SAN MARTIN DE PORRES

 

Embed or link this publication

Description

IL-HAJJA TIEGHU

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2

Tfal fer]ana jilg]abu “t-ti[ie[a l-g]amja“. Martin jixtieq kieku jilghab mag]hom i\da ma jistax g]ax hu iswed: ‘X’]asra“ tnieg]ed “li jg]odd mhux ilkulur tal-[ilda i\da r-ru] ta’ kull wie]ed.“

[close]

p. 3

Waqt li qed jitkellem ma' missieru, Martin ig]idlu fuq dan is-su[[ett u t-tnejn jaqblu li l-ikbar ]a[a mportanti hi li wie]ed isalva ru]i.

[close]

p. 4

Martin ig]id lil ommu kemm ]a [ost bil-]ar[a ma' missieru, i\da jixtieq kieku jibqa' fil-belt ta' Lima. Hemmhekk jara skop g]al ]idma fost il-fqar.

[close]

p. 5

Tallab jitlob karita; Martin ibattal il-basket mimli bil-frott li g]adu kemm xtara mis-suq f’idejn il-fqir: “U int?“ staqsieh il-fqir. “Alla jipprovdi; ommi tifhimni,“ iwie[eb hu.

[close]

p. 6

Darba, Martin ]awwel xitla tal-lumi ]elu. B’g]a[eb tal-foqra kollha l-g]ada kollha, l-g]ada ix-xitla kibret f’si[ra u mtliet bil-frott: “Alla kbir“ qal Martin, “ipprovda l-ikel g]al min hu fil-b\onn.“

[close]

p. 7

Martin isir barbier: “Nag]mel dax-xog]ol g]allim]abba t’Alla,“ jg]id, “daqs kemm hemm min ma jistax i]allas biex jaqta’ xag]ru jew biex iqaxxar ille]ja.“

[close]

p. 8

Is-seftura fid-dar ta’ Martin taqbdu f’estasi waqt ittalb. Maqtug] fl-arja, Martin jseklama: “O {esu’ tieg]i, jiena n]obbok ]afna.“

[close]

p. 9

Martin jidde`iedi li jid]ol f’monasteru biex isir Fra: “O Martin,“ tg]idlu ommu “kemm hi iebsa din idde`i\joni tieg]ek; i\da tkun mag]mula r-rieda t’Alla.“

[close]

p. 10

Jid]ol membru tal-kunvent. Ta’ eta’ \ag]\ug]a ta’ 15-il sena Martin jag]mel pass kura[[u\ biex jinqata’ mid-dinja, i]alli g]al kollox nies li tant kien i]obb: ommu o]tu u qrabatu.

[close]

p. 11

Martin kollu \elu u m]abba g]all-vokazzjoni tieg]u. Jixtieq jispi``a l-istudji tieg]u biex jibda l-apostolat. Sadanittant jag]mel il-fa`endi b’reqqa kbira

[close]

p. 12

Martin jir`ievi l-abitu reli[ju\. Huwa jilbes i`-`oqqa ta’ l-Ordni tieg]u daqs li kieku ]a xi pussess ta’ unur: “Grazzi {esu’“ jesklama, “talli g]amiltni wie]ed mid-dixxipli mag]\ula tieg]ek.“

[close]

p. 13

Missier Martin je]odha bi kbira jara ‘l ibnu bi xkupa f’idu: “X’inhu? “ jipprottesta mas-Superjur, “Tifel ta’ gvernatur ji[i umiljat biex jag]mel xog]ol baxx? “ “Pa, “ iwie[eb Martin, “dak kollu li jsir b’im]abba g]al Alla jie]u rigal tas-sema. “

[close]

p. 14

Martin huwa fer]an li missieru fehem kif reli[ju\ g]andu jipprattika l-virtujiet kollha, b’mod spe`jali l-umilta’. Fi`-`ella tieg]u, waqt li j]ares lejn issema kollu kwiekeb, huwa jfa]]ar ‘l Alla.

[close]

p. 15

G]alkemm li tiknes il-kurituri twal u l-kmamar kbar tal-monasteru huwa tedjanti Martin isib dan ixxog]ol ]afif: “{esu’, “ ilissen bejnu u bejn ru]u, “jiena fer]an b’din l-umiljazzjoni.“

[close]

Comments

no comments yet