ilchi_31

 

Embed or link this publication

Description

Газета "Илчи" на лакском языке

Popular Pages


p. 1

«Культура» каналданул журналистал – Лаккуй В ай гьантрай Ккуллал ва Лакрал районнай зий бур Аьрасатнал «Культура» телеканалданул журналистал, «Земля людей» тIисса проектрал лагрулийсса киносурат ласлай. Продюсер Анна Коряковцевал бусласимунийн бувну, проект Дагъуст­ таннай зий хьуну дур ххюра шин. 4 лаж. №32 (1938) 10 август 2018 ш. Республикалул жяматийсса ва сиясийсса кказит Кказит буклай бивкIссар 1917 ш. ЦIунил итабакьлан бивкIссар 1991ш. ЦIусса министр, Август зурул 6-нний Журналистътурал къатлувун увкIунни Респуб­ ликалул ХIукуматрал хъунама Артем Здунов, информатизациялул, связьрал ва массовый коммуникациярттал цIусса министр цIакь уван. П. Рамазанова Мунащал бия республикалул БакI­ чинал ва ХIукуматрал администрациялул информациялул политикалул управлениялул хъунама Зубайру Зубайруев ва цаймигу къуллугъчитал. Сергей Снегирев чIумуйнусса информатизациялул, связьрал ва массовый ком­ му­никациярттал министрнал къуллугърай цIакь увайхту, Артем Здуновлул кIицI лавгунни хIакьину информациялул ва цифровой технологияртту оьрмулу­ ву ялу-ялун сийлувун дагьлай душиву, кьатIаллил билаятирттай миннул бияла хьхьичIунну бушиву ва жунмагу му ишираву махъун багьлан къабучIишиву. Бувсунни цIусса министрнал му даву сантирайн рутанссар тIисса умуд бушиву. «Печатьрал ва информациялул эксминистр Рашид Забитович филология- цIусса хьул-умуд лул элмурдал доктор ур, мунан ччан бив­ кIунни хьхьичIрамур даврий, Дагъусттаннал университетрал преподавательну зун, цала даврил опыт ва кIулшивуртту журналистал хъанахъиминнан ла­хьхьин дуллай зунтIиссар уттиния тинайгу», - увкунни Артем Здуновлул. Рашид Акавовлул министерствалул коллективрахь барчаллагь увкунни, бю­ хъулий ва сантирай зий бивкIсса цинявн­ нахьвагу. Сергей Снегиревлул барчаллагь увкунни къабигьасса даву цайнна вихшала даврихлу ва бувсунни хIарачатрай зунтIишиву министерствалул хъачIунттайсса хъар лайкьну ларсун ачин. «Илчилул» коллективгу дакIних­ туну барчаллагьрай буру Ра­шид Забитовичлуйн, ва къабигьасса чIумал журналистикалул, печатьрал даву ххуйс­ са даражалийн гьаз дувансса бюхъулий зий ивкIун тIий. Журналистътурал кьюкьлуву му хъинну авкьусса ия, сийлий, хIурматрай ия. Сергей Снегиревгу уттинингу министр­ нал хъиривчуну зий ивкIсса, журналистикалул ва журналистътурал къайгъурду ххуйну кIулсса ухьувкун, ххуй чулийннайсса дахханашивуртту мунал цIаницIун дахIинсса умудрай буру, тIайлабацIу чIа тIий буру. Миллатрал прессалул масъаларттах къулагъас ххи дуванссар тIисса умудрай, уртакьну зун хIадурну буру. Экономикалул шаттирду АрвахIкьини Дагъусттаннал паччахIлугърал технический университетраву хьунни Дагъусттаннал промышленность хьхьичIуннай даврин хасъсса VIIмур стратегиялул сессия. Имара Саидова Шикку гьуртту хьунни ДР-лул ХIу­ куматрал председательнал хъиривчу ХIажимахIаммад ХIусайнов, Республикалул экономикалул министр ХIусман ХIасбулатов, ДР-лул промышленностьрал ва энергетикалул министрнал буржру биттур буллалисса Арслан Арсланов, промышленностьрал идарарттал каялувчитал, элмийсса экспертътал ва жяматийсса ишккаккулт. ХIакьинусса Дагъусттаннал промышленность цукунсса тагьарданий дуссарив бусласисса ихтилат бунни ХIа­жи­ махIаммад ХIусайновлул. - Дагъусттаннайсса производствалул итадакьлакьимур дур 7,6 % дирсса. ХIакьинусса кьини ва аралуву 22 азара инсан зий ушиврийн бувну, чIалай бур хьхьичIуннай дансса приоритетру душиву. Мунийн бувну жунма чул бищун багьлай бур федерал ведомствар­ ттал паччахIлугърал программарттайн, увкунни вице-премьернал. Вай масъаларттая балжину бусласи­ сса доклад бунни Арслан Арслановлул. Ванал кIицI лавгунни промышленниктурал хьхьичI бивхьусса агьамсса масъаларттуну хъанахъишиву паччахIлугърал обороналул заказру гьарза даву, приоритетсса инвестициярттал проектру иширайну зузи даву, предприятияртту цIу дуккан даву. Ванал мукунма бувсунни министерст­ валул хъуннасса даву дуршиву, паччахI­ лугърал ва федерал цIакусса программарттаву дурсса гьурттушиннардал. 2017 шинал республикалул 15 промышленностьрал предприятие ва 7 идара гьуртту хьуну бур промышленность хьхьичIуннай даву мурадрайсса АьФ-лул 10-хъул паччахIлугърал программарттавух. Вайннул хIасиллайн бувну, республикалийн дучIан дурну дур 6,6 миллиард арцул, миннува 736 миллиондалунсса паччахIлугърал обороналул заказру. Кластертурал Ассоциациялул Аьра- сатнал технопаркращал цачIуну дайдирхьуну дур республикалий строительствалул материаллал промышленность сакин дуллалисса проект. Дагъусттаннал респуб­ликалий сакин бувну бур 5 индустриялул парк. Вайннул дучIан дурну дур 3,6 миллион арцул доходирттал ва сакин бувну бур 800 инсаннансса зузи кIану. Докладру къуртал хьуну махъ сессиялул гьурттучитал зун бивкIунни респуб­ ликалул промышленность хьхьичIуннай даву мурадрайсса приоритетсса ххуллучаранну лякъавриха. Промышленность хьхьичIуннай даву мурадрайсса приоритетсса ххуллурдуну хIисав бунни элмийсса технологияр­ тту цIу дуккан даву, производстварду гьануцIакул цIулаган даву, индустриялул паркру сакин ва хьхьичIунмай баву, кадрарду хIадур баву, куклу промышленностьру хьхьичIуннай даву. ДакIнийн бутанну Стратегиялул се­ ссия буллалишиву 2035 шинайн бияннин, ДР-лул социал-экономика хьхьичIуннай даву мурадрай кьамул дурсса программарттал лагрулий. Ва номерданий 2 Гьуртту хьун рязи хьума - ххув хьумари 3 Артем Здунов: «Ца арцул кашилийну къашайссар циняв мурадру бартбигьин» 5 Дуккаврил шинайн хIадур хъанай 6 Чурххангу бузсса, нагунахIусса 7 Гьарцагу миллатрал литература дунияллул культуралул хъусри 9 Ниттил аьпа абад буллай 10 Строительнал даврил кьадру-кьимат

[close]

p. 2

2 №32 (1938) ilchi@rambler.ru ilchi.info 10 август 2018 ш. «Ттул Дагъусттан» тIисса конкурсрайнсса заявкар­ тту кьамул даврин хас бувсса брифинг хьунни Дарбантлив, «Цитадель «Нарын-Кала» тIисса архитектуралул комплексраву, августрал 2-нний. ХIасан Аьдилов Брифинграй гьуртту хьунни ДРлул ХIукуматрал председатель Артем Здунов, ДР-лул БакIчинал ва ХIукуматрал Администрациялул каялувчи Владимир Иванов, «Ттул Дагъусттан» конкурсрал экспертътурал каялувчинал хъиривчу Юлия Лузанова ва конкурсрал ялув бацIай советрал члентал: ДР-лул БакIчинал маслихIатчи Илияс Маммаев, Да­ гъусттаннал халкьуннал хозяйствалул институтрал ректор ЯхIия Бучаев, ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал председательнал хъиривчу Елена Ельникова. Брифинг тIитIлай, Артем Зду­ новлул барчаллагь кунни конкурсрай гьуртту хьун кьаст лар­ хIуминнахь: «Конкурсрай гьур­ тту хьунсса заявкартту чирчуми циняв ххув хьумири, цанчирча ми хIадурну буну тIий зун цалва агьалинал цIаний». ХIукуматрал Председательнал бусаврийн бувну, цаппара министерстварттал ва ведомстварттал Бадрижамал Аьлиева Дагъусттан Республикалул БакIчинал буржру чIумуйну биттур буллалисса Владимир Васильевлул АьФ-лул Па­ччахIлугърал Думалухь тавакъю бувну, федерал бюджетрава итадаркьу­ссар мукунсса къатри дурну чулийн дуккан дувансса ялунсса арцу. Ва шинал 1-мур сентябрьданийннин бувну къуртал хьун най бур 7 школа: 250 кIану бусса – Къизилюртуллал райондалий, 320 кIану бусса – ЦIумадиял райондалий, 100 кIану бусса – Къурагьнал райондалий, 440 кIану бусса – Сулайман-Стальскаллал райондалий, 80 кIану бусса – Табасараннал райондалий, мукунна Къизлар шагьрулул школалуцIунсса 320 кIану бусса ва Тарумовкаллал райондалий­ Гьуртту хьун рязи хьума - ххув хьумари баян бувну бур конкурсрай ххув хьуминнаща бугьан хьунсса, цIана илкинну ливчIсса, кIанттурдая. Мукунсса кIанттурду бур ДР-лул Шяраваллил хозяйствалул министерствалий, Промышленностьрал ва энергетикалул министерствалий, ДР-лул БакIчинал ва ХIукуматрал Администрациялий ва чIявусса цаймигу. Ми бакъасса, зузи кIанттурду бур цаппара ГУПирдаву, цIуллушиву дуруччаврил, дуккаврил идарарттаву. Владимир Ивановлул бусаврийн бувну, конкурсрал сайтрайн бувкIун бур 11 азарунния ливчусса чагъарду. Миннувасса чIявуми бур конкурсрай гьуртту хьун ччиминнал чивчусса. ЧIявусса инсантал барчаллагьрай бур конкурсрай ххув хьуми давурттайн буцаврихлу. Заявкартту чIярусса дуркIун дур Москавлияту, Москавуллал улклуяту, Ставрополлал улклуяту, Санкт-Петербурглия ва Ханты-Мансийскаллал автоном округраяту. Документру буллуну бур Аьрасатнал дазул кьатIув ялапар хъанахъиминналгу, масалдаран, бур США-навату, Украиннавату ва Прибалтиканавату. «Жу бувчIин барду конкурсрай гьуртту хъанахъиминнан республикалияту лавгсса дагъусттанлувтураща бюхълай бушиву, мах­ ъунмай зана хьуну, Дагъусттаннан мюнпат­ ранну зун», - увкунни Ивановлул. Юлия Лузановал бусаврийну, конкурсрал хъиривмур шачIану сакин хьун тIий бур 2 бутIуя: управлениялул зузалтран кьимат бищаву ва конкурсрай гьуртту хъана­ хъиминнал эссе чичаву. Эссе чичлачиссар кандидатнал савав кIул дан, хIуччардан кьимат бищуншиврул. Эсселува чIалантIиссар инсаннал аьмсса культуралул даража, аькьлупикрилул куртIшиву ва цаймигу. Журналистътурал суаллахьхьун жавабру дуллай, Артем Здуновлул кIицI бунни конкурсрай гьур­ тту хъанахъими хъинну хIадур хьуну бушиву. ДакIнийн бутанну, конкурсрал кIилчинмур шачIану – манзилданийсса язи бугьаву (дистанционный отбор) хъанахъиссар августрал 5-нний, му кьини гьурттучитурал дуцIин дантIиссар онлайн-тест ва ххал бигьинтIиссар миннал чивчу­ сса эссе. Лахъи ларгмур хъахъи лагайссар Августрал 7-нний ДР-лул БакIчинал ХIукуматрал Администрациялул Каялувчи Владимир Ивановлул каялувшиврулу хьунни буллай чIярусса шинну хьусса школартту ахиргу зузи баврил масъалартту ххал бигьлагьисса батIаву. Муний гьуртту хьунни Роспотребнадзорданул Управлениялул каялувчи Элеонора Оьмариева, Аьрасатнал МЧС-рал Дагъусттан Республикалийсса каялувчинал хъиривчу Олег Халилов, ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал депутатътал, министерстварттал ва идарарттал каялувчитал. сса школалуцIунсса 240 кIану бусса «пристройкарттугу». Му бакъассагу, Хасаврай буллай бур спортрал корпус. Ларай кIицI ларгсса районнал ва Хасав шагьрулул каялувчитурал бувсунни къатри дуллалаврил давуртту ссайн дирну дуссарив, аьркинсса мебельданул ва цамургу кьай-кьуйлул щаллушиндарая, коммуникациярттал давуртту ци даражалий дуссарив. Гихунмайсса ихтилатраву Владимир Ивановлул кIицI лавгунни ялуннин укун дуллай лахъи ларгсса къатри дикIан къааьркиншиву. - Зунгу, жунгу дурну къуртал дуван аьркинну дур ччя- нира дуллай кьадиртсса объектру. Вай кIанттурду цинявн­ нансса дарсну хьуссар, гьарманан бувчIиншиврул: агарда цидунугу даву дайдирхьухьурча, му бакIуйн дуккан дувансса арцу лякъин аьркинссар, бюджетрал сурсатру дачIлачIаврил ялув кьянкьасса бацIаву дуван аьркинссар. Къатри дуллай байбивхьухьурча – къуртал дуван аьркинссар, бачIвасса махъру къабуслай, - увкунни ванал. ДР-лул ХIукуматрал Председательнал хъиривчу – ДР-лул кIулшиву дулаврил ва элмулул министр Уммупазил Оьмаровал бувсунни лавай кIицI лавгсса школартту зун бикIаврицIун ххи Дунияллул гъунттулу ЦIусса хаварду ца-кIива ххуттайну ЛичIи къахъананшиврул Лас-щар личIи къахъананшиврулсса чаран лявкъуну бур УзбакIисттаннай. Тайннал хъуниминнал хIукму бувну бур личIи хъанахъийнидулайссагоспошлина мукьлийну хъун дуван. Укунмагу тайнначIа бигьану личIи хьун къабитайсса бур, судрал бюхъайссаксса чIун лахъи дуккан дувайсса дур, личIи хьун ччими бакIрай бацIарчагу тIий. Мяйра кило дусса оьрчI ТаджикIисттаннай, Куляб тIисса шагьрулий, увну ур 8 кило дусса оьрчI. ХIакинтал бур му цIуллу-цIакьсса оьрчI ур тIий. Шагьрулул администрациялулгу нарт аякьалийн ласун махъ буллуну бур, мунан социал хIаллихшиннарду ккаккан дурну дур. Футболист мизит буван дакIний ур Вай гьантрай дунияллул чемпионнал цIа ларсъсса Франциянал командалул футболист Усман Дембелел баян бунни чемпион хьуну ларсъсса арцух Джакили шагьрулий (ва бур ванал шагьру) мизит буван ччай ушиву. Цува Джембеле Франциянаву увсса ур, ванал нину Сенегаллай був­ сса бур, ппу – Малилий. ХIадур бувссар П. Рамазановал хьунтIишиву 1750 кIану. Хьусса ихтилатирттал жям дуллай, Владимир Ивановлул тапшур бавуртту дунни августрал ахирданийннин дуккаврилми корпусру щаллу буван, сентябрьданий тIурча – спорт­ ралми заллу. Артем Здуновлул дакIнийн бувтунни, базардал даврил хъирив лаяву ва машлул даву хьхьичIуннай даву мурадрай, сакин бувшиву хасъсса комиссия, цувгу тапшур бувсса Республикалул Предпринимательствалул ва инвестициярттал агентствалийн. Коми­ссиялувун бухлай бур МВДгу, МЧС-гу, налогирттал къуллугъгу, Роспотребнадзор ва Россельхознадзоргу. Республикалул базардавусса санитариялулваэпидемиологиялултагьардания, базардал лагма-ялттусса кIанттурду чапал буллалаврия ихтилат бунни ДР-лул тIабиаьтрал сурсатирттал ва экологиялул министрнал буржру чIумуйну биттур буллали­ сса Набиюлла Къарачаевлул. Ванал бусласимунийн бувну, республикалул розницалул маша буллалисса базардал реестрданийн лавсъсса 25 базар хIисавну бур июльданул 1-мур кьинилийннин. Миннувату анжагъ 12-ннихь дусса дур зун­ сса ихтияр, махъми зий бусса бур, закондалуцIун къабавкьуну. Ветеринариялул комитетрал хIасиллайн бувну, Дагъпотребсоюзрайн мютIий шайсса 8 базаллуву (МахIачкъала, Хасавюрт, Къизлар, Избербаш, Буйнакск, Каспийск, Къизилюрт, Дарбант шагьрурдал) Базардаву низам дишин ДР-лул ХIукуматрал председатель Артем Здуновлул каялув- шиндаралу хьунни Дагъусттан Республикалийсса базардал давривусса диялдакъашивуртту духлаган даврин хас дурсса батIаву. зий бусса бур Ветеринар-санитар экспертизалул комитетрал лабораторияртту. Вай цинявппагу базардал ялтту бувккун бур ДР-лул ТIабиаьтрал сурсатирттал ва экологиялул министерствалул ва цаймигу ведомстварттал ва кIанттул цилла каялувшиндарал органнал вакил- тал. Набиюлла Къарачаевлул бусласимунийн бувну, яла-яла ццахханну дутлатисса тагьар дусса дур Хасавюрт шагьрулийсса Ярыксу неххал зумардачIах ва ялтту бивхьусса «Мустанг» ва «Гарант» базардавусса тагьар. Неххавусса щин гьаз хьурча, азарунния ливчусса машлул кIану бусса, гьантлун 3 азараксса инсан ияйсса базардаву хIасул хьун бю­ хъай инсантурал оьрмурдан ва хъу­ сл­ ин нигьачIаву дусса тагьар. Ихтилатравух хIала бувхсса Роспотребнадзорданул Управлениялул ДР-лийсса каялувчи Элеонора Оьмариевал кIицI лавгунни ва базар зунсса ихтияр дакъанура зий бушиву. Миккува А. Здуновлул, къабагьавай буна, базар зий бивтсса кIанттул каялувчитурал даву дащуй дирхьунни. Н. Къарачаевлул мукунма бувсунни Хасавюртуллал «Дагпотребсоюз» цIанилусса универсал базаллувумур тагьарданиягу. Миккугу бусса бур закон, низам зия дуллалисса кIанттурду. Мунийн бувну А. Здуновлул увкунни: - Дуки-хIачIия автозапчастир­ ттал чIарав дахлахаву чун нанисса затри. Роспотребнадзорданул пишакартал уку-укунсса иширттал хъирив бавцIуну бикIан аьркин­ ссар, - куну. БатIаврий гьаз бунни базардавасса налогру дучIаврил масъалагу. А. Здуновлул цалвамур ихтилат­ раву кIицI лавгунни, ци базаллучIан гъан хьурчагу, цала ахъувасса, багъравасса ахънилсса, ахъулсса дахла- хисса оьрмулул бугьарасса хъами ххал шайшиву, мукунсса чIумал инсантурах, миннал иш-тагьар дурчIлай, ца аякьа ххину буруглан аьркиншиву: - Жунма чIалай бур кIичIирттаву маша буллалими. Бунугу, жува хъунив хьусса хъаннищал – бавахъащал талан къааьркинссару. Базардаву зун аьркинни чIярусса хъус думи, амма агьалинахьгу дикIан аьркин­ ссар цалла ххяххан дурмур даххан­ сса каши. Цимурца лакьин, амухъаяр ххув хьун – шикку чIявусса аькьлугу, гужгу къааьркинни. Амма къабучIиссар жулва инсантуращал укун къуццу буллан. Цайми регионну ва тагьарданува дурксса опытгу лалавсун, лугланну тIайласса ххуллурдах, - увкунни премьернал. БатIаврий мукунма хьунни МахIачкъалаллал 2-мур базаллуву­ сса диялдакъашивурттайн багьай­ сса ихтилатругу. Мигу дур сайки циняв базардан аьмсса – санитар, ветеринар, цIу дагьан къаритаврил законодательствалийн дагьайсса диялдакъашивуртту, дуки-хIачIия багьу-бизулуву ишла дувайсса химиялул, промышленностьрал кьайкьуйлущал цачIу ядуллалаву ва дахлахаву. ХIадур бувссар Бадрижамал Аьлиевал

[close]

p. 3

10 август 2018 ш. ilchi@rambler.ru ilchi.info №31 (1938) 3 Артем Здунов: «Ца арцул кашилийну къашайссар циняв мурадру бартбигьин» ХьхьичIунсса технологияртту ишла дуллан аьркинни Августрал 4-нний Дагъусттаннал аграрий университетраву хьунни «Агропромышленностьрал комплексрал лябукку» тIисса стратегиялул сессия. ХIасан Аьдилов Ххал бигьлай бия 2035 ши- найннин бартбигьинсса масъалар­ ттал ххуллу-хха: дугьай хъуруннал оьргъашиву ххуй даву, инвестортал кIункIу баву, паччахIлугърал ка-кумаг баву, чIиримур ва дянивмур ишбажаранчишиврухун гъира бизан баврил шартIру ва хIаллихшиннарду. Сессиялий гьуртту хьуминнал хьхьичI махъ лахълай, Артем Здуновлул бувсунни гьаз буллалисса масъалалул агьамшиврия. Мунал мукунма кIицI бунни, чIявуми чулухаллу хIисавравун лавсун, Да­ гъусттан хъанахъишиву шяраваллил хозяйствалул аралуву ца яла хьхьичIунмур субъектну, хаснува къюмайтIутIи ххяххан баврил, ахънилсри дугьаврил, ризкьи ябаврил бутIраву. ДР-лул ХIукуматрал председательнал увкусса куццуй, статистикалул ккаккиярттайн бувну, агьали кIанттул ахъулссаннул ва ахънил­ ссаннул щаллуну дузал буллай ба­ къар. Му масъала щурущи бан аьркинну бур хьхьичIунсса технологи- яртту ишла даврийну. «Так ца арцул кашилийну ба­ къар му масъала дузал байссача, байссар тIайлану каялувшиву даврийнугур. Шяраваллил хозяйствалул давуртту нани дан аьркинссар транспортрал, промышленностьрал бутIращал цачIуну, ца мурадирай. Жунма биялну бакъар агрологистикалул центрду», - увкунни А. Здуновлул. Премьер-министрнал бусаврийну, шяраваллил хозяйствалул аралуву ца агьаммурну хъанай бур бакIлахъия машай дуккан даврил масъала. Мува мурадирал хIакъираву ихтилат бунни ДР-лул шяраваллил хозяйствалул ва бакIлахъиялул министр Аьбдулмуслим Аьбдулмуслимовлул. Мунал бусаврийну, 2017 шинал республикалий шяраваллил хозяйствалул бакIлахъия ларсун дур 1231 млрд. къурушрансса. Шяраваллил хозяйствалуву гьануцIакулсса дахханашивуртту дан багьну бур. Яла сессиялий гьуртту хьуми группарттайх бавчIуну, масъалар­ тту ххал бигьлай бия гьарца темалул хIакъираву личIи-личIину. ОьрчIавусса гьунарду ялун личин бавугур мурад МахIачкъалаллал школарттайсса гъинтнил лагерьдай кIил­ чинмур смена зий дайдирхьунни. Арулва лагерьданий 600 оьрчIал мюнпатну каникуллу гьан дувантIиссар. Миннан лахьхьин бувантIиссар, вацIлуву бусса чIумал, ягу муххал ххуллул чIарах нанийни цукун къуццу тIун аьркинссарив, цIу ларчIни, нигьачIисса иширахун багьни, цукун занакьулу хъанан аьркинссарив. ОьрчIру мукунма гьуртту хьунтIиссар спортрал мероприятиярттай, творчествалул мастер-классирттай, республикалул музейрдавун, театрдавун ва библиотекарттайн экскурсиярду бувантIиссар. П. Рамазанова ОьрчIал мюхчаншиврулсса буллалиссар балугъравун къабивсса оьрчIалсса буллалисса комиссиялулгу. Гьар кьини му комиссиялул кIия зузала дежурствардай буссар лагерьдай ва, оьрчIру чун нарчагу, миннащал архIал буссар. Му бак­ ъассагу, гьарца лагерьданий бу­ссар медпунктгу. МахIачкъалаллал КIулшиву дулаврил управлениялул хъунама ТIагьир Мансуров ивунни 8-мур лицейравусса «Дусшиву» тIисса лагерьданийн, оьрчIру бигьалаглагисса классирттавух увккунни, ххал бунни пищеблок, столовая, медициналул кабинет. «Гьарцагу лагерьданул ду­ ссар оьрчIал кIулшивуртту ва цIуллушиву цIакь даву мурадрайсса программа. Лагерьданул агьаммур мурад оьрчIру так бигьалагаву бакъар, оьрчIавусса гьунарду ялун личин бувну, миннан цавувасса потенциал кка­ ккан буван кабакьавур, му мурадрай чIявусса мастер-классру хьуссар, личIи-личIисса касмурдал заллухъруннал цала бюхъу-гьунарду ккаккан був­ ссар, оьрчIавунгу гъира бутаншиврул», - увкунни ТI. Мансуровлул. Ми лагерьду цирдагу укра­ ссар, шагьрулул цумур кIанай яхъанай ухьурчагу, регистрация дуну-дакъа, гьарцагу дуклаки оьрчIахь ихтияр дуссар ччимур шагьрулул лагерьданийн занан­ сса. КIилчинмур смена къуртал шайхту, гьашинусса смена лакьлакьиссар шагьрулул школар­ ттайсса лагерьдай. Август зурул 7-нний Дагъусттаннал паччахIлугърал медициналул университетрал ректор Сулайман Маммаев хьунаавкьунни ЕГЭ-лул лахъсса баллу лавсъсса, цалчинмур курсирайн дуклан бувхминнащал. Ва хьунабакьаврий гьуртту хьунни ва университет­ рал проректор Руслан Шяъбанов, кьамул бай комиссиялул жаваб дулайсса секретарь Илияс АхIмадов, циняв факультетирттал декантал ва студентътурал нитти-буттахъул. Ректорнал барча бунни цIуну кьамул бувми П. Рамазанова - Вузрал хъуниминнал цIания­ тугу, хасну ттула цIа­ниятугу барчаллагь учин ччай ура, экзаменнал лахъсса баллу бухьувкун, би- лаятрал медициналул ччимур вузравун буххан хьунсса сантгу дуну- ра, жулвамур вуз язи бугьаврихлу. Итххявхсса, гьунар бусса оьрчIру жучIава дуклантIий бушиву жунгу пахрулунсса ишри, зул лагма лавгун Дурив, дакъарив дарурттал щаллушинна? Вай гьантрай хьунни ДР-лул Медициналул страхованиялул фондрал филиаллал ва идарарттал каялувчитуращалсса ба­ тIаву. Дагъусттаннайсса ФОМСрал отделениялул директор МахIаммад Сулаймановлул бувсунни цивппа хъуннасса къулагъас дуллай бушиву медициналул идарарттайсса хIакинтурал ва медперсоналданул харжру гьаз баврих. Ванал мукунма кIицI лавгунни харжру чIумуй булаврил ялувгу бацIан аьркиншиву. Му бакъассагу, МахIаммад Зула къюкIлин зува кумаг буллалияра Вай гьантрай МахIачкъалаллал 1-мур азарханалий дурунни гъинттул чIумал къюкIлил азардаща буруччаву мурадрайсса акция. Акциялул сакиншинначиталну хьунни ДГМУ ва цIуллусагъшиву дуруччаврил комитетрал члентал. Ва кьини чIава хIакинтал ххал дуллай бия инсантурал оьттул давление. БувчIин буллай бия инсантуран кIирисса кьинирдай давление лахъ къахьуншиврул цукун бурувччуну бикIан аьркинссарив. Мукунма бавчIунни халкьуннайх бурув­ ччуну бикIан аьркинсса куц бусласисса маслихIатирттащалсса буклетру. Акция нанисса кьини, азарханалул хIаятравун бувкIсса инсантурал давлениярттугу дурцуну, хIакинтурал маслихIатирттах вичIи дирхьуну махъ, бувсун- «Пишкаш бува ттун оьрму» Дагъусттан Республикалий август зурул 6-нния 11-нний дияннин най дуссар «Пишкаш бува ттун оьрму» тIисса акция. Ва акция дуллай бур Кулпатрал кьинилун хасну. Акциялул дайдихьу дунни МахIачкъалаллал 1-мур азарханалий. Нюжмардул мутталий респуб­ ликалул хъаннил консультациярттай ниттихъул хьун хIадур хъанахъисса душвавран акушертурал, гинекологтурал, психологтурал ва юристурал консультацияртту дуллантIиссар. Ни­ ттихъул хьун хIадур хъанахъиминнахь буккинтIиссар хасъсса махъмистудентъталгухьхьичIунмай кIункIу-хъит тIунтIиссар. Вузраву касму ххуйну лахьхьинсса, элмулухун машхул хьунсса циняр шартIру дузал дурну дуссар, жучIа цIанихсса профессортал, преподавательтал зий буссар. Сентябрьданий цIусса столовая зунтIиссар, цIусса кафедра зунтIиссар, мукунма медициналул технологиярттал курс бикIантIиссар. Гьаннайсса, студентътуранкъулайссакIулшивуртту цIакьгу, куртIгу дуллан ччиминнан кумагрансса шартIругу дузал дурну дуссар, - увкунни ректорнал. Биологиялул ва химиялул 95-98 баллу лавсъсса 16 первокурсникнахьхьун буллунни студентътурал билетру. Вай дарсирдал экзаменнал 100 балл лавсъсса Расул Зайнулаьбидов стоматологиялул факультетрайн кьамул унни. Педиатриялул факультет къуртал бувсса Севил Бабахановал, цIуну дуклан бувхми барча буллай, кIицI лавгунни вузрал яла ххуйми выпускниктал цIанихсса хIакинтал бушиву ва дуккавриву хIарачат буллалиминнан мудангу ххуллу тIивтIуну бушиву. Студентка Надира ЛатIиповал ниттилгу барчаллагь увкунни медуниверситетрал администрациялухь, студентътураха дагьайкунсса аякьа душиврухлу. Цинявннал цачIусса суратругу рирщунни хъамакъабитулун, ДГМУ-лул хъунмур корпусрал хьхьичI. Сулаймановлул тIалав бунни фондрайн багьайсса идарар­ттал агьалинан медициналул лавай­ сса кумаг баврил, дарурттал ва дукиялул ялув бацIаву. Ва батIаврий МахIаммад Сулаймановлул страховой медициналул идарарттал каялувчитуран баян бунни, цаппара медициналул идарартту ххал бивгьуну, диспансеризация даврин кьимат бищунтIишиву ва къашайшалт­ рахь дарурттал ва медициналул кумаграл хIакъиравусса цIуххубусурду бантIишиву. ни цIуллу-сагъшиврул ялув ба­ цIансса куц. Азарханалул хъунама хIакин ХIажимурад Малаевлул балжину бувсунни оьрмулул бугьара­ сса инсантал кIиришиврия цукун мурахасну бикIан аьркин­ ссарив. ЦIуллу-сагъшиву дуруччаврил акциялул программа дия хъинну авадансса. Къашайшалт­ ран жагьилтурал ккаккан дунни тяхъасса концерт. Циняв­ ппа хIайран бунни дунияллул халкьуннал ва аьрасатнал конкурсирттай ххув хьусса, «Голос. Дети» шоулий гьуртту хьусса, ляличIисса чIунил заллу Алина Барановал балайрдал. лекцияртту. Мукунма душвавран бувчIин бантIиссар оьрчIру баннин цукун хIадур хьун аьркинссарив ва оьрчIру бувну махъ миннаха дансса аякьалия. Акциялул даврил ахир-хIа­ силлу дантIиссар Сулайман Стальскийл цIанийсса бульварданий. Мукунма акция нанисса гьантрай бикIантIиссар уква вилттили оьрчIал цIуллусагъшиву ххал дуллалисса хIа­ кинтуращалсса машинарттугу. ХIадур бувссар Имара Саидовал

[close]

p. 4

4 №32 (1938) ilchi@rambler.ru ilchi.info 10 август 2018 ш. Форум Оьргърал аьрщарайсса дусшиврул мажлис Дахадаевуллал райондалий вай гьантрай къуртал хьунни 3-4 кьини най бивкIсса Регионнал дянивсса жагьилтурал экологиялул ва туризмалул «Кубачи – 2018» тIисса форум. Шамилчин хъанахъисса форумравух гьуртту хьунни жулла республикалул ларайсса дуккаврил идарарттаясса ва Ухссавнил Ккавкказуллал ца­ ппарасса регионнаясса жагьилтал. бивунни школалул музейравун, цIа дурксса чичу АхIмад-Хан Абубакардул музейравун, гъирарай ххал бунни шяраваллил хьхьичIавамур махIла, тамаша бунни «Кьяцри» ва цаймигу персонажру гьуртту­ сса оьргърал хъатIай ва гьаз хьунни лагмава бургайсса майданнив. Гьарца кIюрххил жагьилтурал цалла кьини дайдишайва зарядкалийну, форумрал кIилчинмур кьини жагьилтуращалсса зарядка дунни грепплинграл дунияллул чемпион Шамил ХIасановлулгу. Гьарцагу кьини дайлитIайва дискотекалий- Бадрижамал Аьлиева Форум тIитIлатIисса шадлугърай гьуртту хьунни Дахадаевуллал райондалул бакI дургьуми, ДГУлул профкомрал председатель НухIкьади Рамазанов, Коррупциялийн ва терроризмалийн къарши бацIаврил АьФ-лул СКФО-райсса хъунмур управлениялул начальник Луиза Сулайманова, Аьрасатнал «Ххувшаврил волонтертал» тIисса цIанилусса хъунмур штаб­ рал директор, ДР-лул Жагьилтурал иширттал министерствалул зузала МахIаммад ХIусайханов. Цала аьрщарай бавтIминнахь ча бувкру тIисса ихтилат бунни Дахадаевуллал райондалул бакIчи Жаруллагь Оьмаровлул. Форум тIитIлатIисса официал бутIа къуртал хьуну махъ цинявнналагу гъирарай ххал дунни концерт. Форумрал дия хъинну авадансса программа. Оьргърал ва УрчIарахъиял шяраваллал чIаравсса, ябацIансса тIабиаьтрал вив лавсъсса кIанттай, зунттал лахъний, марцIсса гьавалий хьу­ Даргиял чутту баврил мастер-классрай сса форумрай жагьилтурал хъинну мюнпатну гьан бунни вай гьант­ ри. Му даврил лагрулий хьунни личIи-личIисса мастер-классру, интерактив-ссятру, республикалий ва мунил кьатIув цIа ларгсса инсантуращалсса хьунабакьавуртту, Къара-Къурайшрайнсса ва Оьргърал шяравунсса экскурсияртту. Оьргърал шяраву жагьилтал ну ва дусшиврул къавтIилул лагма батIаврийну. Жагьилтурал гъирарай ххал дунни Кищиял, Оьргърал ва Хъярбащиял шяраваллал усттартурал карунних дурсса эмаратру. «Кубачи – 2018» форумрая жагьилтал зана хьунни цIу-цIусса дус­ талгу бувну, ялуннингу шиккува хьунабакьинсса ниятрай. Лакрал райондалия «Культура» каналданул журналистал – Лаккуй Вай гьантрай Ккуллал ва Лакрал районнай зий бур Аьрасатнал «Культура» телеканалданул журналистал, «Земля людей» тIисса проектрал лагрулийсса киносурат ласлай. Продюсер Анна Коряковцевал бусласимунийн бувну, проект Дагъусттаннай зий хьуну дур ххюра шин. Зулайхат Тахакьаева Лаккуйнсса вайннал аьрххи- лул мурад бур лакрал миллатрал аслийсса магьирлугъ хIакьинусса кьининийн ци даражалийн дирну дуссарив ккаккан бан. Цалчинсса кьини съемкарду дуллалисса бригада бувкIун бия Хъусрахьхьун – Ккуллал райондалий балайчитурал кулпатшиврий цIа ларгсса журналист, шаэр, музыкант Чанкура КьурбанмахIаммадовлул ужагърайн. Ванал кулпат Шагьсалан чIярусса шиннардий зий бу­ ссия шяраваллил магьирлугърал къатлуву. Душру Зарият, Зарипат ва Зулфият хьхьичIунсса гьур­ ттучиталъя школалул ва шяраваллил художествалул самодеятельностьрал. Зарият хIакьину зий бур Дагъусттаннал паччахIлугърал опералул театрдануву, Зулфият зий бур шяраваллил магьирлугърал къатлуву. Чанкурал музыкалул инструмент канил къабувгьуну хьуссия 12 шин, ца акъа акъасса арс Шамил 39 шинаву оьрмулуцIа хьуния шинай. - Коллега хIисаврай, жул хIурматран цIунилгу музыкалул инструментгу канил бувгьуну, балай увкунни Чанкура Рамазановичлул. Жу мунайн хъунмасса барчаллагьрай буру. Му тIурча, жуйн барчаллагьрай ур, зу сававну ттул ужагърайн балай зана бивкIссар тIий. Вай мукъурттил жул чурххавун зурзу бувтунни, тIий бур Анна Коряковцева. Хъиривмур кьини журналистал бувкIуна Гъумукун. Бивуна Гъумучиял Хъун мизитравун, хьунабавкьунни мизитрал имамнащал. Лавсунни нюжмаркьини­ сса Рузман чак бавриясса сюжетгу. Муния махъ хьунабавкьунни Лакрал райондалул магьирлугърал зузалтращал, халкьуннал балайрду чичин. Ялагу вайннал пик­ ри бия лакрал аслийсса сянатну хьусса заргалшиврия кIул бан, хIакьину Гъумук ливчIсса арцумусил усттартуращал хьунабавкьуну, миннаягу сюжет ласунс­ са. Журналистуран бавну, кIулну бия ЦIувкIуллал цIанихсса пагьламантураягу. КIиккунгу биян кьасттирай бия. Гихунмайгу, жула коллега­хъал даву ссайн дирну дурив хъирив бивзун, жу ялунмайгу бусанну буккултрахь. Лакрал театр занайнма бур щархъайх Апанни Къапиевлул цIанийсса Лакрал музыкалул ва драмалул театрданул артистал июнь зуруя шинмай занай бур Лак­ рал щархъайх гастроллай. Байкал бярнил зуманив бигьагулавгун Имара Саидова Къуллугърал бурж биттур буллай жанну дуллусса полиция- лул зузалтрал оьрчIру зана хьунни Бурятиянава. ДР-лул МВДлул гьашину шамилчинс­ са шинни оьрчIру гъинтнил каникуллай «Байкалданул щатIив» тIисса цIуллу-сагъшиву дуру­ччаврил лагерьданийн тIайла бук­лай. Гьашину ва лагерьданий бигьалавгун бувкIунни полициялул зузалтрал 20 оьрчI. Бигьалаглагиссаксса хIаллай оьрчIал экскурсияртту бунни региондалийсса тарихрал гьайкаллу дусса кIанттурдайн, кIул хьунни Бурятнал халкьуннал культуралущал ва аьдатирттащал. Бурятнал оьрчIащал рирщуну дия дакIний личIансса сурат­ ру, гихуннайсса дусшиву цIакь даву мурадрай, кувннал кувннаща лавсун бия телефоннал номерду. МахIачкъалаллал аэропорт­ райн оьрчIру хьунабакьин був­ кIун бия гъан-маччами. ОьрчIру лагердай буссаксса хIаллай миннал чIарав бивкIун бия МВД-лул полициялул зузалтгу. Зулайхат Тахакьаева Цалчинсса гастроллай Ккуллал райондалул щархъай ккаккан був­ ссар музыкалул къямадия «ГъазиГъумучиял серенада» (Казбек Мазаев). Лакрал райондалий – концертрал программа «Чагъанттул чIурду». КIилчинсса гастроллай Ккуллал райондалий ккаккан дурунни концертрал программа. Лакрал райондалий – Ж. Мольердул «Кьякьлухун ивхьусса лас». Ва нюжмардий Лакрал театрданул артистал лавгунни Буйнакскаллал райондалийсса «Орленок» лагерьданий бигьалаглагисса оьрчIан мастер-класс ккаккан бан. Театрданул хъунама режиссер Аслан МахIаммадовлул оьрчIахь бувсунни актернал пишалия, жула республикалий зузисса театрдая ва Дагъусттаннал цIанихсса актертурая. ОьрчIащал дурунни личI­ лулшиву ххишала хьун дансса тренингру, тIуркIулийнусса упражненияртту. Актертуращал оьрчIру вардиш хъанай бия жанавартрал чIурду хIасул бан, такьва даххана дурну, шеърирду буккин. Лагерьданул директор Заур Шабановлул кIицI лавгунни укунсса мастер-класс баврийну оьрчIаву ххи хьушиву театрал магьирлугърахсса ва актернал пишалухсса гъира. Мероприятие хьуссар ДРлул ХIукуматрал хъунама Артем Здуновлул ва Культуралул министерствалул ОьрчIал лагерьдай магьирлугърал ишккаккултрал мастер-классру сакин буллансса тIалавшиндарайн бувну.

[close]

p. 5

10 август 2018 ш. ilchi@rambler.ru ilchi.info №31 (1938) 5 Лакрал райондалул школартту цIусса дуккаврил шинайннин хIадурну бурив ххал буллай занай бур райондалул администрациялул комиссия. Цивунгу бухлай бур райондалул бакIчинал кумагчитал, кIулшиву дулаврил управлениялул хъунама Явсупи ХIамзаев ва пишакартал. Ккуллал райондалия Ирглийсса хьунабакьавуртту Лакрал райондалия Дуккаврил шинайн хIадур хъанай Му иширацIун кабакьлакьиссагу чансса бакъар Шамил Рамазанов ЦIуйшиял шяраву ХIажимурад ХIусайнов Июль зурул ахирданий Ккуллал райондалул бакIчи Рамазанов Шамил хьунаавкьунни ЦIуйшиял ва СумбатIуллал шяраваллал жяматирттащал. Вай хьунабакьавурттай гьур­ тту хъанай бия мукунма райондалул бакIчинал хъиривми, экономикалул, финансирттал, райондалул вивсса политикалул отделлал каялувчиталгу. Хьунабакьавурттай шяраваллал жяматирттал чIявуми мурадру бия цала шяраваллал бакIчитурайн багьайсса. Бия шяраваллаву, ттукIрал ххаллу дух хьусса душаврийн бувну, ччя-ччяни чани лешлан бикIайшивриясса ихтилатру. Гьаз буллай бия шяраваллавусса инсантурал дянив ятту-гъаттара ябаврил низам дакъашиврул ва цаймигу масъалартту. Райондалул кIулшиву дулаврил управлениялул каялувчи Явсупи ХIамзаев Кьубиял школалул директор Муса Братиловлущал. Аьрасатнал Виричу Гапал ХIажиевлул цIанийсса ва школалул сий мудангу ххуйсса ххуттай диркIссар. Директорнал бусласимунийн бувну, ЕГЭ-рдал хIасиллу гьашинугу ххуйсса хьуну дур. Школа къуртал бувсса ххюя оьрчIая мукьа дуклан увххун ур лавайсса дуккаврил идарарттайн. Ххуйсса ккаккияртту хьуну дур ОГЭ-рдалгу. ЦIусса дуккаврил шинал цалчинмур классравун учIантIий усса ур мукьа оьрчI. Дяркъусса щинал ххув ХIажимурад ХIусайнов Уттигъанну, ахттая махъ, хьунив ххуллийх хьуну, Ваччату Вихьлив най уссияв. Ва ххуллу, Хъуннех чIалачIисса ЧIяйннал арнил лултту най, Хъюйннал шяравунсса аьра ххуллийн буклай буссар. Га цурдагу хъинну баргъ кIири бувсса кьини дия. Хъюйннал шяравун бухлахисса кIанттай, цалчинми къатрава бувккун, урчIра-ацIра шинава ливчусса кIия оьрчIал ттул хьхьичIун дяркъусса щи- нал куружка дургьуна. На гайннан цала къатрайн къаршисса бакIъялавай ххуллийх най ххал хьуну ияв. Дяркъусса щинал нахIала байхту, гьай-гьай, ххан­ хха бигьалавгуна. Гайннахь барчаллагь куну, оьрму лахъи баннав куссия. Бунияла, жува ца-ца чIумал, ялун нанисса никирай рязий бакъа, гайннай аьйрду дуллан бикIару, гайннан тарбия дулавугу жуйнма хъарсса иш бунува. Школалийсса учительтурал дуллалисса тарбиялуцIун, хъунмасса кIану бугьлай бур оьрчIал нитти-буттал дуллалимур тарбиялулгу. Тарихрал луттирдаву, миллатирттал аьдатирттаву, диндалул тIутIимуниву хьуннав, мякьсса инсаннан щинал ххув булаврияр хъунмасса чири ба­ къашиву кIицI буллай бур. Ши­ ккува кIицI буван ччива, лажинка шюшлашисса инсаннал каруннайн щин рутIавугу хъунма­ сса чирилун ккаллину бушиву. Ттун хъунмасса барчаллагь учин ччай бур вай оьрчIал ниттибуттахь, вай дуклакисса Ваччиял школалул учительтурахь. Зу укунсса тарбия дуллалисса оьрчIалли буруччинтIисса Лакку билаятгу, ялун бучIантIимургу. ЦIунилгу Ххяллухиял шяраваллия Райондалул кIулшиву дулаврил управлениялул пишакар Сабир Ибрагьимов хьунаавкьунни ХIадис ХIажиевлул цIанийсса ШавкIуллал школалул директор Асли Какваеващал. ШавкIуллал школалий хIакьинусса кьини дуклай усса ур мукьцIала оьрчI. Цалчинмур классравун учIан тIий усса ур мукьа оьрчI. Зулайхат Тахакьаева Явсупи ХIамзаевлул бувсун- ни гьашину школарттал ремонт дан ва цIарая мюхчаншиврунсса шартIру дузал дан райондалул бюджетрая итадаркьуну душиву сайки кIива миллиондалийн дирсса къуруш арцул. Му бакъасса, райондалул бакI­чи Юсуп МахIаммадовлул шяраваллал администрациялул бакIчитурай ва СПК-рдал хъуниминнай буржну бивхьуну бур школарттал ремонтр­ у дан кумаг бан. МуницIунма Лакр­ ал райондалиясса ишбажаранчитурахьгу тавакъю бувну бур ми давурттал чIарав бацIан. «100 школа» тIисса республикалул программалувун багьну бур Щардал ва Хьурттал школар­тту. Щардал школалун райондалул администрациялул итадаркьуну дур 550 азарда къуруш, жяматралгу дартIун дур 450 азарда къуруш. Хьурттал школалун райондалул администрациялул дуллуну дур 180 азарда къуруш, жяматрал дартIун дур 375 азарда къуруш. Вай школарттан республикалул бюджетрава буллуссар кIи-кIива миллион ва байбивхьуну бур капитал ремонт­ру дуллай. Магъигу даххана дурну, капитал ремонт дуллай бур Карашрал школалул. Хъурхърал школалул ремонт дан 150 азарда къурушрансса кумаг бувну бур шяраваллил жагьилтурал, 10 азарда къуруш дуллуну дур СПК-лул хъунама Закир Аьлиш­ аевлул. Мукунма цала школалун кумаг буллай бусса бур КIундиннал жагьилталгу, вайннал СПК-лул хъунаманалгу дуллуну дур 25 азарда къуруш. Шяраваллил жагьилтурал ку­ маграцIух ремонт дуллай бур Ххюлуссуннал школалийгу. ЧIурттащиял школалул магъи ва чIавахьултту баххана бувну бур ишбажаранчитал Шамил ЖахI­ паровлул ва Камил Мусаевлул. Райондалул кIулшиву дулаврил управлениегу, школарттал директорталгу, дуклаки оьрчIал нинуппугу барчаллагьрай бур ремонтру дан чIарав бавцIуцириннайн. Вай гьантрай Явсупи ХIамзаев ивунни Кьубиял ва ШавкIуллал школарттайн. Шиккугу ремонтру дурну къуртал хьуну дур. ХIажимурад ХIусайнов Ттул умуд бур нава «Илчи» кказитрал буккултрал ба­ гъишла итанссара цIунилгу Ххяллухиял шяраваллил чулин­ майс­ са ттула пикрирду ххи буллай ушаврихлу тIисса. Ва шяравалу диркIсса кIану ттунма ххал шайхту, гикку чарий чару къабивтун инсантурал бувхху­ сса сурат ххал шайхту, ттул чур­ ххал макьу хъинну зия хьуна. Дурагу ца лиссу чарттал дия нех­ хал ялув­сса бакIуй лирчIун, шяраваллил лишанну. Шяравалу диркIсса бакIурдал дянийх нанисса щинал нахIушиврулгу ахир-зума дакъая. Лагмасса лахъсса ххяллал, кIайннул ли­ ссурдал буслай бия циван дирзссарив ва шяраваллин Ххяллухи тIисса цIагу. Уттигъанну на ккалай уссияв жула лакрал шаэр Миясат Муслимовал шеърирду. Вай бия хас бувну вана укунсса, жура «къирмишан» дурсса, шяраваллан. Гьай-гьай, гьакссагу зулму бувну бизан бувну бивкIун бур жула инсантал араннавун. Ва цава. Амма, гай бизан буллалийни жунма кIуллихха ца чIирисса аьрава кIива кулпат­ ран хIисавну дуланмагъ дишин дуллуну диркIшиву. Къатриния кIиккура лирчIун диркIссар. Ци дурссар кIайннул аьш-бакI? Ахиратравун лавгсса инсантал кIайннал чув буччайнавав? Хъун ЦIувкIуллал хIатталлив буччайнавав? КIикку цавагу кIалабарз бакъая. Юхссагу къат­ рал чарттащал хIатталливсса кIалабарзругу лавсун лавгссарив инсантурал? Гьай-аман, ванахха жуйхра Аллагьнал ришлай. Гьич къабучIиссар инсаннал рухIирал «къатлуйн» ка щилан. Египетнаву тарихрал тIитIалартту дуллалисса чIявусса аьлимтал, ти­чча зана шайхту, къашавай хьуну ливтIуну бур. Ялагу, Ххяллухиял шяравалу диркIсса бакIайх заназийни, ттун хIисав хьуна, кIиккун цимигу шинай, рухI дусса инсан ча учIави, ризкьивагу бувкIун бакъая. Ялагу, бюхълай бухьурча, на тавакъю бавияв Миясат Муслимовахь, Ххяллухиял шяравун насу куну. Гьай-гьай, ттун ялагу ччан бивкIунни дунияллий ухьурча кIа шяраваллицIун мархри бавхIусса инсан, бучIия шяравалу диркIсса бакIурдива цанний аьпалул ула дацIан дуван. Шиккува кIицI буван ччива ялагу ца укунсса зат. Ва кIану ттун чIалан бивкIунни инсаннал аьрщарахсса ччаврил гьайкалну. Циван учирча, кIукун ххяллаву къатригу дурну яхъанан щища-бунугу къашайссар. Думур ядувара, дакъамунил хъирив бизияра!

[close]

p. 6

6 №32 (1938) Буттахъал дукрарду ilchi@rambler.ru ilchi.info Чурххангу бузсса, нагу-нахIусса МахIачкъалалив сийлийн дагьну дур «Грильетта» кафелуву дуллалисса дагъусттан дукрарду: лакку зумунусса къячIив, даргиял чуттурду, буркив, аьрайн-гьавккуртту, жура-журасса бувцIу ххункIру, пачливу дагъ бувсса аьнакIи, дукьрахIан. Махъсса ппурттуву хъинну чIяву хьунни шагьрулуву ххуйсса, нахIусса дукрарду дайсса каферду. Минниягу хъуннасса рахIатшиву дур давур­ ттайхсса инсантуран, дукра дан мажал бакъасса чIумал, ччарча шардайн дучIан дан, ччарча, бувкIун, гиккура дукан. НахIуну дукрарду дайми кIанттурдаягу инсантуран, кувнная кувннан баллай, ччяни кIул хъанай бур. Мукун, МахIачкъалалив сийлийн дагьну дур «Грильетта» кафелуву дуллалисса дагъус­ ттан дукрарду: лакку зумуну­ сса къячIив, даргиял чуттурду, буркив, аьрайн-гьавккуртту, жура-журасса бувцIу ххункIру, пачливу дагъ бувсса аьнакIи, дукьрахIан. Дукра нахIуну даву бакъа­ Гулхалум цачIу зузисса лакку душваращал вар буми, ца зумату кунма, буслан бикIай шиккусса дукралул нахIушиврия, кафелул залуннал аьчухшиврия. Гулхалумлул кафелуву тачIавгу къадикIайссар дурну тиннай дирхьусса, гьантта лавгсса дукра. Дукра данмургу ванил, цуппа лавгун, ялув бавцIуну, яла язимур ласай. КIицI къалавгун къабучIир шиккусса дукьрахIанттил нахIу­ шивугу. ДукьрахIан дансса зинигу Гулхалумлул шиккува хIадур бай. ГулхалумлучIа дукрарду дан кумаг буллалисса душру буслай бур, «къалай дуккияра, къалай дуккияра тIий», цал ялув бавцIуну бикIайссар тIий. Мяйжаннугу, къалай дурксса кунна дурсса, ишттахI багьансса дур Аьрайн-гьавккурттал нахIушиву кьюлтI­ш­ ивуртту кIулсса Гулхалум Москавлий бивзун махъгу, ттучангу тIивтIуну, даххуласулухун багьну бур. Москавлив ванил дурну дур 20-хъул шинну. Дагъусттаннайн бивзун махъгу цIунилгу цинна ххира хьу­ сса даврихун багьну бур. Тихва бунува, хIадур бувну бур цила дукр­ арду дуллансса кIанугу. Шанна шин шавай дур Гулхалумлул кафе тIивтIуну, амма ваничIа чIярусса шиннардий зузисса кафердавунияр гьарзас­ са инсантал бур. Ва кафелия ха- ванил дукрарду. Шиккува бусан, Гулхалумлул кафелуву бахлай бур нахIуванахIусса щивщулул, инил кьанкьгу дусса, бангу бигьасса «Самарский здоровяк» тIисса хъувхъугу. Шардайн дукра ласун ччиминнаща оьвчин бюхъайссар: 8-938-802-50-50; 8-929-867-2828. Кафелул адрес: ХIамидова, №59. Андриана Аьбдуллаева, Имара Саидова Кафелуву тачIавгу къадикIайссар дурну тиннай дирхьусса, гьантта лавгсса дукра. ссагу, кафелуву дур ляличIисса марцIшиву, ичIура куннасса чIюлушиву. Цал шиччаллил дукра ххал дурсса инсан, хаин къавхьуну, ва кафелул мудана­ сса клиент шай. Кафелул хъунмамурну бур бусса оьрмулий дукрардаха зий бивкIсса лакку душ, Хъювхъиял шяравасса Гулхалум Гъазиева (Къаллаева). Машлул ва кулинариялул училище къуртал був- ну махъ шанна шинай Гулхалум зий бивкIун бур МахIачкъалалив личIи-личIисса рестораннай. Дукрарду даву ванил оьрмулухуннасса заву дур. Гулхалумлул цилалу дайсса диркIун дур хъатIайн-хъиншивурттайнсса, бивкIу-буккурдайнсса дукрарду. Укун бувсса кумаг хъинну бусрав шайсса бивкIун бур жяматрангу. Маша-хашалул даврил Гулхалумлул кафелуву бахлай бур нахIува-нахIусса щивщулул, инил кьанкьгу дусса, бангу бигьасса «Самарский здоровяк» тIисса хъувхъугу. 10 август 2018 ш. Инсантал балаллуща ххассал бунни вайннал Полициялул зузалал пи­ ша – му так тахсиркар­ тал бугьаву, силистталул экспериментру баву, бардултрахь цIухху-бусу баву бакъар. Хьхьу-кьини къаувкуну, законну дуруччаврил ялув ацIаву полициялул зузалал оьрмулул кьяйда дур. Андриана Аьбдуллаева Цикссагу иширттаву полициялул зузалтрал цала хIал ккаккан буллан багьай. Мукунсса иш хьунни вай гьантрай Избербаш шагьрулий. ЧIявусса халкь бусса кIанттурдай ДТП хьуну, инсантурал оьрмурдан хъуннасса нигьачIаву дусса тагьар хIасул хьуну дур. Бардултрал бусласимунийн бувну, Р. Зоргел цIанийсса кIичIираву «Газель» щуну бур газ нани­сса бургъулийн. Бургъулун зарал хьуну, дарчуну дур газрал жарт. Инсантуравун ццахханну дагьну дур. Ва иш хьу­ сса кIанттурдайн хьхьичIвахьхьичI бивну бур шагьрулул кучардайх бахьтта заназис­ са патрульданул къуллугърал зузалт. Хьумур бувчIайхту, ППС-рал роталул зузала, полициялул хъунама сержант Рамазан МахIаммадов луглан ивкIун ур газ экьинанис­ са кIанттурдах. Оьрмулун хъуннасса нигьачIавугу дунура, ванал тIиртIуну дур газрал щит. Гужну нанисса газрал жартлиха цичIар чIалай къадиркIун дур. СсихI бяличIлай буна, аьркинсса ссатил ляркъуну, ванал бацIан бувну бур экьинанис­ са газ, яла оьвкуну бур аварий къуллугърайн. ХIасил, мугьлат бакъа чаран лявкъуну, полициялул зузалал гужсса пIякь учаву хьун къадиртун дур. Ца къахьунмур хьуссания, хъинну чIявусса инсантуран апатIру хьун­ссия. Ва диркIун дур шагьрулул яла халкь чIявумур район. Му бакъассагу, шикку бивкIун бур шагьрулул пляж. Миккугу ва ппурттуву ттуршахъул инсантал бигьалаглай бивкIун бур. Рамазан МахIаммадовлущал архIал ивкIсса полициялул чIивима сержант Аьзизбаг Агамов ццахханну дагьсса инсантал паракьат буллай ивкIун ур. Полициялул зузалтрал хIарачатрайну цивппа цуксса хъунмасса балаллуща бурув­ ччуссарив бувчIусса инсантурал чивчуну бур Избербашуллал ОМВД-лул каялувчитурайн ППС-рал зузалтран барчаллагь баян бара тIисса чагъар.

[close]

p. 7

10 август 2018 ш. ilchi@rambler.ru ilchi.info Маданият Гьарцагу миллатрал литература дунияллул культуралул хъусри Вай гьантрай Дагъусттаннайн бувкIунни Нижневартовскалиясса хъамал: «Югра многоликая» тIисса антологиялул автор, поэтесса Любовь Миняева, поэтесса ва журналист Мария Волдина-Вагатова ва Югралийсса Дагъусттаннал диаспоралул вакил ХIабибуллагь Мирзаев. Ми хьунабавкьунни ДР-лул культуралул министр Зарема Буттаеващал. Ханты-Мансийскаллал автоном округрал – Югралул ва Дагъусттаннал агьалинал халкьуннал дянивсса дусшиврийсса арарду цIакь дуллалаврихлу «Югра многоликая» тIисса медаллу дуллунни Мария Волдинан-Вагатован ва ХIабибуллагь Мирзаевлун. Медаллугу дулун тапшур бунни Зарема Буттаевайн. №31 (1938) 7 Дуснакьирттал хIасиллу Дагъусттаннал республикалийсса УФСИН-далий хьунни оператив къуллугърал, дуснакьирттал производствалул ва хозяйствалул, финансирттал ва экономикалул ларгсса дачIи шинал дурсса даврил хIасиллу дуллалисса батIаву. гьан буллай, МахIаммад Оьмаров кунмасса чичултрал кьимат лавай буллалияра тIий бура», - увкунни Любовь Геннадьевнал. Вайнна МахIаммад Оьмаровлул таржума бувсса шеърирдавасса цакIива асар. Владимир Фомичёв Куяха урчIайнмай МахIаммад Оьмаровлул душ Дилара, мунил душ Амбия, Любовь Миляева, ХIабибуллагь Мирзаев ва Мария Волдина-Вагатова П. Рамазанова Бивунни хъамал лакрал маш- гьурсса чичу МахIаммад Оьмаровлул душнил Диларал ужагърайнгу – дунияллия лавгун махъ МахIаммад Оьмаров «Югра многоликая» медаль дулун ккаккан увну ухьувкун, му медаль наслулухьхьун тапшур дуван. Ва Аьрасатнал халкьуннал культура, литература гьаз дуван ва халкьуннал дянивсса дусшиврий­сса арарду цIакь дуван хIарачат буллалиминнан дулайсса медаль дур, цурдагу региондалул губернаторнал цIакь дурсса. МахIаммад Оьмаровлул дяъвилул тема аьч дуллалисса, бюххансса шеърирдан ва таржума бувсса шеърирдан лавайсса кьимат бивщуну бур антологиялуха зузиминнал. Любовь Миляевал бувсунни «Югра многоликая» тIисса антология 14 шинал лажиндарай итабакьлай бушиву, 2011 шиная шинмай Дагъусттаннал чичултгу му давривух гьуртту хъанай бушиву. Бувсунни антологиялуву 86 мазрайсса произведенияртту бушиву, гьарцагу миллатрал литература щалвагу Аьрасатнал ва дунияллул литературалул хъус хъанахъишиву. Антологиялий кIивагу мазрай бищайсса бур произведенияртту: оьрус маз- рай ва чичул ниттил мазрай. Любовь Геннадьевнал бувсун- ни кIицI лавгсса антология Москавуллал паччахIлугърал университетрал элмийсса библиотекалул фондравун багьлагьишиву, Франциянаву Сорбонналул университетрал студентътуралгу лахьхьай- Ншиву му антология. а цичIанма оьвчайхту, Любовь Миляевал бувсунни МахIаммад Оьмаровлул таржума бувшиву машгьурсса шаэр, пуб­ лицист ва литературалул критик Владимир Фомичёвлул ва цилва шеърирду. Ми шеърирду бакъа­ ссагу, антологиялуву лакраясса ва лакку мазраясса макьалагу душиву ва МГУ-лул, Франциянал Сорбонналул университетрал ва Ереваннал университетрал студентъталгу лакрал багьу-бизу ва лакку маз гьаманки му антологиялия лахьлай бушиву. «Цуксса кьурчIинугу, МахIаммад ХIажимусаевич дунияллия лавгунни антология дунияллийн букканнин, ва антологиялул оьрмурив лахъисса хьуншиврий дакI дарцIуну бура, лак­ рал бусравсса чичу, шаэр, пуб­ лицист МахIаммад Оьмаровлул биография ва мунал таржумар­ тту лахьлантIиссар антологиялий. Нагу, лакрал миллатрайн ссалам *** Шиннардивух ша ласлай, Лявхъу къаттагу ина. Пахъдагьру чанна лахълай, Дунъяллун нургу ина. Гъарал ва занч ца хьунни, Ца хьунни аьрщи ва ссав. Нагу навалу цуяв? Инсанна вищал хьуни! Дус хьунни, тяхъа бувккун, Душманну бивкlми хlатта. Аьрщигу хьунни къатта Ччаву талихlрайн дурккун. Любовь Миляева *** Ча-чун бярдал дарарду, Ссурула – къузурдил Чlукlа. Чlунивугу – цачlу Зухсса ччаврил асарду. Лехлай бур, лахlза кунма, Аьрасат улча кунма, Къузурдил чlуний балай, Дакl цlуницlа цlу дуллай. Мажлис бачин бувну ия ДРлийсса УФСИН-далул хъунама, виваллил къуллугърал полковник Аьликьади МахIаммадов. - Дагъусттаннал республикалийсса Аьрасатнал УФСИНдалул дачIи шинал мутталий дачин дурну дуссия дуснакь бувминнал оьрмулун аьркинсса шартIру дузал даву, закондалийн бувну миннал ихтиярду дуруччаву ва ми тарбия баврил низам къулай даву мурадрай­сса давуртту, - увкунни Аьликьади МахIаммадовлул. Республикалул УИС-рал дачIи шинал мутталий дур­сса даврил хIасиллая ва гихуннай дулланму- ния бувсунни УФСИН-далул сакиншиндарал ва аналитикалул отделданул хъунмур, виваллил къуллугърал полковник ПатIимат НурмахIаммадовал. Уттинин дурсса даврил хIа­ силлая мукунма бувсунни мюхчаншиву дуруччаврил, оператив кадрардал ва тарбиялул даврил управлениярттал зузалтрал. Аьлтту хьусса масъаларттал ва диялдакъашивурттал хIакъираву кьамул бунни хIукмурду ва ккав­ ккунни хасъсса маслихIатру. Ахирданий хьунни ведомствалул зузалтран наградартту ва чинну дуллалисса шадлугърал мажлис. Балугъравун къабивминнал ялувсса къайгъурду МахIачкъалалив УФСИН ФКУ УИИ-лул вакилтурал Да­ гъусттаннал Жагьилтурал иширттал министерствалущал цачIуну дунни балугъравун къабивсса оьрчIал тахсиркаршивур­ тту дан къабитаву мурадрайсса мероприятияртту. Уголов инспекциялул зузалт мудан бавцIуну буссар балугъравун къабивсса оьрчIру тIулдакъашивурттаща мурахасну битаврил ялув. Хьунабакьаврий УИИ-лул зузалтрал сукку бунни жагьилтал тарбия баву, даврихух лаган баву, оьмуния байщун баву мурадрайсса масъалартту. ДР-лул Жагьилтурал министерствалул профилактикалул ва проектирдал отделданул хъунама Юсуп ХIусайновлул бунни балугъравун къабивсса оьрчIайн лаизлазисса дакI цIуцIисса ихтилат. Мукунма ванал балугъравун къабивсса жагьилтал кIул бунни оьрмулул захIматсса тагьардану- вун багьсса оьрчIан хас дурсса цIусса проектирдащал ва мероприятиярттащал. Психолог, виваллил службалул хъунмур лейтенант Саният Мусиевал кIицI лавгунни мюрщи жагьилтурал тахсиркаршивурттал масъала республикалий ца яла цIурувкьюмур хъанай бушиву. Хьунабакьаврий Мусиевал чIурчIав дурунни оьрчIал тарбиялул ялув ми мюрщину бунава бацIан аьркиншиврий. Юсуп ХIусайновлул яла оьр­ чIайх дарчIунни мюрщи жагьилтал тIулдакъашивурттая буруччаву мурадрайсса материаллу дусса дискру. ХIадур бувссар И.Саидовал З. АьбдурахIманова Проектрал мурадирттая ва хьхьичIсса шанна шинал дянив цащара дан бювхъусса давурттая бувсунни «Зунттал халкь» тIисса волонтертурал кьюкьлул хъунмур Загьидат Садикьовал, ДРлул миллатирттал иширттал политикалул министрнал хъиривчу Арсен МахIмудовлул ва Рес­ публикалул культуралул ирс буруччавриха зузисса агентствалул хъунаманал хъиривчу Руслан ШагьмахIаммадовлул. Загьидат Садикьовал кIицI лав- Дусшиврул ламурду Ларгмур нюжмардий «Дагестан» РИА-лий хьунни «Маяки дружбы. Россия сближает-2018» тIисса волонтертурал проектрал сакиншинначитуращалсса хьунабакьаву. гунни, проект зузиссаксса хIаллай цимирагу мюнпатсса акция дан бювхъушиву, «Башни Кавказа» тIисса ца проект 2017 шинал Президентнал грантрал лауреатгу хьушиву. «Жун хъинну ччан бивкIуна Ккавкказуллая, жула культурардая, жула миллатирттал багьу-бизурдая, жула халкьуннал дянивс­ са арардая, дусшиврия, хъамал кьамул бан кIулшиврия щала билаятр­ ахь, хаснува жува кунмасса жагьилтурахь, бусан. Проектран хасъсса цалчинмур форумгу Ухссавнил АьсатIиннал аьрщарай хьуссия. Таний дахьа 120 инсан гьурттуну у­ ссия. Ца шинавату хьусса форум- рай тIурча, Ккавкказуллал 8 республикалиясса 80 жагьил ххину уссия», - бувсуна ванил. Мукунма кIицI бувна ва шинахмур проектрал цачIун дуршиву Аьрасатнал 16 региондалиясса жагьилтурал кьюкьри. СКФО-лул жагьилтурацIун ххи хьуну бур Абхазнавасса ва Поволжьелиясса 8 регионнаясса жагьилталгу. Бувсуна мукунма «Маяки дружбы» волонтертурал проектрал лагрулийсса уттисса аьрххи чIал къавхьуну ЧIухърал шяравунсса бушиву. Проектрал сакиншинначитурал ялагу бувсуна волонтертал Ххув- шаврил кьинилун хасъсса акциярттавух гьуртту шайшивугу, ятинтуран хасъсса сакиншиннарду дувайшивугу, мурхьру бугьлагьисса, нехру, неххардил, бярдал зумарду марцI дуллалисса экологиялул акцияртту дувайшивугу. Гьарца цала дурсса акциялия блогершиву дуллалисса волонтертурал бусайссар социал сетирдай «маякидружбы» тIисса хештеграй (#маякидружбы). Вайннал мурадгу бур хьуссаксса чIявусса жагьилтурахь цала бакIрайн ларсъсса проектирдая бусансса ва мунивух гьуртту хьун гъира багьминнащалгу гихунмай зунсса.

[close]

p. 8

ТЕЛЕПРОГРАММА 13 август - 19 август88 №32 (1938) ilchi@rambler.ru ilchi.info 10 август 2018 ш. Итни, 13 август 5.00 Доброе утро. 9.00 Новости. 9.15 Доброе утро. 9.50 Модный приговор. 10.55 Жить здорово! (16+). 12.00 Новости. 12.15 Время покажет. (16+). 15.00 Новости. 15.15 Давай поженимся! (16+). 16.00 Мужское/Женское. (16+). 17.00 Время покажет. (16+). 18.00 Вечерние новости. 18.25 Видели видео? 19.00 На самом деле. (16+). 20.00 Пусть говорят. (16+). 21.00 Время. 21.35 Т/с “Любовь по приказу”. (16+). 23.30 Т/с “Красные браслеты”. (12+). 0.30 Время покажет. (16+). 1.30 Модный приговор. 2.35 Мужское/Женское. (16+). 3.00 Новости. 3.15 Мужское/Женское. (16+). 3.30 Давай поженимся! (16+). 4.20 Контрольная закупка. тталат, 14 август 5.00 Доброе утро. 9.00 Новости. 9.15 Доброе утро. 9.50 Модный приговор. 10.55 Жить здорово! (16+). 12.00 Новости. 12.15 Время покажет. (16+). 15.00 Новости. 15.15 Давай поженимся! (16+). 16.00 Мужское/Женское. (16+). 17.00 Время покажет. (16+). 18.00 Вечерние новости. 18.25 Видели видео? 19.00 На самом деле. (16+). 20.00 Пусть говорят. (16+). 21.00 Время. 21.30 Т/с “Любовь по приказу”. (16+). 23.35 Т/с “Красные браслеты”. (12+). 0.30 Время покажет. (16+). 1.30 Модный приговор. 2.35 Мужское/Женское. (16+). 3.00 Новости. 3.15 Мужское/Женское. (16+). 3.30 Давай поженимся! (16+). 4.20 Контрольная закупка. арвахI, 15 август 5.00 Доброе утро. 9.00 Новости. 9.15 Доброе утро. 9.50 Модный приговор. 10.55 Жить здорово! (16+). 12.00 Новости. 12.15 Время покажет. (16+). 15.00 Новости. 15.15 Давай поженимся! (16+). 16.00 Мужское/Женское. (16+). 17.00 Время покажет. (16+). 18.00 Вечерние новости. 18.25 Видели видео? 19.00 На самом деле. (16+). 20.00 Пусть говорят. (16+). 21.00 Время. 21.30 Т/с “Любовь по приказу”. (16+). 23.40 Т/с “Красные браслеты”. (12+). 0.30 Время покажет. (16+). 1.30 Модный приговор. 2.35 Мужское/Женское. (16+). 3.00 Новости. 3.15 Мужское/Женское. (16+). 3.35 Давай поженимся! (16+). 4.25 Контрольная закупка. хамис, 16 август 5.00 Доброе утро. 9.00 Новости. 9.15 Доброе утро. 9.50 Модный приговор. 10.55 Жить здорово! (16+). 12.00 Новости. 12.15 Время покажет. (16+). 15.00 Новости. 15.15 Давай поженимся! (16+). 16.00 Мужское/Женское. (16+). 17.00 Время покажет. (16+). 18.00 Вечерние новости. 18.30 Видели видео? 19.00 На самом деле. (16+). 20.00 Пусть говорят. (16+). 21.00 Время. 21.30 Т/с “Любовь по приказу”. (16+). 23.35 Т/с “Красные браслеты”. (12+). 0.30 Время покажет. (16+). 1.30 Модный приговор. 2.35 Мужское/Женское. (16+). 3.00 Новости. 3.05 Мужское/Женское. (16+). 3.40 Давай поженимся! (16+). 4.25 Контрольная закупка. нюжмар, 17 август 5.00 Доброе утро. 9.00 Новости. 9.15 Доброе утро. 9.50 Модный приговор. 10.55 Жить здорово! (16+). 12.00 Новости. 12.15 Время покажет. (16+). 15.00 Новости. 15.15 Давай поженимся! (16+). 16.00 Мужское/Женское. (16+). 17.00 Время покажет. (16+). 18.00 Вечерние новости. 18.25 Видели видео? 19.00 На самом деле. (16+). 20.00 Телеигра “Поле чудес”. (16+). 21.00 Время. 21.35 Международный музыкаль- ный фестиваль “Жара”. (12+). 23.50 Х/ф “Эволюция Борна”. (16+). 2.25 Х/ф “Скандальный дневник”. (16+). 4.05 Модный приговор. Ххуллун, 18 август 5.05 Мужское/Женское. (16+). 6.00 Новости. 6.10 Ералаш. 6.40 М/с “Смешарики. Новые при- ключения”. 7.10 Т/с “Избранница”. (12+). 9.00 Играй, гармонь любимая! 9.40 Слово пастыря. 10.00 Новости. 10.15 Николай Добрынин. “Я - эта- лон мужа. (12+). 11.10 Теория заговора. (16+). 12.00 Новости. 12.15 Идеальный ремонт. 13.25 Стас Михайлов. Против правил. (16+). 14.30 Концерт Стаса Михайлова. 16.30 Кто хочет стать миллионе- ром? 18.00 Вечерние новости. 18.20 Видели видео? 19.50 Сегодня вечером. (16+). 21.00 Время. 21.20 Сегодня вечером. (16+). 23.00 КВН. Премьер-лига. (16+). 0.30 Х/ф “Другая женщина”. 2.30 Модный приговор. 3.35 Мужское/Женское. (16+). 4.25 Контрольная закупка. алхIат, 19 август 5.10 Т/с “Избранница”. (12+). 6.00 Новости. 6.15 Т/с “Избранница”. (12+). 7.30 М/с “Смешарики. ПИН-код”. 7.40 Часовой. (12+). 8.15 Здоровье. (16+). 9.20 Непутевые заметки. (12+). 10.00 Новости. 10.15Наталья Варлей.“Свадьбыне будет! (12+). 11.20 Честное слово с Ю. Нико- лаевым. 12.00 Новости. 12.15 Евгений Леонов. “Я король, дорогие мои! (12+). 13.10 Х/ф “Старший сын”. (12+). 15.30 Михаил Боярский. Один на всех. 16.30 Последняя ночь “Титаника. 17.30 Х/ф “Титаник”. (12+). 21.00 Воскресное “Время”. 22.00 Звезды под гипнозом. (16+). 23.55 Х/ф “Перевозчик”. (16+). 1.35 Модный приговор. 2.35 Мужское/Женское. (16+). 3.30 Давай поженимся! (16+). 4.20 Контрольная закупка. Итни, 13 август 05.00 «Утро России». 08.07-08.10 Местное время. Вести- Дагестан 08.35-08.41 Местное время. Вести- Дагестан. 09.00 ВЕСТИ. 09.15 «Утро России». 09.55 «Осамомглавном». Ток-шоу. [12+] 11.00 ВЕСТИ. 11.40 Местное время. Вести- Дагестан. 12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».[12+] 13.00 « 60 Минут». Ток-шоусОльгой Скабеевойи Евгением Поповым.[12+] 14.00 ВЕСТИ. 14.40 Местное время. ВестиДагестан. 15.00 Телесериал «Косатка».[12+] 17.00 ВЕСТИ. 17.40 Местное время. ВестиДагестан. 18.00 Сказки моего детства 18.15 Страна златокузнецов 18.35 Республика. 18.55 Реклама. 19.00 « 60 Минут». Ток-шоусОльгой Скабеевойи Евгением Поповым.[12+] 20.00 ВЕСТИ. 20.45 Местное время. ВестиДагестан. 21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Телесериал «Искушение».[12+] 00.00 Телесериал «Повороты судь- бы».[12+] 01.55 Телесериал«Вольф Мессинг. видевший сквозь время». [16+] 03.50 Телефильм Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны».[12+] тталат, 14 август 05.00 «Утро России». 08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан 08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан. 09.00 Канал национального вещания «Шалбуздаг» (на лезгинском языке) 09.55 «Осамомглавном». Ток-шоу. [12+] 11.00 ВЕСТИ. 11.40 Местное время. ВестиДагестан. 12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».[12+] 13.00 « 60 Минут». Ток-шоусОльгой Скабеевойи Евгением Поповым.[12+] 14.00 ВЕСТИ. 14.40 Местное время. ВестиДагестан. 15.00 Телесериал «Косатка».[12+] 17.00 ВЕСТИ. 17.40 Местное время. ВестиДагестан. 18.00 За и против. 18.20 Триумф дагестанской борьбы. 18.55 Реклама. 19.00 « 60 Минут». Ток-шоусОльгой Скабеевойи Евгением Поповым.[12+] 20.00 ВЕСТИ. 20.45 Местное время. ВестиДагестан. 21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Телесериал «Искушение».[12+] 00.00 Телесериал «Повороты судьбы».[12+] 01.55 Телесериал«Вольф Мессинг. видевший сквозь время». [16+] 03.50 Телефильм Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны».[12+] арвахI, 15 август 05.00 «Утро России». 08.07-08.10 Местное время. Вести- Дагестан 08.35-08.41 Местное время. Вести- Дагестан. 09.00 Канал национального веща- ния «Алшан» (на цахурском языке) 09.55 «Осамомглавном». Ток-шоу. [12+] 11.00 ВЕСТИ. 11.40 Местное время. ВестиДагестан. 12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».[12+] 13.00 « 60 Минут». Ток-шоусОльгой Скабеевойи Евгением Поповым.[12+] 14.00 ВЕСТИ. 14.40 Местное время. ВестиДагестан. 15.00 Телесериал «Косатка».[12+] 17.00 ВЕСТИ. 17.40 Местное время. ВестиДагестан. 18.00 Н аболевшийвопрос.Конкурс «Мой Дагестан» 18.20 Д /ф ЛегендаРосгвардии.Генерал армии И.Яковлев 18.55 Реклама. 19.00 « 60 Минут». Ток-шоусОльгой Скабеевойи Евгением Поповым.[12+] 20.00 ВЕСТИ. 20.45 Местное время. ВестиДагестан. 21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Телесериал «Искушение».[12+] 00.00 Телесериал «Повороты судьбы».[12+] 01.55 Телесериал«Вольф Мессинг. видевший сквозь время». [16+] 03.50 Телефильм Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны».[12+] хамис, 16 август 05.00 «Утро России». 08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан 08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан. 09.00 Канал национального вещания «Рубас» (на табасаранском языке) 09.55 «Осамомглавном». Ток-шоу. [12+] 11.00 ВЕСТИ. 11.40 Местное время. ВестиДагестан. 12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».[12+] 13.00 « 60 Минут». Ток-шоусОльгой Скабеевойи Евгением Поповым.[12+] 14.00 ВЕСТИ. 14.40 Местное время. Вести- Дагестан. 15.00 Телесериал «Косатка».[12+] 17.00 ВЕСТИ. 17.40 Местное время. Вести- Дагестан. 18.00 Ирчи Казака. Судьба песни. 18.15 Планета «Культура» 18.55 Реклама. 19.00 « 60 Минут». Ток-шоусОльгой Скабеевойи Евгением Поповым.[12+] 20.00 ВЕСТИ. 20.45 Местное время. ВестиДагестан. 21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Телесериал «Искушение».[12+] 00.00 Телесериал «Повороты судьбы».[12+] 01.55 Телесериал«Вольф Мессинг. видевший сквозь время». [16+] 03.50 Телефильм Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны».[12+] нюжмар, 17 август 05.00 «Утро России». 08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан 08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан. 09.00 ВЕСТИ. 09.15 «Утро России». 09.55 «Осамомглавном». Ток-шоу. [12+] 11.00 ВЕСТИ. 11.40 Местное время. ВестиДагестан. 12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».[12+] 13.00 « 60 Минут». Ток-шоусОльгой Скабеевойи Евгением Поповым.[12+] 14.00 ВЕСТИ. 14.40 Местное время. ВестиСеверный Кавказ 15.00 Телесериал «Косатка».[12+] 17.00 ВЕСТИ. 17.40 Местное время. ВестиДагестан. 18.00 Мир Вашему дому. 18.15 Дагестан спортивный. 18.35 Цветы на льду. 18.55 Реклама. 19.00 « 60 Минут». Ток-шоусОльгой Скабеевойи Евгением Поповым.[12+] 20.00 ВЕСТИ. 20.45 Местное время. ВестиДагестан. 21.00 «Петросян-шоу».[16+] 23.00 «Сто причин для смеха». Семён Альтов. 23.30 Фильм «Гордиев узел».[12+] 03.20 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».[12+] Ххуллун, 18 август 05.15 Телесериал «Лорд. Пёсполицейский».[12+] 07.10 «Живые истории». 08.00 Реклама 08.05 Деятели культуры. ХХ век. 08.40 Шагди. 08.55 Реклама. 09.00 «По секрету всему свету». 09.20 «Сто к одному». Телеигра. 10.10 «Пятеро на одного». 11.00 ВЕСТИ. 11.20 Местное время. ВестиДагестан. 11.40 «Измайловский парк». Большой юмористический кон- церт. [16+] 14.00 Фильм «В час беды». [12+] 18.00 «Привет, Андрей!». Вечер- нее шоу Андрея Малахова. [12+] 20.00 ВЕСТИ. 20.50 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Фильм «Прекрасные создания».[12+] 00.50 Фильм«Невпарняхсчастье». [12+] 02.55 Телесериал «Личное дело». [16+] алхIат, 19 август 04.55 Телесериал «Лорд. Пёсполицейский».[12+] 06.45 «Сам себе режиссёр». 07.35 «Смехопанорама Евгения Петросяна». 08.05 «Утренняя почта». 08.45 Местное время. ВестиДагестан. События недели. Информационноаналитическая программа. 09.25 «Сто к одному». Телеигра. 10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым». 11.00 ВЕСТИ. 11.20 Телесериал «Только ты». [12+] 20.00 ВЕСТИ. 22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+] 00.30 ПРЕМЬЕРА.«Действующие лица с Наилей Аскер-заде». [12+] 01.25 ПРЕМЬЕРА. «Сертификат на совесть». Фильм Аркадия Мамонтова. 02.25 Телесериал «Право на правду». [12+] Итни, 13 август 06.45 «Заряжайся!» 6+ 07.00 Время новостей Дагестана. Итоги 0088..1000 « ЗМаурляьжтфаийлсяь!м»ы6 + 0+ 08.25 «Служа Родине» 16+ 08.55 «Заряжайся» 6+ 09.10 Х/ф «Заноза» 12+ 10.50 «1В2+стречи в Театре поэзии» 1122..3500 «ВВрдеомхяннооввеонситее»й1Д2+агестана 13.20 «Человек и право» 12+ 14.30 Время новостей Дагестана 14.50 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» 15.50 «6Гсо.д1е2к+ан» 12+ 1166..5300 ХВр/фем«яБнеосвпорситдеайнДнаигцеас»т а 1н2а+ 18.45 Передача на табасаранском языке «Мил» 12+ 19.30 Время новостей Дагестана 2200..2000 «ВДраегмеястнаонвтоусртеийс тиМчаехсакчикйа»ла 20.40 Д/ф «Край предков» 12+ 21.20 «Учимся побеждать» 12+ 21.35«Памятьпоколений» Магомед 22.30 ГВардежмяиенво1в2о+стей Дагестана 2233..2000 «ВрГлемобяанлоьвноасятсеейт ьМ»а1х6а+чкала 23.45 Д/с «Путешествие со вку- сом» 16+ 00.30 Время новостей Дагестана 01.00 яПзеыркееда«чМаинла» т 1а2б+ас а ранском 01.35 Т/с «Оранжевые ерши» 16+ 02.25 «Учимся побеждать» 12+ 02.40 Х/ф «Ричард Львиное серд04.30 цПее»р е 1д6а+ча на табасаранском 05.05 я«зДыакгеес«тМанилт»у р12и+ст и ческий» 12+ 05.25 Х/ф «Бесприданница» 12+ тталат, 14 август 06.45 «Заряжайся!» 6+ 07.00 Время новостей Дагестана 07.15 Передача на табасаранском языке «Мил» 12+ 0087..0500 « ЗМаурляьжтфаийлсяь!м»06++ 0088..4350 «ВЗраермяяжнаойвсояс!»те6й+Дагестана 08.55 Д/с «Путешествие со вкусом» 16+ 09.30 Х/ф «Ричард Львиное серд11.35«Пцеа»м я 1т6ь+поколений» Магомед Гаджиев 12+ 12.30 Время новостей Дагестана 12.50 «Дагестан туристический» 13.15 Д12/ф+«Край предков» 12+ 1144..3005 «ВУрчеиммясняопвообстеежйдДатаьг»ес1т2а+на 14.50 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» 7 с. 12+ 16.30 Время новостей Дагестана 16.50 Хви/ф» 1«2П+овесть о первой люб18.45 «ПАерьердщачиаванаагьллаук»ск 1о2м+языке 19.30 Время новостей Дагестана 20.00 Время новостей Махачкала 20.20 «Подробности» 12+ 2201..5200 « КДр/уфглы«йАсктаодле»м1и2+к Готлиб- Гмелин» 12+ 21.50 «Правовое поле» 12+ 22.30 Время новостей Дагестана 2233..2000 «ВУргеомлязнроенвоисят»е1й2 +Махачкала 23.45 Д1/6с+«Путешествия со вкусом» 00.30 Время новостей Дагестана 01.00 Передача на лакском языке «Аьрщи ва агьлу» 12+ 0021..3255 ХТ//сф««ОБреазнумжиеев»ы е16е+рши» 16+ 04.25 Передача на лакском языке «Аьрщи ва агьлу» 12+ 05.00 «Подробности» 12+ 05.20 Хви/ф» 1«2П+овесть о первой люб- арвахI, 15 август 000677...041050 «ВПЗреаеррмяеяджаначойавсоянс!а»тел6й+акДсакгоемстаянзыа ке «Аьрщи ва агьлу» 12+ 07.50 «Заряжайся!» 6+ 00008888....34505500 «ДВ сЗрвМ/асуеер лтм яаья«ж»тПфн а о1иуй2втлс+оеяьшс!м»т ее 60сй++тДвиаягенстаанкарай 09.30 Х/ф «Бонни и Клайд» 16+ 11.50 «Круглый стол» 12+ 11113322....55335050/ ф««В1ППр«2еА+ормдакярваооднвбеоонмвеооипсскттоГиело»йет»1лД2и1а+б2г+-еГсмтаенлиан» 14.30 Время новостей Дагестана 14.50 Х/ф «Берег его жизни» 1 111866...543500 ХВскПр./ееф1ер«2ме«А+дяРданачаноамовнтоуиастдтвреааойрзмгаДи»ман1агс2нек+саот»ма н1я2аз+ы19.30 Время новостей Дагестана 20.00 Время новостей. Махачкала 222100...542000 ««цнИЗПиадрсрооотнороедаокрл.твиььяДн«еДМы»а гай 1еыг»2се +тс –1ат2анр+ноамсвснилойигсцоканихай»- Толстой на Кавказе 12+ 22.30 Время новостей Дагестана 12+ 02203301....23000000 «ВВА ррПуееммтеоряяденнадфооаввчеоо»асс1ттн6ееа+йй.Д дМаагарехгсаитчнакснакало а м языке «Адамти ва замана» 12+ 01.35 Т/с «Оранжевые ерши» 16+ 000245...321055 ХХкП//ееффр«е««АдРКдаачванааморнттуиаитдврраааор»змга и»1мн61а+с2нк+ао»м 1я2з+ыхамис, 16 август 000776...410505 « ВЗПреаеррмеяяджаначойавснояас!»дтеа6йр+гДиангсексотманяазы- ке «Адамти ва замана» 07.50 «Заряжайся!» 6+ 00008888....04355050 Д«В1МЗр/2суае+лр«мьяПятжфунатиойелвшсьоямес!с»т те06вй++иДеасгоевсктаунсоам» 09.25 Х/ф «Степан Разин» 12+ 11.55 Проект «Мы – российский 111232...345500 ««ВнцИЗриадесроомтнороядаорлн.виьоьяДневДы»аогсай1етг2»сее+ тйс 1ат2Дан+наагмевнстлоаигнцоаанха»- Толстой на Кавказе 12+ 14.30 Время новостей Дагестана 11116684....33550000 ХОВсХр./бф1/ефз2мо«+яСр«ноБголаевизреосеттсгыктеаей«бгХоДалIааежгктеиаъс»зтин ак 1ниъ2а»а+т»2 12+ 18.45 Передача на аварском языке 212090...302000 ДВВ«1/рр2Гфее+Iамм«дПяяанноноосгилввеоогдссIанттмееиййай.лД сгеМаингазетхасяамтбчааркнньаа…лгиа»» 16+ 20.55 Творческий портрет Абу22223121....03250000 « «ВВСАррГуоеегфрдммеьояякясннаеноокнаввт»Юооо1рсс2стт»+уее1пйй2оДД+ваааггеессттааннаа 23.20 Д/ф «Мир природы» 16+ 00.30 Время новостей Дагестана 000211...230550 ХТ«1П/2/Гесф+Iр«ае«ОддОаранкчагнаниожнгваIеаовамыдваавелроегсррик»шоз1ами6м»+яа1зны6г+ик»е 04.25 Передача на аварском языке «ГIаданги гIамалги заманги» 12+ 0055..3000ДХ1/6/фф+««ПСоосллиесдтнкаийбаслеенттая»б р 1ь2…+» нюжмар, 17 август 06.45 «Заряжайся!» 6+ 07.00 Время новостей Дагестана 07.15 Передача на аварском языке «ГIаданги гIамалги заманги» 0000078888.....5043500505 ««В МЗЗрХуааелррм/ьфяяятжжфн«ааиоййСлвсскьояяамс!!»»зтыке66 йа ++0Д+оагзевсетзадннаом мальчике» 6+ 11.30 «Пятничная проповедь» 12.00 МтСП рТураафвяхломаььрчяначкняоеаайслтЮкарДиасйжнуспуплмоояварца-тимряеечтсетАциебнуг--. 12.30 Время новостей Дагестана 12.50 «Агросектор» 12+ 11114334....32550000 Д«В1ХГ/р6фо/е+фдм«еПяк«аноБносе»лвр ео 1едс2гнт+еиеййгоДсеажнгетисязтбнарниьа»…»3 с. 12+ 16.30 Время новостей Дагестана 111868...534005Х ОяпП/зрбфыаезовк«рдреСеад«лг»Зааузччаемаатйаыннвла«таДаркйаугггееем»тсыет1а,к2хнс+асклкокамъя гетмес» 12+ 19.30 Время новостей Дагестана 22220010....24500005 « «ВМППрНреаооамгдеовяркимотндебо«уднвП.оооСвоссптктио«ео»рЧйлт е1т»н2оМи+1ба2ехы»+ач«скНоахларабаи- нить память о них…» 12+ 22.30 Время новостей Дагестана 02203031....30200000 Д ВВярр/Пзсыеее«ммкрМяяееннди«Зоорачввапмооарссаиттннеерлаййоа дДркыМауга»гемхет1аысе6чт,к+акхснааклалоакмъ гетмес» 12+ 01.35 Т/с «Оранжевые ерши» 16+ 02.20 Проект «Поколение» «Наби 0024..5155 ХнМ /ифПатгеь«орЧпмеаодемкдаянчотуавьтыон«йЧнаипткохру…бомыф»ые с1скос2сох+крро»ам- языке «Заманлар гете, халкъ гетмес» 12+ 05.05 «Подробности» 12+ 05.25 Х/ф «Случай в тайге» 12+ Ххуллун, 18 август 07.00 Время новостей Дагестана 07.15 яПзыекреед«Зачамааннлааркугемтые,кхсаклокмъ гетмес» 12+ 08.00 Мультфильмы 0+ 08.30 Время новостей Дагестана 08.55 1Х2/+ф «Жила-была девочка» 10.30 Д/ф «Жемчужина дагестан- ского театра. Барият Мурадова» 12+ 1111..2500 « ММуолйьтмфаиллыьшм»0 + 1122..0455 « «НПаовдирдоуб.нСопстоир»т»121+2+ 13.10 Концерт «Крымская весна» 12+ 14.50Х/ф«Алеша Птицынвыраба16.30 ВтрыевмаяетнхоавроаскттеейрД»а6г+естана 1167..5005 «ДДаежгеусртнаанясчкаосетьк» и 1н2о+. Х/ф «Снежная свадьба» 12+ 18.20 Золотая коллекция фильмов о родном крае. Ф/к «Букет 18.45 Пмеерлеоддаичйа»на1л2+езгинскомязыке «Вахтар ва инсанар» 12+ 19.30 Время новостей Дагестана 19.50 «Дежурная часть» 16+ 20.00 с иПйрсокеикйт. «ДМагыест–аннамрноодгорноас-20.50 «цПиеорнвааляьнстыуйд»ия1»2+12+ 21.30 «Полифония» 12+ 22.30 Время новостей Дагестана 23.00 Х/ф «Первая перчатка» 12+ 0001..3000 ВПреремедяанчоавноаслтеезйгиДнасгкеосмтаянзыа ке 01.35 ««МВаохйтмаралвыашин»с6а+нар» 12+ 02.00 Х/ф«Ктобоится Вирджинии 04.05 «ВПуолльифф?»о н 1и6я+» 12+ 04.45 Передачаналезгинскомязыке «Вахтар ва инсанар» 12+ 05.20 Золотая коллекция фильмов о родном крае. Ф/к «Букет мелодий» 12+ 05.45 Дагестанское кино. Х/ф «Снежная свадьба» 12+ алхIат, 19 август 07.00 Время новостей Дагестана 07.15 Передачаналезгинскомязыке «Вахтар ва инсанар» 12+ 07.55 «Мой малыш» 12+ 08.30 Время новостей Дагестана 08.45 Х/ф «Первая перчатка» 12+ 10.15 «Полифония» 12+ 11.05 Проект «Мы – народ российский. Дагестан многонациональный» 12+ 11.30 «Правовое поле» 12+ 12.05 Проект «Поколение» «Наби Магомедов «Чтобы сохранить память о них…» 12+ 12.45 «Агросектор» 12+ 13.10 «Приглашаем к нашему столу» 12+ 14.20 Х/ф «Приходите завтра» 12+ 16.10 Мультфильм 0+ 16.25«Памятьпоколений» Магомед Гаджиев 12+ 17.20 «Человек и право» 12+ 18.45 «Учимся побеждать» 12+ 19.05 «Годекан» 12+ 19.30 Время новостей Дагестана. Итоги 20.30 «Служа Родине» 16+ 21.00 «Селфи» в эфире 12+ 21.20 «Встречи в Театре поэзии» Тимур Раджабов 12+ 21.50 «Вдохновение» 12+ 22.30 Время новостей Дагестана. Итоги 23.25 Х/ф «Расстанемся, пока хорошие» 12+ 01.50 «Годекан» 12+ 02.15 Х/ф «История любви» 16+ 03.50 «Служа Родине» 16+ 04.10 «Человек и право» 12+ 05.10Х/ф «Приходите завтра» Итни, 13 август 4.50 Подозреваются все. (16+). 5.20 Суд присяжных. (16+). 8666....33000050 ССДТеуе(/с1дгло6оп“д+вВрно)иояе.сз.уявтржранощыНехнТ. и(В1е6. +(1М2)у.+хт)а. ра”. 10.00 Сегодня. 10.25 Т/с “Возвращение Мухтара”. 111334...200500Ч С(ОрТ1ее6б/гсоз+звдо“ы)нр.Мя.ч.аейннтооевпсркоииесшвоейстнвыи”е.. (16+). 16.00 Сегодня. 111768...222055 Д ((Т11ТН66//сКс++.“))“(..ММ16е+онр)т.соквискеидеьвяовйонлыы””.. 19.00 Сегодня. 19.40 Т/с “Морские дьяволы”. (16+). 22.00 Т/с “Лесник. Своя земля”. (16+). 0.10 Т/с “Свидетели”. (16+). 2.05 Еда живая и мертвая. (12+). 3.00 Т(1/с6+“Д).вое с пистолетами”. т4.5т0а лПоадотз,р1е4вааювтгсуясвсте. (16+). 5.20 Суд присяжных. (16+). 6.00 Сегодня. 6.05 Суд присяжных. (16+). 116800..33..200050 Д ТСеТ(/с1л/ес6го“о“+вВдВо)ноое.зязув.втрррааощщНеенТнииВее. (1ММ2уу+ххтт)аа.рраа””.. (16+). 13.00 Сегодня. 111364...200500Ч С(ОрТ1ее6б/гсоз+звдо“ы)нр.Мя.ч.аейннтооевпсркоииесшвоейстнвыи”е.. 16.25 Т/с “Ментовские войны”. (16+). 11117989....20240050ДС (1ТТеН6г//оКсс+д.)н““(.ММ1я6. +оорр).ссккииее дьяволы”. дьяволы”. 22.00 (Т1/6с+“)Л. есник. Своя земля”. (16+). 0.10 Т/с “Свидетели”. (16+). 23..0005 КТ(в1/ас6р+т“иД)р.вноыейсвоппирсотсо. летами”. арвахI, 15 август 546...502000 ССПеуодгдоопдзрнрияес.вяажюнтысях.в(с1е6.+(1)6.+). 6.05 Суд присяжных. (16+). 6.30 Деловое утро НТВ. (12+). 11800.3..20050 ТСТ((/с11/ес66г“о“++ВдВ))ноо..зязв.врраащщееннииее ММууххттаарраа””.. 13.00 Сегодня. 13.25Чрезвычайноепроисшествие. 111664...020050 С(ОТТ1е6б//гссо+здо““)нр.ММя. .ееннттооввссккииее войны”. войны”. (16+). 17.20 ДНК. (16+). 18.25 Т/с “Морские дьяволы”. 19.00 С(1е6го+д)н.я. 19.40 (1Т6/с+)“.Морские дьяволы”. 22.00 Т/с “Лесник. Своя земля”. (16+). 0.10 Т/с “Свидетели”. (16+). 23..0005 ДТа(1/чс6н+ы“Дй).воотвеетс. пистолетами”. хамис, 16 август 56664.....2530000050 СДССПуеуеоддглдоооппдвзррнориияеесс.вуяяатжжюрннотыысНяххТ..в((сВ11е66..++((112))6..++)).. 8.30 Т/с “Возвращение Мухтара”. (16+). 11113003....20205050 ЧССТ(р1/еесе6ггооз“+вддВы)нно.яячз..варйанщоеепнриоеи сМшухетсатвриае”.. Обзор. 14.00 Т/с “Ментовские войны”. 111766...202005 ДС((Т11еН66/гсоК++д.“))н(..М1я6.е+н)т.овские войны”. 18.25 Т/с “Морские дьяволы”. (16+). 1199..0400С (1Те6г/ос+д)н“.Мя. орские дьяволы”. 22.00 Т/с “Лесник. Своя земля”. (16+). 023...100005 НТТ/(ас1/шс“6С+П“вД)ои.твдроееетбеНлсиап”д.из(ос1рт6о.+(л1)е6.т+ам).и”. нюжмар, 17 август 54..2500 СПуоддопзрриесвяажюнтысях.в(с1е6.+(1)6.+). 6.00 Сегодня. 6.05 Суд присяжных. (16+). 118600..33..200005 Д ТСеТ(/с1л/ес6го“о“+вВдВо)ноое.зязув.втрррааощщНеенТнииВее. (1ММ2уу+ххтт)аа.рраа””.. (16+). 13.00 Сегодня. 13.25Чрезвычайноепроисшествие. 1164..0000 С(ОТ1е6б/гсо+здо“)нр.Мя. .ентовские войны”. 16.25 Т/с “Ментовские войны”. (16+). 17.20 ДНК. (16+). 18.25 Т/с “Морские дьяволы”. 19.00 С(1е6го+д)н.я. 19.40 Т/с “Морские дьяволы”. (16+). 202.2.10.000 0 Т /М((сТ11ы/“62сС++ив“))Ли.. днеесатнуекилаки..”.НС(1ва6оу+яка)з.еимлмяы”.. 3.00 Т/с “Двое с пистолетами”. (16+). Ххуллун, 18 август 4.55 Хорошо там, где мы есть! 88985.....4012300000 КСГТИоыетхтогоносввудрипндамвеоярым.с!.еАх.оЗзияимни?ны(1м2+. ). 10.00 Сегодня. 10.20 Главная дорога. (16+). 1111115243.....1000055500 НКСЕПдвваооаашеярджПтеииимговрр,танпаря.ыоеибейдНмвиеоамрдп!тзрвооарся...(1(162++).). 16.00 Сегодня. 16.20 Однажды... (16+). 111799...200500 СТТ//ессг““оППднееясс.””.. (16+). (16+). 22.21.300КХва/фрт“иДрвноийкнНоТйВб лую Мз”а.р(г1у6л+ис)а. . А. Васильев. (16+). 3.30 Т/с “Двое с пистолетами”. (16+). алхIат, 19 август 885...202000 СТИыехгносудрпнавеяры. !. 8.45 Устами младенца. 9.25 Едим дома. 1111100131.....0020500500 СНЧДПеауаечдгршоонвдПыатняейояхпт.онретиервкбееиНдт..аа(ч1да2з.+о(1р)6..(+16).+). 14.00 У нас выигрывают! (12+). 15.05 Своя игра. 11119668....02000000ССС(Н1еел6ггеооо+двддсы)ннт.вйяяи.. ервуеслскии...е(1с6е+н)с.ации. 19.40 Т/с “Шаман. Новая угроза”. (16+). 213.3.350 ТХ(н1/ис/6фя+“-“Д)СГ.веШонеиАйс)”..(п(1Ви6се+тл)ои.лкеотбармиита”-.

[close]

p. 9

10 август 2018 ш. ilchi@rambler.ru ilchi.info №31 (1938) 9 «Илчилул» календарь Ва нюжмардий увссар *** Август зурул 8-нний увссар жяматийсса ишруккакку Абакар Аьлиев. Барачатну бугьаннав вил къуллугъ Жула лакралгу, Дагъусттанналгу лайкьсса душ, жяматийсса ва политикийсса ишккакку, гьунар ххисса чичу, шаэр, Шайхлул душ Миясат Муслимова бивтунни Дагъусттаннал дуккаврил лябуккулул институтрал проректорнал къуллугърай. Му къуллугъгу дакIнийхтуну барча буллай, чIа тIий буру жула лакрал ххаллилсса вакилнан, «Илчи» кказитралгу дуснан, тIайлабацIуртту, цил пагьмулун ва итххяххаврин лархьхьусса хьхьичIуннайшивуртту! «Илчи» кказитрал коллектив Барча буллай буру Вай гьантрай ГьунчIук­ ьа­ тIатусса Сулайманнул арс Дандамаев Морислун там хъанай дур оьрм­ улул 66 шин. ДакIнийхтуну барча тIий ни­ ттилувссакьини,чIатIийбуруххаллилсса лак­ кучунан цIуллушиву, талихI-тирхханну, дунияллул цинявппагу неъматру. Винма ххирасса кулпатрал, оьрчIал, гъанмаччаминнал, дустурал ххари у­ ллай личIаннав чIярусса шиннардий. Вин тачIав ссалчIав буру­ ккин къабагьаннав, вил къушлия барачат чан къахьуннав. Вин хъиншивуртту чIа тIий, виха дуаьлийсса кулпат, оьрчIру, гъан-маччами Ва зурул 10-нний Кьукуннал Аьбидинал арс Хизриев Асадуллагьлун там хъанай дур оьр­мулул 44 шин. Жула дус, чумартсса чув, виричу (ванал Гъумучиял бярав оькьлакьисса кIия оьрчI хха­ ссал увссар) барча уллай, чIа тIий буру цIакьсса цIуллушиву, оьрмулуву талихI-тирхханну. Я Аллагь, ина винна ччисса дунияллий оьрмулул уччиннин итаннав. Мукунма хъунмасса барчаллагь Асадуллагьлул ниттин, Зумрутлун, укунсса чув тарбия аврихлу. Нагу вил дус МахIаммад ХIусниев Баян Бухьхьияра концертрайн Август зурул 21-нний Оьруснал театрданул хъунмур залдануву хьунтIиссар ЦIуссалакрал райондалул Культуралул управлениялул зузалтрал концерт. Концертрай гьуртту хьунтIиссар Дагъусттаннал ва лакрал миллатрал цIанихсса балайчитал: ХIабибат Буттаева, Шамсу­ ттин Къапланов, Арслан Шагьмандаров, ПатIимат Аьлиева, Таибат Къаллаева, ТIагьират КьурбанмахIаммадова, МахIаммад ва Роза Аьлиевхъул, Написат Аьлисултанова, Аьли Абакаров ва цаймигу. Балайрду, къавтIавуртту дакъассагу, концертрай ккаккан бантIиссар тамашасса къямадияртту. Дайдихьлахьиссар концерт 18:00 ссятраву. Билетрал багьа 300 къуруш. Бахлай буссар Оьруснал театрданул кассалий. ЦIухху-бусу буван оьвчин бюхъайссар тел: 8-988-262-82-53. Бухьхьияра концертрайн, пашман къахьунтIиссару. Ниттил аьпа абад буллай Ссапиятлул кунмасса оьрчIру хьуннав ниттихъал Оьрмулул аргъираву аьпалухьхьун лавгсса ЧIурттащиял шяраватусса Ссапиятлул кIиягу арс – МахIаммад ва Русттам цивппа МахIачкъалалив бунугу, гьарца бусурман байраннай ни­ ттил гьаттайн бучIай ххуйсса цадакьарттащал. Ниттил гьав хъинну ххуйну дакьин даврицIун нину хъамакъаританну тIисса му­ къурттищалсса чаругу бур гьаттай бивщуну. КIиягу оьрчIал ванияр шинал хьхьичI жул ялув хIатталлил лагма чIира бунни, къери дургьунни, ризкьи къабухлан. Гьашину ЧIурттащиял кьини дикIантIишиву бавсса (18-19-мур августрай) МахIаммад, увкIун «Дараччи» клубрал хъунмур Хасаева ГульшаннучIан, цIувххуну бия: «Шяраву ци даву дави?» куну. Гульшаннулгу,шяраваллил кIичIирттаву чани чанний лампарду дишинсса маслихIат бувну бия. МахIаммадлулгу, 17 «Коб­ ра» лампа дирхьуну, жямат ххари бунни (ца лампалул багьа – 3000 къуруш). ХIукумат даххана хъанан дир­кIукун, МахIаммадлуя хьуну ур предприниматель. ТIивтIуну бур уссал чIанну рутIайсса цех ва усру дайсса цех. 2007-ку шиная шинмай мунал ОО «Випласт» тIисса цехрал уссал чIаннал щаллу буллай бур усру дайсса 80хъул цехру. МахIаммад Русттамгу ванахава лав­ хьхьусса ур. Ва ур хъунама ­уссил МахIаммадлул даврил ялув авцIуну, мунан ка-кумаг буллай. Укун ччяни ниттицIа хьус­ са оьрчIру, цала-цивппа бувгьуну зузаврицIун, гьарца ишираву цала жяматрахагу аякьалий, къайгъулий бур. Вай дуллалисса давурттугу вайннал ниттил аьпа абад банни дуллалисса. Ссапиятлул кунмасса хьуннав цинявннал лякьлуя бивзми! Арулвагу барчаллагь цан жяматрал цIания! ХIусайн Давыдов, ш. ЧIурттащи Шяраваллил кьинилийнсса хIадуршин Баян баву ЧIурттахь шяраваллил кьини кIицI лаган най бур. Му кьининин хъуннасса хIа­ дуршинна дуллай бур сакиншиндарал комитет. Гьар иширай каялувшинна ва кумаг буллай бур «Дараччи» клубр­ ал бакIчи Хасаева Гульшан Рамазаннул душ. Чансса бурив къайгъурду: усттартал бугьан, ми бацIансса кIану лякъин, аьркинсса стройматериал дичин. Гульшан аьдатсса инсан бур ми иширттаву. Гъаппаров МахIаммадлул дирхьуну къуртал дунни шяраву 17 «кобра» -лампа, шяравалу чанна лархъунни. Бакьин буллай бур «ЧIава къуп». Шяраву хъатIи-хъинши­ вуртту дуллансса пардагъ дурну къуртал давай бур. Му даву цала бакIрайн ларсунни ЦIуссачIурттащатусса Аьлиев Аьлил ва мунала буттауссу Аьлие­ в Юсуплул. Даву дуллай ур МахIачкъалалив яхъанахъисса чIурттащиричу ХIусманов Жамбулат – цIанихсса муххал усттар ва МахIаммадов Сергей. Вайннущал архIал най дур «Гьанахиял» щин дакьин давугу. Ва хъуннасса даврил харжхурж цала бакIрайн лавсунни МахIаммадов Низамил. Давурт- ту нанисса кIанайн ванал бивчуну бур къун, чару, цемент, тахтатIама ва мах. Бан най ур щин салкьи дайсса кIану (накопитель). Низами шяраваллил муданасса кумагчири, хьхьичIарагу дур­ ссар ванал щин дуцаврил ва дакьин даврил давуртту. Машан лавсъссар чIявусса бургъурду ва кьай-кьуй. Барчаллагь хъунмасса! Баххана бан най бур школалул бух хьусса цаппара чIавахьултту. ЦIусса оргкомитетрал дурну дур шяраваллил кьини дансса давурттал программа. Вай ишир­ ттал чIарах ацIлай, гьар ишираву кумаграй ур КIулушацIрал шяраваллил администратор Нураттин Юсупов. Шяраваллил СПК-лул каялувчи Сиражуттин ХIажиевлул зузалтран дикIул щаллушинна дурунни. Гульшаннул умуд бур шяраваллил кьининийн жямат, цала къатта-къуш, ичIалу, кьатIалу лази-лакьи дурну, кIичIирттаву марцIшивуртту дурну, хIадур хьунссар, кьини дан бучIантIимигу ххарину хьунабакьинссар тIисса. Инша Аллагь! ЦIуллушиву дулуннав! ХIусайн Давыдов, ш. ЧIурттащи ХIурмат бусса ЧIуртта­ щиял жямат! Август зурул 18-19-нний ЧIурттахь хьунтIиссар Шяраваллил кьини. Му байрандалийн лайкьну хIадур хъанай буссару. ХIасул дуварду шяраваллил оьрму хьхьи­ чIунмай бувавриха зунтIисса фонд. Сакин буварду мукунма шяраваллил активистурая фондрал давуртталсса буллантIисса сакиншиндарал комитет. Уттинин фондравун дуркI­ сса арцу харж дурну, шяраву тамансса мюнпатсса давурттив дурссар ва дуллайнма буссар. Жулва цинявннал мурад шяраву ххуйсса оьрму дузал бувавур, му мурадрай дуллансса давурттивгу ттигу диялсса дур. Хаснура жагьилтурал къулагъас дурну ччива: шяраву августрал 11-12-нний ва 16-17-нний субботникру дувантIиссар. ОьвтIий буру ЧIурттащиял жяматрайн, вай давурттавух хIала буххияра, Шяраваллил байрандалийгу гьуртту хьияра тIий. Шайнал шайсса кумаг бувну, чIарав бацIияра, хъун дувара жулла цIанихсса шяраваллил цIа-кьини! ЦIуххинсса бухьурча оьвчара вай номердай: 8-909-478-00-90; 8-928-95858-46. ЧIурттащиял шяраваллил сакиншиндарал комитет

[close]

p. 10

10 №32 (1938) ilchi@rambler.ru ilchi.info 10 август 2018 ш. Строительнал кьинилул хьунийн Строительнал даврил кьадру-кьимат «Ина сукку хьула, та кIанай ца чIивисса ттучан бувансса гьану бизлай» Аьрасатнаву Строительнал кьини кIицI лагай август зурул кIилчинмур алхIаткьини, гьашину му хъанай дур август зурул 12-мур кьини. Ва строительствалул аралуву зузисса гьарманал профессионал байранни. Аьрасатнаву аьмну строительствалул дунияллий зий бусса бур мукьва миллион инсантурал. Къачанни! Ва ялагу, строительствалул комплексравун дагьлагьисса цимурцагу билаятрал экономикалул агьам­ сса ца къярттар. Строительтурахь цIуххинмургу, миннал жухьва бусанмургу мудан къачанссар. ХIакьинусса ттул ихтилат ЦIуссаккулув хъуна хьу­сса, 1-мур ЦIувкIратусса Шагьабуттиннул арс ХIажикьурбанов Сайдуннущалли. Ва Дагъус­ ттаннал лайкь хьусса строительли, мукьцIалла шин хьуну дур ванал ва аралуву зий, биялсса опыт бур. ЦIанакул зий ур «Архитектура строительства и дизайна» тIисса идаралул хъунаманугу, «СвойДом» тIисса строительтурал компаниялул директорнугу. • - Сайдун, цIанакул ина чIяру зивурдайсса къат­ ри дуллай урав, ссаха зий ура? - Цалчинмур МахIачкъалалив, Новостройрайн нани хху­л­ лий, Каммаевлул цIанийсса кIичIираву 10 зивулийсса къат­ ри дуллай буссар жул идара. Гьалмахчунал миннат бувна вай къатри къуртал дуван бакIрайн ласи куну, ласун багьунни, хъунмур чIунгу вайннуха зий гьан дувара. • - Найбунува булунна цIанакул биялсса аваза бувтсса тагьардануцIун бавхIусса суал: ина дуллалисса къатри низамрал тIалавшиннарайн бувну дуллалиссарив? ЧIярусса, цIуну дурсса ва дуллалисса къатри лекьан дувантIиссар тIисса хавардал ва тIардал агьалинал дакIру гьулусан дунни, хIатта митингирттайнгума був­ ккунни. - На, хъинну хъирив лавну, документру ххал бувара ссаха-унугу зуннин, щак-щуклийсса кIантту бухьурча, мукунсса объектир­ ттая махъаллил шара. МукьцIалла шинай ва даврий зузисса ттун къакIулну дикIайссарив проектирттал, документирттал хIал­ кьазия. Лекьан буван аьркин­ ссар тIисса къатрал масъалагу къабагьавай гьаз буллалисса ба­ къар. Документру шанна зивулийсса къатри дувансса бухьурчагу, подвалли, мансардар тIий, ххюра зивулийн кIункIу хьуну ля­къай. Бур мунихава лавхьхьу­ сса цайми-цаймигу кIанттурду. Амма циняв къатри хьхьара­сса, багьайкун цIакьну къабувсса бур учингу къахьунссар. Документру бакъанува бувминнувугу ххуйссагу бур. Бур къабагьайний був­ ссагу. Къатри лекьан баврил заралгу, зий, захIмат буллай, ду- На кьатIаллил билаятрайгу зий ивкIра, цайми регионная­ сса строительтуращалгу дахIаву дур, амма жучIара кунна­ сса гъургъаза чувчIав дакъар. Цайми регионнай, аьрщигу ларсун, низамрай къатри дуллалинахун ахчай­ сса акъар, къатравун газ, ттукI буцаву, щин дуцаву низамрал ххуллийсса дур, жучIара чиновниктурал цанна аьркинмур дукканшиврулсса дайшишрурду дур. Сайдун ХIажикьурбанов шинал мутталий цIусса къатриобъектру дувансса ихтияр къадуллуссар щихьхьунчIавгу, Ма­ хIач­къалалив хьхьичIра дулла­ лими давурттив бакIуйн ду­ ккан дуллайри зий буссагу. Бур строительствалул даву цаппара хIаллайсса дара-дацIан дуван­ сса хаваргу, дагьайкун низам дишиннин. Так му къадагъалул, мунийн мораторий учай, квартирардал багьри хъиннува гьаз буван ххай ура. • - Гьакссания ххирану бур. МахIачкъалалив сайки Москавуллал къирагърайсса кунма­сса багьри бур тIий бур. ЗучIа, масалдаран, ссан дур квад­ ратрал метр? - Лувми зивурдай 23-25 азаруннин квадрат дур, ялувминнуй – 20 азаруннин. • - Ми бур зума-къирагъ­ райсса багьри. Шагьрулул дянив тIурча, 45-50 мур салкьи дурну, квартира машан ласунсса хIарачат бувминнан хьун най бур. Къия мудангу хъузалай, зузалай дур. Тахсирмур бур ми къатри дуван­сса ихтияр дуллусса идарарттай, архитектуралул ва строительствалул масъалартталсса буллалисса структурарттай. Ина су­кку хьула та кIанай ца чIивисса ттучан буван гьанурду буклай. Гъан хьун къабитантIиссара! Арулла-мяйра, ягу ххюра зивурдайсса къатри тIайла дакъа дуваннин ми идарартту чун бурувгун бивкIссар, циван бивтссар? Ми лекьан дувангу дуцири арцу харж дуван багьантIиссар, чIаравминнун зарал къахьунну, агьалинал мюхчаншиву дурурччуну лекьан дуван аьркин­ссар, къабигьассар. Утти­гъанну сакин бунни ми масъалартталсса буллантIисса Градостроительствалул комитет. Му комитетрай бурж бивхьуссар даву низамрайн рутан. Сайки дачIи - Шагьрулул хъунаману зун аьркинссар инженер-строитель. Цувагу даврил опыт бусса! Строительнан кунна шагьрулул инфраструктура, цимурцаннул хIалкьазия щинчIав къакIулссар. Му бигьасса даву дакъассар, ххуй­сса минахурталгу лагма лаган бувну, низамрайн рутанну даву тIисса ниятрай къуццу тIурча, хIасиллугу жува ххари бувансса дикIантIиссар. Сайки дачIи шинал мутталий цIусса къатри-объектру дувансса ихтияр къадуллуссар щихьхьунчIавгу, МахIачкъалалив хьхьичIра дуллалими давурттив бакIуйн ду­ ккан дуллайри зий бу­ ссагу. Бур строительствалул даву цаппара хIаллайсса дара-дацIан дувансса хаваргу, дагьайкун низам дишиннин. Так му къадагъалул, мунийн мораторий учай, квартирардал багьри хъиннува гьаз буван ххай ура. азаруннин квадрат дур. Циванни вакссара ххирасса? - Коррупция сававнугур. Застройщикнан дуллалисса къат­ равун газ буцин, щинаххуллурдалсса, ттукIралсса буван мадарасса арцу дулун багьлай бушивугур. На кьатIаллил билаят­ райгу зий ивкIра, цайми регионнаясса строительтуращалгу дахIаву дур, амма жучIара куннасса гъургъаза чувчIав дакъар. Цайми регионнай, аьрщигу ларсун, низамрай къатри дуллалинахун ахчайсса акъар, къатравун газ, ттукI буцаву, щин дуцаву низамрал ххуллийсса дур, жучIара чиновниктурал цанна аьркинмур дукканшиврулсса дайшишрурду дур. • - Новостройкартту хIатхIисав дакъасса дур, къат­ ри дуллалисса компанияртту, гьарза хъанарча дакъа, чан хъанай да­къар. - Квартирарду машан ласлай буну тIийри. Зунттаву ялапар хъанахъими оьрчIан шагьрурдай квартирарду ласлай бур, республикалул кьатIушав лавгмигу, зана къахьурчагума, Дагъусттаннай цив­ ппа заллусса магъи ччай бур. На дуллалисса къатраву квартирарду ласлай шама инсан ур Къазахъисттаннаясса. • - Хьхьирил зуманицIсса коттеджругу лекьан бан­ сса хIукму бунни судрал. ЧIяру зивурдайсса къат­ рал заллухъру ахIвалат къаавадансса агьлу бухьурча, коттеджиртталми заллухъру чиновниктал, давлатлувтал бур. Инсанталгу миннайн ссибувцIуну, чIявуми му хIукмулий рязисса бур. Вилмур пикри? - Ттун ккаккай ми коттеджру, агьалинал рязи бакъашивугу хъунмурчIин чиновниктурал ми хIукуматрал арцуцIух бувссар тIисса дур. Мукун бухьурча, ми лекьан къабуллай, агьали гъинттул бигьалагай­ сса санаторияртту, оьрчIансса гъинтнил лагерьду бан бучIия. Шлагбаумругу дуркьун, хьхьирил зуманичIансса ххуллурду илкин буван аьркинссар, хьхьири – агьалинал хъусри, амма му хIакьину каши дунал хъус хъанай бур, коттеджирттал заллухъруннал ххуллу бавхIуну бур, хьхьирия цивппа неъмат ласласаву гьану. Жагьилсса кулпатирттан къатри ласун кумаг буллалисса кабакьаву дакъар хIукуматрал. • - Ипотека? - Ца му ипотека дур. Амма мугу бигьасса зат дакъар. КьатIаллил билаятирттай жагьилсса кулпатирттан къатри дувансса участокру дуллай бур, чан-чанну тIий лахъаву дувансса арцу дуллай бур къатри ласун, ялун ххи къадуллай. Инсантурай дакIцIуцIаву дусса политика дур гьар аралуву. Совет заманнай строительствалуха зузисса идарарттай проектирдалсса, планналсса, гьарзатрал­сса буллалисса пишакартал бус­ сия, утти аьркинсса минахурталвалгу кьамул буван ччай бакъар, миннан харж къабулланшиврул, вилния опыт бур, вилва опытрайн чул бивщуну, инава урувгун дува тIий бур. Хъунисса идарарттал дуван багьайсса давурттив хъуни да­ къасса фирмардал дуллай бур. Дунияллул строительствалул стандартирттал тIалавшиннардайн бувну къадурсса дур, уку-тукун дурсса дур тIийгу бур яла. • - Шагьрулул архитекту- ра, диц-куц лащинсса даражалийсса душиву инкар бан къашайсса зат бур. Ци буван аьркинссар тагьаргу, шагьрулул чIалачIингу ххуй дуван? Кув бур МахIачкъалаллал чIалачIин утти ххуй дуллай дуван къашайссар, шагьру цамур кIанай цIунил буварча бакъа, пайда бакъассар тIий. - Шагьрулул хъунаману зун аьркинссар инженер-строитель. Цувагу даврил опыт бусса! Строительнан кунна шагьрулул инфраструктура, цимурцаннул хIалкьазия щинчIав къакIулссар. Му бигьасса даву дакъассар, ххуйсса минахурталгу лагма лаган бувну, низамрайн рутанну даву тIисса ниятрай къуццу тIурча, хIасиллугу жува ххари бувансса дикIантIиссар. • - Сайдун, дакIнихтуну барча тIий буру вихь Строит­ ельнал кьини! Зул даву, буниялттунгу, агьалинан бусравсса даву дур, садикру, школартту, поликлиникартту, азарханарду, агьали яхъанансса къатри…Строительнал даврил кьадру хъунма­ ссар. Зу цIуллу баннав! - Барчаллагь! Сант дагьну дунура, нагу барча буллай ура пишалул уртакьтал. Ттун мяйжаннугу ххирар ттулла даву, гъирарай зийгу ивкIра, ттигу зий ура. Нара дурсса къатрал чIарах нанийни, тай къатраву чIявусса кулпатру яхъанай буссархха тIисса ххарисса асардал дакI дуцIай. Ттуща кьянкьану нара дурсса гьарцагу даврил жаваб дулунгу хьун­ ссар, нава даву дагьайкун дуллай ивкIунтIий, инсантурай дакI аьтIий зий ивкIунтIий. Ихтилат бувссар ПатIимат Рамазановал

[close]

p. 11

10 август 2018 ш. ilchi@rambler.ru ilchi.info №31 (1938) 11 ДакIнин бичавуртту Ттухва нава луглай бувтсса оьрму Мяъшарданий бивхьусса кунма Дайдихьу № 22, 26, 29 1937-кусса шинал ппу лав- гуна Бухарнавун цувалу. Хъиривмур шинал, мукьва класс був­ ккуну махъ, нагу тIайла увккунав буттачIан нит­ тил, тихун нанисса жула гъансса инсантуращал. Ца шинава оьрчIащал архIал дуркIуна хъирив нину цурдагу. Каганнал шагьрулий (хьхьичIва мунийн ЦIусса Бухар учайссия, яхъан­ айгутиккухъунмурчIиноьрус­ ри бивкIсса), оьрус маз къакIулну бушиврийн бувну, ттун кIилчингу гьан багьуна 4-мур классравун. Дарсру дакъасса чIумал, на чIявуну лагайссияв ппу зузисса дуссукъатлувун. Буттащал зий икIайва мунал ссурахъугу. Дуссукъатта бу­ сса му кучалийнгу учайва «Пьяная улица» куну, га кучалий бивхьуну бикIайва чяхир дахлахисса гуржиял лавкарду. Ттуйн яржа бивсса чIумал, сайки духларгуна жул тухумрай ирсирай най диркIсса заргалшиврул сянат, цанбакъарча мусиха зузаврил даврий дирхьуна кьянкьасса къадагъа. Амма дуссукъатлуву ттун лавхьхьуна накI рутIайсса битIунну, бадрарду буллан, лавхьхьуна примусру ва патефонну бакьин буллан. Учкъулалий дуклакаврищал архIал на занай уссияв авио ва фотокружокрайнгу. Ми ттун яла, Москавлив дуклакисса чIумал, ххишала дакъа Дхъиннугу ляркъуна. яъви байбишаврил хавар бавуна Бухардал шагьрулий, ттула гьалмахтуращал архIал Каганнайн нанисса автобусрайн лахъан нанисса ппурттуву радиолувух гъалгъа тIисса Молотовлул чIунийну. Чан-чанну тIий шагьрулул кучардая чан хъанан бивкIуна жагьижагьилми.Шагьру буцIланбивкIуна Белоруснава­сса, Украиннаясса, Ленинградраясса лихъачалтрал. Миннал бувгьуну бия, вокзалгу, вокзалданул лагма-ялттусса майданнугу. Муниннин базарду лахIлахIи бувну бивкIсса дукия, марцI дурккун, дакъа хъанан диркIуна. Кув чIумал, базаллул кIивагу чулухсса къапурдугу аьнт бувну, бугьлан бикIайва дизертиртал. Дяъвилий хъанахъисса оьшивурттаятугу хавар бакъа, паркираву бивщуну бикIайва музыка, къавтIий бикIайва, ккуранну дурну. Арулва класс бувккуну мукьах на, ттула ахIмакьшиврул, кьабивтссия учкъула, нара дурсса му тIулуя ххишала акъа пашмангу хьу­ ссияв яла. 1942 шинал, интнил гьантрай, жунний нани ххуллий гьантта авцIуна ганиннингу кIулну ивкIсса Кашкадардал областраясса ца узбакI адамина. Ганал ттул ниттибуттахь маслихIат бувна на цащала итаакьин, яни чIиви-хъунсса маэшат буван: канил пагьму бу­ сса укунсса усттартурах тикку, яни цува нанисса кIанттай, хъуннасса мюхтажшин дуссар увкуна ганал. Рязи хьуну, нитти-бутталгу на итаавкьунав. Ттуккуй ярагъгу бавхIуну, авчура нагу га хъамаличунащал. Бавчуру Кашкадардал чулийнмай. Цалчинмур хьхьу рутан бавцIуру Къараулбаза тIисса кIанттайсса ца бакIул яхънилу. Лахъан дурну цIу, цIарай щаращи бувну дувссилул чяйникI, дурну чяй, хьун дарду жуннасса нагьар. Яла уттубивхьуру, жергъ увкуну цIурттал дурцIусса ссавнийгу тамаша буллай. Щин дакъасса кIирисса авлахърал лахъишиврий гьарца 40-50 км. ляхну хьунадакьайва кьяпрал пурмалийсса лахъсса сооруженияр­ тту: гиву кIинттул чIумал цачIун шайсса дия дакъа чара бакъасса щин, гъинттул чарванну дархIуну нанисса варанттал ва ххуллулссаннал ишла даваншиврул. Ххуллийх най шанма гьан­ ттагу бувну, бивру нанинийн – га дия хъуннасса шяравалу. Ссайндунугу дишин бюхъайсса щин дакъасса кIантту буну тIий, га кIан­ттул аьрщарай инттусса хъат­ рулул чIумал агьалинал бугьай­ сса бия къамагу, пасттаннугу. Паст­ танну шайсса бия хъинну нацIусса, чIявусса кьакьангу байсса бия. Къамагу хъунмурчIин ябайсса бия, аьрщараву дурксса къувирдавун бивчуну. Зун айишайхтува, ттул дуссу­ къатлул хьулух инсантурал кьюкьри сакин хъанан диркIуна, яржа бияннин ялугьлагьисса – муксса хъуннасса диркIун дия ичIаллил му-та дакьин даврицIун дархIусса аьркиншин. Зу вих къахьунссару, ца шанма зурувату на кIура авссияв махъунай, хъунмасса къалмул дарваг бавхIусса ттуккугу хьхьичI бавкьуну, нара Ппугу, нинугу. 1926 ш. Киях Жаруллагь. 1942 ш. Каганнал шагьру хIасул хьуну бия Ташккантуллал ва Ашхабадуллал (Сталинобадуллал) чулухунмай поездру лаглагисса ва букIлакIисса муххал ххуллул кIишанбачIулий. Мунийн бувну жунний чан къашайва тихунмай ва шихунмай нани ххуллий гьантта ливксса шяравучутал, хъамал. ДакIний бур, ца ххуллух жуннийн увкIуна ХIамзат тIисса ца кIундиричу, ххуллийх най унува поездравува ивкIусса цала уссугу лавсун. Га ув­ ччуна гиккурасса хIатталлив. Яла га увччуну ивкIсса кIантту бяйкьуну, гьавгу лякъин къархьунура лирчIсса ххай ура. Жунний мукуна дяъвилийн нани ххуллий авцIуну уссия жула шяравучу Штанчаев ЛатIип. Яла му аьрай ивкIуну ия Курскаллал Дугалий. Мунаяр хьхьичIгу увкIун уссия жула чIаххувчу Муса – чурххалгу, бакIралгу оьвхъусса ххаллилсса жагьил. Мунал жан дуллуну дия Сталинградуллал цIанийсса талатаврий. Тай шиннардий буттал ттун ларсуна ца исвагьисса ингилис лисапIит. Муний дия карбидрай цIу лахъайсса фонарьгума. Дяъви байбишиннин Кагандалия 20 км. манзилданий Карши тIисса кIанттай яхъанай буссия ГьунчIукьатIатусса Кьурбаннул кулпат. Дяъви байбивхьуну махъ ми бивзуна Бухарив. ЧахутIкалул къашай хьуну, Кьурбан ивкIуна чIал къавхьуну. Хъунама арс, педагогикалул институтрал студент, назмурдугу чичлай ивкIсса жагьил, Басиргу ивкIуна азарханалий, ссаллив къашавай хьуну. Ятинтуращал ялгъузну лирчIуна нину Умамат. Цила ласная ливчIсса пачкарттавусса махурка бахлахисса кIанттай, Ваккантлив Жаруллагьллул цалла цанна дурну диркIсса къатри ляркъусса арцух машан лавсъсса ца оьлгу хъирив лавхIуну. Каганнай, муххал ххуллучIату арх бакъасса кIанттай, нукIувагу кIицI бувсса «бутултрал кучалий», бикIайва столовай, гикку ххал шайва лавсун занай макьараоьрватIал бакIурдил бувцIусса бадрарду. Коганнал лагмасса авлахъирттай бикIайва хъинну чIявусса макьараоьрватIив. Тани ттун къакIулссия миннуяту дукра дай­ сса душиву. КъакIулссия мукунма КIилчинма Николайл коронациялийн хIадур дурну диркIсса 300 журалул дукрардаву ца яла ляличIимунин ккалли дурну диркI­ шиву макьараоьрватIул накь. валлагь, ва спекуляция дуллай бур куну, бувну суд, Умаматлун дуллуна дуснакьрал ххюра шин, ганил мюрщисса оьрчIругу бавкьуна детдомирттавун. Дяъви нанисса чIумал, аьраяллил ххурххулиясса нигьал бухьунссия, лагма-ялттусса жанаварт ва лелуххант сайки шагьрулувун бувххунма нанисса кунма бия: букIлай бия жайранну щин хIачIан шагьрулуцIухсса кьуллардайн, зумакъирагъирттайх лехлай дия исва- Ггьисса фазаннал гьухъаллу. ъинттул 1942 шинал, Аьра­ сатнащалсса муххал ххуллул дахIа­ву кьуркьуну душиврийн бувну, Букуйннал навт лавсун букIлай бивкIссар, лагмарукку дурну, Дянивмур Азиянавухчил. Му ппур­ ттуву на зий уссияв паровозрал машинистнал кумагчину. Поездругу занай бикIайва, бацIаву дакъа, хьхьугу, кьинигу. На учIайссияв даврияту шавайн, щала негирнайнгу увккун. Ца базилух Каганная 100 км. манзилданийсса Зиадин тIисса станциялий, паровозру поездирттацIун бахIлахIисса кIанттай, жулмур поездрал чIа­ равсса платформалий бавцIуну бия Зиадиндалийсса заводрайн качар бай чIикIунтIа ларсун бувкIсса поезд. Микку ттухь машинистнал: «Насуча, ца-кIира чIикIунтIа ларсун ухьхьу, паровозрал топкалул бярчIуй дирхьуну, шахьаннуча», - кунни. УвчIун лавгун, чIикIунтIа ласун дахьра ка тIиртIусса чIумал, щютI увкунни ттун ххал къавхьуну ивкIсса къаралчинал. Мува цIана ххявххун, цал ца поездрал, ялагу цамунил лултту увккун, ливхъра бусса чаралий. Га цурдагу дия хьхьунил чIун. Иривс­ сания, дяъвилул чIумулсса законнайн бувну, ттун бала бан бюхъайс­ сия. Ттуламургу, чилмургу поезд чув бу­ ссарив къакIулну, къачIалай, на, тIанкI увкуну, лавчIра сукку хьуну нанисса цаннил хъирив, ттун га поезд цумур чулийнмай най буссаривгума бувчIлай бакъая – цIан дия. Анжагъ цаппара манзил бивтун мукьах бувчIуна га жула Каганнал чулийнмай нанисса бушиву. Поезд бацIайхту, ливккун, авчура ганил бакIрал чулийнай. МахIатталсса иш, паровозрачIан ивсса чIумал, урувгунна – га бур ттула паровоз. Машинистнал, на къазана хъанай ухьувкун, увгьу­ Цсса ххива тIива. а кьини, му дия 1943 шин, жуннийн левчунма бувкIуна жула гъанс­ са душ Мария, аьрай­ сса цила уссияту бувкIсса чагъаргу кIунттихьну, ххаришиву баян буллай, уссил «За отвагу» тIисса медаль ларсун дур тIий – ваца Виричунал цIа ларсъсса хханссия. Нитти-буттахьгу цичIав къаувкунува, на, лавгун военкомат­ райн, буллуссия аьрза, аьрайн уцара тIисса. Ттун га чIумал дия 17 шин. Медициналул ххал ивгьуну махъ ттул урчIамур гьутрулий лявкъуну бия туберкулезрал кIива кюру ва бувну бия къауцин­ сса хIукму. Лаккуй шяраву унава на къашавай хьуну уссияв гьутрурдал: нину, аьгу-аьтIий, на хъин уллай дикIайва, ниттил на хIачIлачIи увнав куйл майгу дарцIан дурсса кIирисса накI. Ми накIлил на хха­ ссалгу увхьунссияв. ХIакьинусса кьинигу ттул урчIамур чулухсса гьутрулий дуссар ларкьус­ са щавурдал аьшру. Каганналгу, Бухардалгу дянив дия 12 км. Жу, чIавасса оьрчIру, чIявуну лагайссияв Бухардал шагьрулул паркравусса бассейндалувун бучIан. Ца кьини жущал увкIсса Гьуйннал шяравату­ сса ца жагьил, гьузун къакIулсса уну, щинавун учIлай ия, бассейндалул чIирайнгу хъар хъанай. Ца ппурттуву, чIирая кару итххяр­ ххун, га цакуну оькьлан ивкIун ия. КIулшилия лавгсса га, уккан увну зуманийн, гужирай ссихI бигьлагьи уллан бивкIуна. Му чIумал на левчуна лавгун, бассейндалул кьатIув дарцIусса, чIарав заллугу акъасса, ца пIайтIун дурцуну увкIун, ивхьуну га ганий, иян ув­ссия азарханалийн. Му апатIраща жагьил ххассал хьуссия, яла чIал къавхьуну фронтрай жан дулуншиврул. Хъиривгу буссар Жаруллагь Керимов

[close]

p. 12

12 №32 (1938) ilchi@rambler.ru ilchi.info 10 август 2018 ш. Буккултрал назмурдава Бюхттул зунттай Зубил-Кьун Бюхттул зунттай Зубил-Кьун, Зунттулу Щин-нани-Кьун, Кьагьил АхIай КкурчIав-Кьун, Архшиву зул ттуяту. Шаназара чув лавгун, Шанттуршва къатта лекьлай, КкурчIав базар бухлаглай, Муяв, ЦIувкIул, вил кьадар. Далла-БакIул бакIрая, Леххаву уча, Вара, Сайпухъал МахIаммадлухь Тарих къурталссар куну. Заманалул зулмулул Зумаривав гъан хьусса, ДакIнийсса къумашиву Бусанмигу ят бувцсса. Щарнил ккурккай ОьрбакIуй, Зунттал карав УрчIбакIуй, Цумур щинал щаращий, Хьурдай мякь лиххан, хIачIан. Кьащунул бюхттулшиву, ЦIурттаарнил кьашиву, Ттул дакIнил къумашиву, ЧIумул аьратталшиву. Буттал улчай, ттул кюруй, Щарнил ккурчIаллил къалай, Щакъалиххай ттул минай, Щийнна ина аманат?! ОьрбакIуй балайтIалай, Къакъа-БакIуй къавтIалай, Щарнил ккурчIав пагьламан, Гьа хьуссарив гьунарду? Буттал кIанттуцIа шаву Кьамулссарив дакIурдин, Жува цачIун був кюру Ятинну ливчIуссарив? Рамазанов МахIаммада (Аьлиханхъал), ш. 1-мур ЦIувкIул Буттал шяраваллиха Арамтурал буцIайсса Карашрал ххаллил ккурчIа, ЩяикIанма акъану, Тти махIрумну ливчIун бур. Хьурдай цал ттигу биян Тяхъашивуртту дайсса Жяматрал ххаллил кулуб, Утти цучIав къаухлай, Магъул гъюжу бувккун бур. Лащан бансса къаккавкссар Душру щинав лагайсса Карашрал Ялув-Зийлу, Щинав гьан душру бакъа, Щюлли урттун хьуну бур. Ил сайрданий буккайсса ЧIяйкьаннил щюлли рахIру, Утти, цучIав къалаглай, Пашманну хъюлчай тIий дур. Аман, хIачIан гьан хьурдай Гьурабаллил дяркъу щин. Къягъул-гьивч бан гьан хьурдай ЩурацIаллил сунная. Аман, цулун гьан хьурдай Та щарнил хьхьичIсса гьанав, Бигьалаган щябивкIни, Буттахъал балайгу чин. Аман, ябитан хьурдай Къялибаллил бакIрава, Ва ччаврил ччурччу дакIнил Мякь лиххайрив ххал буван. Аман, щил зай кунавав Лакрал мюрщи щархъаха, Щархъал бюхттул тавхантту Щях зизиннав увкуну. Юсупова ГунихIайран, ш. Караши Бивтссар на чIявусса аьрххи-ххуллурду, Ххал хьуссар шагьрурду, щархъив, зунттурду, Ахъулссаннул багъру, буллугъсса ахъру, ДайлитIу дакъасса нехру, хьхьирирду. Ивссара мулкирдайн личIи-личIисса, Мюрщисса, хъунисса миллатру ккавкссар, ВичIигу дирхьуссар цимигу мазрах, Бавссар лугъатругу жура-журасса. Аммарив къаккавкссар цавагу кIанттай, Жулва улча кунма, бювхъусса улча. Къабавссар цавагу чил кIанттай мазгу, Ттул ниттил маз кунма, экьинанисса. Хъархъаллай, муруллай мурхьру ххяххайсса, Ххяллал ялув къушру, къаларду байсса. Дарарду, неххардил аьтIи дувайсса, Аьршлува ливчусса замзам щаращив… Лажинни, миннатри, уссурвал, ссурвал, Оьрмулул ирсирай хъирив наними, Янил жавгьар кунма, ябара улча, Буттахъал кьадиртсса ядара аьрщи! Исмяилов Салман, ш. Гьуйми Биян хьурдай цал ттигу Аьзиз буттал шяравун. Буттал карунних бувсса КIай бюрнирдах ябитан. Лагма щархъал ласайсса Бичиличчайсса аьрщи, Хьурдай цал ттигу ларсун, Буттал къатта кIяла бан. Хьурдай та КьацIирибу ЛухIи хъюрув дугьан дан: КIинтнил лахъисса хьхьурдай Дуссухалттун шахьаван. Хьурдай кIа зунттуяту КIара бай аьрщи ласун: Бавалгу ккуччу дурну, ТIутIихь кIара буван бан. МахIлалул душвавращал Хъун-Аьнттувун гьан хьурдай: Бизанттайх сайргу бувну, ТIутIал кацIругу буван. СантIуева СултIанат, ш. 1-мур ЦIувкIул Баян баву Ххирасса ЧIяйннал жямат! Августрал 13-14-нний ЧIяйн­ нал шяраву хьун­тIиссар Жагьилтурал кьинилун хас дурсса спортрал шадлугъ. ДантIиссар субботник, мавлуд, хьунтIиссар спортрал тIуркIурду. ЧIарав бацIияра, бу­хьхьия­ра жура дуллалисса даву хъун дан. «Кая» ихIсандалул фонд ва шяраваллил администрация Ляхъан аннав чара инсан инсансса, Инсаннал симансса, щяйтIан бакъасса. Ухьурча, цув инсан ва ур учинсса, ЧIарав акъанугу, хьурдай учинсса. ХIажимурад-хIажи Вай махъру хас бан бучIир ванияр шанна шинал хьхьичI аьпалухьхьун лавгсса жул шяравучу ХIасанчалабин. ЦIуйшиял шяраву байбихьулул школа, Ккулув дянивмур даражалул школагу лавайсса кьиматирттай къуртал бувну, хъирив ЯтIул дипломрай ХIасанчалабил къуртал бувссия Хасавюртуллал техникумгу, бухгалтернал пишалул кIулшиву ларсун. Цаппара хIаллай зий уссия ЦIуйшиял Крупскаял цIанийсса колхозрал бухгалтерну. Ми­ кку зузиссаксса хIаллай мунал чIалачIи бувуна цува хIакьсса Бусравминная ХIасанчалабил чаннасса цIа даврил специалист ушиву. Цайми колхозирттал жагьилсса бухгалтертал бучIайва муначIан цанма къакIулмур цIуххин, мунал дуллалимуния эбрат ласун. Цавува цамур гьунаргу чIалай, кьариртун бухгалтершивугу, хъуннасса конкурсравух гьуртту хьуну, ХIасанчалаби увххуна дук­ лан Москавуллал Ломоносовлул цIанийсса университетрал тарихрал факультетрайн. Ми­ чча му яла увцуна аьралуннаву къуллугъ буллан. Къуллугъ буллалисса шиннардий 2-3 барчаллагьрал чагъаргу бувкIун бия мунал ниттичIан, ГьидаятлучIан, му къуллугъ буллалисса частьрал хъуниминная. ХIаписарнал къуллугърай му тиккува ацIан уллай ивкIун ия, хъирив академиялувун тIайла уккансса пикрилий. Амма ХIасанчалаби, цалва буржгу лавхъун, увххуна мува МГУ-лул философиялул факультетрайн, хъиннура хъуннасса конкурсравухгу увккун. Преподавательтурал ва студентътурал дянив мунал цIа хIурматрай кIицI дайсса диркIун дур. ХIурматрал улттуй мудан суратгу диркIун дур. МахIаттал хъанай бивкIун бур архсса Дагъусттаннал зун­ ттавасса оьрчI, МГУ-лул философиялул факультетрайнгу увххун, миву хъунисса къуллугъчитурал оьрчIащал лавайсса кьиматир­ ттай дуклакаврий. МГУ-луву дуклакисса ххюрагу гъинтнил каникуллай студентътурал строительтурал кьюкьрал бакIчинугу лагайсса ивкIун ур Норильскалийн, Магаданнайн ияннин. Гьарца шинах, чIивисса хIаллай ухьурчангу, учIайва шяравун гъан-маччанал ялун иянгу. Лавайсса кьиматирттай къуртал бувну МГУ-лул философиялул факультетгу, зана хьуна райондалийн. Ниттил чулухунмай личIиссава хIурмат бикIайва ХIасанчалабил. Ниттияту арх уцан къаччай, гьан уллай ивкIсса Аьрасатнал вузирдавун къалавгуна. ХIасанчалаби кIулми, мунащал Москавлив дуклай бивкIми цIухлан бикIайва, «ХIасан цумур институтраву зий ур?», «Кандидатнува урив, доктор хьурив?» тIий. ХIасанчалаби хъанай ия ЦIуйшиял 8 шинал школалул цалчинма директорну (муниннин му байбихьулул школая). Зувирахъул шиннардий мунал директоршиву дуллалисса хIаллай райондалий дуллалисса олимпиадарттай, турнирдай хьхьичIунсса кIанттурду бугьайва му школалул учительтурал ва оьрчIал. «ДР-лул лайкь хьусса учитель» тIисса цIагу ларсъссар ХIасанчалабил. «Илчи» кказитралгу хьхьи­ чIунсса дусъя ХIасан­чалаби, дайва гьарица шинах подписка, бу­ ккайва, хха лях къагьанну. ЦIуйшиял шяраваллил агьулданул пахруя му. Цайми щархъал инсантал цаламинная цIарду дуллалисса чIумал, ЦIуйшиялгу учайссия: «Жулгуния уссар ХIасанчалаби», - куну. ЦIуйшиял хIатталлив лухIисса чарийн увккун ухьурчангу, цу­ ва кIулцириннал дакIурдиву личIантIиссар ХIасанчалабил цIа чаннану, марцIну. ХIамзат Рамазанов, ш. ЦIуйши

[close]

p. 13

10 август 2018 ш. ilchi@rambler.ru ilchi.info Аьли Къаяевлул шин Аьли Къаяев Аьлимчунал ирсирава 1877 шиналсса бунтрал тарихрава №31 (1938) Восстания ва дарга Восстаниялул хавар сукку шайхту, Дагъусттаннал зунттал халкьуннал чIявуми, яни яру­ сса, лак, цIахъар, къуппи, ахтти, курал, хайдакь, табасаран, пурсат биривну бунува, оьрус паччахIнаща итххяхханну, иткъаххявххун къабикIанну тIий, гьалак бувккун бивкIун бур. Гьалак бувккун, восстаниягу дурну дур. Анжагъ ахъуши, цIахъар, къуппи личIаннин, махъсса Даргаллал округрал гьалак къабувккун, Ахъушиял халкь паракьатну бавцIуну бивкIун бур. Гужрай сукку барча бакъа, сук­ ку хъанай бивкIун бакъари. Даргаллал халкь, ялун учIайсса цучIавгу акъа, тачIаввагу су­ кку хьуну бакъар. Сукку хьумур чIумалгу, восстаниялун ахъу­шиял бувсса цичIав кумаг бакъари. Лак, цIахъар, ярусса, Ахъушав, Лаващав, Кутишав дяъвирдай занай, Дарга округ паччахIнал аьралуннацIа марцI къадурну къаританну тIий, цащава шаймур буллай бивкIун бур. Амма даргаллал халкьуннан цанма тIурча, миннацIунгу хьуну, ­оьрус паччахIнаща хха­ ссал хьун дакIнин багьну бакъари. Мунил цIаний цичIав захIмат бан ччайгу бивкIун бакъари. Даргаллал халкь, восстаниялул аьралуннал гуж цала ялун бучIарча, чарабакъул миннацIун бакьлай, яни, ми хъяврин бан, бавкьуссару тIий, ми махъунмай зана бикIайхту, оьруснацIун бакьлай, миннангу кумагру буллай бивкIун бур. Масала, Лаккуй восстания сукку шайхту, хъунмасса гужращал архIал Патааьли Ахъушав лавгун ур, ахъушиял мунацIун бавкьуссару куну бур, амма, Лаващав Патааьлигу ивкIуну, мунал аьралгу ма­ хъунмай зана бикIайхту, ахъуши ялагу оьруснайн кIура бавну бур. Патааьлияр махъ кIилчингу Ахъушав Аьлил-МахIаммад, Аьбдулмажид, ЖахIпар лавгун бур, ахъушиял миннахьгу зуцIун бавкьуссару, зул гьалмахталлу куну бур. Амма Лаващиял чулухсса ца дяъвилий бахьтталтрал командир Аьбдуллагь-ХIажигу ивкIуну, аьралгу махъунмай зана бикIайхту, ахъуши кIилчингу оьруснал чулух бавцIуну бур. Аьлил-МахIаммадлун ва махъсса восстаниялул аьралуннан му хъинну захIмат бивзун, ахъу­ шияйн сситтулну, миннан банмуних луглай бивкIун бур. Му чIумал Аьлил-МахIаммадлул имамнайн чивчусса чагъарданий укунгу чивчуну бур: «Ахъушиял халкь уттигу цала бутта­ хъал заманнайрасса аьдатрайн, мунапикьшиврийн муртидшиврийн кIура бавунни, яни, бусурмантураяту кIура бавну, оьруснал чулух бавцIунни. Ахъушиял халкь анжагъ ливтIуну, щархъу ччурччуну, хъусру хъямала дурну, зия дурну, гуж ккаккан барча бакъа, цукунчIав жуйнма мютIи хьун­ссар куну ттун дакIнин къабагьай. Ттул хIисаврай, на Муртазалихь увкусса чулухунмай аьраллу гьан барча, хъинну бикIанссия», - куну, чивчуну бур. Восстаниялул аьрал шамилчингу Ахъушиял ялун лавгун бивкIун бур. Амма, ЦIахъарав Меликов нанисса бавну, зана бивкIун бур. Му чIумалгу, Зугьум-кьадигу бакI увну, Ахъуши оьруснащал архIал ЦIахъарав бувкIун бур. Оьруснал аьралуннавух Лаккуйнгу лавгун, лакрал щархъугу хъямала дуллай бивкIун бур. Агар махъминнан хьумур цанмагу хьун кьамул бувну, ахъушигу восстаниялул чулух бавцIуну, махъми кунма, бакIрайн лавсун, дяъвирду буллайгу бивкIссания, бучIиссия восстаниялул иш цамур куццуй багьан, бучIиссия даргаллал округгу оьруснацIа марцI хьуну, восстания арнил щархъайнгу диян. Ссахлунур восстания ччяни паракьат хьусса Дагъусттаннал восстания тамансса гьарта дурккун, хIатта Азирбижаннайнгу щуну диркIун дур, амма, цуксса гьарта дуккарчагу, восстаниялул хъинну чIярусса диялдакъашивуртту диркIун дур. Ми диялдакъашивуртту сававнугу, хъинну ччяни басгу хьуну, паракьатгу хьуну дур. 1. Восстаниялул бакIчи, яъни восстаниялул имамну ккаккан увсса адимина ва мунал цIанийну ишру бачин буллай, мунал советниктал хIисаврай муначIа щябивкIсса арамтал циняв, политикалул дяъвилул иширттаяту хавар чансса, дяъвилул усттаршиву дакъасса, ханс­ са арамтал бивкIун бур. Восстаниялул имам ххишала хIалимсса, кIукIлусса, щинчIав зарал-зиян бан къаччисса, щинчIав къа­ччан бикIан бан къаччисса адимина ивкIун ур. Мунияту восст­ аниялул душмантуран цичIав гуж ккаккан бувну бакъари, восс­таниялул душмантуравун нигь дуртун дакъари, цахьхьунма бирив­ сса восстаниялул душмантуран, хIатта душмантуралгу яла хъуниминнан цичIав къабувну, итабакьайсса бивкIун бур. Масала, ЦIахъардал жяматрал цала дянивсса восстаниялул душмантурал яла хъуниминнаяту­сса Къара Къараев хIаласса ряха адимина увгьуну, имамначIан тIайла бувккун бур. Миннан багьайсса ххуллурду бавугу тавакъю бувну бур, амма имамнал ми, цичIав къабувну, итабавкьуну бур. Имамнал провокатортуран, яъни халкьуннавун оьккис­ са, заралсса хаварду итабакьлакьисса арамтуран, хъаннин цичIав къабувну, цивппа битайсса бивкIун бур. Вихшала дан къабюхъайсса, чапалсса, дуснакь бувсса арамтал заминдаран итабакьайсса бивкIун бур. Имамнал хIалимшиврияту, кIукIлушиврияту рязи бакъа, халкьуннан гуж кьянкьашиву ккаккан дан аьркинссар, халкьуннавун нигь рутан аьркинс­ сар, акъахьурча, халкь мютIи бан къашайссар, ина хIалимшиву, кIукIлушиву кьарити, халкьуннавун нигь дути, восстаниялул провокатортуран багьайсса куццуй танмихIру бувну, гуж кка­ккан бува, вихшала дакъа­ сса, дуснакь бувсса арамтал заминдалун итамабакьларда тIий, Гъумучиял жяматрал имамнайн чивчуну бур. Гъумучиял жяматрал чивчумур Ссугъурдал жяматралгу тасттикь бувну бур. Амма имам ялагу аххана хьуну акъари. ЦIумади район оьрусна­ хьхьун ларгун къуртал хьуну дур. ЦIумади райондалийн гьан­с­ са, восстаниялувун хIала хьусса цаппара щархъал иш нигьачIавривун багьну бур, шанна-мукьра чулухату миннал ялун оьрус бучIаврияту нигь диркIун дур. Мунияту, кумаг тIий, ччяни кумаг тIий, ми щархъал халкь имамнайн лиххявур­ тту тIун бивкIун бур, чагъарду чичлан бивкIун бур, имамнаща миннан цичIав кумаг бан бювхъуну бакъари. Лаващав оьруснал таман­ сса гужру бивкIун бур, Лаващав оьрус­нал гужру буссаксса даргаллал халкь восстаниялувун хIала буххан нигьа буслай бивкIун бур. Лаващату оьрус буккан барча, ахъуши ва махъсса даргигу жуцIунма хьун хIадурну бур, жуцIунмагу хьуну, цащава бю­хъаймургу буллан тIий бур, амма Лаващавсса оьрус оьнма бакъари. Арти щархъияту ва махъсса цала канихьсса бусурманнал щархъаяту цанма кумагру хIадур буллай бур, жувагу аьркинни, миннал кумагру хIадур бувну къуртал баннин, дяркъугу хьуну, кIигу дучIаннин хъунмас­ са гужращал миннал ялун лавгун – ми лиян бан. Дяркъу хьуннин ми лиян бувну къуртал къабарча, жущава яхьун къабюхъантIиссар, жула ятту-гъаттара ккашил литIунтIиссар. Мугьлат бакъа ччяни биялсса аьрал гьан бу­ ва, Лаващи лавсун къуртал бу­ ва тIий. ЦIахъардал жямат, бакIчитал, аьрал имамнайн ли­ ххяву тIий бивкIун бур. Имамнаща, биялсса аьрал гьан бувну, Лаващи лавсун къуртал бан бювхъуну бакъари. ЧIал къавхьуну хъунмасса гужращал архIал восстания паракьат дан Меликов авчуну ур. Меликов нанисса ххуллийсса щархъал халкьуннал имамнайн ли­ ххявуртту дукIлан диркIун дур. Меликовлул хьхьичI бацIансса биялсса гужру хIадур бан аьркин хьуну бур. Имамнаща ми гужру хIадур бангу бювхъуну бакъари. Кинияз Меликовлущал ар­ хIал ЦIахъарав анжагъ 10 азара адимина ивкIун ур, амма восс­ таниялул имам бажар бусса, тадбир бусса, дяъвилул, аьралуннал иширттаяту хавар бусса адимина ивкIссания, мунаща Меликовлул хьхьичIун ми ацIваксса ­аьрал буккан бан бюхълай бивкIун бур, ми ацIваксса къабарчагу, ми кIиваксса, шанмакссавагу бу­ ккан бан бюхълай бивкIун бур. Меликов восстания дан Щурагьату сукку хьуннин, Къусардал, Къуваллал лагма дургьуссару тIий, оьнма кунма бавцIуну, 20 азара адимина Ахттиял аьралуннал ивкIун ур. Жу Дарбантливсса оьрусная нигьачIи буру тIий, чунчIав къабуклай, Кураллал, Табасараннал аьраллу бивкIун бур, жула кIантту жущава ябан бюхъаншиврий жул вихшала дакъари, жу ябан ацIу тIий, махъунай Лаккуйн зана икIан ччисса, Лаккуйсса дарга округрайсса фронтирттайн зана икIан ччисса ЖахIпаргума итакъаавкьуну, цачIава ацIан увну ивкIун ур. Агар восстаниялул имам дяъвилул усттаршиву дусса, бажар бусса адимина ивкIссания, цамур бакъахьурча, аьраллу ми къалардаяту махъунмай зана бивтун, миннаяту аьркинссаксса Лаващав кумагрангу гьан бан бюхъанссия, Меликовлул хьхьичIун буккан бангу бю­ хъанссия. Хъиривгу буссар 13 Дагъусттаннал тарихрава В. ХIажиевлул ва С. Мусаевлул «Хронология Дагестана» тIисса луттирава 1730 ш. – шагьнал делегация Шамахлив бувкIун бур. Кьуя илчи увкIун ур СурхайханначIан, туркнайн къаршину гьаз хьунсса маслихIатращал. Миннаватусса 19 авттун, цаннахьхьун жавабращал зана хьун­ сса ихтияр дуллуну дур. Сурхайхан шиитътурахлу-парснахлу къаивкIун урча, туркнахлусуннитътурахлу ивкIун ур. Амма туркнащалсса аралувугу мунал цалла политика диркIун дур. Оьрусн­ ал аьралуннал главнокомандующий генерал Левашев чичлай ур: «Сурхай, хьхьичIа куна, Щамахлив яхъанай ур, турк­налгу хъин ивтун ур», тIий. 18-мур аьсрулул зувилку шинну – Сурхай-хан ххуллурду гьарза-гьарта буллай айивхьу­ сса шинну. Сурхай-ханунгу-унгунуххуллурдалсса буллай айивхьуну ур, Гъази- Гъумучату Ккулув – Хъусрахьхьун – Чиракьливсса, Хьхьургъив – ЧIурппив – Хиврайн – Кьасумккантлив, ши­ ччагу – Къубаннайн ва Ширваннайн. Мукунма Хъусращату Ялув ЧIатIлухъиячIансса, миччагу Лув ЧIатIлухъиячIансса ххуллу бувну бур. Ва ххуллулмур къяр­ттагу Самурдал даралувух Ах­ттав наниссар, миччагу зунттал лахIунттавух ЖароБелаканнал шяраваллавун ва Алазаннал даралувун буклаки­ ссар. Ва экономикалун ва стратегиялун агьамшиву дусса ххуллу бивкIссар. 1732 шинал январь зурул 12-нний – Туркнал ва Ираннал дакьаврил кьутIи ( Керманшахский договор) цIакь дурссар. Шагь Туркнащал дакьаврил кьутIи цIакь дуван анавар увкссар Надир акъанува. 1732 шинал январь зурул 21-нний Аьрасатнал ва Ираннал дусшиврулкьутIицIакьдурс­ сар. Аьрасатнал паччахIлугърал махъ буллуссар Ираннахьхьун Астрабад, Мазандаран ва Гилян зана битан, мукунма Баку ва Дарбантгу зана буван, агарда Надирдул Иран туркнал аьралуннацIа марцI буварча. 1732 шин – Чулахъ Сурхай Низабатлив ххявхссар. 1734 шин – Жара, Талу ва ЦIахъюр мютIи бувансса мурадрайсса Сурхай-ханнал аьр­ ххи. Мунал мурад дузрайн бувкссар, кIицI дурсса шяраваллурду кIунттихьхьун ларсъссар. Сурхай-хан туркнал султаннал амрулийн мютIий къахъанай усса хавар шайхту, Надир Афшардул муначIан вакил гьан увссар туркнал султаннал указращалсса чагъарданул копиялущал. Сурхай-ханнал, му вакилгу ивкIуну, аьнтсса жаваб дуллуссар: «Лазгиял (дагъусттаннал. – авт.) аслантурал турдах жу Ширван кIунттихьхьун лавсъссар, ци ихтияр дуссар Бикьдадлиясса АхIмадухь ягу цаманахь укунсса иширттавух хIала бухлан». Надир гассят Сурхай-хан бакIчисса кIанттурдайн гьужумрай увкссар. ХIадур бувссар П. Рамазановал

[close]

p. 14

14 №32 (1938) ilchi@rambler.ru ilchi.info 10 август 2018 ш. Жула тарих-таварихрава XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал кулпатирттал сияхIру (1886 ш.) Посемейный список селения Кукни Вицхинского наибства Кази-Кумухского округа №№ семейств по порядку Ф.И.О. лиц мужского и женского пола; их отношение к главе семьи Возраст на 01.01.1886г. 66 Ибрагим-Халил Магомед оглы Сыновья его: Будайчи Ахмед Отец его Магомед Гуси оглы Женщин 2 67 Ибрагим Магомед оглы Братья его: База Магомед Женщин 2 68 Магомед Ахмади оглы Брат его Абдул-Варис Женщин 2 69 Магад Магомед оглы Женщин 3 70 Чарин Газил-Али оглы Сын его Салим Женщин 2 71 Юсуп Муса оглы Женщин 3 72 Мама Бута Сулейман оглы Сыновья его: Сулейман Магомед Абдуразак Женщин 2 73 С у л е й м а н М а г о м е д оглы Сын его Магомед Женщин 2 74 Абдулла Курбан Магомед оглы Женщин 4 75 Омари Исуп оглы Сын его Абакар Женщин 1 35 8 1 70 27 25 18 33 28 40 6 35 47 22 13 10 46 4 12 57 29 76 Магомед Омари оглы Сыновья его: Али-Бута Омари Женщин 4 77 Бижа Ванати оглы Брат его Гасан Женщин 2 78 Мирза-Али Али оглы Сыновья: Рамазан Магалли Женщин 1 79 Абдулла Гаджи оглы Сын его Сулейман Женщин 4 80 Ахмед Дала оглы Сыновья его: Далла Идрис Гаджи-Мамма Женщин 2 81 Магад Сулейман оглы Сын его Юнус Женщин 4 82 Муса Гусейн оглы Сыновья его: Гусейн Магомед Али Рамазан Абдурашид Женщин 3 83 Магомед Абдулла оглы Женщин 2 40 17 4мес. 32 26 35 4 1 38 4 40 20 14 1 36 36 10 7 4 2 4 мес. 22 84 Омар Алакай оглы Сын его Абдурахман Женщин 4 85 Исмаил Алакай оглы Сыновья его: Наджвадин Гасан-Гусейн Али Женщин 2 86 Мамма Абдулла оглы Женщин 1 87 Та г и р Абд ул - К а д ы р оглы Брат его Омар Женщин 3 88 Алил Магомед оглы Женщин 1 89 Магомед Магомед оглы Сыновья его: Абдулла Магомед Гаджи-Курбан Внук его Муслим Абдулла оглы Женщин 3 60 20 67 27 17 10 25 35 24 60 70 36 10 1 90 Абдулла Гаджи-Магомед оглы Сыновья его: Магди-Магомед Манап Гаджи-Магомед Женщин 3 45 9 6 4 91 Джабраил-Гаджи Али-Гаджи оглы Сыновья его: Микаил Исуп Женщин 4 92 Гадис Гаджи-Мамма оглы Сын его Рамазан Братья его: Ибрагим Курбан Женщин 1 93 Магомед Гаджи оглы Брат его Гаким Женщин 2 94 Исуп Омари оглы Сын Абдул-Муталиб Женщин 1 95 Абачара Магомед оглы Сыновья: Гасан-Гусейн Сулейман Женщин 2 96 Ома Магомед оглы Сыновья его: Абдулла Курбан Иса Муса Внук его Абдулла Джафар оглы Женщин 1 97 Рамазан Алил оглы Сыновья его: Алил Гусейн Али Женщин 4 98 Сулейман Гаджи-Магомед оглы Женщин 2 99 М а г о м е д С у л е й м а н оглы Брат его Сулейман Женщин 4 44 8 3 30 1 м. 16 13 8 14 32 4 м. 60 20 16 67 27 24 17 12 1 54 30 25 23 30 7 3 Лошадей – 32, мулов 1, ишаков – 27, рогатого скота – 95, баранов – 700, пахотных полей на 1500 саб. или 75 десятин, покосов на 450 вьюков или 15 десятин 1260 кв. саженей. Пастбищ 10 десятин 2112 кв. саженей. Каждый дым отбывает в год государственной подати по 1 руб., общего по краю, или государственного земского сбора – по 45 копеек, частного или губернского земского сбора - по 15 коп. Посемейный список составили поверенные общества селения Кукни Омари Исуп оглы и Ома Магомед оглы, сельский кадий Сулейман Магомед оглы и старшина этого селения Мамма Магомед оглы. Примечание: все кукнинцы по национальности указаны как казикумухцы, по вероисповедованию - мусульмане –сунниты, по сословию - крестьянесобственники. Бищун хIадур бувссар Бутта Увайсовлул Къулайри гьаваллавухсса ххуллурду АхIмад-Хан Султаннул цIа­ нийсса МахIачкъалаллал аэропортрайн Къазанная цалчинсса рейс дунни «Ювт Аэро» авиакомпаниялул самолетрал. Му рейсрай бувкIунни республикалул авиакомпаниялул директортал Арсен ПирмахIаммадов ва Петр Трубаев, къазаннал журналистал ва блогертал. Имара Саидова Аэропортрай, аьдатрайн бувну, цалчинсса рейсрай лев­ ххун бувкIсса хъамал хьунабав- кьунни Республикалул транспортрал министр Ширухан ХIажимурадовлул. Дагъусттанная Татарсттаннайн нюжмардий кIира рейс (итни ва нюжмаркьинирдай) дуллантIиссар «Ювт Аэро» авиакомпаниялул, 50 инсаннансса кIантту бусса Bombardier CRJ200 маркалул самолетирттай. Къазанная МахIачкъалалив итникьини лехлахисса самолет диянтIиссар 2:10 минутIраву ва махъуннай Къазаннайнсса рейсгу дайдихьлахьиссар 3:05 минутIраву. Нюжмаркьини Къазанная МахIачкъалаливсса самолет диян­тIиссар 18:30 ссят хьусса чIумал ва МахIачкъалалия Къазаннайнсса самолетрал рейс дайдихьлахьиссар 19:30 минутIраву. Самолетрай Дагъусттанная Татарсттаннайн бияннинсса ххуллул мутта бур 2 ссят ва 30 минутIрайсса. МахIачкъалаллал аэропортрай бахлай байбивхьуну буссар цIуну тIиртIусса рейсрайн­сса билетру. Билетрал багьа бур 5 800 къуруш.

[close]

p. 15

10 август 2018 ш. ilchi@rambler.ru ilchi.info №31 (1938) 15 Жижара МахIаммадлул арс Штанчаев Давуд Оьрмулул 78 шинаву захI­ матсса цIуцIаврища ххассал къавхьуну, аьпалухьхьун лавгунни дугърисса зунттал чув, МахIаммадлул арс Штанчаев Давуд. Давуд увну ур 1940 шинал ГьунчIукьатIрал шяраву. Оьр­ мулул 12 шин хьуннин дук­ лай ивкIун ур буттал шяраву, яла вайннал къуш бивзун бур ЦIуссалакрал райондалийсса ЦIуссалакрал шяравун. Шикку ванал къуртал бувну бур школа. Гиччава увцуну ур армиялийн. 1954 шинал цала аьралий буржгу лавхъун, зана хьуну, увххун ур Каспийскалийсса пишакартурал училищалувун. «Дагдизель» заводрай 10 шинай зий ивкIун ур. Яла 23 шинай зий ивкIун ур «Точной механики» заводрай. Давуд ия оьрчIнияцIакула захIмат ххирану аьдат хьусса чув. Цува зузисса кIанттай лажин кIялану дурсса давурттахлу ва лайкь хьуну ия цаппарасса наградарттан ва хIурматрал грамотарттан, «Коммунист захIматрал ударник» тIисса лишандалун. Давудлул цала кулпатращал, хъунигу бувну, чивун бу­ ккан бувну бур 5 оьрчI: арс ва 4 душ. ГьунчIукьатIрал жямат­ра­ чIагу, кIулциринначIагу Давуд бусрав бусса, хIал бавкьус­ са инсан ия. Давудлул бивкIулул кьур­ чIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру ванал кулпат­ рахь, арснахь, душваврахь, ссихь, уссихь, цинявппагу гъанмаччаминнахь. Цал бунагьир­ ттал аьпа баннав, гьав нурданул дуцIиннав. ГьунчIукьатIрал ва ЦIуссалакрал жямат ХIажинал душ Аьллаева Тамара Оьрмулул 81-ку шинаву аьпалухьхьун лавгунни дакIаьмал уздансса лакку хъамитайпа, Хъусращиял шяравату­ сса ХIажинал душ Аьллаева Тамара. Бувну бур Тамара Хъусращиял шяраву 1937 шинал. 1959 шинал Хъусрахь дянивмур да- ражалул школагу къуртал бувну, гара шинал щар хьуну бур Аьллаев Асадуллагьлун. Владикавказрай янна ттисин-дуруххан лахьхьайсса 2 шинайсса курсругу бувккуну, зий бивкIссар Хъусрахь культуралул къатлул хъунмурну, Вихьуллал школалий лаборантну, Хъусращиял шяраваллил советрал секретарьну. 1980 шиная 2002 шинайн биянцIа зий буссия шяравусса медпунктрал санитаркану. Чув зий бивкIхьурчангу, Тамарал ккаккан бувссар цуппа гьарцаннащал хIал бавкьусса, дакI хъинсса, чIарав бацIан чялиш­ сса инсан бушиву. Тамара ахиратрал шаврил кьурчIишивугу кIидачIлай, жижара буллай буру Асадуллагьлухь, оьрчIахь, гъан-маччанахь цинявннахьвагу. Цил гьав нурданул дуцIиннав, алжаннул ххари баннав, махънал оьрмурдай барачат бишиннав. Амин. Хъусращиял жямат Ссил Аьбидатлул аьпалун Язугъсса вил бивкIулул Къуману личIан бунна. Ина тти бакъашиврийн Вих хьун бюхълай бакъара. Кьянкьассиявхха, ссувай, Хьхьарашиву циван дав. Анавар цан бувкссияв Ахиратрал ххуллийх гьан. Зума-мазгу пасихIсса, Къатлувугу уздансса. Ттул ччаву ххисса ссувай, ЦIарал ччувччу ччергъилуй. Вил аьсивсса бивкIулул Аьсив бунни ттул гьантта. Ина бакъа дирчусса КIира шинал кIушиву! Шинну цими гьарчагу, Гьав цуксса лаярчагу, ДакIницIух бавкьу бурса Баслай бакъари, ссувай. Умамат, ш. ГьунчIукьатIи Баян баву ХIурмат бусса ГьунчIу­кьатI­рал жямат! Август зурул 11-нний жула буттахъал миналий кIицI лаглагиссар Шяраваллил кьини. ОьвтIий буру цинявннайнмагу му Кьинилий гьурттушиву дан. Бухьхьияра оьрчI-бакIуннащал архIал буттал шяравун, цал ххишала цаннащал цагу хьунабакьин, бу­ттал кIанттухсса ччавугу цIу дуккан дан, жула жяматрал хIакьинусса ва гьунттийсса мурадирттал ялувгу ихтилат бан, маслихIатру ккаккан! Оргкомитет МахIаммадлул душ Даитбекова Халун Вай гьантрай мукьцIал лахълай бур КIямашрал шяравату­ сса Даитбекова Халун аьпалувух бивхьуну. Халун бувссар 1929 шинал КIямашав, лакку духтур Ма­ хIамм­ адлул ва ПатIиматлул хъунм­­ асса кулпатраву. Дяъвилул шиннардил щавщи бивссар вайннал кулпатрайнгу. Уссурвал ливчIссар дяъвилий. Душваран, миннавух чIанма-чIивимур Халуннунгу багьссар ду-дакъашиву духIан, дяъвилул маоьрдавух гьуртту хьун, ккашикалсса кьинирду дичин. Халун щар хьуну бия яру­ ссаннал миллатраясса, КIямашав яхъанахъисса, чарил усттар Ма­ хIаман. Вайннал кулпатраву хъу­ни хъанай бия урчIва бакI. Минналсса буллай, хъунилсса, гъаттаралсса, колхозрал даврилсса буллай бикIайва Халун. Махъ, инжитшиву ялт­ ту дук­ лай, азарханардайн багьлайгу буссия, захIматну къашавай хъанай. ДухIан багьуна хъунама арс АьбдулпаттахI аьпалу­хьхьун лагаврил кьартIагу. Яхъан­ ай буссия Халун Уручуллал къутандалий, МахIачкъалалия арх бакъа. Алжаннул ххари баннав, ци захIматшивуртту ккарккун духьурчагу, утти бигьа-рахIатний дишиннав рухIгу, нурданул дуцIиннав гьавгу. Халуннул бивкIулул кьур­ чIишиву кIидачIлай буру циняв оьрчIахь ва душваврахь, вайнная бивзсса наслулухь, куявнахь, арснал хъаннихь ва ссил душнихь, щалва агьлу-авладрахь. КIямашрал жямат АцIазара инсан – Дагъусттанная хIажлийн Дагъусттанная августрай хIажлийн наниссар ацIазара инсан. ХIажлийн наними биян баврилсса, буцаврилсса буллалисса туроператор «Марва – турданул» вакилнал бувсунни вай гьантрай МахIачкъалаллал Хъун мизитрачIату автобусирттай тIайла був­к­ шиву аэропортрайн цалчинми группарду. П. Рамазанова Дагъусттаннансса квота дусса дур 9469 кIану, ялами кIанттурду – резервраватусса. МахIачкъалаллал аэропортрал Мадиналив 32 рейс дувантIий дур, Дубайлийнсса рейсирдайми тичча автобусирттай биян бувантIий бур. ХIажлийн гьан ччиманая харж хьунтIий дур 2500-3100 доллар, транспортрах, гостиницалух бурувгун. - Август зурул 1-нний ва 3-нний цалчинми рейсру дур­ ссар, ми хIукуматран бурж ба­ къамири. Буржру буну тIий, 228 дагъусттанчу Аьрасатнава къаитаакьин бюхъайссар, миннан цинявннан баян бувссар, бурж къа- лахъарча, хIаж къабувну личIан бюхъайшиву, - тIий ур муфтият­ рал пресс-службалул зузала. «Марва-турданулгу» зурул хьхьичIва маслихIат бувну бур хIажлийн хIадур хъанахъиминнан, судрал приставтурал Федерал службалул сайтрай, цIа, бакI, увсса шингу чирчуну, бурж бусса-бакъасса ххал буван, амма къулагъас къадуллалиссагу бу­ сса бур, мунияту, визагу дурну, самолетрайн регистрациягу дурну, таможнялул ххал буллалисса лахIзалий леххан ихтияр къадуллай, рейсирдая ца­ ппара аэропортрай бацIан бувну бур. Вайннал визардахсса ва билетирттахсса арцу нахIакьдан харж дурсса арцу хъанай дур, ми зана дувангу хъанай бак­ ъар. Мунияту, чIун дунура, бурж ла­ хъияра, хъирив буккияра тIий бур хIажлил иширтталсса буллалими. Цалчинми рейсирдай лавг­ ми Мадиналий мубараксса кIанттурдайн экскурсиярттайн занай бур, ми Ан-Набавил мизитрая арх бакъасса гостиницалий бур. Ца-ца номердануву – ххю-ххюя инсан. Мяйва гьантта Мадиналийгу бувну, яла Маккалийн гьантIий бур. ХIажлил группардай каялувшиву дуллалиминнахь, Башларовлул цIанийсса медициналул колледжраву хIаж буллалиминнащал цукун зана-кьулу хъанан аьркинссарив, агана миннащал къалмакъал хьун нанисса иш чIаларча, му цукун хьун къаритан аьркинссарив лахьхьин буллалисса лекцияр­ттугу був­ ккуну бур. КIиришиврул инжит був­сса, бувххун, багьтIатI хьу­ сса инсантал аьраттал буклаки­ сса ишругу шайсса бур, мунияту миннан лахьхьин бувну бур ссавурданий хIакинтуращал зун, тIааьндакъашивуртту хьун къаритан. Маккаливсса махъра-махъсса рейсру Дагъусттанная ва зурул 13-нний ва 14-нний дур. Ккаккан бува вила бюхъу Дагъусттаннал региондалий хьусса «Жагьилсса пишакартурал» VI-мур Миллатирттал чемпионатрал финалданийн агьсса 24 пишакар. Имара Саидова Август зурул 8-нния 12- ннийн бияннин Кьилвалул Сахалиннай хьунтIисса ЗахIматрал пишардал (WorldSkills Russia2018) чемпионатрай гьуртту хьунтIиссар 14 инсанная сакин дурсса Да­гъусттаннал цачIун дур команда. Дагъусттаннаясса жагьилтал гьуртту хьунтIиссар «Кирпич бишаврил», «Шяраваллил хозяйствалул машинарт­ ту зузи баврил», «CAD инженер- шиврул дизайнналул», «Отеллал администраторшиврул», «Графикалул дизайнналул», «Куклу машинартту бакьин ва зузи баврил», «Веб-дизайнналул» пишардал усттаршиву ккаккан дуллали­ сса номинациярттай. Ва чемпионатрай гьуртту хьуншиврул жула цачIун дур команда дуссия хъунмасса хIаллай хIадур хъанай. Чемпионат дайдишин хьхьичI гьурттучитуран кка­ ккан бувантIиссар бяст-ччаллу буллантIисса майданну. Му бакъассагу, чемпионат нани­ ссаксса хIаллай ккаккан дуллай бикIантIиссар концертру. Август зурул 6-нний чемпионатрал программалул лагрулий хьунтIиссар экспертътурал кIулшивурттан кьимат бишлашисса бяст-ччаллу. Дагъусттаннаясса делегациялул бакIчину икIантIиссар WorldSkills Russia координациялул центрданул суккушиндарал директор Шамил МахIаммадов, командалул бакIчи, ДГПУ-лул дефектологиялул факультетрал декан ПатIимат Оьмарова. ЧIа учинну жагьилтуран тIай­ лабацIу ва дакI ххарину ххувшавурттащал зана бикIансса аьрххи-ххуллу. Баян Д *** ахлай буру Гъумук, Хъун бярнил чIарав, 2 зивулийсса къатри, дянивсса ремонтращал ва мебельданущал, гьаннайсса, яхъанан хIадурсса къатри. Багьлуй бакьинну. ЦIухху-бусу бан бюхъай­ ссар ва телефондалувух: 8-928947-78-18. *** Д ахлай буру Гъумук колхозрал багърал ялув­ сса, къатри дансса, аьрщи (670 кв.м.). Документру (зеленка, дазул план, кадастролул паспорт) буссар. Багьлий бакьинну. ЦIуххубусу бан оьвчин бюхъайссар вай телефоннай: 8-928-054-0933; 8-928-045-56-74 Д *** ахлай буру Гъумук, ПартIу ПатIимал гьайкалдания арх бакъасса кIанай, цIуну дурсса ца зивулийсса къа- три, кIяла калпуширттай дур­ сса. Д *** ахлай буру Каспийскалий, аэропортрайн нани ххуллийсса кIанай («Хайми» тIисса заправкалийн лажинну) дур­ сса кIизивулийсса къатри, ятIул калпуширттай дурсса. ЦIуххинсса бухьурча, оьвчара вай телефоннай: 8-928-593-05-92; 8-964-01278-48.

[close]

Comments

no comments yet