Letni delovni načrt GŠ Domžale 2018/19

 

Embed or link this publication

Description

LDN GŠ DOMŽALE 2018/19

Popular Pages


p. 1

2018/19 Letni delovni načrt Glasbena šola Domžale Ljubljanska cesta 61 1230 Domžale

[close]

p. 2

Kazalo vsebine 1. UVOD .................................................................................................................................................3 2. PREDSTAVITEV GLASBENE ŠOLE DOMŽALE .......................................................................................3 2.1 Organiziranost šole ...................................................................................................................4 a. Instrumentalni in pevski oddelek .................................................................................................4 b. Skupinski pouk..............................................................................................................................4 c. Skupinska igra in zborovsko petje ................................................................................................5 3. VODENJE ŠOLE ..................................................................................................................................5 3.1 Organi šole..................................................................................................................................5 - Svet šole .........................................................................................................................................5 - Ravnatelj.........................................................................................................................................6 - Strokovni organi .............................................................................................................................6 a. Učiteljski zbor………………………………………………………………….……………………………………………......6 b. Strokovni aktivi………………………………………………………………..…………………………………………………7 - Svet staršev ....................................................................................................................................7 - Šolski sklad.................................................................................................................................... 8 4. OBSEG IN RAZPOREDITEV DELOVNIH OBVEZNOSTI IN POUKA .........................................................9 4.1 Delovna realizacija ......................................................................................................................9 4.2 Zaposleni v Glasbeni šoli Domžale za nedoločen in določen čas................................................9 a. Vodstveni, vzdrževalno-tehnični in drugi strokovni delavci……………………………………………..… 9 b. Učitelji………………………………………………………………………………………………………………………………10 c. Korepeticije ........................................................................................................................... 11 5. RAZPOREDITEV UČENCEV PO PREDMETIH IN ODDELKIH INDIVIDUALNEGA IN SKUPINSKEGA POUKA ............................................................................................................................................ 11 5.1 Programi. ................................................................................................................................. 11 a. Predšolska glasbena vzgoja ....................................................................................................... 11 b. Glasbena pripravnica................................................................................................................. 12 c. Glasba ...................................................................................................................................... 12 6. UČENCI INSTRUMENTALNEGA POUKA IN PETJA PO PREDMETIH IN ODDELKIH ................ 13 6.1 Nauk o glasbi ........................................................................................................................... 13 6.2 Solfeggio. ................................................................................................................................. 14 7. ZASEDBE KOMORNIH SKUPIN, ŠOLSKIH ORKESTROV IN ZBORA .......................................... 14 7.1 Komorna igra ........................................................................................................................... 14 1

[close]

p. 3

7.2 Orkestri.................................................................................................................................... 15 7.3 Zbori......................................................................................................................................... 15 8. ŠOLSKI KOLEDAR ZA LETO 2018/19..............................................................................................16 9. ROKI ZA OPRAVLJANJE IZPITOV ........................................................................................... 17 10. KONCERTNI KOLEDAR ........................................................................................................ 18 11. NAČRTOVANE DEJAVNOSTI V TEM ŠOLSKEM LETU ........................................................... 21 12. NAČRT VPISA ..................................................................................................................... 22 13. IZPOSOJA NOTNEGA GRADIVA IN ŠOLSKIH INSTRUMENTOV ........................................... 22 14. STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV IN DRUGIH STROKOVNIH DELAVCEV ............... 23 15. NAČRT IZVAJANJA AKTIVNOSTI NA PODROČJU PROMOCIJE ZDRAVJA .............................23 16. SODELOVANJE S STARŠI ……… ............................................................................................ 23 17. SODELOVANJE Z OSNOVNIMI ŠOLAMI IN VRTCI................................................................ 24 18. SODELOVANJE Z DRUGIMI GLASBENIMI ŠOLAMI, KULTURNO-UMETNIŠKIMI USTANOVAMI, DELOVNIMI ORGANIZACIJAMI IN DRUGIMI ........................................................ 24 19. UPRAVLJANJE KULTURNEGA DOMA FRANCA BERNIKA DOMŽALE IN IZVAJANJE POROK .......................................................................................................................................... 24 20. SODELOVANJE V ZVEZI SLOVENSKIH GLASBENIH ŠOL (ZSGŠ) IN EVROPSKI ZVEZI GLASBENIH ŠOL (EMU) ...................................................................................................................... 25 Državni in mednarodni projekti..................................................................................................... 25 21. DELOVNE RAZMERE – POGOJI DELA ......................................................................................... 26 22. NABAVE ......................................................................................................................................... 26 23. SPREMLJANJE REALIZACIJE DELOVNIH PROCESOV IN DELOVNEGA NAČRTA ..................... 28 2

[close]

p. 4

1. UVOD Glasbena šola Domžale bo tudi v šolskem letu 2018/19 delovala v okviru njej pripadajočih vzgojno izobraževalnih nalog. Realizacija le-teh se opravlja pri individualnem in skupinskem pouku, na internih in javnih nastopih, v organiziranju koncertne dejavnosti, sodelovanju z drugimi zavodi, obiskovanju koncertov ter drugih oblikah dela. Letni delovni načrt določa cilje, vsebino ter obseg in razporeditev vzgojno-izobraževalnega in drugega dela v skladu s predmetnikom in učnim načrtom ter obseg drugih dejavnost, ki jih izvaja Glasbena šola Domžale. Določi aktivnosti, s katerimi se šola vključuje v okolje, oblike sodelovanja s starši, strokovno izpopolnjevanje učiteljev in drugih delavcev, sodelovanje z drugimi zavodi ter zunanjimi sodelavci. 2. PREDSTAVITEV GLASBENE ŠOLE DOMŽALE Glasbena šola Domžale je vzgojno-izobraževalni zavod (v nadaljevanju šola), ustanovljen za opravljanje dejavnosti glasbenega izobraževanja po programih, po katerih se pridobi javno veljavna izobrazba. Glasbena šola Domžale ima sedež na Ljubljanski cesti 61 v Domžalah. Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Ur. list RS, št. 12/91), 40., 41. in 140. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS, št. 12/96, št. 23/96) in 18. člena Statuta Občine Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 10/95, 21/95 in 4/98) je Občinski svet Občine Domžale na svoji 5. seji dne 21. 4. 1999 sprejel Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Domžale. Na 16. seji dne 7. 6. 2000 pa je Občinski svet Občine Domžale na podlagi istih členov Zakona o zavodih in Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter na podlagi 20. člena Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 7/99) sprejel še Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Domžale. V skladu s 1. členom Odloka o ustanovitvi Glasbene šole Domžale ustanoviteljske pravice in obveznosti uresničujejo Občinski sveti Občin Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin. Občine ustanoviteljice 5,84 % 12 % 14 % 56 % 12 % Občina Domžale Občina Lukovica Občina Mengeš Občina Moravče Občina Trzin Šolski okoliš zajema istoimenske občine. 3

[close]

p. 5

V skladu z 2. členom Odloka o ustanovitvi Glasbene šole Domžale so za izvajanje osnovnega glasbenega programa poleg matičnega oddelka v Domžalah, Ljubljanska cesta 61, Domžale, oblikovani dislocirani oddelki v: - Dobu, v Osnovni šoli Dob, - Lukovici, v Osnovni šoli Janka Kersnika, Brdo, - Mengšu, Trdinov trg 8, Mengeš, - Moravčah, v Osnovni šoli Jurij Vega, Moravče, - Radomljah, v Osnovni šoli Preserje, Radomlje. 2.1 Organiziranost šole a. Instrumentalni in pevski oddelek b. Skupinski pouk 4

[close]

p. 6

Skupinska igra in zborovsko petje 3. VODENJE ŠOLE 3.1 Organi šole so:  svet šole,  ravnatelj,  strokovni organi,  svet staršev. Organi šole lahko imenujejo komisije kot izvršilni organ.  Svet šole V skladu s 16. členom Odloka o ustanovitvi Glasbene šole Domžale sestavlja Svet šole 11 članov, in sicer: - trije predstavniki ustanoviteljev, - pet predstavnikov zaposlenih v šoli, - trije predstavniki staršev učencev šole. Predstavnike organov občin ustanoviteljic imenujejo občinski sveti po naslednjem ključu: Občinski svet Občine Domžale imenuje dva predstavnika, enega pa imenujejo preostale štiri občine po vsakokratnem medsebojnem dogovoru. Predstavniki zaposlenih se izvolijo neposredno na tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga določata zakon in odlok. Predstavnike staršev volijo starši v svetu staršev. 5

[close]

p. 7

Svet šole sestavljajo: Predstavniki občin ustanoviteljic  Andrej Brojan (Lukovica, Mengeš, Moravče, Trzin)  Anton Omahna (Domžale)  Marjan Šalamun (Domžale) Predstavniki zaposlenih  Veronika Šarec (predsednica)  Laura Medved Šemrov (namestnica predsednice)  Meta Novak  Daniel Savnik  Urška Urbanija Žun Predstavniki staršev  Alenka Baš Beravs  Monika Prašnikar  nov član1  Ravnatelj Ravnateljica Andreja Humar je pedagoški vodja in poslovodni organ šole.  Strokovni organi a. Učiteljski zbor b. Strokovni aktivi a. Učiteljski zbor Učiteljski zbor sestavljajo ravnatelj, pomočnik ravnatelja in učitelji. Učiteljski zbor na podlagi zakona:  obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno izobraževalnim delom,  daje mnenja o letnem delovnem načrtu,  predlaga uvedbo programov,  odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja,  določa kriterije za vpis,  določa kriterije za selekcijo,  spremlja in vrednoti učni uspeh,  se seznanja z novostmi na področju glasbene vzgoje,  pripravlja javne nastope,  izreka učencem pohvale,  izreka učencem opomine,  razpravlja in odloča o drugih strokovnih vprašanjih. 1 nov član sveta zavoda bo na prvi seji sveta zavoda 27. 9. 2018 nadomestil Roberta Gradišarja, ki mu je s prenehanjem šolanja otroka prenehal mandat 6

[close]

p. 8

b. Strokovni aktivi Učitelji sorodnih predmetov sestavljajo strokovne aktive. Na šoli deluje 6 strokovnih aktivov: Aktiv učiteljev nauka o glasbi Vodja: Veronika Šarec Aktiv učiteljev klavirja in orgel Vodja: Meta Novak Aktiv učiteljev harmonike Vodja: Tomaž Smole Aktiv učiteljev godal Vodja: Peter Kranjec Aktiv učiteljev kitare Vodja: Marko Zrnec Aktiv učiteljev pihal, trobil, tolkal in petja Vodja: Katarina Kukovič Aktivi:  obravnavajo vsebine in problematiko vzgojno izobraževalnega dela ter predlagajo izboljšavo le-tega,  usklajujejo merila ocenjevanja,  obravnavajo pripombe staršev in učencev ter obravnavajo druge strokovne naloge določene z LDN,  dogovorijo se o strokovnih predavanjih in/ali izobraževanjih.  Svet staršev V skladu s 26. členom Odloka o ustanovitvi Glasbene šole Domžale se za organizirano uresničevanje interesov staršev v šoli oblikuje svet staršev. Zap. št. PRIIMEK IN IME PREDSTAVNIK ODDELKA 1. BARTOL Romana klavir, NGL – odd. Radomlje 2. BAŠ BERAVS Alenka klavir, orgle – odd. Domžale 3. BOLTA Angelina flavta – odd. Domžale 4. FALE Barbara klavir, flavta, klarinet, trobila, NGL - odd. Moravče 5. JUVANČIČ Tomaž tolkala – odd. Domžale in Mengeš 6. KINK Matevž klavir, NGL – odd. Brdo 7

[close]

p. 9

7. KOVAČ Dejan klarinet, kljunasta flavta, saksofon – odd. Domžale in Mengeš 8. KOVAČIČ Jani trobila – odd. Domžale in Mengeš 9. MIHELIČ Barbara kitara – odd. Domžale in Mengeš 10. POTOČNIK Maja flavta, oboa – odd. Mengeš 11. PRAŠNIKAR Monika (predsednica) harmonika, PGV, GLP, NGL – odd. Domžale in Mengeš 12. SERŠA PAVLIČ Bernarda trobila, flavta, klarinet, kljunasta flavta – odd. Brdo 13. SICHERL Zorana klavir, orgle – odd. Mengeš 14. UDOVIČ Jani violina – odd. Mengeš, petje odd. Mengeš in Domžale 15. VASLE Renata violina, violončelo – odd. Domžale Predsednica sveta staršev GŠ Domžale je ga. Monika Prašnikar. Naloge sveta staršev so opredeljene v 66. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja  Šolski sklad Šolski sklad sestavljajo: - predstavniki šole: Miha Nagode (predsednik), Miro Novak, Andreja Marčun Kompan, - predstavniki staršev: Romana Bartol, Barbara Mihelič, Angelina Bolta in Tomaž Juvančič. Namen šolskega sklada je:  financiranje dejavnosti in potreb razreda, oddelka, orkestra, zbora in drugo, kar ni sestavni del izobraževalnega programa oziroma se ne financira iz javnih sredstev,  nakup nadstandardne opreme (didaktična sredstva in pripomočki, avdio-video oprema, pohištvo in drugo),  zvišanje standarda in podobno,  pridobivanje avtorskih del za posamezno dejavnost. 8

[close]

p. 10

4. OBSEG IN RAZPOREDITEV DELOVNIH OBVEZNOSTI IN POUKA Učiteljeva delovna obveznost je 40 ur tedensko, učna obveznost pa 22 pedagoških ur pouka, enakomerno porazdeljenih na pet delovnih dni v tednu. Učiteljice s 30-imi leti oziroma učitelji s 35-imi leti minulega dela v vzgoji in izobraževanju imajo učno obveznost 20-ih pedagoških ur. Zaradi zagotovitve nemotenega učnega procesa (porodniške odsotnosti, nadomeščanje itd.) je učiteljevo učno obveznost možno dodatno obremeniti do 5 ur pouka, to je do 27 ur. Učitelj ima lahko v posebnih primerih, kot je npr. študij, tudi manjšo delovno obveznost. 4.1 Delovna realizacija Delovna realizacija vključuje:  pouk,  razdelitev pouka,  okvirno letno pripravo,  dnevno pripravo (skupinski pouk),  mesečno pripravo (individualni pouk),  letno pripravo (orkester, zbor, komorne skupine),  letne, popravne in privatne izpite,  sodelovanje na razrednih, internih in javnih nastopih,  sodelovanje na revijah,  pedagoške konference,  učiteljske zbore,  zbore delavcev,  delo v strokovnih aktivih,  delo v svetih, komisijah in odborih,  roditeljske sestanke in govorilne ure,  tekmovanja,  administracijo – učno in delovno dokumentacijo,  izobraževanje,  priprave na pouk,  zdravniške preglede.  Opomba: Učitelji mnogo svojega pedagoškega dela opravijo tudi izven šolskega prostora. 4.2 Zaposleni v GŠ Domžale za nedoločen in določen čas a. Vodstveni, vzdrževalno-tehnični in drugi strokovni delavci Andreja Humar Neža Prešeren Irena Mav Majda Černe Tjaša Medved Katja Javoršek Bajro Husejnović Rudi Javoršek Ravnateljica Pomočnica ravnateljice Tajnica VIZ Računovodkinja Knjižničarka Čistilka Čistilec in hišnik Hišnik 9

[close]

p. 11

b. Učitelji Zap. št. Priimek in ime 1. BANIČ Matej 2. BIZJAK SAJE Romana 3. EINFALT Luka 4. EINFALT Petra 5. GABRIJEL VIDIC Jožica 6. HAMIDULLINA Almira 7. HUMAR Andreja 8. HUTERER Andrej 9. JAVORNIK ZUPANC Anamarija 10. JUVAN Miran 11. KALAN Ana 12. KRANJEC Peter 13. KUKOVIČ Katarina 14. LEDERER Dimitrij 15. LEGAT Žan 16. MADAN Mykhaylo 17. MARČUN KOMPAN Andreja 18. MEDVED ŠEMROV Laura 19. NAGODE Miha 20. NECULCEA Gabriela Teresa 21. NOVAK Meta 22. NOVAK Miro 23. PAVLI PER Jana 24. PIRNAT Tomaž 25. PODMILJŠAK Jan 26. POTOČAN Zoran 27. PREŠEREN Neža 28. PUCIHAR Blaž 29. RAVBAR Lovro 30. SAJE Igor 31. SAJE Jakob 32. SAVNIK Daniel 33. SMOLE Tomaž 34. SMREKAR Jože 35. STELE Olga 36. ŠAREC Veronika 37. TOMAŽIN Damjan 38. UDOVIČ Staša 39. URBANIJA ŽUN Urška 40. ZRNEC Marko 41. ŽGUR Neža 10 Poučuje KIT, KOI KLA, KOR, KOI TRO, ROG, POZ, DRT, KOI FLA, BFL, KOI NGL VLC, KOI FLA VIO, ORK, KOI KLA, NGL, KOR, KOI TRO, ROG, KOR, KOI KLA, NGL, SOLF, KOR VIO TOL, KOI KLT, BFL, KOI HAM, KOI VIO FLA, KOI, ORK KLA, PGV, GLP, KOI, ORK KLA, KOR VIO, KOI KLA KIT, KOI OBO KLA, NGL, KOR KLT, BLF PET FLA, BLF KLA, KOR SAX, KOI KIT KLT, BFL TRO HAM, KOI KLA KLA ORG, NGL, GLP, KOR, KOI DRT, ORK HAM, KOI PET, KOI KIT KOR

[close]

p. 12

c. Korepeticije Zap. št. Ime in priimek korepetitorja: 1. Romana Bizjak Saje 2. Miran Juvan 3. Miha Nagode 4. Tomaž Pirnat 5. Blaž Pucihar 6. Neža Žgur Korepetira učence učiteljev:  Almira Hamidullina  lastni učenci  Katarina Kukovič  Petra Einfalt  Dimitrij Lederer  Madan Mykhaylo  Andreja Marčun Kompan  Jana Pavli Per  Jan Podmiljšak  Zoran Potočan  Damjan Tomažin  Urška Urbanija Žun  oddelek Brdo  Peter Kranjec  Gabriela Teresa Neculcea  oddelek Moravče  Luka Einfalt  Andrej Huterer  Neža Prešeren  Lovro Ravbar  Damjan Tomažin 5. RAZPOREDITEV UČENCEV PO PREDMETIH IN ODDELKIH INDIVIDUALNEGA IN SKUPINSKEGA POUKA 5.1 Programi a. Predšolska glasbena vzgoja Namenjena je otrokom, ki še niso vključeni v osnovno šolo, njihova starost je pet let (letnik rojstva 2013). Vpis otrok v navedeni program poteka brez predhodnega preizkusa glasbenih sposobnosti. Učenci se po zaključku programa Predšolske glasbene vzgoje lahko vključijo v program Glasbena pripravnica. V programu Predšolska glasbena vzgoja se učencu omogoči intenzivnejši in sistematičen pristop do glasbene vzgoje že v najzgodnejšem predšolskem obdobju, svoje glasbene sposobnosti otrok razvija skozi igro. Program traja eno leto, pouk poteka enkrat tedensko 45 minut. PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA Število učencev Število skupin Domžale 22 2 Mengeš 13 1 SKUPAJ: 35 3 11

[close]

p. 13

b. Glasbena pripravnica Namenjena je otrokom, ki obiskujejo 1. razred osnovne šole, njihova starost je šest let (letnik rojstva 2012). Vpis poteka brez predhodnega preizkusa glasbenih sposobnosti. V program se lahko vključijo tudi učenci, ki pred tem niso obiskovali predšolske glasbene vzgoje. Pouk traja eno leto in sicer 60 minut tedensko. Učenec skozi igro razvija glasbene sposobnosti in usvaja osnovna znanja, na podlagi katerih se lažje odloča za vpis na instrument. Glasbena pripravnica nudi učencu glasbeno in širšo estetsko vzgojo, kar pomeni odnos do glasbe in umetnosti nasploh. GLASBENA PRIPRAVNICA Število učencev Število skupin Domžale Mengeš 43 13 31 SKUPAJ: 56 4 Učenci se po zaključku programa Glasbena pripravnica lahko vključijo v program Glasba na podlagi uspešno opravljenega preizkusa glasbenih sposobnosti. c. Glasba S 1. septembrom 2003 je začel veljati prenovljen izobraževalni program Glasba. Program vsebuje obvezne učne predmete, določila o korepeticijah, komorni igri in orkestrih ter nastopih učencev, za zelo nadarjene učence pa določa pogoje za dodatni pouk. Program Glasba, torej pouk instrumentov in petja, bo v skladu z Zakonom o glasbenih šolah potekal 4, 6 oziroma 8 let. S 1. septembrom 2010 je bil uveden prenovljeni program tudi za pihala, trobila in tolkala, ki podaljšuje šolanje nižje stopnje s 4 na 6 let; višja stopnja pa traja dve leti, skupaj torej 8 let. Izobraževanje je razdeljeno na nižjo in višjo stopnjo. Nižja stopnja se, če tako določa glasbeni program, deli na prvo vzgojno-izobraževalno obdobje, ki traja dve leti in na drugo vzgojno-izobraževalno obdobje, ki traja štiri leta. Pouk instrumentov in petja poteka individualno, pouk drugih predmetov pa skupinsko. 12

[close]

p. 14

6. UČENCI INSTRUMENTALNEGA POUKA IN PETJA PO PREDMETIH IN ODDELKIH V šolskem letu 2018/19 smo vpisali 579 učencev, od tega 470 učencev instrumentalnega pouka in petja. Instrument Klavir Orgle Harmonika Violina Violončelo Kitara Klj. flavta Flavta Klarinet Oboa Saksofon Trobenta Rog Pozavna DRT Tolkala Petje SKUPAJ: Domžale 70 18 41 17 39 2 18 16 10 9 3 6 6 5 15 279 Mengeš 26 5 25 10 18 3 9 5 3 2 3 13 3 120 Brdo 13 4 5 6 1 4 33 Dob Moravče 6 12 1 9 4 5 6 30 Radomlje 2 SKUPAJ: 127 5 43 51 17 57 6 40 30 3 10 22 6 7 10 18 18 470 6.1 Nauk o glasbi Nauk o glasbi je obvezen za vse učence individualnega pouka. Pouk bo v celoti potekal po programu, ki je začel veljati s 1. septembrom 2003. Razred NGL 1. 2. 3. 4. 5. 6. SKUPAJ: Domžale 44 40 55 28 30 37 234 Mengeš Radomlje Brdo Moravče SKUPAJ: 14 10 17 85 16 15 71 18 13 86 16 15 15 74 12 13 55 17 8 62 93 25 43 38 433 13

[close]

p. 15

6.2 Solfeggio S 1. septembrom 2003 je začel veljati prenovljen izobraževalni program Glasba, ki uvaja po končanem 6. razredu nauka o glasbi nov učni predmet solfeggio. Pouk traja dve leti, poteka pa na matičnem oddelku v Domžalah in na oddelku Mengeš. SOLFEGGIO Število učencev Število skupin Solfeggio I 26 2 Solfeggio II 21 1 SKUPAJ: 47 3 7. ZASEDBE KOMORNIH SKUPIN, ŠOLSKIH ORKESTROV IN ZBOROV Glasbena šola posveča veliko pozornost skupinskemu muziciranju. Učenci ob skupinskem muziciranju pridobivajo sposobnosti prilagajanja, usklajevanja s skupino ter razvijajo smisel za kolektivno delo, socializacijo in čut odgovornosti. Za učence, ki jih določijo pedagogi, sta komorna igra in igranje v orkestru obvezna. Komorna igra se glede na možnosti ne omejuje le na skupinske oblike, določene z učnim načrtom, temveč se izvaja tudi v okviru individualnega pouka. 7.1 Komorna igra Zap. št.: Ime in Priimek učitelja: 1. Matej Banič 2. Katarina Kukovič 3. Žan Legat 4. Andreja Marčun Kompan 5. Gabriela Teresa Neculcea Komorna skupina: Kitarski duo Tolkalna skupina Trio Sekstet flavt Ansambel violin Poleg stalnih zasedb se bodo priložnostno izvajale tudi druge oblike komorne igre. 14

[close]

Comments

no comments yet