4PRO4 volební noviny

 

Embed or link this publication

Description

Jeden za všechny, všichni za čtyřku

Popular Pages


p. 1

Zasloužíte si lepší Prahu 4

[close]

p. 2

2 Naprogramujeme radnici podle potřeb! Na úřad budoucnosti ideálně entrem Třicetiletý vystudovaný programátor Alois Sečkár má řadu vizí o moderním úřadě, kterým by rád vdechl život. Všechny úkony, které nevyžadují fyzickou přítomnost občana na úřadě, by se daly podle něj už nyní vyřešit s trochou dobré vůle „stisknutím klávesy enter“, tak aby se lidem ušetřil čas a peníze. Ukažte mi občanku na monitor a pošlete mi naskenovaný doklad o složení zkoušek rybářských znalostí. Děkuji. V klidu vy­ plňte tuto interaktivní žádost, já počkám, ozve se na moni­ toru příjemná úřednice čerst­ vému žadateli o rybářský lís­ tek, který v 21. století právem nehodlá stát zbytečnou fron­ tu na úřadě. Takto přívětivá radnice je podle lídra čtyřko­ alice Aloise Sečkára hudbou budoucnosti, které chce jít všemožně naproti. „Všechno jde, když se chce. Stačí jen uzpůsobit web Prahy 4, aplikace, in­ teraktivní formuláře, a  tla­ čit víc na poslance, aby zá­ kony přizpůsobili moderní době,“ konstatuje aktivní člen Svobodných, kterého znají i  milovníci historie Při úklidu ve Velkém háji Prahy 4, jelikož ze zájmu za­ ložil web krc-historie.cz, kde shromažď­ uje staré fotografie této městské části. Sečkár v  sobě nezapře od­ hodlání a výdrž běžce na dlou­ hé tratě. Vytrvale na stránkách Svobodných komentuje po­ měry na radnici, kvůli nimž si založil dokonce i blog, a pou­ ští se i do předem ztracených bitev s úředním šimlem. Kro­ mě slov za ním stojí i konkrét­ ní činy. „V  rámci kampaně Svobodných v  roce 2014 mě napadlo uspořádat dobrovol­ nický úklid, který od té doby spolu s kolegy pravidelně vždy Chceme zavést službu, která by smskou, případně na jaře a  na podzim pořádá­ me. Mám z toho prostě dobrý pocit,“ říká. e-mailem upozornila občany na mimořádné dění v oblasti Právě všudypřítomný ne­ pořádek trápí Prahu 4 neu­ jejich bydliště. stále. Řešením by podle Seč­ kára bylo zapojení městské části do projektu lepsimisto. okamžitě vyfotit nepořádek pomínky a  nápady na zlep­ cz, v němž pomocí chytré ap­ a poslat hlášení kliknutím na šení konkrétních věcí. „Vý­ likace mohou občané kupř. úřad nebo mohou psát při­ hodou je, že stav žádosti vidí všichni online, což vyvolává Moderní úřad 21. století tlak na rychlejší odezvu. Já jsem klasicky přes podatelnu • Prověříme hospodárnost rozpočtu na IT, vypovíme nevýhodné smlouvy, zrušíme zbytečné projekty a zajistíme lepší fungování informačního orientovat se v typických situacích. • Aktivně zapojíme Prahu 4 do projektu lepsimisto.cz. žádal úřad 12. ledna písemně o  přesun lavičky z  nevyuží­ vané zastávky MHD Roseč­ ská na využívanou stanici Nad Havlem. Celá anabáze systému MČ. • Zajistíme nový web Prahy 4, ve kterém bude jednodušší se orientovat, bude optimalizován pro zobrazení v mobilu a nabídne nové funkce odpovídající potřebám 21. století. • Zveřejníme materiály pro veřejná jednání zastupitelstva, výborů a komisí, zpřístupníme občanům online ve stejné chvíli jako • Zavedeme službu pro upozorňování občanů na dění v okolí jejich bydliště – např. stavební řízení, záznamy z úřední desky, plánované opravy, odstávky sítí apod. • Zavedeme rezervační systém pro objednávání na úřad, aby občané nemuseli při vyřizování nutných záležitostí zbytečně čekat. • Zavedeme úřední hodiny pro rodiny s dětmi (pasy, trvala až do 15. června. Žá­ dost o přechod Sulická – Ma­ tek se řeší už dva roky a nic. Takhle to dál nejde,“ popisu­ je své zážitky. Zlepšit život obyvatel naší městské části by se dal ale i ji­ nak: „Chceme zavést službu, která by smskou, případně e-mailem upozornila občany na mimořádné dění v  oblas­ ti jejich bydliště.“ Takto by se zastupitelům. OP…). podle Sečkára daly avizovat • Na webu připravíme pro občany návody „Co dělat • Zavedeme „ombudsmana Prahy 4“ jako uvolněného uzavírky silnic, plánované opravy chodníků, odstávky když“, které jim pomohou zastupitele. sítí a celá řada dalších nestan­ dardních situací. n

[close]

p. 3

3 Zastupitel, který prosadil zákon o dětských skupinách Jan Schneider je opravdovým lídrem v oblasti sociální politiky, a to nejen na území městské části Praha 4 a v metropoli, ale také na celonárodní úrovni, kde svojí neuvěřitelnou aktivitou zajistil prosazení zákona o dětských skupinách. V sociální oblasti a politice se začal angažovat již ve svých 23 letech, kdy mu, jako tehdy nejmladšímu zastupiteli, připadla na starost právě sociální agenda. Dnes po několika letech opravdu tvrdé práce a  nekonečných hodi­ nách vysvětlování, které mu­ sel absolvovat s  politiky, kteří o  sociální oblasti a  rodinné politice rozhodují, ale bohužel často nic nevědí, vede velmi úspěšné Zdravotnické zařízení městské části Praha 4 a Ústav sociálních služeb v Praze 4. Je také aktivním členem Asoci­ ace poskytovatelů sociálních služeb. A  v  čem tkví zmiňovaný úspěch těchto organizací? Ze­ jména v  oblasti financování, které se snaží Jan Schneider se svým týmem zajistit i  mimo rozpočet městské části Praha 4. Díky transformaci původních jeslí na dětské skupiny a zajiš­ tění finančních zdrojů v obje­ mu téměř sto milionů korun je Praha 4 největším provozo­ vatelem dětských skupin v re­ publice. Dnes tak mohou ro­ diče z Prahy 4 dovést 140 dětí od jednoho do tří let věku do dětských skupin, a  to za sní­ žené školné, které je možné dotovat také ze získaných fi­ nancí. „Jsme velmi dobře připra­ veni i na další roky a doufám, že se naše kapacita ještě na­ výší, abychom i  nadále mohli uspokojit všechny požadav­ ky rodičů, kteří o službu mají zájem,“ ubezpečuje kandidát 4PRO4 Jan Schneider. U  dětských skupin však práce Jana Schneidera ne­ skončila. V  Praze 4 stojí také za dalšími projekty, které po­ máhají rodičům s  dětmi, ale i  mnoha ženám znevýhodně­ ným na trhu práce. Jde o „Do­ mácí hlídání“, projekt, který si našel svoje místo jak u  ro­ din, tak u  zmiňovaných žen ve věku 55+. Kvalifikované chůvy, které se díky projektu a  rekvalifikaci dostanou na pracovní trh, zajišťují kvalitní předškolní péči přímo v rodi­ ně a  umožňují mnoha rodi­ nám sladit rodinný a pracovní život. Lze je využívat jak pra­ videlně, tak i  pouze nárazově v případě nemoci dítěte či ob­ časného večerního hlídání. „Chůvy mohou dítě nejen pohlídat v domácím prostředí, ale v  případě potřeby zajistit vyzvednutí z  dětské skupiny Senioři si zaslouží lepší péči. či školky domů, případně dítě doprovodit na odpolední zá­ jmový kroužek. Obecně také platí, že každá koruna inves­ tovaná do předškolní výchovy má až desetinásobný dopad oproti stejné koruně inves­ tované do vysokých škol,“ vysvětluje Schneider výhody úspěšného projektu „Domácí hlídání“. Aby se dařilo žít i seniorům v Praze 4 důstojný domácí ži­ vot, se Jan Schneider snaží za­ jistit se svými kolegy v Ústavu sociálních služeb v  Praze 4. Pracovníci pečovatelské služ­ by jim mohou pomoci v  do­ mácnosti, s  donáškou jídla, úklidem, vyzvednutím léků, případně mohou senioři či jejich rodiny využít i  odleh­ čovacích služeb nebo denního stacionáře. „Takto nastavený systém chce naše hnutí 4PRO4 nejen udržet, ale i rozšířit dle aktuál­ ní potřeby. Senioři si zaslouží lepší péči,“ připomíná Schne­ ider. V  rámci zkvalitnění péče o seniory hodlá hnutí 4PRO4 podpořit výstavbu malome­ trážních bezbariérových bytů, které by měly sloužit jako ústupové bydlení pro seniory a zdravotně postižené. Jan Schneider také pouka­ zuje na to, že i  při této práci lze myslet na životní prostře­ dí. Za jeho působení v  orga­ nizaci se podařilo nalézt kva­ litní partnery a  dnes služby pro seniory zajišťují bezpečná a  ekologická elektrovozidla. S  péčí o  seniory souvisí také pomoc a  vzdělávání pro ty, kteří jsou ochotni pomáhat. Proto se chce v  této oblas­ ti dále soustředit na projekt „centra neformální pomoci“, který je zaměřen na pomoc těm, kdo sami o  někoho pe­ čují a věnují takto svoji ener­ gii a čas. n Sociální a rodinná politika • V oblasti sociálních služeb se zaměříme na to, aby senioři a zdravotně postižení mohli zůstávat ve svém přirozeném prostředí. Budeme tak rozvíjet především terénní a odlehčovací služby. • Poskytneme aktivní podporu a zázemí rodinám, které se samy starají o své příbuzné a blízké. • Podpoříme výstavbu malometrážních bezbariérových bytů, které budou sloužit jako ústupové bydlení pro seniory a zdravotně postižené, a to i ve spolupráci s developery aktivními na Praze 4 • Obyvatelé městské části nemají tápat při hledání vhodných zdravotních a sociálních služeb, městská část bude sloužit jako informační zdroj a koordinátor k těmto službám. • Přes zrušení zákonné povinnosti zajistíme dostatek míst pro všechny děti od dvou let z Prahy 4, jejichž rodiče o to budou mít zájem! • Zřídíme mezigenerační aktivizační a vzdělávací centrum s bohatým programem především pro seniory a rodiny s dětmi. • Vybudujeme centrum pomáhajících organizací – moderní objekt sloužící jako důstojné zázemí pro organizace pomáhající občanům Prahy 4.

[close]

p. 4

4 Muž, který sázel stromy na 135 %. Praha 4 potřebuje více vodních ploch a zeleně Možná jste někdy při cestě parkem uviděli v trávě střepy z rozbité lahve a pak se za hodinu při návratu divili, že už tam nejsou. Věřte, že nezmizely bez apelu aktivního občana, který neváhal zavolat na zelenou linku Prahy 4 a nahlásil tam nepořádek. Ten pohotově odstranila mobilní úklidová jednotka – součást projektu „Čistá Praha 4“, za níž stojí bývalý místostarosta a  předseda komise životního prostředí Václav Krištof. Praha 4 by se v dalším období podle něj měla soustředit třeba i na rozvoj vodních ploch v rámci udržení vody v krajině nebo na přetvoření zanedbaných veřejných prostranství na zeleň. Vzpomínáte na akci Čistá Praha 4? Uklí­ zela se dětská hřiště, lesy, ulice, parky, odstraňo­ vala se graffiti a neposlušným pejskařům se domlouvalo, aby „výtlačky“ svých miláčků uklízeli. Organizace jako Na­ dace na ochranu zvířat, Hnutí Brontosaurus nebo občanské sdružení Agora CE chodily do škol, kde žákům vysvětlo­ valy nutnost třídění odpadu a  ekologickou výchovu obec­ ně. Třeba jen zřízením výše zmíněné zelené linky Prahy 4 se trefilo do černého, což do­ kazuje nejen její vytíženost, (až 500 telefonátů ročně), ale předně to, že přežila výměnu politických garnitur a funguje pro občany dodnes. V  rámci akce Čistá Praha 4 se podařilo zapojit podnikatelské subjekty a  rozjela se celá řada dílčích projektů, které zkrášlily naše okolí. „Dobře se spolupraco­ valo s podnikatelskou sférou. Firmy nám poskytly na svém pozemku prostor pro výsad­ bu a my jsme stromy zaplatili a  starali se o  ně. Další úspěš­ nou akcí bylo zakládání mik­ roparků,“ vzpomíná Krištof. V  letech 2010–2012 bylo na mikropark přetvořeno cel­ Monika Absolonová na akci Čistá Praha 4 Václav Krištof a Čistá Praha 4 S Janem Hrušínským při výsadbě kem 18 míst a  od spoluob­ čanů vím, že je zeleň navíc velmi potěšila,“ pochvaluje si reakce veřejnosti Krištof. Plán ve výsadbě stromů se plnil na 135 %. V roce 2011 činil nárůst výsadeb o 40 % a v roce 2012 o 30 %. Celkem bylo v letech 2010 – 2012 vysazeno ročně v  průměru 350 kusů stromů, čímž se daleko překročila sta­ novená kvóta. Ruku v  ruce s  péčí a  roz­ šiřováním zeleně se v  rámci akce Čistá Praha 4 objevila třeba nová místa pro tříděný odpad všeho druhu, nové plo­ chy pro volný pohyb psů a na­ vyšoval se dostatek košů pro psí exkrementy. „Čisté je krásné, chtěl bych v  tomto úklidovém trendu, výchovou k čistotě a ozeleňo­ váním naší městské části po­ kračovat i  nadále. Stále je co zlepšovat, třeba jen zanedba­ ných veřejných prostranství je u nás pořád dost. Určitě bych se chtěl zaměřit na zakládá­ ní vodních ploch. I  kdyby to měla být jen malá jezírka, pro­ blém nedostatku vody v kraji­ ně se musí řešit už na obecní úrovni,“ vysvětluje Krištof. Podle bývalého místostarosty se nabízí obnovení vodního prvku v parku Na Jezerce a in­ stalace pítek pro lidi i  psy ve všech parcích Prahy 4. „Vodních prvky a  retenční systémy musíme zakompo­ Jezírko v parku Na Jezerce vyžaduje úklid novat už do nově vznikajících projektů v  oblasti veřejných prostranství. S tím souvisí vyu­ žití dešťové vody při údržbě ze­ leně. Ta se musí svádět z cest do kořenových systémů stromů,“ nastiňuje konkrétní plány. Krištof má však rovněž zkušenosti z  oblasti školství, jelikož v  minulosti působil jako zakládající ředitel Gym­ názia Josefa Škvoreckého. Podle něj však v  současném, překotným tempem měnícím se světě, neexistuje jednodu­ chý koncept na úspěšné škol­ ství ani na celostátní, ani na regionální úrovni: „Školství je jako loď, kterou musíme upra­ vovat během plavby. Naše ko­ alice v Praze 4 hodlá podporo­ vat školy tak, aby připravovaly naše děti na budoucnost, ale při vzdělávání nezapomenout na minulost, tak aby kráčely směrem k  otevřené, efektivní, fungující, moderní a ještě lep­ ší škole.“ n Životní prostředí a veřejný prostor • Prosadíme koncepční přístup při správě a kontrole čistoty, pořádku a údržby zeleně v rámci veřejných prostranství. • Navýšíme investiční prostředky do rozvoje veřejné zeleně, parků a významných přírodních lokalit. • Garantujeme zachování, resp. rozvoj parků a zeleně. Přidáme do ulic více košů, laviček a dalšího mobiliáře. Vytipujeme zanedbané veřejné plochy a postaráme se o jejich rekultivaci a oživení. • Rozšíříme plochy pro volný pohyb psů a jejich vybavení. • Vybudujeme vodní prvky ve veřejném prostoru. • Podpoříme dobrovolnické aktivity a občanské iniciativy, podpoříme vznik komunitních zahrad. • Zvýšíme komfort uživatelů dětských hřišť, sportovišť a seniorparků, vybudujeme moderní herní a sportovní zařízení včetně zázemí – sociálních zařízení. • Zasadíme se o obnovu zanedbaných veřejných prostranství v okolí stanic metra. Kde není MČ vlastníkem pozemků, budeme aktivně vstupovat do jednání s vlastníky s cílem nalézt řešení ku prospěchu obyvatel Prahy 4 – prioritou bude park Jezerka. • Zorganizujeme rychlý a kvalitní úklid chodníků v zimním období. • Podpoříme rozumné vzdělávací programy v rámci ekologické výchovy.

[close]

p. 5

5 Rozumný územní rozvoj a „Déčko“! Parkovací místa i koupaliště Lhotka Naši městskou část trápí dopravní přetíženost a s ní spojený nedostatek parkovacích míst. Na tento neduh existuje podle bývalého starosty Prahy 4 Pavla Caldra relativně jednoduché a přitom maximálně efektivní řešení – stačí jen zapojit selský rozum při dalším urbanistickém rozvoji! Exstarostu Pavla Caldra není třeba příliš před­ stavovat. Za něj totiž hovoří vykonaná práce. Ko­ neckonců kdo se v  letošním pařáku ochladil na obnove­ ném koupališti Lhotka, prohá­ něl trekové kolo v  branickém „A-parku“ nebo si užíval Seni­ or parku v Hodkovičkách či na Lhotce, tak se mohl o projek­ tech z jeho éry přesvědčit sám. Podle Caldra se ale Praha 4 nesmí zastavit na mrtvém místa na území celé Prahy, ale i  ve Středočeském kraji. Aby se Praze 4 ulevilo, je podle něj potřeba stavět velkokapacitní domy P+R již v  sousední Pís­ nici, a to i za cenu výkupu po­ zemků. Zde je totiž plánována konečná zastávka trasy metra D a bylo by dobré zde ukončit i trasy „třístovkových“ autobu­ sů, aby přestaly obtěžovat Bu­ dějovické náměstí. „Jen u Tho­ mayerovy nemocnice denně projede 80 tisíc aut, což je mi­ Je potřeba hledat na území celé Prahy nová parkovací místa. Výstavba tisíce parkovacích míst typu P+R v Písnici Praze 4 nepomůže. To by byla jen příslovečná kapka v moři! bodě, ale musí jít dál. Zvlášť když ji trápí řada problémů jako třeba parkování. „Pouhým geometrickým překreslením modrých zón do kapacitně většího ohraničení bychom si pomohli tak v řádu desítek míst, což je žalostně málo. To by byla jen přísloveč­ ná kapka v moři,“ říká Caldr. Je potřeba hledat nová parkovací mochodem dvakrát víc než na letiště. Tento směr a  obecně celá jižní část Prahy je z hledis­ ka dopravní obslužnosti nej­ slabším článkem MHD. Této oblasti můžeme a musíme ule­ vit!“ vysvětluje Caldr: „S  tím souvisí i  urychlené dokončení vnějšího Pražského a  vnitřní­ ho městského okruhu, které by mělo být celopražskou priori­ tou a naší městské části by též velmi pomohlo,“ dodává. Stejně jako je potřeba ule­ vit dopravě, je podle bývalého starosty nutné v největší měst­ ské části najít prostor pro vý­ stavbu bytů. „V okolí zastávek metra D je potřeba podpořit bytovou výstavbu, nikoliv ad­ ministrativní. Ta může být doplňkem tam, kde bytová nebude vhodná. Ale nikoliv jako majoritní! Praha 4 musí být také neopominutelným partnerem hlavního města při rozvoji městské části nejen při výstavbě metra D,“ tvrdí Cal­ dr s tím, že tak by se částečně dala pokrýt poptávka po byd­ lení, která trápí nejen „čtyřku“, ale i celou Prahu. Další rozvoj si v Praze 4 za­ slouží i stávající menší lokality. Jako příklad si bývalý staros­ ta vybral přírodní koupaliště Lhotka. „Po ukončení letošní sezony se rozeběhne druhá etapa revitalizace. Během ní dojde například k  vybudování čtyř sportovišť, dětského hřiště a  brouzdaliště a  nového oplo­ cení areálu,“ říká Caldr. Kou­ paliště čeká i úprava a rozšíření vstupů do vody a budou se řešit i jiné problémy, na které obča­ né poukazovali během provo­ zu. Většina má být hotova již do další sezony. „Ne, opravdu mě neuráží, že si mnoho stran i jednotlivců přisvojuje v kampani zásluhy na znovuotevření koupaliště. Pro mě je důležité, že je zachráněno a že slouží obyvatelům,“ říká Pavel Caldr. „Následně se otevírají mož­ nosti i pro třetí etapu. Během ní by mohla projít přeměnou budova současné prádelny, samozřejmě po nabídnutí ná­ hradních prostor,“ nastiňuje představy exstarosta. „Také chci, aby zmizely dočasné stánky a  koupaliště mělo ne­ jen v létě pořádné stravování. Nic proti párku v  rohlíku či langoši, ale rád bych, aby ne­ jen maminky s  dětmi mohly v areálu trávit celý den a zdra­ vě zde i  poobědvat. To vše, spolu s  druhou etapou, po­ může i rozšíření počtu měsíců v  roce, po které bude možné lokalitu intenzivně využívat. A  dokážu si zde představit i provoz letního kina,“ dodává na závěr Pavel Caldr. n Třetí etapa úprav Senior parku při Klánově ulici v Hodkovičkách je prakticky u konce. Ještě se osadí sloupy a sítě okolo dlouho očekávaného hřiště a dva nové altány, kolotoč, prolézačka, ohniště a řada cvičebních prvků může sloužit všem návštěvníkům tohoto pěkného místa. Územní plán a výstavba • Podpoříme jen takovou výstavbu, která svým účelem a architekturou doplní stávající zástavbu a bude ohleduplná ke svému okolí. • Nepodpoříme výstavbu bytových domů ve vilové zástavbě a ani ryze administrativní projekty. • Každý investor větší stavby se musí finančně podílet na veřejném prostoru a občanské vybavenosti. • Budeme důsledně trvat na dostatečné ploše neza- stavitelné zeleně i veřejných prostranství. • Lesy musí zůstat i nadále nedotknutelnou součástí města. • Výstavba podél trasy metra D musí být rozumná a přinášet primárně bytovou funkci, doplněnou drobnými podnikatelskými záměry. • Prosadíme, aby radnice poskytovala zázemí a prostor pro diskuze mezi investory a místními obyvateli v rozvojových lokalitách.

[close]

p. 6

6 Představujeme naše kandidáty Tomáš Jelínek Nikdy neslyšel NE. Co Jelínek spojil, člověk nerozděluj! O  našem kandidátovi Tomáši Jelínkovi se dá bez nadsázky tvrdit, že přeneseně funguje jako lepidlo, resp. žije pro to, aby jiné spojil. Během let 1994–2010 totiž oddal téměř tři tisíce párů snou­ benců na radnici v Praze 4. „Rád na léta oddávání vzpomínám. Je to krásná práce stát u zrodu čeho­ koli, v  mém případě manželství. Navíc jsem za těch 16 let nikdy ne­ slyšel říci NE,“ vzpomíná Jelínek. Aby toho nebylo málo, je Jelínek spjat s  novomanželi ještě hloubě­ ji. Provozoval totiž v naší městské části svatební agenturu IDEAL, která zajistila od stužek a výzdoby na auto, přes svatební oznámení až po svatební šaty vše pro nevěs­ ty. Dámy, neoblékla jste je v onen šťastný den třeba i vy? n Martin Pucherna Více strážníků v ulicích a kolem rizikových míst Praha 4 je místo, kde se Martin Pucherna narodil, žije a  pra­ cuje. 4 roky je členem strany Svo­ bodných, kam jej přivedl hlavně aktivní zájem o  komunální politi­ ku, o rozvoj a dění v naší obci. Jako své hlavní cíle po následující 4 roky vidí Martin zlepšení dopravy ať už hromadné, či individuální a  zlep­ šení technického stavu a  bezpeč­ nostní situace okolo stanic metra. „Má-li se situace zlepšit, je potřeba citlivý přístup bez ideologie, ale o  to praktičtější a  prozíravější. Chceme služebny městské policie v  těsné blízkosti rizikových míst a více strážníků v ulicích musí za­ bezpečovat veřejný pořádek,“ kon­ statuje Martin. Jako správce střel­ nice a instruktor nejen civilistů má k této problematice dost blízko ze všech rovin – od profesionálů až po občany, kteří si pořizují legálně zbraně z  důvodu obavy o  vlastní bezpečí. Praha 4 musí být pořád důstojné a bezpečné místo k cesto­ vání, bydlení a podnikání. n Jiří Nouza Aby s Prahou nebyl kříž, je potřeba vytvořit kolem ní okruh Kandidát 4pro4 na radnici Ing. Jiří Nouza má letitou zkušenost z  magistrátu, kde působil jako náměstek primátora pro oblast dopravy, infrastruktury a  životního prostředí. Podle něj je napros­ to klíčové, aby Praha i její jednotlivé části všemi dostupnými prostředky podporo­ valy dostavbu okruhu kolem města. „Aby s  Prahou nebyl kříž, je potřeba kolem ní vytvořit okruh. Je to alfa a omega celé Pra­ hy. Na tom musí spolupracovat všechny městské části i magistrát,“ konstatuje Nouza. Jeden okruh však nebude stačit. Proto je důležité, aby se bezodkladně pokračovalo také v  dostavbě vnitřního okruhu včetně navazujících komuni­ kací. Stávající silnice tam, kde je to možné, upravíme tak, aby byl minimalizován jejich vliv na životní prostředí občanů ži­ jících v  bezprostředním okolí. „Zakrytí Spořilovské, protihlu­ ková opatření u  Jižní spojky a  ve spolupráci se Středočeským krajem budeme usilovat o  stavbu obchvatu Hrnčíř a Šeberova a jeho napojení na dálnici D1,“ nastiňuje dopravní plán týkající se Prahy 4 bý­ valý náměstek pro dopravu. n Lea Jirovcová Do školství pozitivní diskriminace nepatří. Všem dětem rovné šance! Naše kandidátka Lea Jirovcová bydlí v Praze 4 skoro pětatři­ cet let. Možná se vám vybaví její jméno v  souvislosti se základní školou Na Planině, kde již přes dvacet let vyučuje v první a  dru­ hé třídě. Za tu dobu se jí v  lavi­ cích vystřídaly stovky dětí. Tato dlouholetá zkušenost ji přiměla k názoru, že jedinou zárukou kva­ litního a  konkurenceschopného školství je rovná šance pro všech­ ny děti. Lea vychovala dva syny a už se také dočkala vnoučat, která jí dělají radost. Mezi její záliby pa­ tří vaření a také četba. n

[close]

p. 7

Lhotka nemusí být jen koupaliště. Letní kino až do podzimu. Dokážete si představit, že pou­ rozvoje areál biotopového koupa­ žijete deku namísto podlož­ liště na Lhotce. Jednou z  nich je ky jako přikrývku a  zachumláte i  instalace letního kina, které na se s  popcornem a  svařákem do Praze 4 prozatím chybí. Lhotku lehátka za svitu hvězd nad vámi chceme využít jako celoroční are­ a  před vámi. A  to, aniž byste se ál, univerzální relaxační ostrůvek museli hnout? Řadu možností pro občany všech věkových kate­ nabízí v rámci dalšího etapového gorií. n 7 Dokončíme Roztylské náměstí! Líbí se vám? Roztylské náměstí ří vydlážděné prostranství s pěti prošlo v  letech 2009 až 2014 podsvícenými vodotrysky spou­ celkovou revitalizací podle návr­ štějícími se v  pravidelných inter­ hu Ateliéru zahradní a  krajinář­ valech. I  přes výraznou změnu ské architektury Sendler – Babka. k lepšímu náměstí však není zcela Nyní se zde nachází dětské a spor­ kompletní. Postaráme se o to, aby tovní hřiště s lanovou pyramidou zde na přání občanů byly dobudo­ a  dalšími moderními herními vány veřejné toalety a také připo­ prvky. V roce 2014 byla dokonče­ menutí hrdinných legionářů od na výstavba fontány, kterou tvo­ Zborova. n Proč 4 PRO 4? Sebelepší program a myšlenky jsou nepoužitelné, pokud chybí mandát k jejich prosazení v praxi. A tak se stalo, že se jednoho dne sešli u jednacího stolu představitelé stran Svobodných a Soukromníků a hnutí Pro Prahu a Nezávislých. Obrousili jsme hrany, nabídli programové ústupky, i když jich nebylo mnoho, a vytyčili jasný program. Program, který umožní rozvoj Prahy 4 a učiní život v naší milované městské části zase o něco lepší. Komunální politika, na rozdíl od celostátní úrovně, není o výrazné ideologii, ale především o každodenní poctivé práci. Proto pokládáme za rozumné spojit síly a nabídnout vám koaliční kandidátku, která v sobě skrývá léty prověřené zkušenosti a znalosti, ale i čerstvou krev a sílu.

[close]

p. 8

8 Spouštíme Centrum neformální péče. VNabízíme rodinám pomocnou ruku ážíme si těch, kteří se sami rozhodli pečovat o svoje rodiče, prarodiče a zdravotně postiže­ né. Ve snaze jim co nejvíce usnadnit péči, spouštíme od ledna příštího roku projekt Centrum neformální péče, který nabídne profesionální pomoc sociálního pracovníka, psychologa nebo třeba poradce pro pra­ covní trh či finanční gramotnost. n Zastávka na Planině si zaslouží Vbezbariérový přístup ětšina pacientů mířící na polikliniku Zelený pruh musí vystoupit na autobusové zastávce Na Planině. Přestože řada z nich má pohybové problé­ my, nebo dokonce dochází na rehabilitace, musí se vypořádat s náročnou přístupovou cestou. Jistě by ocenili zbudování bezbariérového přístupu, který by šel poměrně snadno řešit i bez složitých terén­ ních úprav. Postaráme se o to. n SUDOKU Stojíme o každý váš hlas, křížkujte proto celou koalici. Děkujeme Urychlíme zastřešení Spořilovské! MVznikne nový park, sportoviště i garáže agistrát na konci srpna rozhodl, že projekt za­ střešení Spořilovské nepotřebuje vyhodnocení vlivů na životní prostředí (EIA). Dohlédneme na to, aby se celá realizace zvládla v  nejkratším možném termínu! Projekt se týká úseku Spořilovské ulice o  délce asi 1,5 kilometru od křížení ulic Na Cho­ dovci a Hrusická po úroveň křižovatky Senohrabské a Choceradské. Nad zastřešenou částí plánujeme vy­ budovat parkovací dům, parkové plochy a sportovi­ ště. Společně se zastřešením dojde k výstavbě tram­ vajové tratě, která bude pokračovat na Jižní Město a  tím nahradí velké množství autobusů, které dnes jezdí právě přes Spořilov. Budeme se zasazovat o va­ riantu tramvajové trati na tunelu, tedy tu var­iantu, která minimalizuje hluk do okolní zástavby. n Konec vrhání pod auta. Křižovatka KSulická – Matek potřebuje přechod řižovatka Sulická – Matek trpí vážným nedo­ statkem. Tisíce vystresovaných řidičů, kteří tu denně projedou, stejně jako se životem hazardují­ cí chodci by jistě ocenili přechod pro chodce. Ten nejbližší je odsud vzdálen 300 metrů, což z celkem pochopitelných důvodů odmítají matky z přilehlého kojeneckého ústavu, ale i občané mířící na procház­ ku do Velkého háje obcházet. Necháme zde zbudo­ vat bezpečný přechod. n Zveme Vás i s dětmi na zábavné odpoledne 18. 9. Roztylské náměstí 19. 9. Modrý pavilon, Krč 20. 9. KCN u Fontány 25. 9. Nám. Generála Kutlvašra 26. 9. Arkády (vedle trhů) Vždy 16–18 hodin 22. 9. Michelské slavnosti (mezi 15.–20. hodinou). K poslechu tharje skupina Tó Víš Nafukovací hrad, trampolíny, cukrová vata, klaun, chůdař, Verbováníčko – interaktivní program pro děti a dospělé. Pro aktuální informace o změnách a dalších pozvánkách sledujte náš web 4pro4.cz Objednatel: HNUTÍ PRO PRAHU. Zhotovitel: 4 Elements Group s.r.o.

[close]

Comments

no comments yet