haft gobelinowy 6-2018

 

Embed or link this publication

Description

Nowy numer haftu gobelinowego

Popular Pages


p. 1

index 374067 Nr 6/2018 cena 7,90 z³ w tym 8% VAT ISSN 1643-7217 9 771643 721171 06 gobelin wed³ug obrazu Heywooda Hardy'ego – „Przeja¿d¿ka” Matka Boska Martwa natura Kotek Sceny zimowe

[close]

p. 2

NOWOSC! ZESTAWY DO OZDABIANIA KRYSZTA£KAMI Kreatywny nspaosróbelaks Bez kleju = Bez ba³aganu Efekt koñcowy: mieni¹ca siê kryszta³owym blaskiem praca Odpowiednie dla dzieci 8+ PROMOCdJlaA!oSsóTPbAA,RkKTtIóOEreTWsYa chetne spróbowac techniki wyklejania kryszta³kami -50% Zoinnbasatckrzounkkaatsrazdzfokiwlamy.pl 1 pakiet 6,45 12,90 art. DP-CCK - M&T2 W pakiecie: kartonik z kolorowym nadrukiem, rysik, zestaw dobranych kolorystycznie plastikowych krysztalków, tacka na krysztalki, wosk do rysika. Rozmiar 5,7 x 8,7 cm. art. DP-CCK-A5 ZESTAW DO WYKLEJENIA KRYSZTA£KAMI KARTEK OKOLICZNOŒCIOWYCH W sk³ad kompletu wchodz¹: samoprzylepna kartka, rysik, koperta, zestaw dobranych kolorystycznie plastikowych kryszta³ków, tacka na kryszta³ki, wosk do rysika. Gotowa kartka ma wype³niony kryszta³kami wybrany fragment. Rozmiar: 18 x 18 cm. Cena: 32,90 z³/zestaw. art. DP-CCK-A11 art. DP-CCK-A7 Nasza oferta równie¿ w sklepie internetowym 2 art. DP-CCK-A4 art. DP-CCK-A10 art. DP-CCK-A9 art. DP-CCK-A8

[close]

p. 3

Matka Boska Pompejañska Eloise Harriet Stannard GoŸdziki w szklanej wazie Gobelin o rozmiarach 30 x 40 cm opracowany na podstawie obrazu Eloise Harriet Stannard, angielskiej malarki tworz¹cej w drugiej po³owie XIX i na pocz¹tku XX wieku. Schemat prezentowanego wzoru zamieszczamy na stronach 12-15. Sophie Sperlich Kot ze wst¹¿k¹ Gobelin o rozmiarach 30 x 40 cm. Schemat prezentowanego wzoru zamieszczamy na stronach 10-13. Andreas Schelfhout Sceny zimowe Gobelin o rozmiarach 18 x 24 cm opracowany na podstawie obrazu, którego autork¹ jest Sophie Sperlich, dziewiêtnastowieczna malarka niemiecka. Schemat prezentowanego wzoru zamieszczamy na stronach 22-23. Heywood Hardy Poranna przeja¿d¿ka Gobelin o rozmiarach 40 x 50 cm opracowany na podstawie obrazu tworz¹cego w drugiej po³owie XIX i na pocz¹tku XX wieku angielskiego malarza – Heywooda Hardy'ego. Schemat prezentowanego wzoru zamieszczamy na stronach 4-9. Gobelin o rozmiarach 40 x 50 cm opracowany na podstawie fragmentu obrazu, którego autorem jest Andreas Schelfhout, dziewiêtnastowieczny malarz holenderski. Schemat prezentowanego wzoru zamieszczamy na stronach 16-21, a ofertê na kanwê ca³ego wzoru – na stronie 8. Prezentowane gobeliny wyszywamy pólkrzyzykiem, nierozdzielona mulina na kanwie o gestosci 40 oczek na 10 cm. ZESTAW DO WYKLEJENIA OBRAZU KRYSZTA£KAMI NOWOSC! art. DP-1567 art. DP-1565 art. DP-1568 art. DP-1566 W sk³ad kompletu wchodz¹: samoprzylepna kanwa z nadrukowanym wzorem, rysik, art. DP-1569 art. DP-1640 zestaw dobranych kolorystycznie plastikowych kryszta³ków, tacka na kryszta³ki, wosk do rysika. Gotowy obrazek w ca³oœci wype³niony kryszta³kami. Rozmiar 15 x 15 cm. Cena: 63,90 z³/zestaw. art. DP-1572 art. DP-1564 3

[close]

p. 4

drukowane kanwy gobelinowe 120 130 140 150 160 gêstoœæ 40 oczek na 10 cm Matka Boska Pompejañska Eloise Harriet Stannard GoŸdziki w szklanej wazie 3a 10 art. 3100 rozmiar 30 x 40 cm - 35,90 z³ art. 3097 rozmiar 30 x 40 cm - 35,90 z³ Andreas Schelfhout - Sceny zimowe (fragment) 20 30 art. 3102 rozmiar 40 x 50 cm - 52,90 z³ Andreas Schelfhout - Sceny zimowe 40 50 60 art. 3103 rozmiar 50 x 70 cm - 77,90 z³ Heywood Hardy Poranna przeja¿d¿ka Sophie Sperlich Kot ze wst¹¿k¹ 70 80 art. 3041 rozmiar 40 x 50 cm - 52,90 z³ art. 3104 rozmiar 18 x 24 cm 15,90 z³ na zamówienie wysylamy komplet nici (mulina lub retors) dobranych do wyszycia obrazów 90 Nasza oferta równie¿ w sklepie internetowym 100 8

[close]

p. 5

80 90 100 110 120 1b kolor 1 bia³y iloœæ motków numery kolorów muliny retors muliny lub retorsu DMC ANCHOR ARIADNA mat DMC 2 B5200 1 1500 BLANC 2 jasnoszary 2 415 234 1814 2415 10 3 4 szary ciemnoszary 2 414 235 1816 2414 1 413 236 1818 2413 5 czarny 2 310 403 1819 2310 6 20 7 b³êkitny jasnoniebieski 1 747 158 1610 2828 2 519 160 1611 2594 8 niebieski 1 826 162 1617 2826 9 ciemnoniebieski 1 824 148 1629 2824 10 30 11 granatowy b. jasnocielisty 1 823 127 1626 2823 1 3770 276 1765 2166 12 jasnocielisty 1 950 367 1754 2759 13 cielisty 1 3064 883 1752 2407 40 14 15 ciemnocielisty jasno³ososiowy 1 3772 936 1772 2632 1 353 6 1537 2353 16 ³ososiowy 1 352 9 1538 2351 17 50 18 czerwony jasno¿ó³ty 1 351 11 1553 2900 1 3078 292 1512 2745 19 ¿ó³ty 1 726 297 1506 2726 20 ciemno¿ó³ty 1 972 303 1510 2742 21 60 22 rudy ciemnobr¹zowy 1 300 352 1743 2400 1 938 380 1782 2938 23 ciemnobrunatny 1 839 1086 1762 2839 24 brunatny 2 841 1084 1763 2841 70 25 26 jasnobrunatny zielony 1 738 942 1777 2738 2 910 227 1681 2909 27 ciemnozielony 4 890 218 1689 2890 w tabeli podano iloœæ nici potrzebn¹ do wyszycia ca³ego gobelinu 80 1a 1b oferta na drukowan¹ kanwê 90 do prezentowanego obrazu na str. 8 (art. 3097) 2a 2b 100 Informacje i zamówienia telefoniczne: 56 662 39 79 od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8.00 - 16.00 110 11

[close]

p. 6

kanwy drukowane i kolorowe schematy graficzne kanwa o gêstoœci 40 oczek na 10 cm wed³ug Eugene'a Claude'a Martwa natura z dzbanem wina walizka na akcesoria NOWOŒÆ! ró¿any ogród art. 83006 wymiary: 40 x 24 x 12 cm, waga: 0,68 kg cena: 119,90 z³/sztuka 40 x 50 cm art. 2775 - kanwa drukowana - 52,90 art. 2775 S - schemat graficzny - 24,90 wed³ug Eloise Harriet Stannard Truskawki i ró¿e wed³ug Eugene'a Claude'a Martwa natura ze œliwkami Lekka walizka-organizer do przyborów na robótki rêczne. Wewn¹trz przegródki, kieszonki, poduszeczka na szpilki. Walizka ma podwójne dno. 24 x 30 cm 30 x 40 cm art. 2838 - kanwa drukowana - 35,90 art. 2838 S - schemat graficzny - 18,90 art. 2860 - kanwa drukowana - 25,90 art. 2860 S - schemat graficzny - 10,90 wed³ug Alfreda Arthura Brunela de Neuville'a Martwa natura 40 x 50 cm na zamówienie wysylamy komplet nici (mulina lub retors) dobranych do wyszycia obrazów wed³ug Alfreda Arthura Brunela de Neuville'a Martwa natura z truskawkami 24 x 30 cm 50 x 70 cm art. 2862 - kanwa drukowana - 52,90 art. 2862 S - schemat graficzny - 24,90 art. 2857 - kanwa drukowana - 25,90 art. 2857 S - schemat graficzny - 10,90 wed³ug szko³y francuskiej Martwa natura z kwiatami art. 2778 - kanwa drukowana - 77,90 art. 2778 S - schemat graficzny - 31,90 Nasza oferta równiez w sklepie internetowym 16 ZESTAWY Z PLASTIKOW¥ KANW¥ art. 5101 Zestawy do wyszywania œciegiem pó³krzy¿ykowym: plastikowa kanwa o gêstoœci 26 oczek na 10 cm, komplet dobranej kolorystycznie w³óczki akrylowej, schemat graficzny z instrukcj¹ oraz ig³¹. Rozmiar pude³ka: 13 x 12 x 12 cm. 1 zestaw Nasza oferta 49,90 równie¿ w sklepie internetowym art. 5103

[close]

p. 7

1b 80 90 100 110 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 kolor 1 bia³y iloœæ motków numery kolorów muliny retors muliny lub retorsu DMC ANCHOR ARIADNA mat DMC 3 B5200 1 1500 BLANC 2 jasnoszary 4 415 234 1814 2415 3 szary 1 414 235 1816 2414 4 ciemnoszary 1 413 236 1818 2413 5 czarny 2 310 403 1819 2310 6 jasnoszaroniebieski 1 775 975 1631 2933 7 szaroniebieski 6 932 920 1632 2932 8 ciemnoszaroniebieski 6 931 922 1637 2930 9 b. ciemnoszaroniebieski 2 930 1035 1638 2929 10 b³êkitny 5 747 158 1639 2828 11 niebieski 3 809 130 1615 2798 12 jasnoz³otobr¹zowy 1 612 853 1787 2613 13 z³otobr¹zowy 2 611 898 1792 2611 14 ciemnoz³otobr¹zowy 3 3781 1050 1808 2610 15 ¿ó³ty 1 3821 305 1509 2150 16 jasnorudy 1 436 363 1768 2738 17 rudy 1 301 349 1779 2767 18 ciemnorudy 1 300 352 1743 2400 19 b. ciemnorudy 3 938 380 1782 2938 w tabeli podano iloœæ nici potrzebn¹ do wyszycia ca³ego gobelinu 1a 2a 1b 2b 3a 3b oferta na drukowan¹ kanwê do prezentowanego obrazu na str. 8 (art. 3102) kanwy drukowane i kolorowe schematy graficzne kanwa o gêstoœci 40 oczek na 10 cm Œwiêta Rita 24 x 30 cm 30 x 40 cm art. 3037 - kanwa drukowana - 35,90 art. 3037 S - schemat graficzny - 18,90 Nasza oferta równiez w sklepie internetowym art. 3047 - kanwa drukowana - 25,90 art. 3047 S - schemat graficzny - 10,90 17

[close]

p. 8

10 20 30 40 50 60 70 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 PLECKI Z SUWAKIEM DO PODUSZKI rozmiar 44 x 44 cm Plecki zszywamy z wyhaftowan¹ kanw¹ i poduszka gotowa! art. 9000 – écru cena: 18,90 z³/sztuka art. 9901 – czarne cena: 18,90 z³/sztuka art. 9902 – granatowe cena: 18,90 z³/sztuka 22 WYPE£NIENIE DO PODUSZKI art. 81100 wype³nienie do poduszki z fizeliny i waty poliestrowej idealnie dopasowane do naszych poduszek rozmiar 40 x 40 cm cena: 11,90 z³/sztuka

[close]

p. 9

70 80 90 10 20 30 40 50 60 70 kolor 1 bia³y iloœæ motków numery kolorów muliny retors muliny lub retorsu DMC ANCHOR ARIADNA mat DMC 1 B5200 1 1500 BLANC 2 jasnoszary 1 415 234 1814 2415 3 szary 1 414 235 1816 2414 4 ciemnoszary 1 413 236 1818 2413 5 czarny 2 310 403 1819 2310 6 be¿owy 1 738 942 1795 2738 7 jasnobr¹zowy 1 436 363 1768 2767 8 br¹zowy 1 434 309 1779 2434 9 ciemnobr¹zowy 1 300 352 1743 2400 10 b. ciemnobr¹zowy 1 938 380 1782 2938 11 jasnozielony 1 907 255 1698 2907 12 zielony 1 701 226 1700 2905 13 ciemnozielony 1 3818 923 1682 2909 14 b. ciemnozielony 2 500 683 1674 2890 15 jasnoczerwony 1 351 11 1553 2350 16 czerwony 1 347 19 1542 2666 17 bordowy 1 815 1005 1557 2815 ZESTAWY DO WYSZYWANIA PODUSZEK ŒCIEGIEM KRZY¯YKOWYM W zestawie: drukowana kanwa gobelinowa o gêstoœci 18 oczek na 10 cm, komplet dobranej kolorystycznie w³óczki akrylowej, schemat graficzny oraz ig³a. Zestaw nie zawiera tkaniny na spód. Rozmiar wykoñczonej poduszki – 40 x 40 cm. Cena: 62,90 z³/zestaw. art. 9533 70 80 90 Wydawca: Anex-bis sp.j. Adres redakcji: ul. Grudzi¹dzka 140/142, 87-100 Toruñ, tel. 56 62 383 59, fax 56 66 280 08 Redaktor naczelny: Gra¿yna D¹browska © Copyright Anex-bis sp.j. 2018. Wszystkie wzory chronione s¹ prawami autorskimi i nie mog¹ byæ masowo powielane lub rozpowszechniane bez zgody wydawcy. Haft Gobelinowy mo¿e byæ rozprowadzany wy³¹cznie na podstawie pisemnej umowy z wydawc¹. Bezumowna sprzeda¿ czasopisma, w tym sprzeda¿ egzemplarzy archiwalnych po cenie innej ni¿ okreœlona przez wydawcê jest zagro¿ona odpowiedzialnoœci¹ karn¹. Jak zamawiaæ towary w sprzeda¿y wysy³kowej internetem telefonicznie 56 662 39 79 od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 8.00-16.00 art. 9526 art. 9048 art. 9046 Wiêcej wzorów w sklepie internetowym: art. 9172 23

[close]

p. 10

prenumerata na rok 2019 pe³ny pakiet prenumeraty na rok 2019 KRAM Z ROBÓTKAMI, HAFT GOBELINOWY, DODATEK SPECJALNY uka¿e siê razem 11 zeszytów tylko uka¿¹ siê 4 zeszyty tylko uka¿¹ siê 4 zeszyty tylko dodatek specjalny uka¿¹ siê 3 zeszyty Kolekcja na rok 2019 wraz z kalendarzem Pomys³y na Wielkanoc Pomys³y na Œwiêta Bo¿ego Narodzenia 93,90 z³ 35,60 z³ 31,60 z³ 26,70 z³ Dla prenumeratorów wszystkich tytu³ów przygotowaliœmy prezent w postaci zamieszczonego obok zestawu do wyszywania. Prezent wyœlemy wraz ze styczniowym zeszytem Kramu z Robótkami. Zamówione egzemplarze wysy³amy poczt¹ pod wskazany adres bez dodatkowych op³at. Jak zamawiaæ prenumeratê? przez internet: forma p³atnoœci: - przelew - karta p³atnicza wp³ata na nasze konto bankowe: Anex bis sp.j. ul. Grudzi¹dzka 140/142, 87-100 Toruñ nr konta: 21 1090 1506 0000 0000 5002 1439 Prosimy o podawanie dok³adnego adresu oraz tytu³u zamawianego czasopisma, a tak¿e o dokonywanie wp³at wy³¹cznie w kwocie odpowiadaj¹cej wybranemu tytu³owi i okresowi prenumeraty. telefonicznie: nr tel.: 56 662 39 79 Za pobraniem (do ceny pakietu prenumeraty doliczamy koszty pobrania 12,50 z³). Pierwszy zeszyt wyœlemy za pobraniem, a przy nastêpnych wysy³ka bez op³at. PREZENT DLA PRENUMERATORÓW „Sówka” zestaw do haftu krzy¿ykowego liczonego rozmiar obrazka – 10 x 10 cm W sk³ad zestawu wchodzi: szara kanwa aida, komplet muliny, drewniana ramka, ig³a oraz schemat graficzny do haftu liczonego. Prosimy o zamawianie prenumeraty do 21.12.2018 polecamy! OD 16 STYCZNIA do nabycia w kioskach i salonach prasy oraz w sklepie www.kokardka.pl nastêpny zeszyt Haftu Gobelinowego

[close]

Comments

no comments yet