Projecte de reutilització de llibres

 

Embed or link this publication

Description

AMPA

Popular Pages


p. 1

AMPA Comissió de Llibres Projecte Reutilització de llibres Actualitzat en data 6/6/2018 PROJECTE DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES Des de fa anys l’AMPA de l’escola Eiximenis de Girona gestiona la distribució de llibres escolars per tal de facilitar-ne la compra als pares/mares i docents del centre. El curs 2003-2004 es va endegar un important projecte que a la vegada ens semblava enriquidor i propi dels valors que defineixen l’escola: la reutilització dels llibres de text. El projecte inicial de reutilització de llibres ha evolucionat i millorat amb els anys amb l’objectiu d’introduir millores en la seva gestió i continuar facilitant la compra de llibres a les famílies. El present document té per objectiu explicar la finalitat del projecte i donar-lo a conèixer. 1

[close]

p. 2

AMPA Comissió de Llibres Projecte Reutilització de llibres Actualitzat en data 6/6/2018 1. Objectius.................................................................................................................... 3 2. A qui va dirigit?.......................................................................................................... 3 3. Quin és el requisit per adherir-se al projecte?.......................................................... 3 4. Quins llibres es reutilitzen? ....................................................................................... 3 5. Cada quant es renoven els llibres?............................................................................ 4 6. Què fa l’AMPA respecte a la resta de material escolar que no són llibres reutilitzables? ................................................................................................................... 4 7. Com se selecciona el material escolar i els llibres?................................................... 4 8. Quan es fa la comanda de llibres? ............................................................................ 4 9. Com es fa la comanda de llibres?.............................................................................. 5 10. Quin és el cost dels llibres? ................................................................................... 5 11. Com arriben els llibres a l’escola? ......................................................................... 6 12. Com es retornen el llibres a l’escola quan s’acaba el curs perquè es puguin reutilitzar l’any següent? .................................................................................................. 6 13. Quin és el paper de l’equip docent de l’escola en el projecte? ............................ 6 14. Com s’informa a les famílies del procés per adherir-se al projecte? .................... 7 15. Qui són els membres de la Comissió de seguiment i gestió dels llibres? ............. 7 Annex 1: Circular informativa........................................................................................... 8 Annex 2 Exemple de comanda de llibres........................................................................ 10 Annex 3 Metodologia de treball Escola-AMPA .............................................................. 11 2

[close]

p. 3

1. Objectius AMPA Comissió de Llibres Projecte Reutilització de llibres Actualitzat en data 6/6/2018 1. Proporcionar a les famílies un estalvi econòmic en l’adquisició dels llibres de text. 2. Educar l’alumnat en la conservació i reutilització dels llibres fomentant la responsabilitat i la solidaritat. 3. Conscienciar l’alumnat de la importància que té el reciclatge fomentant l’ús racional dels recursos naturals i minimitzant l’impacte que aquests tenen en el medi ambient. 4. Assegurar que les famílies participants del projecte disposen de tots els llibres necessaris. 2. A qui va dirigit? Als i les alumnes de l’escola Eiximenis de P3 a 6è que s’adhereixin al projecte i que siguin socis de l’AMPA. 3. Quin és el requisit per adherir-se al projecte? Ser soci de l’AMPA  Abonar la quota anual corresponent per nen/a o família. Les famílies no sòcies de l’AMPA no poden gaudir dels beneficis del projecte de reutilització. La compra dels llibres és responsabilitat de la família i no de l’AMPA. 4. Quins llibres es reutilitzen? Es reutilitzen els llibres de text de Cicle Mitjà i Cicle Superior, els següents: Llengua catalana Llengua castellana Llengua anglesa Llengua francesa Matemàtiques Medi social Medi natural 3

[close]

p. 4

5. Cada quant es renoven els llibres? AMPA Comissió de Llibres Projecte Reutilització de llibres Actualitzat en data 6/6/2018 La renovació de llibres es fa cada 4 cursos d’acord al que es va aprovar inicialment pel Consell Escolar, i és el temps màxim que es preveu que poden mantenir-se els llibres en bon estat per ser reutilitzats. Aquest temps pot patir variacions per alguns motius:  Canvis en la normativa que prové del Departament d'Ensenyament.  Canvis en els llibres a fer servir en cada curs. 6. Què fa l’AMPA respecte a la resta de material escolar que no són llibres reutilitzables? El projecte de reutilització de llibres facilita la compra de la resta de material escolar a les famílies proporcionant preus més ajustats. Es proposa la compra de material a través del comerç de barri “Neus Paper”, amb el que s’ha pogut ajustar preus per als alumnes de l’escola. Les famílies que ho vulguin, i sense cap compromís amb l'AMPA, poden encarregar i comprar el material en aquest comerç en els terminis que determina l’AMPA i que s’informen a través de les circulars que s’envien a les famílies. Més enllà d’oferir la possibilitat d’adquirir el material a preus més ajustats a través de l’esmentat comerç l’AMPA no realitza cap altra gestió vinculada al material. 7. Com se selecciona el material escolar i els llibres? L’escola, a través del claustre de mestres, decideix quins llibres (reutilitzables o no) i quin material es farà servir el següent curs. La decisió sobre llibres i material es trasllada a l’AMPA perquè en gestioni la compra a través de la Comissió de Llibres. 8. Quan es fa la comanda de llibres?  Les famílies han de fer la comanda de llibres del curs següent abans d’acabar el curs actual en el període que es notifiqui a la circular informativa (veure exemple Annex 1).  Un cop tancat el termini de comandes, l’AMPA no gestiona la compra dels llibres amb UNA EXCEPCIÓ: els alumnes de nova incorporació. 4

[close]

p. 5

AMPA Comissió de Llibres Projecte Reutilització de llibres Actualitzat en data 6/6/2018  L'AMPA no es farà responsable de les comandes de llibres realitzades per error. Per tant, la gestió del retorn dels llibres recaurà sobre la família que els hagi demanat. 9. Com es fa la comanda de llibres? Les famílies es poden adherir al projecte fent la comanda de llibres a traves de dues vies: 1. A través del web que l’AMPA posa a disposició de les famílies dins del període establert abans d’acabar el curs. Aquest web permet a les famílies abonar la quota de l’AMPA per ser-ne sòcies. 2. A través de la Secretaria de l’AMPA dins el període establert abans d’acabar el curs. FAMÍLIES NOMBROSES: La quota de l'AMPA es paga per alumne matriculat. Les famílies nombroses pagaran com a màxim dues quotes d’AMPA. Cal tenir en compte aquest fet si es realitza la comanda via web per fer vinculació de comandes. Aquest procés s'explica en les circulars informatives. PAGAMENT FRACCIONAT: S’ofereix la possibilitat de fer el pagament fraccionat de la quantitat corresponent a la quota de l’AMPA i els llibres a través a través de la Secretaria de l’AMPA. El pagament fraccionat no es pot fer amb comandes realitzades via web. L’AMPA es reserva el dret de restringir temporal o definitivament la possibilitat de fraccionar o no el rebut per al pagament dels llibres. 10.Quin és el cost dels llibres? Al web on es fa la comanda en digital i a la circular que es dona en paper s’indica la relació de tots els preus i el corresponent descompte. La compra dels llibres es fa a través de l’empresa Comercial Girona de Llibreries, S.L. L’alta participació en el projecte de reutilització de llibres fa que el descompte en els llibres reutilitzats arribi al 65%, de manera que les famílies només paguen un 35% del cost real de llibre. L’estalvi que es genera beneficia directament a les famílies, perquè paga menys pels llibres, i indirectament a l’escola perquè el que s’obté incrementa el fons de l’AMPA i s’inverteix en altres recursos. 5

[close]

p. 6

11.Com arriben els llibres a l’escola? AMPA Comissió de Llibres Projecte Reutilització de llibres Actualitzat en data 6/6/2018 La primera setmana de setembre, quan els mestres ja han iniciat el curs escolar, l’empresa distribuïdora porta els llibres comprats per les famílies a l’escola. L’AMPA en fa el repartiment per les diferents classes, revisant els lots i anotant tot allò que manca o que cal resoldre perquè l’escola en sigui coneixedora. En concret, es dóna a cada mestre una graella amb els llibres demanats per cada alumne soci de l’AMPA, i marca si falta alguna cosa – que s’entregarà posteriorment. 12.Com es retornen el llibres a l’escola quan s’acaba el curs perquè es puguin reutilitzar l’any següent? Els alumnes adherits a la campanya han de deixar els llibres a l’escola en les millors condicions possibles l’últim dia de curs. Abans de retornar els llibres cal repassar-los detingudament a casa, esborrant les anotacions que s’hagin fet i/o canviant o enganxant folre, si s’escau. Per tant, qui s'adhereix a aquesta campanya, en finalitzar el curs al mes de juny ha de deixar els “llibres de reutilització” en bon estat a la classe per tal que l’AMPA els pugui gestionar per al proper curs. Si durant el curs un llibre es fa malbé cal posar-se en contacte amb la Comissió de Llibres per resoldre la incidència. L’AMPA es reserva el dret de restringir temporalment o definitivament l’adhesió al Projecte de reutilització de llibres a aquelles famílies que no retornin o extraviïn els llibres, o que els retornin en mal estat. 13.Quin és el paper de l’equip docent de l’escola en el projecte? Els mestres són partícips d’aquest projecte des de la seva concepció. No només comparteixen els objectius del mateix sinó que els traslladen als alumnes de la mateixa manera que ho fan les pròpies famílies, donant la importància que el projecte es mereix. La Comissió de Llibres es reuneix amb el claustre de mestres per revisar i resoldre incidències a principis i finals de curs. El treball conjunt entre escola i AMPA és essencial per al bon funcionament del projecte. Per tal de dur a terme un control de l’estat dels llibres es facilita al professorat una relació dels alumnes adherits al projecte perquè en facin una revisió (comprovar que no falten 6

[close]

p. 7

AMPA Comissió de Llibres Projecte Reutilització de llibres Actualitzat en data 6/6/2018 llibres, que es retornen en bones condicions, etc.). Si es detecta algun llibre en mal estat es comunica l’AMPA i aquesta reclama a la família el cost del llibre o estableix la mesura correctiva que s’escaigui. L’AMPA també realitza una revisió de l’estat dels llibres en acabar el curs. 14.Com s’informa a les famílies del procés per adherir-se al projecte? La Comissió de llibres de l’AMPA entrega circulars a totes les famílies en format paper i a través del correu electrònic. En aquestes circulars es relacionen els llibres a comprar per curs (reutilitzables o no), el funcionament del procés de comanda de llibres, l’adquisició del material escolar i els terminis per fer-ho. Als Annexos 1 i 2 s’adjunta un exemple. 15.Qui són els membres de la Comissió de seguiment i gestió dels llibres?  President/a Consell Escolar  Cap d’estudis  President/a de l’AMPA  Mares i pares d’alumnes  Secretari/a del centre 7

[close]

p. 8

Annex 1: Circular informativa AMPA Comissió de Llibres Projecte Reutilització de llibres Actualitzat en data 6/6/2018 Benvolgudes famílies, Com cada any l’AMPA us ofereix la compra de llibres de text per al curs vinent a través de la nostra associació. Amb aquest servei us beneficiareu d’un descompte del 15% en llibres no reutilitzables i, gràcies al Projecte de Reutilització de Llibres, un 65% en els llibres reutilitzables (per a més informació podeu consultar el web www.ampaeiximenis.org) Atenció! A diferència dels darrers anys, i com ja es va fer l’any passat, l’AMPA només gestionarà la compra de llibres. Pel que fa al material escolar: l’AMPA ofereix, a les famílies que hi estiguin interessades, la possibilitat de comprar-lo a Neus Paper. Amb aquesta opció us podeu assegurar que tindreu tot el material necessari i a un preu competitiu. Les famílies que opteu per aquesta opció, podeu adreçar-vos a la papereria Neus Paper (Hortes 17 972205669), les següents dates: - Fins el 30 de juny : per presentar a la botiga el full de comanda que us adjuntem i fer la comanda del material - A partir del 28 d’agost: per recollir la comanda realitzada. Les famílies que no hi estiguin interessades, podeu comprar el material escolar pel vostre compte, segons llistat que se us adjunta. El primer dia d’escola els alumnes cal que portin el material. Per a la compra de llibres de text: Del 5 al 19 de juny, podeu realitzar les vostres comandes a la web: www.comercialgironallibreries.com Per accedir-hi cal que indiqueu el nom d’usuari i la paraula de pas: eiximenis 0436 Un cop hi heu accedit: 8

[close]

p. 9

AMPA Comissió de Llibres Projecte Reutilització de llibres Actualitzat en data 6/6/2018 1. Cal seleccionar el curs del qual voleu fer la comanda. 2. Seguidament veureu que la línia quota AMPA ja estarà marcada per defecte. Per a totes aquelles famílies amb més de 2 germans escolaritzats al centre, a partir de la tercera comanda, ja no es pagarà la quota. Per què es faci efectiu, caldrà clicar sobre la línia de la quota d’AMPA; allà apareixerà una nova finestra on ens demanarà el codi de la última comanda feta, d’aquesta manera vinculareu les comandes i no pagareu la quota a partir del tercer fill. 3. Ara només cal que seleccioneu els llibres que necessiteu. Els cursos que necessiten quadern d’observacions i agenda de l’escola Eiximenis, tindran la casella marcada per defecte. Els de reutilització també. 4. Heu d’omplir les caselles amb les dades personals de l’alumne. Us demanaran un correu electrònic de contacte, on s’enviarà el comprovant de la comanda i les dades d’accés per a futures modificacions. 5. Seguidament, cal acceptar les condicions. 6. Ja podeu validar la precomanda mitjançant el pagament amb targeta bancària. 7. A partir d’aquí obtindreu un codi de comanda i un justificant de presentació. Aquest és el codi que, per aquelles famílies amb més de 2 germans a l’escola, us servirà per vincular-la a les següents comandes que feu. 8. Per a realitzar qualsevol modificació sobre aquesta comanda, cal tornar a accedir al mateix web dins el termini establert (del 5 al 19 de juny). Caldrà identificar-se amb unes credencials que es donen de manera automàtica (el número de comanda i una paraula de pas de modificació). 9. Per a realitzar una altra comanda podeu accedir-hi clicant la opció “realitzar nova precomanda”. L’empresa distribuïdora, Comercial Girona de Llibreries, S.L., s’encarregarà de portar tots els llibres a l’escola al setembre. Cal tenir present: 1. L’AMPA, només gestionarà les comandes de llibres d’aquelles famílies que en siguin sòcies. 2. En cas de ser família nombrosa, només cal pagar la quota de dos fills escolaritzats. 3. Per a totes aquelles famílies que no tingueu la possibilitat de fer la compra per internet, us podeu adreçar a la secretaria de l’AMPA tots els dies de la setmana en l’horari següent: - Del 6-21 de Juny de 15h-16:30h - Del 22-30 de Juny de 9h-10:30h AMPA EIXIMENIS 9

[close]

p. 10

Annex 2 Exemple de comanda de llibres AMPA Comissió de Llibres Projecte Reutilització de llibres Actualitzat en data 6/6/2018 AMPA EIXIMENIS COMANDA DE LLIBRES de l'Escola Eiximenis Curs 2016-2017 TERCER NOM DE L'ALUMNE/A ......................................................................... LLibres reciclables: PREUS NO GESTIONATS PER L'AMPA P.V.P. Preu socis AM PA - Llengua catalana 3r CONSTRUÏM 978-84-661-3458-3 Ed. Cruïlla - Lengua Castellana 3º CONSTRUÏM 978-84-661-3459-0 Ed. Cruïlla - Matemàtiques Aula Activa 3. 978-84-682-2082-6 Ed. VICENS VIVES - PACK - Medi. Ciències Socials Aula Activa 3.1 (978-84-682-2125-0) Ed. Vicens Vives Medi. Ciències Naturals Aula Activa 3.2 (978-84-682-2125-0) Ed. Vicens Vives - Anglès Tiger Team 3 Pupil's Book 978-0-230-47631-8 Ed. MACMILLAN 41,86 41,86 39,58 41,77 29,06 14,65 14,65 13,85 14,62 10,17 LLibr e s : Anglès Tiger Team 3 Activity Book A 978-0-230-47547-2 Ed. MACMILLAN The Link of mathematics. Level 0 (978-84-942626-9-2) Ed. Llunna Música "Quadern d'exercicis n. 7" (84-7887-209-4) Ed. NADAL Agenda de l'Escola Eiximenis 24,78 4,68 2,00 2,90 21,06 4,45 1,90 2,90 Quota AMPA 45,00 TOTAL: 143,25 ATENCIÓ, Cal que, a part, cada nen/a tingui: - Un estoig amb llapis, goma, maquineta, retoladors, cola, llapis de colors i tisores. - Utilitzarem el mateix "Quadern d'Observació" de naturals, del curs anterior. - Utilitzarem el m ateix bloc de dibuix del curs anterior CANSON ART BOOK SKETCH ONE ref. 200005569 L'escola recom ana portar m otxilla sense rodes. NOTA: Es recorda que aquest any nom és es gestiona per internet/paper la com anda de llibres, que el m aterial que dem ana l'escola va a càrrec de les fam ílies i que l'AMPA s'ha posat en contacte am b la papereria Neus Paper per tal que tots aquells que hi estigueu interessats la pugueu gestionar Recordeu que NOM ÉS ES GESTIONARAN LES COM ANDES d'aquells que s'adhereixin a la cam panya de reciclatge i siguin socis de l'AMPA. PREVI PAGAM ENT DE 45€ A BBVA C/C ES62.0182.6317.15.0200075267 Si la Com anda es realitza per internet la quota de soci es paga en el m ateix m om ent de fer-la. M'ADHEREIXO A LA CAMPANYA DE RECICLATGE DE LLIBRES DE L'ESCOLA EIXIMENIS. PARE/MARE/TUTOR ........................................................................................... Signatura DNI .............................. Telèfon ......................... 10

[close]

p. 11

AMPA Comissió de Llibres Projecte Reutilització de llibres Actualitzat en data 6/6/2018 Annex 3 Metodologia de treball Escola-AMPA Tasca Responsable/s Data 1 Reunió inicial entre Escola i Comissió per Escola – Interlocutor/a valorar com ha anat el procés de comanda i Comissió de Llibres rebuda de material a l’inici de curs. 2 Reunió amb l’empresa Comercial Girona Comissió de Llibres per signar el contracte de l’any següent 3 Reunió per concretar llibres i material de Escola – Interlocutor/a l’any següent Comissió de Llibres 4 Elaboració dels llistats amb els llibres i el Escola – Mestres material i enviament a la Comissió de Llibres 5 Revisió, resolució de dubtes i validació dels Comissió de Llibres llistats, i elaboració de la documentació a enviar a l’empresa distribuïdora de llibres i material per a la compra del material 6 Reunió amb Comercial i Neus Paper per Comercial Girona o concretar les dates en què les famílies Neus Paper- poden fer les comandes Interlocutor/a de la Comissió de Llibres 7 Elaboració i lliurament de les circulars Comissió de Llibres informatives sobre la compra de llibres, material i revisió de llibres del projectes de reutilització 8 Obertura del període d’adquisició de llibres Comissió de Llibres per part de les famílies i material 9 Revisió de l’estat dels llibres per part de les Famílies-Mestres famílies i entrega dels llibres a l’escola Reunió per explicar com funciona el Comissió de Llibres- projectes Mestres 10 Recepció i repartiment dels llibres a Comissió de Llibres l’escola 11 Repartiment dels llibres per les aules Comissió de Llibres 12 Resolució d’incidències diverses i gestió de Comissió de Llibres comandes de noves incorporacions Novembre Febrer Març-Abril Maig Maig Maig Juny Juny Juny Setembre Setembre Setembre i durant el curs 11

[close]

Comments

no comments yet