян­ нин дуцири затру ишла дурну дия. Къабигьану бия жюрилун­ гу ва гьавасрал ва асардал му­ гьалттува яла лайкьми гьуртту­ читал язи бугьан. Ахиргу 1-мур кIанттун лайкь хьуна №38 шко­ лалул дуклаки оьрчIру; 2-мур кIану кIибавчIуна кIива школа­ лул -№37 ва № 2 школарттал; 3 кIанугу кIибавчIуна №9 ва №36 школарттал. ХIадур бувссар З.АьбдурахIмановал

[close]

p. 15

2 ноябрь 2018 ш. ilchi@rambler.ru ilchi.info №44 (1950) 15 Жижара АбутIалиблул душ Шяпиева Татьяна Октябрь зурул 25-нний, оьр­ мулул 69 шинаву, аьпалухьхьун лавгунни буттал шяравалугу, ла­ кку миллатгу ххирасса, дакI-аьмал хъинсса, цила лагма-ялттунащал хIал бавкьусса, цуппа кIулначIа хIурмат бусса Шяпиева Татьяна. Бувну бур Татьяна 1949 шинал ЧIяйннал шяраву Буттал кIанттул цIанийсса дяъвилул участник, ин­ валид АбутIалиблул ва Дагъуст­ таннал лайкь хьус­ са учительни­ ца Асбатлул кулпатраву. ЧIяйннал дянивмур дара­ жалул школагу ххуйсса кьима­ тирттащал къуртал бувну, дук­ лан бувххун бур 1967-ку шинал Дагъусттаннал университетрал технологиялул факультетрайн ва хьхьичIунну му къуртал був­ ну бур 1972-ку шинал. Вара ши­ нал тIайла бувккун бур зун Мол­ давиянавун. Бандеры шагьрулий консервный заводрал инженертехнологну зий бивкIун бур. Цаппара шиннардива ташу бувну, Бухара шагьрулийн гьан багьну бур. Зун бивкIун бур цал Бухардал пиво дай заводрал инженер-технологну, яла Бухар­ дал областьрайсса «Водоканал» организациялий цал экономист­ ну, отделданул хъунмурну, яла хъунма экономистнал къуллугъ­ рай. Лайкь хьуну бур чIярусса на­ градарттан, бахшиширттан. Ва бур, «ЗахIматрал ветеран», ДРлул лайкь хьусса экономист. Вайннал кулпатран ххи­ рая хъамал, маччами, дус-их­ тивартал. Татьянал ччаннай бацIан бувну бур цила ласнащал шан­ ма оьрчI ва кIива душ. Вайнна­ вугу дур нитти-буттал куннасса жула улклухсса ччаву. Ххаллил­ ну кIулли лакку маз, шяравал­ лил, Дагъусттаннал багьу-бизу, мяърипат. Вай махъсса кIира шинал му­ тталий ласгу, нинугу оьрмулуцIа хьуну, цуппагу захIматсса аза­ руннил къашавай хьуну бу­ ссия Татьяна. Ванил бивкIулул кьурчIишиву кIидачIлай, дакIних­ тунусса жижара буллай буру оьрчIахь: Рамазаннухь, Расул­ лухь, МахIаммадрамазаннухь, душваврахь: ПатIиматлухь, Лайлихь, уссурс­ суннахь: Вале­ рийхь, Мустангирдухь, Аслан­ нухь, Кариннухь, Гульжагьрахь, ПатIиматлухь, ссурахъал Сама­ ниятлухь, Шамиллухь. Цил гьав нурданул дуцIиннав, ванин бакъамур оьрчIан булун­ нав, барачат махъ ливчIун ля­ къиннав. ЧIяйннал жямат, дус-ихтивартал Хъунмасса барчаллагь тIий буру жу ЧIятусса АбутIалиблул ва Асбатлул оьрчIал, оьрчIал оьрчIал чулуха, жула ххирасса ссу Шяпиева Татьяна оьрмулул махъва-махъсса ххуллийн тIайла буклай бивкIсса ххаллилсса ЧIяйннал шяраваллил жяматрахь, жула лак­ рал арсурваврахь ва душваврахь, кьурчIишиву кIидачIин бувкIсса Каспийскаллал, Щурагьиял, Къизлардал, Гьанжиллал жяматрахь, Москавлия, Питердая, Дарбантлия, Бухаралия, Лакрал ва Ккуллал районнал щархъая бувкIсса хъамаллурахь, гъан-маччанахь. Яраппий зул къатраву ххаримур бакъа къахьуннав, зухьхьунна цIуллушиву дулуннав, зул ужагъирттай барачат бишиннав. Амин! Жугу зуха дуаьлийсса ЧIятусса АбутIалибхъал ва Шяпихъал кулпатру Хъуннасса кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру жула зузала Исмяилова Сагъиратлухь, ванил аьзизсса арснал оьрчI, чIун дакъасса бивкIулул жуятува личIи аврийн бувну. Цал гьав нур­ данул дуцIиннав, махънал оьрмурдай барачат бишиннав. Ва дард духIансса ссавур Аллагьнал зухьхьун дулуннав. «Илчи» кказитрал зузалт ДакIнихтуну кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру Да­ выдов Мирзахь ванал ссу Майсарат аьпалул шаврин бувну. Цил бунагьирттал аьпа баннав, алжаннул къапурду тIивтIуну лякъиннав. Махънахьхьун цIуллушиву дулун­ нав. «Илчи» кказитрал зузалт Хъуннасса кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру Щам­ халлул арс Давыдов Мирзахь ванал аьзизсса ссу Майсарат жуятува личIи шаврин бувну. Цил рухI хъинний дишиннав. Ал­ жаннул ххари баннав. Махънал оьрмурдай барачат бишиннав. Дустал, даврил уртакьтал Баян «Илчилул» редакциялий бахлай буссар Эса А­ ьбдуллаевлул «Лакку мазрал ва оьрус мазрал словарь». Багьа 2000 къ. ДакIнийн бутанну Миллатрал вилаххав цIу лещан къаритансса ххуллийх лавгсса Жул цинявннал дакIурдиву ливчIсса Мариян… ДакI хъюлчай учин дуллалисса сурат: Марияннул ласнал ссу ванил гьаттай. Ва суратрайн ящайхтува бувчIлай бур Мариян ласнал ляхъиндалун цуксса ххирану буссарив. КъакIулли нава ва лахIза суратрай загьир баву тIайлассарив, къатIайлассарив, амма къювулияр ччаву ялтту дуклакисса лахIза ккаккан бувансса мурад бухьукун, тIайлану бувчIинссар, ялтту бучIанссар тIий бура. ПатIимат Рамазанова Вана Мариян Илиясова ду­ нияллия лавгунгу гьун­ ттий- сара шин хъанай. Ванил гьаттай гьайкал тIитIлатIисса кьини, тIутIавун дахьларгсса гьаттахгу буруглай, укунсса иширал ялувгу пикри буллай бивкIра: Мариян бувччунни Читтурав. Ттун къакIулли ва ва­ нил ласнал, арсурваврал, душ­ нил мурад бивкIссарив, ягу Ма­ рияннун цинма укун ччиссия куну дурсса давурив. Цичулий­ гу, гьамин Читтурав гьав нясив шавривугу дур куртIсса мяъна­ гу, хIисавгу. Дазу дакъа бу­ттал шяравалу ГьунчIукьатIи ва шя­ раваллил агьлу ххирасса Ма­ риян, аслийсса зунттал аристо­ кратка кунма ласнал ляхъинда­ лул ва шяраваллил жяматрал дя­ нив хIурмат лахъсса инсан бия. Абадул ахиратравунсса ванил аьрххигу багьунни ласнал шя­ равун, вагу Марияннул махъ­ ра- махъмур уздансса тIулли. Ванил бувтсса оьрмулуцIунгу, багьу- бизулуцIунгу даркьусса тIулли. Сиражуттин Илиясов­ лул ляхъиндалул Марияннух­сса ччаву чIалай, кIайннал къюву асаргу хъанай, кIиккува гьанай бия бакIраву, цукун бюхттулсса дакIнил ва багьу- бизулул инсан бикIан аьркинни, вакссава лас­ нал ляхъиндалул хIурмат банну къуццу тIий бивкIсса, ласнахъ­ ал тухумрал дакIурдиву ливчIсса тIий. Цуппа Мариян цинявнна­ ла, цуппа кIулну бивкIцириннал дакIурдиву ливчIунни. КуртIну ва цIакьну. Чария жухва бакIрабакIрах, гьарцаннах цIитI бивкI­ сса Марияннул ярунниву ласна­ хъал хIурмат буну, чиваркIуннал кьимат буну яхъа­нахъияра тIисса аманат бусса хханссия. Рязий хьи­ яра: жулва ниттил нитти­хъалва мяърипатрал гьанулул ттарцIну диркIссар чиваркIуннал культ ду­ шиву. Мяърипат гьануну ларсун, чув адиминал хIурмат лахъну бу­ сса кулпатравугу, миллат­равугу, билаятрайгу адавгу личIиссар. Яла хъунмур дуаьгу, зукьлугу Мар­ ияннул бия, лявхъу дуниял­ лий лак лакну личIаннав тIисса. Дуллалицири давурттивгу му ххуттай­сса дия, ххуллугу милла­ трал вилаххавнсса бия. Милла­ трал вилаххав цIу лещан къари­ тансса ххуллийх найгу бия, яхIлий ва шавкьирай му ххуллугу бивту­ на. ЦIуницIа ванил гьав Читту­ рав нясив шаврийн занабикIлай, ва цири Марияннул жува нех дирхьуну Лаккуйн бурган бай­ сса тIий бивкIра. Ванил цила би­ ялалий къавхьусса иш бухьурча­ гума, къабюхъайссия ва иш укун тIайлабацIан Мариян къирият дусса, лакку аьрщарах эшкьи хьу­ сса къабивкIссания! Тарихравун Марияннул цIа дагьантIишиву ва дагьнура душиву танил дуллай байбивхьу­сса цалчинсса давурт­ таватура чIалай дия, личIину куртI къа­хъанай ялттува яби­ тарчагу. Цила чIумал, миллат­ ран гьарцагу чулуха къабигьа­ Мариян Илиясовал аьпалун КIушиву вай мукъурттил Угьлищал личлачисса, Вих хъанай бакъанугу, Ина бакъассар тIисса. Интнил кьанкь рирщуну махъ Дукканххива дараччи, Интгу чIарах дурккунни Яру, дакI луглай дуна. Мариян тIи дараччи Дакъар ххяхлай лухччиний, Гьану цIакьну бивз клуб Буссар вил цIа ларсун най. Щарний цIу-цIанпир байва, Аьркиннан кумаг байва, Вил чулуха бивт бургъил Жул дакIру гъили дайва. Алжаннул ххари баннав, Гьав нурданул дуцIиннав, Жул дакIурдиву мудан Буссара ина сагъну. ГьунчIукьатIрал школданучIасса «Дара­ ччи» клубрал коллектив сса ппурттуву, ина вай давурт­ тив дуллан аьркинс­ сара куну, «Дараччи» клубгу хIасул буван бувну, узданс­ са душругу лагма лаган бувну Заннал ка дургьуну тай давурттаха зузи бувхьунссия. Мариян Илиясова миллат чантI учин буллай, бусрав- барчаллагь­ рахгу къаялугьлай хъунмасса захIмат бихьлай бия. Дуллалиму­ нил мурад миллатрал цIа-кьини дюхъаннав тIисса бия. Бия Ма­ риянгу, мунил тарап дургьуми­ гу бюхъулий жулва дакIурдивун кьутIа тIий, жува чантI учин бан­ мур булларчагу, дуллалисса дав­ рил кьимат къакIулссагу, хIатта дуллалимур дащуй дихьлахьи­ сса виртталгу. Цавай аьвам­ ну цIаннайва ливчIсса, цавай­ рив- чаннал тIиму ххал къахьун мурчIи исултр­ ал дуллалисса, цавай тIурча дакIру хъуншив­ рул цIа дуванс­ са чувшиву цаву дакъасса.Мариянмур миллатран хъинбаларду буллан чялиш­ сса цIарал ччувччуну лавгунни. Дурмунин кьиматмур тарихрал аьдлулий бищай шинну ларгу­ кун. ДакI дарцIуну бивкIра та­ нийва, уттигу ялу-ялун цIакь хъанай бур вава пикри: чIярусса ххуй- ххуйсса давурттив дул­ лан, ххуй­сса кулпат, нину хьун дунияллий лявхъусса Мариян­ нул яла хъунмур буржгу, би­ гаргу бухьунссия хъуни- хъу­ нисса хъинбаларду миллат­ран буллансса, цуппагу, цанмагу чIалачIин дакъа ххирас­ са мил­ лат дунияллул гъунттуй ябу­ ван цищава шаймур буванс­ са. Ва давриву Марияннул бивхьу­ сса захIматран багьа бакъас­ сар. Аьл­тта чIалай бурхха жунма цинявннан , мазурдил хьхьири­ ву, глобализациялул дазу- зума дакъасса авлахърай ва багьа­ на, та савав хъанай, ццах бутан­ ну къия хъанай душиву ниттил мазрай. Шикку дакIнийн ба­ гьунни журналист, публицист Ислам Узаловлул аьлимчу Ися Аьбдуллаевлуйнсса аьчухсса чагъарданий увкумур: «ХIазран бакъахьунссар жува лакку маз­ райн ниттил маз учайсса». Ма­ риянгу ливчIунни дунияллий нит­ тил маз ххассал буван ка дул­ лайнува!

[close]

Comments

no comments yet