Balatoni Futár 2017. december

 

Embed or link this publication

Description

Balatoni Futár 2017. december

Popular Pages


p. 1

2017. december utár Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk olvasóinknak! Fonyódi ünnepvárás Fotó: Szárnyasi Ottó Interjú Puskás Zoltánnal, a BfNP igazgatójával Évmérleg Almádiban Gyarapodó Gyenesdiás Kilencven éve a Balaton szolgálatában fotó: Zatkalik András

[close]

p. 2

Aktuális utár 2017. december Elismerés a legjobbaknak A „Balatoni Régió Közbiztonságáért” díj 2017. évi kitüntetettjei Hagyományaihoz híven, az év utolsó testületi ülésén Bóka István, a Balaton Fejlesztési Tanács elnöke köszönetét fejezte ki azoknak a szakembereknek, akik önzetlenül, hivatali vagy társadalmi funkciójukat, kötelezettségeiket messze meghaladva sokat tettek a régió közbiztonságáért. Ebben az évben Horváth Róbert, Nátrán Albin és Verb István részesült kitüntetésben, míg Jamrik Péternek, a tanács közbiztonsági testülete elnökének két évtizedes munkáját jutalmazták elismerő oklevéllel. Horváth Róbert, a Zala megyei Polgárőr Szövetség elnöke 1959-ben születet Zalaegerszegen. A Nagylengyeli Polgárőr Egyesületnek 1997-ben lett a tagja. Egy évvel később választották meg a Zala Megyei Polgárőr Szövetség titkárának, 2010 februárjától pedig a szervezet elnöki tisztét tölti be. Sokrétű ismereteit az OPSZ I úsági, Sport és Karitatív alelnökeként is kamatoztatja. Megyei elnöksége során kiemelt figyelmet fordít a Balaton-parti települések jó közbiztonságának megőrzésére. Kiemelten támogatja a Balaton-parti egyesületek működését, technikai eszközökkel való ellátottságát. Ennek részeként rendszeresen támogatja a Gyenesdiáson megvalósuló „Vendég polgárőr” programot. Ebben a programban 2017-ben közel nyolcszáz polgárőr vett részt – ők kilencezer közterületi szolgálati órát teljesítettek. Támogatásával vált lehetségessé idegenforgalmi idényben Keszthelyen a huszonnégy órás polgárőr szolgálat is. Az idegenforgalmi idényben intézi a Balaton-parti települések rendezvényeinek polgárőr biztosítását, illetve az olyan nagyobb rendezvényeket, amelyek több Balaton-parti települést is érintenek. Rendszeresen részt vesz a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság munkájában. Ebben az évben a BKKB polgárőr részének házigazdája volt, ő irányította a tóparti megyék balatoni polgárőr egyesületeinek közös tevékenységét. Mint az OPSZ i úságért is felelős alelnöke, 2012 óta szervezi az Országos Polgárőr I úsági Tábort Gyenesdiáson. A megye rendőri vezetése, az irányításával dogozó polgárőrök is megbízható, következetes és lelkiismeretes vezetőnek tartják. Önkéntesen, térítés és ellenszolgáltatás nélkül végzett tevékenysége, személyes aktivitása és szakmai hozzáértése, a mindennapok során tanúsított helytállása példaértékű. Nátrán Albin, az OMSZ Közép-dunántúli Verb István rendőr őrnagy, a Bala- Regionális Mentőszervezetének vezető men- toni Vízirendészeti Rendőrkapitányság tőtisztje Várpalotán született 1970-ben. Az Víziközlekedési Osztályának osztályvezetője Országos Mentőszolgálat kötelékében 1987 1968-ban született Lengyeltótiban. 1991. au- óta teljesít szolgálatot. A megye több men- gusztus 1-jétől teljesít hivatásos rendőri szol- tőállomásán dolgozott előbb mentőápo- gálatot, első időszakban a Siófoki Rendőrka- lói, majd mentőtiszti munkakörben. 1997-től pitányság Balatonlellei Rendőrőrsének jár- a megyei mentésirányítás szolgálatvezetője. őre. 1997. szeptember 1-jén kerül a Balato- 2006-tól tíz éven át látta el a Veszprém megyei ni Vízirendészeti Rendőrkapitányság Fonyó- mentésirányító csoport vezetői pozícióját. Ta- di Vízirendészeti Rendőrőrs állományába, ha- jóvezetőnek. 2002-től megbízott őrs- parancsnok, majd a Rendőrtiszti Főis- kola elvégzését követően 2007-től ki- nevezett őrsparancsnok. 2010 júniusá- tól a BVRK Igazgatásrendészeti Osztály- vezetői feladatait látta el. 2012 decem- berében a BVRK Víziközlekedési Osz- tály vezetőjének nevezik ki – ezt a be- A kitüntetettek: Verb István, Jamrik Péter, Horváth Róbert és Nátrán Albin osztását ma is nagyon magas szinten látja el. Nevéhez korábban hajóvezetőként és a végrehajtásban mai napig is résztve- valy júliustól Veszprém megyei vezető men- vő víziközlekedési osztályvezetőként sok sike- tőtiszt. Mind irányítócsoport vezetői, mind res életmentés, eszközmentés - vízijárművek, vezető mentőtiszti beosztásában számos éles fürdőeszközök - fűződik. A magas szintű szak- és gyakorlati helyzetben járult hozzá Veszp- mai tevékenysége során kialakult nyugodt, ha- rém megye védelméhez. Példamutató szemé- tározott, kiegyensúlyozott, udvarias intéz- lyiség munkahelyén és lakóhelyén egyaránt. kedési kultúráját közvetlenül kamatoztatja a Vezetőtársaival és a dolgozókkal jó szakmai vízirendészeti munka során. Tevékenységével kapcsolatot ápol. Munkáját nagy odaadással vezetői, munkatársai, lakókörnyezete elége- és kiváló szakmaisággal végzi, kifogás mun- dett, hiszen segítőkész, jól kommunikál, és a kájával kapcsolatban soha nem merült fel. szakszerű határozottság mellett az ügyfélba- A mentőmunka iránt érzett elhivatottságát rát ügyintézés jellemzi. Jogi-szakmai ismeretei- igyekszik átadni a megye kollektívája részé- nek továbbfejlesztésére önképzés keretében is re is. 2010-ben bekapcsolódott a vízimentők törekszik, valamint a Balatonhoz, a vízhez, és a sürgősségi betegellátási feladataiba. Szabad- hajózáshoz kötődő általános műveltségét fo- idejében is az életmentés az egyik meghatá- lyamatosan emeli. rozó célja. Részvételével a vízi rendezvények Előkészítette a Balatonfüred előtti víz- egészségügyi ellátása kiemelkedő színvona- területen megrendezett FINA VB és FINA lú. A Balatonon rendezett nemzetközi vitor- MASTERS VB vízirendészeti biztosítását, ko- lás versenyek biztosításában évek óta oda- moly szerepe volt a rendezvény sikerében adóan vesz részt. 2011 óta az oktatás-, kép- és a kockázatok lehetséges elkerülésében. zés-, továbbképzés és kompetencia fejlesztés A BVRK az ő kiváló szakmai munkájának is számos programjában vesz részt oktatóként köszönheti, hogy a FINA VB vízirendészeti úgy az egyes szervezetek, mint a megye-, a Ba- biztosítása során számos gratulációt, pozi- laton- és a régió igényei szerint. A FINA 2017 tív szakmai visszajelzést kapott. Ezen túl a világbajnokságon nyújtott kiemelkedő szer- Balaton-átúszás, a Kékszalag és más kiemelt vezői és irányítói tevékenységéért Tarcsa Csa- vízirendezvények biztosításában vesz részt, ba dandártábornok, Veszprém megye rend- mint közvetlen irányító parancsnok, vala- őrfőkapitánya emlékplakettet adományozott mint szervezi és vezényeli a rendőrőrsök részére. Ez utóbbi rendezvény kapcsán a társ- szolgálatát. Személye garancia a mindenki szervezetekkel való együttműködés példás ki- számára elfogadható együttélés Közép-Eu- alakításáért merült fel több szervezet részéről rópa legnagyobb - és talán legbiztonságo- munkájának ilyen irányú elismerése. sabb - taván. 2

[close]

p. 3

2017. december utár Aktuális Területrendezési törvény: előtérben az értékek védelme Ülésezett a Balaton Fejlesztési Tanács A tanács decemberi ülésén - Bóka István elnökletével - számos, a térség jövőjével kapcsolatos témát tárgyalt. Első napirendi pontként tájékoztatót hallgatott meg a balatoni fejlesztésekhez kapcsolódó kormányzati döntések előrehaladásáról és a szükséges intézkedésekről. Kovács Bence, a Balatoni Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy a tóparton - a hazai és uniós források biztosításának köszönhetően – ütemterv szerint folynak a munkálatok. Ezek közül jelentőségében és anyagi vonzatában egyaránt kiemelkedik a déli vasút rekonstrukciója, de több olyan beruházás előkészülete is megtörtént már, melyek a turizmushoz és a környezetvédelemhez kötődnek. Ilyen például a keszthelyi Festetics-kastély rekonstrukciója, a Kis-Balaton projekt, a füredi Lóczy-barlang látogatóközpont kialakítása, s több tematikus - közöttük vizes - élménypark létrehozása. A Magyar Turisztikai Ügynökség tavaszi pályázatának köszönhetően szinte valamennyi balatoni strand felújítása megkezdődött - néhány helyen még a szezon után, sőt jövő tavasszal is láthatunk szorgos munkáskezeket. A grémium ezt követően elismeréssel adózott a Balatoni Civil Szervezetek Szövetségének, a több ezer fős tagságnak azért az áldozatkész tevékenységért, melyet évtizedek óta kifejtenek lakóhelyük és a magyar tenger érdekében. Kőhalmi Balázs, a BCSZSZ alelnöke az írásos előterjesztést kiegészítve arra hívta fel a figyelmet, hogy a szövetség - az előző évekhez hasonlóan – az együttműködést kereső civil szervezetek érdekeit képviselve folytatta munkáját. - Igyekeztünk minél több olyan rendezvényen, fórumon, eseményen részt venni, ahol a Balaton és térségének természeti, környezeti, társadalmi, gazdasági és kulturális helyzetének javítása, fejlesztése került napirendre. Céljaink, vállalt feladataink azonosak: a Balaton és térsége természeti értékeinek megőrzése, a gazdasági fejlesztések összehangolása, s ezek megvalósításával az itt élő embereknek szép, egészséges, természetes és biztonságos környezet biztosítása. A koordináció azonban nemcsak régiós szinten valósul meg: szövetségünk aktív tagja a Living lakes, közismerten az „élő tavak” nemzetközi hálózatának - elmondhatjuk tehát, hogy a nagyvilágban a Balaton képviseletét látjuk el. A partnerek 2017. évi munkájának ismertetése a Balatoni Szövetség előterjesztésével folytatódott. S ha csak címszavakban jelezzük teendőiket, máris érzékeltetjük, milyen szerteágazó tevékenység zajlik a régió legrégebbi társadalmi szerveződésénél. A Balassa Balázs által irányított elnökség koordinálja a strandok minősítését, dönt a Balaton-díjak odaítéléséről, gondoskodik a szúnyogok gyérítéséről, szervezi a Virágos Magyarország települési vetélkedőt, s a régiós borversenyt. S természetesen hallatja hangját mindenütt, ahol a tájegység gondjai, jövője előtérbe kerül. Így volt ez idén is, hiszen három alkalommal találkoztak a Miniszterelnökség képviselőivel - az állandó téma az Országos Területrendezési Terv és a Balaton-törvény tervezett felülvizsgálata volt. A kölcsönös tájékoztatás a decemberi BFT ülésen folytatódott, ahol ugyancsak Füleky Zsolt építészeti és építésügyi helyettes államtitkár képviselte a kancelláriát. Elmondta, hogy 2014-től az építési jogszabályok terén szemléletváltás kezdődött. Ennek része, hogy valamennyi településnek el kell készítenie az arculati kézikönyvet és a rendezési tervet. Hangsúlyozta, hogy a területrendezési törvény egységes lesz, s benne markánsan jelenik meg az építészeti és tájvédelmi értékek mentése, megóvása. Az új koncepció indokolttá tette a digitális térkép létrehozását, amely pontos és naprakész információt nyújt felhasználóinak. Örvendetes - s talán kézenfekvő is - hogy az önkormányzatok díjtalanul hívhatják le a rájuk vonatkozó adatokat. A Balaton-törvény előkészületeivel kapcsolatosan megtudhattuk, hogy a jogszabály prioritást ad a turisztikai célú fejlesztéseknek, a víz megközelíthetőségének. Hamarosan megtörténik a partvonal pontos megjelölése, s ezzel megszűnnek azok az anomáliák, melyek szerint esetenként a nádas és a nyílt víz is belterületként van nyilvántartva. Az államtitkár kitért arra is: az addigi személyes találkozások, egyeztetések során beérkezett észrevételek, javaslatok nagy segítségére vannak a törvényjavaslat készítőinek abban, hogy megértsék a térség problémáit és olyan törvénytervezet születhessen meg, amely nem akadályozza a fejlesztéseket, ugyanakkor megoldást jelenthet számos most fennálló problémára. Szándékuk a területrendezésben is a hierarchikus jogalkotás megtartása: a törvényi szabályozást követni fogja a hozzá kapcsoló- dó kormányrendelet, majd a helyi rendeletek egészítik ki a sort. A helyi problémákra helyben kell megoldást találni, ezért - a törvény, illetve a kormányrendelet keretein belül- minél több területen a helyi szabályozásra bíznák a döntéseket. A Mozdulj Balaton idei tapasztalatairól szóló beszámolóban Bartsch János, a programsorozat szervezője elmondta, hogy öszszességében harminchét strandon több mint huszonkétezren vettek részt a vetélkedőkön, s az ígéretek szerint a rendezvény jövőre is megkapja a szükséges anyagi támogatást. A testület az elmúlt években rendszeresen foglalkozott a Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökségi várományos helyszín fejlesztési feladataival. A decemberi előterjesztés a projekt fontosabb aspektusait emelte ki, mely szerint a kijelölt terület - egyedi vonzerejét kihasználva - további turisztikai funkcióval bővüljön és a fenntartható hasznosítás révén önálló attrakcióvá váljon. Ehhez a nemzetközi igényeket is figyelembe véve szükséges a meglévő, illetve további új attrakciók fejlesztése. Cél a térségben található kiemelkedő egyetemes értékek megőrzése, védelme és bemutatása a turisztikai funkció kialakításával. Valamennyi projekthelyszínen kiemelt szempont, hogy hosszú távon, gazdaságilag fenntarthatóan működjenek a fejlesztett attrakciók. A grémium ülésén a pénzügyi kérdések között szerepelt a jövő évi költségvetés is. Az elmúlt évek gyakorlata alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2018-ban is várhatóan kétszázhúszmillió forint fejlesztési forrást fog biztosítani a Balaton Fejlesztési Tanács részére. A forrás felhasználásának feltételeit a BFT és a Minisztérium között kötendő megállapodás fogja szabályozni. A 2018. évi forrásból – többek között - településfejlesztési beruházásokat, kiemelt rendezvényeket támogatnak, előtérbe kerül a köz- és vízbiztonság fejlesztése, finanszírozzák a Balatoni Partnerségi Programot, a Mozdulj Balaton rendezvényeket, valamint a világörökség fenntartási terv készítését is. 3

[close]

p. 4

Aktuális utár Balatoni demográfiai prognózis és kihívásai 2017. december A Balaton Fejlesztési Tanács és a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. a Balatoni Partnerségi Napok rendezése keretében vizsgálja a demográfiai változásokat, az azzal kapcsolatos kihívásokat és az életminőség javító kezdeményezések lehetőségeit a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben. A témakörben immáron második alkalommal rendeztek tanácskozást a minap Keszthelyen, a Balatoni Múzeumban. Mint már a bevezetőben elhangzott: az elemzést indokolja a helyi társadalom idősödése, az idősebb korúak nagyobb számú turistaforgalma, aminek következtében újabb feladatok jelentkeznek. Nemzetközi kutatások, tanulmányok mutatnak rá, hogy a következő két évtizedben Európa társadalmainak öregedésével a tagállamok komoly kihívások elé néznek. A rendezvényen elemezték az eddigi felmérések, kutatások ismertetett megállapításait, melyek a jövőt érintően gazdasági, gazdaságfejlesztési, idegenforgalmi szempontból fontosak lehetnek. A BFT civil közösségek és szakértők bevonásával végzi ezt a munkát, gondot fordít arra, hogy a jó gyakorlatok széles körben kölcsönösen megismerhetők legyenek és elterjedjenek, valamint új megoldási javaslatok kerülhessenek kidolgozásra. A Balaton Fejlesztési Tanács számára nagyon fontos, hogy az országos folyamatok mellett a regionális folyamatokra is legyen rálátás, ezért megrendelte a KSH Népességtudományi Intézettől a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet népesség előrejelzése (2041) és várható hatásai témájú tanulmányt, melyet Obádovics Csilla, a kutatóintézet tudományos főmunkatársa ismertetett. A 2003-ban készült népesség-előreszámítás a népesség fokozatos öregedését, ezzel párhuzamban a fiatalkorú népesség létszámának és arányának csökkenését, ugyanakkor az idős népesség társadalmon belül elfoglalt súlyának jelentős növekedését vetítet- te előre. Kiemelésre került, hogy a természetes reprodukció mértéke messze elmarad a népesség fenntartásához szükséges minimális értéktől, a vándorlásból származó népességnyereségi folyamatok bizonytalanok, így külső beavatkozás nélkül aligha fenntartható a népességszám. Az üdülőkörzet területének össznépessége kismértékben csökkent, a belső területi egyenlőtlenségek mérséklődése helyett inkább nőttek a különbségek. Az üdülőkörzet egészére a korábban vázolt főbb tendenciák helytállónak bizonyultak, a Balaton térségének népessége öregszik, a fiatalok aránya csökken. Számottevően növekedni fog a 80 év felettiek száma is. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet népessége az előreszámítások szerint 2041-re összességben kevesebb lesz, mint amennyi jelenleg, amivel párhuzamban lényegesen kevesebb fiatalkorú, de sokkal több idős, illetve nagyon idős ember lakja majd. Kormányzati képviseletben Hulák Zsuzsanna, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Idősügyi és Nyugdíjbiztosítási Főosztályának vezetője a tendenciákhoz igazodó kormányzati feladatokról beszélt, amikre a várható élettartam egészségben való eltöltése érdekében kell felkészülni. A demográfiai folyamatokhoz való alkalmazkodásban trend az életminőség javítását célzó lehetőségek biztosítása, az aktív idősödés körülményeinek megteremtése, hogy az életkor előrehaladásával társadalmilag és gazdaságilag egyaránt mind tovább maradjanak aktívak a nyugdíjkor felettiek. Ennek megvalósításához szükséges, hogy kapjon elismerést az idősek aktív szerepe, tudatosítani kell a kor értékét. Szó volt a konferencián a nyugdíjas szövetkezetek létrehozásról, amelyek a nyugdíjasok munkaerőpiaci jelenlétét hivatottak elősegíteni, a munkáltatói közterhek enyhítésével is. Az idősügy átfogó intézkedései magába foglalják a munkaerőpiacon való szerepvállalás, az egészségügyi állapot és családi szociális körülmények kapcsolatrendszeréből adódó feladatokat. A felmerülő problémák helyben való eredményes kezelésével kapcsolatosan ke- rült előtérbe az önkormányzati gondoskodás, a példaérték kormányzati elismerése, az Idősbarát Önkormányzat-díj odaítélésével. A címet az Idősügyi Tanács javaslata alapján a szociális miniszter és belügyminiszter 2004-ben együttes rendeletével alapította, arra való figyelemmel, hogy az önkormányzatok tehetnek legtöbbet a komplex időspolitika érdekében. A díjat pályázat útján azok az önkormányzatok nyerhetik el, amelyek a szociális gondoskodás körébe tartozó kötelező idősügyi alapfeladataikat egyebek mellett példamutatóan teljesítik, elősegítik az időskorúak helyi szervezeteinek működését, civil szervezetekkel és önkéntes segítőkkel együtt munkálkodnak az időskorúak életvitelének javításáért, széleskörűen bevonják az időskorú polgárokat, illetve szervezeteiket, a közéletbe, annak alakításába. A balatoni térségben ezen munkáért eddig a Somogy megyei önkormányzat és idén Lengyeltóti város önkormányzata részesült idősbarát kitüntetésben. Az elhangzottakkal összefüggésben esett szó az idősfoglalkozatás lehetőségeiről egy Somogy megyei példán keresztül, majd a keszthelyi önkormányzat idősügyi programját mutatta be Nagy Bálint alpolgármester, Keszthely Város Idősügyi Tanácsa elnöke. Eszmecsere zajlott le egyéb idősbarát kezdeményezésekről, köztük a senior-torna képzésről, a senior turizmusról. Jászberényi József tartott előadást a példaértékűen működő, Budapesti Zsigmond Király Egyetem „Senior Akadémia” üzemeltetése, jó gyakorlatai, képzési metodikája témakörében. Az idősturizmust, továbbá a nemzedékek közös tevékenykedését a Rozsdamarók Veterán Jármű Egyesülete képviselte. Az előadások megtalálhatók a Balaton Fejlesztési Tanács weboldalán. H. Á. A Balatoni Partnerségi Napok régiós szakmai együttműködési rendezvénysorozatot a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Balaton Fejlesztési Tanács támogatja. 4

[close]

p. 5

2017. december utár Szeretetteljes, élménydús karácsonyt A családi hagyományok ápolása a boldogság záloga A legszebb percek azok, melyeket szeretetteljes aggódó várakozásban töltöttünk el. Ennek minden részecskéjét féltő gonddal számoljuk meg, mint szívverésünk apró ütemeit, ha lázban ég a testünk. A közömbös órák jeltelenül suhannak tovább. /G. Hajnóczy Rózsa/ Advent a várakozás időszaka: várjuk a fény megszületését, a világosság növekedését, Jézus eljövetelét. Már hetekkel karácsony előtt ünneplőbe öltöztetjük szívünket, s tervezgetjük, miként tudunk szeretteinknek örömöt, boldogságot szerezni. S persze várjuk azokat a perceket is, amikor a Mennyből az angyal dallamaira fellibbennek a fátylak a féltett titkokról, s a fenyőfa tövében elhelyezett tárgyak ajándékká nemesülnek - szimbolizálva, hogy új tulajdonosuk fontos számunkra. A karácsonyi ajándékozás e jelképes minőségét azonban az ünnep emelkedettsége miatt gyakran hajlamosak vagyunk elfelejteni. Az év végi vásárlási rohamok, a decemberi több száz milliárdos lakossági költekezés azt jelzi, hogy nem tudjuk kivonni magunkat a marketing munkások lehengerlő rohama alól. A trend azonban fenntarthatatlan, a változást pedig otthon, családi körben kell elkezdeni - a szülők példamutatása ugyanis hosszú távra nyújt kapaszkodót a mindennapi gyakorlatban. Bizonyára előfordult már, hogy nagy ajándékpakkokkal megrakodva tértünk haza és közben lelkesen magyaráztuk kamasz gyermekünknek: nehogy túlzásokba essen a vásárlással! Szülőként mindig legalább annyit, vagy jobbat akarunk adni gyermekeinknek, mint amennyi nekünk hasonló korban jutott, s így van ez a karácsonyi ajándékokkal is. Nagy a kísértés, hogy mindent beszerezzünk, amit a kívánságlistájukra írtak. Hallgassunk a szakemberek tanácsaira, s álljunk ellen a késztetésnek! Fontos, hogy a gyerekek megtanulják: ha minden kívánságuk teljesül, a karácsony előbb-utóbb ajándékszerzési versennyé alakul. Minél több élményt adunk tárgyak helyett, annál tartalmasabb és értékesebb lesz a karácsony valamennyiünk számára. Szervezzünk közös programokat: mehetünk jótékonysági rendezvényre, színházi előadásra, koncertre, baráti vagy családi vacsorára, a lényeg, hogy egyértelművé te- gyük - a karácsony a szeretetről és együttlétről, és nem a díszes dobozokról szól. Az ajándékozás témakörében napjainkban még kevésbé megszokott, ám rendkívül nemes tett, ha egy állat örökbefogadásával támogatjuk az örökbeadó szervezetet, az állatkertet vagy a veszélyeztetett fajokat, és szórakoztatva ismertetjük meg a gyerekeket a természet világával. Az örökbefogadó oklevél mellé általában különböző ajándékokat, tananyagokat, eseménymeghívásokat is kapunk. Olyan felnőtteket is meglephetünk ezzel, akik szenvedélyes rajongói valamilyen egzotikus állatfajnak, vagy nem tehetik meg, hogy állatot tartsanak. Az élményeket nem feltétlenül kell a jótékonykodás és önkéntes tevékenység köré szervezni, de a fiatalok bevonása segíthet megérteni, hogy miért nem a fogyasztásról kellene szólni az ünnepeknek. Gondoskodjunk arról, hogy gyermekeink megismerjék az elesettek, a perifériára szorult emberek sorsát, s hogy tudják: nem minden háztartásban kerül – karácsonykor sem –több fogásos vacsora az asztalra, s hogy sok gyermeket egyetlen ajándék is boldoggá tesz. Magyarországon számos szervezet hirdet összefogást és szervez gyűjtést a rászorulók javára az ünnepek előtt, csatlakozzunk a felhívásokhoz - pénzzel, tárgyakkal, tettekkel! A tizenévesek már ismerik a pénz valódi értékét. Mutassuk meg nekik a karácsonyi költségvetést, és osszuk meg velük, ha anyagi gondjaink vannak. Beszéljük át, mennyi pénzre lesz szükség a tanulmányaik folytatásához. Nézzük meg, hogy az általuk kért ajándékok mennyit vesznek majd ki a családi költségvetésből, majd kérjük meg őket, hogy fontolják meg, mi a fontosabb: most birtokolni az adott tárgyat vagy elérni az általuk kitűzött célokat. Ha nyíltan és a gyerekekkel közösen kezeljük a család – elsősorban őket érintő - pénzügyeit, annak pozitív hatását évtizedekkel később is érzékelhetjük. Aktuális S ha már táplálkozásról esik szó: az ünnepi napokban sem feledkezzünk meg arról, hogy hazánkban évente megközelítőleg 1,8 millió tonna élelmiszerhulladék keletkezik. Egyre közelebb a karácsonyhoz sokan már az ünnepi fogásokon gondolkoznak, fontolgatják, milyen finomságokkal lephetnék meg rokonaikat, barátaikat. A karácsonyi rohanásban azonban sok minden elkerülheti a figyelmünket. A tökéletes ünnepi vacsorához megfelelő alapanyagok szükségesek. Fontos, hogy az ételkészítéshez mindig megbízható helyről vásároljunk, nézzük meg a csomagolást, ellenőrizzük a termék frissességét. Ahhoz, hogy a közös ünneplés a legtökéletesebben sikerüljön, és betegség nélkül teljenek el az ünnepek, érdemes pár alapszabályt betartanunk az ételkészítés során is. Ezek közé tartozik a megfelelő higiénia; az alapanyagok elkülönítése, az alapos sütés, főzés és a gyors lehűtés és hűtött tárolás. Az ünnepek után járjunk el körültekintően a megmaradt ételek fogyasztásakor. Alapszabály, hogy ne pazaroljunk, de legyünk óvatosak. A hűtést nem igénylő ételek, mint például a bejgli, a pogácsa szinte bármeddig fogyaszthatóak, ha megelőzzük kiszáradásukat. A megszáradt kenyérből csinálhatunk zsemlemorzsát, száraz kifliből mákos gubát, de felhasználhatjuk ezeket fasírthoz, sültek töltelékéhez is, vagy kenyérpudinghoz, felfújtakhoz. A hűtést igénylő, romlandó ételek veszélyesebbek lehetnek, de nem egyforma mértékben. Néhány napnál tovább még hűtőszekrényben se tároljuk ezeket a készételeket, a maradék ételt mindig forrósítsuk át fogyasztás előtt! Boldog, békés, élménydús karácsonyt kívánunk valamennyi olvasónknak! A megjelenést támogatta a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Balaton Fejlesztési Tanács. 5

[close]

p. 6

Aktuális utár 2017. december Balatoni helytörténészek találkozója Ötödik alkalommal találkoztak a Bala- (Szemes, a szemesi helytörténeti aktuali- Iván Katalin (Kővágóörs, balatoni kisha- ton régió helytörténészei. A novemberi tásokról), Orbán Zoltánné és Kovács Pé- jók modelljei: Kelén, Keszthely, Főnix), fórumra, melynek vezérgondolata a hely- ter (Lelle), Baán Bea (Füred, a boglári kék Tálos Géza (Rendes, kötődésekkel kb. történeti kutatás turizmusba integrálása kápolnáról, ill. családja benne nyugvó Kenesétől Köveskálig), Szebellédi Ferenc volt, ezúttal Balatonbogláron került sor. őseiről), Fojt Dániel fotóművész (Boglár, (Badacsonyörs), Káloczi Kálmán (Bada- Még a 2016-os füredi találkozón Horváth új könyve fotómontázsokkal a régi Bala- csonytomaj, a Balaton középső medencé- Iván, boglári kutató kezdeményezte és vál- tonról), Türjei Attila (a boglári Általános jének partján a két világháború között te- lalta ezt a rendezvényt, majd a szervezésbe és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója), vékenykedő dr. Varga Béla balatonboglári, beszállt Kopasz Árpád, a boglári kikötőben Jankovich-Bésán Dénes régész (Bp. boglári Varga Sándor badacsonytomaji és Ify La- álló Balaton csavargőzös-hajómúzeum ve- kötődéssel), Minczinger Katalin (Fonyód), jos fonyódi plébánosról), Töreky And- zetője, illetve Kalász József, Boglár Városvé- Németh Ernő (Fonyód, Fonyódról írt rás (Nemesvita, a Balatonon átívelő csa- dő Egyesületének elnöke. Örömmel vettem könyve Balatonboglárt érintő vonatkozá- ládi kapcsolatokról), dr. Takács Gábor – mint a rendezvénysorozat ötletgazdája és sairól), Krizsai Mónika (Fenyves), Tengerdi (Ederics, az idegenvezetés igencsak aktu- háttérembere – az újabb somogyi helyszínt, Győző (Máriafürdő-Keresztúr), Kovács ális szükségessége napjaink balatoni séta- mivel a déli part kevésbé képviseltette ma- Ilona (Berény, új berényi könyvéről), özv. hajózásában), Haász Gabriella (Keszthely), gát a korábbi találkozókon. László Istvánné (Szentgyörgy), Bodó Imre dr. Bürgés Györgyné Simon Márta (Hévíz). A boglári házigazdák a hangsúlyt a (Dombóvár kis-balatoni kötődéssel, Fe- A felszólalások között permanens kávé- helytörténeti kutatás eredményeinek a kete István író balatoni kötődéseiről, tá- szünet volt szabad ki-bejárással, ill. az elő- turizmusba való integrációjára helyezték. vollétében fölolvasta T.G.), Taslár Tibor térben berendezett bemutató is megte- Az egyre jobban összeszokott társasá- (Akarattya), Ránky Péter (Akarattya, a kinthető volt a résztvevők hozott kiadvá- got a tanácskozásnak otthont adó Fischl- 2018-ban elkészülő akarattyai helytör- nyaiból. Ebédszünetben mindannyiunkat Házban Mészáros Miklós, Balatonboglár téneti könyvről), Vér László és neje, Irén- a város hívott meg az ebédre, melyhez polgármestere üdvözölte. Ezt követően ke ny. tanárnő (Kenese, a kenesei tájház odafelé és onnan visszafelé útközben Ka- Töreky Lászlóné, Balatonederics polgár- körüli problémák), Angyal Imre (Füred), lász József a Kápolna-domb és több más mestere, az I. találkozó házigaz- boglári nevezetesség megtekin- dája köszöntőjét (távollétében) tése mellett egy új helyszíni in- Takács Gábor olvasta föl, majd teraktív helytörténeti bemuta- a résztvevők némán tiszteleg- tó és séta (az ún. Boglármászka) tek Tóth Dénes, Vörs idén áp- keretében vezetett minket, mi- rilisban elhunyt történésze, il- után délutáni ülésünkön a lá- letve az idén októberben tra- tottakról helyes válaszadóknak gikus hirtelenséggel távozott nyereménnyel párosított próba dr. Lichtneckert András, hajda- is lezajlott. Majd a rendezvény ni veszprémi főlevéltáros, a Ba- helyszínén, a Fischl-Házban laton-felvidék szőlőhegyeinek Horváth Iván idegenvezetésé- egyik legkiemelkedőbb és talán legtermékenyebb tudós történész kutatója emlékének. Balatoni helytörténészek a boglári csavargőzös múzeumhajó előtt vel Balatonboglár helytörténeti kiállítását látogattuk meg. A nap végéig Bogláron kitartók- Az első két nyitó előadást a házigazda Budáné Bocsor Ágnes (Füred), Hanny nak zárásképpen pedig a kikötőben Ko- jogán Horváth Iván (a boglári helytörté- Szabó Anikó (Füred), dr. Olti Ferenc (Fü- pasz Árpád kivételesen erre az alkalomra neti kutatásról) és Kalász József (a játékos red, az új állandó kiállításról a balatonfü- idén még egyszer megnyitotta a Balaton interaktív boglári helytörténeti sétáról, az redi zsinagógában), dr. Rácz János (Füred, csavargőzős-hajómúzeumot egy rendkí- ún. Boglármászkáról) tartotta. Lichtneckert Andrásról, a füredi törté- vüli megtekintésre, miközben a hajó előtt Az eddigi találkozókhoz hasonlóan netírás nagy alakjáról), Sós Lajos (Füred), Horváth Iván avatott kiselőadást tartott a mintegy félszáz helytörténész és érdeklő- Szekeresné Rózsa Etelka (Füred), Tóth At- környékbeli révek (Boglár, Fülöp, Pálköve, dő vett részt a P. Miklós Tamás nyomán tila (Füred, az egykori füredi ref. templom, Rendes) szövevényes történetéről. „Balathoni kerekasztal”-nak elnevezett majd zsinagóga melletti új melléképü- A rendezvényt támogatta kötetlen tanácskozáson. Íme a résztve- letről), Csizmazia Márton (Tihany, a régi Balatonboglár Város Önkormányza- vők, fölszólalók és témáik névsora: Deák bödönhajókról), Strausz Ildikó (Szepezd, ta és a Jankovich László Közalapítvány István (Siófok), Petrás Lajos (Siófok, Ba- a 2018. május 10-én Szepezden tartan- Balatonboglárért. Köszönet a boglári társ- latoni Vízügyi Kirendeltség), Csillag Ba- dó VI. találkozóról, távollétében fölol- szervezőknek és a városnak ezért a tartal- lázs és Bokor János (Bp., tematikus séták vasta T.G.), Németh Ferenc (Szepezd, mas napért, a baráti vendéglátásért és a a Balatonon), Heinrich Pál (Aliga-Világos), Virius Vince halálának 100. évfordulója), kényelmes körülményekért. Krasznainé Katalin (Siófok), Kiss László P. Miklós Tamás (Révfülöp, Zánka, Füred), Takács Gábor 6

[close]

p. 7

2017. december utár Aktuális Uniós támogatással folytatódik a határon átnyúló élményturizmus fejlesztési stratégia kidolgozása Kapronca városa és a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. a turizmusra úgy tekint, mint egy lehetőségre, mely nagymértékben hozzájárulhat az adott terület gazdasági fejlődéséhez. Míg magyar részről a Balaton közkedvelt turisztikai célterület, addig horvát részről Kapronca kevésbé felkapott turisztikai központ. A város vezetése azonban növelni szeretné a település turisztikai kínálatát új turisztikai infrastruktúra fejlesztése révén. A két szervezet 2013-2015 között a Magyarország - Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program keretein belül közös pályázattal megvalósította az ATDS megnevezésű projektet. A projektben egy megvalósíthatósági tanulmány kidolgozására került sor, melyben vizsgálták az élményturizmus lehetőségeit az érintett térségekben. A 2014-2020-as uniós programozási időszakban újra kiírt Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program újabb lehetőséget teremtett a pályázásra, a munka közös folytatá- sára. Idén júniusban egy újabb nyertes pályázat keretein belül elindulhatott az ATDS II. projekt. A projekt első nagy lépése jelenleg a végéhez közelít. Ebben a lépésben egy nemzetközi közvélemény kutatás keretein belül négy fővárosban (Bécs, Budapest, Pozsony, Zágráb) kerültek vizsgálatra a potenciális turisták utazási szokásai és elvárásai az élményturizmussal kapcsolatban. A kutatás adatfelvételi, lekérdezési fázisa lezárult és január végére a szükséges elemzések elvégzését követően megismerhetőek lesznek a keresleti oldal elvárásai. Újabb rekordév a balatoni kompokon A Balatoni Hajózási Zrt. kompszolgáltatását Szántódrév és Tihanyrév között már a 2016-os évben is több mint egymillió utas vette igénybe, amellyel egy 14 éves rekord dőlt meg. Köszönhetően az utazók igényeihez igazított kompmenetrendnek, a lényegesen hatékonyabb marketing-kommunikációs munkának, valamint a Balaton régióba érkező több turistának és a nyári időszakon kívüli növekvő látogatószámnak, a BAHART kompszolgáltatásait is többen vették igénybe. 2017-ben már augusztusban köszönthette a szerencsés egymilliomodik utasát a BAHART és az utasszám november végére meghaladta a 2016-os teljes évit. Ezzel párhuzamosan emelkedett a szállított gépjárművek száma, a kerékpárok számának növekedése pedig ezt a mértéket is meghaladta ebben az évben. A BAHART az utazóközönség véleményét is megkérdezve, napjainkban vizsgálja annak lehetőségét, hogy milyen finomításokat tud még a menetrenden eszközölni. Cél, hogy a kompindulásokat még inkább úgy alakítsa, hogy a régióban élők, a szolgáltatást a téli időszakban is napi szinten használók igényeinek jobban megfeleljen. A vizsgált optimalizálás egyik eleme, hogy a téli időszak- ra meghirdetett menetrend idején a reggeli északi parti első kompindulást negyedórával előrébb hozza-e a társaság. Ezzel elősegítheti a Tihanyból déli partra munkába igyekvő autósok közlekedését, ami akár a szolgáltatást igénybe vevők számának növekedését is eredményezheti. Esetleges nagyobb számú reggeli forgalom esetén pedig lehetővé válna még egy forduló beiktatása a két part között, a meghirdetett fix indulási időpontok pontos tartása mellett is. A vá- zolt menetrend-optimalizálás emellett kedvezően hatna a társaság munkaerőés munkaidő-gazdálkodására is, elsősorban a szigorúan szabályozott hajós munkaidőrendszer által érintett munkavállalók esetében. Jelenleg a kompok november 13. és december 31. között óránként közlekednek, az első komp Szántódrévből 7.00 órakor az utolsó 17.00 órakor indul, míg Tihanyrévből reggel 7.30 órakor indul az első és 17.30-kor az utolsó kompjárat. 7

[close]

p. 8

Aktuális utár 2017. december Eredményes pályázatok, újabb fejlesztések Hazánk leglátogatottabb nemzeti parkja a Balatonnál található A Balaton-felvidéki Nemzeti Parkot évente több millióan látogatják, rendezvényein és bemutatóhelyein évente több mint 450.000 látogatót regisztrál. Ehhez azonban nem lenne elegendő a régió turisztikai vonzereje – a nívós szakmai munka, a természetvédelem markáns képviselete, a geopark hálózat értékeinek közkinccsé tétele, s legfőképpen a folyamatos megújulás egyaránt szükségeltetik. Puskás Zoltán, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója szerint ez utóbbi kritériummal a jövőben sem lehetnek gondok. - Optimisták lehetünk, hiszen a 2020-ig érvényes uniós pénzügyi ciklusban 5,3 milliárd forint értékű fejlesztéseket valósítunk meg. Tudatában vagyunk annak, hogy újabb attrakciók nélkül lehetetlen ezt a magas látogatói számot hosszú távon stabilizálni, ugyanakkor a társadalom részéről - különösen az urbanizációs környezetben élők körében - elementáris igény mutatkozik a természeti értékek megismerése iránt. S mivel szakmai és gazdasági vonatkozásban ismét átlag felett teljesítettünk, lehetőségünk nyílik arra, hogy stabil alapról folytassuk az építkezést. Munkatársaimmal az elmúlt években olyan projektek kivitelezését készítettük elő, melyek részint hiánypótlóak, részint új igények kielégítését szolgálják. Az általunk benyújtott pályázatok kétharmada az alapfeladatokhoz - élőhely- és természetvédelem -, míg egyharmaduk az ökoturizmushoz kötődik. Pályázataink jelentős részét már elbírálták, s a pozitív döntéseknek köszönhetően a beruházások egy része is megkezdődhet. Más esetekben a közbeszerzési eljárások kiírása, illetve végrehajtása van folyamatban. A legfajsúlyosabb ezek közül a Kis-Balaton látogatóközpont csaknem egymilliárd forintos kivitelezése – ez a tájba simuló létesítmény lesz a kiindulópontja a vezetett túráknak. Ez a fejlesztés egyébként jelzésértékű is – azt kívánjuk érzékeltetni, hogy bár az igazgatóság központja Veszprém megyében van, Zalában és Somogyban is aktívak vagyunk. Nagy lendülettel csatlakoztunk a kormányzat által is kiemelten támogatott Mura-programhoz, ahol élőhely fejlesztés, illetve helyreállítás lesz a feladatunk. Ennek keretében UNESCO minősítésű bioszféra rezervátumban állattartó telepet alakítunk ki, ahol az ártéri legeltetés hagyományait mutatjuk be. Puskás Zoltántól megtudhattuk azt is, hogy jelenleg Ordacsehi térségében zajlanak – a nemzeti park igazgatóság közreműködésével - olyan mélyépítési munkálatok, melyek célja a vizes élőhelyek fenntartása. Ugyancsak a településhez köthető hír, hogy a fejlesztési tervek között szerepel egy bemutatóhely létesítése – amely egyben a tanösvény kiindulópontja is. Kiemelkedő jelentősége van a Rejtett kincsek a Balaton-felvidéken című pályázatnak, melynek keretében Balatonfüreden - a Magyar Turisztikai Ügynökséggel konzorciumban - megépül a Lóczy-barlang látogatóközpont. - Hosszasan sorolhatnám a fejlesztéseket, hiszen több olyan - például a barlangokkal kapcsolatos - projektünk van, amely tizenöt-húsz helyszínt is lefed. A leg fontosabbak közül is csak néhányat emelek ki: Salföldön fogadóépületet létesítünk, Kápolnapusztán és Hegyestűn a látogatói infrastruktúrát kívánjuk színvonalasabbá és biztonságosabbá tenni. Megújul a Levendula Ház Látogatóközpont, amely már számos nagyrendezvény – főként a „Szedd magad”akció - során igazolta, hogy szervezetünk egyik zászlóshajója. Itt látható egyébként a közelmúltban beszerzett, ipari nagy- ságrendű levendulalepárló is, amelynek működése óriási érdeklődést vált ki a vendégek körében. Szólnom kell a Balaton-felvidéki Nemzeti Park vadgazdálkodásáról is, hiszen ez nem csak fajvédelmet és turisztikai látványosságot - hasznot hozó gazdasági tevékenységet is jelent. A Kis-Balaton, Tihany, Badacsony és a Káli-medence mellett most új egységet avatunk fel a somogyországi Táska nevű településen. Részt veszünk határon átnyúló beruházásokban is: az Interreg projektek keretében horvát partnereinkkel fajvédelemmel kapcsolatos feladatokat vállaltunk fel. A Dunai GeoTúra Projekttel 14 partner bevonásával dunai geoparkok együttműködését erősítjük –ez utóbbi nyújt lehetőséget arra, hogy a hegyestűi fejlesztésen túl huszonegy kilométer hosszú út is épüljön vulkanológiai témában. Mindkét esetben uniós források biztosítják a kiadások fedezetét. A Balaton-felvidéki Nemzeti park igazgatója elmondta azt is, hogy minden lépésüket, minden rendezvényüket - így az alapítás huszadik évfordulója alkalmából szervezett programokat is - óriási érdeklődés kíséri, a honlap látogatóinak száma pedig milliós nagyságrendű. - Kimagasló szakmai sikert aratott az általunk szponzorált, a Levendula Házban megtekintehető „Levendula - az élet illata című film, amelyről a közönség is rendkívül elismerően nyilatkozott. Tevékenységünkben a működési területünkön érintett mintegy ötszáz önkormányzattal való kapcsolat is prioritást élvez, s úgy gondolom, a két évtized alatt sikerült bizonyítanunk, hogy a nemzeti park léte, jelenléte áldás is lehet számukra. S még egy fontos tényezőről hadd tegyek említést: a Magyar Turisztikai Ügynökség Balaton térségében indított kampánya, a színvonalas és látványos üzenetek tovább javították a rólunk kialakult képet, s meggyőződésem, hogy ennek hasznát a jövő évi látogatószámon is lemérhetjük. Süli Ferenc 8

[close]

p. 9

2017. december utár Sikeres év, látványos fonyódi fejlesztések Aktuális Ebben az évben is folytatódott a város dinamikus fejlődése, s az eredményes turisztikai szezon mind a családok, mind az önkormányzat költségvetését gazdagította. A strandok szép bevételeket hoztak, a vendégéjszakák számával elégedettek lehetünk, s a rendezvények is népes publikum előtt bonyolódtak le. Nem csak településünk, az egész Balaton régió profitált abból, hogy az itteni történésekről, programokról rendszeresen tudósított az országos média – nyilatkozta lapunknak Hidvégi József, Fonyód polgármestere. Rendkívül örvendetes, hogy tovább tudtuk bővíteni azoknak a turisztikai attrakcióknak a sorát, melyek önmagukban is jelentős vonzerőt képeznek. Ezek közül feltétlenül ki kell emelnem a Kripta villa megnyitását – a látogatók száma jelentősen meghaladta várakozásainkat. A Panoráma strand népszerűsége tovább nőtt, s ez annak is köszönhető, hogy számos olyan szolgáltatás került a területre, melyek újabb vendégeket vonzottak. Ilyen volt a napvitorlák kihelyezése, vagy a szabadtéri kondipark telepítése. A vizes élményjátszótér külön kuriózum, ráadásul a Balatonon ez a legnagyobb élménypark. A kutyás fürdőhely sikere is töretlen, sőt látványos lendületet kapott. Idén nagyobb – immár bekerített – partszakasz állt a vendégek rendelkezésére, a korábbinál kulturáltabb mosdóval és büfével teremtettünk szolgáltatást a gazdik számára, akik így nem sajnálták a belépő árát kifizetni. A városunk iránt megnövekedett érdeklődést jelzi, hogy az ingatlanpiac kü- lönböző rangsoraiban folyamatosan előkelő helyen állunk. Ma már nem csak nyaralni szeretnének itt az emberek, hanem szívesen le is telepednének. Ennek köszönhető, hogy tizenkilenc új tanulója van a korszerűsített Palonai Magyar Bálint Általános Iskolának – valamennyien a közelmúltban költöztek családjukkal együtt Fonyódra. Összesen kétszáznyolcvanegyen kezdték meg a tanévet tizennégy osztályban – harmincnyolc diák itt kezdte meg iskolai tanulmányait. Közel százhúsz gyermekkel működik az óvoda, melynek energetikai felújítását kétszáznegyvenmillió forintos fejlesztési forrásból kívánjuk megoldani, a bölcsődében pedig huszonhat kisgyermekről gondoskodunk. Az itt élők, az ide költözők és vendégeink számára egyaránt fontos, hogy jól érezzék magukat, kellemes környezetben tölthessék mindennapjaikat. Néhány köztéri tárgy, szobor elhelyezése nem csak esztétikai élményt kínál - a város hangulatát is javítja. A régi halásztelep emlékére szobrot állítottunk a Keleti-csatorna mellett, elkészült az új szökőkút a Dísztéren, melynek a próbaüzem során nagy sikere volt. Ebben az évben hat buszmegálló újult meg, kapott modern arculatot. Járdát építettünk a Fő utcában, megújult a burkolat a Kisfaludy és a Niklai utcában, a Szent István téren és az Árpád utca folytatásában a Derkovits utcában - húszmillió millió forintot költöttünk ezekre a beruházásokra. Akik a piacra járnak, már láthatták, hogy a piaccsarnok felújítása elkezdő- dött, közel háromszázmillió forint értékben. A Somogy Megyei Kormányhivatal energetikai beruházásának köszönhetően felújítják a Balaton Kollégium és a Kormányablak épületét a Hunyadi utcában, valamint a Fő utcában a Polgármesteri Hivatal „B” épületét - ezek az intézmények esztétikailag megszépülnek és üzemeltetésük gazdaságosabbá válik. Hidvégi József elmondta azt is, hogy a vasútberuházás megfelelő ütemben zajlik, már újra járnak a szerelvények. Megújultak átjárók, peronok, a teljes sínágyazat, jelenleg a vasútállomás átépítése és a környezet rendezése folyik. A beruházás keretén belül elkészült a város leendő sétányának alapja, mely a tervek szerint összeköti Bélatelepet a városközponttal, közvetlenül a Balaton partján. Barlangi Mikulás járt a Lóczy-barlangban A Balaton-felvidéki Nemzeti Park és a Bakony–Balaton Geopark egyik legszebb felszín alatti birodalmába, a balatonfüredi Lóczy-barlangba idén is ellátogatott a Mikulás. A barlangi, varázslatos környezetben hagyományos lámpások világítottak, melyek fényénél Szent Miklós püspök, az első Mikulás életével ismerkedhettek meg a gyerekek, rövid kis mesék formájában. Végig sétálva a barlangon több állomásnál egy-egy érdekes történetet hallhattak a résztvevők. A gyere- kek ügyességét is figyelte a Mikulás. A barlang környéki erdőben kis pa- pírmikulásokat kereshettek a gyerekek, akinek sikerült megtalálni egyet, ajándékot kapott. A különleges légkör elvarázsolt kicsiket és nagyokat egyaránt. A három nap alatt több mint 250 érdeklődő volt kíváncsi a barlangi Mikulásra, leginkább általános iskolás és óvodás csoportok, de családok is érkeztek a programokra. 9

[close]

p. 10

Aktuális utár 2017. december A Club Aliga - s az önkormányzat - valódi befektetőre vár Vendégriasztó körülmények az egykori pártüdülő területén Elröppent egy évtized, ám az új tulajdonos által felvázolt hetvenmilliárd forintos beruházásból gyakorlatilag semmi sem valósult meg: az egykori pártüdülő, a Club Aliga lassan lidérces mementója marad a Kádár-rezsimnek. A pártvezér egykori villáját megközelíteni életveszéllyel ér fel, de gondosan ügyelniük kell minden lépésükre azoknak a fürdőzőknek is, akik a különböző szintmagasságokba emelkedő beton járólapokon próbálnak egyensúlyozni. Fekete Barnabás, Balatonvilágos polgármestere szerint a szocreál épületek látványa, a parti sáv és a kikötőt övező park rendkívül elhanyagolt állapota méltatlan a balatoni turizmushoz. - A jelenlegi helyzet megértéséhez érdemes talán a múltat is felidézni. Ez az ötven hektáros terület hajdanán népszerű nyaralótelep volt – a gyökeres változást a fordulat éve hozta. A kommunista párt vezetői ekkor fedezték fel csodálatos értékeit, s nem telt el két év, máris államosították, a vendégkört pedig két „kasztra” osztották. A gyakorlatban ez annyit jelentett, hogy az alacsonyabb be- osztású pártmunkásokat és a munkásőröket az emeletes épületekben helyezték el, míg a politikai bizottság tagjainak névre szóló villájuk volt. A rendszerváltás előtt egyidőben öt-hatszázan pihenhettek zárt, elszeparált körülmények között - kényelmükről, ellátásukról pedig mintegy háromszázötven fős személyzet gondoskodott. Az ingatlan értékesítése a rendszer öszszeomlása után, már a kilencvenes évek elején felvetődött, de egy koncepcióváltás miatt előtérbe került az is, hogy egészségügyi oktatási központot hoznak itt létre. Az értékesítésre végül 2007-ben került sor - annak ellenére, hogy a világosi önkormányzat örömmel vállalta volna fel a létesítmény üzemeltetését. Számunkra ez az adóbevételek és a munkahelyek megőrzése miatt is prioritást élvezett. A polgármester úgy látja: egy elvesztegetett évtized után kicsi az esély arra, hogy a jelenlegi tulajdonos valóra váltja a vásárláskor felvázolt, valóban lenyűgöző terveit. A helyi döntéshozók hiába viszonyultak lojálisan az elképzelésekhez, a képviselő-testület hiába fogadta el 2013ban a befektető álmait segítő rendezési tervet, a munkagépek nem indultak el. A Club Aliga ugyan ezen a nyáron is fogadott vendégeket, de ezzel csak a magyar tenger vonzerejének ártottak. - Egyértelmű, hogy a jelenlegi állapot mind a tulajdonos, mind az önkormányzat számára tarthatatlan, ezért kezdeményeztük a települést illető nyolcszáz méter hoszszú partszakasz és a kikötő melletti park átadását. Jeleztük a térség országgyűlési képviselőjének és a témában érintett állami szervezetek vezetőinek, hogy a bérleti jog átruházása esetén készek vagyunk a kikötő üzemeltetésére és fejlesztésére is. Süli Ferenc Kellemes Ünnepeket Kíván a Balatoni Hajózási Zrt., várjuk Önöket 2018-ban is a Fedélzeten! 10 www.balatonihajozas.hu

[close]

p. 11

2017. december Évmérleg Almádiban utár Települések Összességében elégedettek lehetnek a balatonalmádiak a mögöttük álló esztendővel, hiszen a betervezett feladatokat megoldotta a városvezetés, a fejlesztések határidőre elkészültek, s a bevételek sem alakultak rosszul. Keszey János polgármester meggyőző számadatokkal bizonyította a fentieket. - Polgármester úr, a kimagasló nyári szezon milyen számokban tükröződik? - Balatonalmádiban az idegenforgalmi adóból október végéig 62,4 millió Ft. folyt be. Ennél frissebb adatok csak jövőre lesznek birtokunkban. Vendégeink összesen 180.205 vendégéjszakát töltöttek el városunkban. Az önkormányzati strandokon több mint 280 ezer darab belépőjegyet értékesítettek: 13,2%-kal többet, mint az előző nyáron. A strandi jegyár-bevételek 26%-kal meghaladták az előző évit. A nettó jegyárbevétel 136,7 millió Ft. Népszerű volt az idén bevezetett családi jegy, mely két felnőtt és legfeljebb 4 gyermek belépésére adott lehetőséget. - Mit tudtak tenni a strandok népszerűbbé tétele érdekében? - Hazai forrásból nyert vissza nem térítendő támogatást az önkormányzat a fenntartásában működő strandok felújítására. E projekt részeként a strandok infrastrukturális feltételeinek javítására kerül, illetve került sor mind a Wesselényi, mind a budatavai és a káptalanfüredi strandokon. Egyebek mellett épületek, burkolatok felújítása, kabinsor építése, eszközök beszerzése, térvilágítás és térfigyelés valósul, illetve valósult meg a támogatásból: a Wesselényi strandon 37.898; Budataván 35.520; Káptalanfüreden 40.776 millió forint értékben. A fejlesztésekhez az is hozzátartozik, hogy idén is folytatódtak a turizmust is szolgáló környezetvédelmi és településképi szempontból is fontos parképítések, parkfelújítások. Az idegenforgalmi szezon előtt elkészült a Hadak útja melletti park felújítása, valamint a Budatava tömbbelső park környezetének rendbetétele. Ebben az évben sor került a Park utcában található játszótér árnyékolására is. Az év második felében a Nemzeti Szabadidős Egészség Sportpark Program keretében a Szent Erzsébet ligeti játszótér mellett sportpark épült. A sportpark a játszótérre érkező családok, illetve a park mellett elhaladó balatoni bringakörútnak köszönhetően a városon áthaladó kerékpárosok számára is aktív sportolási lehetőséget biztosít. Emellett pedig a Szent rületi, majd második ütemben a teljes bel- Erzsébet ligetbe látogató jelentős számú tu- területi szakaszon. A burkolat felújításának rista számára is aktív időtöltést jelent. A tu- tervei készülnek, melyekhez kapcsolódóan risztikai főszezon kezdete előtt megtörtént újabb gyalogátkelőhelyek kiépítésének lehe- a Szent Erzsébet liget közvilágítási hálózatá- tőségét vizsgálja önkormányzatunk. nak korszerűsítése, illetve a hálózat bővítése - Egyéb beruházások? valósult meg a Balatonfűzfői út egy szaka- - A már benyújtott, és sikeresen elbírált szán, napelemes kandeláberek telepítésével. pályázatok közül a legnagyobb beruházás - A vízellátás és a szennyvízcsatornázás a Mogyoró utcában megvalósuló új óvoda- Almádiban is öröklött gond? épület megépítése lesz. A tíz csoportszobát - Ez év folyamán gyökeres változás tör- magába foglaló épület kiváltja majd a Baj- tént az ivóvízellátást és a szennyvízcsator- csy-Zsilinszky utcai épületeket is. Erre a cél- na szolgáltatást magába foglaló víziközmű ra 593 millió forint támogatást nyert önkor- szolgáltatásban. Az e feladatot ellátó ön- kormányzati tulaj- donú viziközmű va- gyon július 1-jei ha- tállyal a törvény ere- jénél fogva a Ma- gyar Állam tulaj- donába került. Ez- zel az önkormány- zat ellátási felelős- sége is megszűnt. A viziközművek fenn- tartásának és fejlesztésének kötelezettsége is az állam- Keszey János, Balatonalmádi polgármestere is elégedett a 2017-es esztendővel ra szállt. E kötelezettség részeként várhatóan mányzatunk. A megüresedő, s helyi védett- európai uniós támogatás és hazai források ség alatt álló Kánya-villa közösségi célú hasz- bevonásával fog bővülni a szennyvízcsator- nosítására nyílik lehetőség. Eredményes pá- na hálózat a még hiányzó belterületi szaka- lyázatot követően néhány éve megvalósult szokon. A Nemzeti Fejlesztési Programiroda a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Nonprofit Kft., mint leendő konzorciumve- Kollégium gimnáziumi épületszárnyának zető irányításával és a szolgáltató DRV Zrt. energetikai korszerűsítése, most pedig a kol- közreműködésével megkezdődött a projekt légium épületrész energetikai korszerűsí- előkészítése. A még több mint tíz kilométe- tésére kerülhet sor. Turisztikai célokat szol- res hálózatbővítés félmilliárd forintot is meg- gál a Wesselényi strand nyugati felének ter- haladó kivitelezése az elkövetkező években vezett hasznosítása, melynek megépítésé- várható. hez vissza nem térítendő támogatást nyer- - Ha már a gondokat említette, mintha az tünk: a 32,8 millió saját forrás mellé 150 mil- utakra is jellemző lenne… lió forintot. A projekt részeként egy csúsz- - Az országos közutak vonatkozásában dapark, egy homokos pálya és egy parti ital- idén sem tudunk számot adni megvaló- bár létesül. sult fejlesztésről, mivel kisebb karbantartási Almádi kulturális életének nagyon so- munkákon túl jelentősebb felújítás nem volt kat jelenthet, hogy sikerült visszavásárolni sem a 71-es számú főúton, sem az igen nagy a vörösberényi volt magtárépületet. A mű- forgalmú veszprémi és felsőörsi összekö- emlék épület otthont adhat számos kultu- tő utaknál. Jó hír viszont, hogy a közútkeze- rális és turisztikai rendezvénynek. A Belügy- lői feladatot ellátó Magyar Közút Nonprofit minisztériumtól kapott 120 millió forint tá- Kft.-től kapott tájékoztatás szerint várható- mogatás fedezetet biztosít kisebb felújítási an az első ütemben a nyári szezonig megújul munkákra is. a Veszprémi út burkolata a település külte- Zatkalik 11

[close]

p. 12

Települések utár 2017. december Megáll a világ körülöttük és csodákat tudnak létrehozni 15 éves fennállását ünnepelte az Alsóörsi Csipkeműhely „Az a hagyomány, melyet őseinktől örököltünk és joggal birtokolunk, az egész emberiség számára közös. A vele való bánás szolgálat” - idézte Pap Gábor szavait Szuper Miklósné azon az ünnepségen, amelyen az általa vezetett Alsóörsi Csipkeműhely fennállásának 15. évfordulóját ünnepelte. Az Alsóörsi Csipkeműhely története egy adventi mézeskalács-díszítésen kezdődött, melyet Szuper Miklósné tartott. Az akkori kultúros, Váradi-Szabó Viktória felvetette, hogy jó lenne Alsóörsön egy kézimunkás, hímzős klubot létrehozni. Mivel Paloznakon akkor már évek óta jól működött a hímző kör, Szuper Miklósné ezt nem javasolta, viszont megemlítette, hogy ő tud csipkét verni, ezt a tudását szívesen átadná. A gondolatokat tettek követték, és 2002. november 16-án megalakult a Csipkeműhely. Az ünnepségen megjelenteket Hebling Zsolt polgármester köszöntötte. - Nagyon büszkék vagyunk az eddigi munkásságaikra. Zsűrizett munkáikkal hozzájárultak a csipkeverés kultúrájának emeléséhez, az Örökség–díj megalapításával az értékteremtő munka elismeréséhez. Megtisztelő feladatuknak tekintik a határainkon túl élő magyarság kulturális örökségének feltárásához és továbbörökítéséhez nyújtott szakmai segítségnyújtást. A lelkes kis csapatot Szuper Miklósné Gránátalma-díjas népi iparművész végtelen türelemmel és igen magas szintű szakmai tudással kezdte oktatni és irányítja azóta is. Lapunk kérdésére elmondta, hogy a közös munka egy csodavilág, mindenkinek ajánlja, ettől meg lehet gyógyulni, jól érzi magát az ember, megáll a világ körülöttük, és csodákat tudnak létrehozni. Nemcsak az önkormányzat karolta fel a csipkézőket, hanem az Alsóörsért Közalapítvány is, akiknek köszönhető többek között, hogy nyáron megtartották az első csipketábort, melyre az or- szág számos pontjáról érkeztek hölgyek. Az alapítvány eltökélt szándéka, hogy a jövőben is támogatja az Alsóörsi Csipkeműhelyt - mondta el Tarnai Viktória elnök. Készültek a jubilánsok is, ők stílszerűen csipkébe vert plaketteket adtak át a község vezetőinek, valamint segítőiknek. A jubileumi ünnepség középkori zenével folytatódott: Király Nóra énekelt, önmagát hárfán kísérve. A zene után saját versét, gondolatait Decsi Lászlóné adta elő. Mint fogalmazott: életszépítő, amit a műhely tagjai tesznek. Szendi Péter Őrzik értékeiket a keresztúriak Az első írásos emlékek a XIV. századból datálódtak, s e korbeli dokumentumok alapján a mai Balatonkeresztúr területe a somogyvári bencés apátság birtokát képezte. Az egyház után a Keresztúri család, később a Festeticsek gondoskodtak arról, hogy a kiváló közlekedési adottságokkal rendelkező település fennmaradjon, s biztos megélhetést nyújtson az itt élőknek. Évszázadok teltek el, ám a község két meghatározó épülete, a római katolikus templom és a napjainkban már ökoturisztikai látogatóközpontként funkcionáló egykori kastély mit sem veszített értékeiből, vonzerejéből. Az időben végrehajtott rekonstrukcióknak köszönhetően évente turisták ezrei keresik fel mindkettőt, hogy hódoljanak az ezerhétszázas évek kiváló építőmestereinek és festőinek munkássága előtt. Kovács József, a település polgármestere nem csak a jeles múltra lehet büszke - Balatonkeresztúr napjainkban már valamennyi, az élet minőségét jól tükröző mutató tekintetében állja a versenyt a régió többi településével. Bár saját, strandolásra, fürdésre alkalmas stranddal nem rendelkeznek, a település legtávolabbi pontjáról is néhány perc alatt elérhető a magyar tenger. - A fejlődéssel együtt jár, hogy folyamatosan változik a helyi gazdaság szerkezete is. Hajdanán a mezőgazdaság - főként a szőlőművelés - jelentett biztos bevételt, a rendszerváltás óta azonban egyre dominánsabban jelentkezik a családok bevételi forrásánál a turizmus, s az ehhez kötődő szolgáltatási szektor. Népszerűek vagyunk tehát a hazai és külföldi vendégek körében, az pedig különösen felemelő és megtisztelő számunkra, hogy az azonos nevű települések „központjaként” tekintenek ránk. A szerteágazó kapcsolatok kiinduló- pontja az 1999-es tiszai árvízhez, s az ugyancsak bajba jutott Bodrogkeresztúrhoz kötődik. Az akkor regnáló képviselő-testület tagjai tiszteletdíjaik mellett az önkormányzati büdzséből is juttattak egy jelentősebb összeget a község lakóinak. A gesztust barátság és egyre intenzívebb kapcsolat követte: kétezerben rendeztük az első, 2009ben pedig már a tizedik olyan talákozót, amelyekre meghívtuk a Kárpát-medence valamennyi Keresztúr nevű településének küldötteit. A huszonkilenc delegáció fele a határon túlról érkezett, s volt olyan fórum, amikor a vendégek száma megközelítette az ezerkétszáz főt. A kontaktust kibővítettük: már nyolc alkalommal szerveztek az aktuális házigazdák diáktalálkozókat, s a tapasztalatok azt sugallják, hogy a következő generációk szellemisége biztosítja a folytonosságot. Reményeink szerint két év múlva itt, a Balaton partján rendezhetjük meg a huszadik önkormányzati, s a tizedik i úsági randevút. Süli 12

[close]

p. 13

2017. december utár Magánszálláshelyek minőségfejlesztéséért Hévízen Települések Hévíz önkormányzata a magánszálláshelyeket kiadók körében 2016-ban vezetett be minőségfejlesztési célú pályázati rendszert, mely igazolhatóan, érdemben segíti elő a magasabb kategóriájú kínálatot. Ezt egyre több helyen a koronás minősítés elnyerése is jegyzi. Koronás minősítő tanúsítvány A napokban 2018-ra szólóan is létrejött a hévízi magánszállásadók pályázati támogatásának kiírásáról szóló szerződés a fürdőváros önkormányzata és a Hévízi TDM Egyesület között. Az ünnepélyes eseményen adták át az elnyert segítséggel újonnan megszerzett koronás minősítő védjegyeket. Papp Gábor polgármester kiemelte, hogy a turizmus valamennyi szereplőjének érdeke a mind magasabb szolgáltatási színvonal, ami- nek a védjegyes garancia ad hitelt. A szo- sek. Idénre az előző évihez képest 25 szá- bakiadók körében ezt többen már ko- zalékos növekedés prognosztizálható. Ez rábban elnyerték, illetve elindították a a forrása a pályázati alapnak, melyből a megszerzés folyamatát. További segít- szobakiadók befizetéseiknek akár a felét ségnyújtás céljával döntött a városveze- is visszanyerhetik, a kisebb befizetők 50 tés a pályázat 2018. évre szóló kiírásáról ezer forintra pályázhatnak. is, s ezzel a korábbi gyakorlat szerint újra A kiírás az indulás évétől tartalmaz- a Hévízi TDM Egyesületet bízta meg. za azt a feltételt, hogy a harmadik év- A támogatást igénylők körében a vá- től a pályázónak már rendelkeznie kell ros a befizetett üdülőhelyi díj összegé- koronás szálláshely minősítéssel, vagy ből juttat vissza fejlesztésekre a magán- igazolnia kell a minősítés elindítását. szálláshely kiadóknak. A gyakorlat orszá- Ennek költségei a pályázatban elszá- gosan példa értékű lett, azt egyre több molhatók, így azok plusz kiadást nem önkormányzat alkalmazza. Tavaly már 3 jelentenek. Idén már többen beépítet- hévízi szolgáltató szerezte meg a védje- ték ezt a költséget a pályázatba és el- gyet, idén ezt eddig további 6 szobaki- indították a minősítés folyamatát. Az adó nyerte el, s jelenleg további 5 szállás- eddigi gyakorlat kellő felkészülési le- hely minősítése vár elfogadásra. hetőséget jelentett a minősítés meg- Az önkormányzat a befolyt idegen- szerzéséhez, mindemellett továbbra is forgalmi adókból 16 millió forint keret- minden segítséget megkapnak hozzá a összeget különít el a 2018. évi költség- szállásadók a Hévíz TDM Egyesülettől. vetésében ezen pályázati célra. Két évvel H. Á. ezelőtt a keretből 8 millió forintot, tavaly már 11 milli- ót nyertek el a pá- lyázók. A tapasz- talat az, hogy a se- gítséggel nagyobb léptékben megtett fejlesztéseknek is köszönhetően a szobakiadók jobb kihasználtságot ér- nek el, ezt igazol- ják a nagyobb öszszegű idegenforgalmi adóbefizeté- A koronás minősítő tanúsítványt 6 szállásadó vehette át a pályázati rendszert működtetők társaságában. Gesztenyés adventi est A zalai üdülőrégió 4 települése immáron hagyományosan együtt tölti az adventi ünnepkör hétvégéit, a meghonosított tradicionális programok keretében. A 3 közvetlen parti község mellett Vállus a társ, idén e vadregényes kistelepülésen gyújtották meg az első adventi gyertyát. Herczeg Béla házigazda polgármester fogadta szomszédos kollégáit: Balatongyörökről Biró Róbertet, Vonyarcvashegyről Péter Károlyt, Gyenesdiásról Gál Lajost, a velük együtt vendégeskedőkkel. A második közös gyertyagyújtásra Gyenesdiáson került sor, a 12 éve elindított gesztenyés adventi esttel. Jó hangulat, sült gesztenye, forralt bor, kézműves vásári forgatag részesei lehetett a vendégkör a Turisztikai Egyesület szervezésében. Sütemények is édesítették az ünnepet: megszegtek egy óriás emeletes gesztenyetortát, mézeskalács sült a kemencében, játszóudvar várta a gyermekeket. A Balatongyörökön honos adventi forgataggal tartott harmadik közös rendezvény után Vonyarcvashegyen a Szent Mihály-dombon gyújtják meg együtt a 4 település ünnepköri koszorújának negyedik gyertyáját. Horányi 13

[close]

p. 14

Települések utár 2017. december Évtizedek után szólaltak meg a csopaki Csonkatorony harangjai Advent első vasárnapján szívmelengető érzésben volt része a csopakiaknak. A hatalmas tömeg izgatottan várta, hogy megszólaljanak ismét az adományokból összegyűjtött harangok. Ráadásul a fényjáték is pazar volt, hiszen az idei évben már közel 200 ezer égő világít a torony közvetlen környezetében, ahol a Betlehemet is felállították. A Fourtissimo együttes karácsonyi koncertje után Ambrus Tibor polgármester köszöntötte a jelenlévőket. Elmondta, hogy a harangok közadakozásból szólalhatnak meg. Külön megköszönte Szabó Jánosnak, a rendszerváltás utáni első polgármesternek, több magánszemélynek és vállalkozásnak a kezdeményezést, valamint a Csopakért Közalapítványnak, a Baska családnak a Csopaki Művésztelep nyári festmény aukcióját. Rezgő Jenő fémből elkészítette a toronyhoz egykor kapcsolódó templom vázát is, ezzel is emelve az ünnep hangulatát. Összesen 3 millió 280 ezer forint ado- mány gyűlt össze, melyből Myslenice lengyel testvértelepülés egymillió 200 ezer forintot adott. A harangok Gombos Miklós őrbottyáni harangkészítő munkáját dicsérik. Ambrus Tibor kiemelte, hogy a harangok mostantól a közös csopaki örökség részei, melyet közösen adnak majd tovább gyermekeiknek. Fontos, hogy örökségül egy gazdag, biztonságos, szerethető települést adjunk. Ez a harang ha megkondul, erre is figyelmeztet - tette hozzá. A rendezvényen tiszteletét tette Maciej Ostrowski, Myslenice polgármestere. Örömét fejezte ki, hogy a két település között hosszú idő óta virágzó a kapcsolat. Barátként tekintenek egymásra. Ezek a harangok a csopakiak közösségének az összefogásba, az összetartozásba, a szeretetbe vetett hitének a diadala - mondotta -, s ez a közösségi összefogás adjon biztatást mindannyiunknak. Mutasson utat életünkben, és szolgáljon példaként a kételkedőknek, mert ők is bőven vannak. Az ünnepségen felléptek a Csopaki Re- formátus Asszonykör tagjai, akik lengyel népdalokat is énekeltek, illetve a Csopaki Református Általános iskola diákjai is. Karácsonyi műsoruk nagy tetszést váltott ki a közönség soraiból. Betanító tanáruk Végh István volt. Ezután ifjú Tisler Géza református lelkész a Csonka torony és a templom kronológiai történetét emelte ki, majd Csopak fényeit idén Varga Kíra első osztályos tanuló kapcsolta fel. Szendi Péter 14

[close]

p. 15

2017. december utár A racionális gazdálkodás eredménye: adócsökkentés Jelentős beruházások indulnak Földváron Települések A 2010 óta folytatott új, eredményes gazdasági koncepciónak köszönhetően Balatonföldvár költségvetési helyzete, az önkormányzat pénzügyi mozgástere hét éve folyamatosan javul. A város büdzséje, s a következő évekre prognosztizálható bevételek nagysága lehetőséget nyújt a helyi adók vonatkozásában kedvezmények biztosítására – ennek hatásait első lépésben a lakosság érzékelheti – mondta el lapunknak Holovits Huba polgármester. - Két fontos tételt érint a képviselő-testület döntése. A kommunális adó mértéke a következő két évben meg feleződik, vagyis 2018 és 2019 januárjától egyaránt öt-öt ezer forinttal csökkentjük a jelenlegi húszezer forintos befizetési kötelezettséget. Változik az idegenforgalmi adó nagysága is: személyenként, vendégéjszakánként az eddigi négyszázhúszról négyszáz forintra – ugyancsak jövő év első napjától. Ehhez kapcsolódó hír, hogy a magánszállás kiadók elektronikus bevallási kötelezettségének bevezetését 2018-ról 2020-ra halasztotta a testület. Ezekre az intézkedésekre azért kerülhetett sor, mert – immár a második vá- lasztási ciklusban – folyamatosan, évről évre javulnak az önkormányzat mutatói. A gazdasági teljesítményt jól tükrözik az év végi pénzmaradványok, az önkormányzati vagyon állománya, az adóbevételek nagysága, a vendégéjszakák száma, miközben javult a működési felhalmozás aránya is. A polgármester elmondta azt is: már 2010-ben áttekintették a város működési költségeinek alakulását, s a közben meghozott racionalizálási döntések eredményeképpen a működési kiadásokat munkanaponként kétszázezer forinttal sikerült mérsékelni. Az önkormányzat által biztosított szolgáltatásokat úgy alakították át, hogy az igénybevevők a tényleges költséget megtérítik. Ez a koncepció alapozta meg a keleti strand fizetőssé tételét. Az új gazdálkodási modell gyümölcsét - működési költségek vonatkozásában - a kétszázharmincmillió forintos pénzmaradvány jelzi. - Logikusnak gondoltuk, hogy a pozitív mutatókat az állandó lakosokkal is érzékeltessük. Ha a város gazdasági teljesítménye változatlanul ilyen arányban emelkedik, akkor a jövőben újabb adócsökkentéseket tervezhetünk. A gazdasági élet élén- külése egyébként kedvezően hatott a külső befektetői aktivitásra is – ismereteink szerint az elkövetkezendő három évben kétszáz apartman lakás épül Földváron, illetve a Klub Balaton elkészültével, a BAHART kikötő fejlesztése révén 2019-től jelentősen javul a városközpontban a szolgáltatások minőségének szintje és mennyisége is. SF Évek óta vártak a lovasiak a járdára, most végre megépül A település önkormányzata idén is takarékos, racionális gazdálkodást folytatott. Lovas egyik legforgalmasabb utcájában, a Balatoni úton mintegy 500 méter hosszban járda épül, melyet az önkormányzat saját pénzből finanszíroz. - Sajnos nem volt lehetőségünk pályázni erre a nagy volumenű projektre, melynek költsége eléri a 22 millió forintot. A lakosság már évek óta kérte az önkormányzatot, hogy a forgalmas útszakasz mellé járda épüljön. Ez szerencsére most megvalósul, köszönhető az elmúlt évek takarékos költségvetésének - mondta Ferenczy Gáborné polgármester, aki hozzátette: az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésére a Belügyminisztérium pályázatot írt ki. Ebből Lovas a Kövestetőn lévő utcák nagy részét tudta portalanítani. Ez is egy jelentős beruházása volt a településünknek, hiszen a lakosság nagy örömére a belterületi utakat mart- aszfalttal felújítottuk, de mindezen fejlesztés a külterületi utakat sajnos nem érintette. Itt szeretném köszönetemet kifejezni Kontrát Károly országgyűlési képviselőnek - hangsúlyozta Ferenczy Gáborné -, aki nagyon sokat tett eddig is Lovasért, s bízunk benne, hogy a további pályázatoknál is a segítségünkre lesz. A falu első embere megköszönte a képviselő-testület munkáját, a lakosság hozzáállását, a civilszervezetek, a hivatal és az önkormányzat dolgozóinak a munkáját a különféle rendezvények során. Kiemelte, hogy az idei Lovasi esték, a falunapok, a szüreti fesztivál és a Márton-napi vígasság si- keres volt. Már javában szervezik a jövő év január közepén induló Lovasi esték előadássorozatot. Ismét szeretnének olyan nívós és elismert előadókat meghívni, akikre garantált a teltház a faluház nagytermében. December 23-án pedig a lovasi gyerekek a Templom téren Márffyné Eredics Eszter vezetésével Betlehemes műsort adnak elő. Szendi Péter 15

[close]

Comments

no comments yet