Журнал «Болгарский Дом» №10 сентябрь-октябрь 2011

 

Embed or link this publication

Description

Журнал «Болгарский Дом»

Popular Pages


p. 1

0 ñå íòÿ áðü îêòÿá ðü Âñå äëÿ íàøèõ äåòåé ­ îáðàçîâàíèå ñïîðò òâîð÷åñòâî Ýêñïåðòû î ïðîáëåìàõ óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé Âèêòîð Ëîãèíîâ ­ î ñåáå è î Áîëãàðèè Êðàñîòà ïî-áîëãàðñêè äîñòèæåíèÿ ýñòåòè÷åñêîé ìåäèöèíû www.bulgarianhouse.ru 01 2 1 ¹ 1

[close]

p. 2[close]

p. 3

­ 10 2011 1

[close]

p. 4

4 10 18 8 10 14 ­ 2011 Æ 15 18 20 24 28 34 20 24 25 26 27 28 ­ 34 38 martineli 45 48 ­ 51 52 10 2011 0 5 2 359 894 66 07 60 359 56 810 208 -mail adv@bulgarianhouse.ru reklama@bulgarianhouse.ru 77 ­ 32434 9 2008 2 01 2 1 ¹ 1

[close]

p. 5[close]

p. 6

­ 10 2011 3 6 ­ « » 3 4

[close]

p. 7[close]

p. 8

2 e 2900 ­ 16 16 66 7 499 143 9022 143 9023 fax 7 495 232 3302 e-mail bulemrus@blgaria.ru http www.mfa.bg/ru/60/pages view/5773

[close]

p. 9

10 2011 .

[close]

p. 10

­ 10 2011 1979-1983 1985 ­ 1987-1989 20 2004 ­ 10 ­ 8

[close]

p. 11[close]

p. 12

30 10 2011 ­ 10

[close]

p. 13

30 184 31 017 70 082

[close]

p. 14

8 5-6 30 10 ­ ­ 12 10 2011 12

[close]

p. 15

­ www.astery-med.bg · +359 554 68 614 +359 884 521 161 +359 896 749 365 · 8 24 h

[close]

Comments

no comments yet