ilchi_36

 

Embed or link this publication

Description

Газета "Илчи" на лакском языке

Popular Pages


p. 1

«Ттун бувчIунни навагу ссал-унугу багьасса ушиву» «Илчи» кказит, «Ттул Дагъусттан» конкурсрай ххув хьусса лак­ ­райн редакциялийн оьвкуну, гьарцаннащал бакIра-бакIрах хьунабакьинтIисса кьасттирай буссар. Ва даврил дайдихьу дуллай, вай гьантрай редакциялий уссия Марис Илиясов. 10 лаж. №36 (1942) 7 сентябрь 2018 ш. Республикалул жяматийсса ва сиясийсса кказит Тарихрал ххуттай чивчусса иш Кказит буклай бивкIссар 1917 ш. ЦIунил итабакьлан бивкIссар 1991ш. Каялувчиталну зун бюхъайсса, бюхъу ххисса инсантал язи бугьлагьи­ сса, «Ттул Дагъусттан» тIисса конкурсрай ххув хьуминнал ахир-сияхIрайн лавсун ур 54 конкурсант. Микку гьуртту хьуссар, Даг­ ъусттаннаясса бакъассагу, щала Аьрасатнавасса ва хIатта дазул кьатIатуссагума вакилтал. Яни конкурс диркIссар хъинну бунияласса. Му ххишала дакъа хъуннасса агьамши­ ву дусса конкурсрай лажин кIялану ххув Кандидатътуращалсса хьунабакьаврий С ентябрьданул 5-нний парламентрал фракциярттал члентал хьунабавкьунни АьФ-лул Президентнал ДР-лул Халкьуннал Мажлисрайн лавсъсса ДРлул БакIчинал къуллугърайнсса кандидатътуращал. Владимир Васильев, Камил Давдиев ва МахIмуд МахIмудов хьунабавкьунни «КПРФ»-лул, «Справедливая Россия­ лул» ва «Единая Россиялул» фракцияр­ ттал члентуращал. Хьунабакьаврий гьур­ тту хьунни Дагъусттаннал парламентрал спикер Хизри Шихсаидов. Кандидатъ­ турал жавабру дуллунни депутатътурал суаллахьхьун. хьусса 54 инсаннава 10 ур лакрал миллат­ раясса. Му жува цалархIал махIатталгу, ххаригу хьунсса затри, му тачIав лиххан бан къахьунсса куццуй тарихрал ххуттай чивчуну личIан нанисса ишри. Цалчин, барча тIий буру му ххувшаву бакIра-бакIрах ацIуннахьвагу! КIилчин, барча дуллай буру мура ххувшаву «Ил­ чилул» буккултрахьгу, цинявппа лак­ рахьгу! Зуща бюхъайссар вай ацIагу виричу­ нал цIа пахру-ххаралий зула дакIницIух дишин, дунияллухь майшан учин: Абакарова Мадина Аьвдул­ лагьлул душ АьвдурахIманова Диана Иб­ рагьимлул душ Аьлиев ХIайдар МахIамм­ ад­ аьлил арс Аьлиев Шарип Аьвдулмажид­ лул арс Илиясов Марис Сиражу­ ттиннул арс МахIаммадов Бадруттин Аьлил арс Муртаев Бадави Муртал арс Мусттапаев Аьли Мурад­ лул арс Сулайманова Мисай Изаму­ ттиннул душ Сулайманова Тамара Батир­ ханнул душ Барча, лак, аьнтIикIасса бахшиш! Зимний Дворец лавсъсса чIумал, Лениннул куну бивкIссар тIар: «Революция, о котором все время говорили большевики, свершилась», - куну. МуничIанма гъансса кунмасса махъру чин багьлай бусса ххай буру «Лакку мазрал ва оьрус мазрал словарь» дунияллийн буккаврил хIакъиравугу. Вана хIакьину му словарь жущава кIунттил бугьан бювхъуну. Вих хьунгума бигьану бакъар. Сайки 30 азарва махъ циву бусса ва словарь хIадур буллай, мяйжаннугус­ са элмулул гьанулий ваниха зий, захIмат буллай, ацIрахъул шинну харж дурун­ ни жула лакралгу, Дагъусттанналгу ур учинсса аьлимчу, филологиялул элмур­ дал доктор, профессор, Халидлул арс Эса Аьбдуллаевлул. ТIайланма учинну, ва ххазинасса даву чулийн дуккаву, ва хъуннасса лаг­ рулул ва куртIшиврул словарь ляхъа­ ву ккаллиссар лакку мазрал лексиког­ рафия ва миллатрал культура ххишала дакъа хьхьичIуннай ва ларай шаврин. Ванийну бартбигьин бюхъантIицири му­ радругу буссар хIат-хIисав дакъа агьам­ сса ва чIявусса. Му бакъассагу, ва жула словарь дагъусттан мазурдил словарь­ даву ттизаманнул лексикографиялул тIалавшиндарайн бувну сакин бувсса цалчинминнувасса цаннин ккалли хъана­ хъиссар. Махъ бакъа, ванил тIалавшингу дикIантIиссар хIат дакъа хъуннасса. Барча, лак, зулла эмаратсса бахшиш! Цалсса словарь бувкшиву баян бав­ рийнусса гьашиву данну. Гихунмай, ца­ щалва Эса Аьбдуллаевлущал хьунагу­ бавкьуну, буванну гьарза-гьартасса их­ тилат. Руслан Башаев Жухлура жанну дуллуминнал аьпалун Сентябрь зурул 3-нний Дагъус­ ттаннал БакIчинал буржру би­ ттур буллалисса Владимир Васильевлул, Даг­ ъусттаннал виваллил иширттал министр­нал кIанайсса виваллил къуллугърал полковник АхIмад Баталиевлул, виваллил иширттал министрнал хъиривчу, полициялул полковник Дмитрий Гутырял, республикалул хIукуматрал, жяматийсса организациярттал вакилтурал ва МВД-лул зузалтрал дакIнийн бивчунни къуллугърал бурж биттур буллай жанну дуллусса ихтиярду дуруччай органнал зузалт, дирхьунни тIутIив миннал аьпа абад бан Виваллил иширттал министерствалул къатрал хьхьичI дацIан дурсса гьайкалданучIа. А. Аьбдуллаева Жулва оьрмулуву, дакIурдиву кьур­ чIисса асарду кьабивтсса лухIи кьини­ ну лирчIунни Бесланнал школалий яла оьзр­ умур теракт дурсса, мюрщи оьрчIай аькьлулуща лаласун къабюхъайсса къия дурсса. Жула республикалул агьалинан­ гу Къизлардай, Буйнакскалий, Каспий­ скалий дурсса оьхIалсса терактирдацIун дархIусса, тачIав дакIния къадуккайсса оькьинину хъанай дур. Укунсса ишру ти­ крал хьун къабитан жанну дуллуну дур цикссагу ихтиярду дуруччай органнал зузалтрал. Циксса шинну гьарчагу, абад­ лий дакIний дикIантIиссар къучагъшив­ рий жанну дуллуминнал цIарду.

[close]

p. 2

2 №36 (1942) ilchi@rambler.ru ilchi.info Коррупциялущалсса талатаврил хIасиллу 7 сентябрь 2018 ш. Сентябрьданул 5-нний Да­ гъусттаннайн увкIунни Аьрас­ атнал Силистталул коми­ тетрал Председатель Александр Бастрыкин. Ва хьунаавкьунни Владимир Васильевлущал ва ххал диргьунни коррупциялийн къаршисса давурттал хIасиллу. Миннал ихтилат хьунни ттинин республикалий бувгьусса, тах­ сирду ххал бигьлагьисса къул­ лугъчитурал хIакъираву Силис­ тталул комитетрал дачин дурсса уголов давуртту. Владимир Васильевлул Аьра­ сатнал Силистталул комитетрал зузалтрахь барчаллагь увкунни Дагъусттаннал агьалинал цIаний дуллалисса давурттахлу. Алек­ сандр Бастрыкиннул бувсунни Силистталул комитетрал ттини­ яр тихуннайгу му журалул да­ вуртту нани дантIишиву. Мин­ нал ххал бивгьунни цаймигу ца­ ппара агьамсса масъалартту. ХIадур бувссар ХI. Аьдиловлул Вай гьантрай Дагъус­тта­ ннал виваллил ишир­ ттал министр Аьвдурашид Ма­ хIаммадовлул шадлугърал даражалий къуллугърал удостоверенияртту буллунни Аьрасатнал МВД-лул вузру къуртал бувну, республикалул Виваллил иширттал министерствалий зун бувкIсса жагьилсса пишакартурахьхьун. Зул пиша яла бусравмурди Андриана Аьбдуллаева Мажлисрай гьуртту хьун­ ни Зузалтращалсса давриха зу­ зисса управлениялул хъунама, виваллил къуллугърал полков­ ник Сахават Сахаватов, Миг­ рациялул масъаларттаха зу­ зисса управлениялул хъунама МахIаммад МахIаммадов, вы­ пускникнал нину, къуллугърал бурж биттур буллай жан дуллу­ сса зузалал щащар Раисат Исяева. ХIаписартурал чиннугу ларсун, республикалул МВД-лул систе­ малий зун бувкIсса пишакартура­ ву бур Аьрасатнал МВД-лул Вол­ гоградуллал академия, Ростовул­ лал, Нижегородуллал ва Сибирнал юридический институтру, Красно­ дардал ва Санкт-Петербургуллал университетру къуртал бувсса жа­ гьилтал. Вай зунтIиссар цивппа дукл­ ан гьан бувну бивкIсса район­ най ва шагьрурдай. Пишакартурахь даврил дайди­ хьу барча дуллали­сса их­тилат бунни Аьвдурашид МахIаммадовлул. - Полициялул зузалал пиша – му хъинну бусравсса, сий ду­ сса пишари. Жула республика­ лий шанма миллиондалия ливчу­ сса инсантал ялапар хъанай бур. Миннал гьарцаннал паракьат­ шиву, мюхчаншиву зуйнни хъар хъанахъисса. Зу гьарца шаттира­ ву закондалийн мютIину, зуйра ххишаласса жаваблувшинна ду­ Волгоградуллал академия къуртал бувсса, ЦIуссалакрал шяравасса Зулкьарнай Хизриев шиву кIулну бикIан аьркинсса­ ру, зува язи бувгьусса пишалий дакI марцIну зун аьркинссару. Зу чIявуминнал буттахъал пиша язи бугьаврий жу рязиссару, - увкун­ ни министрнал. Ва кьини министрнал кани­ ща удостоверенияртту лавсъсса 30-нния ливчусса пишакартура­ ву ца хъамитайпагу бия. Къабигьасса, къапаракьатсса къуллугъ Дагъусттаннал ФСИН-лул управлениялий ва мунил биялдарайсса идарарттай хьунни терроризмалущалсса талатаврил цашиврул кьинилун хас дурсса мероприятияртту. А. Аьбдуллаева Шикку гьуртту хьунни Росто­ вуллал областьрал ГУФСИН-лул хъунама, виваллил къуллугърал генерал-майор Муслим Даххаев, республикалул УИС-рал ветеран­ тал, къуллугърал бурж биттур бул­ лай оьрмурдацIа хьуминнал гъанмаччами, мукунма ОНК-лул ва­ килтал. Управлениялул хъунама­ нан кIанайсса виваллил къул­ лугърал полковник Аьликьади МахIаммадовлул бувсунни Аьра­ сатнал тарихравун лухIи кьинину дурхсса 3-сса сентябрьданул кьи­ нилия. - Жула къуллугъ тачIавгу би­ гьасса, паракьатсса къабивкIссар. ЦIанасса чIумаллив му кIилий захIмат хьуну бур, УФСИН-лул зузалт хIакьинугу тахсиркарши­ вурттащалсса талатавриву хьхьичI хху­ттай буссар. Жунна ххирану дацIлай дур Дагъусттаннал аьрща­ райсса паракьатшиву. Тахсиркаршивурттащал та­ лай жанну харж дурсса къу­ чагътал жунма мудангу дакIний бикIантIиссар, - увкунни Аьликьа­ ди МахIаммадовлул. Муслим Даххаевлул дакIнийн бивчунни Бесланнай ва Буденовс­ калий, Дубровкалийсса театрданул центр бувгьусса чIумал, Москав­ лив, Каспийскалий, Буйнакскалий ва Волгодонскалий оьрмурдацIа хьуми. Ахирданий, къуллугърал бурж биттур буллай жанну дуллумин­ нал гьайкалданучIа дирхьунни тIутIив. Лакрал райондалул администрациялул жагьилтуращалсса даврил, спортрал ва туризмалул отделданул, КIулшиву дулаврил управлениялущал цачIуну Аьрасатнал МВД-лул «Лакский» МО-лул хIаятраву дунни аьпалул линейка. ЛивтIуминнансса тIутIив Зулайхат Тахакьаева Муний гьуртту хьунни районда­ лул администрациялул бакIчинал хъиривчу Абакар Къюннуев, тер­ роризмалущал ва экстремизмалу­ щал талатаврил отделданул кая­ лувчи МахIаммад Гадаев, КIулшиву дулаврил управлениялул каялув­ чи Явсупа ХIамзаев, жагьилтура­ щалсса даврил, спортрал ва туриз­ малул отделданул каялувчи Малик ХIусманов, полицалул зузалт ва дук­ лаки оьрчIру. Гъумучиял школалул лавайми классирттал дуклаки оьрчIал, Аьпа­ лул кьинилун хас дурсса назмурдугу дурккуну, къуллугърал бурж биттур буллайоьрмурдацIахьусса полица­ лул зузалтрал гьайкалданучIа дир­ хьуна тIутIив. Цал уттигу хIайран бунни агьали ЦIувкIуллалцIанихссапагьламантурал наслулияту­ сса Расул Абакаровлул цIуницIа агьали хIайран бунни сентябрь зурул 5-нний: ахттакьунмай ссят арулла хьусса чIумал Чачаннаву, Грознай-сити башнярдал дяних 30-мур зивулул лахъишиврий архъан дархIуну, пагьламан лархъунни. Ванал Инстаграмрай тIайланнасса эфирданий тамаша бувсса подписчиктуравух буссияв нагу. Тамашалийн бувкми бия, ваца сисаву ххал дигьин кунма, гужсса марч бия тIий. Расуллул яла цалагу бувсунни цуксса гужсса марч буккарчагу, хьхьичIунай ачирча бакъасса, махъунмайсса ххуллу къабивкIшиву. П. Рамазанова Грознай шагьрулул 200 ши­ нал юбилей дур октябрь зурул 5-нний. Ва кьинигу хьхьуттайн гьаз хьунсса мурад бур ванал, Чачаннал республикалул хъун­ шагьрулул юбилей барча дуван­ шиврул. Ххирархха Расуллун укунсса бахшишру дуллан. Тани­ гу, май зуруй, Санкт- Петербург шагьрулул юбилейран дурссия укуннасса бахшиш: Дворцо­ вый ламул тия-шийн бавхIусса хьхьуттайх пагьламан лархъун. Та чIумала хьхьуттая увчIукун, Расуллул бувсуна Москав-сити ва Грозный-сити башнярдугу архъан дархIуну «мютIий» бу­ ван ччай ушиву. «Ва ттул хиялли, цал Грознай-ситилия айишин­ на» увкуна Расуллул. Вана барт­ лавгунни ванал хиял. Хиял барт­ лаганшиврул циксса репетици­ ярду дуллай, цукун захIмат бул­ лай ивкIссарив чIалай бур ванал Инстаграмрава. ХIадур хьунгу шанма гьантта бакъа къабивкIун бур. Грознай-ситилул магъай ва­ нащал альпинистурал команда­ гу зий диркIун дия. Уттигу ца къуллугъчи увгьунни Сентябрьданул 4-нний их­ тиярду дуруччай орган­ нал зузалтрал увгьунни «Ка­ спий» Управдорданул Дагъуст­ таннал филиалданул хъунама МахIаммадрасул Оьмаров. Ва увгьуну ур МахIачкъалаливсса ванал каялувшиндаралусса ида­ ралий силистталул ххалбигьа­ вуртту дурну махъ. Ванайн ххул­ лурду бан ва бакьин бан итадар­ кьусса бюджетрал диялсса арцу дацаврий щак тIий бур. А. Аьбдуллаева

[close]

p. 3

7 сентябрь 2018 ш. ilchi@rambler.ru ilchi.info №36 (1942) 3 «ЦачIун хьуну тIийри жущава террорданул ххуллу кьукьин бювхъусса» Сентябрь зурул 3-нний МахIачкъалаллал майданнив хьусса Терроризмалущалсса талатавриву цашиврул кьинилун хас дурсса акциялий гьуртту хьунни Дагъусттаннал БакIчинал буржру чIумуйну биттур буллалисса Владимир Васильев, Халкьуннал Мажлисрал председатель Хизри Шихсаидов, премьер-министр Артем Здунов, ДР-лул БакIчинал ва ХIукуматрал администрациялул каялувчи Владимир Иванов, ДР-лул муфтий шайх АхIмад Апанди. ихтилатраву Владимир Васи­ льевлул мукунма кIицI лав­ гунни республикалул каялув­ читурал кумаг буллантIишиву къуллугърал бурж биттур бул­ лай жанну дуллусса зузалтрал кулпатирттан. Хъирив ихтилат бунни Да­ гъусттаннал Ветерантурал со­ ветрал председатель МахIарам Аьлиджановлул. Ванал кIицI лавгунни республикалий цин лархьхьусса низам ва пара­ кьатшиву хьушиву Владимир Васильев увкIун махъ ва чIа увкунни мунан ялун нанисса бувчIавурттай ххувшаву. Терроризмалийн къарши бацIавриву цинярдагу диннал агьлу цашиврия, Дагъусттан­ най аьвзалзаманная шихунмай личIи-личIисса диннал агьлу нахIуну, бавкьуну ялапар хъа­ най бивкIшиврия бусласис­ са ихтилат бунни ДР-лул муф­ тийнал цалчинма хъиривчу Аьбдул Аджималлаевлул. Их­ тилатру бунни мукунма Да­ гъусттаннал Халкьуннал хо­ Андриана Аьбдуллаева Ва кьини шагьрулул хъун май­ даннив терактирдаву ливтIуми дакIнийн бичин бувкIун бия властьрал органнал вакилтал, студентътал, жяматийсса ва ди­ нийсса организациярттал вакил­ тал. Вай цивппагу, «нет терро­ ру» тIисса хIарпру дагьан дурну, бавцIуну бия кьюкьрай. Аьра­ сатнал личIи-личIисса шагьрур­ дай терактирдай оьрмулуцIа хьу­ миннал аьпалун минутIрайсса пахъ багьавугу дурну, ссурулун итабавкьунни кIяласса шарду. БавтIминнал хьхьичI ихтилат бунни Владимир Васильевлул. - Террорданийн данди бав­ цIуну, жанну дуллуссар, ихтияр­ ду дуруччай органнаву, аьра­ луннал структурардаву, хасъ­ сса подразделениярттаву зузи­ миннал дакъассагу, ополченту­ рал кьюкьраву талай бивкIсса дагъусттаннал агьалиналгу. ОьрмурдацIа хьуссар чIявусса диндалул агьлу. Инсаниятрайн ссивцIу багьсса террорданул идеологиялул щийчIав рахIмуцIими буллай къабивкIссар. Цинявппа цачIун хьунур жуща­ ва террорданун ххуллу кьукьин бювхъусса, - увкунни республи­ калул БакIчинал. Ванал оьвчаву дунни агьа­ линайн хIакьину жучIава хьу­ набакьлакьисса буруккинсса масъалартту щаллу бавриха зун, барчаллагь увкунни Москавул­ лал хIукуматрахь МахIачкъала шагьрулул хъун майдан бакьин бан ка-кумаг буллай тIий. Цала зяйствалул университетрал ректор ХIамид Бучаевлул, 1999 шинал Бущихъиял райондалий кIанттул ополчентурал коман­ дирну ивкIсса, Къучагъшиврул ордендалул кавалер МахIаммад Юсуповлул, Дагъусттаннал халкьуннал шаэр, Марина АхIмадовал, «Лезгинка» ан­ самбльданул директор Жамбу­ лат МахIаммадовлул, олимпий чемпион Мансур Исяевлул. Ларгсса нюжмардий Дагъусттаннал паччахIлугърал техникийсса университетраву хьунни Дагъусттаннал ччуччиялул ва энергетикалул комплекс хьхьичIунмай баврин хас був­сса Стратегиялул сессия. Ва хьунни 2035 шинайн бияннинсса Дагъусттаннал социал-экономикалул багьу-бизу гьаз баврил проектрал лагрулий. Духмур цIу дуккан дан Имара Саидова Сессиялул давриву гьур­тту хьунни ДР-лул ХIукуматрал председательнал хъиривчу ХIажимахIаммад ХIусайнов, Дагъусттаннал промышлен­ ностьрал ва энергетикалул ми­ нистр Сайгидпаша Умаханов, ДГТУ-лул ректор ТIагьир Ис­ мяилов, властьрал органнал ва­ килтал, экспертътал ва ишбажа­ ранчитал. Вице-премьер ХIажимурад ХIусайновлул, сессиялул даву дайдихьлай, кIицI лавгунни Дагъусттаннай ччуччиялул ва энергетикалул комплекс ца яла агьаммур хъанахъишиву. - Дагъусттаннал социалэкономика хьхьичIуннай даву мурадрайсса проектрал лагру­ лий ччуччиялул ва энергети­ калул комплексрал масъалар­ тту иширайну дузрайн буккан буллалисса тамансса давур­тту дуссар дачин дурну. Кьамул дурссар ЖКХ-лул объектру ва цаймигу идарартту газрал щаллу буллалисса программа. Му бакъассагу, дачин дурну ду­ ссар, нукIура дарцIуну диркIсса, «Артем-Дербент» (330 кВ бу­ сса) линиялул даву. Мукунна дайдирхьуну дуссар «Махачка­ ла – 330» подстанция цIу буккан буллалисса давурттугу, - увкунни ХIажимурад ХIусайновлул. ХIакьинусса Дагъусттаннал ччуччиялул ва энергетикалул промышленностьрал отраслир­ дал тагьардания балжину бус­ ласисса ихтилат бунни Сайгид­ паша Умахановлулгу. Ванал бу­ саврийну, 2017 шинал газрал щаллу бувну бур 21 пункт. Тти­ нин агьали газрал щаллу бувну бур 69,8 % , 40% дух хьуну дур объектирдайсса газрал инфра­ структура. Сайгидпаша Умахановлул мукунма кIицI лавгунни элек­ тросетирдал комплексрал та­ гьар ххуйсса дакъашиву, 70-80ку шиннардийра дурсса сетру лащинну душиву, махъсса 10хъул шиннардий электроэнер­ гия ишла баврил даража хъин­ ну гьаз хьушиву, хаснува газ къабувцусса районнай, мунийн бувнугу хъунмурчIин кIинттул чIумал хъунмасса гуж багьлай бушиву электросетирдайн. Сессиялий хьунни гидро­ энергетика хьхьичIуннай дав­ рин ва энергиялул цаймигу источникр­ у цIубуккан баврин хас бувсса цаймигу ихтилатру. Мюрщултрансса «Ттун тIутIал ца кацIгу гьар» ЦIусса дуккаврил шин вузирдал, техникумирттал, школарттал байранни. Яла-яларив, цалчин школалийн наниминнал. ТIутIал кацIругу канихьну, вас-ццахлийсса асардугу дакIурдиву гьанагьи бувну, бачай школарттайн цалчинми классирттавун наними. П. Рамазанова Гьашину Аьрасатнавусса шко­ ларттайн лавгссар аьмну 15,6 мил­ лион оьрчIал. Дагъусттаннал хъун­ шагьрулул школарттайн (ми 60 бу­ сса бур) гьашину лавгссар 83 азара дуклаки оьрчI, дукIунияр 5 азара ххишала. Цалчинми классирттавун лавгун бур 10 азарунниха ливчу­сса оьрчIру. КIулшивурттал кьини гьа­ шину ххуллункьинилийн тIайла дацIарчагу, шадлугърал линейкар­ тту дунни сайки циняв школарт­ тай. ОьрчIру барча буван бувкIунни шагьрулул администрациялул ва­ килтал ва цаймигу идарарттал къул­ лугъчитал. Му бакъассагу, цаппара школарттай ва кьини «Мой Даге­ стан» конкурсрай ххув хьуми хьуна­ бавкьунни дуклаки оьрчIащал, був­ сунни республикалул агьамсса къул­ лугъирттай зунсса даражалийн гьаз хьуншиврул цукунсса захIмат бул­ лан аьркинссарив. МахIачкъалаллал чIявусса школарттайсса учительтурал гьа­ шину, «Оьрмулул тIутIив» тIисса акциялуцIун бавкьуну, ниттибуттахъал комитетирттан ччяни­ ва баян бунни, ца кацI тIутIал лав­ сун, яла тIутIах дулун най бивкIми арцу ихIсандалул давурттан харж даврицIун бакьлай бушиву. Ма­ салдаран, укунмасса миннат бунни МахIачкъалаллал №30 лицейрал 8 «б»классралхъунмур ЛарисаШих­ бабаевалгу. - Цуксса ттунна тIутIив ххира­ нугу, ва кIирисса чIумал ччяни зия хьунсса тIутIах арцу харж мадува­ ри, ттун тIутIал ца кацIгу гьар ци­ нявннал цIанияту, цIусса дуккаврил шиндайдихьулий нитти-буттахъал жипай укуннагу диялсса къия шай, ядувара зулла арцу зула оьрчIан харж дуван, тIутIах къадуллай, баян бунни ванил нитти-буттахъал комитетрайн. Щил ци учирчагу, чIявусса бур школарттай цалла даву ххирасса, давриву дакI дирхьуну зузисса пе­ дагогтал. Дуккаврил шинал ахир дай­ дихьулияр ххарисса хьуннав оьрчIангу, учительтурангу, ниттибуттахъангу. багъру баврил бущигу къаоьккир Махъ-зуманив федерал властирдал ва республикалул хъуниминнал хIарачатрайну, цIусса школартту бакъассагу, мюрщултрансса багъругу буллай бур. П. Рамазанова ОьрчIру баврил тагьар лябу­ кку буну къулай шайхту, чIявусса районнал ва хаснува шагьрур­ дал садикирттай оьрчIансса кIанттурду биялну бакъар. Ва тагьарданува буккаву мурадрай, дукIу-гьашину унгу-унгуну зий бур цIусса кIанттурду хьун бав­ рихагу. Ва шинал январь зу­ руй строительствалул ва ЖКХлул министерствалущал кьутIи цIакь дурну дур Лувмур Кяху­ лайрай 140 оьрчIансса садик бу­ ван. Мукунма бувну къуртал був­ ну бур МахIачкъалалив «ПортПетровск» микрорайондалий 140 оьрчIансса садик. Гьашину бувну къуртал бу­ вантIий бур Буйнакскалий, Ле­ ниннул цIанийсса кIичIирттавусса садик - 140 оьрчIансса, мукун­ ма 100 оьрчIансса садик бантIий бур Каспийскалий. Тикку Ба­ тирайл цIанийсса кIичIираву ялунчIиннин бувну къуртал бувантIий бур 280 оьрчIансса са­ дик. Гьашину республикалул инве­ стициялул программалул лагру­ лийгу буллай бур садикру, масал­ даран, 60 оьрчIансса - ЦIунтIиял райондалийсса Хутрах шяра­ ву. Вара программалул лагрулий УнцIукIуллал шяраву буллай бур спортзалгу.

[close]

p. 4

4 №36 (1942) ilchi@rambler.ru ilchi.info 7 сентябрь 2018 ш. ентябрь зурул 5-нний ЦIуминалийсса ТIюхчардал 1-мур С Лакрал райондалияшколалий хьунни 1999 шиналсса дяъвилул иширттаву къу- чагъшиврий жан дуллусса АхIмад Давдиевлул мемориал ула Гьашину Лакрал рай­ тIитIлатIисса мажлис. ЦIуссалакрал райондалия Лайкьссия КIулшивурттал ххуллихсса ондалий шко­ лалийн лавгун­ цалчинсса ша ни 1000-ннийн бивсса оьрчIру. Цал­ чинмур классравун ва Виричунал цIанингу лавгунни 85 оьрчI. Миннава 42 – Гъуму­ чиял школалийн. АхIмадлул уссурссу, гъан-маччами Зулайхат Тахакьаева С ентябрь зурул цалчинсса кьини школалий яла агьам­ ми инсантал бур дахьва байбихьу­ лул класс­равун наними ва хъун­ мур къулагъасгу, гьай-гьай, мин­ нах дур. Гъумучиял детсадраву аьдатравун багьну бур цалчин­ мур класср­ авун нанисса оьрчIру, цалла тарбиялул дайдихьу хьусса кIанттайн бувкIун, цахава аякьа­ лий бивкIсса зузалтрахь барчал­ лагьгу увкуну, гичча яла тарбиячи­ туращал школалийн лагайсса. Дур Лакрал райондалий цIакь хьуну ца цамургу хъинсса аьдат – администрациялул зузалт ла­ гайссар гьарца шяраваллавусса школар­ттайн – дуклаки оьрчIру барча бан. КIулшивурттал кьини Гъуму­ чиял школалул учительталгу, дукла­ ки оьрчIругу барча бан бувкIун бия ДР-лул культуралул министр За­ рема Буттаева, ДР-лул МВД-лул «Лакский» МО-лул куратор, по­ лицанал полковник Арамис Бе­ гов, Лакрал райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадов, КIулшиву дулаврил управлениялул каялув­ чи Явсупи ХIамзаев, райондалул идарарттал каялувчитал. КIулшивурттал ххуллийнсса шадлугърал линейкалийн мюр­ щулт буккан бувна 11-мур классрал оьрчIал карду дургьуну. Школалул директор Ххадижат ХIусниевал бувсунни Гъумучиял школа тIивтIуну гьашину бартла­ глай душиву 130 шин. КIицI лав­ гунни ларгсса дуккаврил шинал школалул оьрчIал хьхьичIунсса кка­ ккияртту хьун дуршиву республи­ калул лагрулийсса олимпиадарт­ тай, конкурсирттай ва спортрал бяс-ччаллай. Микку хьхьичIунсса кIанттурду бувгьусса оьрчIан дул­ лунни хIурматрал грамотартту. ДуклакиоьрчIантIайлабац­ Iусса шинчIатIий,ЮсупМахIаммадовлул кIицI лавгуна хъунмур къулагъас тарбиялул даврих дуллан багьлай бушиву, тарбия дакъани, багьайсса куццуйсса кIулшивугу ласун къа­ бюхъавай тIий. Райондалул бакIчинал був­ сунни «100 школа» тIисса проек­ травун кIива школа – Щардал ва Хьурттал багьну бушиву, цIуну буллалисса Гъумучиял школа къуртал бан арцу итадаркьуну ду­ шиву ва му хъиривсса дуккаврил шинайннин къуртал бантIишиву. Цила ватанлувтурахь цIусса дуккарил шингу барачат дан, учи­ тельтуран ва дуклаки оьрчIангу тIайлабацIу чIа учин Зарема Бу­ ттаева бувкIун бия ссайгъатирт­ тащал – райондалул школарттан ванил пишкаш бунни футболда­ ний буккай ттупру. Цалчинмур классравун нани­ минналгу ххари бувна цинявппа, школалухасса ва учительтурахасса назмурду пасихIну ккалай, байби­ хьулул кIулшивурттал ххуйсса гьа­ ну бушиву ккаккан бувну. Андриана Аьбдуллаева Шикку гьуртту хьунни ЦIу­ ссалакрал райондалул админи­ страциялул бакIчинал хъиривчу ХIажи ХIажиев, Каспийскаллал СаллатIнал ниттихъал комитетрал председатель Таиса МахIаммадова, Аьрасатнал Виричу Загьид За­ гьидов, Каспийск шагьрулул му­ зейрал директор Нажмуттин ХIажикьурбанов,Каспийскшагьру­ лул ЦБС-рал директор Мадина Те­ мирова, чичу ПатIимат Аледзиева, КIулшивуртту дулаврил управле­ ниялул хъунаманан кIанайсса Расул Атлангереев, Къумтуркъалаллал РОВД-лул хъунаманан кIанайсса ЖавраилМаммаев,ТIюхчардалшя­ раваллил администрациялул хъу­ нама Аьли Аьлиев, АхIмадлущал къуллугъ буллай ивкIсса Ким Агъа­ ев, АхIмадлул уссу Сайпуттин Дав­ диев, АхIмадлул ссурвал ва гъанмаччами. Дуклаки оьрчIал увкунни А. Давдиевлул аьпалун хас бувсса ба­ лайрду, дурккунни назмурду. Виричунал аьпалун минутI­ райсса пахъ багьаву дурну махъ тIиртIунни школалул лажин чIирай цIакь дурсса мемориал ула, дирхьун­ ни тIутIив. Дуклаки оьрчIал ита­ Мюрщи давдиевцы бавкьунни гьаваллавун кIяласса шарду. 1999 шинал, ЦIуссалакрал рай­ ондалийн ярагъуннил балгусса тер­ рористал ххявхсса кьини, АхIмад Чачаннал дазуйсса ТIюхчардал блокпострай ивкIун ур. Террори­ стурал цалчинсса рищавугу ми­ ккур хьусса. ЧIирисса милицал­ трал кьюкьлун 3 азарунния лив­ чусса боевиктуращал унгу-унгуну талан багьссар. Шяраваллил ялув махIлалия биту-ххитулул чIурду баллан бикIайхту, АхIмад кIиккун левчуну ур. ТIивтIусса, кIучI хьун­ сса кIанттурду бакъасса авлахъ­ рай ва 100-хъул боевикнайн данди авцIуну ур. - Ина бусурманчу ура, ярагъ щяв бивхьуну, канийн учIарча, жу вин цичIав къабанну, - тIий бивкIун бур кьянкьасса жагьилнал махIаттал бувсса боевиктал. - ХIаписартал канийн къабу­ чIайссар, - кьянкьану жаваб дуллу­ ну дур АхIмадлул. Ккулла-янсав бухлаганнин та­ лай, цаппара къачагъталгу кьатI бувну, къачагътурал ккуллардал цу­ вагу увтун ур. Ванан диркIссар ду­ рагу 31 шин. Аьпалул хьуну махъ АхIмад­лун дуллуссар Къучагъшиврул орден. Лайкьссия ва Виричунал цIанингу. ХхялтIа дуклай дур дуклаки оьрчIал кьюкьри Дайдирхьунни цIусса дуккаврил шин. КIулшивурттал кьинилун хасну цинявппагу школарттай хьунни шадлугърал мероприятияртту. Ккурккуллал школалийгу байран лахъахъунну хьунни. ЦIусса дуккаврил шин барча дуллалисса ва тIайлабацIу чIа тIисса ихтилатру бунни школалул директор Кьурбан Гъужиевлул, Лакрал райондалул администрациялул бакIчинал хъиривчу Амсаруллахь Къажлаевлул, тарихрал учитель ПатIимат Магьдиевал. биял къахъанай бивкIсса, кIи-кIива чIарахсса классру бивкIсса Ккурккуллал школа­ лий гьашину дуклантIий ур 45 оьрчI, цалчинсса гюнгутIи би­ щун тIий бур 5 оьрчIан. Кьурбан Гъужиевлул цала ихтилатраву кIицI лавгунни, оьрчIру чансса бухьурчагу, вайннайнсса вихшала хъунна­ сса душиву, умуд бушиву цала Андриана Аьбдуллаева Ххарисса оьрчIал дакIурдил чанна лахъан дурсса кунна, да­ русса дия кьинигу. Так бай­ рандалул пашманшиву ца дия: чIярусса шиннардил лажинда­ рай гьашину цалчинсса шин дия 11-мур класс бакъасса, ххялт­ Iану дия дуклаки оьрчIал кьюкьа. Цинявппагу зунттал районнал школарттай кунма, жучIагу чан хъанай бур шиная шинайн дуклаки оьрчIру. Цила чIумал цинявппа лагма щар­ хъал оьрчIру занай бивкIсса, кIива интернатрай кIанттурду оьрчIалгу, учительтурал ва нитти-бутталгу хIарачатрайну, куртIсса кIулшивурттугу лар­ сун, вайнная школалулгу, шя­ раваллилгу цIа-кьини бюхт­ тул дансса инсантал буккан­ шиврийн. Ккурккуллал школалул директор Кьурбан Гъужиев Ихтилатру къуртал хьуну махъ дуклаки оьрчIал дурккун­ ни школалун, учительтуран хас дурсса назмурду. Хъирив цалчинмур классра­ вун нанисса оьрчIан бивщунни цалчинсса гюнгутIи.

[close]

p. 5

7 сентябрь 2018 ш. ilchi@rambler.ru ilchi.info №36 (1942) 5 Ккуллал райондалия ЦIуллушиврул министр – Ваччав Август зурул 25-нний Дагъусттаннал цIуллушиву дуруччаврил министр Жамалуттин ХIажиибрагьимов увкIун ия Ккуллал райондалийн. Ванал га кьини кьамул увна цIуллушиву дуруччаврил пи­ 11 инсан. Вайннава чIявуми бия шакартал. Вайннал министр­ ТIиртIунни цIусса гьайкал Август зурул 26-нний ЦIущарнив тIиртIунни Хъун дяъвилул гьурттучитуран ва къинттуллух зий бивкIминнан хас дур­ сса гьайкал. Цакьнира шяраву диркIмур гьайкал зия хьуну, ялун уруган сий дакъа диркIун дия. Мунийн бувну шяраваллил жяматрал хIукму бувну бия цIусса гьай­ кал дацIан дуван. Духмур гьай­ калгу, дакьингу дурну, школа­ лул хIаятраву дацIан дуван ччай бусса бия. Ва хасъсса иширайн шяра­ вун бувкIун бия шагьрурдай яхъанахъисса ЦIущаннил мух­ лукьат. Гьайкал тIитIлай, шяра­ валлил бакIчи Кьурбанов Ма­ хIаммадлул барчаллагь увкуна цIусса гьайкал даврил ххуллий харж бивхьусса гьалмахтурахь­ гу, му дуллай бивкIсса усттар­ турахьгу. Гьайкал тIитIаврил мажлис­ нал хьхьичI гьаз бувна цала даврицIун бавхIусса личIиличIисса суаллу. Миннувух бия: даврий бикIан багьайсса чIумуяр ххишала зузийни бу­ лайсса харжирал, шяраваллаву­ сса цаппара ФАП-ру бакьин бу­ ван багьлай бушиврул, оьрчIан дулайсса дукиялул, льготникту­ ран итабакьайсса дарурттал ва цаймигу масъалартту. Хьунабакьин бувкIминнал министрнахь тавакъю бувна (хIатта вай ишру ванал дав­ рийн багьайсса бакъахьурчагу) «Мамраш-Ташкапур- Аракан­ ский мост» тIисса ххуллул бутIану хъанахъисса ЯтIувахъаллил ххуллу ва Вихьлив буллай бачIи ливчIсса школа къуртал буван­ сса арцу итадакьаврицIун каба­ кьаву бува куну. Цахьхьунма буллусса суал­ лахьхьун министрнал гьарзагьартасса жавабругу дуллуна. КIицI бувсса тавакъюрдал ялув­ гу кабакьу бансса махъ буллу­ на. Инсантал кьамул бувну махъ Жамалуттин ХIажиибрагьимов Ккуллал райондалул азархана­ лул ялтту увккуна. рай гьуртту хьун бувкIун бия: Ккуллал райондалул бакIчинал хъиривчутал Александр Мам­ маев, Анатолий Давдиев, район­ далул администрациялул вивсса политикалул отделданул каялув­ чи Шамххал Хизриев, районда­ лул ветуправлениялул хIакин Аьппас Мирзаев ва цаймигу. Яла гьайкал тIитIин ихтияр дуллуна шяравусса хъунисрин­ нахьхьун: «Знак Почета» ор­ дендалул кавалер МахIаммад Кьурбановлухьхьун, дяъвилул ва захIматрал ветеран МахIа Бутта­ евлухьхьун. Тяхъашиврул мажлисрай культуралул зузалтрал ккаккан дурна ххуйсса концерт. Цалчин – цалчинмур классравун Дайдирхьунни гьашинусса школардайсса дуккаврил шин. Сентябрь зурул цалчинмур кьини, цалчинмур классравун цалчин дуклан бувкIсса оьрчIал байрандалул кьини дакъагу, хъанай дур хъиривми классирттал оьрчIал цала кIулшиву гьаз дуллай байбишаврил кьинигу. Гьай-гьай, жула оьрчIан кIулшиву дуллалисса учительтуралгу байранни ва. Ккуллал райондалий бур 14 школа. Вайннувату 8 школа бур дя­ нивсса кIулшиву дулайсса, 5 – гьану­ сса кIулшиву дулайсса, 1 – байбихьу­ лул школа. Вай школарттай ларгсса дуккаврил шинал дуклай бивкIун бур 825 оьрчI. Школа бакъасса шя­ равалуну дур Ссухъиящиял шяра­ валу. Гьашинусса дуккаврил шинал дайдихьулий цумур школалий цими оьрчI уссарив цалсса ттуща кIул бан къавхьунни, УО-лул каялувчи ахха­ на шаврицIун бавхIуну. Му кIул хьунтIиссар кунни сентябрь зурул 10-нния махъ. Ххуй-ххуйссаяннардугуларххун, ва кьини школалийн бучIай оьрчIру, учительтал, нитти-буттахъул. Муна мукунсса байрандалул кьинину хьу­ на Вихьуллал школалийгу. Школалул директорнал бувсуна аьмну школалий дуклай бушиву 80нничIан бивсса оьрчIру. Гьашину цалчинмур классравун увкIун ур 5 оьрчI. Миннал учительнугу бур Чу­ панова ПатIима Зайнуттиннул душ. ОьрчIру школалул хIаятраву линейкалий бацIайхту, дуккаврил шин дайдишаврин хас бувсса маж­ лис тIивтIуна школалул директор­ нал хъиривмур МахIаммадова Жи­ насатлул. ОьрчIахь ва цинявннахь дуккаврил шин барча дуруна рай­ ондалул администрациялул зуза­ ла МахIаммад ХIусайновлул, Ви­ хьуллал администрациялул бакIчи СайкIу Сулаймановлул, Вихьуллал Культуралул къатлул директор Ру­ кьижат ХIасанхIусайновал ва цай­ миннал. Школалул директорнал ларгсса шинал дуккавриву ккаккан дурсса хьхьичIуннайшивурттахлу оьрчIан дуллуна грамотартту. Ганияр махъ циняв оьрчIру бувххуна цала-цала классирттавун ва цалчинмур дарс­ нухьуна «Аьрасатналкьини»тIисса дарс. «Вирттаврал аллеялучIа» Сентябрь зурул 3-нний Ккуллал райондалул Культуралул къат­ рал хIаятраву «Вирттаврал аллеялучIа» ва Ваччиял школалий хьунни терроризмалийн къаршисса акция. ХьхьичIунмай хьуну бур кьуния мукьва шаттирал Август зурул 28-нний Ккуллал райондалул культуралул къат­ рал залдануву хьунни кIулшиву дулаврил зузалтрал конференция. Учительтал ва цIусса дуккав­ рил шин барча дуллалисса махъ лавхъуна райондалул бакIчи Шамил Рамазановлул. Учительтал барча бувна шко­ лалул оьрчIалгу. Райондалийсса школарттай кIулшиву дулаврил тагьарда­ нул хIакъиравусса доклад був­ на УО-лул каялувчи Альби­ на ХIаммакуевал. Ванил кIицI бувна Ккуллал райондалул УО, шанна шинал хьхьичI Дагъус­ ттаннал республикалий 52-мур кIанттай бивкIхьурча, хIакьину 28-мур кIанттай бушиву. Махъру лавхъуна мукунма Хъювхъиял школалул директор Исяева Аьйшал, оьрчIал творче­ ствалул Къатлул директор Аьб­ дуллаева Маржанатлул ва цай­ минналгу. Ххуйсса ккаккияртту хьун дурсса учительтуран райондалул бакIчинал дуллуна хIурматрал лишанну ва грамотартту. Уттинин УО-лий каялувши­ ву дуллай бивкIсса Альбина ХIаммакуева цамур даврийн най бушаврийн бувну, конфе­ Камил Тилиев, УО-лул цIусса каялувчи. ренциялийн бувкIми кIул був­ на цIусса УО-лул каялувчина­ щал – МахIаммадлул арс Тили­ ев Камиллущал. Лажин хIадур дурссар ХIажимурад ХIусайновлул Яла Ваччиял школалул фой­ ераву хьуна терроризмалийн къаршисса ва га цирив бусла­ сисса оьрчIащалсса хьунабакьа­ ву. Шикку интерактив доскалий ккаккан бувна терроризмалул лавсун нанисса баларду цукун­ сса бикIайссарив. Такну кка­ ккан дуруна 2004-ку шинал сен­ тябрь зурул 1-нний Беслан шагь­ рулий террористурал школа ши­ ришилун бувгьусса чIумалсса суратру. Вай суратру яруннил хьхьичIух нанис­ са чIумал, иттав бияла бакъа макь дукIлай дия. Гьай-гьай, школалул оьрчIан укун оьтту­вун бахьлавгсса цала оьрму­ лул оьрчIру ккак­ кан буллалаву вайннал кьянкьа-кьурчIи къар­ хьусса дакIурдища лаласун хъин­ ну захIматну бушиву чIалай бия. «Циван, ссахлуну?» тIисса суал хIасул хъанахъишиву бувчIлай бия. Къахьуннав чувчIаввагу ххи­ шала укунсса ишру. Шамххал Хизриевлул бувсу­ на оьрчIахь цува гьуртту хьусса 1999-ку шиналсса иширттаяту. ОьрчIру хъинну паракьатну ва­ нал бусласимуних вичIилий бия. ОьрчIайх бавчIуна ххувшаврил лентардугу.

[close]

p. 6

6 №36 (1942) ilchi@rambler.ru ilchi.info 7 сентябрь 2018 ш. Расул ХIамзатовлун 95 шин Расуллуясса махъру З *** унттал чув, хъун бакъасса яруссан­ нал миллатрал арс, мунаща цала поэзиялуву кIанттул дазурду ти-шиннай дан ва буттал улклул дазурдая архну маш­ гьур хьун бювхъунни. Бюхъай мунал цала хьхьичIунсса совет шаэрну ккалли хъа­ нансса ларайсса ихтияр цала халкьуннал багьу-бизулущалсса ва кьадарданущалсса оьттуйну ва ттурчIайнусса дахIаву ядурну тIий лайкь дурну дикIангу. Мунал шаэр­ шиврул ххуллу, ттуруллаяр лахъсса зун­ ттал мицIава дурккун, Каспи хьхьиривун нанисса ва гиву цил щин Волгалул щина­ щал хIала духлахисса Дагъусттаннал Къа­ ракъуйсу неххаха лащай. Самуил Маршак Ш *** аэртал чIявур, чIявуми цивппа шаэртал ххайгу бур. Амма Ра­ сул ХIамзатов кунмами хъинну чанну бикIайсса ишри. ХIамзатов тикрал шайс­ са акъари, ляличIисса ур, муниву бур му­ нал кьиматгу. Расул цала миллатрал шаэр ур, амма мунищала му личIи-личIисса билаятирттал буккултрал дянив хъинну машгьурну ур. Цалчинмур махъ, назмулул цалчинмур хха буккайхтува, му цайминнащал хIалаккала ан, аьйкьин ан къашай. Чаннахь ци­ няв цIурттаяр яргну ва хъунмасса хIаллай пар тIисса Зугьра-цIукул чани муданма­ сса кунма, Расулгу мудана гава га ур. Му­ нищала тIабиаьтрал ХIамзатовлун журажурасса чулухунмайсса чумартсса гьу­ нар буллуну бур, дунияллух му гьартану, хъинмур дакIнийну уруглаги увну ур. Чингиз Айтматов М *** унал космос – му щалагу инсани­ ят дур. Мунал яла яргмур цIуку – цала Дагъусттан бур. Гьарцагу инсан му­ нан тикрал бан къашайсса чаннацIуку ур. Му щала космосравух левххунни ва гьарцагу чаннацIукучIан – гьарцагу инсанначIан ивунни, гьарцагу дакIнивун увххунни. Мунал буккулт личIи-личIисса мазурдий гъалгъа тIутIисса миллионнай­ сса инсантал бур. Му цува яру мазрай чичлай ур. Мунал чивчумур тIурча, щал­ ла дунияллул ккалай бур. Жагьилнийва шаэрнал цала хьхьичI мурад бивхьуну бур цала чансса халкь, цала ххаллилсса Дагъусттан щалла дунияллийх машгьур бан, ссавнил рангсса шарданий Дагъуст­ тан тIисса аьрщарал парчагу бушиву щал­ ла дунияллун, щалагу инсаниятран кIул бан, дунияллул цивилизациялул ххазина­ лувун мунилгу цила цалуннасса ттиркью­ кьал чарсса дуллушиву кIул бан. Му би­ гьасса мурад бакъари. Амма му цала му­ радрайн ивунни. Утти Расул ХIамзатов жула дазу-зума дакъасса Совет билаятрал ца яла хъуниминнаясса шаэр ур. Поэзия­ луву Расул ХIамзатовлул ляличIинува ви­ ричусса гьунар бунни. Цала халкьуннал цIанийсса гьунар бунни. Расуллуя щал­ лагу дунияллул лагрулийсса шаэр хьун­ ни. Мунихлуну ттун му ххирар ва мунал юбилейрал кьини, литванал аьдатрай, му­ нан лахъи­сса оьрму ва барзул зумунусса гьава баву чIа тIий ура. Эдуардас Межелайтис

[close]

p. 7

7 сентябрь 2018 ш. ilchi@rambler.ru ilchi.info №36 (1942) 7 Чичурду Таврдайсса ва кIарттайсса чичрурду *** Ци кIанттайн оьрмулул ина увтнугу, Вищал дикIантIиссар ттул гъилишиву. *** Буттал къатлувусса ужагърах куна, ЧувчIаввагу гъили къалагантIиссар. *** ДакIнийн бичинтIиссар бухсса балайрду Ина ва цIарах. ВичIан бучIантIиссар цIусса балайрду Вара цIарахун. *** Буттал шяравунай зана ивкIукун, ВярчIухсса пуркIугу ссайгъат ххантIиссар. Аьнди варсайсса чичрурду *** Симинияр кIукIлусса варсул чурчив бунугу, Чаннаннил дакIру дусса вирттаврал къатта хьуссар. *** Къучагънал ва аькьилнал хъачIунттай бавкьуссара, Бурганнуча бакьайрив утти вилми хъачIунттай. *** Зун къатта къагьарив хъун лухIи варси? Ччаву хьусса кIиннан варсигу къаттар. *** Варсулу ссур банссар виричунал чу, Ччарча ссапарданий, ччарча дяъвилий. Варсуй зана хьунссар шавай виричу, Я ялтту ливчуну, я кай-кай увну. *** Замгьар буккарчагу, зюви хьурчагу, Вин магъи ва шанур лухIисса варси. *** Варси лухIинугу, лухIи дакI дума Гъили къаантIиссар, дакI марцIма акъа. КIялазурттайсса чичрурду *** Уттавама, ина винма ччимур ба, Уттавама, ина ччан бивкIмур уча, Хъамамабитара, нажагь бунугу, Ттул гьаттацI бивщусса чарихгу урган. *** Шиву шанашима жагьилсса ивкIссар. Ванан ккавкмур, кIулмур жунма къакIулссар. Так ца зат мяйжанссар: ва инсан ивкIссар, Ниттил увни, аьтIий, ивчIайни, - угь тIий. *** Къучагъ ивкIссар талай бавккумунищал, Бавккумур ттигу бур, къучагъма чув ур? *** Гьай, кIакIаш! Виричу ивкIунни куну, Ина ххаришиву ца хъис мадара! Виричунал цала ттупанг ва ххаржан Шийрарча кьадиртсса, гивун къаларсна. *** Цукунсса барчагу жува ххуллурду, Ахир цара ца дур – циняв шивун бур. Ххаржантрайсса чичрурду *** Вана ттул кIяла кьуру – Дуснал кIунттиву бугьан. МицI ва дайлсса зумарду – Душманнал хъазамравун. *** Цила къатлув кунна ххаржан къадакьай, Ява, кIулну икIу, ххаржан ласуннин! *** Ххаржан дугьан ччарча, дус, кIулну икIу, Каруннияргу хьхьичI бакI аьркиншиву. *** Вил канихьсса ххаржан къюкIссар, мурчIиссар. ТIайла къадацIарчан, аьтIутIу, уссу! *** Къаччан бикIавугу оьттуй шюршунни, Кьюкьалашиннагу оьттуй шюршунни, *** Аммаки уттинин ххаржандалийсса Оь шювшуну щилчIав марцI къабувунни. *** Хъа байни, ттул кьуру кIунттил булугьи, Хъамур зумардайсса дайлшиврийн бува. *** Ттул кьурттарайн хъап чиннин, Ца лахIзалий ссавур да! *** Ттул ццахханнушиву ва оьккишиву – Щалларагу мури – хъярч къакIулшивур. Таржума бувссар Ю. Хаппалаевлул

[close]

p. 8

ТЕЛЕПРОГРАММА 10 сентябрь - 16 сентябрь88 №36 (1942) ilchi@rambler.ru ilchi.info 7 сентябрь 2018 ш. Понедельник, 10 сентябрь 5.00 Доброе утро. 9.00 Новости. 9.15 Сегодня 10 сентября. День начинается. 9.55 Модный приговор. 10.55 Жить здорово! (16+). 12.00 Новости. 12.15 Время покажет. (16+). 15.00 Новости. 15.15 Давай поженимся! (16+). 16.00 Мужское/Женское. (16+). 17.00 Время покажет. (16+). 18.00 Вечерние новости. 18.25 Время покажет. (16+). 18.50 На самом деле. (16+). 19.50 Пусть говорят. (16+). 21.00 Время. 21.30 Т/с “Ищейка”. (12+). 22.30 Большая игра. 23.30 Вечерний Ургант. (16+). 0.10 Т/с “Ищейка”. (12+). 1.10 На самом деле. (16+). 2.10 Мужское/Женское. (16+). 3.00 Новости. 3.05 Модный приговор. 4.05 Давай поженимся! (16+). Вторник, 11 сентябрь 5.00 Доброе утро. 9.00 Новости. 9.15 Сегодня 11 сентября. День начинается. 9.55 Модный приговор. 10.55 Жить здорово! (16+). 12.00 Новости. 12.15 Время покажет. (16+). 15.00 Новости. 15.15 Давай поженимся! (16+). 16.00 Мужское/Женское. (16+). 17.00 Время покажет. (16+). 18.00 Вечерние новости. 18.25 Время покажет. (16+). 18.50 На самом деле. (16+). 19.50 Пусть говорят. (16+). 21.00 Время. 21.30 Т/с “Ищейка”. (12+). 22.30 Большая игра. 23.30 Вечерний Ургант. (16+). 0.10 Т/с “Ищейка”. (12+). 1.10 На самом деле. (16+). 2.10 Мужское/Женское. (16+). 3.00 Новости. 3.05 Модный приговор. 4.05 Давай поженимся! (16+). Среда, 12 сентябрь 5.00 Доброе утро. 9.00 Новости. 9.15 Сегодня 12 сентября. День начинается. 9.55 Модный приговор. 10.55 Жить здорово! (16+). 12.00 Новости. 12.15 Время покажет. (16+). 15.00 Новости. 15.15 Давай поженимся! (16+). 16.00 Мужское/Женское. (16+). 17.00 Время покажет. (16+). 18.00 Вечерние новости. 18.25 Время покажет. (16+). 18.50 На самом деле. (16+). 19.50 Пусть говорят. (16+). 21.00 Время. 21.30 Т/с “Ищейка”. (12+). 22.30 Большая игра. 23.30 Вечерний Ургант. (16+). 0.10 Т/с “Ищейка”. (12+). 1.10 На самом деле. (16+). 2.10 Мужское/Женское. (16+). 3.00 Новости. 3.05 Модный приговор. 4.05 Давай поженимся! (16+). Четверг, 13 сентябрь 5.00 Доброе утро. 9.00 Новости. 9.15 Сегодня 13 сентября. День начинается. 9.55 Модный приговор. 10.55 Жить здорово! (16+). 12.00 Новости. 12.15 Время покажет. (16+). 15.00 Новости. 15.15 Давай поженимся! (16+). 16.00 Мужское/Женское. (16+). 17.00 Время покажет. (16+). 18.00 Вечерние новости. 18.25 Время покажет. (16+). 18.50 На самом деле. (16+). 19.50 Пусть говорят. (16+). 21.00 Время. 21.30 Т/с “Ищейка”. (12+). 22.30 Большая игра. 23.30 Вечерний Ургант. (16+). 0.10 Т/с “Ищейка”. (12+). 1.10 На самом деле. (16+). 2.10 Мужское/Женское. (16+). 3.00 Новости. 3.05 Модный приговор. 4.05 Давай поженимся! (16+). Пятница, 14 сентябрь 5.00 Доброе утро. 9.00 Новости. 9.15 Сегодня 14 сентября. День начинается. 9.55 Модный приговор. 10.55 Жить здорово! (16+). 12.00 Новости. 12.15 Время покажет. (16+). 15.00 Новости. 15.15 Давай поженимся! (16+). 16.00 Мужское/Женское. (16+). 17.00 Время покажет. (16+). 18.00 Вечерние новости. 18.25 Время покажет. (16+). 18.50 Человек и закон. (16+). 19.55 Телеигра “Поле чудес”. (16+). 21.00 Время. 21.30 Голос 60+. (12+). 23.30 Вечерний Ургант. (16+). 0.20 Х/ф “Субура”. (18+). 2.55 Мужское/Женское. (16+). 3.50 Модный приговор. 4.45 Давай поженимся! (16+). Суббота, 15 сентябрь 6.00 Новости. 6.10 Ералаш. 6.40 М/с “Смешарики. Новые при­ ключения”. 6.50 Т/с “Родные люди”. 9.00 Играй, гармонь любимая! 9.45 Слово пастыря. 10.00 Новости. 10.15 На тебе сошелся клином белый свет... 11.20 Достояние Республики: Ми­ хаил Танич. 12.00 Новости. 12.20 Достояние Республики: Ми­ хаил Танич. 13.15 Памяти М. Танича. 14.15 Не забывай. Песни М. Та­ нича. 16.25 Кто хочет стать миллионе­ ром? 18.00 Вечерние новости. 18.20 Эксклюзив с Д. Борисовым. (16+). 19.50 Сегодня вечером. (16+). 21.00 Время. 21.20 Сегодня вечером. (16+). 23.00 КВН. Премьер-лига. Финал. (16+). 0.45 Х/ф “От имени моей дочери”. (16+). 2.15 Мужское/Женское. (16+). 3.10 Модный приговор. 4.05 Давай поженимся! (16+). Воскресенье, 16 сентябрь 5.15 Т/с “Родные люди”. 6.00 Новости. 6.10 Родные люди. 7.40 М/с “Смешарики. ПИН-код”. 7.50 Часовой. (12+). 8.15 Здоровье. (16+). 9.20 Непутевые заметки. (12+). 10.00 Новости. 10.15 Леонид Куравлев. “Это я удачно зашел. (12+). 11.15 Честное слово. 12.00 Новости. 12.15 Александр Абдулов. “С лю­ бимыми не расставайтесь. (12+). 13.15 Х/ф “Ищите женщину”. 16.10 Международный музыкаль­ ныйфестиваль“Жара”.Галаконцерт. 17.50 Я могу! 19.25 Лучше всех! 21.00 Воскресное “Время”. 22.00 Что? Где? Когда? Осенняя серия игр. 23.10 Х/ф “Жги!” (16+). 1.00 Х/ф “Не брать живым”. (16+). 3.00 Мужское/Женское. (16+). 3.55 Модный приговор. Понедельник, 10 сентябрь 05.00 «Утро России». 08.07-08.10 Вести-Дагестан 08.35-08.41 Вести-Дагестан 09.00 ВЕСТИ. 09.15 «Утро России». 09.55 «О самом главном». Ток- шоу. 11.00 ВЕСТИ. 11.40 Вести-Дагестан. 12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».[12+] 13.00«60Минут».Ток-шоусОльгой СкабеевойиЕвгениемПопо­ вым.[12+] 14.00 ВЕСТИ. 14.40 Вести-Дагестан. 15.00 Телесериал «Московская борзая».[12+] 17.00 ВЕСТИ. 17.40 Вести-Дагестан. 18.00 Сказки моего детства 18.25 Акценты. Аналитическая программа Ильмана Али­ пулатова. 18.55 Реклама. 19.00«60Минут».Ток-шоусОльгой СкабеевойиЕвгениемПопо­ вым.[12+] 20.00 ВЕСТИ. 20.45 Вести-Дагестан. 21.00 РУССКАЯСЕРИЯ.Телесе­ риал «Челночницы». [12+] 00.15 Телесериал «Рая знает». 02.10 Телесериал «Все сокровища мира». Вторник, 11 сентябрь 05.00 «Утро России». 08.07-08.10 Вести-Дагестан 08.35-08.41 Вести-Дагестан 09.00 Канал национального веща­ ния«Гюлистан»(наазербайд­ жанском языке) 09.55 «Осамомглавном».Ток-шоу. [12+] 11.00 ВЕСТИ. 11.40 Вести-Дагестан. 12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».[12+] 13.00«60Минут».Ток-шоусОльгой СкабеевойиЕвгениемПопо­ вым.[12+] 14.00 ВЕСТИ. 14.40 Вести-Дагестан. 15.00 Телесериал «Московская борзая».[12+] 17.00 ВЕСТИ. 17.40 Вести-Дагестан. 18.00 За и против 18.20 Республика. 18.55 Реклама. 19.00«60Минут».Ток-шоусОльгой СкабеевойиЕвгениемПопо­ вым.[12+] 20.00 ВЕСТИ. 20.45 Вести-Дагестан. 21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. Теле­ сериал «Челночницы». 00.25 Телесериал «Рая знает». [12+] 02.20 Телесериал «Все сокровища мира». [12+] Среда, 12 сентябрь 05.00 «Утро России». 08.07-08.10 Вести-Дагестан 08.35-08.41 Вести-Дагестан 09.00 Канал национального ве­ щания «Магъудере» (на цахурском языке) 09.55 «Осамомглавном».Ток-шоу. [12+] 11.00 ВЕСТИ. 11.40 Вести-Дагестан. 12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».[12+] 13.00«60Минут».Ток-шоусОльгой СкабеевойиЕвгениемПопо­ вым.[12+] 14.00 ВЕСТИ. 14.40 Вести-Дагестан. 15.00 Телесериал «Московская борзая».[12+] 17.00 ВЕСТИ. 17.40 Вести-Дагестан. 18.00 В гостях у Сида. 18.20 Тайна Каталонской карты. 18.55 Реклама. 19.00«60Минут».Ток-шоусОльгой СкабеевойиЕвгениемПопо­ вым.[12+] 20.00 ВЕСТИ. 20.45 Вести-Дагестан. 21.00 РУССКАЯСЕРИЯ.Телесе­ риал «Челночницы». [12+] 00.25 Телесериал «Рая знает». [12+] 02.20 Телесериал «Все сокровища мира». [12+] Четверг, 13 сентябрь 05.00 «Утро России». 08.07-08.10 Вести-Дагестан 08.35-08.41 Вести-Дагестан 09.00 Канал национального веща­ ния «Турчидаг» (на лакском языке) 09.55 «Осамомглавном».Ток-шоу. [12+] 11.00 ВЕСТИ. 11.40 Вести-Дагестан. 12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».[12+] 13.00«60Минут».Ток-шоусОльгой СкабеевойиЕвгениемПопо­ вым.[12+] 14.00 ВЕСТИ. 14.40 Вести-Дагестан. 15.00 Телесериал «Московская борзая».[12+] 17.00 ВЕСТИ. 17.40 Вести-Дагестан. 18.00 Республика. 18.15 Ногайские родники. Заида Зинеева 18.55 Реклама. 19.00«60Минут».Ток-шоусОльгой СкабеевойиЕвгениемПопо­ вым.[12+] 20.00 ВЕСТИ. 20.45 Вести-Дагестан. 21.00 РУССКАЯСЕРИЯ.Телесе­ риал «Челночницы». [12+] 00.25 Телесериал «Рая знает». [12+] 02.20 Телесериал «Все сокровища мира». [12+] Пятница, 14 сентябрь 05.00 «Утро России». 08.07-08.10 Вести-Дагестан 08.35-08.41 Вести-Дагестан 09.00 ВЕСТИ. 09.15 «Утро России». 09.55 «Осамомглавном».Ток-шоу. [12+] 11.00 ВЕСТИ. 11.40 Вести-Дагестан. 12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».[12+] 13.00«60Минут».Ток-шоусОльгой СкабеевойиЕвгениемПопо­ вым.[12+] 14.00 ВЕСТИ. 14.40 Вести-Дагестан. 15.00 Телесериал «Московская борзая».[12+] 17.00 ВЕСТИ. 17.40 Вести-Дагестан. 18.00 Мир Вашему дому. 18.15 Завтра, в школу 18.35 Герои МВД Дагестана. 18.55 Реклама. 19.00«60Минут».Ток-шоусОльгой СкабеевойиЕвгениемПопо­ вым.[12+] 20.00 ВЕСТИ. 20.45 Вести-Дагестан. 21.00 РУССКАЯСЕРИЯ.Телесе­ риал «Челночницы». [12+] 01.30 Телесериал «Рая знает». [12+] Суббота, 15 сентябрь 04.25 Телесериал «Лорд. Пёсполицейский».[12+] 06.15 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь». 06.50 «Живые истории». 07.40 Музыкальный звездопад. 08.10 Дагестан спортивный. 08.35 Реклама. 08.40 «Сто к одному». Телеигра. 09.30 Фестиваль детской худо­ жественной гимнастики «АЛИНА». 11.00 ВЕСТИ. 11.20 Вести-Дагестан. 11.40ПРЕМЬЕРА.«Измайловский парк».Большойюмористиче­ ский концерт. [16+] 13.55Фильм«Счастьеизосколков». [12+] 18.00 «Привет, Андрей!». Вечер­ нее шоу Андрея Малахова. [12+] 20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 21.00 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Фильм «Док­ тор Улитка». 2018г. [12+] 00.55 Фильм«Однаждыпреступив черту». 2015г.[12+] 02.55 Телесериал «Личное дело». Воскресенье, 16 сентябрь 04.50 Телесериал «Лорд. Пёс- полицейский».[12+] 06.45 «Сам себе режиссёр». 07.35 «Смехопанорама Евгения Петросяна». 08.05 «Утренняя почта». 08.45 Вести-Дагестан. События недели. Информационноаналитическая программа. 09.25 «Сто к одному». Телеигра. 10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым». 11.00 ВЕСТИ. 11.20 «Сваты-2012». [12+] 13.25 ПРЕМЬЕРА. Фильм «Не­ сладкая месть». [12+] 18.00ПРЕМЬЕРА.«Удивительные люди-3». 20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 22.00 «Воскресный вечер с Влади­ миром Соловьёвым».[12+] 00.30 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий. 01.25 ПРЕМЬЕРА. «Патент на Родину». Фильм Аркадия Мамонтова.[12+] 02.25 Телесериал «Пыльная рабо­ та».[16+] Понедельник, 10 сентябрь 06.45 «Заряжайся!» 6+ 07.00 Время новостей Дагестана. 00008888....40215000 Х««МИЗС/фатулролу«ягьжЯижтафавРийсолстдярь!име»тн0и6е++л»д1е6в+ушку» 11.25 «Встречи в Театре поэзии» «Тебе, поэзия, спасибо!» 12.30 Время новостей Дагестана 12.50 1143..2300 В«ДТЧр/ефееалмто«рявИтнерсоккевихуоспгссотртеравйоводоДоб»аве1г»зе2с1+гт2ра+аннаиц. 14.50Х/ф«Трест,которыйлопнул» 1 с. 16+ 15.50 «Годекан» 12+ 1166..3500 18.45 ВХПрярза/ефые»рмке1«яед2Сан«+учМовавеионнлсаит»ретй1ад2бДл+аяасгаперсратонакнсукароом­ 19.30 Время новостей Дагестана 20.00 Время новостей Махачкала 20.20 2211..5355 ««ДишУПс/чафкаиуНммс«яуссТттряьврапапди»оиоб1клгре2оож+алвнед1ниа2ит+хьйо»»л1Хо2да+ннопгао­ 22.30 Время новостей Дагестана 23.00 Время новостей Махачкала 2233..2405 0010..0300 ВП«срГоДелемр/мос»ебяд«а1анПлч6оь+аувнтоанесяшатсеетейсаттбДьва»аис1геае6рс+сатонансвкакоум­ языке «Мил» 12+ 01.35 Т/с «Защитник» 12+ 000224...412055««ХУштПяч/афнаиеНмм«»яусЖ1тяр6ьаап+пдноиодбклаеооржлвмде1ани2ти+ьий»н»1оХ2п+алнапнае­­ 04.45 Передача на табасаранском языке «Мил» 12+ 05.20 Хра/ф» 1«2С+увенир для прокуро­ Вторник, 11 сентябрь 06.45 «Заряжайся!» 6+ 0077..1050 0087..0500 «ВПМяЗрзаеуыеррлмкяеьяеджтфан«ачМоийавлсиояьнлс!ма»т»е06тй+а+1б2Д+аасгаерсатнанскаом 08.30 Время новостей Дагестана 08.45 «Заряжайся!» 6+ 08.55 09.30 11.25 ДДХт1/я/6с/ффн+«е«П«»КЖу1ти6ае+снштодекасратммви»ие1с2ио+нвокпулсаонме»­ 12.05 «Учимся побеждать» 12+ 12.30 Время новостей Дагестана 12.55 13.55 14.30 В«ДшиПрс/аефкамНумся«яусТтнтрьвораапдви»оиос1клгтр2оое+алвйне1ниД2и+ахйгое»лсХтоаданннаопгао­ 14.50Х/ф «Трест, который лопнул» 2 с. 16+ 111866...435500 19.30 ВВХП«рр/Афееерьмм«еряяШдщаннчитооарввваооанфссааттнгееьлоййлайукДДу»саадкгг1аоее2рмсс+»ттаая1ннз2ыаа+ке 20.00 Время новостей. Махачкала 20.20 «Подробности» 12+ 2210..1500 21.40 ««с1ДППу2/н+фродок«уфоСклеаеес»кнс1рии2еое+тн»ыаАлб»сае1бф2у+шМкеихнмоагно 22.30 Время новостей Дагестана 23.00 Время новостей. Махачкала 2233..4205 0010..0300 Д«ВП1Ур/6сеге+ро«млПеядзуанртчоееанвшоинесяаст»телв1йаи2кД+есаскгооемвсктаяунсзоыамк»е «Аьрщи ва агьлу» 12+ 01.35 Т/с «Защитник» 12+ 02.25 «Поколение» Асеф Мехман 03.05 Хк1/2иф+»«1Ж6+андарм и жандармет­ 04.45 Передача на лакском языке «Аьрщи ва агьлу» 12+ 05.20 Х/ф «Штрафной удар» 12+ Среда, 12 сентябрь 06.45 «Заряжайся!» 6+ 07.00 Время новостей Дагестана 07.10 000887...035000 «ВПМ«ЗрАеауеррьлмяерьяджтщафначиоийаввлсоаяьнс!маа»тгеьл60йл+а+укД»сакго1ем2ст+аянзыа ке 08.45 «Заряжайся!» 6+ 08.55 Д/с «Путешествия на край 09.35 1121..1405 Х«ДксП/в/иффер»то««а1ДЖф»6ые+ас1мнс2ид+иаопрнлмаалим»же1н2аь+н»д1а6р+мет­ 12.30 Время новостей Дагестана 12.55 Д/ф «Секреты бабушкиного 1133..4255 14.30 «В«с1ППру2не+оомддкуяроколнабео»ннв1оио2сес+т»тиеА»й1сДе2аф+геМстаенхмаан 14.50Х/ф«Трест,которыйлопнул» 3 с. 16+ 11116869....43350500ПВХВкрр/еефеер«мме«АдяяОданнчтаоочамввинтоойиассддттвееаоаййрмзгаДД»им1аанагг2снее+кссаотт»маанн1я2ааз+ы­ 20.00 Время новостей Махачкала 20.20 Проект «Мы – российский 222101...454555 «««нцСГЗиаодтророоноорлдадоил.свчькьнДнаеыяы»айгсйверэ»псертрд1уаяа2днм»+иотмм»12н1э+о2ф+гиорнеа­ 22.30 Время новостей Дагестана 12+ 02023031....03405000ВД«яАр/зПфыуемте«коряКеденад«ифоаАсвчетодо»асак1тман6емта+йи»Ддв1ааа2гре+гзсиатнмаснаканоам» 12+ 01.35 Т/с «Защитник» 12+ 02.25 «Городская среда» 12+ 0042..5250 «ХС/тфол«Аичпнпыайлуэзрау»ди1т6»+12+ 04.35Передачанадаргинскомязы­ ке «Адамти ва замана» 12+ 05.10 Х/ф «Отчий дом» 12+ Четверг, 13 сентябрь 000677...041055«ВЗрПаермеяряженадойавчсояас!»тне6ай+Ддаагрегситнаснкаом языке «Адамти ва замана» 12+ 0000088788.....4535050500 ДМВ««ЗЗр/суааелрр«мьяяПятжжфунаатиоййелвшссьояямес!!с»»тте066вй+++иДеасгоевсктаунсоам» 12+ 09.25 Х/ф «Аппалуза» 16+ 11.10 1112..4305 В«ПнцАриаруероомтнооеядадклн.атьфоДн«веМыао»гсйе1ыт»с6ет+й1–а2Днр+аогмсеснситоайгнсоканиай­ 12.55 «Здоровье» 12+ 13.45 «Столичный эрудит» 12+ 11113446....35350005ХВВ«пГ/ррофоеегрмм«ооМдяядуннса»коотачвв1яооссссос.ттр1сеет6еййод+иаДД»таас1ггяее2всс+ттлааюннбааую 16.50 Х/ф «Нежность» 12+ 18.30 Обзор газеты «ХIакъикъат» 18.45 19.30 ВП1«1р22Гее++IрамедядааннчогаивногасIатамевйаалДргсаикгозеасммтаяанзныагик»е 20.00 Время новостей. Махачкала 20.20 Д/ф «Неизвестные герои не­ 22221213....53020000 «ВВ«оВАррбееегъррммянояявислннесеооканввтжнооо»орссйтт»1ее2в1йй+о2ДДй+нааыггее»сстт1аа2нн+аа 23.20 Д/ф «Мир природы» 16+ 00.30 Время новостей Дагестана 01.00 Передача на аварском языке 01.35 Т1«/2Гс+I«аЗдаащнгиитгнIиакм»ал1ги2+заманги» 02.25 03.00 ХДо//бффъя««вГНлаейениднзувкоеийс»твн1оы6й+неыге»р1о2и+не­ 04.35 Передача на аварском языке «ГIаданги гIамалги заманги» 12+ 0055..1305 «ХА/фгр«оНсеекжтноорс»т1ь2»+12+ 0П6я.4т5н«Зиарцяаж,а1й4сяс!»е6н+тябрь 07.00 Время новостей Дагестана 07.15 Передача на аварском языке 000878...530000 «ВМ«1Зр2Гуае+IлрамьядятжафннаиогйилвсьоягмсI!»атыме6йа+0лД+гаигзеасмтааннаги» 08.45 «Заряжайся!» 6+ 08.55 Х/ф «Незнайка с нашего 11.30 ПдтМ«рвПроааяхлрямаьатчна»нкяоиа6йл+тчарнДаажнясулмпяарц-оимяпеочсветецидеьнг»­. 12.00 Д/ф «Гамзат Цадаса» 12+ 12.30 Время новостей Дагестана 1123..2500 1144..0300 «ВД«оАрВ/бфегъермря«оянвНслинееесокниавтжнзооворс»ейт»с1етв21йно+2ыДй+неаыггее»срт1оа2ин+ане­ 14.50Х/ф«Матчсостоитсявлюбую погоду» 2 с. 16+ 111668...335000 ХВО1пр/2рбфе+азмо«вядНранаг»оавзвоеойтсынтее«,йкДДаакаггнеесаствтааоннйсанкаея» 18.45 Передача на кумыкском языке «Заманлар гете, халкъ 22219000....52030000 «ВВ«гПеррНтееоамммдвеяярсионн»дбооу1нвв.2оооС+сссптттиоее»рййт1МД»2а+1аг2хе+асчтакналаа 21.35 «История Дагестана в лицах» Хасайхан Уцмиев 12+ 22.30 Время новостей Дагестана 2233..2000 ДВр/се«мМя ниорвпорситерйодМыа»х1а6ч+кала 00.30 Время новостей Дагестана 01.00 Передача на кумыкском языке «Заманлар гете, халкъ 00001324....32045555«ХТПгПе//сфтое«мд«рЗреМеасощд»боан1исч2отта+снВтиианкт»а»ер1кл12уо2+м+о»ы1к6с+ком языке «Заманлар гете, халкъ гетмес» 12+ 05.25 Х/ф «На войне, как на войне» 12+ 0С077у..01б05бВоПретемраяе, 1нд5оачвсоаестннеатйяДкбаугмреыьсткаснкаом языке «Заманлар гете, халкъ гетмес» 12+ 000888...053050 10.30 «МВХ1Ир2у/еф+слмтьоят«рфКнииооялвгДдьомасатгыепейсо0тюД+антаагсевостллаионцваьаих»» Барятинский 12+ 11.20 «Мой малыш» 111212...540055С«МваНлвеуаБатлрувоьсчитткифлдотиумие.хллСясьезкпмйыооа0кмрв+ета)»рр1с1а2к2й+о+огоняезы(нкаа 16.30 Время новостей Дагестана 16.50 «Дежурная часть» 12+ 111879...430550ПВД«рераВоргежаеемхсддяттаааанчернтаоссвнвкяаоаопсилетеенекзссйгинаинянДн»оаас.ргк1Хе»о2с/м1+фт2ая+н«зыТаакке 19.50 «Дежурная часть» 16+ 20.00 Проект «Мы – народ рос­ 222012...533000 ««ВсцППрииейеоомрслнквяиаиафлняйьоо.нсвнтДыоиусайдятг»»иееяй1с»1т2Да2+1н+а2г+меснтоагноана­ 23.00 Х/ф «Новые похождения Швейка» 12+ 00002011....33005000П«ВХ«МреВ/рфеаомехй«дятЛаманчрюаоалвбвныаиоашсилмтен»еезснйг6аия+нДниаасрлгкие»ос1мпт2оая+нкзыаинкье 04.00«Пмеонляи»ф1о6н+ия» 12+ 04.45Передачаналезгинскомязыке «Вахтар ва инсанар» 12+ 0055..2300 «ДрДаогежежсдутаареннтссакяяопчееакссинтьня»»о.11Х62+/+ф «Так Воскресенье, 16 сентябрь 07.00 Время новостей Дагестана 07.15Передачаналезгинскомязыке 000788...354505«В«ШХМрВе/ваофмехйяйтм«акнрНааол»ввоыао1вш2сиыт+н»еесй1ап2нД+оаахргое»жс1т2да+еннаия 10.15 «Полифония» 12+ 11.05 Проект «Мы – народ рос­ 111122...303000«««АцсВПиигйеорорсноккнасоииеллйксье.атнножДыире»ай»»г»1е1А21с2+т2с+а+енфмМнеохгмонана­ 13.15 «Профессионал» 12+ 13.35 «Городская среда» 12+ 111764...520000 ««ш1ХЧП2/ае+фалНмоя«увтТреькаапдйиионпклароолавдвев1ону2»их+й1о»2к+Хеааннопва»­ 18.45 «Учимся побеждать» 12+ 19.05 «Годекан» 12+ 19.30 222101...302000 «««ИССВВтелрсолуетгфжмриеяиач»РнивоодвэвифоТнситеереа»ейт1р16Де2++апгеосэтзаиниа». 12+ 22.30 Время новостей Дагестана. 020113...202055«Х1ИГ2/оХфт+до/ег«фикФа«наЧн»теор1мт2ао+сврааздбюушжиевнаал»­ ся» 16+ 03.00 «Служа Родине» 16+ 0043..2200 «1ЧХ2е+/флов«еТкаийнпарадввоу»х1о2к+еанов» Понедельник, 10 сентябрь 4.50 Подозреваются все. (16+). 6.00 Деловое утро НТВ. (12+). 8.20 Т/с “Возвращение Мухтара”. (16+). 1100..2000 ТС/есг“оПднаяс.ечник”. (16+). 1132..0000 СРееагкодцнияя.. 13.25Чрезвычайноепроисшествие. Обзор. 14.00 Место встречи. 1166..3000 СМеегсотдонвяс.тречи. 17.20 ДНК. (16+). 18.15 Т/с “Ментовские войны”. (16+). 1199..0400СТе/гсод“нМя.ентовские войны”. 21.00 Т(1/с6“+Б)а.лабол 2”. (16+). 23.00 Т/с “Невский”. (16+). 0.00 Сегодня. 0.10 Т/с “Свидетели”. (16+). 1.15 Место встречи. (16+). 3.15 Поедем, поедим! 4.05 Т/с “Москва. Три вокзала”. (16+). Вторник, 11 сентябрь 4.55 Т/с “Таксист”. (16+). 68..2000 ДТе/сло“вВооезувтрраощНенТиВе. (М12у+хт)а.ра”. (16+). 10.00 Сегодня. 10.20 Т/с “Пасечник”. (16+). 1132..0000 СРееагкодцнияя.. 13.25ЧОребззвоыр.чайноепроисшествие. 14.00 Место встречи. 16.00 Сегодня. 16.30 Место встречи. 1178..2105ДТН/сК.“(М16е+н)т.овские войны”. (16+). 19.00 Сегодня. 19.40 Т/с “Ментовские войны”. 21.00 Т(1/с6“+Б)а.лабол 2”. (16+). 023.0.000СТе/гсо“дНняе.вский”. (16+). 0.10 Т/с “Свидетели”. (16+). 13..1155 ЕМдеастжоиввсатяриечмие.р(1т6ва+я)..(12+). 4.10 Т(/1с6+“М).осква. Три вокзала”. Среда, 12 сентябрь 4.55 Т/с “Таксист”. (16+). 6.00 Деловое утро НТВ. (12+). 8.20 Т(/с16“+В)о.звращение Мухтара”. 10.00 Сегодня. 10.20 Т/с “Пасечник”. (16+). 12.00 Реакция. 1133..2050ЧСреегозвдыняч.айноепроисшествие. 14.00 МОебсзтоорв. стречи. 16.00 Сегодня. 16.30 Место встречи. 17.20 ДНК. (16+). 18.15 (Т16/с+“).Ментовские войны”. 1199..0400СТе/гсод“нМя.ентовские войны”. (16+). 21.00 Т/с “Балабол 2”. (16+). 23.00 Т/с “Невский”. (16+). 00..1000 СТ/есг“оСднвяи.детели”. (16+). 1.15 Место встречи. (16+). 3.15 Чудо техники. (12+). 4.05 Т/с “Москва. Три вокзала”. (16+). Четверг, 13 сентябрь 64..5050 ТД/есл“оТваокесуитсрто”.Н(1Т6+В.)(.12+). 8.20 Т/с “Возвращение Мухтара”. (16+). 10.00 Сегодня. 1120..0200 ТРе/сак“Пциаяс.ечник”. (16+). 1133..2050ЧСреегозвдыняч.айноепроисшествие. Обзор. 14.00 Место встречи. 16.00 Сегодня. 1167..3200 ДМНесКто. (в1с6т+ре).чи. 18.15 Т/с “Ментовские войны”. (16+). 19.00 Сегодня. 19.40 (Т16/с+“).Ментовские войны”. 2231..0000 ТТ//сс ““НБаелвасбкоилй2”.”(.1(166++).). 0.00 Сегодня. 0.10 Т/с “Свидетели”. (16+). 1.15 Место встречи. (16+). 3.15 НашПотребНадзор. (16+). 4.10 Т/с “Москва. Три вокзала”. (16+). Пятница, 14 сентябрь 4.55 Т/с “Таксист”. (16+). 6.00 Деловое утро НТВ. (12+). 8.20 Т/с “Возвращение Мухтара”. (16+). 1100..0200 СТ/есг“оПднаяс.ечник”. (16+). 13.00 Сегодня. 13.25Чрезвычайноепроисшествие. Обзор. 1146..0000 СМеегсотдонвяс.тречи. 1176..1300 ДМНесКто. (в1с6т+ре).чи. 18.10 Жди меня. (12+). 19.00 Сегодня. 19.40 ЧП. Расследование. (16+). 20.15 Тж/си“рМодоирнсыки”е. (д1ь6я+в)о.лы. Рубе­ 0.15 ЗаскхаоргоП. (1р2и+ле)п. ин. Уроки рус­ 0.50 Мы и наука. Наука и мы. (12+). 1.50 Место встречи. (16+). 43..4150ПТо/сед“еМм,опсокевдаи.мТ!ри вокзала”. (16+). Суббота, 15 сентябрь 4.55 Квартирный вопрос. 6.00 Звезды сошлись. (16+). 7.25 Смотр. 8.00 Сегодня. 8.20 Их нравы. 8.35 Готовим с Алексеем Зими­ ным. 9.10 Кто в доме хозяин? (16+). 10.00 Сегодня. 10.20 Главная дорога. (16+). 11.00 Еда живая и мертвая. (12+). 12.00 Квартирный вопрос. 13.05 НашПотребНадзор. (16+). 14.05 Поедем, поедим! 15.05 Своя игра. 16.00 Сегодня. 16.20 Однажды... (16+). 17.00 Т/с “Пес”. (16+). 19.00 Центральное телевидение. 21.00 Т/с “Пес”. (16+). 23.55 Международная пилорама. (18+). 0.50КвартирникНТВуМаргулиса. L`ONE. (16+). 2.05 Х/ф “Отцы”. (16+). 4.05 Т/с “Москва. Три вокзала”. (16+). Воскресенье, 16 сентябрь 4.55 Дачный ответ. 6.00 Центральное телевидение. (16+). 8.00 Сегодня. 8.20 Их нравы. 8.45 Устами младенца. 9.25 Едим дома. 10.00 Сегодня. 10.20 Первая передача. (16+). 11.00 Чудо техники. (12+). 11.55 Дачный ответ. 13.00 НашПотребНадзор. (16+). 14.00 У нас выигрывают! (12+). 15.05 Своя игра. 16.00 Сегодня. 16.20 Следствие вели... (16+). 18.00 Новые русские сенсации. (16+). 19.00 Итоги недели. 20.10 Звезды сошлись. (16+). 22.00 Ты не поверишь! (16+). 23.00 Детектив “Шаман”. (16+). 1.00 Комедия “Берегись автомоби­ ля!” (12+). 2.55 Судебный детектив. (16+). 4.05 Т/с “Москва. Три вокзала”. (16+).

[close]

p. 9

7 сентябрь 2018 ш. ilchi@rambler.ru ilchi.info №36 (1942) 9 «Илчилул» календарь Ва нюжмардий увссар *** Сентябрь зурул 7-нний 1917 шинал увссар Совет Союзрал Ви­ ричу ЦIаххуй Маккаев. Барча буллай буру ХIурмат лавайсса ХIамид­ лул арс Юсуп МахIамм­ адов! Ттула гъанциринналгу, ду­ стуралгу, жяматралгу чулу­ ха вил 60 шинал юбилейгу барча дуллай, чIа учин ччай бур чIярусса шиннардий­ сса, талихIрайсса оьрму, Ла­ кку кIану цIу лаган буллай, инара дуллалисса давуртту тIайлабацIу буну чулийн дук­ лакаву. Ина хъунмасса хIурматран лайкьсса инсан ушиву ттун щуркIал хьуна инава хIу­ куматрал хъуннасса даврий ивтсса чIумал, хъунма хIал къа­ бувну, га хъун къуллугъгу кьа­ бивтун, инава зий ивкIсса дав­ рийн кIура авсса чIумал. Ина му дакIнийхтуну ва узданши­ ву ххисса ниятрай дурсса даву диркIшиву ттун хъиннува тас­ ттикь хьунни «Илчи» кказит­ рал редактор Руслан Баша­ евлул суаллахьхьун дуллусса, «бивтнийн щилащисса», вила кутIасса ва аькьлулул дурцIусса жавабирттайну. Навагу вин мудан барча­ лл­ агьрай ливчIссара, ттула чIивима уссу Ширвани аьпа­ лухьхьун лавгсса чIумал, вила къайгъурдугу кьабивтун, жи­ жара бан жуннийна увкIун тIий. Вил мунияр тихунмайсса оьрм­ угу, уттинин бувтсса оьрму кунма, Занналгу тавпикьрай­ ну, Лакку кIану тимар буллай, дуллалимур тIайлабацIулийн дуклай, хьхьичIва-хьхьичIгу вила кулпатраву хъанахъиму­ нил, миллатраву хъанахъиму­ нил ххари уллай гьаннав. Ин­ шаллагь! Гъаза Гъазаев ЧIярусса шиннардий Ккур­ ккуллал дянивмур даражалул школалий оьрус мазрал дар­ сирдал учительну ва завуч­ ну зий, оьрчIру тарбия бав­ рил ва миннан кIулшивуртту дулаврил давриву бивхьусса захIматрахлу цIусса дуккаврил шинал дайдихьулий «Дагъуст­ таннал кIулшивуртту дулаврил отличник» тIисса лайкьсса цIа дуллунни Аьлиллул душ Сулайманова Рукьижатлун. ДакIнийхтуну барча буллай, чIа тIий буру цIуллушиву, дав­ риву хьхьичIуннайшивуртту, дуллалимуниву тIайлабацIу. Ккурккуллал школалул учительтурал коллектив ва дуклаки оьрчIру ЦIусса каялувчи ккаккан увунни Сентябрьданул 5-нний ДРлул ХIукуматрал предсе­ датель Артем Здуновлул ДР-лул Ишбажаранчишиврул ва инве­ стициярттал агентствалул зузалт кIул бунни ведомствалул цIусса каялувчи ХIажи ХIасановлущал. Артем Здуновлул хъин чулийс­ са кьимат бивщунни Агентства­ лул хьхьичIма каялувчи Башир МахIаммадовлул давурттан ва бувсунни му личIлай ушиву ре­ гиондалул каялувчинал коман­ далуву. ХIажи ХIасановлул бувсун­ ни цайва бивхьусса бурж дакI марцIну бартбигьинтIий уши­ ву. ДакIнийн бутанну, ХIажи ХIасанов ххув хьуссар респуб­ ликалул управлениялул зузалт­ рал луртан дузал даврил цал­ чинмур конкурсрай. Луртанда­ лувун агьаннин му зий ивкIссар Москавуллал кIанттул цилака­ ялувшиврул органнай ва ишба­ жаранчину. Жул корр. МахIаммад Дандамаев 90 шин! ДакIнийн бичавурттава* Парчри Дунияллийх цIа дурксса аьлимч­ у, ХьхьичIаз­ аман­ нул Машрикьуллал тарихрал ва культуралул аралуву дур­ сса хъиривлаявурттал магьир­ сса ахттарчи, жула лакрал ва Дагъусттаннал дянивсса интеллигенциялул ца яла яргсса вакил, Аьвдулкьадирдул арс МахIаммад Дандамаевлун вай гьантрай хьунтIиссия ниттил увну 90 шин. Шикку кIицI къадулланну ххюцIаллахъул шиннардил мутталий ванал канила дур­к­ цири элмийсса давурттал, итабавкьуцири луттирдал, монографиярттал лахъисса сияхI. Мукунна тикрал къадулланну ванал хIалал дурцири ва дуллуцири наградарттал, титуллал цIарду. КIицI банну так ва ушиву ПаччахIлугърал премиялул лауреат ва Аьрасатнал элмулул академиялул членкорреспондент. МахIаммад Дандамаевлул цIа, бюхттулсса кьадрулул ва кьиматрал ххуллий дакъа, зумух къаласайва щилчIав, къаласай хIакьинусса кьинигу. Цал бунагьирттал аьпа баннав! Цал рухI пашман хьунсса цичIав загьир хьуну къалякъиннав! Ванал оьрмулул таварих­ рацIунгу бавхIуну, бишлай буру «Илчилий» аьлимчунал танира чирчуну диркIсса цала оьрмулул дакIнийн бичавурттавасса цап­ пара бутIри. МахIаммад Дандамаев къатраву, хIакьину Забибуллагь ва мунал щарсса Ххазинат яхъа­ нахъисса къатраву. Гъинттул, жя­ мат хъу-лухччинуха зузисса чIумал, жул махIлалул ниттихъал цалва мюрщисса оьрчIру кьабитайва муничIа. Миннавух уссияв нагу. Му дукъарккусса, амма аькьлу чаннасса хъамитайпа бучIиссар учин ттул цалчинсса тарихрал учи­ тельну хьуссар куну. Мунил хъин­ ну бюхханну, дакIний личIанну бусайва ларгсса чIумул хаварду. Яла-яла ттул дакIнивун кьувтIуну ливчIуна жул шяраваллийн ххяв­ ххун бивкIсса иман Шамиллул аь­ ралуннаясса хавар. Мукунсса ххях­ хавугу хьуну диркIун дия кIира. Ттула оьрчIшиврул хъинну­ ра ччясса чIумалсса ишру чIявуми дакIний ливчIун бакъар. Амма, чан-чанну тIий, ттун кIул хъанан диркIуна оьрмулул ххари­ шивуртту ва пашманшивуртту. Жул къатрайн тIайлану, тия чулий, буссар шяравату хIатталлийн на­ нисса ххуллу. Ца кьини – му чIумал ттун духьунссия диял дакъасса мукьра шин, - ттула оьрмулуву ттун цалчин ккарккуна хIатталлийн бивкIу буччин нанисса инсанту­ рал хъуннасса кьюкьа. Ттула ша­ васса цуманахьрив на цIувххуссия, тай чунмай, циван нанисса инсан­ талли куну. «Тай ивкIусса инсан уччин нанисса халкьри», - дуллу­ на ттухьхьун жаваб. Так ца му жа­ вабрайну ттун цичIав бувчIлай ба­ къая. Мунийн бувну на ялагу бул­ лай уссияв суаллу. Бусласимуни­ ва ттун бувчIин багьлай бия дуни­ яллий яхъанахъисса гьарцагу ин­ сан та-ухьурчагу ивчIайсса уши­ ву ва ивкIуну махъ му чара бакъа аьрщараву кIучI айсса ушиву. Му чIумал на цIувххуссия: «Нагурив ивчIантIисса?» - куну. «Инагу­ ра», - куна ттухь. «Нагурав, туну, яла, аьрщараву кIучI антIисса?». «Инагура», - куна ттухь. Му жаваб­ рацIуннив ттуща цукунчIав акьин бюхълай бакъая, я вих хьун хъа­ най бакъая. Амма ца шинавату, 1932-кусса шинал, ттун хъинну гъанну ххал хьуна бивкIулул сип­ пат: диркIуна ттул буттал нину Ру­ кьижат. Ттун дакIний бур га къа­ шавай диркIсса куцгу, дирчIайсса кьинигу. Хъунна-баван на хъинну ххираяв, цан бакъарча апатI хьуну нязаннив ивкIусса цила ласнал цIа Дянив МахIаммад Дандамаевлул буттал ппу МахIаммад, урчIах ппу Аьвдулкьадир дирзсса оьрчIгу ияв на. ДакIний бур, оьрчIсса чIумал, ларзулугу щяивкIун, на чIявуну ялугьлан икIайссияв ссавнийсса зурух: ттун кIа хъинну гъанну бу­ сса кунма бизайва, жула къатрал хьхьичIсса зунттул мицIлияту ка тIитIирча, бигьанна диянсса ххай икIайссияв. Нава хъуна хьувкун, чара бакъа кIа зунттуйнгу лавхъун, хъап увкуну бувгьуну, кIа «чанна­ сса карамат» ттунна дитанна тIий икIайссияв ттухьва нава. Кьуния ххюра шин лях ларгун, нава Ле­ нинградуллал Востоковедениялул институтрал элмийсса зузала хьу­ сса чIумал, на ттула оьрчIнийсса хиял бартлавгшиврун ккалли був­ ссия, яни фигурал зумуну учин, му тIайлабацIу нава бувгьусса зуруха лащан бувссия. ОьрчIнийсса шинну дакIнийн дичлан икIайхту, ттул яруннал хьхьичI мудангу дацIай чIаххувщар Аьишат. Цила арснащал архIал (арсгу яла ивкIуссия дяъвилий) му яхъанай дикIайва жул чIаравсса Цува Шамилгу ливккун ивкIун ур жулкъатрая арх бакъасса, ца къуш­ лий (цIана кIикку яхъанай бур Къу­ шиева Асият). Цала ишру Шамил нани бувну ивкIунгу ур, рахIмуцIими тIисса зат ккалли бакъасса къачагъ зумуну (мува журалий къу­ ццу тIий ивкIун ур цайнна мютIину къадарцIусса яруссаннал шяра­ валлавугу). Цалла ду-дакъамургу ладиртун, дурччуну (хIатта чулу дикIул бахIахъирттайн бияннин), ГьунчIукьатIрал жямат ливхъун бивкIун бур чIаххуврайсса шяра­ валлавун. Аьишатлул мигу, мукун­ масса цаймигу хаварду бусайва, цихьвагу цила нитти-буттал був­ сун бивкIсса куццуй. Мунил хавар­ дах нагу вичIи дирхьуну икIайссияв бухкъалагайсса гъирарай. __________________________ *Аьлимчунал цала оьрмулияс­ са вай дакIнийн бичавуртту рирщуну дуссар «МахIаммад Дандамаев.ДунияллийхцIа дурксса аьлимчу» тIисса луттирай. (2007 ш.) Бувцус­ сар оьрусная лаккунайн. Хъиривгу буссар

[close]

p. 10

10 №36 (1942) ilchi@rambler.ru ilchi.info 7 сентябрь 2018 ш. «Ттул Дагъусттан» конкурсрай ххувшаву ларсми «Ттун бувчIунни навагу ссал-унугу багьасса ушиву» Къуртал хьунни управлентурал «Ттул Дагъусттан» тIисса конкурс. Муний ххув хьунни 54 инсан, миннал 70 % бур дагъусттанлувтурал, миннавугу 10 инсан – лакрал миллатраясса. «Илчи» кказит, ва конкурсрай ххув хьусса лак­ ­ райн редакциялийн оьвкуну, гьарцаннащал бакIра-бакIрах хьунабакьинтIисса кьасттирай буссар. Ва даврил дайдихьу дуллай, вай гьантрай редакциялий уссия Марис Илиясов. • - Марис, му конкурсравух гьуртту хьунсса пикри найбунава хьунавкьай ягу махъ? - Конкурсрая ттун интер­ нетрава кIул хьуна. БакIрайва гьуртту хьунсса пикри бакъа­ссия, ттухьва нава уссияв даву дур, зий ура, аьркиншиву да­къарча тIий. Яла, пикри бувну, маслихIат ккав­ ккун, гьур­тту хьунсса хIукму був­ ссия. Ттун ччай бия ттувувас­ са гуж ххал бигьин, ттулла хьхьичI нара экзамен дугьан. • - Буси му конкурсрая цахъи гьарта-гьарзану. - Конкурсрайн документру буллуну бия 11 азара инсаннал – Аьрасатнал 85-гу региондалиясса дагъусттанлувтурал. Цалчинмур этапрая махъ минная ливчIуна 6 азаллий 500 инсан. Манзилда­ нийсса (дистанциялийсса) тести­ рование дурну махъ ливчIуна 226 инсан. • - Манзилданийсса тестированиялий ци журалул давуртту, суаллу бия? - Хъинну чIявусса суаллу ва бигарду бия. Миннувух бия ло­ гикалийн багьайсса, анаварну хIукму-пикри буван аьркинсса та­ гьарданухун агьувкун, инсан цу­ кун къуццу тIий урив ххал булла­ лисса, математикалийн багьай­сса. Циняв заданияртту дия управле­ нец ялун личин аврийн тIайла дурсса. Гьурттучи ци журалул пи­ шакар, ци сянатрал заллу унугу (журналист, хIакин, математик) личIишиву дакъа, суаллу бия ца куццуйсса. Муния махъ ливчIсса 226-гу инсан уххан увуна видеокамерар­ дал балгусса къатлувун. Хасъсса пишакарталгу бия жул ялтту бук­ лай, жухь ихтияр дакъая бакI чулу­ хуннай дувансса, кувннахь кувн­ нал ссихI дуккансса. Шикку тас­ ттикь хьуна га манзилданиймур даву гьарцагу гьурттучинал цал­ лалу дурссарив, юхссагу чIарах кумаг бувултгу бивкIссарив. Му­ ния махъ 226 инсанная 161 инсан ливчIуна. Конкурсрал давуртту дия, хъинну бигьассаннуя дайдирхьу­ ну, лапра захIматссаннуйн диян­ нинсса, ялун бурган бакIрайра цал-цал бигьану чIаларчагу, хъин­ ну куртIсса мяъна-мурад бусса. Финалистътураву оьрмулул яла жагьилманан дур 22 шин, яла хъунаманан – 54. • - Зул ялув бавцIусса пишакартураву бияв Да­ гъусттаннаяссагу? - Цаягу дагъусттанлув а­ къая, жун ми, миннан жу къакIула, Сиражуттиннул арс Марис Илиясов, МахIачкъала шагьрулул Кировский райондалул депутатътурал мажлисрал председательнал хъиривчу, МахIачкъала шагьрулул депутатътурал корпусрал КIулшиврул, спортрал, туризмалул, культуралул ва жагьилтурал иширттал комитетрал председатель. Увну ур Марис МахIачкъалалив 1973 шинал, Читтурдал шяравасса Сиражуттиннул ва ГьунчIукьатIрал шяравасса Марияннул кулпатраву. Къуртал бувну бур шагьрулул 17-мур школа. 1990-ку шинал увххун ур Дагъусттаннал паччахIлугърал политех институтравун, консерварттал промышленностьрал технологиярттал факультетрайн. 1995 шинал мугу къуртал бувну, заочнайну бувк­ куну бур ДГУ-лул экономикалул факультет. 2000-ку шинал увххун ур Москавлив МИД-рал Дипломатиялул академиялувун. Ми­ ккува аспирантуралувунгу увххун ур, дурурччуну дур экономикалул элмурдал кандидатнал цIа. АцIнияхъайсса шиннардий зий ивкIур ур Аьра­сатнал Налогирттал Федерал къуллугърай, лайкь хьуну ур «Отличник Федеральной налоговой службы РФ» цIанин. Ванал бур ххаллилсса кулпат Шуаьна, 4 оьрчI. хIатта жула шихасса цучIавгума минначIан гъан хьун къаитай­ ва. Миннан гьарцагу гьуртту­ чи хъазамравун лархсса бейд­ жикирттай чирчусса цIардайну акъа кIулнугу акъая. Ми жул ялув личIлулну бавцIуну бия, гьарцаннал увкус­ са калималия, дурсса даврия махъ цачIара чич­ рурду дуллай бия. Ми гьантрай жущал хьунаавкьуна Республи­ калул БакIчинал буржру бит­ тур буллалисса Владимир Ва­ сильев, вай гьантрай республи­ калийн Аьрасатнава бувкIсса лавайсса къуллугъчитал, жул­ ла респ­ убликалул хIукуматрал члентал, ххув хьуминнан мин­ нал буллунни кубокру, диплом­ ру, украсса дук­ кавринсса серти­ - Цалчин, ттул дакI дарцIунни му конкурс­ рал тIайлашиврий, оьруср­ ай учай, «проз­ рачность» куну. КIилчин, ттун кIул хьунни цIу-цIусса хъин-хъинсса ин­ сантал. На уттинин цукунчIавсса кон­ курсирттавух гьурт­ ту хьусса инсан акъа­ яв, бувчIунни ттуща­ вагу бюхъайшиву ми духIан. фикатру (семинардайнсса). Цал­ ссарив, ва зуруй Владивостокрай хьунтIисса, Владимир Путин­ нуя, Сергей Кириенкоя тIайла хьуну, билаятрал хьхьичIунсса инсанталгу гьуртту­сса форум­ райн финалистътуравасса шама гьантIиссар, миннавух, ттун кIулссаксса, ва конкурсрай ххув хьусса лакку душ, клиникалул ординатурардал хIакин Тамара Сулаймановагу. Лавайсса даражалий ва хъин­ ну хъунмасса харжгу буккан був­ ну дурсса даву дия ва конкурс. • - Конкурсрал гьурттучитураву винма муниннин кIулну бивкIсса инсанталгу бияв? - Бия мукунссагу, шагьрулул ад­ министрациялий зузи­сса жагьил­ тал тIий, цайми тIий, 5 инсан. «Илчилий» хъамалу • - Ва конкурсрал вин ци дуллур, муния махъ ци пикр­ и бав? - Цалчин, ттул дакI дарцIунни му конкурсрал тIайлашиврий, оьрус­рай учай, «прозрачность» куну. КIилчин, ттун кIул хьунни цIу-цIусса хъин-хъинсса инсан­ тал. На уттинин цукунчIавсса кон­ курсирттавух гьуртту хьусса инсан акъа­яв, бувчIунни ттущавагу бю­ хъайшиву ми духIан. • - «Лидер России» конкурсравух гьуртту хьунс­ са пикригу бурив? - Бакъар. Цал гьуртту хьурав, гьассар, акъарив так гьуртту хьун­ шиврул дуллалисса даву кунна чIалантIиссар. Му конкурсрайгу сайки вайра заданиярттур ду­ссагу. Уттинин Москавлий дакъа къадур­ ну диркIсса конкурс, Аьрас­ атнал регионнаву хьхьичIра-хьхьичI Дагъусттаннай дунни, на муний ххув хьура, гьар ттун мугу, гьар му ттул тухумрал тарихрангу. • - Вил хасиятраву ххишаламур бутIа буттаясса буривкьай ягу, аьпа биву, ниттиясса бурив? - Дурусну – бачIи буттая, бачIи ниттия. • -ЛаккумазкIулшиврулбияла щия нанисса бур? - Лакку мазрая тIурчаннив, нину-ппу оьрчIниява ичIува жу­ - Конкурсрая бунав­ хьур ихтилат, мюрщи­ ну бунава оьрчIаву ит­ ххяххан дуллалияра, хьхьичIуннай дулла­ лияра лидернал хаси­ ят. Тарбия буллалия­ ра оьрчIру, жагьилтал цала хьхьичI мурад­ ру бихьлай, ми щаллу буллали буллай. щал лакку мазрай гъалгъа тIий бикIайва. Школалий дуклакисса шиннардийгу буттал ниттичIан, буттал буттачIан Читтурав лагай­ ссияв. Ниттил ниттин Мухлисатлун оьрус маз сайки къакIула, мунищал лакку мазрай гъалгъа тIийгу ххуй­ сса практика шайва. • - Лакрал жагьилтурахь, кказитрал буккултрахь ци учин бюхъанссар? - Конкурсрая бунавхьур ихти­ лат, мюрщину бунава оьрчIаву ит­ ххяххан дуллалияра, хьхьичIуннай дуллалияра лидернал хасият. Тар­ бия буллалияра оьрчIру, жагьил­ тал цала хьхьичI мурадру бихьлай, ми щаллу буллали буллай. Чара бакъа ци-дунугу хъуннасса даву ду­ ван къааьркинссар – дуниял кIура даен дуван ягу аьламравун леххан. Гьарца кьини дуллалисса давур­ ттаву цаятурасса тIалавшинна ла­ рай дуллан аьркинссар, дуклан, кIулшивуртту цалнияр цал куртI дуллан. Укунсса тIалавшин дуссар тту­ лами оьрчIаягу. • - Марис, цал уттигу барча дуллай буру вил хъуннасса ххувшаву, вил оьр­ мулуву ванияр тинмайми тIайлабацIуртту хъиннува чIяву хьуннав, ина кунмасса, итххявхсса оьрчIру лакрал миллатрал дянив чIяву баннав. Ихтилат бувссар Р. Башаевлул Чивчуссар Бадрижамал Аьлиевал

[close]

p. 11

7 сентябрь 2018 ш. ilchi@rambler.ru ilchi.info №36 (1942) 11 Дайдихьу № 22, 26, 29, 32,34 Москавлив дуклакисса чIумал, на чIявуну лагайссияв дяъвилул шиннардий УзбакIнаву Каганнай эвакуациялий ивкIсса, ттучIара адресгу кьадиртун диркIсса, Менахем ИлканаевлучIан. Му ччяния шинайва зий ивкIун ия хъинну багьлул лавайсса халичарттал реставраторну. Ца ххуллух, нава каникуллай Каганнайн нанисса чIумал, мунал ттухьхьун тIайла бувккуна чIивисса чумадан, ганиву дия реставратор­ турал цалла даврин ишла дайсса личIи-личIисса рангру (краскарт­ ту), Каганнай луттирдал ттучан­ далий зузисса цала гьалмахчуна­ хьхьун дула кусса. КIулсса инсан­ найхчин лавсун бивкIсса поездрал билетгу бия ттухь Ташкантлив би­ яннинсса. Вагондалува ув­ккун на­ нисса ппурттуву хьулух бавцIусса милицалтрал личIи буллай ва ххал буллай бия цайми кIанттурдаяту бувкIми пассажиртал. Увцуну ми­ лицанал отделениялийн, ттухь тIитIа кунни чумадан. На учав: «Ва ттул чумадан бакъар, ва на, ца хъамитайпалул тавакъюрайн був­ ну, кьатIув буккан бан лавсун най уссияв», - куну. Милицалт ттущал архIал кьатIув бувккун, ххал бул­ лан бивкIуна на тIисса хъамитай­ па. Амма, ча лякъинссия, къаляв­ къуна бакъасса хъамитайпа. Гайн­ нал гьаксса хIарачат бувна на чума­ дан ттула бушиврий мукIру хьун ул­ лай, амма на нетI бувгьуну авцIура, му ттул бак­ ъар, нава кумаг буллай ивкIсса хъамитайпалулли тIий. Итаакьиннин гайннал яла ца ца­ мургу хIарачат бувна, ттуяту цала инсан хьун уван, яни «стукачнал» пишалул инсанну зузи ан, амма на цукунчIав рязи къавхьуссияв. Мукуна, мира каникуллу хIа­ ласса ца цамур чIумалгу, ттула бу­ ттал дуссукъатлувусса усттартурал ттухь тавакъю бувна, Ташккантлив лавгун, пулансса кIанттаяту къалай машан ларсун учIан. Къалайгу лар­ сун, вокзалданийн нанисса ххул­ лий, ацIан увну милицанал, увцу­ ну отделениялийн, цIухла бивхьу­ ну, ляркъуна къалай. Тти дакIний бакъар цукуннив, амма га бази­ лухгу цукун-унугу ххассал хьуну увкIссияв. Муния махъ ттун ккав­ ккун ччан къабикIайва Ташкант тIисса шагьру. Институтраву на ласайссия 26 къуруш стипендиялул, мунийн був­ ну, ссаха-унугу зий, хьун дан ба­ гьайва ттуннасса чIарахсса арцу. Алексей Карелин тIисса тту­ ла ца гьалмахчунащал архIал на чIявуну лагайссияв Москавул­ лал областьрайсса Тучкова тIисса шагьрулийн. Муния арх бакъа бикIайва ххалаххив байс­ са, та ДакIнин бичавуртту Ттухва нава луглай бувтсса оьрму Мяъшарданий бивхьусса кунма Жаруллагь Керимов чIумал ца бакъа бакъас­ са, фабри­ ка. Рирщуну гикку суратругу, яла дуккангу дурну, хъиривмур би­ гьалагай кьини ларсун учIайссияв гиккуна. Мукун лякъайссия ттун­ масса шагьи. Мичча айивхьуну, кIул буллай, хъирив лаллай, кка­ лай, на хъинну ххуйну лархьхьу­ ссия суратрищул сянат. Суратру дакъас­ сагу, дувайссия архитекту­ ралул искусствалуцIун дархIусса открыткарттугу.Яламидаххайс­ сия къурушран цану. Ча, миннул кума­ грайну ттуща бювхъуна кIива оьрчI бусса ттула кулпат ябан. 1954-ку шинал на ивтунав Бу­ харная зувира ккиламетIралул ман­ зилданийсса Вабккантуллал район­ далулхъунамаветврачну. Вабккан­ туллал цIа дунияллийх машгьур­ ссия, тикку 900 шинал хьхьичI був­ сса, бусурманнал дунияллий ца яла исвагьимунин ккалли байсса мина­ ра бусса кIантту хIисаврай. Ваца лякьлуву оьрчI бусса хъамитайпа кунма чIалачIисса Бахардалмур минаралуха къалавхьхьуну, Ваб­ ккантуллалмур минара бу­ссар исва­ гьисса бюхттулсса душниха лавхь­ хьуну чIалачIисса. Дуниял сукку хьуну, лагма-ялттусса минарарду кув левкьун, кувгу хъяхъа кусса чIумал, Вабккантуллалмурминара, ца-кIилва хъюлчугу куну, кIа бусса заллу-зал акъа. Ахиргу, Бухарна­ вун давурттай зун булгъарнал агь­ лу бувкIсса шиннардий ттукри сай­ ки циняв бухвалавгуна: ххал дарча, Булгарнаву ва Венгриянаву тту­ ккул дикI деликатесну хIисав дай­ сса диркIун дия. 1954-кусса шинал, Вабккант­ лив зун увкIсса чIумал, ххюраряхра райондалул хъуниминнал на увцунав цащала архIал Сталин­ нул цIанийсса колхозрал председа­ тель, Лениннул ордендалул лауреат БабакуловлучIан. МуначIан чара бакъа ияйссар тIун бикIайва тани­ сса республ­ икалул каялувчи Юсу­ Бухарнаву. ХьурукIратусса Закаржанал хъатIи куццуй бавцIуну ливчIссар. Минарардая ихтилат багьну махъ, ца укунсса затгу кIицI къа­ бувну кьабитан къахьун­ссар. Жула МахIачкъалалив бувну бацIан був­ сса Хъун мизит бур жула Дагъуст­ таннай аьдатравун багьну бивкIсса журалуха къалавхьхьусса – тур­ кналмур журалийсса. Дагъусттан­ нал щархъавусса минарарду ци­ нявппагу лавхьхьусса буссар Бу­ харнавусса минарардаха. На Вабккантлив зун ивкIсса ппурттуву колхозирттал ва сов­ хозирттал, налогру дихьлай був­ ккун буну тIий, хъинну чан був­ ну бия ишла буллалисса ттук­ри. ХIатта ми кьабивтунгума бикIайва, повгу. БувкIун, тIивтIуну ссупра­ гу, председательнал хIаятравусса багъраву щябивкIсса чIумал, лав­ сун бувкIун, столданул чIарав бив­ хьуна аьракьилул ящикI. Маж­ лис дахьа байбивхьусса ппуртту­ ву, щаллусса аьракьилул шуша дуртIусса кIичIугу тту­хьхьун бул­ луну, хIачIан аьркинс­ сар куна. Му­ кунма бувцIусса кIичIурдугу був­ гьуну, бавцIуну бия гаймигу. Ци­ няв ялугьлай бия на хIачIаннин. На, дахьасса ххувгу увкуну, махъунмай кIичIу бишин авчукун, къаивтунав. БувчIин бувна, на къахIавчIун, гай­ минналгу хIачIантIий бакъашиву. Цибанссия, ца ттулашиврий ци­ няв мукун личIан къабитаншив­ рул, хIавчIссия дачIрасса ххют­ туйн щалва кIичIу. ДакIний бия, мажлис байливтIуну махъ, гичча нава увксса, гания махъмур тIурча, дакIний бакъая цуппа ца зат. Ша­ ния ивзссияв хъиривмур кьини ахт­ тайнай. Бусурман мухлукьатрал ре­ спубликар тIисса УзбакIисттаннай хъуннас­ са къучагъшиврун ккалли байс­ са бия, цал гьаз бувну, кIичIу аьракьилул хIачIаву. ХъатIай бив­ хьусса яшикIирттал ккалданийну хIисавгу дайсса дия хъатIул хъун­ шиврул барашин. Вабккантлив ттучIан чIумуя чIумуйн бучIайва Москавлияс­ са ттула дустал. Махъунмай нанийни, гайннал цащала лавсунгу лагайссия на ттула каруннах бувсса бюстру. На ми бувайс­ сия Вабккантливсса ттула гьалмахтурангу. Циваннив гъира багьну, на ай­ ивхьуссияв найрду буллайгу. Му­ нил хIакъиравусса чIярусса чич­ рурдугу ккалай, хъирив лаллай, ахиргу, на хьун бувссия шанмамукьва кулпат ца къуршилуву яхъа­ нахъисса най. Гьарцанния ласай­ ссия ницIгу. Ми мукун хьуншив­ рул на ишла байссия уникалнайсса комбинацияртту, ца ттунма бакъа къакIулсса. Му ттула ххаллилс­ са касмугу кьадиртссия яла, памма­ лул плантациярттал ялтту само­ летирттал кашилийну дарурт­ ту, химикатру бичлан бивкIун махъ, мукунсса паммалул тIутIая найр­ дал ласласисса ницIгу цукунсса хъанантIиссарив чIалай. Къатри дуллалаву, ваца сийлун кунна, гужлан хьусса чIумал, тту­ вунгу дагьуна му чулухуннайсса шавкь. Ялапаршиндаран аьркин­ шингу дакъанура (ттул бия нава яхъанахъисса квартира), ларсун чIаравра ца аьрщарал участокгу, айивхьуссияв дуллай къатри, тту­ ла бакIраву нара салкьи дурсса проектрай: чантI увкуну бия тту­ ву архитектуралул чулухунмайсса ляличIиссава гъира. Сайки наралу дурну, дацIангу дурссия на, (щар­ ссанилгу, ниттилгу кумаграцIух), ччинал дахIалай чинсса къатри. Архитектурагу бучIиссар лащан дан мува музыкалуха – ябивтукун, дакIницIух лавай симфония экьи­ нан бикIайсса. Хъиривгу буссар Жаруллагь Керимов Чара бухлавгминнансса чаран лякъиншиврул П. Рамазанова ЦIусса поликлиникалул ча­ рабакъашиву хIисавравун лар­ сун, 10 шинал хьхьичIва бул­ лай байбивхьуну бур му полик­ линика,МахIачкъалалив, Ахъушин­ скийл цIанийсса кIичIиравусса дис­ пансерданул чIарав. Амма даву 10 шинай лахъи ларгун дур. Хъуни­ сса учирду дикIай мудангу бухмур поликлиникалий, ласу-ка бувхIуну личIлачIисса къашайшалтгу респу­ бликалул кьатIувсса азарханардайн най бур. Ххуйсса поликлиника ба­ къашиврул щавщи биллай бур дис­ пансерданул даврийнгу. Къашай­ Аьрасатнал Президент В. Путиннул тапшур бувну, федерал бюджет­ рава Дагъусттаннан 350 миллион булун кунни республикалул онкологиялул диспансерданул поликлиника бувну къуртал буван. Ва ххарис­ са хавар бувсунни Дагъусттаннал БакIчинал кIанттайсса В. Васильевлул ирглийсса батIаврий. шалт чIумуй азарханалий уттуби­ шин бувансса сант дакъар. Аьмну Аьрасатнавусса онкодиспансердай­ нияр шамлий чанну бур Дагъуст­ танналмур азарханалийс­ са кIантту. ЦIуллушиву дуруччаврил мини­ стерствалул хIасиллайн бувнурив, Дагъусттаннай ялу-ялун чIяву хъа­ най бусса бур ракрал цIуцIаврил бувгьуми, махъсса 10 шинал му­ тталий 17% чIяву хьуну бур. Вара чIумул мутталий ракрал цIуцIаврил бувгьуми литIлатIавугу гьаз хьу­ ну дур сайки 5% (4,7%). Ва та­ гьар чIалай, министр Жамалу­ттин ХIажиибрагьимовлул маслихIат бувну бур ца сменалий 200 къа­ шайшала кьамул увансса поликли­ никагу, 40 койка-кIану бусса стаци­ онаргу бувну къуртал бувансса ча­ ран лякъин. ЦIусса поликлиника ва ши­ нал ахирданийннин бувну къуртал бувантIий бур. Онкологиялул центр дузал бувантIий бур ттизаманнул обо­ рудованиялулгу: лучевая диагно­ стикалул, эндоскопиялул техни­ калул, магнитно-резонанснай томографрал. Мукунма цIакь дувантIий бур «электрон регистра­ тура», яъни интернетрал кумаг­ райну хIакинтурачIан чичлансса хIаллихшин. Владимир Васильевлул чIурчIав дунни региондалий онкологиялул цIусса центр буваврийну ва аралу­ вусса даву ххуй хьун аьркиншиву ва, яла-яларив, медициналул зузалт ин­ сантурай цIими буну, тIайлану зун аьркиншиву.

[close]

p. 12

12 №36 (1942) ilchi@rambler.ru ilchi.info Зул виричушиву абадссар ЯтIа-тIар бакъа бакъа хьуминнал сияхI 7 сентябрь 2018 ш. Ккуллал район Дайдихьу №33,34,35 Садыхов Аджи 1900 г.р. При­ зван Кулинским РВК Дагестан­ ской АССР. Красноармеец. Умер от болезни 30.01.1943 года. Место захоронения и номер во­ инского соединения не указано. Более подробно изложено в дру­ гом документе, донесение эвако­ госпиталя ЭГ 1457. Местом захо­ ронения в этом документе указа­ но – Грузинская ССР, Боржом­ ский район, г. Баржоми, парк, кладбище. В Книге памяти удалось най­ ти несколько героев с одинако­ выми данными. Установить точ­ ные данные не удалось. Умариев Рамазан Умариевич 1893 г.р. Дагестанская АССР. Попал в плен 17.09.1942 года. Место пленения – Прохладная. Шталаг 367. Солдат. Погиб в плену 13.01.1943 года. Место за­ хоронения не указано. Уточняющие данные. Ука­ зан адрес ближайших родствен­ ников – Кулинский район, с. Вихли. В Книге памяти республики Дагестан есть запись: Омариев Рамазан ( Разу) Омариевич 1888 г.р. с. Вихли Кулинского района. Призван Кулинским РВК. Рядо­ вой. Пропал без вести в февра­ ле 1943 года. Ханаев Кабир 1914 г.р. ДАССР. Место призыва Махач­ калинский ГВК. Красноармеец 198 стрелковой дивизии. Убит 10.04.1942 года. Место захоро­ нения не указано. Уточняющие данные: Жена Ханаева Зул. Дагестанская АССР, Кулинский район, с. Хай­ ки. Место захоронения – вблизи д. Дубовик. В Книге памяти республики Дагестан есть запись: Ханаев Кадыр с. Хойхи Кулинского рай­ она. Призван Кулинским РВК. Рядовой. Пропал без вести. Шеватаев Садык 1903 г.р. Дагестанская АССР, Кулинский район, с. Вятсы. Призван Кулин­ ским РВК. Сержант 283 стрел­ ковой дивизии. Убит 25.07.1942 года. Первичное место захо­ ронения Орловская область, Мценский район, д. Студенец. Уточняющие данные. Коман­ дир отделения. Жена Шавитаева Халисе. Дагестанская АССР, Ку­ линский район, с. Вятсы. Найти данные по Книге па­ мяти не удалось. Имеется изве­ щение. Отправлено Шавитае­ вой Халис по адресу Кулинский район, с. Вятсы. В ней записа­ но, что Шевиталь Садык погиб 25.07.1942 года. Вверху извеще­ ния стоит надпись, сделанная карандашом: возвратилось из почты 10.09.1942 года. Возможно это уроженец села Вихли. Фамилия могла бы зву­ чать Шеватаев. Шамхалов Рамазан 1920 г.р. Кулинский район. Погиб в пле­ ну 14.09.1842 года. Место захо­ ронения – Варшава. Уточняющих данных нет. Фазил Дашлай В Книге памяти республики Дагестан есть несколько иден­ тичных записей. Точно устано­ вить какой из них указан в до­ кументе на погибших в плену, не удалось. Шейхов Ахмед Ахмедович 10.09.1922 г.р. Попал в плен 09.12.1943 года. Место пленения – Керчь. Рядовой. Погиб в плену 08.05.1944 года. Место захороне­ ния – Херлесхаузен. Уточняющие данные. Фа­ милия матери – Мелитулова. Адрес проживания – Дагестан­ ская АССР, Кулинский район, с. Верхние Суки. В Книге памяти республи­ ки Дагестан есть запись: Шей­ хов Ахмед Ахмедович, с. Суки­ ях Кулинского района. Призван Кулинским РВК. Рядовой. Про­ пал без вести. Яхьяев Омар 1896 г.р. При­ зван Кулинским РВК Дагестан­ ской АССР. Красноармеец – зсбр. (нумерация не указана). Красноармеец. Умер в госпита­ ле ЭГ 1548. Первичное место за­ хоронения – Азербайджанская ССР, г. Баку, Интернациональ­ ное кладбище. Уточняющие данные. В гра­ фе ближайшие родственник ука­ зано Умугали Яхьяева. Кулин­ ский район, с. Чукли. Других данных нет. В Кни­ ге памяти есть схожая запись. Яхьяев Омар. С. Сумбатль Ку­ линский район. Призван Кулин­ ским РВК. Рядовой. Пропал без вести. Абуев Расул Сеидович 1901 г.р. Место рождения Махачка­ ла. Попал в плен 23.12.1944 года. Место пленения – Венгрия. Во­ инское звание – младший офи­ цер. Дата смерти – 04.01.1945 года. Место захоронения Кай­ зерштайнбрух. Уточняющие данные из кар­ точки военнопленного: Воин­ ское звание – сержант. Жена – Абуева Мезеду. Дагестан­ ская АССР, Лакский район, с. Кумух. Место последней во­ инской службы 847 стрелковая дивизия. Найти данные по книге па­ мяти и по другим источникам не удалось. Но есть интересный документ: наградной лист. При­ казом №2 от 01.02.1944 года, из­ данным 562 иптап сержант Абу­ ев Расул Сеидович награжден медалью «За отвагу» Выписка из наградного листа: Приказ №2 562 истребительнопротивотанковому артиллерий­ скому полку от 01.02.1944 года. Село Мал. – Ростовка. От имени Президиума Вер­ ховного Совета Союза ССР на­ граждаю: Медалью «За отвагу» навод­ чика, сержанта Абуева Расу­ ла Сеидовича. В бою 30.01.1944 года, в районе с. Мервин отбивая атаку танков, прямым попадани­ ем снаряда подбил один танк. Подпись командира полка майора Кривенцова. Упоминание об этом герое удалось найти в публикации Вартана Кочарова . «Фабри­ ка им. Володарского и разви­ тие швейной промышленности в Баку» «… В юбилейном году Указом президиума Верховного Совета СССР от 28 мая 1940 года за уча­ стие коллектива фабрики в стро­ ительстве Самур-Дивичинского канала были награждены: Орде­ ном Ленина – прессовщик Гамид Мамедов; медалью «За трудовую доблесть» – директор фабрики В.А.Кочаров ; медалью «За тру­ Жу хьхьичIвами номердай бувсъссия Ростовуллал областьрай яхъанахъисса, РутIуллаясса Фазил Дашлай, шаэр, таржумачи, Хъундяъвилий ятIа-тIар бакъа ливтIуминнал бакIрачIан бувкIсса кьадардал хъирив агьну ушиву, чIявусса фронтовиктурал цIарду ашкара дуршиву ванал. Миннавух – Лакрал ва Ккуллал районнаяминналссагу. Ванал дартIсса Ккуллал райондалиятусса фронтовиктурал сияхI къуртал дурну, хъирив ришлай буру Лакрал райондалияминналсса. ЛичIлулну дуккияра вай цIарду. довое отличие» - Зейналова, Бу­ това, Расул Сеидович Абуев (ге­ ройски погиб в Отечественную войну)….» Агапов Таран Гусейнович 02.01.1915 г.р. Лагерный номер 6829. Красноармеец. Погиб в плену 13.10.1941 года. Место за­ хоронения – Воля. Уточняющие данные из кар­ точки военнопленного: место проживания родных – Даге­ станская АССР, Лакский рай­ он, с. Туши. Найти данные по Книге па­ мяти не удалось. Адуев Катей Ильясович 1910 г.р. Место рождения – Дагестан­ ская АССР, Лакский район, с. Кумух. Призван в РККА в 1942 году Ленинским РВК Татарской АССР, г. Казань. Старший сер­ жант 314 стрелковой дивизии. Убит 16.02.1945 года. Первич­ ное место захоронения – Герма­ ния, Верхняя Силезия, д. Мю­ ленгруд. Уточняющие данные: ко­ мандир отделения. Мать – Аду­ ева Нажават. Место прожива­ ния – Дагестанская АССР, Лак­ ский район, с. Кумух. Других данных нет. Найти данные в Книге памя­ ти республики Дагестан не уда­ лось. Увековечен в Книге памя­ ти республики Татарстан. Том 11. Записан как Адуев Кашиф Ильясович. Ажиев Димир Ажуевич 1909 г.р. Место рождения Дагестан­ ская АССР. Место пленения – Ворошиловград. Солдат ( рядо­ вой). Погиб в плену 26.05.1944 года. Место захоронения не указано. Уточняющие данные: жена – Ажиева Патимат. Место про­ живания – Дагестанская АССР, Лакский район, с. Куни. ( В кар­ точке военнопленного –фото) По данным Книги памяти республики Дагестан по Лакс­ кому району имеется запись: Ажуев Дибир 1909 г.р. уроженец села Кунди. Призван в РККА в 1942 году. Пропал без вести в 1942 году. Ажуев Могомет Ажуевич 1902 г.р. Красноармеец 282 стрелковой дивизии. Убит меж­ ду 26.08.1941 и 21.09.1941 г.г. Место выбытия – Орловская область. Уточняющие данные. Име­ ются два документа – донесе­ ния. В одном документе указа­ но: Ажуев Могомет Ажуевич. Стрелок. Убит в бою. Дата и ме­ сто захоронения не указано. Ме­ сто жительства родственников ( не указан кто) – Дагестанская область, Лакский район, с. Шун­ ды, сельсовет Куна. Запись из второго донесе­ ния: Ажуев Могомет Ажуевич 1902 г.р. Стрелок. Убит в бою 11.09.1941 года у деревни Федо­ ров. Похоронен- деревня Кве­ тунь, Трубческого района Орло­ вской области. В послевоенном донесении по Лакскому району есть за­ пись: Ажуев Магомед 1920 г.р. 17 октября 1940 года призван в РККА. Пропал без вести в 1942 году. Жена Ажуева Жамилат. Место проживания – с. Шуни Лакского района. Такие же данные записаны в Книге памяти республики Даге­ стан по Лакскому району. Айгунов Умар. Дата рожде­ ния не указано. Красноармеец 13 армии 487 стрелкового пол­ ка. Умер от ран 17.07.1943 года. Первичное место захоронения Орловская область, Малоархан­ гельский район, Рогатый, МТС. Документ, выписка из эвако­ госпиталя. Данных нет. Есть за­ Лакрал район пись – сообщено в часть. Имеется еще одно боевое до­ несение: Айгунов Умар Курба­ нович 1915 г.р. Красноармеец 60 стрелковой дивизии. Пропал без вести 12.03.1942 года. Место вы­ бытия Орловская область, Бол­ ховский район, Кривцовский с/с, с. Кривцово. ( В донесении от­ чество не указано. Указание от­ чества Курбанович записано в сопроводительном листе) В самом документе есть уточ­ няющие данные: стрелок 9 роты, 487 стрелкового полка. Место рождения – Дагестанская АССР, Лакский район, с. Сара. Призван Лакским РВК. Жена Айгуно­ ва Умгульгусум. Дагестанская АССР, Лакский район, с/с Кур­ ки, с. Сара. Из еще одного послевоенно­ го донесения следует, что Айго­ нов Урбан Айгонович призван­ ный Лакским РВК пропал без вести 12.03.1942 года. В Книге памяти республики Дагестан также указано что Ай­ гунов Омар Айгунович, уроже­ нец села Шара пропал без вести в 1943 году. Амиров Сулейман 1906 г.р. Место рождения – Махачкала. Попал в плен 22.05.1942 года. Место пленения – Харьков. Шталаг 327. Рядовой. Погиб в плену 18.10.1942 года. Место за­ хоронения не указано. Указан номер могилы – 240. Уточняющие данные: Имя матери – Аминат. Место про­ живания – Дагестанская АССР, Лакский район, с. Шаро. Данные Книги памяти: Ами­ ров Сулейман. Уроженец села Шара. Призван Лакским РВК. Пропал без вести в январе ( ав­ густе) 1943 года. Хъиривгу буссар

[close]

p. 13

7 сентябрь 2018 ш. ilchi@rambler.ru ilchi.info №36 (1942) 13 Жула тарих-таварихрава XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал кулпатирттал сияхIру (1886 ш.) Посемейный список Кундинского сельского общества селения Кунды Вицхинского наибства Кази-Кумухского округ №№ семейств по порядку Ф.И.О. лиц мужского и женского пола; их отношение к главе семьи №№ семейств по порядку 1 Магад Магомед оглы Братья его: Магомед Магомед Мама Женщин 5 45 36 32 30 2 Ахбирди Магомед оглы Женщин 4 48 3 Килли Магомед оглы Женщин 3 37 4 Магомада Гамзат оглы Брат его Магомед Женщин 3 33 26 5 Абдурахман Магомед оглы Сын его Магомед Женщин 1 35 3 6 Магомада Наку оглы Сын его Наку Женщин 1 36 3 7 Магомада Татар оглы Сын его Омар Женщин 4 49 8 8 Сулейман Гаджи оглы Сыновья его: Кача Магомада Женщин 4 57 10 8 9 Курбан Алил оглы Женщин 2 33 10 Вали-Бута Шихали оглы 40 Сыновья его: Магомед 10 Мама-Бута 2 Женщин 3 11 Мирза Магомед оглы Сыновья его: Гази-Магомед Гаджи Женщин 2 38 10 2 12 Магомеда Али Бута оглы Сыновья его: Аджуб Ажилов Гамзат Женщин 2 45 10 7 5 13 Гасан Амин оглы Сын его Магад Женщин 4 47 10 14 Авшазана Гаджи оглы Женщин 3 47 15 Ома Магомеда оглы Сыновья его: Мухата Иса Шафи Женщин 3 51 26 7 3 16 Сулейман Курбан оглы Сын его Магомед Брат его Гучбаку Племянники его: АлиСултан Гучбаку оглы Юсуп Гучбаку оглы Женщин 2 17 Али Магомед оглы Сыновья его: Джабраил Сугу Женщин 1 18 Мирза Абакар оглы Женщин 2 19 Абдулла Али-Бута оглы Братья его: Бута Ахмед Женщин 1 20 Гаджи-Омар Магомед оглы Сын его: Гаджи Женщин 3 21 Курбан Магомед оглы Сыновья его: Джабраил Магомед Женщин 3 22 Гази-Магомед Хунбута оглы Сыновья его: Али Магад Муртаза-Али Женщин 2 23 Алил Магомед оглы Женщин 4 24 Магомеда Малладу оглы Братья его: Ибай Курбан-Магомед Садуки Женщин 2 25 Гаджи Мунда оглы 26 Магомед Мунда оглы Женщин 4 27 Султан Нати оглы Сыновья его: Гасан Магомед Женщин 2 47 13 37 5 2 51 20 13 33 40 33 30 42 2 56 15 7 47 17 14 3 37 25 14 12 10 28 37 75 38 30 28 Магомед-Гаджи Абачара оглы Сыновья его: Абдул-Меджид Магомед Магомеда Женщин 2 47 13 12 2 29 Шихали Магомед оглы Сыновья его: Цахой Магомед Магомед Исрафил Женщин 2 43 14 12 8 2 30 Магомед Исмай оглы Женщин 2 28 31 Муса Шихла оглы Сын его Дамадан Внуки его: Магомеда Магомеда оглы Аку Дамадан оглы Али Дамадан оглы Женщин 2 80 43 9 3 8 мес. 32 Гаджи Шаммада оглы Сын его Магомед Женщин 3 45 10 33 Шихла Шихла оглы Женщин 3 16 34 Гусейн Ибрагим оглы Женщин 3 17 35 Бута Магад оглы Сыновья его: Магомед Али Бута Женщин 4 48 10 8 3 36 Гаджи-Магад Магомед оглы Женщин 1 29 37 Магомед Убуртун оглы Сыновья его: Виричу Магомед Женщин 1 56 19 8 мес. 38 Магомеда Цахой оглы Женщин 2 32 39 Абдул-Кадыр Гази оглы Сыновья его: Адам Абдул-Керим Женщин 2 67 33 28 40 Мамма Али оглы Сын его Магомеда Женщин 2 36 8 41 Муса Али оглы Сыновья его: Али Гасан Гусейн Женщин 5 48 28 1 1 42 Али Амин оглы Женщин 1 32 43 Куса Батыр оглы Сыновья его: Батыр Мирза Женщин 6 70 27 26 44 Билал Магомед оглы Сыновья его: Абдулла Курбан-Магомед Магомед Женщин 3 45 12 8 6 45 Магомед-Али Магомед оглы Брат его Магомеда Племянник его Магомед Гусейн оглы Женщин 1 32 19 9 46 Али Магомед оглы Сыновья его: Магомед Курбан Шихали Гаджи Абакар Внук его Магомед Женщин 3 65 37 35 28 26 20 3 47 Сулейман Сулейман оглы Сыновья его: Давди Мамма Женщин 2 70 30 25 48 Магомед Омар оглы Сыновья его: Исхак Омар Женщин 2 48 8 4 49 Али Омар оглы Сын его Магомед Женщин 1 40 8 мес. 50 Магомед Гаджар оглы Сын его Аммукай Женщин 2 47 2 51 Исмай Анавас оглы Сын его Анавас Женщин 4 52 6 52 Магомед Дивир оглы Брат его Давуд Женщин 2 16 8 53 Гаджи-Магомед Сута оглы Женщин 2 47 54 Али-Мама Бута оглы Братья его: Магомед Гаджи Женщин 2 14 12 9 55 Абдулла Чиви-Магомед оглы Сын его Магомед Женщин 4 36 9 56 Гидалти Дауд оглы Женщин 2 36 57 Гасан-Гаджи Гаджи оглы Женщин 2 70 58 Магомед Заид оглы Братья его: Ахмед Заид Женщин 3 10 7 3 59 Ибрагим Шахбан оглы Сын его Ома Женщин 2 32 2 Хъиривгу буссар Бищун хIадур бувссар Бутта Увайсовлул

[close]

p. 14

14 №36 (1942) Аьли Къаяевлул шин Аьли Къаяев Аьлимчунал ирсирава ilchi@rambler.ru ilchi.info Лакрал шамхалтал ва хантал Дагъусттаннай 12 векрай шам­ халтурал хIукумат диркIун дур, хIукуматрал байтахгу Гъумук бивкIун бур. 13 векрай Чингизханнащал бувкIсса мангъултатарнал Лакку кIантту лавсун, му хIукуматгу лиян дурну дур. Му­ нил кIанттай цала хIукумат дир­ хьуну дур, хIукуматрал ялувгу Чингиз-ханнал авладраяту­сса ца ивтун ур. Му хIукуматрал ялувмин­ найнгу, дагъусттаннал халкьуннал хьхьичIрамур хIукуматрал ялув­ миннайн кунма, шамхалтал учай­ сса бивкIун бур. Ми мангъултатар чIал къавхьуну бусурман­ гу хьуну бур. Му хIукуматгу чIал къархьуну зия хьуну дур, яни Да­ гъусттан Тамирланнул лавсъсса чIумал. Амма, Дагъусттаннаяту Тамирланхъал хIукумат яла ла­ гайхту, дагъусттаннал халкьун­ нал зана диртун дур ялагу цалла хIукумат. ЦIу бутIуй щалвагу Дагъус­ ттаннал ялув ца шамхал икIайсса ивкIун ур, мугу Гъумук икIайсса ивкIун ур. Яла шамхалтурал (фа­ милиялул) тухумрал арамтурал цавура цала рагьну, кIибавчIуну, ца арив, цагу зунттаву кIия шам­ хал хьуну ур. Мугу цумур шинал хьуссарив мяйжанну къакIулли. Анжагъ 16-мур векрай зун­ ттаву Бугъдай-шамхал тIисса, аривгу Чупаншамхал тIисса кIия шамхал ивкIун бур. Бугъдайшамхал… 974-кусса шинал ивкIуну ур. Чупан-шамхал… 986 кусса шинал ивкIуну, ххюя арс махъ ливчIун ур, миннаятугу му­ кьа марцIсса цимирдал бивкIун бур. Ххюйлчинманал, яни Сул­ танмудлул нину Чаргаснавату диркIун дур. Та чIумалсса хан­ нахъал, багтурал аьдатрайн був­ нугу, Султанмудлул уссурвав­ рал, ина жу куна марцIсса акъа­ ра, ина чIанкIара тIий, буттал кьинилияту, аьрщараяту бутIа къабуллай бивкIун бур. Муния­ ту Султанмуд Чаргаснавун лав­ гун, Чаргаснаву­сса цала минагьанугу ххал дурну, цанма ку­ магран тичча аьралгу бавтIун, уссур­вавращал дяъви бан авчуну ур. Уссурвалгу мунал хьхьичIун бувккун бур. Амма, цайми халкь дянив багьну, кIивайнналагу дя­ нив маслихIат бувну, дяъви хьун къабивтун бур. Яни Къуйсулул шиха чулмур кIантту щалва му­ кьагу уссин, Къуйсулул гихачул­ мур – Чупан-шамхаллухь диркIсса щалла аьрщи, яни къумукьнал, ча­ чаннал аьрщи Султанмудлун ду­ лун маслихIат бувну бур. Къуй­ сулул гиха-хачулманал авладра­ ятусса тамансса тухумругу хьу­ ну бур. Къуйсулул шихачулмур кIанттай шамхалшиврий Чупаншамхаллул хъунма арс Гарайшамхал щяивкIун ур. ХьхьичIахьхьичI Дагъусттаннайн оьрусгу му Гарай-шамхаллул заманнай бувкIун бур. Амма мунаяту ягу мунал уссурваврал авладраяту ливчIсса цучIав кIулну акъари. Бугъдай-шамхал ивкIукун, мунал кIанттай зунттаву Илдаршамхал авцIуну ур. Муналгу хъи­ рив мунал арс Сурхай-шамхал авцIуну ур. Амма Сурхай-шамхал, Лаккуй къаавцIуну, Лаккуяту арив ивзун, Буйнахълив щяивкIун ур. Та чIумалсса Ираннал шагь­ нал ва оьруснал паччахIнал му­ нал шамхалшивугу тасттикь дур­ ну дур. ЧIал къавхьуну Къуйсулул шиха чул­сса Чупан-шамхаллул арсваврахь диркIсса аьрщивгу цинярда мунахьхьун ларгун дур. Дагъус­ттан оьруснал лавсун къур­ тал хьуннин арнил шамхалшиву­ гу мунал авладрахь, яни Тарков­ скийхъахь лирчIун дур. Сурхайшамхал арив изайни, зунттавусса хIукуматрал ялув цала кIанттай къукIлавчи ягу халкьлавчи тIисса цIанилу Бугъдай-шамхаллул Уцу­ ми тIима арснал авладраятусса ца адимина ацIан увну ур. Му­ нийнугу Лаккуй халкьлавчиту­ рал хIукумат дайдирхьуну дур. Чулахъ Сурхайл заманнайн ди­ яннин лирчIун дур. Чулахъ Сур­ хайяту шиннай хантурал хIукумат дайдирхьуну дур. КьукIлавчи халкь лакьучилуяту баххана хьу­ сса махъригу учай. Хантурал хIукумат 18-мур векрай Лаккуй ХанАьлибаг тIисса халкьлавчи ивкIун ур, цувагу, оьрму лавгун, угьара хьуну, хIакьину-гьунттий тIисса кIанттайн ивну ивкIун ур. Му­ нал ца Сурхай тIисса, цагу Гарай тIисса кIиягу арсгу цаярва хьхьичI ливтIуну бур. Сурхай тIиманал арула арс, Гарай тIиманалгу Сур­ хай тIисса ца арс ливчIун ивкIун ур. Сурхайлгу уссур­вал бивкIссар кунугу учай, амма мяйжанмур къакIулли. Арулагу арснал нину оьну дакI хъуннасса, азгъунсса, халкьун­ нах пикри бакъасса диркIун дур, арсругу цурда кунмасса бивкIсса хьунссар, халкьуннан ххирасса къабивкIун бур. Сурхайл нину тIурча паракьатсса, бакI бусса щарсса диркIун дур. Халкьунна­ вумур бувчIуну, Сурхай ва Сур­ хайл нинугу халкьлавчишиврийн тамахIрай бивкIун бур. Амма та заманнул аьдат­райн бувну халкь­ лавчишиву тухундалул хъунма­ найн дуккайсса диркIун дур. Му­ нияту арулагу уссил хъунманайн дуккан багьлай бивкIун бур. ХанАьлибаг ивкIуну ур, ивчIайхтугу арулагу уссил хъунма халкьлав­ чишиврул тахлийн лавхъун ур. Гъумучиял жяматралгу халкь­ лавчишиву барачат дан арамтал гьан бувну бур. Халкьуннавумур кIул хьуну, халкьуннайн сситтул­ сса, цIусса халкьлавчинал ниттил ми кьамул къабувну бур, хIатта хъювату ларзулунгума лахъан къабувну бур. Анжагъ ларзулун дурккун: - Чун бувкIссияв? – куну бур. - Вил арснал халкьлавчи­ шиву барачат дан гьан бувну бувкIссияв, - куну бур шагьрулул вакилтурал. - Жун ссанчIав аьркинсса зул барачат баву дакъари, мара ва­ нихь барачат дара зула даймур, куну, миннал хьхьичIун ца уссул ччяпигу дуртун, къатлувун дурх­ хун дур. Гъумучиял арамтуралгу лав­ гун жяматрахь бувсун бур. Жяма­ тралгу, гьала, ххал баннуча, жун къаччай цил арснаяту халкьлав­ чи шайсса урив, акъарив куну, мугьлат бакъа Сурхайл ниттичIан арамтал гьан бувну бур халкьлав­ чишиврий итан арс ула учин. Му­ нилгу, цанни къаулайсса, зу ула чирча, зул ххуллий иххан кьур­ ван ангума улунтIиссар на ттула арс куну, ичIува бусса ца къячагу бив­ххун хъамалугу бувну, тIайла бувк­ кун бур. Шагьрулулгу мугь­ лат бакъа халкьлавчишиврий Сурхайгу ивтун, му яан, мунан кумагран, мунал нукарталшив­ рий шагьрулуву бучIи-бучIисса къатрал оьрчIругу чивчуну бур. Халкьлавчитуран магъалартту ду­ лайсса щархъайнгу магъалартту, щинчIав къадуллуну, Сурхайн ду­ лун аьркиншиву баян бувну бур. Арулагу уссил ва миннал лагма-ялттуминнал Сурхай ивчIан кьаст лархIуну дур. Амма шагь­ рулун кIул хьуну, миннал цала ялун жямат ххявххун, биривми ливтIуну бур, къабиривми Ахъу­ шав ливхъун къуртал хьуну бур. Амма Сурхай ивчIансса мугьла­ трах уссурвал ялагу луглайнма бивкIун бур. Ца кIанттай Сурхай­ гу, Сурхайл ссурахъалгу кувннайн кув данди бувккун бур. Му питна­ луву Сурхайл урчIамур ка да­гьну, чулахъ хьуну ур. Душманталгу, кув ливтIуну, кувгу ливхъун, къур­ тал хьуну бур. Чулахъ Сурхай хъинну ит­ ххявхсса, бажар бусса адамина ивкIун ур. Халкьлавчишиврий ацIайхту, Кураллал округ ларсун, бакIлахърулул къумас­ са лакрал халкьуннан таман­сса гьарташи­ ву дурну дур. Мунияр махъ, Хай­ дакьуллал АхIмад-хан уцумицIун авкьуну, Ираннаща Ширваннал билаятгу лавсун, Туркнайн тас­ лим хьуну ур. Туркналгу, мунан пашашивугу дуллуну, Ширваннал биглар-багшиврий, Дагъусттан­ налгу ханшиврий ивтун ур. Мунияр махъ, Надир-шагь увккун ласуннин, яни кьуния шанна-мукьра шинай, Ширван­ нал ва Дагъусттаннал бусурман­ тал ттуйн мютIи хьун аьркин­ ссар тIий, сайки щалва Дагъус­ ттан цайми мютIи буллай ивкIун ур Сурхай. Чулахъ Сурхай мукун хъуни­ сса ишру ккаклан ивкIукун, Ла­ крал му халкьлавчишиврияту хан­ шиврийн лахъан увну ур. Муний­ нугу Лаккуй хантурал хIукумат дайдирхьуну дур. 1146 шинал Туркнал ва Надирдул дакьаву хьуну, Ширван махъунмай Иран­ нахьхьун зана битлан бивкIун бур. Туркнал хIукуматрал Шир­ ван Ираннайн таслим бува тIисса амру Сурхай-ханнайн чивчу­ ну бур. Му амру лавсун Надиршагьнал Сурхай-ханначIан ча­ пар гьан увну ур. Сурхай-ханнал, му адиминагу ивкIуну, «Ширван туркнал ттун пишкашран буллус­ са кIантту бакъар, дагъусттан­ нал аслантурал турлих лавсъсса кIанттур» куну, кьянкьасса жа­ вабгу дуллуну дур. Мунияту чIал къавхьуну, чIявусса аьралгу бавтIун, Надиршагь мунал ялун ххявххун, муна­ ща Ширван лавсун бур. Чулахъ Сурхай Лаккуйн увкIун ур. Му­ нал хъирив агьну, Надир-шагьгу увкIун ур Лаккуйн, Чулахъ Сур­ хай кулпатращал Яруссаннайн ливхъун ур. Му чIумал, Туркнал Иранна­ щалсса дакьаву хьуннин, Чулахъ Сурхайн кумагран Туркнал гьан бувну бивкIсса Къиримнал аьрал ххуллий бивкIун бур, дакьаврия­ тугу хавар бакъа, ягу хавар хьу­ ну бивкIун бухьурчагу, ми аьрал Дагъусттаннайн бивну бивкIун бур. Миннал хьхьичIун Чулахъ Сурхайл 500 бурттигьущал архIал цала арсру гьан бувну бур. Бигьа­ лаглай, КIапIарай тIисса даэлий­ гу щябивкIун, ми кIивайвагу аьра­ луннал тамансса кайп-шайпгу бувну, дакьаву хьушиву кIул хьу­ ну махъ Къиримнал аьрал зана бивкIун бур ма­хъунмай. Чулахъ Сурхайл арсурваврахьхьун аьрал хIадур бансса чIярусса арцугу дул­ луну дур, Чулахъ Сурхайл ва му­ нал арсурваврал ми арцух Яруссан­ най аьраллу хIадур буллан бивкIун бур. 1153-4 шинал Чулахъ Сурхай Яруссаннай унува, ялагу Надиршагь Ла­ккуйн увкIун, ТтурчIайнна зунт­ туй чятирду бивщуну бур. Да­ гъусттаннал хъуними, хантал му­ нал канийн лавгун бур. Арсругу Яруссаннай кьабивтун, щарсса­ гу архIал дурцуну, Чулахъ Сурхай мунал канийн лавгун ур. Ца Мур­ тазааьли, цагу МахIаммад тIисса мунал кIиягу арснал, Яруссаннай хьхьичIава хIадур бувсса аьрал­ гу бувцуну, дяъви бувну, Надиршагь ххит увну ур. Аьралуннал бакIчи Муртазааьли ивкIун ур. Амма чIал къавхьуну Муртазааьли ивкIуну ур. Дяъвилий канивун ку­ тав дагьну ивкIуссар тIисса хавар­ дугу бур. Надир-шагьнал, цува зана икIайни, Сурхайгу архIал увцу­ ну ивкIун ур. Муния махъ Лакрал ва Кураллал ханшиврий Сурхайл МахIаммад-хан авцIуну ур. ЧIал къавхьуну Сурхай махъунай зана ивкIун ур. Амма ханшиву арснахь­ ра кьадиртун дур. Цува паракьатну щяивкIун ур. Чулахъ Сурхай 1180 шинал ивкIуну, Гъумуксса Аьраккул ахъ тIисса хIатталлив увччуну ивкIун ия. Хъиривгу буссар 7 сентябрь 2018 ш. Дагъусттаннал тарихрава В. ХIажиевлул ва С. Мусаевлул «Хронология Дагестана» тIисса луттирава 1735 ш. - Надир Кьа­ лакьурайшлив авчуссар АхI­ мад-ханнал резиденциялийн. Уцмий мунайн мютIий хьу­ ссар. 1736 шинал март барз. - Надир Афшар Ираннал шагьну цIакь увссар. Авгъа­ нисттаннайн ва Индиянавун аьрххилий лавгсса Надир акъанува Сурхай-хан парс­ найн гьаз хьуссар. 1736 шиналсса инт. - Сурхай-хан хьхьичIвамур Щамахлив ва Дарбантлив ххявхссар. 1737 шиналсса кIи. - Къайтагъуллал уцмий ва Сурхай-ханнал арс Мурта­ зяли шагьнал аьралуннайн къарши бувкссар. 1738-1739 шинну.Сурхай-ханнал арс Муртазааьли-баглул Шабран -къала лавсъссар шанма зурул мут­ талий. Сурхай-хан бакIчисса дагъусттаннал аьралуннал гьунардая хавар бивкIссар Англиянал дазурдайн биян­ нин. 1739ш.- Сурхай- хан­ нал Ширван лавсъссар. Зунт­ тал халкьуннал Бакуйннал шагьру вив лавсъссар. Шагь­ нал аьралуннал оьруснал флотр­ ал кумаграцIух зунттал халкь Бакуя махъаллил хьун­ мур бувссар. 1740 ш.- Сурхай-ханнал арсурваврал ЦIусса Щамахи лавсъссар. 1741 ш.- Надиршагьнал Дагъусттаннайн­ сса шамилчинсса аьрххи. Ттуршазарарив, ттуршлий ххюцIалазарарив ярагъун­ нил балгусса аьралунна­ щал Надир-шагь цIуницIа Да­гъусттаннайн ххявхссар, сситтуйсса шагьнал бакIрайн дагьсса 14 зунттал шяравалу ппив-ххив дурссар. 1741 ш.- Шанма гьант­ лийсса дяъви хьуссар Таба­ сараннай. Дагъусттаннал агьали цуксса кьянкьану бавцIуну бивкIхьурчагу, мин­ нал гуж парснащал лаллай къабивкIссар, табасаран, лазгигу ххит бувну, зунтта­ вун, Лаккуйн уккансса кьаст диркIссар Надирдул. 1741.-Гъази-Гъумукун буххайсса кIанттай ялагу ца талатаву хьуссар. Вава ппурт­ туву Сурхайл арсру Муртазаа­ ьли ва МухIаммадбаг цал Аьндалаллайн, яла Яруссаннайн гьан бувссар, парснайн къаршину щалва­ гу Дагъус­ттан гьаз буванс­ са мурадрай. Дагъусттаннал циняв миллатирттал вакил­ талгу бавтIсса съезд дурссар Сурхайл. Ми­кку ца хьуну та­ лансса махъ ца бувссар. ХIадур бувссар П. Рамазановал

[close]

p. 15

7 сентябрь 2018 ш. ilchi@rambler.ru ilchi.info №36 (1942) 15 Аьпалул митинг Сентябрьданул 3-нний, щалагу билаятрай кIицI лагайсса Терроризмалущалсса талатаврил цасса кьини, Каспийскалий 2002-ку шинал 9-мур майрал кьини ливтIуминнан дацIан дурсса гьайкалданучIа хьунни аьпалул митинг. Терроризм сававну оьр­ мурду бяливчIминнахсса аьпалул махъру учин, ми дакIнийн бичин бавтIун бия, шагьрулул бакIчи МахIаммад Аьбдуллаевлуя тIайла хьуну, администрациялул, махъсса цинявппагу къуллугъирттал вакилтал, аьралитал, студентътал ва дуклаки оьрчIру. - Жунма, Каспийск шагьру­ лул агьалинан, щиннияргу ххуй­ ну кIулссар гъан-маччами тер­ рорданул ххяппурттахьхьун би­ ривминнал къюву, кIулссар экстремизмалул идеология са­ вавну цуксса хъунисса балар­ ду бучIайссарив инсантурал бакIурдичIан. Мукунс­ са бала жула шагьрулул чIарахгу къа­ бувккунни, - тIисса мукъурттий тIиртIуна митинг шагьрулул ад­ министрациялул бакIчинал хъи­ ривчу Людмила Левицкаял. Ихтилатру ялагу бувна: ДРлул Муфтиятрал Каспийска­ лийсса отделениялул каялувчи АхIмад Бабаевлул, «Аьрасатнал ниттихъул» суккушиндарал реги­ ондалул отделениялул председа­ тель Таиса МахIаммадовал, Аьра­ сатнал ФСБ-лул Дазул управлени­ ялул Дагъусттаннайсса профсоюз­ рал советрал председатель Вагиф ХIусайхановлул, Каспийскаллал жагьилтурал центрданул дирек­ тор Шамил Чупановлул ва цай­ миннал. Митингравух гьуртту хьу­ на Аьрасатнал ФСБ-лул Дазул управлениялул аьрали оркестр­ данул солистка Ангелина Аьв­ дурашидова, С. Агъабабовлул цIанийсса ОьрчIал искусствалул школалул, шагьрулул 1-мур шко­ лалул, КМШИ-лул оьрчIру, Ка­ спийскаллал медициналул учи­ лищалул студентътал. Митинг къуртал хьуна теракт­ рай ливтIуминнан дацIан дур­сса гьайкалданучIа тIутIив дишав­ рийну. КIяла шар – оьрчIал марцIсса дакIурдил лишан Аьрасатнал къаххарисса, къапишакарсса кьинир­ даву 2005 шинал ххи хьунни ца кьини – Терроризмалущалсса талатаврил цасса кьини, Бес­ ланнай 2004 шинал хьусса ба­ ласса ишру сававну. Ва кьини щала Аьрасатнаву шай аьпалул батIавуртту, акцияртту. Гьарца шинал «ЧIавахьулттийсса май­ лул чирахъ» («Свеча в окне») тIисса цIанилусса му жура­ лул акция шай Каспийскал­ лал шагьрулул 6-мур школа­ лийгу, Бесланнай ва цаймигу кIанттурдай террор сававну оьрмурдацIа хьусса инсанту­ рал аьпалун. Дуклаки оьрчIал лахъай майлул чирахъру, гьаваллавун итабакьай кIяла шарду – оьрчIал марцIсса дакIурдил лишанну хIисаврай. Ва ххуллухгу бия мукунма. Хъунасса шаэрнал савлугъран Гьашину цIанихсса шаэр Расул ХIамзатов дунияллийн ув­ ккун хъанай дур 95 шин. Му иширайн бувну, П. ХIамзатовал цIанийсса ДМИИ-лул щаллу дурну дур шаэрнал творчествалун хас дурсса выставка. Ккаккиялун дирхьуну дур Дагъусттаннал ва Аьрасатнал художниктурал дирхьусса, му­ зейрал луртандалувасса ва так­ сса инсантурал коллекцияр­ ттавасса суратру. Микку ялагу дур шаэрнал луттирдацIунсса иллюстрацияртту. Миннувугу кIицI лаган ччай бур выставка­ лий цалчин дирхьусса «Клят­ ва землей» тIисса цIанилусса луттирацIунсса Дагъусттан Рес­ публикалул лайкь хьусса худож­ ник Ю.Ф. Николаевлул иллю­ страция. Выставкалий мукунна дур Дагъусттаннал заргалтурал Расул ХIамзатовлул луттирдацIун дур­ сса декоратив мужаллатругу. ХIадур бувссар Бадрижамал Аьлиевал Август зурул 31-нний цикссагу шиннардий ВОС-рал (Всероссийское общество слепых) Каспийскаллал отделениялий каялувшиву дуллай хъунмасса захIмат бивхьусса Елена-Ххадижат Каримовал хьунадаркьунни цилва оьрмулул 80 шинал юбилей. Му барча буван бувкIун бия «Аьрасатнал ниттихъул» суккушиндарал региондалул отделениялул председатель, Каспийск шагьрулул мажлисрал депутат Таиса МахIаммадова, шагьрулул агьали социалнайну буруччаврил Центрданул директор Мадина ШайхмахIаммадова, КЦСОН-лул зузалт Жавгьарат Аьлиева ва Мадина МахIаммадова. Янин чани бакъаминнан чанину бивкIсса инсан Бадрижамал Аьлиева ГьунчIукьатIрал шяравасса Елена-Ххадижат Каримова бур Ка­ спийск шагьрулул цIанихсса инсан­ туравасса ца. Бувну бур ва Каспийск шагьрулий 1938 шинал. Шагьру­ лул 2-мур школагу къуртал бувну, бувххун бур Щалагу союзрал за­ очнайсса машинартту бай универ­ ситетравун. Зий бивкIун бур «Даг­ дизель» заводрай. Кулпатрал хьу­ ну, бивзун бур Душанбе шагьру­ лийн, микку бувккуну политехни­ ческий институтгу, кIилчинсса ла­ райсса кIулшиврул диплом кIунттил бувгьуну бур. Лас аьпалул хьуну махъ кIива оьрчIащал зана хьуну бур махъунмай Каспийскалийн. Инженер-конструкторну зун був­ ххун бур «Дагдизель» заводрайн. Микку ялун ливчуну бур мунил са­ киншинначинал гьунар, махъмин­ нан эбратну зугу-зий, хьхьичIунну гьуртту хъанан бивкIун бур завод­ рал ва шагьрулул жяматийсса оьр­ мулувух. Цимилгу бувчIуну бур комсомолданул завкомрал, гор­ комрал, обкомрал членну, партия­ лул организациялул секретарьну, «КIулшиву» тIисса цIанилусса об­ ществалул каялувчину. Му ххул­ лийх гихунмайгу ххаллилну бачин­ сса инсан, 1982-ку шинал апатI савав хьуну, микIиран бавкьусса ххуллий ччех бивкIун, багьну, яруннин зарал хьуну, МахIачкъалаллал ва Моска­ вуллал азарханардай хъин хъанай хъунмасса хIал бувну бур. Амма яруннин чани щаллуну зана буван къавхьуну бур. Давугу кьаритан багьну, ванил оьрмулуву бигьасса Поезд цуксса гъанну буссарив кIул бан къашайссар Муххал ххуллул переезд хъуннасса нигьачIаву дусса ва личIлулну бикIан багьлагьисса кIану бур. Переездрай бала-апатIрая мюхчанну бикIаншиврул шупIиртуран чара бакъа щаллу дан аьркинссар кIицI ларгсса тIалавшиннарду: 1. Переездрайх нанийни, дуруч­ чин аьркинсса низам дуруччияра. 2. Гъан хъанахъисса поездрал хьхьичIух переездрайх гьан кьаст малахIару. Поездрах, лавхъсса фа­ рардах ва прожекторданух бурув­ гун, му цуксса анаварну най бусса­ риввапереездрачIан цукссагъанну буссарив кIул бан къашайссар. Машина бацIан бувну, поезд хьхьичI итабакьияра. 3. ДакIний битияра, поезд цаку­ ну бацIан бан къашайссар. Мугьлат бакъа бацIан бувсса чIумалгума, по­ езд 800-1000 метралийх лагайссар. 4. Переездрайсса светофордал переездрайх бачин къадагъа дулла­ лисса ятIулсса чани лавхъун махъ поезд миккун биян дурагу 30-40 се­ кундри лагайсса. 5. Шлагбаумру дусса переезд­ рай, светофорданул ятIулсса чани лахъарча, шлагбаум тIиртIуну ду­ хьурчагума, переездрайн мабу­ ккару. 6. Переездрайх нанисса чIумал, хьхьичI-махъ нанисса машинарттая манзил бивтун бачияра, хьхьичI на­ нисса машина цакуну бавцIуну ягу шупIирнал хIурхIа бувну, зунма нигьачIаву дусса кIанттурдай бацIан бан къабагьаншиврул. 7. Переездрайхсса ххуллул зу­ марду дакъассар. Мичча нанийни, личIлулгу бикIияра. 8. Хьунив нанисса машинар­ ттал шупIиртурайн чирахъ тIайла къабацIанну бачияра. 9. Цаппара переездирттай, шлаг­ баумру дакъасса, цаймигу дайгьу­ занну дуссар. Миннувух переез­ драйн буххан кьаст малахIари. Дагъусттаннал муххал ххуллул переездирттай мюхчаншиву дузал даврил масъала буруккинсса масъала бур. Переездирттай балаапатIру чан шаву мурадрай, ххи­ шаласса чаран лякъин багьлай бур. Шин дайдирхьуния шихуннай ре­ спубликалий муххал ххуллул переез­ дирттай 6 ДТП хьуну дур. Минну­ ва ца пассажиртурал поезд хIаласса дур. Ва ДТП-лий оьрмулуцIа хьуну ур шама инсан, лихха-личча хьуну ур 7 инсан. Ца ДТП хьуну дур дежурный усса переездрай. КIицI ларгсса чIунну къадиркIун дур ми, амма му­ дангу ванил чIарав, ниттил дакI дан­ мур буллай, бивкIун бур студентсса душ ва школалий дуклакисса оьрчI. Цаппара хIаллава му бувххун бур ВОС-рал Каспийскаллал отделени­ ялийн. ЧIун ларгун махъ му отделе­ ниялул члентурал Елена-Ххадижат бувчIуну бур цала каялувчину. Ванил каялувшиву дуллали­ сса шиннардий ВОС-рал Каспий­ скаллал отделение хьуссар яруннин чани бакъами бигьалагайсса, цалла чIун мюнпатну гьан дувайсса, щал­ лагу республикалий язимунин ккал­ лийсса центрну. Даврил опытрал, кумаграл хъирив шиккун бучIайсса бивкIссар республикалул районная ва шагьрурдая. ЧIярусса шиннардий бувсса захIматрахлу Елена-Ххадижат Ка­ римован дуллуну дур «ДР-лул агьа­ ли социалнайну буруччаврил лайкь хьусса зузала» тIисса бусравсса цIа, чIярусса грамотартту, «За заслу­ ги перед Отечеством» ордендалул медаль. Даву цуксса захIматсса ду­ нугу, цалнияр цал хьхьичIунмай хъанансса, зунсса гуж ваниву ххи буллай бивкIссар цилва кумаграх мюхтажминнал чулухасса бусравбарчаллагьрал. Ххаллилсса тарбиягу дуллуну, ччаннай бацIан бувну бур ванил цилвами оьрчIругу. Амма, цуксса хIайпнугу, ванияр ца-кIира шинал хьхьичI аьпалул хьунни ванил душ Наталья.Елена-ХхадижатлулчIарав мудангу ур арс ХIажи, оьрчIал оьрчIру, минналми оьрчIру. Уттинин бувтмур оьрмулул ххуллу бигьасса къабивкIхьурчагу, хIакьсса бусурман-щарсса хIи­ саврай, Елена-Ххадижат бусравбарчаллагьрай бур Хъунасса Зан­ найн цила кьадарданухлу. 2007 ши­ нал ванища бювхъуну бур гьарцагу бусурманчу хияллайсса даву щаллу дуван – хIажлийн гьан. Оьрмулул юбилейгу барча тIий, жула чулуха чIа тIий буру хIурмат бусса Елена-Ххадижат Рамизовнан ххарисса, цIуллусса шинну. ДТП-тту хьуну дур Къумтуркъа­ лаллал, Къизилюртуллал, Хаса­ вюртуллал, Бабаюртуллал, Къа­ рабудагъккантуллал районнай ва Къизлардай. Поездру машинарттайн щус­ са иширттал хIакъи-хIисав дуллалий­ ни, чIалай бур ми циняв машина­ лул щупир сававну хьуну душиву. Август зурул 7-нний ссят 23.31 хьу­ сса чIумал Манас-Ачи муххал ххул­ лул переездрай (2321 км. пк.3) по­ езд (№8502) щуну бур Зайнулаьби­ дов МахIаммадлул (1974 ш.у.) ба­ чин бувсса ВАЗ-21014 машиналийн. Шама пассажир усса кIанай къур­ талхьунуур,щупирвацапассаж­ ир, личIи-личIисса цIунцIияртту хьу­ ну, Къарабудагъккантуллал азар­ ханалийн, реанимациялул отделе­ ниялийн, биян бувну бур. Ва ДТП машиналул щупир М. Зайнулаьби­ дов сававну хьуну дур. Ванал къа­ дурурччуну дур муххал ххуллийх наниминнал дуруччин аьркинсса низам. ПереездрачIан нанийни ва ххуллул лишаннах, светофорданул тIалавшиндардах ургъил къадурну, увккун ур переездрайн. Андриана Аьбдуллаева

[close]

Comments

no comments yet