Kram z robótkami 1/2018

 

Embed or link this publication

Description

Gazetka z robótkami ręcznymi

Popular Pages


p. 1

Nr 1/2018 cena 8,90 z³ ISSN 1509-328X Indeks 355569 9 771509 328193 0 1 haft krzy¿ykowy • robótki rêczne • wyszywane gobeliny gobelin wed³ug obrazu Rosy Bonheur - „Dziki na œniegu” haft krzy¿ykowy martwa natura z kwiatami wiosenne motywy

[close]

p. 2

24 x 30 cm 30 x 40 cm nasza oferta KANWY DRUKOWANE I KOLOROWE SCHEMATY GRAFICZNE (kanwa o gêstoœci 40 oczek na 10 cm) 24 x 30 cm art. 2821 - kanwa drukowana - 25,90 art. 2821 S - schemat graficzny - 10,90 wed³ug Carla Friedricha Deikera Poluj¹cy lis art. 2820 - kanwa drukowana - 25,90 art. 2820 S - schemat graficzny - 10,90 wed³ug Archibalda Thorburna Ba¿anty na œniegu 24 x 30 cm 30 x 40 cm art. 2648 - kanwa drukowana - 25,90 art. 2648 S - schemat graficzny - 10,90 art. 2974 - kanwa drukowana - 35,90 art. 2974 S - schemat graficzny - 18,90 art. 2642 - kanwa drukowana - 25,90 art. 2642 S - schemat graficzny - 10,90 art. 2356 - kanwa drukowana - 35,90 art. 2356 S - schemat graficzny - 18,90 wed³ug Alfreda Wierusza-Kowalskiego — Atak wilków 24 x 30 cm 50 x 70 cm art. 2804 - kanwa drukowana - 77,90 art. 2804 S - schemat graficzny - 31,90 na zamówienie wysylamy komplet nici (mulina lub retors) dobranych do wyszycia obrazów Wiêcej wzorów w sklepie internetowym 2 OdwiedŸ blog Kokardki i podziel siê z nami opiniami i doœwiadczeniami. Zapraszamy blog.kokardka.pl

[close]

p. 3

Dziki na œniegu nr 1/2018 str. 10 haft gobelinowy str. 11 haft gobelinowy str. 21 haft krzy¿ykowy TRUDNY Prezentowany gobelin o rozmiarach 40 x 50 cm opracowany zosta³ na podstawie obrazu tworz¹cej w dziewiêtnastym wieku francuskiej malarki – Rosy Bonheur. Wyszywamy pó³krzy¿ykiem, bawe³n¹ retors mat na kanwie o gêstoœci 40 oczek na 10 cm. Mo¿na go równie¿ wyszyæ nierozdzielon¹ mulin¹. Schemat do wyszycia prezentowanego wzoru zamieszczamy na stronach 4 - 9. str. 22 haft krzy¿ykowy Wydawca: Anex-bis sp.j. Adres redakcji: ul. Grudzi¹dzka 140/142, 87-100 Toruñ tel. 56 62 383 59, fax 56 66 280 08 Redaktor naczelny: Gra¿yna D¹browska © Copyright Anex-bis sp.j. 2018. Wszystkie wzory chronione s¹ prawami autorskimi i nie mog¹ byæ powielane lub rozpowszechniane bez zgody redakcji. Kram z Robótkami mo¿e byæ rozprowadzany wy³¹cznie na podstawie pisemnej umowy z wydawc¹. Bezumowna sprzeda¿ czasopisma, w tym sprzeda¿ egzemplarzy archiwalnych po cenie innej ni¿ okreœlona przez wydawcê jest zagro¿ona odpowiedzialnoœci¹ karn¹. str. 23 haft gobelinowy 3

[close]

p. 4

haft gobelinowy Nocne ³owy Prezentowany gobelin o rozmiarach 30 x 40 cm wyszywamy pó³krzy¿ykiem nierozdzielon¹ mulin¹ na kanwie o gêstoœci 40 oczek na 10 cm. Schemat do wyszycia prezentowanego wzoru ŒREDNIO TRUDNY zamieszczamy na stronach 12-15. ZESTAWY DO HAFTU LICZONEGO KRZY¯YKIEM W zestawie: kanwa aida o gêstoœci 54 oczka na 10 cm, schemat graficzny, drewniana ramka, mulina oraz ig³a. Rozmiar: 11 x 11 cm. Cena: 20,90 z³/zestaw. art. 7464 art. 7468 art. 7469 art. 7470 10 art. 7466 art. 7467 art. 7472 art. 7471

[close]

p. 5

haft gobelinowy Sikorki ŒREDNIO TRUDNY Prezentowany gobelin o rozmiarach 30 x 40 cm wyszywamy pó³krzy¿ykiem nierozdzielon¹ mulin¹ na kanwie o gêstoœci 40 oczek na 10 cm. Schemat do wyszycia prezentowanego wzoru zamieszczamy na stronach 16-19. art. 5583 rozmiar: 18 x 20 cm art. 5579 rozmiar: 16 x 16 cm 4 SCHEMATY DO HAFTU + 4 RAMKI OZDOBNE W zestawie: schematy graficzne, ramki ze sklejki drewnianej. Rozmiary podane dla kanwy o gêstoœci 54 oczka na 10 cm. Cena: 19,90 z³/zestaw. Nasza oferta równie¿ w sklepie internetowym 11

[close]

p. 6

haft krzy¿ykowy Wiosna, wiosna ŒREDNIO TRUDNY Obrazek wyszywamy na bia³ej aidzie, dwoma nitkami rozdzielonej muliny haftem krzy¿ykowym. Pracê zaczynamy od œrodka wzoru. Aby krzy¿yki by³y równe wyszywamy œciegiem podstawowym od strony lewej u do³u ku prawej u góry, a nastêpnie œciegiem kryj¹cym w odwrotnym kierunku. Miejsca oznaczone na schemacie liniami ci¹g³ymi wyszywamy œciegiem liniowym, pojedyncz¹ nitk¹ rozdzielonej muliny. Je¿eli obrazek wyszyjemy na aidzie o 54 oczkach na 10 cm, to uzyskamy rozmiar oko³o 15 x 19 cm. art. 7406 S art. 7405 S art. 7420 S kolorowe schematy graficzne rozmiary podane dla kanwy aida o gêstoœci 54 oczka na 10 cm art. 7405 S - 24x30 cm art. 7406 S - 22x26 cm art. 7420 S - 23x33 cm art. 7423 S - 15x15 cm 18,90 z³/zestaw 18,90 z³/zestaw 20,90 z³/zestaw 10,90 z³/zestaw art. 7423 S na zamówienie wysy³amy komplet mulin DMC lub Ariadna dobranych do wyszycia wzorów 21

[close]

p. 7

haft krzy¿ykowy Pozdrowienia z Londynu £ATWY Obrazek wyszywamy na bia³ej aidzie, dwoma nitkami rozdzielonej muliny haftem krzy¿ykowym. Pracê zaczynamy od œrodka wzoru. Aby krzy¿yki by³y równe wyszywamy œciegiem podstawowym od strony lewej u do³u ku prawej u góry, a nastêpnie œciegiem kryj¹cym w odwrotnym kierunku. Miejsca oznaczone na schemacie liniami ci¹g³ymi, wyszywamy œciegiem liniowym, pojedyncz¹ nitk¹ rozdzielonej muliny. Je¿eli obrazek wyszyjemy na aidzie o 54 oczkach na 10 cm, to uzyskamy rozmiar oko³o 25 x 30 cm. Schemat wzoru zamieszczamy na stronach 24-25. 22

[close]

p. 8

haft gobelinowy Martwa natura z kwiatami i dzbanem ŒREDNIO TRUDNY Prezentowany gobelin o rozmiarach 24 x 51 cm opracowany zosta³ na podstawie obrazu, którego autorem jest Paul de Longpre, malarz pochodz¹cy z Francji, a tworz¹cy w Stanach Zjednoczonych w drugiej po³owie XIX i na pocz¹tku XX wieku. Wzór wyszywamy pó³krzy¿ykiem nierozdzielon¹ mulin¹ na kanwie o gêstoœci 40 oczek na 10 cm. Schemat do wyszycia prezentowanego wzoru zamieszczamy na stronach 26-29. ZESTAWY DO WYSZYWANIA KRZY¯YKIEM W zestawie: kanwa aida o gêstoœci 54 oczka na 10 cm, pocztówka o rozmiarach 10,5 x 15 cm z wyciêtym otworem i kolorowym nadrukiem, koperta, schemat graficzny, mulina oraz ig³a. Cena: 13,90 z³/zestaw. art. 6228 art. 6229 art. 6227 ZESTAWY BLANKIETÓW zestaw zawiera trzy jednakowe pocztówki o rozmiarze 10,5 x 15 cm oraz trzy koperty kszta³t otworów kolor pocztówek cena jednego zestawu bia³e czerwone ¿ó³te art. 81138 art. 81139 art. 81141 art. 81142 art. 81143 art. 81159 art. 81146 7,90 pocztówki bia³e 9,90 pocztówki czerwone 9,90 pocztówki ¿ó³te art. 6225 art. 6226 Nasza oferta równie¿ w sklepie internetowym 23

[close]

p. 9

galeria Czytelników GaleriaNaszychCzytelników Strona ta powsta³a w celu prezentacji prac naszych Czytelników. Zapraszamy do przysy³ania listów i zdjêæ autorów oraz wykonanych prac na adres: Kram z Robótkami • 87-100 Toruñ • ul. Grudzi¹dzka 140/142 info@anexbis.pl Fragment listu pani Zofii Przybyszewskiej z Kwidzyna [Szanowna Redakcjo. Piszê do Pañstwa drugi mój list. Jestem mi³oœniczk¹ wszelkich robótek rêcznych. Haftujê od kilkudziesiêciu lat, ale najbardziej lubiê haftowaæ krzy¿ykami. Kilka lat temu przys³a³am Wam swoje prace. Obecnie chcia³abym znowu pochwaliæ siê moimi pracami. Chêtnie kupujê Wasze czasopismo „Kram z Robótkami” i korzystam z zamieszczonych w nim wzorów. S¹ wspania³e. Przesy³am serdeczne pozdrowienia dla ca³ej Redakcji.] Fragment listu pani Krystyny Radziwolskiej z Opola [Szanowni Pañstwo. W jednym z czasopism wydawanym przez Was zauwa¿y³am, ¿e niektórzy wysy³aj¹ zdjêcia wyszytych przez siebie obrazków na kanwach lub wed³ug schematów. Bardzo mi siê spodoba³y i równie¿ postanowi³am zamawiaæ u Was drukowane kanwy. Jestem na emeryturze, wiêc wyszywanie wype³nia mi wolny czas. Bardzo lubiê to robiæ i te¿ chcia³abym siê pochwaliæ swoimi pracami. Wysy³am zdjêcia moich wyszytych poduszek oraz widoczek z Su³tanem Mehmetem II. (...) Pozdrowienia dla ca³ej Redakcji.] LATCH-HOOK art. 4018 SZYDE£KOWANIE NA KANWIE puchate poduszki i dywaniki Zestaw do szyde³kowania na kanwie zawiera: kanwê dywanikow¹ z nadrukowanym wzorem, w³óczkê pociêt¹ na równe kawa³ki, szyde³ko z zapadk¹, schemat graficzny. art. 4002 art. 4022 art. 4004 art. 4051 art. 4024 art. 4007 art. 4019 art. 4005 art. 4008 art. 4017 art. 4016 Film instrukta¿owy jak wykonaæ poduszkê technik¹ latch-hook na naszej stronie internetowej 30 art. 4026 art. 4014 art. 4013 art. 4002 - poduszka 25,5 x 25,5 cm art. 4004 - dywanik 50 x 74,5 cm art. 4005 - poduszka 25,5 x 25,5 cm art. 4007 - poduszka 25,5 x 25,5 cm art. 4008 - poduszka 40 x 40 cm art. 4013 - poduszka 40 x 40 cm art. 4014 - poduszka 40 x 40 cm art. 4015 - poduszka 34 x 47 cm art. 4016 - poduszka 40 x 40 cm art. 4017 - poduszka 40 x 40 cm art. 4018 - poduszka 25,5 x 25,5 cm art. 4019 - poduszka 25,5 x 25,5 cm art. 4022 - poduszka 40 x 40 cm art. 4024 - dywanik 47 x 55 cm art. 4026 - dywanik 50 x 74,5 cm art. 4051 - poduszka 33 x 48 cm art. 4015 32,90 z³/zestaw 157,90 z³/zestaw 32,90 z³/zestaw 32,90 z³/zestaw 77,90 z³/zestaw 77,90 z³/zestaw 77,90 z³/zestaw 81,90 z³/zestaw 77,90 z³/zestaw 77,90 z³/zestaw 32,90 z³/zestaw 32,90 z³/zestaw 77,90 z³/zestaw 102,90 z³/zestaw 157,90 z³/zestaw 81,90 z³/zestaw

[close]

p. 10

nasza oferta W£ÓCZKA DO SZYDE£KOWANIA NA KANWIE 81286-1K bia³y 81286-4K antracytowy 81286-7K be¿owy w³óczka pociêta na równe kawa³ki (100% akryl), zapakowane w pêczek, d³ugoœæ: 55 mm 81286-13K 2.9(400cz0³en/niptaeêk:c)zek ciemnozielony 81286-2K stalowy 81286-5K czarny 81286-8K terakota 81286-14K b³êkitny 81286-19K ró¿owy 81286-3K grafitowy 81286-6K écru kanwa do szyde³kowania poduszek i dywaników gêstoœæ 18 oczek na 10 cm art. 81087 szerokoœæ 44 cm cena: 34,90 z³/mb art. 81088 szerokoœæ 60 cm cena: 44,90 z³/mb szyde³ko art. 12145 z zapadk¹ szyde³ko z zapadk¹ do wi¹zania pêtelek z w³óczki na kanwie cena: 3,90 z³/sztuka 81286-9K br¹zowy 81286-15K niebieski 81286-20K fuksja 81286-10K czekoladowy 81286-16K szafirowy 81286-21K czerwony 81286-11K pistacjowy 81286-17K œliwkowy 81286-22K pomarañczowy 81286-12K limonkowy 81286-18K wrzosowy 81286-23K ¿ó³ty Jak zamawiaæ towary w sprzeda¿y wysy³kowej internetem telefonicznie 56 662 39 79 od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 8.00-16.00 29 31

[close]

p. 11

OD 17 STYCZNIA OD 14 LUTEGO w nastêpnym zeszycie, który uka¿e siê w po³owie marca do nabycia w kioskach i salonach prasy oraz w sklepie internetowym www.kokardka.pl

[close]

Comments

no comments yet