Educació-Secundaria-i-adults-Castelldefels-2018

 

Embed or link this publication

Description

L'Educació secundària i d'adults a Castelldefels

Popular Pages


p. 1

L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I D’ADULTS a Castelldefels Castelldefels és educació!

[close]

p. 2

EL SISTEMA EDUCATIU A CATALUNYA món laboral UNIVERSITAT CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR BATXILLERAT CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ PFI-PTT Amb graduat sense EDUCACIÓ graduat SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA EDUCACIÓ PRIMÀRIA EDUCACIÓ INFANTIL Amb prova d’accés CENTRES I SERVEIS D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I POSTOBLIGATÒRIA INSTITUT JOSEP LLUÍS SERT ESO, BATXILLERATS (Ciències i tecnologia, Humanitats i ciències socials), BATXIBAC Antic Camí Ral de València, 10 Tel. 93 664 22 52 http://agora.xtec.cat/iessert INSTITUT LES MARINES ESO, BATXILLERATS (Ciències i tecnologia, Humanitats i ciències socials) Antic Camí Ralde València, 12 Tel. 93 665 45 50 https://agora.xtec.cat/ieslesmarines INSTITUT VALÈRIA HALINÉ ESO (L’alumnat de 4t d’ESO té adscripció per cursar batxillerat als 3 instituts públics de la ciutat) Camí Fondo de Ca n’ Aimeric, 4 Tel. 93 636 34 41 http://agora.xtec.cat/inscastelldefels INSTITUT MEDITERRÀNIA ESO, BATXILLERATS (Ciències i tecnologia, Humanitats i ciències socials), BATXIBAC I CICLES FORMATIUS Grau Mitjà: - Activitats comercials - Sistemes microinformàtics i xarxes Grau Superior: - Agències de viatges i gestió d’esdeveniments - Gestió d’allotjaments turístics - Guia, informació i assistència turístiques Carretera de la Sentiu, 2 Tel. 93 664 16 91 www.ins-mediterrania.cat

[close]

p. 3

L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO) És una etapa educativa que va dels 12 als 16 anys i s’estructura en quatre cursos acadèmics. En aquesta etapa educativa es presta especial atenció a l’orientació educativa i professional de l’alumnat i s’organitza d’acord amb els principis d’atenció a la seva diversitat. En finalitzar l’ESO, l’alumnat que hagi superat l’etapa obtindrà el títol de Graduat en Educació Secundària, que el facultarà per accedir al Batxillerat o als Cicles Formatius de Grau Mitjà. Per als alumnes més grans de 16 anys que no hagin obtingut el títol de GES les administracions educatives ofereixen programes de formació i inserció (PFI-PTT). Per a més informació consulteu el centre educatiu. PROJECTE DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR. PROJECTE ESLORA Projecte que aplica estratègies d’atenció a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO que permetin donar resposta a les seves necessitats educatives per assolir els objectius de l’etapa, mitjançant una organització de continguts i matèries del currículum diferent a l’establerta amb caràcter general i una metodologia específica i personalitzada. Organitzat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat i l’Ajuntament. MART XXI. És possible una colònia humana a Mart? El projecte Mart XXI s’adreça a nois i noies de 3r i 4t d’ESO que, malgrat tenir capacitats i potencial per als estudis, presenten un elevat risc d’abandonar-los. L’objectiu del projecte és motivar-los perquè no abandonin els estudis de manera prematura, valorant el paper del coneixement, la importància de l’estudi i l’esforç realitzat pels nois i noies. Organitzat per la UPC en col·laboració amb la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament. PROGRAMA DE SUPORT A L’ÈXIT EDUCATIU Acció educativa, realitzada en horari extraescolar, per ajudar l’alumnat a adquirir hàbits i tècniques d’organització i d’estudi, afavorir una actitud positiva vers l‘aprenentatge, col·laborar en l’assoliment de les competències bàsiques i promoure l’ús de la llengua catalana com a instrument per a la comunicació, l’aprenentatge i la cohesió social. Dirigit a alumnat de primer i segon d’ESO en coordinació amb els centres educatius. L’objectiu és aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat i contribuir a la cohesió social mitjançant l’equitat, l’educació intercultural i el foment de la convivència. EL BATXILLERAT Té com a finalitat proporcionar a l’alumnat formació, coneixements i habilitats que els capacitin per accedir a ensenyaments superiors. És una etapa educativa que té una durada de dos cursos i s’organitza en tres modalitats: r Ciències i tecnologia r Humanitats i ciències socials r Arts (aquesta modalitat no s’oferta a Castelldefels) En finalitzar els estudis, l’alumnat que hagi superat qualsevol de les modalitats rebrà el títol de batxiller a efectes laborals i acadèmics, que els facultarà per accedir a ensenyaments universitaris i de formació professional de grau superior. El BATXIBAC És un programa que integra el temari del batxillerat espanyol amb els continguts essencials de la realitat històrica, literària, social i política de França. Els alumnes han de fer un terç de l’horari lectiu del batxillerat en francès i cursar les matèries de llengua i literatura franceses i d’història de França. En acabar el segon de batxillerat es poden presentar a una prova externa per a l’obtenció del títol Baccalauréat.

[close]

p. 4

CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL La formació professional són accions formatives que capaciten per al desenvolupament qualificat de les diverses professions. Són ensenyaments específics constituïts per àrees de coneixement tecnicopràctiques en funció de les diferents famílies professionals. N´hi ha de dos tipus: de grau mitjà i de grau superior. Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM): 1. Accés a partir del graduat en ESO, curs específic (CAM), prova d’accés, haver superat els mòduls obligatoris d’un PQPI o altres estudis equivalents. 2. S’obté el títol de Tècnic 3. Continuïtat: Món laboral, accés al batxillerat i a un cicle formatiu de grau superior. Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS): 1. Accés a partir del Batxillerat o prova d’accés o accedint des d’un Grau Mitjà 2. S’obté el títol de Tècnic Superior 3. Sortides: Món laboral o Universitat ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA LA GARANTIA JUVENIL La Guaita, Centre de Suport a l’Economia de Castelldefels. Carretera de la Sentiu, 1, 08860 Castelldefels Tel. 93 635 25 75 http://www.castelldefels.org/guaita La Garantia Juvenil representa una nova generació de mesures promogudes pel Fons Social Europeu, per tal de fer més efectiva la incorporació activa del jovent al mercat de treball, i ofereix una sèrie d’instruments orientats a facilitar la transició dels joves a l’ocupació. Aquesta iniciativa té, per tant, la finalitat de reduir l’atur juvenil, i millorar l’ocupabilitat dels joves, oferint mesures de formació, intermediació, emprenedoria i estímul a la contractació d’aquest col·lectiu. D’aquesta manera, el jove inscrit, podrà beneficiar-se d’una sèrie de serveis, recursos i programes formatius i/o laborals segons les seves necessitats i interessos. Adreçat a Joves que tenen entre 16 i 29 anys, que no estiguin treballant ni estudiant. Per obtenir més informació sobre la GARANTIA JUVENIL, cal adreçar-se: CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS CASTELLDEFELS C/ de la Muralla, s/n Tel. 93 664 18 84 http://agora.xtec.cat/cfacastelldefels És un centre públic que està al servei de totes les persones a partir de 18 anys que volen ampliar els seus coneixements. Oferim als nostres alumnes una atenció personalitzada que s’adapta al seu procés d’aprenentatge. Programem diverses activitats que tenen com a finalitat desenvolupar una educació i una formació integral, tolerant, solidària i no sexista. Nivells educatius: r Graduat en Educació Secundària Obligatòria (GESO). r Graduat de secundària a distància IOC (ESO telemàtic) r Preparació per a la prova d’accés als cicles formatius de grau superior. Els alumnes amb un CFGM poden accedir a CFGS sense prova. Els curs de preparació superat dona prioritat en la matrícula. r Preparació a la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 i de 45 anys. També dona accés a CFGS r Informàtica. Programa oficial segons el projecte Competic/actic del Departament de Treball. Competic 0/1, 2 i 3. r Cursos de llengües: Català (A1 i A2) Castellà per a estrangers (A1, A2 i B1) Anglès (nivells homologables a 1r i 2n EOI).

[close]

p. 5

SERVEI LOCAL DE TRANSICIÓ ESCOLA TREBALL C/ Església, 1 Tel. 93 665 11 50/1758/600929677 www.castelldefels.org/sltet www.facebook.com/despresdesoqcastelldefels Servei d’orientació acadèmica professional Servei d’orientació i acompanyament a joves de 16 a 21 anys, especialment a aquells que no han aconseguit superar l’ESO que volen continuar formant-se o volen treballar. Trobareu informació acadèmica i professional al web municipal www.castelldefels.org/orientacio on també hi ha un orientador virtual per tal de fer les vostres consultes. Programes de Formació i Inserció Pla de Transició al Treball (PFI–PTT) Castelldefels Els programes de formació i inserció (PFI), en la modalitat de pla de transició al treball (PTT) tenen una finalitat educativa, formativa i professionalitzadora i han de facilitar a l’alumnat el desenvolupament personal i l’adquisició de competències professionals que li permetin una continuïtat formativa o la seva inserció laboral. Aquests programes tenen com a objectius: Desenvolupar i consolidar la maduresa personal de cadascun dels joves i de les joves, mitjançant l’assoliment d’actituds, habilitats i capacitats que els permetin participar com a ciutadans i ciutadanes responsables. Proporcionar l’orientació professional i acadèmica que correspongui per tal que cadascun dels joves i de les joves pugui desenvolupar itineraris coherents de formació i capacitació professional que facilitin la seva inserció i promoció professional. A qui s’adrecen: Pot accedir als programes de formació i inserció (PFIPTT) l’alumnat de més de 16 anys o que els compleixi durant l’any natural de l’inici del programa i, preferentment, de menys de 21 anys, que no hagi obtingut el títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria. Oferim els perfils professionals següents: r Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic. r Auxiliar en establiments hotelers i de restauració. r Auxiliar en muntatges d’instal·lacions electrotècni- ques en edificis. JOCI JOVE Continuem amb les activitats JOCI JOVE en el marc del Pla Educatiu d’Entorn. www.jovesdecastelldefels.cat

[close]

p. 6

CENTRES D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA CONCERTATS I PRIVATS CONCERTATS Sant Ferran (ESO) Av. 301, 41 Tel. 93 665 29 93 www.santferran.cat Petit Món-Felisa Bastida (ESO) Av. Diagonal, 45 Tel. 93 665 18 15 www.petitmon.cat La Ginesta (ESO I BATXILLERAT) C/ de la Noguera, 18 Tel. 93 664 31 02 www.laginesta.com Frangoal (ESO) C/del General Castaños, 28 Tel. 93 665 08 91 www.frangoal.com PRIVATS The British School of Barcelona (ESO I BATXILLERAT) C/ de la Ginesta, 26 Tel. 93 665 15 84 www.britishschoolbarcelona.com Escola d’Hostaleria de Castelldefels (CICLES FORMATIUS) Pl. Esperanto, 2-3 Tel. 93 636 54 85 www.ehcastelldefels.com Cicles formatius de grau mitjà: Tècnic/a en cuina i gastronomia Tècnic/a en serveis de restauració Futbol Lab C/ General Castaños, 28 Telèfon: 93 438 60 00 www.futbollab.com info@futbollab.com Ensenyaments esportius . Grau mitjà i superior: Tècnic o tècnica d’esport en Futbol Tècnic o tècnica superior d’esport en Futbol INSTITUCIONS Ajuntament de Castelldefels-Regidoria d’Educació Pl. de l’Església, 1 Tel. 93 665 11 50 www.castelldefels.org/educació Serveis Territorials d’Ensenyament al Baix Llobregat de la Generalitat de Catalunya C/ de Laureà Miró, 328 - 330 - Sant Feliu de Llobregat Informació General Telèfon 93 685 94 50 Inspecció d’Ensenyament Telèfon 93 685 94 61 ensenyament.gencat.cat SERVEIS EDUCATIUS (SE) Departament d’Ensenyament de la Generalitat C/del Dr. Trueta, 66 interior Tel. 93 665 01 93 A8870305@xtec.cat www.agora.xtec.cat/se-castelldefels - Centre de Recursos Pedagògics (CRP) - Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP) - Equip de suport i assessorament en Llengua, Interculturalitat i Cohesió social (ELIC) - Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius (CREDA) SERVEIS COMPLEMENTARIS Punt d’Informació Juvenil de Castelldefels Pl. de Joan XXIII, s/n (Centre Frederic Mompou) Tel. 93 665 79 50 Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado de Castelldefels C/ del Bisbe Urquinaona, 19-21, Tel. 93 636 96 97 ASSIR Servei d’Atenció Sexual i Reproductiva per als joves. ABS El Castell - Castelldefels C/ del Dr. Marañón, s/n - Telèfon 93 636 66 60 Servei Local de Català Castelldefels Centre Cívic Canyars C/ de l’Església, 112-- Telèfon 93 664 42 11 Secció d’Esports C/ del Castanyer, 1 - Telèfon 93 664 10 54 CSMIJ Fundació Orienta Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil C/ de València, 4-8 - Telèfon 93 634 25 22

[close]

p. 7[close]

Comments

no comments yet