Service December 2017

 

Embed or link this publication

Description

Service

Popular Pages


p. 1

December 2017

[close]

p. 2

Pagina 2 Hoe gaan we verder, hebben we nog toekomst gezien het slinkende aantal leden, het grote percentage ouderen, het kleine percentage jongeren en het stijgende aantal vacatures voor bestuur en commissieleden?! Mogelijke oplossingen: Aanleg van Padelbanen. Durven we dit? We hebben gezien het aantal leden banen over, dus dit kan geen belemmering zijn. Uiteraard zit hier een (groot) financieel risico aan, maar volgens de KNLTB is dit de sport van de toekomst, misschien dat we, samen met investeerders en rijksinstanties, als een van de eersten in (Noord)Limburg de stap zetten. Ik denk dat het tenminste de moeite waard is om dit eens serieus te overwegen. Samenwerking met andere verenigingen, vooral betreffende de jeugd, waardoor er minder vaak, maar wel meer te beleven is op het park. Alternatieve mogelijkheden: Als eerste club in Nederland Gender-Neutraal. Dit is kostenbesparend, geen aparte dames of heren toilet en douches meer nodig, een week dames, andere week heren geopend, Dit bespaart onderhoud, slijtage enz. Mannen kunnen op een hete zomerdag eindelijk in een rokje spelen, frisse wind onder de edele delen is zaadkwaliteitsbehoudend. Vrouwen eindelijk in broek, vermindert de kans op blaasontsteking op koude winterdagen. Geen heren,dames of mix-dubbel meer, zodat er meer mogelijkheden zijn om teams samen te stellen. Eenzame singles ipv een blind-date, een naked-date onder de douche enz enz. Mocht de ledenaanwas te groot worden, kunnen we altijd nog de muur tussen de dames- en herendouches uitbreken. Robottisering: Aanbieden bij TNO en TU Eindhoven als proefclub. Geen problemen meer met tennislessen, altijd bezetting kantinedienst, beveiliging van het park enz. Consumptiemunten ipv bonnen, duw de munt in de robot en hij tapt een pilsje, clubkaart in de robot en hij/zij start met de tennisles, geen munt of kaart wordt je verwijderd van het park. Moelejan.

[close]

p. 3

De voorzitter Zo met de feestdagen voor de deur is het inmiddels een goed gebruik geworden dat wij als bestuur graag met u terugkijken op alweer een tennisjaar. De tijd vliegt blijkbaar als je plezier hebt. En we zijn getuige geweest van vele leuke en plezierige momenten en evenementen bij ons op de club. Als bestuur kijken wij tevreden terug op het verenigingsjaar 2017. Neemt niet weg dat het huidige ledenaantal zorgen baart. Het is al jaren aan het dalen en er is geen zicht op herstel naar boven. Dat dit uiteindelijk kan leiden tot financiële consequenties moge duidelijk worden. Door het dalend aantal leden zijn de inkomsten uit de kantine ook achter gebleven, evenals het aantal deelnemers op activiteiten. Het ledenaantal dient op peil te blijven en liefst flink te groeien om te voorkomen dat in de komende jaren de kosten te hoog gaan worden; dit is een speerpunt van het bestuur te komende jaren, echter hierbij is ondersteuning van alle leden geboden. Recent hebben alle leden een brief gekregen en de respons was dramatisch! 4 Om precies te zijn hebben aangegeven wat te willen doen binnen onze club. Ik hoef jullie niet uit te leggen dat dit niet kan!! Wellicht is voor velen de drempel om vrijwilligerswerk te doen hoog, in de veronderstelling dat er heel veel vrije tijd in gaat zitten. Natuurlijk kost vrijwilligerswerk tijd, maar deze is gegarandeerd verantwoord! Indien interesse krijg je hierop een eerlijk antwoord, mede ook omdat we goed weten wat het allemaal inhoudt. De 4 leden die aangegeven hebben om vrijwilligerswerk te willen doen, gaan er 2 het ROC versterken (Ada en Angelika). Janiek is inmiddels oriënterende om onze site nieuw, vooral jeugdig, elan te geven. En last but not least Jacqueline neemt de voorzittershamer over van Wiedya met betrekking tot de Barcommissie met de volledige ondersteuning van de voorzitter. Afgelopen jaar vol goede moed samen gaan werken met een nieuwe tennisschool in de hoop, met de ervaringen en netwerk die deze school heeft, ook onze jeugd een boost te geven. Helaas, de tennisschool heeft aan gegeven na een jaar geen nieuwe trainer te vinden, die op onze tennisclub les kon gaan geven. Dus moeten we opnieuw op zoek gaan naar een tennisschool. Al met al natuurlijk geen positieve ontwikkeling voor de jeugd, ook al zijn we achter de schermen al doende een nieuwe tennisschool/trainer te contracteren. Persoonlijk heb ik aan gegeven dat ik niet herkiesbaar ben voor een nieuwe ambtstermijn, wil niet direct stoppen als voorzitter, maar blijf deze functie ook niet nog jaren uitvoeren. Te meer dat ook onze penningmeester stopt. Eens zien hoe zich een en ander ontwikkelt. De uitgave van de service is gepland ergens rond de kerst en nieuwjaar. Ik wens allen vanuit het bestuur: prettige feestdagen en een gezond 2018!!! Jos Brummans Moeleweetjes: Een scheet onder de dekens is gezond, het inademen van darmlucht maakt antistoffen aan in het lichaam die beschermen tegen kanker. Een man heeft zijn succes te danken aan zijn eerste vrouw en zijn tweede aan zijn succes. Niet geschoten is altijd mis. Ik wens jullie allemaal prettige feestdagen en een gelukkig, gezond en sportief 2018 en vol frisse ideeen voor de toekomst van onze club en de bereidheid je hiervoor in te spannen. NB Gezien bovenstaande mogelijkheden stel ik voor de jaarvergadering om 18.00uur te laten beginnen. Tennisclub Blerick Heymansstraat 103 5927 NP Blerick-Boekend Tel.: 077-382 83 93 www.tcblerick.nl E-mail: info@tcblerick.nl Dagelijks bestuur / secretariaat / ledenadministratie Vastenavondkampstraat 88 5922 AW Venlo-Blerick IBAN NL06INGB0003796298 t.n.v. TC Blerick Pagina 3

[close]

p. 4

Algemene ledenvergadering AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING MAANDAG 15 JANUARI 2018 Geachte leden, Bij deze nodigt het bestuur u uit tot het bijwonen van onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, die zal worden gehouden op maandag 15 januari om 19.30 uur in ons clublokaal aan de Heymansstr.103 te Blerick. AGENDA. 1. Opening en ingekomen stukken 2. Inschrijving voor de rondvraag 3. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 9 januari 2017 4. Financieel verslag van de kascommissie 5. Financieel verslag van het bestuur over het afgelopen verenigingsjaar met begroting 2018 6. Vaststellen prijzen kantine, contributie, competitiebijdrage 7. Bestuursverkiezing (zie toelichting) 8. Mededelingen uit de commissies 9. Voorstellen c.q. mededelingen van het bestuur (zie toelichting) 10. Eventuele voorstellen ingediend door tenminste 10 leden 11. Rondvraag en sluiting. Toelichting bij punt 7: Bestuursverkiezing Aftredend is: Voorzitter : Jos Brummans stelt zich niet herkiesbaar Voorzitter Kantine Commissie: Wiedya Tiesen stelt zich niet herkiesbaar Voor de openstaande vacature uit de vorige algemene ledenvergadering draagt het bestuur voor: Penningmeester: Frank Burm Redacteur Service (PR-commissie): Mieke de Leeuw Voor de vrijgevallen voorzitters draagt het bestuur voor: Voorzitter Kantine Commissie: Jaqueline Koopman Er is een vacature voor: Voorzitter Dagelijks Bestuur, voorzitter Jeugd Commissie. Kandidaten voor alle bestuursfuncties kunnen zich tot 10 dagen vóór de Algemene Ledenvergadering aanmelden met een aanbevelingsbrief, ondertekend door tenminste 10 leden. Toelichting bij punt 9: Voorstellen van het bestuur Het bestuur stelt voor om de volgende leden in verband met hun 25 jarig lidmaatschap te huldigen: Gerard Muileman en Jan Huijs. Het bestuur stelt voor om de volgende leden in verband met hun 40 jarig lidmaatschap te huldigen: Jos Titulaer en Dina Hoogeveen. Het bestuur hoopt op een grote opkomst. Pagina 4

[close]

p. 5

1. Opening en ingekomen stukken Aanwezig: Zie presentielijst Afgemeld: Rudi van de Schoor, Manon Schoon, Joop Brouwers, Jan Timp, Paco Monreal, Lea van Kempen, Jac Hermans, Fam. Gerritsma, Nel Siderius, Peter Cartigny, José Gerards, Rini Holthuijsen, Ger Kortink, Bart Liem, Carina Houwen, Piet Camps, Annemie Hulsken, Huub Timmermans, Herman Jacobs, Margreet Heijdenrijk, Jo Ruijtenbeek, Annie Peeters, Leo verbeekt. Opening: Jos opent de vergadering, heet iedereen van harte welkom op de jaarvergadering van 2017 en wenst allen namens het bestuur een gezond 2017 toe met veel tennisplezier. Een speciaal woord van welkom voor het aanwezig erelid John Peters. Jos neemt kort de agenda van deze avond met de aanwezig leden door, alvorens een terugblik te werpen op 2016. Terugblik 2016: Als bestuur kijken we redelijk tevreden terug op verenigingsjaar 2016. Niet al onze plannen c.q. voornemens zijn gerealiseerd, maar dankzij de inzet van vele vrijwilligers zijn er toch weer veel zaken wel tot stand gekomen. Denk het thuisblijverstoernooi, het Venloosch Alt Toernooi, dat ondanks het tegenvallende aantal deelnemers toch een succes was vanwege de nieuwe opzet en het traditioneel Slappe Hand toernooi, een promotor van onze club en tennissport. Een lang gekoesterde wens van onze voorzitter was een zogenaamde “Wall of Fame”, deze is inmiddels gerealiseerd en hangt in ons clublokaal. Ons clublokaal, waar met behulp van een aantal vrijwilligers, een upgrade van heeft plaatsgevonden waar we met zijn allen trots op mogen zijn. Ter ere van de opening is er voor iedereen koffie met vlaai en 2 consumpties. De tenniscompetities zijn goed verlopen, met zelfs een aantal kampioensteams, en de voorbereiding van 2017 is alweer in volle gang. Dit vraagt behoorlijk wat organisatiekracht, puzzelwerk, veel werk achter de schermen waar maar weinigen wat van zien. Zeker ook een woord van dank aan de betrokken commissies. De grote clubactie was het afgelopen jaar een tegenvaller qua inkomsten, maar daar tegenover staat dat de zegelactie van Plus Benders, geïnitieerd door Frans van Wanrooij, wel een succes genoemd mag worden. Waarvoor dank aan Frans. De parkcommissie heeft ook in 2016 er weer voor gezorgd dat het park en de banen er weer prachtig bij liggen, dit is en blijft een visitekaartje van onze club. De Technische commissie heeft ervoor gezorgd dat zelfs de voorzitter nu de muziek en de verwarming kan aanzetten, dit zijn allemaal positieve veranderingen. Het enige wat er nog ontbreekt is een toename van het aantal leden, dit gaat op de een of andere manier moeizaam. In mijn terugblik van 2017 heb ik nog geroepen dat de commissies langzaam weer volstromen, maar helaas moet ik voor 2016 mededelen dat er weer vacatures zijn, dit baart ons toch echt zorgen. Verder zou in december 2016 de tennisapp opgeleverd worden, dit is echter vooruit gepland naar januari 2017. 2. Inschrijven voor de rondvraag John Peeters. 3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 11 januari 2016 Geen op- of aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd. Agnes Nooijen bedankt! 4. Financieel verslag van de kascontrolecommissie Frans van Wanrooij en Gerard Muileman hebben de kas gecontroleerd en een accurate boekhouding aangetroffen; er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. Kascommissie stelt voor de penningmeester te déchargeren. Allen gaan met luid applaus akkoord. Voor 2017 zullen Frans van Wanrooij en Peter van Hout de kascontrole gaan doen. Jos bedankt de commissie voor zijn inzet, en ook Ton de Leeuw, die de financiële zaken weer uitstekend op orde heeft! 5. Financieel verslag van het bestuur over het afgelopen jaar De penningmeester Ton de Leeuw heeft kopieën verspreid van een gedetailleerde versie van de Begroting-Realisatie 2016/ Begroting 2017 en de Balans ultimo 2016 en 2015. Jos geeft het woord aan Ton voor een toelichting. Ton geeft aan dat dit jaar een klein verlies is gedraaid. Sponsoring van Berden staat nog op € 0,-, helaas is er nog niemand van Berden beschikbaar geweest voor commentaar. De inkomsten vallen in 2016 helaas wat lager uit dan begroot, de begroting voor 2017 is dan ook naar beneden bijgesteld. Daartegenover staat dat ook de kosten lager uitvallen dan zijn begroot, waardoor het verlies minimaal is. De verwachte kostenverlichting energie heeft nog niet plaatsgevonden, De vraag komt van Sjaak van Bergen of het verbruik is togenomen. Ton geeft aan dat er nog geen definitieve afrekening is geweest voor de energierekening van 2016, vandaar dat de schatting ook weer op € 2.500,- is gesteld. Sjaak stelt verder ook nog de vraag hoe het kan dat de competitiekosten zo zijn gestegen en of dit door de najaarscompetitie komt. Ton geeft aan dat een gedeelte van deze kosten anders in de verlies- en winstrekening zijn opgenomen, voorheen stond een gedeelte nog opgenomen onder de keuken+snoep/koffie/thee ed categorie. Deze categorie valt in 2016 dan ook lager uit. Jos Cuppen stelt de vraag welke belastingen onder categorie 4330 vallen. Ton geeft aan dat dit de onroerendezaakbelasting en de waterbelastingen betreffen. John Peeters geeft aan dat hij de kantineopbrengsten van 2014/2015 en 2016 heeft vergeleken en geeft aan dat het brutowinst% flink toeneemt. Ton geeft verder nog aan dat de liquide middelen niet volstaan om Pagina 5

[close]

p. 6

aan alle reserveringen te kunnen voldoen. Jos bedankt Ton, mede namens alle leden, voor zijn uitstekend financieel verslag: Applaus! 6. Vaststelling contributie, entreegelden, vrijwilligersbijdrage en beloningssysteem Voor 2017 is er geen consumptie prijsverhoging gepland. De contributies blijven gelijk. 7. Bestuursverkiezing Aftredend is: Penningmeester : Ton de Leeuw stelt zich niet herkiesbaar Voorzitter Jeugd Commissie: Sjaak van Bergen stelt zich niet herkiesbaar Redacteur Service (PR-commissie): Michiel Boers stelt zich niet herkiesbaar Er is een vacature voor: Penningmeester; voorzitter Jeugd Commissie; redacteur Service. Kandidaten voor bestuursfuncties kunnen zich aanmelden voor functies middels een door 10 personen ondertekende aanbevelingsbrief. Deze hebben we echter niet ontvangen. In de pauze wordt er door het bestuur ter gelegenheid van de opening van ons nieuwe clublokaal, vlaai en koffie +2 consumpties aangeboden. 8. Mededelingen uit de commissies Technische Commissie (Gerard Muileman): De commissie heeft iemand nodig met meer ICT achtergrond. Verder wordt de overige commissies verzocht om informatie voor plaatsing op de website aan te leveren. Wedstrijdcommissie (Marcel Dumont): Marcel vertelt dat de voorjaarscompetitie dit jaar een succes was en ook de najaarscompetitie is met 1 kampioensteam goed verlopen. Voor komende voorjaarscompetitie hebben zich 15 teams ingeschreven, waarvan 1 geheel nieuw team. Voor de zondagcompetitie zullen er komend jaar geen teams zijn. De clubkampioenschappen zijn helaas niet doorgegaan door te weinig animo; voorstel om dit meer te promoten en/of een andere opzet te gaan gebruiken voor toekomstige edities. Johan Vosbeek stopt bij de wedstrijdcommissie, maar blijft wel nog als VCL zijn functie vervullen. Graag melden bij Marcel indien interesse voor de wedstrijdcommissie. ROC (Wiedya Tiesen): de datums voor het invitatie/thuisblijverstoernooi zijn reeds geprikt. Bij het invitatietoernooi is in overleg met de Kaetelberg geregeld dat de feestavond 2 maal bij Blerick zal plaatsvinden en 1 maal bij Kaetelberg, daar er veel meer deelnemers uit TC Blerick deelnemen. Verder de vraag vanuit de commissie is of er behoefte is aan nieuwe toernooien. Ook wordt verzocht om extra leden voor de commissie. Jack Rademakers stopt ermee en komend jaar zal ook Marcel Dumont niet langer deel uit maken van het ROC. Kantine Commissie (Wiedya Tiesen): er is door de barcommissie veel energie gaan zitten in het regelen van de barbezetting. Verzoek om voorstellen m.b.t. de invulling van de barbezetting; zoals bijv. een uitwisseling met de handbalclub of het bedrag benodigd voor inhuren barbezetting zelf te regelen. Jeugdcommissie (Sjaak van Bergen): Sjaak heeft helaas moeten constateren dat er geen jeugd vermeld staat op de “Wall of Fame”. Verder geeft hij aan nog geen opvolger te hebben gevonden voor het voorzitterschap van de Jeugdcommissie. Oproep voor iemand om dit toch enthousiast te gaan doen. Op dit moment zijn er zo’n 25 jeugdleden. Het verslag over afgelopen jaar is te lezen in de Service. DRC (Marianne Janssen): de data voor de ladiesday en het lentetoernooi zullen binnenkort worden vastgesteld. PR-commissie (Ton de Leeuw uit naam van Mieke de Leeuw): Dringend verzoek aan de leden om mede actief op zoek te gaan naar sponsoren; een doek of klein bordje bij de ingang zijn er al vanaf 75 euro. Verzoek van leden om sponsorbedragen op de site te zetten, zodat dit voor iedereen inzichtelijk is. 9. Voorstellen c.q. mededelingen van het bestuur Huldiging jubilaris Dit jaar krijgen het speldje voor het 25 en 40 jaar lidmaatschap TC Blerick opgestoken: Dieter Franken, Margreet Heijdenrijk, Lee Niessen en Toon Simon (40 jaar lid). Jos Geraets, Wouter Simons, Haij Weijers en Toos van der Willigen Gatsonides – Blonk (25 jaar lid ). Rectificatie achteraf: 40 jaar lidmaatschap betrof Wim en Mieke Nabben en Hay Cuppen. 10. Eventuele voorstellen, ingediend door ten minste 10 leden. Baer heeft het voorstel om Erdinger/Grimbergen weer op te nemen in het assortiment. Beloofd wordt om dit met Lindeboom te bespreken. 11. Rondvraag en sluiting Johan Vosbeek: - hoe is men bezig met het vergroten van het ledenaantal? Is vooral vanuit de “midden”leeftijd voetballers niet een idee? Jos geeft aan dat er reeds gelobbyd wordt bij SVB en HBSV. Idee is er ook om na de voetbalcompetitie een tennistoernooi voor voetballers te gaan organiseren. Alle ideeën en hulp hierbij zijn uiteraard van harte welkom. Er wordt verder door een aantal leden nog geopperd om de doelgroep te verbreden (vrouwen / andere leeftijden). Jos geeft aan eerst zich eens te willen gaan richten op de groep 30/35+. Wiedya Tiesen: Voorstel om de tosavond naar de woensdagavond te verplaatsen. Mieke Nabben: - bij het Venloosch Alt Toernooi was de prijs een TennisDirect bon + consumptiebonnen TC Blerick. Mieke geeft aan dit geen leuke prijs te vinden - Olympia regelt een uitje, leden van Olympia komen dan tennissen en het clublokaal/banen wor- Pagina 6

[close]

p. 7

den dan gehuurd. Iemand van TC Blerick zou dan bardienst dienen te draaien. Ton geeft hierbij aan dat dit ook mogelijk is bij andere bedrijven. Jos sluit de vergadering af met dank aan de aanwezige leden voor hun opkomst. Hij wenst iedereen, namens het bestuur, een gezond 2017 met hopelijk meer leden. Agnes Nooijen Secretaris Verslag Venloosch Alt Toernooi: Ondanks het feit dat het aantal deelnemers van het toernooi niet is toegenomen dit jaar, spreekt de commissie toch van een geslaagd toernooi. We hadden de hele week stralend weer, we hebben heel veel leuke wedstrijden mogen aanschouwen en ook het finale weekend was zeker de moeite waard. Ook over het aantal “eters” mochten we ook niet klagen, al met al 10% meer (keuken) omzet als verleden jaar. De organisatie voor de 2018 editie gaat er nu iets anders uitzien en wel als volgt: De algehele organisatie valt in 2018 onder de verantwoording van de wedstrijdcommissie. De organisatie van zowel de kantine alsook de keuken activiteiten komt onder verantwoording van de kantine commissie. De rest van de organisatie blijf ongewijzigd. Verder heeft de commissie besloten om er in 2018 een open toernooi van te maken, zodat ook bijvoorbeeld 17+ spelers kunnen inschrijven. Het is dus geen Veteranen toernooi meer. Hiertoe is besloten om op deze wijze toch meer inschrijvingen binnen te krijgen. In Grubbenvorst bijvoorbeeld heeft met door deze keuze substantieel meer inschrijvingen gekregen. Een punt van aandacht blijft het aantal eigen leden die niet meedoen aan het toernooi en dus ook niet komen kijken. Het zou het aanzien van het toernooi zeker ten goede komen als het nog beter bezocht zou worden, hoe meer zielen hoe meer vreugde zou ik zeggen. Tot volgend jaar augustus. Gerard Muileman. Pagina 7

[close]

p. 8

Vacatures – !!!! Dringend beroep op alle leden !!!! Onze tennisclub kan niet zonder vrijwilligers! Ken jij hiervoor iemand. Of misschien iets voor jou? Om de vereniging goed te laten draaien zijn vrijwilligers onmisbaar. Dank zij de inzet van een groep enthousiaste mensen draait de organisatie al jaren als een gesmeerde machine. Sommigen oefenen hun taak al zo lang achtereen uit dat iedereen het maar heel normaal vind dat ze dit werk doen. Dat is het natuurlijk helemaal niet! Aan alles komt een eind Uiteindelijk komt er ook voor deze mensen een moment dat ze zeggen: "nu is het genoeg geweest". Voor enkelen is dat moment nu aangebroken en daarom zijn er weer nieuwe enthousiaste mensen nodig die de tennisvereniging een warm hart toedragen. Ze hoeven dus niet per sé ook zelf lid te zijn en te tennissen (bijvoorbeeld ouders van jeugdleden). . Vanaf deze plek alvast een welgemeende dank voor alle vrijwilligers voor wat ze gedaan hebben voor T.C. Blerick Werkzaamheden We zoeken één of meerdere vrijwilligers voor o.a. volgende werkzaamheden: Voorzitter dagelijks bestuurKantinecommissieleden (o.a. inkoop en planning)Voorzitter Jeugdcommissie en nieuwe commissieledenRedactie en PR commissieledenKlusjes er zijn allerhande klusjes het hele jaar door voor dames en herenOrganiseren van toernooien; competities ed.Enz…… Natuurlijk bepaal jezelf als vrijwilligers hoeveel tijd je stopt in het werk voor de tennisclub. Het is ook mogelijk taken te verdelen. Want de meeste activiteiten kunnen ook zonder problemen door verschillende mensen worden vervuld. Laat even weten wat jij voor de club kan betekenen! Wil je naast een lekker balletje slaan en gebruik maken van onze tennisbanen je steentje bijdragen? Bel of stuur een mailtje en meldt er je voorkeur voor werkzaamheden bij. Het bestuur neemt zo snel mogelijk contact met je op. Pagina 8

[close]

p. 9

Contributies en inning 2018 De inning van de contributie en andere verschuldigde bedragen vindt in 2018 volledig plaats via de nieuwe applicatie van KNTB.Collect. Dit houdt voor de contributie in dat men begin februari een e-mail, brief en/of sms ontvangt om de contributie te voldoen door een betaling via Ideal of aan te geven dat er automatisch geïncasseerd mag worden. Bij geen reactie binnen 10 dagen wordt opdracht gegeven voor incasso. De rekening van de contributie kan in 1 (100%) of 2 keer (2x 50%) voldaan worden en dit is afhankelijk van de eigen opgave bij de aanmelding of later. De eerste keer is in februari en de 2e keer (bij in 2x betalen) is in juni. Wil je wijzigen in 2x stuur dan een mail naar penningmeester@tcblerick.nl. N.B. Afmelden als lid voor een volgend jaar dient voor 31/12 te gebeuren, anders worden alsnog minimaal €25,- kosten in rekening gebracht!! Contributies (jaarcontributie 2018 + vrijwilligersbijdrage €30,--p.p. voor senioren) : Senioren (ook 65+) per persoon € 140,-- + € 30,-- (geboortejaar 2000 of eerder) Echtpaar/samenwon. tot. per paar € 260,-- + € 60,-- Studerend senior lid per persoon € 110,-- + € 30,-- Junioren v.a. 12 jaar per persoon € 70,-- (1e jaar € 50,--) (geboortejaar 2001-2006) Junior (v.a.7 t/m 11 jr.) per persoon € 50,-- (1e jaar gratis) (geboortejaar 2007-2011) Niet spelend lid (rustend) per persoon € 30,-- Winterlid (1/10-1/4) per persoon € 60,-- Zomerlid (1/6-1/9) per persoon € 60,-- Toeslag als geen machtiging voor automatisch incasso is afgegeven: € 5,-- p.p. (bankrekening moet opgegeven zijn) Inschrijfgelden (eenmalig) : Senioren/ Studerende senioren p.p. € 15,-- Junioren p.p. € 5,-- Competitiespelende leden betalen een extra bijdrage, per persoon €10,-per competitieperiode (voor- en/ of najaar). Tennisballen voor alle activiteiten, inclusief vrij spelen, worden het gehele jaar door de vereniging ter beschikking gesteld en zijn in de contributie inbegrepen. Kortingsregeling bij aanmelding in de loop van een kalenderjaar: Aanmelding na: 1/5 = 10% 1/9 = 70% 1/6 = 20% 1/10 = 80% 1/7 = 40% 1/11 = 100% (geen contributie meer in lopend jaar) 1/8 = 50% Lesgelden voor jeugdleden De tennislessen van leden tot 18 jaar worden via de tennisclub afgehandeld. Dit wil zeggen dat de tennisclub de kosten van de lessen in rekening brengt bij de jeugdleden en dat de tennisclub de afrekening verzorgt met de trainers. Door deze regeling kunnen de kosten van tennislessen voor de jeugdleden beperkt blijven en de trainingsgroepen niet te groot. De tennisclub zorgt voor aanvulling van de kosten uit subsidies en eigen middelen. De inning van lesgelden vindt eveneens plaats via KNLTB.Collect (zie contributue). Tijdstip van rekening is afhankelijk van de startdatum van de trainingen (meestal rond eerste trainingsdag) en wordt per e-mail aan de leden bekend gemaakt. Pagina 9

[close]

p. 10

Technisch Commissie: Van het afgelopen jaar zijn er weinig zaken te melden op het technische vlak. Naast de gebruikelijke huis, tuin en keuken activiteiten was de grootste verbetering ongetwijfeld het aanbrengen van een nieuwe asfalt laag op de toegangsweg naar ons club gebouw. Enig minpunt van deze operatie is dat het water op een aantal plaatsen onvoldoende af kan vloeien. De gemeente heeft toegezegd dit te gaan verhelpen. Tijdens bovenstaande werkzaamheden hebben we de 4 verlichtingsmasten van Joost Seelen op onze stroomvoorziening aangesloten zodat we ook in de avonduren voldoende licht hebben op het voorste gedeelte van de toegangsweg. Ik krijg nog regelmatig vragen over het gebruik van de Webcam. Door de vervanging van onze vorige Router door TELE2 is het tot nu toe nog niet gelukt om de webcam weer in de lucht te krijgen. Mocht iemand hier een oplossing voor weten, hoor ik die graag. Voor het volgend jaar staan er op dit moment nog geen zaken op de agenda. We zijn nog altijd op zoek naar vrijwilligers die op het technische vlak ondersteuning willen bieden. We zouden dan structureel op een afgesproken dagdeel, bijvoorbeeld op donderdagmorgen bijeen kunnen komen om de lopende zaken op te pakken. Ik zie jullie reactie graag tegemoet. Gerard Muileman Jeugdcommissie: Tenniskids, het succesvolle programma voor kinderen van vier tot en met twaalf jaar. Het concept is geheel afgestemd op de leeftijd en mogelijkheden van de jongsten, waarbij vier kleuren hun vooruitgang in kaart brengen: blauw, rood, oranje en groen. Bij iedere kleur horen andere leeftijden, baangroottes en balsoorten. Tenniskids is puur vanuit de ontwikkeling van het kind geschreven en dat werpt zijn vruchten af, daardoor is er meer succesbeleving en dat maakt de sport automatisch leuker. Het spelen van wedstrijden is sowieso belangrijk voor de ontwikkeling van jonge tennissers. Ze boeken op die manier veel sneller vooruitgang, doordat ze tijdens die wedstrijden allerlei dingen zelf moeten oplossen. Je ziet zowel mentaal als technisch een wezenlijk verschil tussen kinderen die alleen trainen en kinderen die tevens wedstrijden spelen. Gezien bovenstaand verhaal, denkt TCBlerick erover om een nieuw soort lidmaatschap in te voeren, met verplichte deelname aan de competitie om de ontwikkeling en saamhorigheid van de jeugd te bevorderen. Door het geringe aantal jeugdleden en de minimale bereidheid om deel te nemen aan activiteiten, is er het afgelopen jaar te weinig georganiseerd voor de jeugd, maar wij blijven streven naar meerdere momenten per jaar waarop er voor de jeugd iets te beleven valt op ons tennispark Ook door evt samen te werken met andere verenigingen in de regio. Heb je ideeen of voorstellen voor activiteiten of data of meehelpen of organiseren hiervan, geef dit door aan de jeugdcie. Mogelijke activiteiten: Datums worden bekend gemaakt in het jaarboek mrt 2018 en per email door de jeugdcie. INVITATIE-TOERNOOI Je mag iemand uitnodigen om samen met jou te spelen, b.v. Broer,zus,pa,ma,opa,oma,vriend(in) enz CLUBKAMPIOENSCHAPPEN TENNISKIDS – DIPLOMA – UITREIKING TENNISLESSEN IEDERE DAG Lekker een balletje slaan met een maatje of tegen de oefenmuur. Wij wensen jullie allemaal een gezond, gelukkig en sportief 2018 Namens de jeugdcie Vrz:Sjaak van Bergen Dames Recreatie Commissie: Dit jaar organiseerden we weer onze 2 toernooitjes: het Lentetoernooi en de Ladiesday. Het Lentetoernooi liep van 10 april tot 22 mei. Er waren 2 poules van 6 teams die het tegen elkaar opnamen. Een gezellige tijd met mooi weer! Op 4 september was onze jaarlijkse Ladiesday. Omdat vorig jaar was geannuleerd om droevige redenen, was iedereen blij dat we nu weer een dag samen konden tennissen. Er waren 32 deelnemers en tot onze verrassing hadden ook een aantal jonge meiden zich aangemeld. De heren bemanden de bar en Mona en Bert zorgden voor de lunch en een heerlijk diner. Na een muzikale afsluiting ging iedereen tevreden naar huis. Het was weer een heerlijke dag met veel zon! Op de andere maandagen werd in de middag volop getosst. En zolang het weer dit toelaat, gaat dit zo lang mogelijk door! Het DRC wenst iedereen een sportief en gezond 2018! OUDER-KIND TENNIS. Iedere zondag van 10–12 uur Pagina 10

[close]

p. 11

Financieel Jaarverslag: Het financiële jaar 2017 is wederom met een verlies van ca. € 3750,-- afgesloten. Dit resultaat is ontstaan door een aantal vooren tegenvallers ten opzichte van de begroting voor 2017 waarvan de belangrijkste zijn: Lagere opbrengst contributies, door minder leden dan begroot (€1500,-). De vrijwilligersbijdragen dekken de uitkeringen die betaald worden aan de vrijwilligers. Lagere kantine opbrengst (€5000,-). Inkoop ca. €1300,hoger dan begroot. Kosten clubblad zijn dit jaar veel lager door minder uitgaven. (+ €2500,-) Alles bij elkaar komt er toch nog een redelijk resultaat uit, zeker gezien de grote verschillen in omzet en ledenaantal. Het ledenaantal is zorgelijk, het is al jaren aan het dalen en er is nog geen zicht op een herstel naar boven. Ook de inkomsten uit de kantine zijn gedaald en is vooral te wijten aan minder inkomsten tijdens de competitie, minder opbrengsten gedurende de week en een minder aantal deelnemers aan het Venloosch Alt toernooi. Hoewel de sponsorinkomsten allerzins redelijk zijn zou de club meer financiële ruimte kunnen krijgen als er meer sponsoren gevonden kunnen worden. Contributie 2018 (zie aparte tabel) De contributie zal in 2018 moeten worden verhoogd. Er is gezien de begroting voor 2018 en de dit jaar te lage gerealiseerde reservering voor vervanging van de toplaag van de tennisbanen in de toekomst voldoende reden om een hogere contributie te gaan vragen. Senioren gaan €20, - per jaar meer betalen (voorstel in de jaarvergadering). Wel dient het ledental op peil te blijven en liefst flink te groeien om te voorkomen dat dit in de komende jaren nog verder moet stijgen. Dit is een speerpunt voor het bestuur in de komende jaren. De voor competitie spelende leden vorig jaar ingevoerde bijdrage in de kosten van €10,- per persoon (per competitieperiode, c.q. voor- en/of najaar) wordt gehandhaafd. De vrijwilligersbijdrage en de werkwijze wordt gehandhaafd zoals het tot nu toe was. P.S. De gedetailleerde balans en resultatenoverzicht worden op de jaarvergadering ( maandag 15 januari 2018) ter beschikking gesteld aan de aanwezigen. Op aanvraag worden ze aan leden toegestuurd per e-mail (penningmeester@tcblerick.nl). Consumptieprijzen kantine 2018 De prijzen van de consumpties in de kantine worden niet verhoogd. De Bonkaart (10 consumpties) blijft €14,--. De contant prijzen blijven = €1,50 (1 bon) , €2,25 (1,5 bon). Verslag PR- en redactiecommissie: Door diverse omstandigheden is de commissie in 2017 niet bij elkaar geweest en minder actief geweest. In 2018 wordt de draad weer opgepakt. PR gaat hand in hand met de activiteiten van de club. En het al dan niet doorgaan van de activiteiten hangt af van de belangstelling van de leden en de vrijwilligers die dit organiseren. We hopen op een sportief 2018 wat dat betreft. 2017 was een jaar waarin we helaas weer een verdere terugloop van de ledenaantallen hebben moeten constateren. In 2018 gaan we nieuwe sponsoren zoeken en we kunnen hierbij goed de hulp van onze leden gebruiken! De redactie van de Service heeft aangeboden om ook in 2018 nog 2 edities uit te brengen. Daarna wordt geëvalueerd of de groep doorgaat of dat de Service helemaal digitaal gaat worden. Mieke de Leeuw SPONS0RS EN LEDEN WERVING DOOR LEDEN. Daar het aantal leden drastisch achteruit loopt wordt het ook steeds moeilijker om sponsors te werven. Daarom dit verzoek: Kunnen wij met zijn allen niet voor nieuwe sponsors zorgen? Leden die zelfstandig zijn: Is het niet mogelijk om bij onze club een advertentie te plaatsen in de Service of misschien een winddoek met Uw naam en logo erop op ons tennispark? Dit is ook fiscaal aftrekbaar. Ook wil ik de overige leden vragen om bij hun werkgever te informeren om onze vereniging te steunen met een advertentie of winddoek op onze banen. Leden kunnen ook actief nieuwe leden werven! Namens de sponsorcommissie Frans van Wanrooij Jaarverslag kantinecommissie: We naderen weer het einde van het jaar dus gaan we de balans weer opmaken Wat er wel en wat er niet goed ging met de kantine. De invulling van de bardiensten tijdens de competitie ging dit jaar al een stuk beter Alle bardiensten waren van tevoren toegewezen naar een competitieteam die deze ook netjes Verzorgden. Bij een enkele bardienst ging het mis maar deze werden tijdig opgelost zodat er geen team de dupe ervan zouden worden Dus iedereen bedankt voor de fijne samenwerking! Voor de rest ging het moeizaam waardoor er verschillende mensen hebben besloten om met de commissie te stoppen waaronder ik zelf. Ik heb 2 jaar een poging gedaan maar helaas door de drukte met mijn eigen zin is dit niet te combineren voor mij. Ik kan niet de tijd er instoppen die je nodig hebt om alles goed te regelen. In juli heb ik aangegeven dat ik per 1 januari 2018 stop met de kantinecommissie Heb verschillende mensen benadert om het stokje over te dragen helaas is dit niet gelukt Maar misschien heeft het bestuur iemand gevonden. Anders bij deze wie wil deze rol op zich nemen? Wil iedereen fijne kerstdagen en een goed uiteinde wensen En veel tennisplezier in 2018 Groetjes Wiedya namens de kantinecommissie Pagina 11

[close]

p. 12

Jaarverslag roc: Wat hebben we dit jaar allemaal ook al weer gedaan? Op 23 april heeft het gezelligheidstoernooi plaatsgevonden tot op het laatste moment wisten we niet of het toernooi zou doorgaan ivm de weinig aanmeldingen, nadat we nog wat reclame hebben gemaakt en mensen hebben gebeld waren we uiteindelijk toch nog met een leuk aantal mensen. We zijn begonnen met onze bekende brunch met eieren en spek . rond half 1 begonnen de wedstrijden waarbij gezelligheid voorop stond, we sloten de dag af met een heerlijke bbq en een drankje. Op vrijdag 9 juni hadden we onze feestavond met de huldiging van de kampioenen. Dit was de eerste keer dat we dit op een vrijdagavond hielden, dit viel in goede aarde want de opkomst was alweer hoger dan de afgelopen jaren. Het was een gezellige en geslaagde avond waarbij de kampioenen goed in het zonnetje werden gezet. 24 juli t/m 28 juli werd het thuisblijverstoernooi georganiseerd in samenwerking met de kaetelberg. Qua organisatie was het 1 grote puinhoop helaas. Bleek dat er niemand van de kaetelberg aanwezig kon zijn omdat ze op vakantie waren, hiervan waren we niet op de hoogte. Helaas was er van ons ook niemand die tijd had, omdat ik het toernooi niet wilde afblazen heb ik de hele planning en voor organisatie op mij genomen. Na heel wat gepuzzel ben ik er uit gekomen. Ondanks alles werd het een succesvol toernooi met veel gezelligheid en mooi weer. Op zondag 5 november stond de zwoegers in het zonnetje op de zwoegerdag. Onze insteek dit jaar was een keer een relaxe dag met entertainment. Deze kwam van de party king. Veel kan ik niet vertellen over deze dag omdat ik helaas niet aanwezig kon zijn. Wel heb ik positieve geluiden gehoord van de mensen die er wel waren. Bij deze wil ik onze kok van de dag Angelique de Bock bedanken voor het verzorgen van een heerlijke maaltijd. Nu eindigen we het jaar en ook bij deze commissie stoppen er mensen. Marcel Dumont, Carina Houwen en Stefan Tietema bedankt voor jullie inzet van de afgelopen jaren. Dit houdt dus in dat ik de enige ben die overblijft. Gelukkig heb ik 1 vrijwilliger al gevonden die het roc wil komen ondersteunen en dat is Janiek Korsten. Natuurlijk zoeken we nog meer mensen die ons willen helpen met het organiseren van gezelligheidsdagen. Mail mij of bel mij als je interesse hebt Goed uiteinde en dat we nog lang gezelligheidsdagen kunnen hebben samen Groetjes Wiedya namens het ROC Pagina 12 AFHANGBORD 2017 Via www.afhangbord.nl kan elk lid inloggen om informatie van de club op te vragen. Heb je (nog) geen wachtwoord (meer) om in te loggen, stuur dan een e-mail naar info@tcblerick.nl.

[close]

p. 13

Wedstrijd commissie: De wedstrijden van 2017 zijn gespeeld. In de voorjaars competitie werd er op dinsdag, vrijdagavond en zaterdag door 15 teams deelgenomen. In deze goed verlopen competitie werden uiteindelijk 4 teams kampioen. Het nieuwe team gemengd 17+ van Rick Gommans werd zelfs ongeslagen kampioen in de 4e klasse op zaterdag. Zij promoveren naar een hogere klasse in 2018 waar zij gezien hun sterke spel beter tot hun recht zullen komen. Verder werden het heren dubbel team 1 50+ 1e klasse zaterdag, het dames dubbel 17+ 2e klasse vrijdag en het heren dubbel 17+ 2e klasse vrijdag kampioen. De teams werden tijdens de slotavond in de kantine van de vereniging uitgebreid gehuldigd. Tijdens de naarjaars competitie was de TC Blerick met 7 teams vertegenwoordigd verdeeld over de vrijdagavond en de zaterdag. Geen van de teams werd kampioen, al was het gemengd dubbel 17+ team van Joep van de Ven er dicht bij. Zij werden uiteindelijk 2e met een gelijk aantal punten dan de winnaar. Deze werden uiteindelijk kampioen omdat zij alle wedstrijden hadden gewonnen. Inmiddels zijnde team voor de voorjaarscompetitie 2018 bekend en zullen deze ingeschreven worden bij de KNLTB. De wedstrijdcommissie. Sponsor Wiedya: Een van onze trouwe sponsoren is Wiedya met haar Wiedya’s Cleaning. Daarom nog eens speciale aandacht voor haar en haar bedrijf in deze Service. Wiedya Tiesen- Krishnasing is 37 jaar, getrouwd met Martin en behoort sinds 2007 tot de jongeren van de club. Behalve dat ze veel op de baan te vinden is doet ze ook heel wat uurtjes vrijwilligerswerk. In 2018 doet ze hierin een stapje terug (kantinecommissie) omdat de combinatie sport/ druk gezin met twee kleine jochies en haar bedrijfje alle tijd opslokt. Ze blijft gelukkig wel voor de ROC actief. Na een half jaar voorbereiding In 2009 is Wiedya als ZZP’er met Wiedya’s Cleaning begonnen. Wiedya is dus eigen baas en verricht schoonmaakwerkzaamheden bij particulieren en bij bedrijven. De schoonmaakwerkzaamheden bestaan o.a. uit stofzuigen, dweilen, trappenhuizen schoonmaken, overkappingen reinigen (glaszuivering). Na een proeftijd van een maand werkt Wiedya met jaarcontracten. Wil je Wiedya inhuren dan kun je rekenen op een snelle en secure werkster met 8 jaar ervaring. Qua prijs kan zij met ‘zwartwerkers’ concurreren ze kost bijna evenveel. Werktijden zijn flexibel en in overleg in te vullen. Een van haar wensen is om in de nabije toekomst de kantine te mogen poetsen van TC Blerick. Pagina 13

[close]

p. 14

Interview Wim Warmerdam Hij is altijd een gedreven persoon en erg enthousiast in zijn tennis. Reden genoeg om eens kennis de maken met Wim. 1. Wim Warmerdam, vertel iets meer over je zelf? Ik ben geboren in 1948 op de Pepijnstraat in Blerick. Na mijn militaire dienstplicht leerde ik mijn vrouw Yvonne Wolters kennen, met wie ik nu al 45 jaar getrouwd ben. Wij hebben samen twee kinderen gekregen, een zoon en een dochter. Inclusief 4 kleinkinderen. En dan hebben we nog onze hond Max. Ik ben 45 jaar werkzaam geweest bij meubelbedrijf Leolux, waar ik de laatste 15 jaar chef was van de stoffeerderij. Na de lagere school ben ik met de muziek begonnen, o.a. bij Harmonie St Caecilia te Blerick. Hier ben ik nu rustend lid van verdienste. In 1969 heb ik het orkest “De Vrijbuiters“ opgericht, waarin ik tot 1985 speelde. Daarna heb ik nog in verschillende andere orkesten gespeeld. Ook ben ik dirigent geweest van de Jeugdharmonie-Hofkapel en nu nog van 3 joekskapellen, o.a. de Nachravers, de Eijerjôngen en Didymos. Verder arrangeer ik voor harmonieën en orkesten. Al met al maak ik dus al meer dan 50 jaar muziek. Mijn tennisinspiraties zijn van begin jaren 80. We hebben destijds een tennisclubje opgericht op het bedrijf, “De Slappe Hand” genaamd. 3. Wat vind je leuk aan je sport? Tennis is vooral een technische, tactische en psychologische sport. Na 2 uur heb ik het dan ook gehad! 4. Hoe bereid jij je voor op een belangrijke wedstrijd? Zoals nu in de wintercompetitie ga ik er helemaal voor en focus me die dag alleen op de wedstrijd. Geen boodschappen of andere klussen. 5. Wat is je mooiste overwinning tot nu toe? De wintercompetitie van 2015 de 1e prijs met ons team van Shannen Cuijpers en Co Kiesebrink en natuurlijk het afgelopen jaar de 1e prijs bij het toernooi van “De Slappe Hand”. 6. Heb je nog bepaalde doelen om te bereiken in het tennis? Ik zou weleens een toernooi willen spelen, maar helaas ontbreekt mij de tijd daarvoor. 7. Wat is jouw beste tennisser en tennisster? Ik ben al wat op leeftijd, maar voor mij was Gabriela Sabatini het ultieme. Ze was een schoonheid voor alle cameramannen. Haar hoogste punten lagen in de jaren 80 U.S. Open, waar ze ook won. Heden vind ik Rafael Nadal inspirerend. 8. Wat vind je van onze club TC Blerick? Ik heb het reuze naar mijn zin bij TC Blerick, 3 keer per week tennissen met de pensionado’s, heerlijk ontspannend. Ik denk dat in de hele omgeving geen club is waar een dergelijk circuit is. 2. Hoe lang tennis je al en waarom ben je op tennis gegaan? Pagina 14

[close]

p. 15

Slappe Hand 2017 Het was een zeer geslaagde dag met wat wisselvallig weer maar dat mag de pret niet drukken. Leuke wedstrijdjes + een prijs uitreiking en als afloop een compleet verzorgd buffet en onder het genot van een drankje leuke live muziek gedraaid door Jan Dekkers + Jac Goumans. Pagina 15

[close]

Comments

no comments yet