EJJEW NITKELLMU

 

Embed or link this publication

Description

LEZZJONIJIET FUQ LA TGERGIRX

Popular Pages


p. 1

1

[close]

p. 2

[Fil:2:14] Agħmlu kollox mingħajr tgemgim u mingħajr tlaqliq, 2

[close]

p. 3

Meta xi whud ma tghogobhomx xi haga u u ma jisthux jghidulek f’wiccek dawn ikunu qed igergru. Li tgerger ma hiex xi haga sabiha ghax dan ifisser li inti ma intix kuntenta b’dak li tawk jew li ghandek. 3

[close]

p. 4

Meta jkollok xi hadd li dejjem igerger jew isib fuqhiex jghid ikun ta’ dwejjaq ghal ta’ madwaru. Tibda’ tahseb li ma hux pjacir li tilghab mieghu. 4

[close]

p. 5

Tassew li wiehed jiddejjaq meta ta’ magembu jitkellem biss fuq dak li hu negattiv. Possibbli li ma hemm xejn tajjeb jew positivv f’dak li jaghmel jew jghid haddiehor? 5

[close]

p. 6

It-tgergir mhux biss idejjaq lil ta’ hdejk, izda jista’ jkun okazzjoni li twegghalu qalbu. Ahseb ftit li kulhadd ghandu t-tajjeb u l-hazin. L-ahjar titkellem biss fuq dak li hu tajjeb u posittiv. Bit-tgergir ma jsirx gid u ma tasal imkien. 6

[close]

p. 7

Jekk flok titkellem fuq hwejjeg sbieh, tara biss dak li hu ikrah, jista’ jitfghek f’sitwazzjoni ta’ nervi u dwejjaq. 7

[close]

p. 8

Meta jkollok in-nervi, ma tistax tkun ferhan. Turi biss dwejjaq u ddejjaq lil ta’ madwarek. U l-gurnata ghalik tkun wahda hazina. 8

[close]

p. 9

Li tgemgem jew tgerger jista’ jkun ta’ hsara ghaolik jew ghal ta’ madwarek. Dan ma jfissirx li ma tista’ tghid xejn meta xi haga inti tqisha mhux flokha jew hazina. Kull tant ikun mehtieg li turi l-ilment tieghek. 9

[close]

p. 10

Qabel taghmel ilment ahseb. Aghmel l-ilment tieghek jekk tahseb li l-ilment ser ikun ta’ ghajnuna biex jitrangaw laffarijiet li jehtigilhom li jimbidlu. Jekk tara li assolutament l-affarijiet ma jistghux jimbidlu accethom kif inhuma u taghmel ebda ilment. 10

[close]

p. 11

Jekk ser taghmel ilment aghmlu b’mod edukat u tuza qatt xi theddid jew l-ghajjat. 11

[close]

p. 12

Meta taghmel xi ilment, ipprova suggerixxi xi haga biex tkun tista’ issolvi l-problema, jew l-affarijiet isiru aktar ahjar. 12

[close]

p. 13

Meta inti tkun certa li l-ilment tieghek fehemuh, isma’ x’ghandu jghidlek haddiehor. Jekk jghidlek li l-ilment tieghek ma hux wiehed gust, tkomplix isostni tieghek, u jekk jissuggerixxi soluzzjoni ahjar ghall-problema, aghmel dak li jurik li ghandek taghmel. 13

[close]

p. 14

Ipprova ahseb fuq dak li hu tajjeb minflok il-hwejjeg negattivi ta’ madwarek. Hu pjacir u gost tkellem fuqhom. 14

[close]

p. 15

Inqas ma tilmenta jew tgerger aktar in-nies isiru jhobbu u ma jwarrbukx. Gawdi l-hajja ta’ madwarek. 15

[close]

Comments

no comments yet