JA Latvija Gada pārskats 2016./2017. m.g. (uzklikšķināt uz attēla, lai atvērtu)

 

Embed or link this publication

Description

JA Latvija Gada pārskats 2016./2017. m.g. (uzklikšķināt uz attēla, lai atvērtu)

Popular Pages


p. 1

PRASMES DZĪVEI KARJERAI UN LĪDERĪBAI a GADA PĀRSKATS 2016/20117

[close]

p. 2

P L t b u a i j k J j s d d u n P ī r p p D v S p m n j L p i g š j S

[close]

p. 3

PPRRIIEEKKŠŠVVĀĀRRDDSS Līdz šim Latvijā ir pastāvējis un sabiedrības popularitāLītdi zbšaiumdīLjiastvaijkāadirēpmaisstkāavisējiiszgulnītīsbaabsiemdroībdaelsisp, oppruoltai,ribtaāltsitītbsauzdīzjisināaškaanduēmuziskkrāašisaniuz,gnlīteībtaiks dmauoddzelaisn, aplīzroi ti, ubnaplsrtaītkstisukzozpinieālišeatonšuaunzuk. rTāaščaunaur, nkaetrtuikddieanuudzaravnieanlīzi aukntupārlāakatiskokļūpsietlieptroašsamneus.,Takāču ianrfokramtārucidjuienpuroatarvmien izavkētrutāēltāuknasizmkļaūnstotprreaāslmajāesd, zkīvāē. iBnefozršmīmācpijruaspmroēmtam jaizuvnēierttēist duanribzamtairngtūotnroenāālakjānedszaīgvēa.taBveoztsšīumn pnreaksomn-ēm kjuaruēntsieptēisjīgdsa. rba tirgū nonāk nesagatavots un nekonJukuniroērtsApcēhjīigevse. ment Latvija (JA Latvija) piedāvā LatvijaJusniziogrlīAtībchaisevsiesmtēemnat iLiantsvtrijuam(JeAntLuast, vaijrak)upriuedpāavlīādzLībautvisjkaoslēizngi līvtaībrasatstiīssttīētmsaaiviansstrkuommepnettuesn,caers,kubrūut pgaalītdazvīibu dsinkoalmēnisikavjaari, asttrtaīsutjīit msaaivnaīgsajkaoimmpūestdeinenceusd, zbīvūeti. gPaiet-avi ddailnoatimesisJkAajLaai,tvsitjraapurjiomgraaimnīmgaājsa,iiemsūpsēdjaiemnsupdilznīvveeiid. oPtieudzaņlēomtieībsuJ,AraLdaotšvuijamup,rosgardaamrbmībāass, ipesrapsēmjaems,sppailpnlvaešiid-ot nuāztņrēemdzīebsul,okrauduonšupmlānuo, tssaadvaurbkīabrajesrup.rasmes, paplašiPnrāogt rraemdzmesaloĒkNuUunDpIElāNnAotļasuajvujakuanriejetrimu. iepazīties ar rjīppnDvmSpasePīrppDvSpmiaiarsateIdmeasioraiEarutIdumveasoūdēoEugNmvuudūdēdjgagiNarouazdkAujaiaaaprlroaztvškAuoāa,aalsSmrtivšāueoāgterbsmSkmrmāeiitmgtrbrmepkoda,iaeitmāmepmosdaole,adāarvcspolpepsāaršavz,isākprppdsuiašij,isaoeksr.adciuilaĒjjaoedfatvāiacuuilnerkjNdfataravāiuununselorkipaarltaiUuniniosliāgdjepramltsiāiitooātgašdjaepramimāDeetg,oitdašraapvimsebierg,IigpudzrātaEausabirai.igpumztNmeeanuSansai.iitdmekeAnkSmātnskizdctjdookkkamāļtaīāiūlzdcļvjuooeuēakadu,aīdoāinmlvnnueuauērdjāu,uaoiuinmjnrnseapmrj,pbuuakiuišjirskepainaro,pbumulākmšuniuikl,inareoasumlnaāānmanogtipls,emciasiraāagseaeogīītpspbnmciūctrdavsvseiauīīismpbaefiaandcdštvvsacžukvriauaefiaadnuuāušairgcžkevrazembud.nuuūāuuapņarPagāoaztmbd.zaēinūmiuzpņ.edņPaājmzoaatvzeērēeīmipiei.utedĒņuljmnemvniaderNeēmeēttiīneuĒuuolzentsmvjnUduuooNim---ēt,īnuzeatjUuuooi--r, Lnaabuadiuzg, mlītīābcaānsensoāksaasvuānmnkeļbūediādmzasungrgāūmsat tnāesa, iizr vniee-topjiaemcieušpaimeraedtezoi.rijas praktiskā pielietošana un prakses ieLsapbēajai,zgklaītsībpaienteusvāinkāatsaurneanleitbāeteidi.zaGsagnrāsmkoalotātāsj,ieirmn,egpainecaieršī avmecaākteieomrijairsipesrapkētjaiskbāūtpipealier taotšbaanlsatuunjapurnaikes-es šiieesmpēnjeam, akazsneptieiktuvvieingālatajā creeaļālitpārteetii.mGīsatnajasikporlootfāesjiie-m, jagiaunn avreīikvsemcāīgkaiei mkarijrerieasi puēnjadzbīvūeti pkoapruamtbāa. lstu jauniešiem nemaz ne tik vieglajā ceļā pretim īstajai profesijai un veiksmīgai karjerai un dzīvei kopumā. SATURS SPrAiekTšvUārdRs S PParmieaktšsvLāardtvsijas izaugsmei IzPgalmītīabtassLpartovgijarasmizmaausgsmei SIkzogllēītnībuasmāpcroībguraumzņmēamsumu programma ĒSNkUolDēnIEuNAmācību uzņēmumu programma LĒīdNeUruDIpErNoAgramma FLinīdaenršuu pprroatgībraams mpraogrammas SFkionlaontāšuju pprraotgībraasmpmraogrammas SStakorplotatāujtuiskpārolīgmreanmīma SSetratrifipktaāutstiskā līmenī PSaertrntiefirkiāutsn atbalstītāji JA Latvija kopiena 2016./2017. mācību gadā Partneri un atbalstītāji JA Latvijas kopiena 2016./2017. mācību gada JĀNIS KRIEVĀNS JuniJorĀAcNhiIeSvemKenRt LIEatvVijaĀvaNdītSājs Junior Achievement Latvija vadītājs 3 43 64 86 14 8 16 14 18 16 20 18 22 20 24 25 26 22 24 25 26 33 3

[close]

p. 4

PPAAMMAATTSS LLAATTVVIJIAJASS IZIZAAUUGGSSMMEEI I

[close]

p. 5

RAIMROANIMDSOVNĒDJSOVNIĒSJONIS Valsts pVreazlsidtsenptrsezidents “Latvijas stiprums un nākotne ir tās cilvēkos — “Latvijasizsgtilpītroutmoss, umnēnrāķktioetcnīgeoirs tuāsn cuilzvņēēkmosīg—os jaunieizglītotošso, sm. ēr[.ķ.]tieAcpīgboaslvuontouzņpēemdīaggoosgjuaunuien- skolēnu šos. [..] saAspnbieaglvuomtoi, topsetdaarpgoagruī stuanrptsakuotliēsknāu mērogā, sasnieguirmui,zstoksattaārmpsaprīiestraārdpījtuamutsiskikāvimenēaromg,āk, a Latvijā ir uzskatirāmvsisapsieireāsdpījēujmass ivkeviideontamin,okvaatLīvautvsijāun vitālus ir visas uiezsņpēēmjausmvuesi.dToitešini ošvāadtīivuvseikusnmveistālsutsāsti, kuru uzņēmupmaums.atTāieširi šmādūisdvieeinksīgmaess usntāsdtir,oksumrīugas, taču pamatā piār rdmoūmsdāiteansīgidaesjausn, irdbroaslsmtsīgLaast,vitjaačsuekonomikpaāsrdilogmteākrtamassiņiliagdteiezjaarmsu,giņisrambeiazilasuutsngLsamatttīvesiitjīabusnaie.a”ktotīnsotīmbai-i.” GapabdaalvlaobaGšaāpankbdaaaaisslvlcaoeebkšraoāenknmaaooismsncieikjeaākroe2nm0o1om7niikjaā 2017 “Junio“rJuAncihoirevAecmheienvteLmaetvnitjaLgatavdijsa bgijaisdsvebikij-is veiksmīgs.smToīgasp. lTieocianpaliearcīinfakatsr,ī kfakotsr,gakanizoārcgijaani izācijai pieviepnioejvaiseanrovjaiesnalrievliāekns lsiekloālkussskkaoitlsu. Pskraakittsis. -Praktiskās uzkņāēsmuēzjņdēamrbēībjdaasribzīgblaītsībiazsglnīteībpaiescnieešpaimecī-iešamība LabtvaijaLsatsvaibjaisedsraībbāiesdervībi ājasueviri pjaieurāirdīpjuiseir,ādījusi, tādēļ ttāadgēaļdtavgajaaddzvīgaajadLzaītgvaijasLaptvoiljiatiskapsovlietiik-as vei- dotājudoktoānjukrēktoankrīrcēībtaa, rlīaciībnao, dlaroi šninoādtruoššiāndāatu šāda izglītībizagslīstaībtuarsaspaiteuerajampiīebeujavmisīibemu vjaisuienimešjiaeumniešiem visās vLisaātsvijaLsatvsikjaoslās.skoOlrāgsa. niOzārcgiajaniizāJucnijaioir Junior AchievAecmhieenvteLmaetvnitjaLartīvtijuarpamrī ātkurjpāamtātīkstājāsantteīstās ne mazākmsatzrāaukjis, tlraaiuvjie, iclaini āvteuicsianpātņua spaipepņialdpīšiae-pildīšanos panroslabpkalrājlīagbukLlāajtīgviujuL.”atviju.” AIGARASIGRAORSTSORVOSSKTISOVSKIS JLuTnRiKorpAacdhoLJuTimenRveiKeosmrppeAarncdiethokiLmšeasveētevsdmijēapetrāpniejatsk,dLšoasmētvdeijēsatpāpjrasie,dkošmsēedsēptārjisekšsēdētājs MĀRIS KUČINSKIS LR MinisMtruĀprRezIiSdenKtsUČINSKIS LR Ministru prezidents p“ssTamraiimoeur”tnistinaāeoitcm“psēīTabprmnaiiarmoiu,eisortnciusrtīiaaibānettiātactmēšīsīgsbmuntraaīiib,ebststaacuuī”srīabanttuīkavbtzsīsagasstitvaraīiiēb“brtnertautīevk”s,iopteuīnakvbnzaazoaasuimvdvinē“riāīkoersratvkd,svvioeiēanknill“zaodatadamībuavungiauāktos---radsviail“zdtaaībuugats-dzus turspmmeā”knoos pgraidouristā. šTuassanroazkīsmtaē,nkeapavzaulsdtīisj, vēl daukurā mēdszuvsisitudrpzīmvoājkaoms, gbaūdsuvsa. jTaadszīgniozaīumgēs,taka valstij, līmeņa skpuerāciāmlisētsi. vSiksoi lēdnziī,vokjuarmi ,šobdūisenvasjaaņdezmīgi augsta balvas plīamresņaavāsmpezciniāāšliastniā. mSkeoklēonnio, mkiukaris šjoomdiāe,n saņem attiecīgobsalpvaroscpeasurssaLvaātvmijāz,inEāiršoapnāāmunekpoansoaumlēikas jomā, vēro, gaalvtteiencoīkgāorst gpūrsotcoetsiunsforLmatāvcijiāju, nEoiropplaāšsuan- pasaulē ziņas līdvzēerkoļ,iegma,lvkeānoakrāī rstagviūesmtotpainsfnoiermdzāēcjiijeumn,o plašsakuru iegzuiņldaījsumlīduzneekvļiaermn,enkāovēartī ēsta. vSaievmukāpratsjanuiedzējiem, ļoti tuvkāurnuāikeogtunlēdījutimešui nveivņaiermnenboūvsērtieēst.pSēajavukārt jau pašiem kļoļūtit ptaurvšāīs enkāokonotnmēisktāiesšdi zīveiņsievmeidobtūās- iespēja jiem un pnaošteieicmējkieļūmt.”par šīs ekonomiskās dzīves veidotā- jiem un noteicējiem.” Jauno uzņēmēju dienas 2017 Jauno uzņēmēju dienas 2017 5 5 5

[close]

p. 6

LIELLĀIEKLĀĀKIZĀGILZĪGTĪLBĪTAĪSBAOSROGRAGNAIZNĀIZCĀIJCAIJA Junior Achievement Latvija ir sabiedriskā labuma organizācija un praktiskās biznesa izglītības eksperts Junior ALcahtievivjaesmseknotlāLsa.tOvirjgaairnsizaābciiejadsrimskisāijlaabiruvmeiacionrāgtaLnaitzvāijcaisjatuanutpsaraimktnisiekcāībsabsizantetīssatībizug, liīetīsbaaissteoktisepsejartusnatLatvijasnseksoilzāgsl.ītOošrgaanān,izuāzcņiējamsēmjsipsēijjau ivreviceiincāinšāatnLāautvnijjaasuntaāustuszaņimēmniēejucībpaasauadttzīesstībvuei,dieosšaanisāto, mtieāscījbauunparot-cesā nes izglīstaosšaainstāo,tutzeņoērēmtiēsjksāpsēzjuinvāešiacninaāsšaarnpārauknsjiaautbniālsstoušziņeēkmonēojumpikaaai uLdaztveisjāv, eEidroopšāanuān,pmaāsacīublēu. procesā sasaistot teorētiskās zināšanas ar praksi atbilstoši ekonomikai Latvijā, Eiropā un pasaulē. IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS IZGLSĀĪTKUĪBMSAKOSLAPRO>GRPAAMAMTSMKOALAS > VIDUSSKOLA SĀKUMSKOLA > PAMATSKOLA UZŅĒMĒJDARBĪBA > VIDUSSKOLA KARJERAS IZGLĪTĪBA > AUGSTSKOLA > AUGSTSKOLA UZŅĒMĒJDARBĪBA SKOLĒNU MĀCĪBU TIEŠSAISTES UZŅĒMUMU SIMULĀCIJAS SKOLĒNUPRMOĀGCRĪABMUMA TIEŠSAISSPTĒELSE TITAN UZŅĒMUMU SIMULĀCIJAS PROGRAMMA SPĒLE TITAN SKOLOTĀJU PROGRAMMA KARJERAS IZGLĪTĪBA ĒNU DIENA LĪDERU PROGRAMMA ĒNU DIENA LĪDERU PROGRAMMA SKOLOTĀJU PROGRAMMA STARPTAUTISKA KONFERENCES, PIEREDZE SEMINĀRI, APMĀCĪBAS STARPTAUTISKA KONFERENCES, PIEREDZE SEMINĀRI, APMĀCĪBAS A LĪMEŅA PEDAGOGU TĀLĀKIZGLĪTĪBAS A LĪMEKŅUARSI PEDAGOGU TĀLĀKIZGLĪTĪBAS KURSI FINANŠU PRATĪBA FINANŠU PRATĪBA FINANŠU PRATĪBAS ABC KONKURSI MANA VĀRDNĪCIŅA KONKURSI BIZNESA PASAKAS FINANŠU 66PARBACTĪBAS KONKURSI MANA VĀRDNĪCIŅA KONKURSI BIZNESA PASAKAS 6

[close]

p. 7

1J10A0U0N0IE0Š0U00V00ISĀ JAUNLIEAŠTUVIJVĀISĀ LATVIJĀ 1. – 12. K1.L–AS12Ē.M KLASĒM 2255 %% JJEEBB 118800 DDAALLĪĪBBSSKKOOLLUU DARBOJAMIES NDOAR19B9O1.JAGMADIEAS NO 1991. GADA

[close]

p. 8

SKSOKLOĒLNĒUNUMĀMCĀĪCBĪUBUUZUŅZĒŅMĒMUUMMUUPPRROOGGRRAAMMMMAA Skolēnu mācību uzņēmums (SMU) ir skolēnu veidots un vadīts mācību Skolēunzuņēmmāucmībsu, kuuzraņēdmaurbmībsai(SpMieUm)īt irizgslkītooljēonšsu rvaekisdtuortss. SunMUvamdāītcsībmu āncoīlbūukos uzņēmpiuldmas,īsktauruazņdēamrbuībmaai pfuienmkcīitjaiszgulīntodjoašrsborjaaksstruerāslā. SvMidUē —māsckīboulēnniorlūakžoosun pilda pīāstradoudzņpērmecuems a vfauinkpcaijkaaslpuonjumdaursb. ojTaās rier āliāesvpiēdjaē —jausnkioešlēienmi ,ražporakutniski pārdoddarbporjeoctieess, avapigūpt askaavlapoujuzmņēumsu. mTaā izivreidieesspēujna vajaduīšnaienšaisemp,raspmraekst,isrkaidīt darbopjorotdieusk, tuaspgunūtpiseadvāavāut ztoņsēmsauvmieam ipzovteeindceisālaujniemvakdliīešnatnieams. SpMraUsmnaevs,jurraiddiīstka produskttautsusuan—pietodsāvpātrsttoāsvsJauvniieomr ApcohtienvecimāleanjitemLaktvliiejantuienmsk. oSlMa.USMnaUvkjuornidsuisltkēaun statusaatb—alsttoasppeādrasgtāovgiJ—uniSoMr UAckhoinesvuelmtaenntituLnabtivzinjaesuanksoknoslau.ltSaMntUi. konsultē un atbalsta pedagogi — SMU konsultanti un biznesa konsultanti. SMU darbība SMU darbība 0505 UZŅĒMUMA LIKVIDĀCIJA 06 UZVŅAĒIMTURMPAINLĀIKJUVMIDSĀCIJA 06 VAI TURPINĀJUMS SACENSĪBAS, KONKURSI SACENSĪBAS, KONKURSI 04 04 UZŅĒMUMS DARBĪBĀ DPUāZarPGDŅlīdbāĒraoāarMlšīdmbagUoaanašMtaagdvSnaaeadtdDiarīAbgtaioRrsgsBouĪsBzsĀkaite 03 03 SMU ATTĪSGTrĪāBmAatvedības uzskaite Ražošana SMUMāArTkTetĪSinTgĪBaAaktivitātes Ražošana 02 02 Mārketinga aktivitātes SMU VEIDOŠANA SMU rokasgrāmata SMUDaVlEībIDniOekŠuAaNtAbildības SMUBirzonkeassagprālāmnas ta Dalībnieku atbildības Biznesa plāns 01 BIZNESA IDEJAS RADĪŠANA 01 BIZNESA IDEJAS RADĪŠANA 1000 1S0M0U 0GADĀ SMU GADĀ 4. – 12. 4K. L–AS12ĒM. KLASĒM 88 8 NO IDEJAS GADATIRGI, LĪDZ BIZNESAM PIRMĀ PEĻŅA NO IDEJAS GADATIRGI, LĪDZ BIZNESAM PIRMĀ PEĻŅA 6 – 9 MĒNEŠI SMU DARBĪBAS 6 L–AI9KSMĒNEŠI SMU DARBĪBAS LAIKS

[close]

p. 9

MĀCĪTIES MDĀACRĪOTTIES DAROT

[close]

p. 10

SSKKOOLLĒĒNNUUMMĀĀCCĪBĪBUUUUZZŅŅĒĒMMUUMMUUPPRROOGGRRAAMMMMAA PRPOROGRGARAMMMMAAS SLALAIKIAKAGGRARAFIFKISKS IedIevdevsemsmasas koknofnefrernecnece LaLtavtijvaijsas ZiZemiemasassvsēvtēktuku gagdaadtairtgirugsus SeSpetpetmembrbisris OkOtkotborbisris OkOtkotborbisri–s – DeDceecmebmrbisris DeDceecmembrbisris ReRģeioģnioānliāelie sesmemināinrāi ri IzgIzlgītloītjošjoi ši vevbeibniānrāi ri RERĢEIĢOIONĀNĀLILEIE SESMEMINIĀNĀRIRI IEIDEVDVESEMSMAAS S KOKONNFEFREERNENCCE E #U#ZUDZRDĪRKĪSKTSITEISES UZUVZAVRAĒRTĒT VVEBEBININĀĀRIRI UzUņēzmņēēmjuēpjuieprieedrezedszesstāssttāi,sti, SMSUMkUonkosunlstuālctiājacsijaLsaLtvaitjavsijas reģreioģnions.os. 2520500d0adlībanlībienkiuek. uIe. dIevdesvmesomjoošjoi ši uzņuzēņmēēmjuēvjueivkesimksemsesstāsstātis. ti. SaSdaadrbaīrbbāībāararRTRUTURīgRaīgsas BizBnizenseassakoskluolruīkroīktaostavsidveidoeo koknofenrfeenrecnecsespaprarbizbnizenseasa ideidjaesjasradraīšdaīšnaun, up, ropdroudkutakta māmrkāerktientginagastrsattrēaģtēijģāimjāmunun pāprdāordšoašnaun. u. 1 101100

[close]

p. 11

ReRģeiģoinoānlāielie gagdaadtairtgirigi StSatraprtpatuatuistiksakiasis fefsetsivtiāvlāsls NoNvoevmembrbisris– – ApArpīlrisīlis MMaratrsts AAprpīlriīslis MMaiajsijs LaLtavtivjaijsas PaPvaavsaasraara gagdaadtairtgirugsus GGadaadalalbaābkāakiasis SMSMUU LALATVTVIJAIJASSUUNN RREĢEĢIOIONNĀĀLILEIE GGAADDAATITRIRGGI I STSATARRPPTATAUUTTISIKSKAAISIS FEFSETSTIVIVĀĀLSLS GGAADDAA LALABBĀĀKKAAISIS SMSMUU IesIepsēpjaējsaksoklēonlēanmamsastiakttikstasvauvsus pirpciērcjuēsjuusnunklikelnietunstu, sp,iepdieādvāāv-ājotjostasvauvsuiszsiztrsātdrāādtoāstopsrpodroudku-ktustusvavi api apkaaklpaolpjuomjuumsuspilpsiēlstuētu nontioktuikmuomsorseģreioģniouncuecnetrnotsro, sk,ākā arīadrīivdrievirzeigzagdaādRāīgRāīg, āti,rdtirzdnzien-iecībcaībsascecnetrnātrāDoDmoimnainaShSohpo-ppinpgin, gk, ukrusr astiaetkieaksas303000vevike-iksmsīmgāīgkāokSoMSUM.U. FeFsetisvtāivlsālRsīRgāīgpāuplcuēlcvēaviraāirkānkenkeākā 10100u0zuņzēņmēummuumnuon1o51d5adžaāždāādmām papsaasualeuslevsavlsatlīsmtī,mt,otsotastraprplablaāb-ākoksonsonLoaLtavitjvaisja. sF.eFsetisvtāivlaāliaetievatv-arosrotsietkieokrogragnaiznēiztaētastastraprtpatuatuist-iskakakoknofenrfenrecnecepepdeadgaoggoiegmiemunun gagdaadtairtgirugsutsirtdirzdnziencieībcaībsacsecnetnrātrā DoDmoimnainSahSohpoppinpgin. g. VaVlsatlstms mērēorgoagaSMSUMUfinfiānlsā,ls, kukruārnāon2o02l0ablaābkāakjiaejmiemsksok-olēnlēunummācāībcuībuuzuņzēņmēmumumiemiem tietkienkontoetiketikstpsaptastlsablaābkāakisa.is. TaTsaisegieūgsūtsctecļaezļaīmzīmi uizuEzirEoir-opapsaslablaābkāokoSMSUMUkoknoknukrusrasa finfiānluālukākdāādā nono EirEoirpoapsas pilpsiēlstēātmām. . 111111

[close]

p. 12

SSKKOOLLĒĒNNUU MMĀĀCCĪĪBBUU UUZZŅŅĒĒMMUUMMUU PPRROOGGRRAAMMMMAA RRAAININYYAARRTT SSkkoolala: :OOggrreess11. .vvididuusssskkoolala, , PPrroodduukkttss: :lileiettuussmmēētteeļiļibbēērrnnieiemm KKoommaannddāā: :AAlīlnīnaaAAnneetteeBBirirnnikikaa, , ZZaannddaaPPlalauuddee SSMMUUkkoonnssuultltaannttee: :AAggnneesseeSSlilšišāānnee LLIGIGHHTTUUPP SSkkoolala: :JJeelglgaavvaassSSppīdīdoolalassģģimimnnāāzzijiaja, , PPrroodduukkttss: :mmoodduuļvļveeididaakkuubbaa lalammppaass, ,kkuurruuaappggaaisismmoojujummuu ieiessppēējajammssvvaaddītītaatttāāliliaarr vvieieddttāālrlruuņņaappaalīldīdzzībībuu KKoommaannddāā: :RRaalflfssRRooggaaļeļevvss, ,TToommss SSuuttrrisis, ,EElglgaarrssRRihihaarrddss SSMMUUkkoonnssuultltaanntti:i:InInttaaJJoorrnniņiņaa, , IvIvaarrssBBaahhmmaannisis CCOOZZYYWWOORRNN SSkkoolala: :JJeelglgaavvaassVVaalslsttss ģģimimnnāāzzijiaja PPrroodduukkttss: :mmuultltififuunnkkccioionnāālili ppleleddi iaarrūūddeenni iaattggrrūūddooššoo aauudduummuu KKoommaannddāā: :SSininttijiajaTTuurrkkooppoolele, , AAmmaannddaaŠŠīnīnaa, ,AAivivaaBBirirnneeuunn AAlelekkssaannddrraaJJeefifimmoovvaa SSMMUUkkoonnssuultltaannttee: : IlIzlzeeRRuummbbeennieieccee 112122 TTOOMMSSSSUUTTRRISIS SSMMUULLigighhttUUpp ““SSMMUUiririeiessppēējajanneekkoonneezzaauuddēējojot,t,bbeezz lileielalarirsiskkaaizizmmēēģģinināāttssppēēkkuussuuzzņņēēmmēēj-jddaarbrbībībāā. .PPaaššaammppirimrmsstatammnneebbijiajannee jajauussmmaass, , kkaa vvaarērētutu ššī ī nnooddaarbrbooššaannāāss ppaatitkikt,t, tataččuu tataggaadd irir lileielili pplālānni i ssaavvuu mmāāccībībuu uuzzņņēēmmuummuu vveeididoott uunn aattītsīstīttīt kkāānnooppieietntnuusstatarrt-t-uupp.”.”

[close]

p. 13

SSHHININEE&&SSAAFFEE SSkkoolala: :MMaaddoonnaassVVaalslsttssģģimimnnāāzzijiaja, , PPrroodduukkttss: :mmuultltififuunnkkccioionnāāliliuunn aattssttaarroojojošši,i,ūūddeennssnneeccaauurrlalaididīgīgi i aaizizssaarrggmmaaisisi immuugguurrssoommāāmm KKoommaannddāā: :KKrrisistteerrssĶĶeevveerrisis, , KKrrišišjājānnisisKKuuccininss, ,KKrrisisttīnīneeBBrrieieddeeuunn RRaassaaMMaailiīltītee SSMMUUkkoonnssuultltaannttee: :IvIveettaaVVaabbuulele FFILILIPIPSSJJUURRISISKKRRIŠIŠJJĀĀNNISIS SSMMUU““WW&&BB”” ““DDaalīlbībaa SSMMUU pproroggrarammmmāā mmaann ddeevvaa ieiessppēējujussaapprarassttuunnizizbbaauuddītītddaarbrbooššaannooss rereāālālābbiziznneessaavvididēē. .EEssmmuuieiegguuvvisisvvēērrtīt-īgguusskkoonntatakktutussuunnssaappraratitsis, ,kkaannoosspprarauu-žžoottsskkaaididrurummēērķrķi iuunnaatdtdooddootttatammvvisisuu 110000%%, ,vvisisssvvaarrizizddootiteiess.”.” RROOCCKKEETTGGRRIPIP SSkkoolala: :JJeelglgaavvaassVVaalslsttssģģimimnnāāzzijiaja, , PPrroodduukkttss: :lelennttaassaaizizvvieiettoottāājsjs ddaažžāāddieiemmssppoorrttaavveeididieiemm KKoommaannddāā: :RReeininisisNNikikuuļcļceevvss, , AAkksseelslsZZiningguulilsis SSMMUUkkoonnssuultltaannttee: : IlIzlzeeRRuummbbeennieieccee WW&&BB SSkkoolala: :RRīgīgaassVVaalslsttss22. .ģģimimnnāāzzijiaja, , MMaaddoonnaassVVaalslsttssģģimimnnāāzzijiaja, ,JJeelglgaa-vvaassVVaalslsttssģģimimnnāāzzijiaja, ,RRīgīgaassVVaalslsttss 11. .ģģimimnnāāzzijiaja PPrroodduukkttss: :pprroojejekkttssFFaarraawwaayy ppieieddāāvvāāaaltlteerrnnaattīvīvāāsseenneerrģģijiajass ieieggūūššaannaassieierrīcīci ieelelekkttrrooeenneerrģģijiajass uuzzlālāddeei iuunnuuzzkkrrāāššaannaai iuuzzjejebbkkuurraa vveelolossipipēēddaa SSMMUUkkoonnssuultltaannttss: :RRoolalannddssBBlelekkss AAPPCCAAJJOONNDDRRUUMMSS SSkkoolala: :RRīgīgaassFFrraannččuulilciceejsjs, , PPrroodduukkttss: :eekkoololoģģisiskki ikkookkaassititaammieie ininssttrruummeenntti i––kkaahhoonni i KKoommaannddāā: :AAnnnnaammaarrijiajaPPuummppuurraa, , KKrrisisttssKKrrisisttiāiānnssRRaattsseeppss, , EEddvvaarrddssKKaalnlniņiņšš, ,EEmmīlīslsUUkkaassss SSMMUUkkoonnssuultltaannttee: :DDiāiānnaaBBeerrggaa AANNNNAAMMAARRIJIAJAPPUUMMPPUURRAA SSMMUUCCaajojonnDDrurummss ““IrIrggrūrūtitiuuzzssāākkttbbeezzjejebbkkāāddāāmmieiemmaa-ņņāāmm ssaavvuu uuzzņņēēmmuummuu, , tataččuu nneekkoo nneennoožžēēlolojuju. .TTikikaai ieessoottrereāālalajājāuuzzņņēē-mmēējdjdaarbrbībībaass vvididēē uunn rīrkīkoojojotiteiess, , ieiessppēējajammss aappggūūtt nneeppieieccieieššaammāāss ieiemmaaņņaassuunnizizpprarasst,t,kkāāvvaaddītītuuzzņņēē-mmuummuu, ,raražžoot,t,ieieggūūttkklileienntutu, ,totoaappkkaal-lppoot,t,rerekklalammēētiteiess. .EEkkoonnoommikikaassteteoorirjiaja totonneeieiemmāāccaa.”.” 113133

[close]

p. 14

ĒNĒUĒNNUDUIDEDINEINEANAA ĒNUĒNDUIEDNIAENirAkiarrkjearrajesraizsgliīztgīblīatīsbapsropgrroagmrammam1a. –11. –2.1k2la. škulasškuoslēknoileēmnie, mku,rkausras ĒNUlaDikIElāaNiskAkāosilrēknokialēarnjpeimraapesmkliēzegklāēītdīkbuāadsauprdbraoargvbriaaetmvuiemutnua4u1n–. 46– –s1t62u.snktduluanšgduaursgukamorluāēmnvēiāermvoēi,nrkotueinreatessēre-sēlaikājosškāojoslšēpānrsioapfperosmifjeasksiljēpaāskrāpsdātāursvdtjaāavrdbjaardvbaiaertbiukaduineknd4uie–.nĒ6uN.sUĒtuNDnUIdEuDNIgAEaNSrAummSēāmrķvēisērķriroisieiinrptaieezrpeīsastzēinī-sātitnāt jošāsskporsloēkfnoeulsēsinjauassr pdaāarrždsātadāžuvājdapurodpfaerrosbifjeausiukjundiunennozuna.orĒzuNaprUuraDpsIrīEbaNāsīmAbāS, mlam,i ēlparaķi lipīsdazirlēīditeuzpēajtauzuīsjnatieuinšnāiieetmšiem skolēiznvuēiszlēvatēirelēsdtiapežrsoāpfderuosifjepusruiojunfeuasntibjuailtsubtnoilšsnti oosšaziagsarautgapavrtoatvsooīsbtdāoasmrdb, aalarbtiiarpgatuilrmīgdu.zmēt.u jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum. LatLvaijātvĒijāNUĒNDUIEDNIAENirAbirznbeizsnaeiszagliīztgīblīatīsbbaisedbrieībdarīsbJausnJiourniAocr hAiecvheiemvemnte-Ynot-uYnogung LatviEjāntĒEenNrptUerirspDerIiELsaNetALvaijiatrvb(ijJaiAzn-(JYeAEs-aYLaEiztLvgailjīatvī)bijraes)ģribsetiģeriēdsttrarībēptaarsepčJurenzčiīuomrzeAīm. ceh.ievement-Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija) reģistrēta preču zīme. MAMKASKIMSSIMJSEGJEOGROORVOSVS MAAKcSAceIcMnctSeunrJteEuGLreaOtLRvaiOjtavVivjSaadvīatādjīstājs Accenture Latvija vadītājs “ĒN“ĒUNUDIEDNIEANAir iiersipeēsjpaējma ummusmksā ktāehtneohlnooģliojuģijuuzņuēzmņēum- u“ĒNmUammDaumIEzNzuiAznzāiitnr,ākiteā,skpuāzējuapzamspaauusmlai usralikurāgaāutsgeāhtisneo,tilkeoa,ģskijaiuksduiikezdnņiāeēnmtāeuht--ehmanmolnouoģzliozjaģinsijāaptsa, tkpēāartēuē.zrMēp.ēaMssēarsīkuorliījkaroamjuagmaārīsairetīikeiše,ēkkjšaaēssjai“ksēdn“iuēennduāiedtneiaehsn-”as” nosloaģvsiiajeavmsiepmpaātrpēisārērgi.saMdgēuasdsurtīrkāsotdrjāajdmuāšjiaueršmīieiemdkašrdēbajianrbsieink“iēenkmuiem—die—ntaajātsa”sjās ssvamiņksvviīmuigiņepivskpimīgimuuieiņpeizdpiīrupgņeaeipzāediēdlņiārurmaezeiēzslsdidāumņaazsvmgēluriaāmavmiajsdadalurīiīududbvmjlnaīzīaadbāiussdszaltknvīīsrdsbuaāaāvzakruadcasosuigrāvultovisacjgauētitarisulkāšovptaguikēātevpisākkumitvaueāāziplnedkīuvdmlnoārīzimaīoekdegrlnseņrīgbamītoņakaēidnasedgšotisņaoeaēssaanksdšavpioaovepseusnsemuac.lo”cclvpācsāēeukē—.ks”culscu.ā.ēckVtcVsiauile.levjviāciēVkēkis--le--viēk-ku pieredzi ar jaunāku cilvēku uzdrīkstēšanos.” VAVKAAKNACNECSES 20V20A09K0A9NCE12S012000 200290210616 1207049741 91 202160210717 7497186781 61 2017 7861 ĒNĒUNUDEDVEĒVJUĒJUSKSAKITASITS Ē2N0U200D90E9VĒJU30S30K00AITS 202002910616 30100410444 202106210717 101434113313 2017 1313 ĒNĒONTOĀTĀJUJUPIPEIPERPARSAĪSTĪĀTĀKĀKĀS SNONOZAZARERSES ĒNOTĀJU PIEPRASĪTĀKĀS NOZARES ĒNĒONTOĀTJĀUJUSKSAKITASITS 202Ē0N09O0T9ĀJU30S30K00A0I0TS 220002109616 32090229002000 220021160717 2491 42151001050 2017 41 150 14 1144 14 AviAāvcijāacija Aviācija SlimSlnimīcunīcu dardbaībrbaība Slimnīcu darbība ValVstaslsts pārpvāarldvaelde Valsts pārvalde €€ RadRiaodio MāMksāliknsielinkuieku propgrroagmrammumu dardbaībrbaība apraapidraeide Radio Mākslinieku programmu darbība apraide € FinaFinnšaunšu tirgtuirsgus vadvīašadnīšaana Finanšu tirgus vadīšana ProPgrroagmrammēm- ēšanšaa/nITa/IT Programmēšana/IT AkaAdkēamdēismkāiskā augasutgāsktāākā izgliīztgīblīatība Akadēmiskā augstākā izglītība PašPvaašldvaībldaība Pašvaldība IzglIīztgīblīatīsbas atbaatlbstaalsta pakpaalpkaoljpumojui mi Izglītības atbalsta pakalpojumi

[close]

p. 15

4411 115500 RREEĢĢIISSTTRRĒĒTTUU ĒĒNNOOTTĀĀJJUU VP7P7IA8IE8EKDD66AĀĀ1V1NVĀCĀTETĀA VAKANCE STIPRINA SSTAIPDRAIRNBAĪBU SSATADRPASRKOBLĪUB,U SDTAARRBPASDKOEVLĒUJ,U DUANRSBAABDIEEDVRĒĪBJUU UN SABIEDRĪBU

[close]

Comments

no comments yet