Balatoni Futár 2018. október

 

Embed or link this publication

Description

Balatoni Futár 2018. október

Popular Pages


p. 1

2018. október utár Pályázati lehetőségek önkormányzatok számára Díszpolgári cím Veszeli Lajosnak Rövid élelmiszerlánc - tavasszal kezdik Festetics városok hévízi találkozója fotó: Zatkalik András Füredi időutazás

[close]

p. 2

Aktuális utár 2018. október Újabbb pályázati lehetőség a régió önkormányzatai számára Száznegyvenmillió forint áll a BFT rendelkezésére A Balaton Fejlesztési Tanács kiemelten fontosnak tartja a térség életében a fenntarthatóság kultúrájának megjelenését, mind az épített környezet, a természeti területek megóvása, kezelése, a lakosság életmód és szemlélet változása, az ember és a természet kapcsolatában. Ez a cél jelenik meg a térség hosszú távú Fejlesztési Programjában is: „A Balaton térsége az egyedülálló természetes környezetben, az egészséget és a fenntarthatóságot kiemelten kezelő, a környezetkímélő technológiák alkalmazásának széles körű elterjedését támogató és ennek következtében lakói és vendégei számára magas minőségű környezetet biztosító térséggé kíván válni.” A koncepció megvalósításának érdekében településfejlesztési beruházások támogatására írt ki pályázatot a Balaton Fejlesztési Tanács, a pályázat meghirdetésekor a rendelkezésre álló forrás száznegyvenmillió forint, a támogatott pályázatok várható száma tizenöt-húszra tehető. A pályázat keretében egy település vonatkozásában csak egy pályázat támogatható. Részletes pályázati feltételek A támogatás az alábbi fejlesztésekre igényelhető: A. Parti sétányok kialakítása, fejlesztése A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Balaton törvény) által előírt parti sétány kialakítási kötelezettség teljesítése érdekében a vízpartrehabilitációs tervben szereplő parti sétány és/vagy a hozzá közvetlenül kapcsolódó zöldterületek kialakítása, fejlesztése, amennyiben a Helyi Építési Szabályzat összhangban van a Vprt. normatartalmával. B. Települési zöldfelületek kialakítása, rehabilitációja A települések turisztikai arculatának javítása érdekében a települési zöldfelületek kialakításának, rehabilitációjának támogatása. A pályázati felhívás értelmezésében települési zöldfelületnek tekintjük a település belterületén található közhasználatú, közcélú zöldfelületeket (pl. közparkok, parti sétányok, útmenti fasorok és növénykiültetések, stb.) A bírálat során a közpark, közkert területeken megvalósítandó fejlesztések előnyt élveznek. C. Partvédőművek fejlesztése Partvédőművek fejlesztése, jelenlegi műszaki konstrukció megváltoztatása, új part-víz kapcsolat létrehozása (pl. sólyapálya kialakítása, stb.). A fejlesztés magába foglalhatja a partvédőműhöz közvetlenül kapcsolódó közterület, önkormányzati terület fejlesztését is. Strandok területén fejlesztés nem támogatható! D. Felhagyott temetők, kegyeleti parkok rehabilitációja • Felhagyott temetők, kegyeleti parkok közcélú zöldfelületeinek felújítása • Kegyeleti park bekerítése, a meglévő kerítés felújítása • Kegyeleti park élősövénnyel való lehatárolása • Felhagyott temetőben, kegyeleti parkban levő hulladéktároló, vízvételi hely, illemhely korszerűsítése • Információs tábla a kegyeleti parkban nyugvó híres balatoni személyiségekről (pl. tudósok, művészek) - ez önállóan nem támogatható tevékenység. E. Helyi értékeket bemutató és/vagy közösségfejlesztést célzó közterületi fejlesztések A támogatás célja a település lakosságmegtartásának, közösségfejlesztésének érdekében, a helyi értékekre épülő kisléptékű közterületi fejlesztések megvalósítása. Például: szobor, emlékhelyek, emlékművek (új vagy meglévő megújítása), tanösvény, közösségi tér, rendezvénytér (tér+infrastruktúra+színpad) kialakítása, stb. A pályázónak vállalnia kell a támogatásból megvalósított fejlesztés üzembe helyezésétől számított legalább 5 évi, a pályázati célnak megfelelő fenntartását. A dokumentum a pályázati felhívás részét képezi, illetve letölthető a www.balatonregion. hu honlapról, az Pályázatok, támogatások / Szabályzatok / Arculati elvárásokAktuális BFT pályázatok menüpontból. A támogatás mértéke: a) A legfeljebb 1.500 fő állandó lakossal rendelkező nem parti települések és Aszófő részére a projekt elszámolható összköltségének maximum 90%-a. b) Parti települések (kivéve Aszófő) és az 1.500 főt meghaladó számú állandó lakossal rendelkező nem parti települések részére a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-a; A támogatás minimum és maximum értéke: a) minimum 1 millió Ft – maximum 5 millió Ft a legfeljebb 1.500 fő állandó lakossal rendelkező nem parti települések és Aszófő részére; b) minimum 3 millió Ft – maximum 15 millió Ft a parti települések (kivéve Aszófő) és az 1.500 főt meghaladó számú állandó lakossal rendelkező nem parti települések részére. A megvalósítás határideje: A támogatott projektnek legkésőbb 2019. október 31-ig kell megvalósulnia. A pályázati dokumentumok elektronikus feltöltésére 2018. szeptember 20-tól nyílt lehetőség. A pályázatok feltöltési / beérkezési határideje: 2018. október 29. 24:00 óra. (A határidő az elektronikus feltöltés végső időpontját jelenti). A projekt adatlapot és a többi mellékletet (a költségvetési tábla kivételével) kinyomtatott, cégszerűen aláírt és az aláírást követően pdf fájlban, szkennelt dokumentum formájában kell feltölteni a honlapra. A költségvetési táblát cégszerű aláírással ellátott pdf formátumban és excel (xls) formátumban is fel kell tölteni a honlapra. Kapcsolattartás, információszolgáltatás: A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban további felvilágosítás kapható: Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. (8600 Siófok, Batthyány u. 1.) Projektmenedzser neve: dr. Horváthné Labát Márta E-mail: labatmarta@balatonregion.hu 2

[close]

p. 3

2018. október utár Kiemelten finanszírozzák a Balaton régiót Füreden tartotta soros ülését a Balaton Fejlesztési Tanács Aktuális A Balaton-régióban az egy lakosra jutó támogatás mértéke mintegy másfélszerese az országos átlagnak, ami jól mutatja, hogy a régió kiemelt finanszírozásban részesül – mondta a Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) októberi, balatonfüredi ülésén Bóka István elnök. A balatoni fejlesztésekről szóló tájékoztató során a Balatoni Integrációs Kft. gazdasági igazgatója, Fekete-Páris Judit elmondta, a vitorlás turizmust két projekt is támogatja, a vitorlás túrahálózat fejlesztését médiakampánnyal és eszközökkel is segítik. Többek közt előkészítési szakaszban van a balatonfüredi vitorlásközpont fejlesztése, mely a jövő év elején indulhat, s 2020 szeptemberére fejeződhet be. Az ökoturizmus terén a Somos-hegyi kilátó, a Koloska-völgy, a nagyvázsonyi katonai felügyelő torony újulhat meg. A kerékpáros turizmust három projekt is érinti, ám néhány szakaszt illetően az építési engedélyek körül akadnak vitatottak. Jó hír a kerékpárosoknak, hogy a Balaton körül 14 helyszínen 2020-ig megállóhelyekkel, a marketing fejlesztésével teszik komfortosabbá a közlekedést. A fentiekhez a Kerékpáros Magyarország Szövetség elnöke, Németh Zsolt elmondta: a fejlesztésekben jelentős csúszás van. Javasolta: a kerékpárutak fejlesztésében legyenek nevesített források, a nyomvonalak kijelölését mihamarább hozzák meg. Bóka István elismerte: látja, hogy nehezen indul a bringakörút rehabilitációja, noha annak mindenképpen meg kell újulnia. A balatoni építkezéseket illetően (az építésügy átalakításának eredményeiről, a területrendezés és településkép-védelem témakörben) hangsúlyozta az elnök: kezelhetetlenek az építőipari árak, olykor 20-30%-os áremelések is tapasztalhatóak, ami megnehezíti a beruházások tervezését. Ennek ellenére a Balatonra fordítható kormányzati összegeket a BFT maximálisan fel tudja használni. A Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárságának képviseletében Füleky Zsolt helyettes államtitkár elmondta: már 2014-től napirenden van az egységes jogszabályalkotás építésügyi kérdésekben. Eredmény, hogy az egységes digitális térkép már ingyenesen letölthető. A Balaton esetében is minden település helyi menteni kell! – hangsúlyozta Bóka István. szabályozását meg kell ismerniük (eddig 37 A Balaton térség vízgazdálkodását érintő településen jártak a szakemberek) ahhoz, kérdésekről, tervezett és megvalósult pro- hogy a törvényjavaslat végleges lehessen. jektekről az Országos Vízügyi Főigazgató- Bóka István szerint a jelenség nemcsak ság igazgatója, Csonki István adott tájékoz- településrendészeti kérdés, ezért komplex tatót. Eszerint elindult egy 2019 júniusáig megközelítést igényel. Nincs eszköz a ke- tartó tervezési időszak, melyre 41.5 milliárd zünkben, hogy bármilyen nyomást gyako- forint áll rendelkezésre. A védművek javítá- roljunk például légkábelek ügyében – hoz- sa már most folyamatban van, s a nagyon ta fel példaként. sokakat érintő 120 centiméteres Balaton- A fentiekre reflektált az Agrárminiszté- vízszintről tartanak az egyeztetések. rium környezetügyért felelős államtitkára, A Balatoni Hajózási Zrt. tevékenységé- Rácz András, aki szerint követendő lehet a ről, a cég fejlesztési projektjeiről Kollár Jó- Hortobágy (!), ahol rövid idő alatt a föld alá zsef vezérigazgató kijelentette: kifejezetten került a korábbi légkábel-dzsungel. eredményes év az idei: a révhajózás 12, a Az államtitkár elmondta: a Balaton-felvi- személy- és kerékpárszállítás 5%-os növeke- déki Nemzeti Park Igazgatóság (BFNP) mű- dést hozott, a menetrendi hajózás gyakor- ködési területén tíz projekt számíthat fej- latilag az elmúlt évit, ám a nem menterendi lesztésre természetvédelmi területen. Ilyen hajózás 20%-os bevétel emelkedést mutat. például a balatonfüredi Lóczy-barlang, a A vitorláskikötők gyakorlatilag megteltek: látogatóközpont a Kis-Balatonnál (ez utób- 95%-os volt a kihasználtságuk. A fejleszté- binál 40 ezer fős évi a látogatottság). Külön sekről elmondta: a több évtizedes elmara- kérdés Nagyberek, melynek külföldi bérlője dást nem tudják gyorsan pótolni, elavultak van, valamint Ordacsehi, ahol kisebb be- az eszközök, hiányzik az ipari kikötő és a mutatóhely épül. Elindul továbbá a Hévízi kőberakó is. Azt azonban a zrt. tudja, hogy tó átfogó programja, mely tartalmazza a „minőségi szintet kell ugrani”. véderdőt, illetve az invazív fajok irtását, de A BFT Közbiztonsági Tanácsának elnö- turisztikai attrakciók is létesülnek. ke, Jamrik Péter a nyári szabadtéri rendezvé- Tihany komplex élőhely-fejlesztése kap- nyek zajhatásáról szólt. A tanács javaslatait csán kijelentette: a Belső-tó állapota kataszt- többnyire nem fogadták el, s a többnapos rofális. Ennek rendbetételére egy 450 millió rendezvények zajhatása továbbra is az el- forintos projekt egy részéből kerülhet sor. Befejezésül el- mondta: készülő- ben van a tájvéde- lem jogszabályozása is. A BFNP igazga- tója, Puskás Zoltán elmondta: a Bala- ton partvidékén is vannak védett bel- területek, ám a tájképvédelmi szem- Balatonfüreden ülésezett a Balaton Fejlesztési Tanács pontból óriásiak az eltérések. Az elhagyott múlt évi szintjén maradt. Nyomatékosítot- legelőkre szívesen telepítenének állatokat ta: a vízi balesetek megelőzése érdekében (éppen Salföld „kap” ötven juhot). Erre komplexen kell vizsgálni a vízi járművek igény van, csak hiányzik a jogszabályi háttér. (vízibiciklik, elektromos jetskyk stb.) műkö- Mindenáron meg kell védeni a települé- désének, kölcsönzésének engedélyezését. sek közötti területeket, a réteket, legelőket szöveg és kép: Zatkalik 3

[close]

p. 4

Aktuális utár 2018. október Közelítő tél: madáretetés, felsőfokon Köztudott, hogy télen nem minden madarunk vonul melegebb tájakra - számos faj itthon marad. A madáretetés a legtöbb fajt érintő, csaknem hat hónapon át tartó éppen ezért az egyik legösszetettebb - madárvédelmi munka, amelynek évszázados hagyományai vannak hazánkban. A Magyarországon áttelelő madarak etetése fontos feladatunk, amely a természetben telelő madarak túlélését segítheti. Hazánk környezeti állapota ma még lehetővé teszi, hogy a ház körül gyakran előforduló madarak emberi segítség nélkül is átvészeljék a telet, s továbbra sincs szükség az egész éves etetés gyakorlatának bevezetésére. Praktikus tehát a költési időszak kezdetével, legkésőbb április közepén befejezni a kert madarainak táplálását. A téli etetés viszont nagy könnyebbséget és biztonságot jelent a környék madarainak − nekünk pedig rengeteg megfigyelési élményt −, különösen az itatással és a mesterséges odúkkal együtt, de csak akkor, ha ellátásukat folyamatosan, egész télen át végezzük. Az etetési időszak az első fagyok beköszöntétől (általában november elejétől) ezek tartós megszűnéséig (akár április közepéig) tart, azonban ha a madáretetést új helyen szeretnénk elindítani, már az ősz beköszöntével, szeptember elején elkezdhetjük. Különösen akkor, ha az aszályos időjárás miatt gyenge volt a fűfélék terméshozama. A madarak gyorsan megszokják és számítanak az etetőhelyek táplálék kínálatára, évről évre akár messziről is visszatérnek a helyzetbe. Az etetőre járó kistestű, gyakran alig 4,5 - 10 gramm (!) körüli testtömegű madarak számára -10 Celsius alatti hőmérsékleten a túlélés gyakran arról szól, tartalékaik elegendőek-e arra, hogy át tudják vészelni a fagyos éjszakát. Ha másnap reggeltől nem tudnak kielégítően táplálkozni az alig 5-6 órányi nappali periódusban, például azért, mert nem töltöttük fel az etetőt, könnyen elpusztulhatnak a következő hideg éjszakán. A téli etetőkön alkalmazható madáreleségek három nagy csoportba sorolhatóak - ezeket komplexen érdemes alkalmazni és így biztosak lehetünk abban, hogy az ivóvízzel együtt az etetők valamennyi madarának minden igényét ki tudjuk elégíteni. Olajos magvak A nem sózott, nem pirított, magas olajtartalmú fekete (ipari) napraforgó a legjobb választás, amibe érdemes apró szemű magvakat: kölest, muhart stb. keverni. Ne keseredjünk el, ne reklamáljunk, inkább örüljünk, ha a vásárolt napraforgó törött, „szemetes”! Sok madár csőre ugyanis nem elég erős az egész napraforgó szemek feltörésére (pl. vörösbegy, ökörszem), e fajok csak a törött szemekből kihulló magtörmeléket, a napraforgóba keveredő gyomot és egyéb apró magvakat tudják hasznosítani. Állati zsiradékok A kacsa-, liba- és sertésháj; a sertés zsírszalonna; a faggyú; a főzéssel sótlanított étkezési szalonna; a ma már széles körben árusított cinkegolyó; lágysajt- vagy vajtégla. A vaj nagy előnye, hogy vízszintes felületre he- barátposzátának, cinegének és vörösbegynek is. Ezekkel az összes szóba jöhető, potenciálisan mintegy 50 madárfajt vendégül láthatjuk az etetőkön. Ezért nincs szükség olyan eleségekkel kísérletezni, melyek drágák, feleslegesek és nagy mennyiségben nem is alkalmazhatóak (lisztkukac) vagy különböző okokból veszélyesek (csontkukac), egészségtelenek vagy alacsony tápértékű ballasztot jelentenek (kenyér), illetve beszennyezik a tollazatot (étolajba áztatott kenyérmorzsa). Adható a madaraknak ezen kívül főtt rizs, főtt tészta, levesben főtt zöldségek - ezeket elsősorban a rigók és rovarevők fogyasztják. Az etető mellett fontos az itató kihelyezése, és folyamatos felügyelete annak érdekében, hogy ne jeget találjanak benne a madarak. Egyes madarak - például a rigók, a vörösbegy és a magevők - jobban szeretnek a talajon táplálkozni, míg mások inkább a talajszint felett, vagy kimondottan az ágak között (például a királykák és az őszapók) érzik jól magukat, ezért az etetőkön lehetőleg több szinten is kínáljuk fel az eleségeket. Az etetők takarítása szintén fontos része a téli madáretetésnek. Amennyiben az etető üres, akkor könnyű dolgunk van, hiszen egy pillantás elég ahhoz, hogy máris nyúljunk a vödörért vagy egyéb magmerő ibrikért, és máris orvosoltuk a problémát. Előfordulhat azonban, hogy ha az ujjaink között átpergetjük a magot, meglepődve tapasztaljuk, stabil etetők közelébe. Az énekesmadarak téli etetésével kap- csolatban - nagyon helyesen - mélyen beépült a köztudatba: „ha egyszer elkezdtük, ne hagyjuk abba.” A madarak számítanak a megszokott etetőhelyre, télen jelentős részben ennek közelében élik az életüket, ezért ha váratlanul abbahagyjuk az eleség pótlását, rengeteg madarat hozhatunk nehéz lyezve nemcsak az erősebb, de a gyengébb csőrű fajok is képesek belőle csipegetni. Gyümölcs Elsősorban almával etessünk. Lehetőleg szúrjuk fel bokrok és fák ágcsonkjaira, de néhány szemet a talajra is tehetünk. Az almát gyakorlatilag minden lágyevő, tehát rovarokat (is) fogyasztó madár kedveli, így nagy segítséget nyújthat többek között a rigónak, hogy az eleség gyakorlatilag csak maghéjból áll. Ilyenkor az etető kitakarítása után újra fel kell azt tölteni. A nagy kérdés tehát annak eldöntése, hogy valójában van-e mag az etetőn vagy üresmaghéjakkal teli az etetőhely? Az etető kitakarítását követően el kell döntenünk, hogy mi legyen a maghéjhulladékkal. Mivel ez lebomló, szerves anyag, 4

[close]

p. 5

2018. október utár Aktuális semmiképpen se dobjuk a szemetesbe, inkább szórjuk bokrok alá, ahol a talaj tápanyag-utánpótlását segíti, még jobb azonban, ha komposzt tetejére terítjük. Mivel ne etessünk? Soha ne adjunk se az énekesmadaraknak az etetőben, se a vízimadaraknak kenyeret, kenyérmorzsát, péksüteményt (popcornt, chipset, és hasonló emberi fogyasztásra is csak minimálisan javallott táplálékot), mert ez kimondottan veszélyes számukra! Nagyon fontos arra is figyelni, hogy a kihelyezett zsiradék, szalonna és olajos magvak ne legyenek sózottak. Ha biztonságban akarjuk tudni az etetőre járó madarakat, érdemes búvóhelyről is gondoskodni számukra. A legjobb bú- vóhelyet a növények biztosítják, ezért ne takarítsuk teljesen tisztára kertünket. Jó, ha a kertnek olyan része is van, ahol a sűrű bozót a lombkorona szintjéig ér. A talajt takaró növények, a fás, bokros ligetek is búvóhelyül szolgálnak.A füvet se nyírjuk le mindenütt.A tobozok, magvak élelmet, a sűrű növények búvóhelyet biztosítanak számukra. További sok hasznos információ találha- tó a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. A megjelenést támogatta az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Bala- ton Fejlesztési Tanács. Fenntartható turizmus - alacsony szén-dioxid kibocsátású innovatív közlekedési lehetőségek figyelembevételével A DESTI-SMART Interreg Europe program keretében megvalósuló projekt 2018 júniusában indult el, melynek vezető partnere a Thessaloniki Metropolitan Fejlesztési Ügynökség (Görögország), ahol a növekvő turizmus egyre több kihívást jelent a városi közlekedés zökkenőmentes lebonyolításában. A projekt indító rendezvénye szeptember végén valósult meg, 10 európai partner szervezet képviseletével Thessalonikiben. A fenntartható mobilitás, az elérhetőség és felelősségteljes utazás, az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság különös figyelmet igényel az Európai Unióban. Ez egy olyan közös kihívás, amivel az állami regionális / helyi és közlekedési hatóságok, társaságok egyre inkább szembesülnek, különösen azokon a népszerű turisztikai üdülőterületeken, ahol jelentős a forgalom az egyes úti célok irányába. A szén-dioxid kibocsátás csökkentése elsődleges prioritás napjainkban. Ennek ellenére nagyon alacsony szintű az együttműködés ezen a területen, valamint rendkívül elmaradott az elektromos közlekedés fejlettsége. Olyan intézkedésekre van tehát szükség, amelyek az egyes országok legjobb gyakorlatait alkalmazza politikai eszközök, cselekvési tervek javítása terén az interregionális együttműködés keretében. Az elektromos közlekedés fejlesztésével jelentősen csökkenthető a szén-dioxid kibocsátás, valamint hatékonyan javíthatók az üdülőterületek lég- és zajszennyezettségi mutatói. A DESTI-SMART projekt 54 hónapos időtartamú és 1.846.280 euros költségvetésű, amelyet az Európai Regionális Fejlesztési Alap és - hazánk esetében - a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg. A projekt vezetője a Metropolitan Fejlesztési Ügynökség, míg a többi partner: az Egyesült Királyságból (Hastings Kerületi Tanács, Bournmouth-i Egyetem), Olaszországból (Szardíniai Autonóm Régió), Németországból (Bermerhaven Turisztikai, Martketing Vállalat), Portugáliából (Horariosdo Funchal Közlekedési Szervezet), Spanyolországból (Mallorca Sziget Tanácsa), Lettországból (Lett Zöldút Szövetség), Magyarországból (Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.) és Ciprusból (Pafos-i Regionális Turisztikai Igazgatóság) származik. A projekt a turisztikai és közlekedési ágazatok fokozott együttműködését, innovációját és integrációját célozza meg a projekt partnerek által képviselt országokban, olyan kiemelt fontosságú kulcsfontosságú témakörökön belül, amelyek várhatóan hozzájárulnak az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való áttéréshez a fenntartható mobilitás és a hozzáférhetőség révén. A projekt nyitó konferenciáján a partnerek bemutatkozó előadásain túl áttekintették a négy és fél év alatt elvégzendő feladatokat, valamint egyeztették a projekt megvalósításához keretet adó adminisztratív és pénzügyi szabályozás partnerekre vonatkozó pontjait. A Thessalonikiben töltött napok alatt a projekt partnerek képviselői megismerkedhettek a város és vonzáskörzete közlekedésfejlesztési politikájával, részt vettek több tanulmányi kiránduláson, melyek során a város történelmével, világörökségi értékeivel ismerkedhettek meg, s ezen kívül élvezhették a térség vendégszeretetét, gasztronómiai sokszínűségét. -EZ- 5

[close]

p. 6

Aktuális utár Rövid élelmiszerlánc - összehangolt piaci kínálat 2018. október A Balaton déli partján számos hagyományos, illetve termelői piac működik, azonban színvonaluk, a megvásárolható termékek köre és ezek minősége meglehetősen változó. Emellett jellemzően egyik piac kapcsán sem azonosítható a déli parton igazán erőteljes turisztikai potenciál. Az elmúlt évek termelői piac fejlesztési pályázatainak is köszönhetően a déli parton számos településen jöttek létre olyan kihasználatlan, alulhasznosított települési infrastruktúra-elemek, melyek bázisát jelenthetik egy összehangolt piaci kínálatnak – ismerteti a jelenlegi helyzetet Fekete Károly, a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. területfejlesztő kutatásszervezője - Az évek óta tartó nemzetközi együttműködésnek, sikeres projektnek köszönhetően napjainkra már biztosított egy olyan szakmai háttér, amely megalapozott információkkal láthatja el a rövid élelmiszerlánc iránt érdeklődőket. A hazai hagyományokhoz hű termelők természetszerűleg vegyes érzelmekkel viszonyulnak az újhoz, a bejáratlan csatornákhoz, ám az európai trendek igazolják: az összefogás, a közös célok és feladatok dinamizálhatják – régiós szinten is - az élelmiszerpiacot. Somogy megyében – így a Balaton déli partján is - eddig csak foltszerű, mozaikos módon alakultak ki igazán erős termelői-vásárlói kapcsolatok, bár a minőségi gasztronómia, a színvonalas, a balatoni gasztro-forradalom élén járó vendéglátók sokat tettek az előrelépés érdekében. A kiterjedt értékesítési csatornák hiánya abban is szerepet játszik, hogy bár a Balaton északi partján egyre erőteljesebb népszerűségnek örvendenek a termelői termékek és piacok a térségbe érkező vendégek körében, ez egyelőre a déli parton még nem alakult ki, holott a forgalmi, keresleti potenciál itt ugyanúgy adott. Mindezeken túl az érintett somogyi termelők részéről az INTERREG Magyarország-Horvátország Együttműködési Program keretében megvalósult AgriShort projekt rendezvényein is meg- fogalmazódott az igény és javaslat, hogy termékeik értékesíthetőségét, presztízsét, piacra jutását nagyban segítené, ha egy közösségi alapokon szerveződő, márkanévvel és arculattal rendelkező termelői együttműködés egységesen szervezné a termékek promócióját, marketingjét, valamint a termékek piacra juttatását. Olyan, közösségi alapokon, széleskörű szakértői és termelői összefogáson alapuló, kezdetben dél-balatoni termelői piac-hálózat, és hosszú távon többcsatornás közösségi értékesítési rendszer kialakítása a cél, amely a magas minőségű termelői élelmiszertermékek számára kíván teret biztosítani. E termékek egyrészt kielégítik a térségben prosperáló nívós gasztronómia igényeit a termelői termékek egy helyben, egy közösségi márkanév alatt, de az egyedi termelői arculat megőrzése mellett történő széleskörű megjelenítésével, másrészt, megjelenésük kreatív módja miatt turisztikai vonzerőként is funkcionálnak az érintett településeken. Az alapötlet Franciaország baszkföldi régiójából származik, ahol több évtizedes munkával egy számos értékesítési csatornát alkalmazó (háznál, webshopban, kiszállítással történő értékesítés), de a piacokat kiemelt eseményként, turisztikai attrakcióként kezelő rövid élelmiszerláncot sikerült kialakítani, mely egyfelől a régió turisztikai kínálatát is nagyban erősíti, másrészt a térségi gasztronómia fellendülését is szolgálja. Az eddig megtett lépések biztatóak, s megfelelő keretet adnak a sikeres folytatáshoz: a júniusban létrejött, tudományos hátteret biztosító munkacsoport kidolgozta a Balatoni Gazdapiac koncepcióját, augusztusban tizenkét somogyi termelő szándéknyilatkozatot írt alá az együttműködés folytatására, a közelmúltban pedig – a Gasztrotali rendezvényen - a további közös munka elmélyítése, a tagok által összeállított minőségbiztosítási- és kritériumrendszer, a jogi forma volt a téma. - Sokan vagyunk, akikben egyre erősebb az együttműködési készség. A tanácskozáson is megerősítettük: a közösségi erő jóval hatékonyabb lehet, mint az egyéni próbálkozás. Várhatóan egyesületi formában hozzuk létre hamarosan azt a szervezetet, amely ellátja a helyi termelők érdekképviseletét, kidolgozza a közös stratégiát, betölti a tanácsadói szerepet, összehangolja a logisztikai munkát.Meggyőződésem, hogy ebben a formációban jelentősebb pályázati források is segíthetik a hatékony gazdálkodást, a piacra jutás lehetőségét – nyilatkozta lapunknak Vrancsik Tibor gombaszakellenőr, a Balatoni Gazdapiac létrehozásának egyik élharcosa. Süli Ferenc 6

[close]

p. 7

2018. október utár Aktuális Fenntarthatósági útmutató és ötlettár a Balaton kiemelt térség „szépítésére” A legalkalmasabb időpont egy fa ültetésére húsz évvel ezelőtt volt.A második legalkalmasabb időpont most van. (kínai közmondás) Praktikus tanácsok, szakmailag megalapozott állásfoglalások, már megvalósult elképzelések gazdag tárháza a Balaton Fejlesztési Tanács honlapján olvasható Fenntarthatósági útmutató és ötlettár a Balaton kiemelt térség „szépítésére” című digitális kiadványban. Hazai és külföldi tapasztalatok, a lakosság komfortérzetét jelentősen javító fejlesztések, a környezettudatos tervezés és magatartás alappillérei képezik a kiadvány magvát – számtalan gyönyörű fotó kíséretében. A szerkesztők által sugallt szemléletmód szerint egy adott település lakói, egy térség fejlesztéséért felelős szervezet munkatársai, s az állampolgárok személy szerint is hozzá tudnak járulni a föld jövőjének alakításához, ha a megvalósuló beruházások, programok esetén figyelembe vesszük - és meg is valósítjuk - a természetközeli, fenntarthatóságot biztosító elemeket. Ezek az elemek jellemzően nem igényelnek jelentős többlet költséget, inkább csak egy kis plusz gondolkodást, új ötletek felkutatását, adaptálását és az üzemeltetés komplexebb átgondolását. Az útmutatóval ehhez a plusz gondolkodáshoz kíván a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. segítséget nyújtani, összeszedve, hogy egy településfejlesztési beruházás esetén milyen ötletek, javaslatok segíthetik a település és a térség jövőjét is befolyásoló, alakító fejlesztéseket. Az útmutató a települési zöldinfrastruktúra elemei (a növényzettel és vízzel borított felületek), mint fásított közterek, közkertek, közparkok, játszóterek, fasorok és zöldsávok, vízparti zöldsávok, intézménykertek, zöldtetők, zöldfalak kialakításához kíván segítséget nyújtani. Az útmutató az ENSZ fenntartható fejlődés alapelvei és a BKÜ Fejlesztési Program stratégiai környezeti vizsgálata alapján került kidolgozásra. A Fenntartható Fejlődési Célok a jövőre vonatkozó, a fenntartható fejlődés alapelveire, eszméjére alapozott fejlődés, az ezzel kapcsolatos nemzetközi együttműködés, azaz a nemzetközi fenntartható fejlődési és nemzetközi fejlesztési együttműködés céljait foglalja össze. Az ezzel kapcsolatos globális programot és 17 célt az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében fogadták el 2015-ben. Ezek közül a régió fejlesztése kapcsán az alábbi fenntartható fejlődési célokhoz való kapcsolódás az irányadó: • Jó egészség. • Tiszta víz és köztisztaság • Újrahasznosítható és megfizethető energia. • Innováció és jó infrastruktúra. • Fenntartható városok és közösségek. • A források felelősségteljes használata. • Fellépni az éghajlatváltozás ellen. • Fenntartható földhasználat. • Egyenlőtlenségek csökkentése. Ezen alapelvek a Balaton zöldfelület-fejlesztése kapcsán az alábbi célok elérését, tevékenységeket jelenti: A fejlesztések óvják meg a Balaton biológiai sokféleségét és relatíve jó környezet állapotát, • összefüggő értékes zöldfelületek kialakításával (zöldfelületek mozaikosságának csökkentése és a biodiverzitás növelése), • a rendezetlen településkép javításával, • őshonos növények telepítésével, • idegenhonos fajok visszaszorításával, • helyi és környezetbarát építőanyagok felhasználásának ösztönzésével. További elérendő célok: • a felszíni és felszín alatti vizek védelmének megvalósítása, • a talaj és a földtani értékek védelme, • a tóhoz való hozzáférést biztosító terek növelése, illegális betöltések megszüntetése, • az éghajlatváltozáshoz alkalmazkodó módszerek megvalósítása, • a fejlesztések járuljanak hozzá, hogy a Balaton térség közösségei kitalálják saját jövőképüket, valamint felismerjék a térség egyedülálló értékeit és növeljék a helyi közösségek identitástudatát. A fenntartható fejlődés mindannyiunk, és különösen a fejlett világ felelőssége. A zöld infrastruktúra fejlesztése minden kétséget kizáróan a településfejlesztés egyik legfontosabb területe. A települési zöld infrastruktúra pozitív hatásai: • a csapadékvisszatartás, • a csatornahálózat terhelésének csökkentése, • a párologtatás általi hűtés, párásítás, komfortérzet javítása, • zajcsillapítás, • levegőminőség javítása, pormegkötés, • élőhelyek növekedése, fajok sokféleségének növekedése, • kedvező élettér létrejötte. A lakosság, az ott élő, dolgozó vagy szabadságukat töltő emberek számára a közterek a közösségi élet színhelyei. A parkokban zajlanak az ünnepségek, célba ér az utcai maraton, a gyerekek sportolhatnak, érezzük az évszakok váltakozását, és ámulunk a kultúrák összevegyülésén. Az utcákon és a házunk előtti járdán barátok botlanak egymásba, üzletek köttetnek és társadalmi életet élünk. A közintézmények – a városháza, könyvtár és posta – előtti lépcsőn vagy sétányon az ügyeinket intézzük, mind egymással, mind a hatósággal. Az élénk, virágzó közterek erősítik egy település vagy környék lakóiban a közösségi érzést; ahol ezek hiányoznak, ott az emberek kevésbé élik át az együvé tartozás élményét. A teljes anyagot a www.balatonregion. hu Aktuális BFT pályázatok menüpontban találják meg olvasóink. 7

[close]

p. 8

Aktuális utár 2018. október Lezárult a határon átnyúló élményturizmus fejlesztési stratégia kidolgozása A 2014-2020-as uniós programozási időszakban újra kiírt Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program újabb lehetőséget teremtett a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. és Kapronca Város Önkormányzata számára egy pályázat benyújtására, melyben folytathattak egy korábbi projektben elkezdett munkát. A munka során az élményturizmus lehetőségeit vizsgálták az érintett térségekben. Az ATDS II. projekt 2017 júniusában indult, és a 2018 október 10-én Siófokon, a Prémium Hotel Panorámában megrendezett záró konferenciával ért véget. A záró konferencián mind a horvát vezető partner, mind a Balatoni Integrációs Közhasznú Kft. által elkészített és elkészíttetett tanulmányok bemutatásra kerültek. Érdekes előadást hallhattunk Dombi Gábortól, a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. kutatójától, melyben egy nemzetközi piackutatás eredményeit mutatta be a magyar és környező országok turistáinak utazási szokásairól, valamint költési hajlandóságáról. Az Ernst & Young Tanácsadó Kft. szakértője részletes előadást tartott egy ekkora turisztikai attrakció bekerülési és üzemeltetési költségeiről, megtérülési lehetőségeiről. A konferencia végén pedig elhangzottak azok a tematikák, ami köré esetleg egy balatoni élménypark kínálatát fel lehetne építeni. A konferencián szép számban részt vettek a régió településeinek képviselői, az érintett minisztériumok képviselői és jelentős érdeklődést mutattak a balatoni civil szervezetek is. Lesz tematikus vidámpark a Bala- tonnál? Ezt egyelőre nem lehet tudni, az azonban biztos, hogy sok hasznos információ áll most már a döntéshozók rendelkezésére az adott témában. Zenebarátok, muzikális fiatalok A zene októberben ünnepelt világnapjával Keszthelyen elkezdődtek a várost, s kiemelten az ifjúságot érintő programok. A hónap elején 6 alkalommal adott koncertet a Festetics György Zeneiskola, a hangversenyeken szervezetten vettek részt sorban a város általános iskolás és középiskolás diákjai. Hamarosan kezdődik a Zeneiskolai Baráti Kör által támogatott bérletes hangversenysorozat is, melynek keretében a hagyományok szerint vendégül látják a zenei pályán továbbtanuló volt növendékeket, budapesti társintézmény, a Molnár Antal Zeneiskola diákjait. Koncerteznek a tanulók, fellép a tanári zenekar, s megtudtuk idén újdonság lesz Haydn, A patikus című vígoperája egyfelvonásos változatának bemutatása. Mindennek kapcsán, illetve háttereként Bánhidai Tamás, az intézmény igazgatója elmondta, hogy diáklétszám és a képzés minőségi feltételei tekintetében is jól indult az idei tanév. A zeneiskolában szeptemberben 461 diák kezdte meg tanulmányait, ami bizalom a szülők és a támogatóik részéről, s jelzi a fiatalok zene iránti igényét. Ez biztosíték arra, hogy a zenei élet mind szélesebb körben lehessen jelen a városban. - A képzés iránti érdeklődés, s az intézmény több oldalról történő támogatása nagy elismerést jelent számukra, ezt a pedagógus kollektíva a növendékekkel együtt a város muzsikus életének pezsdítésével igyekszik viszonozni - hangsúlyozta az igazgató. Több olyan segítségben is részünk van, ami a munkánk körülményeit javítja, a színvonal emelését segíti elő. Zeneiskola Baráti Köre Egyesületen, mint fő támogatónkon keresz- tül egy nagy értékű hangversenyzongorához jutottunk. Magánszemély vásárolta meg és bocsátotta rendelkezésre a hangszert. Tulaj- donosa a Baráti Kör Egyesület, a zeneiskola pedig a használója. Ünnepélyesen fogjuk majd felavatni novemberben, Szokolay Ba- lázs, Liszt Ferenc-díjas zongoraművész szólal- tatja meg ünnepi koncertet adva. Jótevőnk ezen felül pénzadományt is nyújtott, ami a Baráti Kör Egyesület alapszabályai szerint használható fel. Az állam által elkülönített keretből jutott az intézményünk 8,4 millió forinthoz, ebből 1,1 milliót hangszerek javítá- sára fordíthatunk, a nagyobb részből pedig új hangszereket vásárolhatunk. Ez minden tanszaknál igen jelentős fejlesztést tesz lehe- tővé, a pénzösszeget a tanév első felében fel fogjuk használni. Horányi Árpád 8

[close]

p. 9

2018. október utár Aktuális Önkéntesek segítségével tisztították meg a terepfutó verseny útvonalát Az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Programban megvalósuló, ATHU003 számú PaNaNet+ projekt keretében a projektpartnerek 2018 őszén NyugatPannónia területén megtartandó önkéntes akciókkal az özönnövények visszaszorításának természetvédelmi jelentőségére szeretnék felhívni a figyelmet. 2018. szeptember 29-én a Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrei és önkéntes segítők együtt állították helyre a Keszthelyi-hegység természeti értékeit bemutató „Vadlán Ultra Terep 2018” elnevezésű terepfutó verseny útvonalát. A résztvevők feladata volt az útvonal egy 440 méter hosszú szakaszát az akáctól és szedertől megtisztítani gépi és kézi eszközökkel. A munka befejezését követően lehetőség nyílt egy vezetett túrán részt venni, amely során a Tátikán található erdőrezervátummal és várral ismerkedtek meg az önkéntesek. Ezúton is köszönjük az önkéntesek munkáját! Egy kultúrtörténeti kuriózum Új kötettel gazdagodott a Balaton irodalma. Megjelent Tarczy Péter Balatoni Panteon című kötete, a tóparti települések temetőiben nyugvó híres emberek tulajdonképpeni lexikona. A kötetet még jó pár évvel ezelőtt Matyikó Sebestyén Józseffel, a siófoki múzeum igazgatójával álmodták meg, de Matyikó korai halála miatt elakadt a kezdeményezés és a megkezdett munka. FELHÍVÁS KÖZBIZTONSÁGI DÍJRA TÖRTÉNŐ JELÖLÉSRE A BALATONI RÉGIÓ KÖZBIZTONSÁGA JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN KIEMELKEDŐ TELJESÍTMÉNYT NYÚJTÓ SZEMÉLY 2018. ÉVI DÍJAZÁSÁRA TÖRTÉNŐ FELTERJESZTÉSRE Tarczy Péter később egyedül vállalta és fejezte be a temetők felkeresésének, a sírok lefotózásának nem könnyű feladatát, a kötet összeállítását. Harmincnégy település több mint nyolcvan sírját dolgozta fel. Ismert nevekkel bőven találkozhatunk, de vannak olyan nevek is, akik az újdonság erejével hatnak, pedig annakidején, saját területükön kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. „Nem túlzás, ha kijelentem: műfajában kultúrtörténeti kuriózum Tarczy kötete!” írja az előszóban Kellei György. A számos képpel illusztrált könyv a debreceni Néző Pont Kiadó gondozásában látott napvilágot. Cséby Géza A Balaton Fejlesztési Tanács az e célból 2003-ban alapított díj és a hozzátartozó pénzjutalom adományozásával ebben az évben is szeretné elismerni az idegenforgalmi szezonban a közbiztonsági területen dogozó és kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyeket. Az immár hagyományos díjat évente egy alkalommal, az idegenforgalmi szezon zárását követően ítéli oda a BFT Közbiztonsági Testületének Díj Bizottsága a felterjesztések kiértékelése alapján. Kérem, hogy amennyiben a díjra érdemes személyt (személyeket) kíván jelölni, úgy szíveskedjék javaslatát 2018. október 31-ig történő beérkezéssel megtenni. A javaslatokat és mellékleteit a következő címre kell zárt borítékban elküldeni: BALATONI INTEGRÁCIÓS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 8600. SIÓFOK, BATTHYÁNY U. 1. A borítékra írják rá: „Balatoni Régió Közbiztonságáért díj” felterjesztés Siófok, 2018. október 1. Jamrik Péter sk. közbiztonsági tanácsos a BFT Közbiztonsági Testülete elnöke 9

[close]

p. 10

Aktuális utár Balatoni nyár 2018 Tóparti polgármesterek a turisztikai szezonról 2018. október Rekordokat döntő szezont hozott 2018 nyara: a tóparti települések önkormányzatai ugyan napjainkban készítik a végleges mérleget, ám interjúsorozatunkban csak elégedett polgármesterekkel találkozhat az olvasó – munkatársaink ezúttal Gyenesdiásra, Györökre, Fonyódra és Földvárra látogattak el. Gyenesdiás: a fejlesztések gyümölcse Mindamellett, hogy a nyár eleji időjárás a balatoni turizmus alakulását illetően aggodalomra adott okot, Gyenesdiás eredményes szezont zárt. Az idényt a következőkben értékelte Gál Lajos, a település polgármestere: - A felkészüléssel igyekeztünk minden elvárásnak eleget tenni - bocsátotta előre. - Az augusztustól elvárt remény mindennél jobban teljesült, a strandidő beköszöntével érvényesültek a befektetéseink. A két strandunkon az idei szezonban 185 ezernél többen váltottak belépőjegyet, szeptember első hétvégéjére a strandi bevétel a tervezettnél 42 százalékkal magasabb lett. Benne van ebben az óvatos optimizmus, de soha nem volt még akkora vendégforgalom a Játékstrandon, mint az idei nyári hőségnapokon, s a kisebb Lidóstrandon is szinte megduplázódott a jegyet váltók száma. A polgármester a jó időjárás generáló hatása mellett szólt a fejlesztésekkel elért vonzerőről is. - A Magyar Turisztikai Ügynökség – ahogy tavaly – idén is 30, illetve 40 millió forinttal támogatta strandjaink modernizálását, az önkormányzat pedig ezen összegek kétszeresét tette hozzá a kapott pénzhez – folytatta Gál Lajos. – A fejlesztéseink zöme a gyermek- és családbarátság jegyében készült, de a településen is történt több olyan beruházás, ami a turizmusra is közvetlenül hatással van. Nagy erővel folytattuk az útés járdaépítési program újabb ütemét, az infrastruktúrát illetően egyéb más munkákat is végeztünk, s kell végeznünk a jövőben is, kiemelten a csapadékvíz elvezetés megoldására. Sok mindent igyekezünk tenni folyamatosan a strandtól a hegylábi részekig. Ki kell emelnem, hogy a vállalkozóink is nagyon sokat dolgoznak a minőségi turizmus feltételeinek folyamatos javításáért, s büszkék vagyunk a civil közösségekre is – segítségükkel rengeteg fesztivált, gasztronómiai programot, zenés-táncos műsort szerveztünk. Ők nem csak erőt mutatnak fel, de erőt is adnak mindannyiunknak a munkához, hozzájárulnak a turisztikai vonzerő növeléséhez. Gál Lajos a sikerek zálogairól szólva a testvér települési kapcsolatokhoz kötődő eseményekben és hagyományos nyári rendezvények kínálatában is tallózott. Fogadták az ausztriai Gaal község küldöttségét kultúrcsoporttal együtt, az immáron 15 éves együttműködés jegyében. A székelyföldi Csíkszenttamás delegációját a burgonyanap eseményeinek idején látták vendégül. A tradicionális fesztiválok a megszokott sikerrel, nagy látogatottság mellett zajlottak le. De tartalmas lesz az év még hátralévő része is a Márton-napon át az adventi programokhoz kötődő gesztenyesütésig. Fonyód: elégedett vendéglátósok Az igényekhez mérten kevés a szálláskapacitás a városban, s ez a tény természetesen gátolja a vendégéjszakák számának további növelését. Végleges adataink ugyan nincsenek, ám a jelenlegi százezres mutató azt jelzi: az elmúlt évhez hasonló eredményekre számíthatunk – nyilatkozta lapunknak Hidvégi József polgármester. - A kínálati oldal bővülésének hátterét a közelmúltban átadott beruházásaink adták, s ez jól érzékelhető a bevételek növekedésén is. A régió egyik legnagyobb turisztikai látványossága a fonyódi piac, s az itt történt háromszázmillió forintos fejlesztésnek köszönhetően új kereskedelmi egységek nyíltak. A gyümölcs értelemszerűen csak jövőre érik be, az viszont már bizonyos: a forgalom alakulása minden várakozást felülmúl. S nem csak itt – az egész település vonatkozásában elmondható, hogy felértékelődtek az üzletek, vendéglátóhelyek. Személyes tapasztalataim és az alkalmi szondázások pedig megerősítik, hogy a szolgáltatási szféra, a helyi vállalkozók anyagilag is sikeres nyarat zártak. Ugyanez elmondható az önkormányzatról is, hiszen a piaci parkolók és a strandok – beleértve a kutyás fürdőhelyet is – bevétele tizenöt, a város más részein fekvő parkolók bevétele tíz százalékkal emelkedett. Változatlanul népszerű, rendkívül látogatott a vízi élménypark és a Kripta villa – két kilátónk látogatóinak száma pedig már megközelíti a negyvenezret. A kikötő melletti rendezvényparkban díjtalan programok sokasága szórakoztatta vendégeinket az egész nyári szezonban, ezért is említésre méltó az példátlan érdeklődés, amely a tradicionális, fizetős koncertek iránt megnyilvánult. A Rock Balaton sorozatot a tavalyinál mintegy húsz-huszonöt, a Retro Balaton koncertjeit pedig közel húsz százalékkal többen tekintették meg. Balatongyörök - a befogadóképesség határán - Sokan, ha a Balatonra gondolnak, elsősorban a nyár jut az eszükbe. Pedig tavasztól kezdve kiváló programokkal és természeti szépségekkel várjuk az idelátogatókat, mialatt a legszebb arcát mutatja a magyar tenger – ezekkel a gondolatokkal invitálja Balatongyörökre a turistákat Biró Róbert polgármester. 10

[close]

p. 11

2018. október utár Aktuális - Ebben az évben az időjárás is kedvezett a korai szezonkezdésnek, hiszen ez elmúlt száz év legmelegebb áprilisát jegyezték fel a meteorológusok. Így az áprilisi rendezvényeinket ideális körülmények között tudtuk megszervezni. A tavaszi programok közül is kiemelkedett a Palacsintafesztivál, amit idén hetedik alkalommal, új helyszínen, a strandon rendeztünk meg, nagy sikerrel. Május 1-jén immár hatodik alkalommal indultak el az előszezoni hajójáratok Balatonmáriafürdő, Balatongyörök, Szigliget és Badacsony között. Ezeknek a járatoknak a finanszírozását a Balatoni Hajózási Zrt.-vel kötött megállapodás értelmében a négy település vállalta magára. Az első hajó indulása jó alkalom arra, hogy a négy település lakosai találkozzanak egymással és bemutassák a településük hagyományait és értékeit. Idén Balatongyörök fogadta az első hajóval érkező vendégeket. - A május végi Pünkösdi szezonnyitó rendezvényünk idején a hőmérő higanyszála többször is átlépte a 30 Celsius-fokot és a Balaton vízének hőmérséklete is 20 Celsius-fok felé emelkedett. A községi strandot június 1-jén nyitottuk meg és minjárt rekordbevételt könyvelhettünk el. A nyár következő negyven napját változékony időjárás jellemezte, ami a strand forgalmában erősen érződött, a programokat viszont jelentősen nem befolyásolta. A Nyitott pincék napját ismét nagy érdeklődés övezte. Július közepén kezdtük ismét úgy érezni, hogy nyár van és a strandbevételek is kezdték behozni a lemaradásokat. Augusztus végén a tavalyi rekordévet is meghaladó bevételekkel zártunk és a vendégéjszakák száma is emelkedést mutatott a tavalyi évhez képest. A programkínálat a teljes nyári időszakot lefedte, két borfesztivállal, egy tűzoltófesztivállal és egy országos tűzoltóbajnoksággal, szüreti mulatsággal és halászléfőző versennyel és a csütörtökönként megtartott Jazz Fiestával. Sokszor éreztük úgy a nyár során, hogy befogadóképeségeink határait feszegetjük és kitehetnénk a megtelt táblát, a legnagyobb elmozdulást viszont a tavaszi és őszi időben érkező látogatók számában tapasztaltuk. Ezek továbbra is olyan kiaknázatlan lehetőségek, amiket térségi összefogással és állami segítséggel tovább kell fejlesztenünk – akár a kerékpárúthálózat korszerűsítésével és bővítésével, túraútvonalak és közjóléti létesítmények építésével, a gasztronómiai kínálat bővítésének elősegítésével. használati tárgyait, megismerhetik a boldog békeidők divatját, az urak és hölgyek öltözetét. Ezek az intézmények erősítik Balatonföldvár vonzerejét a turisztikai piacon, miközben számos munkahelyet is teremtenek. A településünk iránt megnyilvánuló érdeklődésnek a helyi vállalkozók is haszonélvezői - a visszajelzések szerint minden szállásadó megtalálta számítását, s a város büdzséje is gazdagodott. Az elmúlt évhez viszonyítva jelentősen nőtt a strandok, parkolók bevétele. Földvár: megtérülő turisztikai beruházások - Az elmúlt nyolc évben – hazai és uniós forrásokból - közel ötmilliárd forintot tudtunk fordítani a város fejlesztésére, s e tetemes összeg jelentős része turisztikai célú beruházások megvalósítását szolgálta – eleveníti fel a legfontosabb történéseket Holovits Huba, Balatonföldvár polgármestere. - Felújítottuk a strandokat, kerékpárutat építettünk, kilátónak és interaktív kiállításnak otthont adó létesítményt avattunk, s gondoskodtunk az infrastuktúra folyamatos bővítéséről, korszerűsítéséről is. Állami vagyonjuttatásból kaptuk meg a Széchenyi-család egykori nyaralóját, amely – pályázati forrásból – közcélú, kulturális célokat szolgál. Itt ugyancsak interaktív kiállítás várja a vendégeket: a tárlat látogatói megismerhetik a tizenkilencedik- huszadik század fordulójának A fejlesztésekről természetesen továbbra sem mondunk le - hamarosan megkezdődik a kikötő bővítése, a legnagyobb feladat azonban vélhetőleg a szabadtéri színpad és környezetének rekonstrukciója lesz. Itt talált otthonra a Kultkikötő, amely tizenhárom éves története során hatvanezer főnek biztosított tartalmas szórakozást, különleges színházi élményeket. Őszintén remélem, a jövő évi szezonban művész és vendég egy arculatában megújult, tökéletes technikával és kényelemmel ellátott intézményt fog birtokba venni. Az összeállítást Horányi Árpád és Süli Ferenc készítette Épülő, szépülő Zamárdi Zamárdiban átadták a Fő utcai járda második szakasza. Az 58.000.000,Ft-os bekerülési költséggel megvalósult fejlesztést az önkormányzat önerőből valósította meg. 11

[close]

p. 12

Aktuális utár 2018. október Elkezdődött az őszi lehalászás és haltelepítés a Balatonnál Elkezdődött az őszi haltelepítési szezon a Balatonon. Elsőként a pontyok kezdték meg az átköltözést új otthonukba a Balatonlelle-Irmapusztai tógazdaságból. A horgászok körében legnépszerűbb halból idén is 2-3 nyaras példányok kerülnek a Balatonba, összesen 300 000 kg mennyiségben. Az idei szezonban eddig 71 243 kg telepítése történt meg, ami az éves men�nyiség közel negyede. A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. munkatársainak reményei szerint karácsonyig nem csupán az előírt mennyiséget helyezik ki a Balatonba, hanem az elmúlt évekhez hasonlóan sikerül majd jelentősen túlszárnyalni a kvótát. Balinból 7200 darab kétnyaras és 92 000 darab előnevelt, a cég saját tógazdaságából származó példány került a Balatonba, emellett telepítettek 3200 darab egynyaras kősüllőt, valamint 500 kilo- gramm compót, ami az éves kötelezettség két és félszerese. Májusban 250 000 darab előnevelt csuka telepítése már megtörtént, ebben segítséget adtak a Balaton-környéki horgászegyesületek. Az ősz hátralévő részében várhatóan 6000 kg egynyaras süllő kihelyezése is megtörténik, ezzel eleget tesznek a tervükben előírt telepítési kötelezettségünknek e halfajból. A nyár folyamán 442 000 darab előnevelt pontyot telepítettek a Balatonba, 300 000 darabot pedig a Kis-Balatonba, ahová ezzel egyidőben 100 000 darab előnevelt süllő is került. Ahogyan a korábbi években, úgy most is figyelnek arra, hogy a Balaton mindhárom medencéjébe egyenlő arányban kerüljenek friss telepítésű halak. Továbbra sem végznek haltelepítést tanúk nélkül, a helyi horgászegyesületek képviselőit a 24 helyszín mindegyikére invitálják. A telepítések nyilvánosak, az időpontot és helyszínt minden esetben a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. honlapján előre jelzik. A telepítés napján a honlapon „Percről-percre” rovatában bárki figyelemmel kísérheti, hogy a gépkocsi mikor indul és érkezik a helyszínre. A nap végén képi anyaggal színesített „Haltelepítési beszámolónkból” értesülhetnek a pontos mennyiségről (www.balatonihal.hu). Biztonságos üdülőhely a Balaton Rendőrfőkapitányok értékelték Fonyódon az üdülési szezont Jó hír, hogy 2018 nyarán nemigen volt a nyaralók biztonságérzetét megzavaró esemény - fogalmazott szeptember közepén Fonyódon a Veszprém-, a Fejér- és a Zala megyei rendőrfőkapitány, továbbá Halmosi Zsolt vezérőrnagy, az országos rendőrfőkapitány rendészeti helyettesének jelenlétében tartott sajtótájékoztatón Molnár Gábor ezredes, a somogyi rendőrség első embere. A Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság (BKKB)vezetője egyebek között arra emlékeztetett, hogy ma a Balatonnál és a Velencei-tónál más ki- hívásokkal kell szembenéznie a rendőröknek, mint a kilencvenes években. Halmosi Zsolt vezérőrnagy szerint a rendőrség minden hazai idegenforgalmi centrumban képes garantálni a közbiztonságot, ami a 27 éve alakult BKKB-nak is köszönhető. - Eredményes volt mindkét tónál a rendőri tevékenység, lábbal szavaztak az emberek a két nagy üdülőkörzetre és a vállalkozók is elégedettek voltak a rendőri munkával. Az augusztus 31-én zárult szezonban nem történt emberölés, és 2017-ben is csak egy volt - jegyezte meg a főkapi- tány- helyettes. A szeptember elején történt badacsonyi emberöléssel kapcsolatos újságírói kérdésre pedig azt válaszolta: nem vethet árnyékot a rendőri munkára, ha történik egy, a Badacsonyihoz hasonló esemény. Tarcsa Csaba dandártábornok, Veszprém megyei főkapitány a Badacsonyban történttel kapcsolatban kijelentette: a rendezvényen biztosítottak voltak a rendvédelmi feltételek, szerepet kapott a badacsonytomaji polgárőrség, és a rendőrség reagálása is megfelelő volt. Festői világok - a társművészetek találkozásával A művészeti ágak nem egymástól függetlenül léteznek, csak a mondandó kifejező eszközei különbözők. Példázta ezt a társművészetek találkozásával a keszthelyi Balatoni Múzeumban tartott minapi zenés tárlatnyitó. Vallon Basilides Marcelle festői világát megidőző képekkel Banai Sára operaénekes előadása, Katona Anikó, a Magyar Állami Operaház korrepetitora zongorakísérete mellett ismerkedhetett meg a közönség. Életmű kiállítással enged tallózni művészetében a Cserszegtomajon élő Vallon Basilides Marcelle svájci származású festőművésznő, a Balatoni Múzeumban nyílt tárlatán. A bemutató fejezetekben idézi meg az ihlető környezetet. Jelen van a Gondolatvilág, a Fantáziavilág, - s talán ezeken keresztül - a Természet világa, a Vízi világ, az Élet kezdete, a Világűr, a Család. A kiállításon a festő-keramikus szakon diplomát szerzett alkotó néhány cserépmunkája is látható, a pályája korai szakaszából. A műélvező „titkok” felfedező útjára indulhat, keresve, hogy mi lehetett az alkotás megszületésének az indítéka. A művészi munka szabadon értelmezhető. Vallon Basilides Marcelle tükörként ér- telmezi a szabadságot, kérésként teszi fel: „De lehetünk-e igazán emberek, ha nem vagyunk szabadok?” A művésznő tagja a Mednyánszky Társaságnak, mestereként tiszteli Pierre Beck neves svájci akvarellistát. Közel 20 éve él Magyarországon, az ugyancsak festőművész férjével, Basilides Bálint Gézával együtt 1999-ben találtak új otthonukra Cserszegtomajon. Múzeumi tárlatát Svájc magyarországi nagykövete, Peter Burgard nyitotta meg. A látnivalók december 10-ig várják a látogatókat. Horányi Árpád 12

[close]

p. 13

2018. október utár Települések Csopakiak Kavarnában Nagy sikert aratott a harcsapaprikás, a csopaki bor, a pálinka és a néptánc A csopaki önkormányzat nemrégiben meghívást kapott testvérvárosától a bolgár Kavarnától. Ennek eleget téve a csopaki delegáció Kavarnába utazott. Az öt napos útból az utazás 42 óra volt. A néhány nap során megismerkedhet- tek az ott élő emberekkel, tájakkal, éte- lekkel, és mint díszvendég, részt vettek a Hal- és Kagylófesztiválon. A helyi lakosok megkóstolhatták a magyar specialitásokat. A finom magyar ételek, italok nagy sikert arattak a kavarnaiak körében, valamint íze- lítőt kaptak a magyar néptáncból is. Nina Stavreva és Ambrus Tibor polgár- mesterek megállapodtak abban, hogy te- lepüléseik között olyan együttműködést alakítanak ki, amelyben sportolóik, iskolá- saik, civil szervezeteik is részt vehetnek. En- nek eredményeként a csopaki néptáncos gyermekek díszvendégként léphetnének fel a szláv népek táncfesztiválján jövő nyá- ron. - Nagyon eredményesnek tartom, hogy ellátogattunk Bulgáriába. A Hal- és Kagylófesztiválon Gál Tamás mesterszakács vezeté- sével a konyhai dolgozók, és a Mandulavirág Óvoda munkatársai ízletes harcsapaprikást készítettek túrós csuszával, valamint harcsafalatkákat. Ennek a különlegessége talán az volt, hogy mindez nyilvánosan lett elkészítve. Megkóstolhatták az érdeklődők a magyar kolbászokat, és a finom csopaki borokat és pálinkákat is. Nagyon sokan voltak a standunknál, mely szépen fel volt díszítve. Hatalmas sikert aratott Schalbert Dávid és Schalbert-Bíró Patrícia néptánca, akik később bevonták az embereket egy közös táncházba is. Szeretném köszönetemet kifejezni mindazoknak, akik munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy Csopak hírnevét tovább öregbítették - beszélt a fesztiválról Ambrus Tibor polgármester. Másnap egy helyi borosgazda borkóstolásán vett részt a harmincfős delegáció. A dolog érdekessége, hogy mindezt egy forgalmas útszélén tették meg, ez azonban cseppet sem vont le a borok minőségéből. A csopakiak megállapították, hogy nemcsak az olaszrizling, hanem a kavarnai sárgamuskotály is nagyon finom. A helytörténeti múzeumba is ellátogatott a csoport, ahová hat évvel ezelőtt szőlőt, két éve pedig mandulafát ültettek a csopakiak. Örömmel konstatálták, hogy mindkettőt gondosan ápolják és vigyáznak rá. Szendi Péter Balatonaligai könyvbemutató Veres Lászlóné Marica: Befejezetlen történet Kordokumentum, egy rendkívül értékes balatoni ingatlan körül zajló csaták hiteles krónikája. A szerző, Veres Lászlóné Marica sajátos aspektusból tárhatja elénk a közel három évtized alatt megélt történéseket. Érthető, hiszen a Club Aliga tulajdonlása, privatizálása személyes sorsának és teendőinek alakulására is jelentős hatással bírt. A Balatonaliga Üdülőközössége Egyesület, majd az Aligai Fürdőegyesület aktivistájaként, elnökeként számos tárgyalás, döntés előkészítésében, lebonyolításában tevékeny részt vállalt, s most, amikor harcának eredményeit részben már élvezhetik a település lakói és a nyaralótulajdonosok, elérkezettnek látta az időt a számvetésre. Lépésről lépésre halad az események mentén, s a kronológiai sorrendbe állított jegyzőkönyvek, levelezések arról tanúskodnak: gigászi munkát folytatott egy sokak számára reménytelennek tűnő - cél, a hajdani pártüdülő közösségi tulajdonba vételéért. A Befejezetlen történet című kötet bemutatója egyben hitet adhat azoknak is, akik a fosztóképző elhagyásával abban bíznak: a Club Aliga már csupán egy befejezett történet főszereplője. Egy olyan nyaralóhelyé, amely – immár négy szezonban – a pihenni vágyók számára igazi paradicsomot jelent a jövőben.. A könyvbemutatón jelen volt Witzmann Mihály, a térség országgyűlési képviselője is, aki hozzászólásában így fogalmazott: - Sokak számára ismert, hogy az aligai komplexumot a szocializmus éve- iben alakították pártüdülővé, elvágva ezzel Balatonvilágost a Balatontól. 2007- ben a Gyurcsány-kormány egy külföldi kötődésű társaságnak értékesítette az Aliga 2, 3 és 4-et, az Aliga 1-re pedig 49 évre szóló vagyonhasznosítási szerződést kötött, azonban a beígért nagy fejlesz- tések elmaradtak. Az elmúlt években az önkormányzattal és helyi egyesületekkel együttműködésben végre sikerült elér- nünk az Aliga 1-es rész területmegosztá- sát, amellyel a szabadon elérhető parti sáv kijelölése vált valóra. Azóta újabb tulajdonosváltásra került sor az ingatlanon. Célunk a vízpart szabad megközelítésé- nek hosszú távú biztosítása, és a Balatonhoz méltó, a településké- pet javító, az önkormányzat szá- mára adóbevételt jelentő fejlesz- tések megvalósulása. Süli Ferenc 13

[close]

p. 14

Települések utár Megújult a zánkai óvoda 2018. október A zánkaiak csodálatos környezetben élnek, fontos, hogy a gyerekek is érezzék: a fejlődésüket is ehhez méltó körülmények határozzák meg, segítik elő. Lényeges, hogy ez a munka ne álljon meg, hogy a kistelepüléseken is biztosítsuk a családok számára fontos feltételeket. Erről beszélt Kontrát Károly országgyűlési képviselő a megújult óvoda avatási ünnepségén. - Örülök, hogy elkészült a beruházás a zánkaiak, az önkormányzat és a kormány összefogásával. Örömmel támogattam a beruházást, hiszen a gyerekek határozzák meg a jelenünket és a jövőnket. Fontos, hogy jó körülmények között nevelkedjenek az apróságok. Programomban a kistelepülések mindig fontos szerepet kaptak, szeretnék mindenhova segítséget vinni, ezen leszek a jövőben is - mondta Kontrát Károly. A zánkai gyerekeket érintő jó együttműködés reményében gratulált, és azt kívánta, hogy a jövőt is ilyen fejlődés jellemezze a köz- ségben, sok gyerek legyen az óvodában, bölcsődében. Filep Miklós polgármester az avatási ünnepségen elmondta, hogy a negyven évvel ezelőtt épült óvoda fűtése, elektromos berendezései mára teljesen elavultak. - Sok munkavédelmi problémánk volt, és a hőszigetelési feltételeknek sem tett már eleget az épület. Kapóra jött egy belügyminisztériumi pályázat, amelyhez Kontrát Károly segítségét is kértük. Sikerült 21 millió forintos állami támogatást elnyernünk, ehhez az önkormányzat tízmilliós összeggel járult hozzá. Így felújíthattuk a homlokzatot, új hőszigetelést kapott az óvoda, a teljes belső gépészet megújult a vizesblokkokkal együtt. Korszerű, esztétikus lett az épület. A kivitelező korrekt munkát végzett - mondta a polgármester, és hozzátette, hogy a konyha még korszerűsítésre vár, ahhoz ugyancsak segítséget remélnek. Örömét fejezte ki, hogy a körzeti óvoda - amelyben öt település 36 gyermeke nevelkedik két csoportban - és a bölcsőde is helyet kap, megalapozhatja a gyermekek utánpótlását. Az ünnepséget az óvodások műsora színesítette. Szendi Péter

[close]

p. 15

2018. október utár Települések Balatoni hajózás: rekordokat döntő szezon Magas minőségű szolgáltatásokat ígértünk a szezon kezdetén potenciális utasainknak, s – részben a magyar tenger iránt megnyilvánuló média érdeklődésnek köszönhetően – ez az invitálás meglehetősen eredményesnek bizonyult – kezdi a tursiztikai szezonról szóló ös�szefoglalóját Kollár József. A Balatoni Ha- józási Zrt . vezérigazgatója a tulajdonosi önkormányzatok képviselői előtt is arról tájékoztathatott, hogy a cég a folyamatos fejlődés mellett pénzügyileg is kiválóan teljesített. - A három éve kidolgozott stratégia a modernizációra irányult. Stabil gazdálkodás mellett fejleszteni kívántuk az ügyfélkapcsolatot, az eszközállományt és a hatékonyságot – mindezt stabil, jövedelmező gazdálkodás mellett. A tulajdonosoknak is igazolni kívántuk, hogy racionális döntésekkel elérhető a társaság eredményességének és a dolgozók jövedelmének növelése, a vagyon gyarapítása. A kedvező mutatókhoz természetesen hozzájárult a Balaton népszerűsége, bár ez nem zárta ki annak kötelezettségét, hogy aktívak legyünk a piacon – ennek egyik formája az erőteljes PR munka. - A vezérigazgatótól megtudhattuk, hogy a személyhajózási üzletág a tavalyi évhez viszonyítva 4-5%-os emelkedést produkált, ám ennek elemzése során fény derült arra: a menetrendi hajózás évek óta stagnál, míg a nem menetrendiekre – buli, séta, naplemente néző, gyermek- és családi programot tartalmazó – közel húsz százalékkal többen váltottak jegyet. A balatoni viszonyokat jól ismerők körében az sem titok, hogy a kánikula nem kedvez a hajózásnak. - A kompforgalom - cégen belül – húzóágazatnak minősül. Gépjárművek tekintetében tíz, személyek számában nyolc, kerékpár szállítás vonatkozásában hét százalékos az előrelépés, de jelentős érdeklődés nyilvánult meg a gyorshajók iránt is. Érthető tehát, hogy nem csak az önkormányzatok - kollégáim is pozitívnak értékelték a mögöttünk hagyott turisztikai szezont. Bevételeink lehetővé tették, hogy a nyár végén megjutalmazzuk munkatársainkat, s ugyancsak lesz fedezete a tizenharmadik havi bér kifizetésének. Célunk nem lehet más, mint - ezen a területen is - a piaci viszonyok bevezetése. Süli Ferenc Felújították a füredi Radnóti iskolát Országszerte közel 800 intézményben mintegy 276 milliárd forintból tantermi fejlesztés, bővítés történik, tanuszodák, tornatermek épülnek. Nyáron mintegy 100 ezer informatikai eszköz érkezett uniós forrásokból, ős�szel egymillió gyermek kapott ingyenesen tankönyvet, hangsúlyozta Vitályos Eszter államtitkár Balatonfüreden, a Radnóti Miklós Általános Iskolában. Az intézmény a Széchenyi-program- mal, mintegy hatvanmillió forint pályázati pénzből teljesen megújult. Az államtit- kár hozzátette, a magyar kormány célja az, hogy a családokat és a gyermekeket támogassa, ezt szolgálják az országos programok, a gyermekek utáni adóked- vezmény, az otthonteremtési program, az Erzsébet-tábor, a diákhitel, a gyermekek jövőjét célozzák a helyi fejlesztések, mint az iskola felújítás. Vitályos Eszter szólt arról, hogy az isko- la a gyerekek és a pedagógusok második otthona, ezért nagyon fontos, hogy olyan helyen töltsék el az időt, ahol jól érzik magukat. A Radnóti iskolában országos fejlesztéssel megújultak a tantermek, fo- lyosók, lépcsőházak, falburkolatok, mos- dók, szociális helyiségek, tanári és igazgatóhelyettesi szoba, új ajtókat építettek be, szabadtéri kosárpalánkokat helyeztek az udvarra. - A modern, 21. századi intézmény hozzájárul a még eredményesebb munkához, az új környezet motiválja is a diákokat, tanárokat. A jövő nemzedékébe való befektetés az egyik legjobb és legfontosabb befektetés - fogalmazott az államtitkár, aki a várost a régió egyik gyöngyszemének nevezte. Kontrát Károly államtitkár, a térség országgyűlési képviselője a beruházás céljáról aláhúzta, a diákok jobban tanuljanak, nagyobb tudást legyenek képesek elsajátítani. – Azt szeretném, hogy választókerületemben egyre több iskola nézzen ki olyan jól, mint a Radnóti, amely az ország egyik legszebb városának az egyik legszebb részén található. A siker akkor lesz teljes, ha a pedagógusok, az oktató-nevelő munka is megújul, a modern környezet új kihívást jelent a pedagógusoknak – hangsúlyozta a képviselő. Szabó Lajos Konrád tankerületi igazgató felidézte, a füredi iskolát is érintő pályázaton még négynél nyertek a tankerületben. Országosan 418 ittenihez hasonló beruházást kezdtek meg mintegy 30 milliárd forintból, ebből határidőre 180 esetben végeznek, egyik a balatonfüredi. Üdvözölte a kiváló szakmai munkát, utalt az elektromos hálózat teljes megújulására is. Céljuk, hogy egy másik pályázattal közel 30 millióért digitális eszközöket vásároljanak. Szendi Péter 15

[close]

Comments

no comments yet