EJJEW NITKELLMU

 

Embed or link this publication

Description

KATEKIZMU GHAT-TFAL - ID-DIZUBBIDJENZA

Popular Pages


p. 1

1

[close]

p. 2

[Efs: 6, vers1] Tfal obdu l-gentirui taghkom ghax dan joghgob lil Mulej. 2

[close]

p. 3

Meta inti ma taghmlix dak li jordnawlek il-genituri tieghek, inti tkun qed turi dizubbidjenza. Il-genturi tieghek ikollhom ir-ragunijiet taghhom ghal dak li jordnawlek taghmel. Ghalhekk ma hux sew li ma tobdihomx. 3

[close]

p. 4

Il-genituri tieghek jghidulek dak li ghandek taghmel ghax jaraw gid kbir ghalik. 4

[close]

p. 5

Il-gentituri tieghek jghidulek dak li ghandek taghmel biex ma thabbatx wiccek mal-periklu. Il-periklu hu dejjem hazin ghal kulhadd ahseb u ara ghat-tfal. 5

[close]

p. 6

Min ma jobdix il-genituri tieghu jew is-superjuri tieghu dan ikollu jbati il-konsegwenzi. 6

[close]

p. 7

Il-genituri tieghek jghidulek x’taghmel mhux biex tiddejjaq imma biex kemm inti kif ukoll shabek tkun ferhana u ma ddejjqux lil xulxin. L-edukazzjoni hija mehtiega kullimkien u ma’ kulhadd. 7

[close]

p. 8

Il-genituri tieghek ma jkunx qed jindahhlulek meta jikkorreguk, izda jghallmuk biex inti ma tkunx traskurat jew egosit. Li tkun galbat fl-imgieba tieghek hija xi haga posittiva fil-karattru tieghek. 8

[close]

p. 9

Dak ghaliex il-genituri tieghek jafu aktar minnek billi huma akbar minnek u ghaddew minn hafna hwejjeg u stejjer li inti tkun ghadek ma ghaddejtx minnhom. Fi ftit kliem ghandhom esperjenza li tghinhom jgharfu dejjem it-tajjeb mill-hazin. 9

[close]

p. 10

Hekk hu: l-esperjenza ghallmet lill-genituri tieghek biex qatt ma jmissu l-gass bl-addocc ghax jista’ jkun jahraq. Mela obdi u qatt tinsisti jew tippretendi li taf aktar minn dawk li huma akbar minnek. 10

[close]

p. 11

Min ma jobdix ikollu jbati l-konsegwenzi. Tajjeb tiftakar li jekk ma tkun ubbidjenti stenna li tiehu xi kastig. 11

[close]

p. 12

Min ma jobdix ghandu jistrenna xi canfira jew xi kastig ukoll. Meta tobdi qatt ma tista’ tizbalja. 12

[close]

p. 13

Dejjem ara x’jkunu jridu l-genituri tieghek u tkun haga tajba ukoll li tara x’ma jridukx taghmel. Isma’ minnhom u dejjem oqghod attent ghal dak li jghidulek. U jekk ma tkunx fhimthom erga’ staqsihom. 13

[close]

p. 14

Jekk ma taqbilx mal-genituri tieghek, mhux tgerger minn warajhom, izda tkellem maghhom, forsi b’dak li tghidilhom jaraw li ghandek ragun u jbiddlu l-fehma taghhom. Jekk jibqghu jinsistu li tobdi, aghmel dak li jghidulek u hekk izzomm il-paci fid-dar. 14

[close]

p. 15

Qatt tigdeb biex turi li inti obdejt. Jekk tkun ksirt il-kmand taghhom ghidilhom li jiddispjacik u jekk jaghtuk xi kastig tirrabjax, accettah ghax wara kollox inti tkun il-htija li gibt fuq il-kastig. 15

[close]

Comments

no comments yet