Ze Świętą Klarą ku niebu

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1

konspekt katechezy o witej klarze z asyu nr 3 temat wraz ze wit klar z asyu podamy ku niebu klasa iv vi violetta glasek

[close]

p. 2

1 klasa iv vi 2 jednostka lekcyjna 2 3 cel ogólny zapoznanie uczniów z yciem i duchowoci witej klary z asyu 4 cele szczególowe ­ ucze zna dat i znaczenie uroczystoci wszystkich witych wie co oznacza imi klara rozumie znaczenie slowa konsekracja adoracja zakon regula potrafi omówi niektóre wydarzenia z ycia witej klary z asyu rozumie jak klara dojrzewala do witoci na rónych etapach swojego ycia wie czemu patronuje wita klara we wspólczesnym wiecie wyrónia okrela nazywa cechy klary które pragnie naladowa w drodze do nieba wyraa pragnienie modlitwy za wstawiennictwem witej klary z asyu doskonali czytanie ze zrozumieniem 5 metody liturgiczna modlitwa na rozpoczcie katechezy do ducha witego ojcze nasz zdrowa maryjo modlitwa spontaniczna na zakoczenie katechezy rozmowa kierowana pogadanka ekspozycja praca z tekstem krzyówka z haslami niedokoczone zdania tekst luki refleksja nad slowem boym aktywizujca mapa skojarze sloneczko 6 formy jednostkowa indywidualna jednolita praca zbiorowa frontalna praca w grupach jednolita 7 rodki pomoce dydaktyczne pismo wite ilustracja przedstawiajca wit klar krzyówka z haslami fiszki z pytaniami do pracy w grupach teksty o witej klarze tekst luki o yciu klary tablica zeszyt ucznia obrazki z wizerunkiem witej klary dydaktyka dla katechetów ks marek korgul wydzial katechetyczny widnickiej kurii biskupiej widnica 2007 powolanie franciszkaskie lazaro iriarte kuria prowincjonalna krakowskiej prowincji braci mniejszych kapucynów kraków 1999 polowie mej duszy komentarz do listów witej klary z asyu wieslaw block wydawnictwo serafin kraków 2006.

[close]

p. 3

czynnoci wstpne 1 modlitwa na rozpoczcie katechezy do ducha witego o mdro aby zrozumie temat katechezy 2 sprawdzenie zadania domowego wyjanij znaczenie imienia klara sprawdzenie w dalszej czci katechezy 3 zainteresowanie nowym tematem krótka pogadanka lub rozmowa kierowana k kiedy obchodzimy uroczysto wszystkich witych u 1 listopada k 1 listopada dzikujemy bogu za ycie i opiek wszystkich witych i blogoslawionych w kociele chwalimy stwórc za ich pikne dusze radujemy si ich zbawieniem za ich wstawiennictwem prosimy o potrzebne nam laski wici przyjaciele nie odmówi pomocy w trudnociach duchowych slu nam sw modlitw i przykladem ycia s jak drogowskazy na drodze do królestwa boego s dla nas wzorem jak kocha w chrystusie boga i ludzi w nich swój wzór odnajduj dzieci i doroli kobiety i mczyni wieccy i duchowni kady w swoim czasie historycznym i okolicznociach ycia na dzisiejszej katechezie poznacie osob która moe sta si dla was wzorem witoci i przyjacielem pomocnym w osigniciu zbawienia imi tej osoby odkryjecie po rozwizaniu krzyówki u rozwizuj krzyówk i hasla do krzyówki 1 jeden wity powszechny i apostolski 2 góra na której ukrzyowano pana jezusa 3 naczynia liturgiczne na wod i wino 4 przedmiot do wystawienia konsekrowanej hostii w czasie adoracji i procesji 5 imi matki zbawiciela 6 dzie ustanowienia sakramentu eucharystii i kaplastwa 7 widzialna glowa kociola katolickiego 8 siedem widzialnych znaków niewidzialnej laski boej 9 inaczej zakonnice 10 inaczej pismo wite 11 cz prezbiterium w której przechowywany jest najwitszy sakrament haslo klara z asyu 9 10 s 11 t a 1 2 g o 3 4 mo ns t 5 ma ry j 6 c 7 p 8 siostrlo wob ober na kklarazasyuogmaopnct Ó c i Ó lalkijawartekpieakramen ty elum

[close]

p. 4

k nagradza ustnie wysilki uczniów eksponuje obraz witej klary zapisuje temat katechezy wskazuje na mapie europy wlochy i asy ­ skd pochodzila wita klara pyta o znaczenie imienia klara wskazuje na atrybuty witej klary lilia lampa krzy monstrancja informuje uczniów o jubileuszu witej klary podaje notatk o jubileuszu u zapisuj temat katechezy wyjaniaj znaczenie imienia witej notuj kilka zda o jubileuszu ii notatka od 17 kwietnia 2011 roku przeywamy jubileusz 800-lecia konsekracji witej klary konsekracja to powicenie osoby bogu na wylczn wlasno oddanie a do mierci poprzez zloenie lubów czystoci posluszestwa i ubóstwa witujc ten pikny jubileusz kociól wspomina take rocznic powstania ii zakonu witego franciszka zwanego klaryskami klara laciski przymiotnik jasna janiejca slawna cz glÓwna k rozdaje uczniom pracujcym w grupach wybrane fragmenty tekstów ródlowych o witej klarze oraz pytania do danego tekstu zakladka lub koperty ze slowami potrzebnymi do tekstu luki u uczniowie poszukuj odpowiedzi na pytania w danych tekstach wykorzystujc podane slowa uzupelniaj tekst luki który stanowi bdzie notatk o yciu klary z asyu notatka zostanie odczytana na glos iii notatka grupa i i ii po 4 pytania dziecistwo klary 1 klara urodzila si w roku w na terenie umbrii w kraju witego czyli we 1193-1194 asyu franciszek wlochy 2 rodzicami klary byli i a cala rodzina naleala do favarone i ortolana szlachty rycerskiej 3 jej imi zostalo matce podczas do jezusa ukrzyowanego objawione modlitwy 4 klara od najmlodszych lat naladowala i pana jezusa i jego matki maryi ycie ubóstwo 5 ju w dziecistwie odznaczala si wielk i uprzejmoci pokor i hojnoci 6 duo si a ilo ojcze nasz liczyla na modlila kamykach

[close]

p. 5

7 w rodzinnym domu zajmowala si dzielami dzielila si z biednymi wlasnym i uslugiwala trdowatym milosierdzia posilkiem 8 wczenie zlekcewayla tego wiata i postanowila milowa pana jezusa i bliniego swego jak wity pikno franciszek grupa iii i iv po 4 pytania klara i wity franciszek 1 klara czsto spotykala si z witym z i sluchala jego nauk franciszkiem z asyu 2 w roku jak sama pisze nawrócila si i wstpila na drog oraz umartwienia 1212 pokuty 3 w niedziel uciekla z otwierajc przy pomocy laski boej zabarykadowane drewnianymi belkami i kamienn kolumn palmow rodzinnego domu drzwi 4 udala si do kociola zwanego noc maryi panny porcjunkul 5 tam sam franciszek na znak nowego ycia obcil jej i odebral od niej wszystkie jej jeszcze tej samej nocy odprowadzil klar do klasztoru sióstr gdzie miala tymczasowo chroni si przed spodziewanym gniewem rodziny wlosy ozdoby 6 krewni próbowali porwa j z tego miejsca ale ona uchwycila si i nikt nie zdolal jej stamtd ruszy oltarza paskiego 7 bracia zaopiekowali si klar a potem zgromadzonymi wokól niej które zamieszkaly w klasztorze witego damiana dajc pocztek zakonowi panien siostrom klaryskom franciszkanie siostrami ubogich 8 franciszkanie glosili im sprawowali i zaopatrywali siostry w codzienny siostry odwdziczaly si braciom franciszkanom w ich intencji pomoc w rozeznaniu i trosk o godne przechowywanie konsekrowanych hostii klara znakiem krzya witego uzdrowila chorego ewangeli eucharysti chleb modlitw woli boej brata stefana grupa v i vi po 3 pytania klara i jej zakon 1 do witej klary przylczylo si wiele kobiet nawet jej i dwie rodzone mama siostry agnieszka beatrycze 2 siostry otrzymaly od papiea innocentego iii przywilej gdy jedynym ich skarbem byl sam pan jezus ubóstwa 3 klara jako pierwsza kobieta napisala dla sióstr czyli sposób ycia w zakonie i klasztorze któr zatwierdzil w roku 1253 papie innocenty iv regul 4 we wspólnocie witej klary pielgnowano szczególnie a modlitw przed najwitszym pan jezus ukryty w zapewnil asyowi obron przed najazdem saracenów sakramentem hostii b sluchanie pan jezus podczas kazania brata filipa z atri objawil si przy klarze

[close]

p. 6

jako pikne trzyletnie dziecko i zapewnil j e jest z siostrami gdy one karmi si slowa boego pismem witym c rozwaanie czcila pi pana jezusa i a do mierci adorowala chrystusa ukrzyowanego mki paskiej ran d slub potrzebujcym klara na wzór chrystusa umywala swoim siostrom wraz z siostrami dbala o chorych i cierpicych karmila si za mieszkaców asyu nogi glodnych modlila si 5 siostry bardzo kochaly kociól wity i papiea chora klara pragnca uczestniczy w witecznej liturgii wraz z siostrami z okazji zobaczyla t uroczysto w duch lec na ubogim boego narodzenia poslaniu 6 klara zmarla po 28 latach cikie choroby w roku w obecnoci sióstr i samego któremu sluyla rad i modlitw przez cale swe ycie ojciec wity ­ innocenty iv pozwolil jej ucalowa swe i udzielil jej papie aleksander iv kanonizowal j w roku 1255 a w roku 1958 zostala ogloszona patronk telewizji przez ojca witego piusa xii siostry klaryski obchodz uroczycie pamitk jej mierci sierpnia i pamitk odnalezienie jej ciala wrzenia 1253 r papiea stopy wiatyku 11 23 u uzupelniaj tekst podczas odczytywania poszczególnych fragmentów w kolejnych grupach odczytuj uzupelnione teksty k podsumowuje prac uczniów nagradza ich starania refleksja nad slowem boym k rozdaje uczniom teksty z pisma witego i prosi aby uczniowie przyporzdkowali je do etapów z ycia klary uczniowie mog te sami odszuka je w pimie witym wg sigli przyporzdkuj teksty z pisma witego do etapów z ycia witej klary a jezus za czynil postpy w mdroci w latach i lasce u boga i ludzi lk 2 52 b wy jestecie wiatlem dla ludzi tak niech wieci wasze wiatlo przed ludmi aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili ojca waszego który jest w niebie mt 5 14a 16 c kto pelni wol ojca mojego który jest w niebie ten mi jest bratem siostr i matk mt 13 50 d jeli kto chce pój za mn niech si zaprze samego siebie niech wemie krzy swój i niech mnie naladuje mt 16 24 e kto straci swe ycie z mego powodu znajdzie je mt 16 25

[close]

p. 7

f jeli chcesz by doskonaly id sprzedaj co posiadasz i rozdaj ubogim a bdziesz mial skarb w niebie potem przyjd i chod za mn mt 19 21 g kto ma uszy do sluchania niechaj slucha lk 14 35b h a slowo stalo si cialem i zamieszkalo wród nas i ogldalimy jego chwal chwal jak otrzymuje od ojca pelen laski i prawdy j 1 14 i zostacie tu i czuwajcie ze mn czuwajcie i módlcie si abycie nie ulegli pokusie mt 26 37 41 j jak mnie umilowal ojciec tak i ja was umilowalem wytrwajcie w miloci mojej j 15 9 k blogoslawieni ubodzy w duchu albowiem do nich naley królestwo niebieskie mt 5 3 u uzasadniaj swoje wybory zapisuj ten tekst który od dzi bdzie tekstem towarzyszcym im na drodze do nieba ze wita klar k podsumowuje wypowiedzi uczniów nagradza ich wysilki prosi o zapisanie zadania domowego do wyboru narysuj jak wita klara za przykladem witego franciszka z asyu naladowala w swym yciu pana jezusa i jego matk napisz jakie cechy klary z asyu pragniesz naladowa aby doskonale kocha pana jezusa uczniowie mog wykorzysta treci z tabeli utworzonej na katechezie o witych

[close]

p. 8

wity to rzeczowniki bóg w trójcy jedyny bóg ojciec syn boy duch wity jezus chrystus józef i maryja prorok mczennik apostol ewangelista aniol kociól papie kaplan misjonarz zakonnik i zakonnica katecheta nauczyciel dziecko boe przyjaciel chrystusa wiadek chrystusa ucze pana jezusa rycerz chrystusa króla witynia duch witego mieszkaniec nieba dziedzic królestwa boego mieszkaniec niebieskiego jeruzalem dziecko maryi rycerz niepokalanej sluga boy pomocnik boga ziarno na yznej glebie gliniane naczynie dla laski mój patron przodek rodzina krewni mama i tato brat i siostra w chrystusie panu ja wity jest przymiotniki pokorny czysty posluszny radosny wierny mocny ufny uczciwy rzetelny ochrzczony blogoslawiony szczliwy ubogi w duchu mny pracowity solidny hojny laskawy milosierny mdry konsekwentny powolany cichy cierpliwy pobony uprzejmy zgodny zacny prawdomówny zbawiony niemiertelny wity to ten który czasowniki slucha chrystusa naladuje chrystusa myli jak chrystusie ufa chrystusowi modli si jak chrystus slucha slowa boego yje ewangeli glosi ewangeli karmi si eucharysti zachowuje przykazania boe yje wedlug blogoslawiestw adoruje chrystusa eucharystycznego karmi si chrystusem nie lka si mówi prawd broni slabych kocha boga i bliniego jak siebie samego szanuje kaplanów raduje si z radujcymi placze z placzcymi nosi brzemiona innych rozwaa mk pask godnie dwiga swój krzy miluje a do mierci przebacza i przeprasza pokutuje bada swoje sumienie dy do poprawy nawraca si daje przyklad wykorzystuje swoje talenty na chwal bo wituje stawia boga na i miejscu tskni za bogiem oczekuje pana yje dla boga.

[close]

p. 9

zakoczenie katechezy ­ czynnoci kocowe 1 zapis zadania domowego u zapisuj zadanie domowe przypominaj tre tabeli o witych notatka do zeszytu ucznia katecheza temat wraz ze wit klar z asyu podamy ku niebu hasla do krzyówki 1 jeden wity powszechny i apostolski 2 góra na której ukrzyowano pana jezusa 3 naczynia liturgiczne na wod i wino 4 przedmiot do wystawienia konsekrowanej hostii w czasie adoracji i procesji 5 imi matki zbawiciela 6 dzie ustanowienia sakramentu eucharystii i kaplastwa 7 widzialna glowa kociola 8 siedem widzialnych znaków niewidzialnej laski boej 9 inaczej zakonnice 10 inaczej pismo wite 11 cz prezbiterium w której przechowywany jest najwitszy sakrament haslo klara z asyu 9 10 s 11 t a 1 2 g o 3 4 mo ns t 5 ma ry j 6 c 7 p 8 siostrlo wob ober na kklarazasyuogmaopnct Ó c i Ó lalkijawartekpieakramen ty elumi jubileusz u sióstr klarysek od 17 kwietnia 2011 roku przeywamy jubileusz 800-lecia konsekracji witej klary konsekracja to powicenie osoby bogu na wylczn wlasno oddanie a do mierci poprzez zloenie lubów czystoci posluszestwa i ubóstwa witujc ten pikny jubileusz kociól wspomina take rocznic powstania ii zakonu witego franciszka zwanego klaryskami ii klara laciski przymiotnik jasna janiejca slawna

[close]

p. 10

iii dziecistwo klary tekst biblijny wybrany przez uczniów 1 klara urodzila si w roku w na terenie umbrii w kraju witego czyli we 1193-1194 asyu franciszek wlochy 2 rodzicami klary byli i a cala rodzina naleala do favarone i ortolana szlachty rycerskiej 3 jej imi zostalo matce podczas do jezusa ukrzyowanego objawione modlitwy 4 klara od najmlodszych lat naladowala i pana jezusa i jego matki maryi ycie ubóstwo 5 ju w dziecistwie odznaczala si wielk i uprzejmoci pokor i hojnoci 6 duo si a ilo ojcze nasz liczyla na modlila kamykach 7 w rodzinnym domu zajmowala si dzielami dzielila si z biednymi wlasnym i uslugiwala trdowatym milosierdzia posilkiem 8 wczenie zlekcewayla tego wiata i postanowila milowa pana jezusa i bliniego swego jak wity pikno franciszek iv klara i wity franciszek tekst biblijny wybrany przez uczniów 1 klara czsto spotykala si z witym z i sluchala jego nauk franciszkiem z asyu 2 w roku jak sama pisze nawrócila si i wstpila na drog oraz umartwienia 1212 pokuty 3 w niedziel uciekla z otwierajc przy pomocy laski boej zabarykadowane drewnianymi belkami i kamienn kolumn palmow rodzinnego domu drzwi 4 udala si do kociola zwanego noc maryi panny porcjunkul 5 tam sam franciszek na znak nowego ycia obcil jej i odebral od niej wszystkie jej jeszcze tej samej nocy odprowadzil klar do klasztoru sióstr gdzie miala tymczasowo chroni si przed spodziewanym gniewem rodziny wlosy ozdoby 6 krewni próbowali porwa j z tego miejsca ale ona uchwycila si i nikt nie zdolal jej stamtd ruszy oltarza paskiego 7 bracia zaopiekowali si klar a potem zgromadzonymi wokól niej które zamieszkaly w klasztorze witego damiana dajc pocztek zakonowi panien siostrom klaryskom franciszkanie siostrami ubogich 8 franciszkanie glosili im sprawowali i zaopatrywali siostry w codzienny siostry odwdziczaly si braciom franciszkanom w ich intencji pomoc w rozeznaniu i trosk o godne przechowywanie konsekrowanych hostii klara znakiem krzya witego uzdrowila chorego ewangeli eucharysti chleb modlitw woli boej brata stefana

[close]

p. 11

v klara i jej zakon tekst biblijny wybrany przez uczniów 1 do witej klary przylczylo si wiele kobiet nawet jej i dwie rodzone mama siostry agnieszka beatrycze 2 siostry otrzymaly od papiea innocentego iii przywilej gdy jedynym ich skarbem byl sam pan jezus ubóstwa 3 klara jako pierwsza kobieta napisala dla sióstr czyli sposób ycia w zakonie i klasztorze któr zatwierdzil w roku 1253 papie innocenty iv regul 4 we wspólnocie witej klary pielgnowano szczególnie a modlitw przed najwitszym pan jezus ukryty w zapewnil asyowi obron przed najazdem saracenów sakramentem hostii b sluchanie pan jezus podczas kazania brata filipa z atri objawil si przy klarze jako pikne trzyletnie dziecko i zapewnil j e jest z siostrami gdy one karmi si slowa boego pismem witym c rozwaanie czcila pi pana jezusa i a do mierci adorowala chrystusa ukrzyowanego mki paskiej ran d slub potrzebujcym klara na wzór chrystusa umywala swoim siostrom wraz z siostrami dbala o chorych i cierpicych karmila si za mieszkaców asyu nogi glodnych modlila si 5 siostry bardzo kochaly kociól wity i papiea chora klara pragnca uczestniczy w witecznej liturgii wraz z siostrami z okazji zobaczyla t uroczysto w duch lec na ubogim boego narodzenia poslaniu 6 klara zmarla po 28 latach cikie choroby w roku w obecnoci sióstr i samego któremu sluyla rad i modlitw przez cale swe ycie ojciec wity ­ innocenty iv pozwolil jej ucalowa swe i udzielil jej papie aleksander iv kanonizowal j w roku 1255 a w roku 1958 zostala ogloszona patronk telewizji przez ojca witego piusa xii siostry klaryski obchodz uroczycie pamitk jej mierci sierpnia i pamitk odnalezienie jej ciala wrzenia 1253 r papiea stopy wiatyku 11 23 vi zadanie domowe do wyboru narysuj jak wita klara za przykladem witego franciszka z asyu naladowala w swym yciu pana jezusa i jego matk maryj napisz jakie cechy klary z asyu pragniesz naladowa aby doskonale kocha pana jezusa 2 modlitwa na zakoczenie katechezy modlitwa spontaniczna dzikujemy za wit klar bo prosimy za jej wstawiennictwem o wielbimy ci panie bo klara itp

[close]

Comments

no comments yet