EJJEW NITKELLMU....

 

Embed or link this publication

Description

KATEKIZMU GHAT-TFAL

Popular Pages


p. 1

1

[close]

p. 2

2

[close]

p. 3

Inti tkun traskurat meta ma jimpurtakx minnek nnifsek. Inti traskurat meta taghmel affarijiet li bihom turi li ma jimpurtakx minn nies ta’ madwarek. Ian qed isuq il-bicikletta minghajr ma jzomm l-isteering bilkonsegwenza li jista’ jitfarrak ma’ xi hajt jew karrozza jew anke jibqa’ diehel go xi persuna, ghax ma jkunx qed jikkontrolla dak il-mezz ta’ sewqan. 3

[close]

p. 4

Meta tkun traskurat jew ma jimpurtak minn xejn u minn hadd tista’ tkun kawza li twegga’ u forsi ukoll gravi. 4

[close]

p. 5

Tista’ tkun kagun li haddiehor iwegga’ ghax inti tkun traskurat. Tista’ ukoll taghmel hsara jew tkisser il-propjeta’ ta’ haddiehor. 5

[close]

p. 6

Ma hiex haga tajba li tkun traskurat jew ma timxix skont irregoli Jehtieg li wiehed ibiddel din l-attitudni ta’ “ x’jimpurtani!!!!” Meta inti tkun attent, inti turi li tiehu hsieb tieghek innifsek. Meta inti tkun attent turi li inti tiehu hsieb tal-persuni u loggetti ta’ madwarek. 6

[close]

p. 7

OBDI R-REGOLI. IR-REGOLI QEGHDIN HEMM BIEX WIEHED JOSSERVHOM U JGHINUK TKUN ATTENT. 7

[close]

p. 8

OQGHOD DEJJEM ATTENT AHSEB X’QED TAGHMEL GHALIEX JEKK TAGHMEL HEKK FTIT LI XEJN TAGHMEL ZBALJI. 8

[close]

p. 9

OQGHOD ATTENT TGHAGGILX U ANQAS TITFERFEX JEKK TAGHMEL HEKK TISTKANSA MINN HAFNA ACCIDENTI LI BOSTA DRABI JIGRU META TKUN MGHAGGEL. 9

[close]

p. 10

Oqghod attent. Ara sew x’inti taghmel. Jekk taghmel hekk ix-xoghol tieghek ma jkunx fih zbalji Oqghod attent. Jekk inti miexi fit-triq hares sew fejn qed titfa riglejk. Hares dejjem ‘l quddiem. 10

[close]

p. 11

Oqghod attent. Isma’ ghall-hsejjes ta’ madwarek Huma jistghu jkunu ndikazzjoni li qrib tieghek hemm il-periklu. Jekk tismaghhom u tirrispondi ghalihom tista’ tiskansa minn sitwazzjoni perikoluza. 11

[close]

p. 12

Tilghab qatt bil-goff ghax jew tista’ twegga’ jew tkisser laffarijiet. Loghob bil-galbu qatt ma gab lil xi hadd fl-inkwiet. 12

[close]

p. 13

. Li tilghab f’postijiet perikoluzi u bi hwjegg perikoluzi zgur li ser jressquk lejn disgrazzja li minnha ma tkunx tistax tqum. 13

[close]

p. 14

Mhux bizzejjed li ma tkunx traskurat Huwa ahjar li tkun attent u bil-ghaqal. 14

[close]

p. 15

15

[close]

Comments

no comments yet