KATEKIZMU GHAT-TFAL MA NQARRQUX

 

Embed or link this publication

Description

KATEKIZMU GHAT-TFAL

Popular Pages


p. 1

1

[close]

p. 2

2

[close]

p. 3

Jane kienet ser tqarraq b’huha Ryan. Mexxiet il-buttuna taghha hames postijiet ‘l quddiem. Ma kienitx ser taghmel haga tajba. Ftakar li fil-loghob xi hadd irid jirbah u xi hadd irid jitlef. Imma mhux kulhadd jista’ jirbah. Ghalhekk kun onest u ilghab bil-gustizzja. Tista’ tqarraq ukoll fl-iskola meta tikkopja waqt l-ezami jew tqarraq meta ma tghidx il-verita’. 3

[close]

p. 4

Hadd ma jiehu pjacir jitlef. Li titlef ma hux xi gost. Meta titlef tista’ tahseb li inti ma intix tajjeb daqs dik il-persuna li rebhet. Jekk tahseb hekk qed tizbalja. 4

[close]

p. 5

Meta thossok tellief ghamel kuragg biex darb’ohra tirbah u qatt tghaddi biex tqarraq halli tkun rebbieh jew ikollok success fl-iskola jew fil-hajja. Qabel tqarraq ipprova ahseb ftit. Tista’meta tilghab, tilghab ma’ xi hadd li hu ta’ l-eta’tieghek u mhux ma’ xi hadd espert fil-loghba. 5

[close]

p. 6

Jekk ghandek tilghab ma’ xi hadd akbar minnek jew li ghandu esperjenza aktar minnek, ipprova mur ghall-loghob li l-prattika jew hila ma humiex importanti. Mur ghall-loghob li kulhadd jista’ jirbah. Imbaghad tkun il-fortuna li tiddecidi min ikun ir-rebbieh. 6

[close]

p. 7

Minflok tqarraq biex tirbah, ilghab loghob li taf li ghandek cans li tirbah. Qatt tilghab dejjem loghob li taf li ma ghandekx cans li tirbah. 7

[close]

p. 8

Qabel tilghab kun af ir-regoli sew tal-loghba. Kun cert li kull min qed jilghab mieghek jifhem sew ir-regoli. 8

[close]

p. 9

Darba tkun taf sew ir-regoli, imxi fuqhom preciz. Tmur qatt kontra taghhom. Qatt tibdel xi regoli waqt il-loghob. 9

[close]

p. 10

Meta qed tilghab ma’ xi hadd ftakar li qed tilghab biex tiehu gost. Li tirbah ma ghandux ikun importanti aktar milli tiehu gost. Ipprova hu pjacir waqt li qed tilghab. U taghtix kaz jekk titlifx jew tirbah. 10

[close]

p. 11

Jekk xi hadd jipprova jqarraq waqt il-loghob urihom li ndunajt u ghidilhom bil- pulit biex ma jkomplux jaghmlu hekk. Jekk ikomplu jaghmlu hekk tilghabx aktar maghhom ghaliex hadd ma jhobb jilghab ma’ min iqarraq. 11

[close]

p. 12

Ftakar li meta tilghab mhux dejjem ser tirbah. Toqghodx tahseb li inti tellief jew darb’ohra mhux ser tirbah Qatt taqta’ qalbek u aghmel kuragg biex darb’ohra tkun inti li tirbah. Ftakar li inti tajjeb u kapaci ghal hwejjeg ohra. Ahseb li kien hemm drabi meta irbaht. 12

[close]

p. 13

13

[close]

p. 14

Isakk kellu tewmin subien. Wiehed jismu Esaw u liehor kien jismu Gakobb. Billi Esaw kien twieled lewwel dan kellu dritt li jircievi barka specjali minn missieru Isakk. 14

[close]

p. 15

Jum wiehed Isakk ippjana li jaghtih din il-barka billi ma riedx imut u ma jilhaqx jaghtih din il-benedizzjoni specjali. Meta omm Gakobb semghet x’kien ser jigri qalet lil Gakobb biex jilbes xi glud ta’ l-annimali biex il-missier, Gakobb jahsbu li tassew kien ibnu l-kbir li kellu idejh muswafa. Sa dan it-tant Esaw mar jikkaccja biex jipprepara ikla ghal missieru qabel dan itih il-barka. 15

[close]

Comments

no comments yet