Arsredovisning_2017

 

Embed or link this publication

Description

Arsredovisning_2017

Popular Pages


p. 1

ÅRSREDOVISNING v 2017

[close]

p. 2

Branschorganisationen Ställningsentreprenörerna, STIB Organisationsnummer 802012-4551 får härmed avge Årsredovisning för verksamhetsåret 1 januari 2017 – 31 december 2017 Innehåll Verksamhetsberättelse Resultaträkning Balansräkning Underskrifter Revisionsberättelse STIB Service AB Sid. 2-8 9 10 11 12 13 Ställningsentreprenörernas årsstämma avhålls kl.12.30 torsdagen den 22 mars 2018 I Stockholm. 1

[close]

p. 3

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2017. Styrelsen för Ställningsentreprenörerna, STIB, får härmed avge sin verksamhetsberättelse för 2017. Föreningen höll sin 31:a årsstämma den 23 mars i Göteborg. Stämman var som brukligt mycket välbesökt. Till den stadgeenliga delen som endast är öppen för medlemsföretag deltog inte mindre än 130 stycken representanter från 48 medlemsföretag, vid den efterkommande öppna delen anslöt från annonsörer och leverantörer ytterligare 30 deltagare. Protokoll från den stadgeenliga delen har sänts ut till medlemsföretagen. Den öppna delen inleddes genom att välkomna företag som under verksamhetsåret ingått medlemskap, vilket omfattade 10 stycken företag, vidare gavs statistisk information gällande ställningsentreprenörsföretag inom hela landet. Från Arbetsmiljöverket fick vi genom Åke Norelius och Jörgen Conradsson förtydligande gällande kraven på ställningar som utgör skydd mot fall från tak eller annan konstruktion, Arbetsmiljöverket informerade också om vad som gäller för konsolställningar och då framförallt lastklassen i samband med murarställningar. Lars-Erik Jonasson, företagsrådgivare BI och Pia Lindqvist, jurist Arbetsmiljöverket informerade om arbetsgivaransvaret gällande att skapa en säkerhetskultur inom företaget. Lars Jönsson från Max Matthiessen AB informerade om vad som är viktigt att tänka på gällande företag- och entreprenadförsökringar och då framförallt för ställningsentreprenörsföretag. Stämmans öppna del avslutades med en föreläsning av Ewa Wigenheim, grundare av ABBA museet, föreläsningen behandlade ämnen som stresshantering och att våga förverkliga en idé. Årets höstmöte arrangerades i Milano den 21-24 september, 97 personer deltog och fick där ta del av ett program med fokus på branschfrågor och studiebesök. Studiebesök arrangerades till katedralen Duomo di Milano där det pågick ett omfattande renoveringsarbete med flertalet intressanta ställningskonstruktioner och deltagarna bjöds på en grundlig genomgång av projektet med både projektledare och aktuell ställningsentreprenör som föredragshållare. Konferensdagen program innefattade aktuell branschspecifik information med efterföljande grupparbete med uppdrag att diskutera frågeställningar för input till styrelsen att arbeta vidare med. 2

[close]

p. 4

Styrelsen har under året haft följande ledamöter: Anders Strömbäck Roger Björk Alf Samuelsson Hans J Pettersson Fredric Weinö Mattias Dahlgren Sven Le Vau Ruzdija Sabovic Luleå Sölvesborg Borlänge Iggesund Jönköping Göteborg Sala Hässelby Håkan Carlsson Sölvesborg Suppleanter: Hasse Hermansson Jonas Carlsson Stockholm Västervik Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Sekreterare, adjungerad Valnämnd: Robert Kalsås Håkan Jansson Kjell Sundlin Aneby Gävle Bromma Ledamot Ledamot Suppleant Revisorer: Carl-Göran Grönvik Rolf Strindberg Sundsvall Skogås Ordinarie Suppleant Styrelsen har under året haft fem protokollförda styrelsesammanträden samt ett protokollfört konstituerande styrelsesammanträde. Föreningens arbete bedrivs via styrelse och aktuella kommittéer. Verksamheten organiseras och administreras från eget kansli. Information och rådgivning sker bl.a. ge- nom informationsträffar, medlemscirkulär och telefonservice i framförallt branschspecifika frågor Att utveckla branschorganisationen och stärka varumärket medlemskap och auktorisation i STIB är ett högprioriterat område för styrelsen. Under året har därför resurser satsat på information och utbildningar till beställare samt fortsatta revideringar av STIB auktoriserade företag. STIB har under året deltagit i standardiseringsarbetet SIS/TK 173 Byggnadsställningar. 3

[close]

p. 5

Styrelsen har för verksamhetsåret tillsatt följande kommittéer: Ekonomi/Administration Anders Strömbäck, Alf Samuelsson, och Föreningsstrategi: Håkan Carlsson Marknadsföring/Reklam- Håkan Carlsson, Fredric Weinö, Ingela Stjernberg och Ställnings-Aktuellt: Teknik: Håkan Carlsson, Mattias Dahlgren, Alf Samuelsson Utbildning: Håkan Carlsson, Sven Le Vau, Daniel Pernikliski Medarbetarrelationer: Håkan Carlsson, Hans J Pettersson Första namn i respektive kommitté har varit sammankallande. AVTALS- OCH LÖNEFRÅGOR. Enligt det samverkansavtal som träffats med Sveriges Byggindustrier åligger det Sveriges Byggindustrier att för gemensamma medlemmar träffa kollektivavtal och handlägga Avtals- och lönefrågor. För STIBs del innebär detta att vi under året deltagit i diverse referensgrupper inom området och svarat för viss telefonrådgivning. MEDLEMMAR. Totalt hade föreningen vid 2017 års utgång 129 medlemsföretag, tillsammans sysselsätter dessa företag cirka 75 % av verksamma i branschen. EKONOMI/ADMINISTRATION. Vid årsstämman 2017 fastställdes serviceavgifter för verksamhetsåret enligt följande: MEDLEMSAVGIFT 200 kronor SERVICEAVGIFT FÖRENINGSSERVICE 0,10 % Baserad på företagets totala lönesumma (inkl. VD och ägarkrets). Min. avgift Max. avgift 3 000 kronor 15 000 kronor BRANSCHSERVICE (Inkl. VD och ägarkrets). 819 kronor/anställd * * Denna avgift faktureras företag som är medlemmar i BI genom återföring av del av totalavgiften till BI och för företag som ej är med i BI genom fakturering från STIB. Vad gäller föreningens ekonomiska status hänvisas till resultat- och balansräkning. 4

[close]

p. 6

FÖRENINGSSTRATEGI. Föreningens långsiktiga strategi- och verksamhetsmål har under året följts upp och utvärderats och modeller för att tydliggöra dessa finns framtagna, modellerna skall vara till hjälp vid uppföljningar och infasning av nyvalda styrelseledamöter. Under verksamhetsåret 2016 hade kansliet utökats med en marknadsföringstjänst genom en projektanställning under perioden 1 januari - 31 December, tjänsten hade för avsikt att ta fram en samordnad kommunikationsplattform som ska ligga till grund för föreningens kommunikation och marknadsföring. Projektet avslutades som planerat och med kommunikationsplattformen som grund har arbetsuppgifter inom kansliet omfördelats genom att den sedan tidigare renodlade utbildningskoordinatortjänsten omfördelats till att även omfatta föreningen externa och interna kommunikation. MARKNADSFÖRING/REKLAM OCH STÄLLNINGSAKTUELLT. Ställningsaktuellt har under året utkommit i två nummer som distribuerats till medlemsföretagen och dess anställda, annonsörer, leverantörer/tillverkare, organisationer, myndigheter samt andra intressegrupper. Tidningen kan sedan 2013 även läsas digitalt via hemsidan. CIRKULÄR. Sedan 2016 skickas medlemscirkulär digitalt i form av nyhetsbrev. Under året har 11 cirkulär med information m.m. tillsänts medlemsföretagen, som ett komplement har viss information även skickats via e-postmeddelanden. FACEBOOK. I enlighet med kommunikationsplattformen har Facebook under året använts i större utsträckning för att sprida branschspecifik information. TEKNIK. STIB tekniska kommitté där förutom medverkan från styrelse och kansli även ingår representanter från tillverkare, leverantörer och tekniska konsulter, har under verksamhetsåret haft tre stycken protokollförda möten som bland annat resulterat i omarbetade fakta och egenkontrollchecklistor för ställningar och väderskydd. Det planeras även för framtagning av praktiska guidelines till såväl ställningsentreprenörer som till beställare av ställningar. REPRESENTATION I BRANSCHREGIONRÅDET. Under året har föreningen varit representerad i Sveriges Byggindustriers Branschregionråd genom Håkan Carlsson. Under året har fyra möten ägt rum där agendan bland annat innehållit ämnen som avtalsrörelse 2017, yrkesutbildningsavtal, Bis medlemsnytta 2025, yrkes-sm och sund konkurrens. Under senare delen av 2017 tillsatte BI en arbetsgrupp som har i uppdrag att se över hur sund konkurrens kan främjas, som representant från branschregionrådet utsåg man STIB, detta ger oss stora möjligheter till påverkan framöver. 5

[close]

p. 7

STIB-AUKTORISATION. Under året har Anders Strömbäck och Håkan Carlsson representerat Ställningsentreprenörerna i STIBs Auktorisationsnämnd. STIB-Auktorisationen åtnjuter ett högt anseende och förtroende i beställarleden. Nämnden har under året utökats med ytterligare en ledamot från JM AB. Under året har 13 revisioner genomförts, vilket resulterat i tre godkända nyansökningar, nio vidmakthållande samt ett indraget certifikat. ABSE 2002. Revideringsarbetet gällande ABSE 2002 pågår, att det drar ut på tiden beror på svårigheter med tidsbokning för möte med BI. I november månad 2016 översände STIB ett förslag vi valde att kalla ställning 16, förslaget bygger på branschspecifika tillägg till och ändringar av AB-U 07 för ställningsentreprenader som var ett önskemål från BI. Under senare delen av 2017 återkom BI med en revidering av vårt förslag kallat ställning 17, STIB har efter deras förslag efterfrågat nytt möte med förhoppningar att komma i mål med ett nytt standardavtal under första halvåret 2018 BYN YRKESRÅD STÄLLNINGSBYGGARE. BYN yrkesråd har för avsikt att vidareutveckla de yrkesutbildningar som omfattas av yrkesbevis, STIB är som branschförening inom yrkesrådet rådgivande gällande kursinnehåll och kvalitetssäkring av godkända utbildningsgivare. Under året har yrkesrådet bland annat reviderat målbeskrivningen för ställningsbyggarutbildningen. Håkan Carlsson har under året representerat STIB i branschgruppen. MYNDIGHETSPÅVERKAN. Kansliet har under året tagit en utökad kontakt med Arbetsmiljöverket för att belysa den problematik vi ser gällande den osunda konkurrens som uppstår när gällande regelverk inte följs, problem som vi anser är vanligt förekommande är bristfälliga dimensioneringar och utbildningar. I de kontakter vi haft med verket har vi efterfrågat fler och bättre inspektioner, vi har även framfört skärpta krav på utbildning. I AFS 2013:4 skriver verket i det allmänna rådet till 47 § ”De olika utbildningsnivåerna är minimikrav. För arbetstagare vars huvudsakliga sysselsättning är att uppföra, ändra och montera ned ställningar, behövs ofta längre utbildning. Som exempel på sådan utbildning kan nämnas den som leder till yrkesbevis eller kompetensbevis som ställningsbyggare”. I klartext menar verket att det normalt krävs att ställningsbyggare är yrkesutbildade genom teoretiska kurser i kombination med praktisk erfarenhet. Vårt krav är att allmänna rådet lyfts till föreskrifttext. Kansliet har också uppvaktat Arbetsmarknadsdepartementet och där i ett möte med Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson lyft frågan gällande fler och bättre inspektioner, utökade krav på utbildning samt stimulansåtgärder för rekrytering av arbetskraft. Mötet med departementet gav oss en stärkt tro på åtgärder. OMVÄRLDSBEVAKNING. Genom vårt medlemskap i UEG lär vi känna andra länders förutsättningar, i dialog med andra medlemsländer skaffar vi kännedom om hur vi kan skapa bättre förutsättningar för våra egna medlemsföretag. Som exempel kan nämnas att vi har bilden av att många företag i andra länder har större möjligheter inom planering, teknik och dimensionering, i Finland tillexempel, har många företag en egen teknisk avdelning för 6

[close]

p. 8

att ta fram beräkningar och ritningar. Storbritannien ligger också långt fram och därför har STIB under året utökat dialogen med The National Access and Scaffolding Confederation, NASC som är STIBs motsvarighet i Storbritannien för utbyte av erfarenhet inom såväl teknik som utbildningsverksamhet. RIKSFÖRETAGEN INOM BYGG OCH INDUSTRI. Skanska, NCC, Peab, Veidekke, JM och Svevia ingår i gruppen riksföretag. När något av dessa företag tar ett strategiskt beslut, som tillexempel när Skanska förbjöd trätrall, innebär det oftast att flera företag följer efter. Detta kan innebära stora konsekvenser för många ställningsentreprenörer, därför har STIB kontinuerlig kontakt med företrädare inom gruppen för informationsutbyte. Genom kontakten med gruppen har vi under året även finslipat kursen beställning-mottagning och kontroll ställning som vi erbjuder beställarledet. BYGGNADS SOM SAMARBETSPARTNER Under året har STIB haft en utökad dialog med Byggnads gällande arbetsmiljö och säkerhet för att gemensamt arbete för en sund och säker bransch. Vi har bland annat gemensamt uppvaktat myndigheter. UNION EUROPÄISCHER GERÜSTBAUBETRIEBE, UEG. STIB har under året deltagit i två arbetsgruppsmöten som arrangerats av UEG. I mars månad hölls mötet i Bischhoffsheim i Frankrike, mötet var en uppstart för ett gemensamt arbete att ta fram praktiska riktlinjer gällande riskbedömningar i samband med ställningsarbete. Riktlinjerna ska bestå av en allmän och en särskild del och en hanteringsinstruktion för ställningsbyggaren i dennes dagliga arbete. Det andra mötet hölls i Stockholm i samband med UEGs årsstämma, ämnet vid detta möte var diskussioner gällande nödvändiga förändringar i Europeiska standarder. STIB var också värd för UEGs årsstämma som hölls i Stockholm den 13 oktober, vi fick då nöjet att välkomna 54 deltagare från de olika medlemsnationerna. Förutom att arrangera årsstämman och arbetsgruppsmötet innehöll agendan guidad tur genom Stockholm med efterföljande guidad tur och middag på Vasamuseet. FRAMTIDEN. STIBs mål är att genom informations- och utbildningsinsatser verka för en ökad kompetens på alla nivåer inom ställningsentreprenörsföretag, beställare- och användarled. STIBs mål är att genom aktiv marknadsföring av branschorganisationens verksamhet öka antalet medlemsföretag. STIBs mål är att skapa en stark och respekterad branschorganisation till gagn för medlemsföretagens och branschens framtid, utveckling och status. 7

[close]

p. 9

DOTTERBOLAG. Ställningsentreprenörerna i Sverige Service AB (556675-2431) förkortat STIB Service AB, är ett helägt dotterbolag till STIB. All utbildningsverksamhet, till medlemsföretag och externa kunder, bedrivs genom STIB Service AB. Omsättningen uppgår under 2017 till 4 121 tkr och resultatet till - 130 tkr. Av omsättningen avser 80 % medlemsföretag. I övrigt vad gäller bolagets ekonomiska ställning hänvisas till sidan 12 samt fastställd årsredovisning. KURSER – UTBILDNING. Samtliga kurser som genomförs i föreningens regi utvärderas genom digital enkätundersökning, utvärderingen visar att kundnöjdheten gällande föreningens utbildningar är fortsatt hög. Utbildningsverksamheten är viktig för en fortsatt positiv utveckling av branschen. Genom föreningens samarbete med BYNs distansutbildning kan vi en stadig ökning av registrering av lärlingar, i lärlingsprogrammet ingår tre yrkesdelar och två byggrelaterade delar. Yrkesdelarna har benämningen Y1, Y2 och Y3, varav Y1 ger behörigheten allmän utbildning och Y2-Y3 ger behörighet särskild utbildning om ställningar, de byggrelaterade delarna heter gemensamma grunder alla och gemensamma grunder hus varav den första ger grundläggande byggkunskaper och den andra är en fördjupning i byggandets processer. Dessa teoretiska utbildningar tillsammans med den praktiska erfarenhet som lärlingen tillförs under sina lite mer är två år i lärlingsutbildning tillföra branschen fler yrkeskunniga ställningsbyggare. Tilläggsutbildning om väderskydd, omfattande 32 timmar och där särskild utbildning om ställningar krävs som grund har under året genomgåtts av 117 ställningsbyggare. Arbetsledarkursen som innefattar entreprenadjuridik, personal, kalkylering och lastberäkningar och tilläggsutbildning om väderskydd har genomgåtts av 43 deltagare. Företagsledarkurs, steg 1, genomfördes med 22 deltagare under vecka 2 - 3. Företagsledarkurs, steg 2, genomfördes med 18 deltagare under vecka 45 - 46. Härutöver har ett antal företagsspecifika utbildnings- och informationsinsatser genomförts inom beställarledet. För ställningsbyggare med godkänd utbildning från annat land och då framför allt från Polen och Slovakien har ett utbildningspaket tagits fram, där vi nu kan erbjuda en validering och kompletteringsutbildning under två dagar. Utbildningen sker i sin helhet på respektive språk där även utbildningsmaterial och prov har översatts. Efter genomförd validering och komplettering utfärdas ett valideringsbevis motsvarande särskild utbildning om ställning. 8

[close]

p. 10

Resultaträkning för 2017-01-01--12-31, tkr Intäkter Medlems- och serviceavgifter Sveriges Byggindustrier Tidning Auktorisation Försäljning material Kapitalintäkter Summa Intäkter Kostnader Marknadsföring Styrelse Möten Tidning Kommittéer Projekt Auktorisation Kansli Övriga föreningskostnader Skatt på årets vinst Summa Kostnader Årets Resultat 2017 2016 1 327 2 466 212 72 63 0 4 140 1 392 2 187 191 68 20 2 3 860 38 103 705 169 50 333 159 1 656 190 41 3 444 829 166 986 183 77 379 48 1 634 108 0 4 410 696 -550 9

[close]

p. 11

Balansräkning 2017-12-31, tkr Tillgångar Likvida medel Värdepapper Kundfordringar Skattefordran Övriga fordringar Upplupna intäkter BI Aktier i dotterbolag Summa Tillgångar Skulder och Eget Kapital Skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader Summa Skulder Eget Kapital Föreningskapital Årets resultat Summa Eget Kapital Summa Skulder och Eget Kapital 2017-12-31 2016-12-31 4 153 145 1 881 206 0 1 106 100 7 591 5 075 145 217 247 148 827 100 6 759 248 311 199 0 20 20 467 331 6 428 696 7124 7 591 6 978 -550 6 428 6 759 10

[close]

p. 12

Stockholm i mars 2018. STYRELSEN FÖR STÄLLNINGSENTREPRENÖRERNA, STIB. Anders Strömbäck Roger Björk Fredric Weinö Mattias Dahlgren Hans J Pettersson Ruzdija Sabovic Alf Samuelsson Sven Le Vau Min revisionsberättelse för denna årsredovisning har avgivits i januari 2018. Carl- Göran Grönvik 10

[close]

p. 13

Revisionsberättelse för Ställningsentreprenörerna, STIB Jag har granskat årsredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens förvaltning för år 2017. Jag tillstyrker: att resultaträkningen och balansräkningen för 2017 fastställes, samt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för år 2017. Sundsvall 2018-01-25 Carl-Göran Grönvik 11

[close]

p. 14

STIB Service AB Resultaträkning Intäkter Utbildning Ränteintäkter Summa Intäkter Kostnader Utbildning Övriga kostnader Skatt på årets vinst Summa Kostnader Årets Resultat Balansräkning Tillgångar Kundfordringar Bolagets skattefordran Övriga fordringar Uppl. Intäkter/Förutbetalda kostnader Likvida medel Summa Tillgångar Eget Kapital och Skulder Eget Kapital Aktiekapital Reservfond Balanserade resultat Årets vinst Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskuld Upplupna kostnader Summa Skulder och Eget Kapital 13 2017 4 121 0 4 121 2 711 1 541 0 4 252 -131 2016 6 005 1 6 006 3 719 1 714 126 5 559 447 259 104 97 50 4 319 4 829 338 142 0 412 3 920 4 941 100 20 4 423 -131 349 0 68 4 829 100 20 3 976 447 378 0 20 4 941

[close]

p. 15[close]

Comments

no comments yet