Balatoni Futár 2017. november

 

Embed or link this publication

Description

Balatoni Futár 2017. november

Popular Pages


p. 1

2017. november utár Gardafesztivál Tihanyban Balatoni horgász konferencia Napirenden a Balaton közbiztonsága Egyeztetés a Miniszterelnökség és a Balatoni Szövetség között fotó: Zatkalik András

[close]

p. 2

Aktuális utár 2017. november Balatoni horgász konferencia Nyolcvanezren a magyar tengernél Az úszó és a nádas egyszerre rezdült, s a zizzenő levelek között egy visszafogott, tisztelettudó, szinte alázatos hang sikamlott a stég felé: Egry elvtárs, meghoztuk a Kossuth–díját! - Csendet uraim, kapásom van! Hiteles dokumentumok ugyan nem állnak rendelkezésre arról, hogy ez a velős párbeszéd valóban elhangzott a festő és az illetékes minisztérium munkatársai között 1948-ban a badacsonyi vízparton, ám a legendák sajátossága, hogy gyakran meseszerű köntösbe burkolják a valóságot. A valóság pedig az, hogy a szenvedély esetenként felülírja a racionalitást. Ez utóbbitól azonban nem kellett tartani a november elején Balatonfüreden megrendezett horgász konferencián: aktualitásokról, tényekről, feladatokról szóltak az előadók, nem titkolva elkötelezettségüket a magyar tenger, a régió jövője iránt. Az évértékelő és szezonzáró eseményként is jelentős tanácskozáson a házigazda Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. vezérigazgatója arról tájékoztathatta a tóparti horgászegyesületek vezetőit, a cég üzleti partnereit, a megjelent polgármestereket, hogy az elmúlt évhez viszonyítva hét százalékkal nőtt a Balatonhoz pecabottal érkezők száma. Szári Zsolt elmondta azt is, hogy számuk így elérte a nyolcvanezer főt, s az általuk megvásárolt jegyek ára a részvénytársaság éves bevételének 90%-át jelenti. S hogy a különbözet miből adódik? Nos, főként a már persona non gratának minősített angolna, valamint ivadékok értékesítéséből. - Ahhoz, hogy a horgászok valóban jól érezzék magukat a Balatonnál, sikerélményre van szükségük. A társaság ennek meg felelően gondoskodik a halállomány szinten tartásáról, gyarapításáról – ez irányú törekvéseinket igazolja, hogy szinte minden évben túllépjük telepítési kötelezettségeinket. Gondok természetesen e téren is adódnak: a jelenleg rendelkezésünkre álló tógazdasági háttér kevésbé alkalmas süllőnevelésre, s így más „forrásból” kell megoldanunk a hat tonnás vállalásunkat. Az idei aszályos év számos problémát okozott társaságunknál is, ám örvendetes, hogy a vízminőség változatlanul kiváló, s halhullás sem növelte kiadásainkat. A busaállomány apad, s ebben a természetes gyérülésnek is szerepe van. A vezérigazgató a pozitív változások között említette, hogy a kedvezően alakuló jogszabályi háttérnek köszönhetően a horgászok kiszolgálását már a közeljövőben a jelenleginél is magasabb szinten tudják biztosítani. Öreglakon harminc, Varászlón pedig kétszáz hektáros tó kerül a kezelésükbe – ez utóbbi azonban még jelentős fejlesztést, beruházást igényel. A folyamatosan javuló eredmények, szakmai és gazdálkodási sikerek előrevetítik, hogy 2018-ban már nem kell tenyészhalat, ivadékot vásárolni. Szári Zsolt úgy látja: az egyik legégetőbb gond, hogy szűkül a vízparti terület, csökken a horgászok által is birtokba vehető partszakasz, s a tóparti önkormányzatok egy része nem partner új horgászhelyek kialakításában. A részvénytársaság támogathatónak tartja azt a – horgászoktól érkező – javaslatot, amely a balatoni viharjelzés meghosszabbítását célozza – ennek érdekében tágyalásokat kezdeményeznek a meteorológiai szolgálattal. Azzal érveltek, hogy a süllő- szezon még javában tart, amikor a viharjelzés véget ér a tónál. A víz minősége évek óta kiváló, az viszont érzékelhető, hogy a nyugati medencében bőségesebb táplálékhoz juthatnak a kopoltyúsok. Szári Zsolt a részvénytársaság pénzügyi nehézségei között sorolta fel a jogelőd cég gazdasági problémáit, a halegészségügyre fordítandó jelentősebb összegeket, s azt a tényt, hogy nonprofit cégként korlátozottak a pályázati lehetőségeik. Ennek ellenére sikeresen kandidáltak a süllő- és pontyfélék mesterséges élőhelyének kialakítására – e program keretében ötezer süllőfészket helyeztek el, s kiemelt figyelmet fordítanak a balin és a kősüllő szaporítására, nevelésére is. A tervek között az egyik legfontosabb a háromszázmillió forintból Keszthelyen megvalósuló horgászcentrum – a beruházás értékének kétharmada ugyancsak pályázati forrás. A horgásztársadalom dícsérete, hogy a szabálysértések száma stagnál, míg a jelentősebb büntetési tételeket maguk után vonzó cselekmények a hatalmas létszámhoz viszonyítva elenyészőek. Tájékoztatójának csattanójaként pedig arról tájékoztatta a résztvevőket, hogy 2018-ban nem lesz jegyáremelés. A konferencián a tóparti vendéglátósok által „balatoni hal” ügyként számon tartott kérdéskör is terítékre került. Lengyel Péter, a felügyeletet gyakorló Földművelésügyi Minisztérium Horgászati és Halgazdálkodási Főosztályának helyettes vezetője előadásában kitért arra, hogy a tárca már foglalkozik a Minőségi magyar hal tanúsító védjegy feltételrendszerének kidolgozásán. Az inspirációt a honi halfogyasztás felfuttatásának szándéka adja, hiszen köztudott, hogy e rendkívül egészséges élelmiszer alapanyagból mindössze az uniós átlag negyedét – évente öt kilogrammot – érjük el. A cél elérése érdekében erősítik a marketinget, s 5%-ra csökkentik a termék ÁFA kulcsát. A magyar termelés, magyar minőség, bizalom háromszögéből így a lakosság profitálhat. A lánc adott: termelők, feldolgozók, kereskedők, éttermek, s ha valamennyien betartják az érvényes jogszabályokat, a földrajzi árujelzéssel diadalra - azaz asztalunkra - juthat a balatoni hal. A konferencia vendégei több, a horgásztársadalom által figyelemmel kísért témában is kiváló előadásokat hallgathattak meg a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. vezető munkatársaitól. Fodor Ferenc a keszegállomány egészségi állapotáról, Nagy Gábor a tervezett horgászrendi változásokról, Havranek Mihály a halőrzés-, míg Tulipán Tibor a behúzós horgászat tapasztalatairól adott tájékoztatást. A balatoni horgászrendben tervezett változtatásokat a horgászegyesületek írásban is megkapják, annak véleményezésére a korábbi évekhez hasonlóan idén is lehetőséget biztosít a Balatoni Halgazdákodási Nonprofit Zrt. 2

[close]

p. 3

2017. november A rendezvény záróaktusaként adtak át a Balatoni Horgászatért életműdíjat. A kitüntetettek Táncsics Aladár az elmúlt közel fél évszázadban kivívta a horgásztársadalom tiszteletét és elismerését, elvitathatatlan érdemeket szerzett a Balaton igazi horgászvízzé válásában, munkájával elősegítette a horgászlétszám jelentős növekedését. A horgászérdekeket szem előtt tartva működött közre az alapszabályok és szervezési szabályzatok kimunkálásában. Jó kapcsolatot épített ki és működtet mind a mai napig a Balatoni Halgazdálkodásii Nonprofit Zrt. és a tagegyesületek között, a horgászati szervezetek felügyeletét ellátó helyi -, megyei - és országos állami szervezetekkel és civil szervezetekkel. 1970-től a Veszprémvidéki Horgász Egyesület Felügyelő Bizottságának tagja, majd elnöke. A MOHOSz Veszprém Megyei Intéző Bizottságának alapításától, 1976-tól tagja, 1988-tól hat éven keresztül elnöke. A grémium átalakulása után, 2004-ben a Horgász Egyesületek Veszprém Megyei Szövetsége felügyelő bizottsági tagjává, majd két évvel később elnökévé választották. E funkciójában jelentős szerepet töltött be a Horgász Egyesületek Veszprém megyei Szövetsége alapszabályának átdolgozásában és a szövetség Bakony-Balaton Horgász Szövetséggé alakításában, melynek 2007 óta elnöke. 2011-ben Bakony–Balaton Horgász Szövetségben összevonásra került az elnöki és utár Aktuális ügyvezető elnöki pozíció, amelyet 2017-ig töl- vel később csatlakozott az akkor közel félezres tött be. 2017 óta a Bakony-Balaton Horgász Peremartoni Horgászegyesülethez, ahol ha- Szövetség ügyvezető elnöke. marosan a vezetőség tagjává, majd az egyesü- A Veszprém megyei szövetség több let elnökévé választották. Kezdeményezésére tagegyesületében is szerepet vállalt, így a 2007-ben kikötő építésbe kezdett az egyesü- Veszprémvidéki Horgász Egyesület és a let, melynek engedélyezése csak hat évvel ké- Veszprémi Elekt- romos Horgász Egyesület tagja, a márkói Blinker Horgászegyesü- let elnöke. Személyesen segítette a Szék- pusztai Víztáro- zó horgászkeze- lésbe vételét és a székpusztai hor- gász egyesület megalakítását. Mindig szív- Kővári Tibor, Szári Zsolt vezérigazgató és Táncsics Aladár ügyének tekintette és tekinti ma is az i úság sőbb valósult meg. E hosszú idő alatt szerzett nevelését, a felnövekvő horgászgeneráció for- tapasztalatait szívesen megosztva más kikö- málását. tő létesítést tervező egyesületekkel, több al- Kővári Tibor Balatonfenyvesen, majd kalommal szervezett fórumot a hatóságok Balatonmáriafürdőn töltött nyári szüneteiben bevonásával. Alapító tagja, jelenleg elnök-he- lett a Balaton szerelmese, a horgászat rabja. A lyettese a közel negyedszázados Balatoni Hor- helyi srácok tanították meg a horgászat mes- gászegyesületek Szövetségének, egyesületé- terfogásaira, a különleges kötési módokra. Bár nek, a Peremartoni Horgászegyesületnek kö- családjával Komlóra költözött és a Pécsi Hor- zel húsz éve elnöke. Az idén hetven éves díja- gászegyesület tagja lett, a Balaton mindvégig zott ma is aktív horgásza a Balatonnak, speci- az örök szenvedély helyszíne maradt. Ami- álisan fűzött kukoricáival sok pontyot tévesz- kor munkája Peremartonba vezette, tudta: is- tett meg, és azon sem lepődik meg, ha több mét hazatért. A balatonkenesei horgászegye- órás mozdulatlan kapásjelző után két süllőt sület tagja lett, horgásztársaival együtt gyűj- talál a bot végén. tögették össze a kikötőre valót. Néhány év- Süli Ferenc Újabb egyeztetés a Miniszterelnökség és a Balatoni Szövetség között Az idén júliusban, majd szeptemberben megtartott találkozók után 2017. október 17-én, Balatonfüreden harmadik alkalommal tartott egyeztetést a Miniszterelnökség a Balatoni Szövetséggel. A téma ismét az Országos Területrendezési Terv és a Balaton törvény tervezett felülvizsgálata, illetve a hamarosan közigazgatási egyeztetésre kerülő törvénytervezet volt. A Miniszterelnökséget Füleky Zsolt építészeti és építésügyi helyettes államtitkár és Kolossa József főosztályvezető képviselte. A Balatoni Szövetség a tárgyalásra a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén fekvő települések vezetőit, valamint az együttműködő szervezetek képviselőit hívta – valamennyi érintett szép számban képviseltette magát a megbeszélésen. Füleky Zsolt helyettes államtitkár elmondta: az eddigi személyes találkozások, egyeztetések során beérkezett észrevételek, javaslatok nagy segítségére vannak a törvényjavaslat készítőinek abban, hogy megértsék a térség problémáit és olyan törvénytervezet születhessen meg, amely nem akadályozza a fejlesztéseket, ugyanakkor megoldást jelenthet számos olyan, most fennálló problémára, melyet ezeken a fórumokon jeleztek az önkormányzatok. Szándékuk a területrendezésben is a hierarchikus jogalkotás megtartása: a törvényi szabályozást követni fogja a hozzá kapcsolódó kormányrendelet, majd a helyi rendeletek egészítik ki a sort. A helyi problémákra helyben kell megoldást találni, ezért - a törvény, illetve a kormány- rendelet keretein belül - minél több területen a helyi szabályozásra bíznák a döntéseket. A megbeszélésen újra felmerült - a Balatoni Szövetség kezdeményezése után - a csónakkikötők létesítésének kérdése, melyre a most születő törvény használható, gyakorlatias lehetőséget kíván biztosítani. Teljes az egyetértés a légkábelek, illetve a reklámfeliratok létesítésével, illetve tiltásával kapcsolatban a Balatoni Szövetség és a Miniszterelnökség között. Az előző egyeztetéseken elhangzott javaslatok, illetve írásban beküldött észrevételek nagy része az előadók ismertetése szerint már beépült a törvénytervezet szövegébe, de van néhány téma, mely további egyeztetést igényel. SF 3

[close]

p. 4

Aktuális utár 2017. november Globális együttműködés, lokális cselekvés Ökológiai túlfogyasztás: a jövőnk felélése Idén minden eddiginél korábbra, augusztus 2-ára került a túlfogyasztás világnapja, vagyis az emberiség természeti erőforrások iránti igénye és károsanyag-kibocsátása ezen a napon lépte át azt a szintet, amit a Föld egy éven belül még újra tud termelni, illetve el tud nyelni.A helyzet rendkívül gyorsan romlik: 1970-ben a túlfogyasztás napját december 23-án jegyezték fel, vagyis akkor még csaknem optimális volt a természeti erőforrások felhasználásának mértéke. Alig három évtizeddel később, 1997-ben már szeptember végére esett, tavaly augusztus 8-ra, idén pedig másodikára.Az optimális állapottól tehát kevesebb, mint fél évszázad alatt jutottunk el odáig, hogy alig több mint hét hónap alatt elhasználtuk a Föld egy évre elegendő erőforrásait. Az ökológiai túlfogyasztást három tényező befolyásolja: a fogyasztás mértéke, az emberiség létszáma és az erőforrásokat szolgáltató természet állapota. Mára az emberiség már meghaladta bolygónk ökológiai kapacitásait, vagyis átlépte a korlátokat.Mivel a népesség folyamatosan nő és mert mindenki ugyanúgy szeretne élni, mint a jómódú fejlett társadalmak, ezért az emberiség folyamatosan több erőforrást fogyaszt, mint amit a Föld biztosítani képes. Ennek fenntarthatatlanságára figyelmeztet a globális túlfogyasztás napja, amely évről évre egyre korábban jön el - ez az a pont, ahonnan elkezdjük a jövőnket felélni. A probléma kezelésének szükségessége – bár a trend észleléséhez képest némi késéssel – már a 80-as évek elején elérte az ENSZ legfelsőbb fórumait, s az általuk felkért testület éppen harminc évvel ezelőtt le is tette kutatásának gyümölcsét, a Közös jövőnk című dokumentumot a döntéshozók asztalára. A Gro Harlem Brundtland norvég miniszterelnöknő által irányított bizottság jelentésében rámutatott a gazdasági növekedés korlátaira, s egyben meghatározta a fejlődés irányait. Olyan jövőt vázolt fel az emberiségnek, amely megőrzi a természeti erőforrásokat, lehetővé teszi az azokkal történő hosszú távú gazdálkodást, s figyelembe veszi az ökológiai regene- rációs igényeket is. A fenntartható fejlődést a Brundtland Bizottság a jövő nemzedékekkel szembeni felelősségként fogalmazta meg. Egy, a közelmúltban készített elemzés szerint a fenntarthatóság megvalósításának egyik legnagyobb veszélye a globális klímaváltozás. További nemzetközi kutatások szerint a klímaváltozás és a fenntartható fejlődés közötti kapcsolat körkörös jellegű, mivel a klímaváltozás befolyásolja a fenntartható fejlődés lehetőségeit, míg a különböző fejlődési pályák eltérően befolyásolják a klíma jövőbeli alakulását. Ahhoz, hogy változatos formáiban és funkcióiban meg lehessen őrizni a természetet, és az emberek számára méltányos otthont lehessen teremteni egy véges erőforrásokkal rendelkező bolygón, figyelembe kell venni a fejlesztési stratégiák, a gazdasági és üzleti modellek elkészítésénél, valamint az életmód megválasztásánál a tényt: csak egy bolygónk van, melynek természeti erőforrásai végesek. Tudomásul kell vennünk: ha a túlfogyasztás elér egy bizonyos szintet, a Föld ökológiai rendszere összeomlik, és akkor tényleg eljön az a pont. A fenntartható fejlődés olyan folyamat földeké, városoké, termelési volumené, társadalmaké - amely kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy csökkentené a jövendő generációk képességét, hogy kielégítsék saját szükségleteiket - vagyis valóban addig nyújtózkodjunk, amíg a takarónk ér! A fenntarthatóság nem időbeli, gazdasági és egyéb hasonló fenntarthatóságot jelent, hanem a fenntartható fejlődésre utal. Két évvel ezelőtt New Yorkban, a háromnapos Fenntartható Fejlődési Csúcstalálkozón az ENSZ százkilencvenhárom tagállama egyhangúan fogadta el a Világunk átalakítása című globális fenntartható fejlődési programot. Ennek keretében a tizenhét pontból álló feladatsorban szerepel a szegénység és az éhezés megszüntetése, az egészséges élethez, a minőségi oktatáshoz való jog, a nemek egyenlősége, a köztisztaság és a tiszta víz biztosítása, az újrahasznosítható és megfizethető energia, a teljes és eredményes foglalkozta- tás, az alkalmazkodó infrastruktúra kiépítése, országokon belül és egyetemesen az egyenlőtlenségek csökkentése. A kitűzött célok között szerepel még a fenntartható városok és közösségek létrehozása, a források felelősségteljes felhasználása, az óceánok és a termőföld fenntartható használata, az éghajlatváltozás elleni küzdelem. A fenntartható fejlődés érdekében indokolt a békés és befogadó társadalmak kiépítésének elősegítése, a mindenki számára elérhető igazságszolgáltatás biztosítása, és minden szinten hatékony, felelősségre vonható és befogadó intézmények létrehozása. Mindez azonban csak úgy valósulhat meg, haa végrehajtás módjainak biztosítása, és a fenntartható fejlődés globális partnerségének felélesztése is sikeres lesz. A globális célokhoz több ponton is kapcsolódva, a Balaton régió fejlesztési koncepciója szerint a térség az egyedülálló természetes környezetben, az egészséget és a fenntarthatóságot kiemelten kezelő, a környezetkímélő technológiák alkalmazásának széles körű elterjedését támogató és ennek következtében lakói és vendégei számára magas minőségű környezetet biztosító tájegységgé kíván válni. Az ember és a természet viszonyát, a jelen és a jövő generációk számára kedvező vagy kedvezőtlen jellegét hosszabb távon a társadalmi értékrend és az ebből fakadó viselkedés, termelési-fogyasztási szokások befolyásolják leginkább. A környezettudatos viselkedés elterjedését, a környezettudatos életvitel kialakítását, a lakosság és a döntéshozók széles körét érintő szemléletváltást segíti a mindennapi életben előforduló pozitív minták, példaértékű cselekvések támogatása, bemutatása. Herman Daly megfogalmazásában a fenntartható fejlődés a folytonos szociális jólét elérése anélkül, hogy az ökológiai eltartó-képességet meghaladó módon növekednénk. A megjelenést támogatta a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Balaton Fejlesztési Tanács. 4

[close]

p. 5

2017. november utár Családi program a hajózás Előtérben a szolgáltatástartalom és a tájékoztatás Szeptember végén számolt be a BAHART a 2017-es hajózási szezon első nyolc hónapjának teljesítményéről, melyek alapján kijelenthető, hogy a rekordokat hozó 2016-os évhez hasonlóan az utasok száma a még véget sem ért idei szezonban is meghaladta a hétszázezer főt. Az idei elégedettség felmérés eredményeiből kiderül, hogy az utasok miként látták a Balatonon a menetrendi és sétahajó szolgáltatásokat. A hajózási szolgáltatásokat és élményeket az idei szezonban huszonhárom motoros hajóval és négy komppal biztosította a társaság. A Siófok katamarán tavalyi teljes körű felújítását követően a BAHART idén ismét az utasigényeknek megfelelően átépített hajókat bocsátott vízre, a Nemzeti Regatta nevű motorost, majd a szezon közepére a felújított Kossuth kompot. A személyhajózás esetében az első hét hónap kiemelkedő forgalmi adatokat hozott, így augusztus végéig +2%-os utasforgalommal zárt a BAHART a tervezetthez képest, s az utasszám meghaladta a hatszázhatvanezer főt. A BAHART fontosnak tartja az ügyfélvélemények minél szélesebb körű megismerését, a fogyasztói szokások változásának nyomon követését, így a cég az idei főszezonban is reprezentatív elégedettség felmérést végzett a menetrendi és sétahajók utasai körében. Összesen több mint háromezerhároszáz kitöltött kérdőív alapján összesítették az idei utaselégedettségi mutatókat. Ebben az vben is a fővárosból és Pest megyéből érkezett a legtöbb utas, de jelentős küldőterület Vas, Baranya, Somogy és GyőrMoson-Sopron megye is. Elsősorban a 29-55 év közöttiek - családdal vagy párral - veszik igénybe a hajózási szolgáltatásokat (51%), 4%-kal növekedett a fiatalabb, 15-29 éves korosztály aránya. A válaszadók 23%-a volt idén külföldi utas. A fontosabb küldő országok Németország, Szlovákia, Ausztria, Lengyelország, Egyesült Királyság, Csehország, Hollandia. Kimagasló azok aránya, akik a menetren- di hajózás esetében is fontosnak tartják a hajózás nyújtotta élményt és a szolgáltatástartalmat. Mindezt megerősíti, hogy a hajózásra nem csupán közlekedési eszközként, hanem önálló turisztikai attrakcióként és élményként tekintenek. A BAHART menetrendi és sétahajó szolgáltatása esetében az utasok 99%-a megfelelőnek vagy színvonalasnak ítélte meg a hajók állapotát, a hajón dolgozók munkájára 92%, a pénztári és kikötői személyzet munkájára 90% adott az ötfokozatú skálán 4-es, 5-ös minősítést. A BAHART elkötelezett abban, hogy a munkatársakat folyamatosan képezze, ösztönözze és a munkakörnyezet színvonalát emelje, ezzel is biztosítsa a megfelelő körülményeket a minőségi szolgáltatásnyújtáshoz. A válaszadók 91%-a válaszolta azt, hogy az ár összhangban van a kapott szolgáltatással és annak színvonalával. A menetrendi hajózás esetében születtek alacsonyabb értékek, melyek indoklásánál az út alatt igénybe vehető egyéb programelem vagy szolgáltatástartalom fejlesztésének igénye áll - gyerekjátszó sarok, utastájékoztatás, digitális és képi információs anyagok. A megkérdezettek által felállított, vásárlást leginkább befolyásoló tényezők között hangsúlyosan szerepel a szolgáltatás-színvonal és a programkínálat a menetrendi és sétahajózás esetében is. A menetrendi hajózás igénybevételét az utasok 64%-a előre eltervezte, de a sétahajózás esetében is 52% ez az arány, ami az utóbbi három évben 5%-os növekedést mutat. A BAHART számára ez azért fontos, mivel a társaság mottójának - Ha Balaton, akkor Aktuális Hajózás! - megfelelően cél, hogy mindenki, aki a Balatonra gondol, az egyúttal tudatosan előre tervezzen hajózást is. Örömteli, hogy növekedett az évente többször hajózók száma, valamint a többfajta hajózási lehetőséget igénybe vevők köre is, emellett 6%-kal több először hajózót köszönthettek a BAHART hajók fedélzetén 2017-ben. A válaszadók 96%-a a jövőben is tervezi a BAHART hajós szolgáltatásainak igénybevételét, és a 2017-es válaszadók 70%-a 2016-hoz képest 5%-kal több utasunk - hallott a BAHART széles programhajó kínálatáról, 19% a vizsgált menetrendi és sétahajózás mellett már igénybe is vette, további 13% pedig tervezi a részvételt. Ez az eredmény is igazolja azt a feltevést, miszerint a balatoni tartózkodás alatt többféle hajózási lehetőség kipróbálására is lehetőség nyílik. A még véget sem ért hajózási szezonban - a tavalyi évhez hasonlóan - idén is meghaladta a személyhajó utasok száma a hétszázezer főt, melynek egyharmada a nem települések között közlekedő menetrendi hajózást igénybe vevőkből áll. A séta- és programhajó, valamint rendezvényhajó kínálat folyamatos megújítása és a szolgáltatástartalom bővítése alapcélja a társaság középtávú stratégiájának, ezzel is szélesítve az élményközpontú attrakciók körét a régióban. A BAHART-nak továbbra is célja a menetrendi hajókon töltött időt további szolgáltatástartalommal megtölteni és a célállomások programjai, látnivalói közötti összekötő szerep mellett egyedi élményt, önálló attrakciót nyújtani a hajózási szolgáltatásokat igénybe vevők körének. 5

[close]

p. 6

Aktuális utár Napirenden a Balaton közbiztonsága A tragédiák hátterét is elemezték a szakemberek Október végén Siófokon tanácskozott a Balaton Fejlesztési Tanács Közbiztonsági Testülete – az ülés keretében elsőként Jamrik Péter elnök tájékoztatta a grémium tagjait a nyári szezon főbb jellemzőiről. Hangsúlyozta, hogy a régió kimagaslóan jó idényt zárt, a köz- és vízbiztonság megteremtésében közreműködő szervezetek, szakembereik és az önkéntesek a rendkívüli leterheltség ellenére is kiválóan helytálltak. A rendezvényeken jelen lévő hazai- és külföldi vendégek körében végzett szondázás során azonos választ rögzíthettek az érdeklődők: a Balaton biztonsága kiváló. A KEHOP forrásból tervezett katasztrófavédelmi fejlesztések előkészítésének helyzetéről, valamint az összevont készenléti tevékenységet ellátó civil szervezetek felkészítéséről, támogatásukról Heizler György nyugalmazott tűzoltó ezredes, a testület rendkívüli helyzetek munkacsoportjának vezetője számolt be. Elmondta, hogy többször is változott a projektre szánt forrás összege, ezért nagyon nehéz és bonyolult - sok egyeztetéssel járó - feladat volt a műszaki-, beszerzési tartalom megalkotása. A jelenlegi koncepció szerint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság négyszázkilencvenmillió forintot tervez a viharjelző rendszer, s ötszáztízmillió forintot a tűzoltó eszközök fejlesztésére a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén. Az összevont tevékenységet ellátó egyesületek egy jelentős része az RSS program (a felkutatási-, mentési- és közbiztonsági feladatok integrálásának programja) keretében kapott kisebb eszköztámogatást, s három alkalommal vehettek részt képzéseken és felkészítéseken. Pausz Ferenc, az Országos Polgárőr Szövetség alelnöke ezt azzal egészítette ki, hogy a polgárőr egyesületek szakmai képzését a szövetség is kiemelt feladatként kezeli, és a közlekedés biztonság témakörében a képzéseket folyamatosan szervezik. A közbiztonsági testület kiemelten foglalkozott a megnövekedett vízi halálesetek okainak elemzésével, a szükséges teendők meghatározásával. Horváth László rendőr ezredes, a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányág vezetője előterjesztésében hangsúlyozta: a vízbefulladások számának emelkedésében szerepet játszó okok komplexek és multi-dimenzionálisak, tehát számos ismeretlen faktorral rendelkeznek. Szinte minden szegmensben emelkedett a vízbefulladások száma, azonban érdekes jelenség, hogy a hajózási tevékenység - a 2017. november növekvő hajószám ellenére - nem követelt áldozatot. A halálesetek 90%-a fürdés vagy fürdőeszköz használat során következett be, s e téren nem észleltek meghatározó időszakot vagy területet. Az viszont bizonyos, hogy az időjárás alakulása és a halálesetek bekövetkezése között közvetlen összefüggés van – különösen hőségriadók esetén. A 2017. évi vízbefulladások nagy részénél szerepet játszott az emberi felelőtlenség, a hiányos úszni tudás és az alkohol, sőt a tragédiák számát öngyilkosság is növelte. A prevenció lehetőségei is összetettek: a helyes vízi magatartásformákra történő orientálás, a Balaton veszélyeire, a meder szerkezetére és a víz mélységére történő figyelemfelhívás és a fürdés élettani problémáira irányuló egészségi felvilágosítás egyaránt számításba jöhet - az úszásoktatás kiskortól történő elkezdése mellett. Konkrét javaslatként hangzott el: professzionális kommunikációs szakemberek, a BFT, illetve a tóparti önkormányzatok bevonásával kerüljön kidolgozásra egy olyan programcsomag, amely tartalmazza, hogy a fürdőhelyeken milyen megelőzési és felvilágosító információkat kell kötelezően alkalmazni - táblák, matricák, kivetítők, kiegészítő jelzések - az esetleges veszélyhelyzetek kezelésére. Bagyó Sándor, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és Önkéntes Tűzoltó Egyesületének elnöke - többek között - a következőkkel egészítette ki az elhangzottakat: a közmédia nem állt mellénk, a saját erőforrások és kapacitások kevésnek bizonyultak. Érdemi javulást csak a fiatal korban elkezdett nevelés, az önismeretre alapuló képzés, vala- 6

[close]

p. 7

2017. november utár Aktuális mint a helyi sajátosságokat is figyelembe vevő tájékoztatás hozhat. Horváth Ákos, a Siófoki Meteorológiai Obszervatórium vezetője megerősítette, hogy a halálesetek nagyobb részében a levegő- és a víz hőmérséklete közötti különbség esetenként olyan nagy volt, amelynek komoly élettani hatását is figyelembe kell venni. Garamvölgyi László rendőr dandártábornok, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács tagja a megelőzés műhelymunkájának fontosságára hívta fel a figyelmet. Nemzetközi fórumok tapasztalatait felhasználva dolgoznak olyan műhelyprogramokon, amelyek általában a megelőzésre helyezik a hangsúlyt. Ez segíti a prediktív rendészeti munkát és csökkenti az áldozattá válás esélyét is. Jamrik Péter e napirendi pont zárásaként megfogalmazta: a Balaton Fejlesztési Tanács közreműködésével olyan fórum előkészítését kezdeményezik, amelyen minden érintett szervezet részt vehet, s az ott kikristályosodott álláspontok alapján a 2018. évi szezont már egy professzionális prevenciós- és média munkával kell megkezdeni. Anda György rendőr ezredes, a Veszp- rém Megyei Rendőr-főkapitányság rendészetért felelős főkapitány-helyettese a vizes világbajnokság balatonfüredi rendezvénye kapcsán részletesen ismertette az előkészítés-, felkészülés- és végrehajtás munkáját, az együttműködő szervezetek tevékenységét, a logisztikai-, kommunikációs- és organizációs kihívásokat. Beszámolt a két rendezvény - VB és Masters - eltérő kihívásairól, tapasztalatairól is. A testület ülésén szóba kerültek még a jelentős zaj- és hangterheléssel járó rendezvények, valamint az azok környezetében élők, pihenők érdekeinek összehangolását célzó program előkészítése is. E témakörben Bagyó Sándor javasolta a Balatoni Hangkódex megalkotását. A hozzászólók véleménye szerint érdemes lenne megvizsgálni a főszezoni - és azon kívüli - programigényeket és lehetőségeket csakúgy, mint a nyílt színpad és a sátorban elhelyezett színpad megengedhető hanghatárait és azoknak a pihenő- és éjszakai időszakban még elfogadható paramétereit. Szükséges a helyi szabályozások jogi környezetének, az engedélyben rögzített paraméterek betartatásának számbavétele is. A testület legközelebbi feladata a „Balaton Régió Közbiztonságáért Díj” idei díjazottjainak kiválasztása lesz. A kitüntetések átadására a Balaton Fejlesztési Tanács decemberi ülésén, ünnepélyes keretek között kerül sor. Süli Ferenc Kotorják a Balaton medrét Tiszta időben jól látható, hogy a Balaton Tihany és Siófok közötti vízterületén tekintélyes méretű gépek végeznek munkálatokat. Lapunk kérdéseire a BAHART Zrt. példás gyorsasággal küldött választ. - A Balatoni Hajózási Zrt. műszaki szolgáltatásai keretében megbízói igény alapján végez kotrási, strandhomokolási és egyéb vízépítési feladatokat a Balatonon - közölte Mihalovics Dóra marketingvezető. - Az ilyen jellegű munkák elvégzésére természetesen az idegenforgalmi főszezonon kívüli időszak a legalkalmasabb a Balaton régióban, ezt a munkák kivitelezésénél, átfutásánál mindenképpen figyelembe kell venni. A napokban fejeződik be Balatonfüreden és Révfülöpön a strandhomokozási munkálat - külső megrendelések alapján - összesen csaknem 2000 m3 homok mozgatásával, melyhez a mederkezelő vízügyi igazgatóság által kijelölt helyről termeljük ki a jó minőségű balatoni homokot a tómederből. A Balatoni Hajózási Zrt. jelenleg egy kotróhajóval rendelkezik. A mederkotrá- si, mélyítési feladatok során kikotort üledéket uszályainkkal elszállítjuk, és az elevátor segítségével juttatjuk el a parton kijelölt zagytérbe. Pillanatnyilag a rendelkezésünkre álló technológia csak úszó kotróval való kotrást és a kikotort üledék zagytérbe való szállítását teszi lehetővé. Ez a feliszapolódási probléma kezelésére csak olyan helyen alkalmas, ahol van lehetőség a lágyiszap alatti keményebb mederfenék kikotrására - gödörásás -, aminek a helyére a lágyiszap le tud süllyedni. Ilyen területek lehetnek pl. a kikötők. Jelenleg fejlesztés alatt van társaságunknál egy olyan technológia, amely a problémát okozó lágyiszap eltávolítását, helyszíni víztelenítését és zagytérbe való szállítását teszi lehetővé. Ez a berendezés várhatóan ~100 m3/h zagy kiemelésére, víztelenítésére lesz alkalmas -napi ~1000m3) A fenti fejlesztés befejezését követően lesz még egy berendezésünk, ami olyan lepelkotrási technológiára lesz alkalmas, hogy a zagyot képes besűríteni is. Ilyen technológiával pillanatnyilag a Balatonon senki nem rendelkezik. Jelenleg Balatongyörökön áll rendelkezésre lerakóhely, azonban az általunk fejlesztett új technológia a kikerülő zagy más irányú - környezetbarát - felhasználására is lehetőséget biztosít majd, ami szükségtelenné teheti a sűrített zagy zagytérben történő elhelyezését. 7

[close]

p. 8

Aktuális utár 2017. november Előtérben az oktatás, az egészségügy és a sport Beszélgetés Tuzson Bence kormányzati kommunikációért felelős államtitkárral Az országjárás hatodik állomásán, azért jött létre, hogy olyan keretet adjon is köszönhetően a gyermekeink még na- Balatonfüreden Tuzson Bence kor- a fejlesztéseknek, amely a későbbiek so- gyon fittnek mondhatók, de 18 éves ko- mányzati kommunikációért felelős ál- rán már támogatni tudja ennek a térség- rukra ez az előnyük sajnos elvész. Ott már lamtitkár tartott előadást. Lapunk a nek a fejlődését. Most már kiemelt turiszti- a fittségi mutatók sokkal rosszabbak, sőt Balatonnal kapcsolatosan kérdezte az kai tájegységek is vannak Magyarországon, az elhízási arány is folyamatosan növek- államtitkárt. az egyik ilyen a Bala- szik. Azzal, hogy sportolási lehetőséget - A Balaton év- ton régió, ahol például biztosítunk, sokkal egészségesebbek lesz- ről évre fejlődik, idén a hajóforgalom fejlesz- nek a fiatalok. Mindez látszik már a sport- is sok támogatást tésével és egyéb beru- eredményeken is látszik. Ezen az úton te- nyújtott az állam az házásokkal sokat te- hát érdemes továbbhaladni. Az oktatás, önkormányzatok- hetünk nemzeti kin- az egészségügy és a sport hármasa együtt nak. Az idei támo- csünkért. Tudjuk jól, a kell, hogy fejlődjön, egyiket sem lehet le- gatásokat, az ide- Balaton az egyik leg- választani a másiktól. genforgalmat ön ho- szebb ékköve hazánk- - Végezetül engedjen meg egy szemé- gyan értékeli? nak. lyes kérdést. Önnek mit jelent a Balaton? - Azt gondolom, - Az utóbbi időben - Ezt a kérdést én már a gyerekeim hogy nagyon jó irány- sok óvodát, iskolát, szempontjából tudom megítélni. Négy ba haladunk, fejlő- egészségházat felújí- gyermekem van, mindegyikőjük imádja dik az idegenforga- tottak, bölcsődét épí- a Balatont. Rendszeresen Füred környé- lom Magyarorszá- tettek a térségben. A kén pihenünk, nekünk is itt van nyara- gon - ez önmagában jó jel. Mindez a belföl- Tuzson Bence államtitkár kormány továbbra is lónk. Egész évben azt várják, hogy végre íly módon kívánja az eljöjjön a nyár és itt, a magyar tenger mel- di és külföldi turizmusra vonatkozik. Ter- oktatást és egészségügyet támogatni? lett nyaralhassanak. Számomra annál na- mészetesen van még hova fejlődnünk. Ah- - Kiemelt számunkra az oktatásnak, gyobb dolog nincsen, mint a gyermeke- hoz, hogy a vendégéjszakák száma tovább az egészségügynek a finanszírozása és a imnek az örömét látni, és szerencsére itt növekedjen hazánkban, még nagyon so- sportnak a támogatása is. A sportcsar- ez az öröm meg tud valósulni. kat kell tennünk. A Turisztikai Ügynökség nokok építése rendkívül jelentős, ennek SzP Állami támogatással épül bölcsőde Felsőörsön Jó hírt közölt Kontrát Károly ország- új bölcsőde segíti az édesanyák mielőb- es évek elején körülbelül 1100 fő la- gyűlési képviselő a Miske óvodában tar- bi visszatérését a munkába, erősödik kott a településen, míg most 1776. Év- tott kihelyezett sajtótájékoztatón. A a Felsőörsön biztosított szociális háló, ről évre növekszik a község lakosainak a kormány úgy döntött, hogy 95 millió fo- nő az esélyegyenlőség. Nő a falunk né- száma, egyre több fiatal család költözik rinttal támogatja a bölcsőde felépítését. pességmegtartó és népességvonzó ere- Felsőörsre. Ráadásul idén 25 ifjú polgárt Tavaly januárban döntött az ön- je, ráadásul új munkahelyek is létrejön- köszöntöttek augusztus 20-án, jelen- kormányzat a bölcsőde terveztetésé- nek, kezdetben három fővel - hangsú- leg nyolc várandós kismamáról tudnak. ről. Erre és a tervek engedélyeztetésé- lyozta a település első embere. Felsőörsön sok a nagycsaládos, össze- re 500 ezer forintot for- sen 50 olyan kisgyermek- dított saját erőből a falu ről beszélhetünk, akik vezetősége. Az épület bölcsődébe járhatnak. tervei tavaly júniusban Hamarosan megköti a kaptak építési engedélyt, Belügyminisztérium és az mely három évig hatá- önkormányzat a támoga- lyos. A település fejlesz- tási szerződést, majd né- téspolitikájában mindig is hány napon belül meg- szoros volt az együttmű- történik a 95 millió fo- ködés Kontrát Károly, a rint átutalása. Ezután el- térség országgyűlési képviselője és a Felsőörsön élők között. Szabó Balázs Szabó Balázs polgármester és Kontrát Károly államtitkár kismamák körében indulhat az ilyenkor szokásos közbeszerzési eljárás, majd a kivitelezés. polgármester megköszönte Kontrát Mi indokolja, hogy Felsőörsön böl- 2018 őszén már várható, hogy a bölcső- Károly áldozatos munkáját, melyet a csőde épüljön? Szabó Balázs polgár- de megkezdi működését. mostani pályázat során is nyújtott. - Az mester erre azt válaszolta, hogy a 2000- Szendi Péter 8

[close]

p. 9

2017. november utár Aktuális Burgenlandi tanulmányút az AgriShort projekt keretében A rövid élelmiszerláncokkal kapcsolatos partnerségi, intézményi együttműködések fejlesztését célzó, a Horvátország-Magyarország Együttműködési Program által finanszírozott AgriShort projekt keretében ausztriai tanulmányúton vehettek részt az érdeklődők. A november 8-án, közel 50 fő részvételével lezajlott egész napos túra a projekt hazai kedvezményezettjei, a Zala Termálvölgye Egyesület, valamint a Balatoni Integrációs Közhasznú NKft. szervezésében került lebonyolításra. A tanulmányúton a projektpartnerek képviselői mellett Somogy és Zala megyei kis- és őstermelők, helyi termék előállítók, szociális szövetkezetek, vendéglátók, valamint a rövid élelmiszerláncok kapcsán érintett szakmai szervezetek képviselői vettek részt. A program összeállítását segítette az AgriShort projekt vezető partnere, a horvátországi Muraköz megye fejlesztési ügynöksége, a REDEA, valamint az osztrák agrárkamara (LKÖ) nemzetközi szinten is elismert rövid ellátási lánc szakértője, Christian Jochum. Az ausztriai helyszínek kiválasztását egyrészt a relatív földrajzi közelség, másrészt pedig az indokolta, hogy az osztrák mezőgazdasági struktúrába évtizedek óta szervesen integrálódott a rövid élelmiszerláncok gyakorlati alkalmazása, mely számos, termelői generációkon átívelő, tanulságokban bővelkedő, ma is működő jó példát eredményez. Habár Ausztria különböző tájain lényegében mindenhol találhatunk a helyi, tradicionális tájtermékekre építő, kis távolságokat átfogó rövid értékesítési láncokat, a túra korlátos időkeretére való tekintettel burgenlandi helyszínek meglátogatása szerepelt a programban. Az első állomáson Ritzingben (Récény) egy főként tehenészettel foglalkozó biogazdaságot lá- togattak meg a résztvevők. A Hofer családi gazdaság amellett, hogy tejfeldolgozók, valamint a lakosság számára is értékesíti termékeit, a környéken működő, hazánkban is jól ismert kereskedelmi hálózatokkal is aktív üzleti kapcsolatban áll. A családi ház alsó szintjén található helyi termék boltjukban saját termékeik (különböző friss sajtok, túró, tejföl, lekvárok, szörpök) mellett ismerős termelők termékeit (lisztek, tökmagolaj) is értékesítik, kooperatív alapon, kereskedelmi árréstől mentesen. Ezután Kismartonba (Eisenstadt) vezetett az út, ahol az agrárkamara épületében Christian Jochum előadását hallgathatták meg a résztvevők. Az előadást követően a jelenlévő hazai termelők számos kérdést intéztek a szakértőhöz, főként az Ausztriában érvényben lévő, termék előállításhoz kötődő szabályozások kapcsán. Mint kiderült, számos ponton meglehetősen hasonló a hazai jogszabályi környezet az ottanihoz, azonban vélhetően azért, mert az osztrák agrárgazdasági szabályozási környezetbe jóval régebb óta integrálódtak a rövid élelmiszerláncok elemei, a kapcsolódó jogszabályi kötelezettségek kiforrottabbak. A kamarai előadás után egy helyi termékeket, alapanyagokat felhasználó éttermet látogattak meg a résztvevők, ahol az ebéd során közelebbről is megismerkedhettek a helyi ízekkel. Végül a Habeler család Wiesenben működő gyümölcsös gazdaságának meglátogatása szerepelt a programban. A főként szamóca-, alma- és körtetermeléssel foglalkozó gazdaság ízlésesen kialakított termékboltjában számos helyi ínyencség vásárolható meg, nem csak a család termékeiből. A gazdaságot irányító családfő kiemelte a termelő és a vásárló közötti személyes kapcsolat fontosságát, mely jel- lemzően a termelő nyitottságán, szívélyességén múlik. Hogy ezt az elvet mennyire komolyan veszi a Habeler család, jól mutatta a bőséges és roppant közvetlen vendéglátás, mely során széles termékpalettát kóstolhattak végig az érdeklődők. Így mondhatjuk, hogy bár az utazás láthatólag kimerítő volt, mégis sok élménnyel és tanulsággal gazdagodhatott mindenki, aki rész vett rajta. Az AgriShort projektben szervezett tanulmányutaknak azonban ezzel nincs vége: a tavasz folyamán várhatóan Graz környéki termelők meglátogatására nyílik lehetőség, ahol további inspirációkat gyűjthetnek termelők és az érintett szakmai szervezetek képviselői egyaránt. 9

[close]

p. 10

Adventi programok HévízenKAktöuálsiszöntlek, Karácsony 2017. november 2017. december 1. – december 23. | Deák tér 1.december péntek 13:30-17:00 • Belvárosi Múzeum Kézműves foglalkozás 17:00 | Hortus M Singers énekegyüttes adventi műsora 2.december szombat 13:30-17:00 • Belvárosi Múzeum Kézműves foglalkozás 15:30 | Mesekuckó 17:00 | Soulfool Gospel műsora 3.december vasárnap 14:00 | Jótékonysági süteményvásár 14:00 • Városi Sportcsarnok Mikulásváró délután 16:00 • Festetics tér | Első adventi gyertyagyújtás 17:00 | Berkes Dániel és tanítványainak adventi műsora december 15. péntek 13:30-17:00 • Belvárosi Múzeum Kézműves foglalkozás 17:00 | Swing&Dance Group adventi műsora december 16. szombat 13:30-17:00 • Belvárosi Múzeum Kézműves foglalkozás 15:30 | Mesekuckó 17:00 | Egyházi Géza adventi műsora december 17. vasárnap 14:00 | Jótékonysági süteményvásár 15:30 | Mesekuckó 16:00 • Festetics tér | Harmadik adventi gyertyagyújtás 17:00 | Szakonyi Milán adventi műsora 8.december péntek 13:30-17:00 • Belvárosi Múzeum Kézműves foglalkozás 17:00 | Golden Brass Quintett adventi műsora 9.december szombat 13:30-17:00 • Belvárosi Múzeum Kézműves foglalkozás 15:30 | Mesekuckó 17:00 | Majsai Gábor műsora december 10. vasárnap 14:00 | Jótékonysági süteményvásár 15:30 | Mesekuckó 16:00 • Festetics tér | Második adventi gyertyagyújtás 17:00 | Horváth Elemér és Buch Tibor adventi műsora december 22. péntek 13:30-17:00 • Belvárosi Múzeum Kézműves foglalkozás 17:00 | Németh Norbert adventi harmonika műsora december 23. szombat 13:30-17:00 • Belvárosi Múzeum Kézműves foglalkozás 14:00 | Jótékonysági süteményvásár 15:30 | Mesekuckó 16:00 • Festetics tér | Negyedik adventi gyertyagyújtás 17:00 | Gregor Bernadett & Csengeri Attila adventi műsora Információ: Gróf I. Festetics György Művelődési Központ 8380 Hévíz, Rákóczi u. 17-19. | Tel.: 83 / 341 545 Tel.: 30 / 469 7713 | www.hevizgaleria.hu 10 A programokon mindenki saját felelősségére vesz részt! A változtatás jogát fenntartjuk! Nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!

[close]

p. 11

2017. november utár A Megújulás útja Balatonszárszón Települések A reformáció ötszáz éves jubileumi éve világszerte sok települést ösztönzött arra, hogy maradandó emléket állítson a jeles évforduló tiszteletére. Így szobrok, terek, parkok létesültek hazánkban is. Megújultak templomok és iskolák, emelett a helyi közösségek számos programmal, előadással, kiállítással tisztelegtek hitújító elődeink emléke előtt. Balatonszárszó önkormányzata az egyházakkal és a helyi közösségekkel összefogva jubileumi sétány létrehozását tűzte ki célul. A tematikus sétaút a Megújulás útja nevet kapta. A település központjában mintegy másfél óra alatt felkereshető az úton található tíz állomás. Ezeken a pontokon olyan táblák kaptak helyet, melyeken a reformáció legjelesebb vívmányai és azoknak a mai életünkre tett hatásai olvashatók. A táblák mellett padokat helyeztek el, melyeken megpihenhet a fáradt vándor, elgondolkodhat, emlékezhet és feltöltődhet személyes életének megújulásával kapcsolatban. Az egyes állomások a község közepéről indulnak. A vasútállomás közelében található infopont a kiinduló, a József Attila emlékház pedig a befejező helyszín. A sétaút természetesen bármelyik állomáson elkezdhető. A térképek segítségével az egyes helyszínek elhelyezkedése, a táblák közötti távolság is jól nyomon követhető. A sétaúthoz kapcsolódik egy honlap is: az egyes állomásokon található QR kódon keresztül okostelefonnal előhívhatók a témákhoz kapcsolódó további információk, illetve a táblák szövegének angol, német és orosz nyelvű fordítása. A sétautat Dorogi Sándor polgármester jeles egyházi személyiségek és népes érdeklődő előtt adta át. Közel 1,3 milliárd forintos zöldprogram indul Keszthelyen Egymilliárd forint támogatást nyert Keszthely önkormányzata a Festeticskastély és a Balaton-part közötti zöldterületek, utak és parkolók felújítására, további 270 millió forintból pedig három középületet korszerűsítenek. Manninger Jenő országgyűlési képviselő, Zala megyei fejlesztési biztos egy Keszthelyen tartott sajtótájékoztatón elmondta: a Terület- és településfejlesztési operatív program (TOP) keretéből megvalósuló fejlesztések több mint 90 százalékáról megszületett a kormányzati döntés, így ezek 2020-ig, az európai uniós ciklus végéig le is zárulhatnak. Ennek keretében nyert el egymilliárd forintot Keszthely önkormányzata, így a korábbi fejlesztéseket teljessé téve a Festetics-kastély és a Balaton-part közötti területet zöldebbé varázsolhatják, illetve elvégezhetik az utak, parkolók korszerűsítését is. Ruzsics Ferenc polgármester a részleteket ismertetve számolt be arról, hogy a Helikon Kastélymúzeum kapujától a Georgikon utcáig megújul a Kastély utca, valamint az ide kapcsolódó belső tömbparkoló. A sétálóutca környezetében lévő utcák és terek közül is több esetében korszerűsítik a parkolókat, nagyobb zöldterületet alakítanak ki, illetve díszburkolatot kapnak egyes utcák. A Helikon park teljes zöldterületének megújítása keretében erdei tornapályát hoznak létre, közvilágítással ellátott futópályát alakítanak ki, rendbe teszik a vasúti átjáró előtti parkolót, a közeli KRESZ-parkban pedig sportolási és rekreációs lehetőséget teremtenek – sorolta a polgármester. Elmondta azt is, hogy egy másik TOP-pályázat keretében csaknem 270 millió forint vissza nem térítendő támogatást fordít a város három közintézmény energetikai korszerűsítésére. A Zöldmező utcai iskola, a zeneiskola, va- lamint a Sopron utcai óvoda esetében elvégzik az épületek homlokzati és gépészeti felújítását, hőszigetelését, valamint a nyílászárók cseréjét. Az általános iskola tetejére napelemes rendszert telepítenek, továbbá korszerűsítik a zeneiskola és az óvoda fűtési rendszerét. Ruzsics Ferenc jelezte: a közintézmények energetikai korszerűsítése 2018 végéig várhatóan befejeződik. A zöldterületek és utak korszerűsítésének tervei most készülnek, a jövő évi közbeszerzési pályázat után 2019 második felére készülhetnek el ezek a munkálatok. (forrás: MTI) -s -k 11

[close]

p. 12

Települések utár 2017. november Biztonságban lesz a település Korszerűsítik, bővítik a vízvédelmi rendszert Máriafürdőn Több mint háromszáztizenkétmillió munkásoké az érintett terület. Az építés rábbi éveknél magasabb - vízszintjéből forintos pályázati forrás áll rendelkezés- keretében ezer métert is meghaladó csa- adódó problémákra is. Mint mondta, a re ahhoz, hogy tartósan megoldódjon padékvíz-, és kétszázharminchét méter 110 centiméter meghatározását elsőd- Balatonmáriafürdőn a csapadékvíz gyors folyóka csatornát alakítanak ki. A mun- legesen a turizmus érdekei diktálták, s a elvezetése. A beruházás a település több kálatok teljesítési határideje – szerződés döntéshozók nem számoltak az ezzel járó évtizedes gondjait oldja meg, s ezzel szin- szerint – 2018. március vége. talajvíz emelkedésével. te tökéletesnek mondható a déli part A pályázat II. üteme 2018 tavaszán in- Emiatt is nagy hangsúlyt kell fektetni egyik legkedveltebb üdülőhelyének inf- dulhat, miután hatályba lépnek a vízjo- a felszíni vízelvezetés megoldására, az ut- rastruktúrája. gi létesítési engedélyek, ezek módosítá- cai vízelvezető árkok rendszeres tisztítá- Galácz György, Balatonmáriafürdő sai, illetve elkészülnek a kiviteli tervek, va- sára. A belterületek csapadékvíz-elveze- polgármestere a kivitelezés megkezdé- lamint ismét lefolytatják a kivitelezői köz- tése akkor megoldott, ha a települést kö- se előtt elmondta: a csapa- rülvevő területek vízrende- dékvíz projektet két ütem- zése is megfelelő, hiszen a re, ezen belül hat különbö- csapadékos időszakokban ző tervezési szakaszra bon- a magasabban fekvő terü- tották. s az első ütemben letekről befolyó víz jelentős két rész kivitelezése való- problémát okoz. Ezért in- sul meg. Az érvényes víz- dokolt az elöntésekkel ve- jogi engedéllyel rendelkező szélyeztetett területek víz- Rákóczi utca és környéke, a elvezető rendszerének fe- Vilma utca csapadékvíz el- lülvizsgálata és megfele- vezetése, valamint a Gróf lő kiépítése. A felszíni víz- Széchényi Imre téri zárt elvezetéssel nem rendelke- csapadékcsatorna kiváltá- ző utcákban ki kell építe- sa és a Dózsa Gy örgy ut- ni a vízelvezető árokrend- cán padkafolyókák kiépíté- szert. A hirtelen lezúduló, se. A kiviteli tervek elkészí- nagy mennyiségű és el nem tését az Ipanema Mérnöki Tanácsadó Kft. végezte, az Kovács Tamás vezérigazgató és Galácz György polgármester vezetett csapadék elöntéseket és ezzel együtt jelen- I. ütem kivitelezői közbeszerzésének nyer- beszerzési eljárást. Ez a szakasz többek tős károkat okoz Máriafürdő egyes része- tes ajánlattevője pedig a Szabadics Köz- között a Keszeg, Akácfa, Őrház és Falu- in. A projekt tervezett befejezési határide- mű és Mélyépítő Zrt. A kivitelezői szer- ház utcák csapadékcsatorna építését és jét követően, 2019. április 30. után várha- ződés nettó összege nyolcvanhatmil- a Gróf Széchényi Imre tér csapadékvíz át- tóan nem lesznek a helyi önkormányzat- lió forint, s a közbeszerzés határidejének emelő építését valósítja meg. nak hasonló gondjai. zárultával, október 25-től már a gépeké és A polgármester kitért a Balaton – ko- SF Tök jó napot tartott Akarattyán a helyi nyugdíjasklub Egy tök, két tök, sok tök, lesz sült tök, ha süttök! Ezzel a szlogennel határozta el a Balatonakarattyai Nyugdíjas Klub Egyesület, hogy idén is megrendezi a Töknapot a körszínpadnál. - Időben elkezdtük a mozgósítást, plakátokat helyeztünk ki Akarattyán és Kenesén, hívtuk a község apraját és nagyját töklámpás faragására, sült tökre. A tököt a kemencénkben sütöttük, mellé beállítottuk az önkormányzattól az idősek napjára kapott grillsütőnket, melyen kolbászt és virslit sütöttünk, szerencsére hamar elfogyott - elevenítette fel a rendezvényt Kornis György, a nyugdíjasklub elnökhelyettese. Megkezdődött a tökfaragó verseny, és bizony nem csak a gyerekeket sikerült mozgósítani, több felnőtt is beszállt a versenybe. Szebbnél szebb alkotások születtek, végül a cicás töknek ítélte a zsűri az első helyet, melyet Varga Kitti Sára készített. Nyereménye az egyik klubtag, Molnár Józsefné által készített ízletes kefir torta volt, némi vaníliapudinggal „megerősítve”, málnaszörppel színezve. A rendezvényen közben az érdeklődők meghallgathatták a Balatonakarattyai Szilfa Óvoda nebulóinak a műsorát. - Nem csak a községünkből, de a szomszédos településekről is jöttek érdeklődők, reméljük, hogy máskor is így lesz. Ennek jegyében most a Balatonkenesei Nyugdíjas Klubot hívtuk meg, akik ezt elfogadva, Sőrédi Györgyné vezetésével, nagyobb csoporttal jöttek el. A program zárásaként tangóharmonika zenéjére közös énekkar alakult, néhányan táncra is perdültek. Fáradtan, de jóllakottan, csodás élményekkel gazdagodva vettünk búcsút egymástól zárta szavait Kornis György Szendi Péter 12

[close]

p. 13

2017. november utár Települések Rendkívüli ülés Fonyódon: kezdődhet a piaccsarnok felújítása Rendkívüli testületi ülésen döntöttek a fonyódi képviselők arról, hogy a piaccsarnok fejlesztésére kiírt pályázaton nyert keretből képzett tartalékkeretet is felhasználhatják a csarnok megépítésére. Erre azért volt szükség, mert a közbeszerzés kiírása után beérkezett kivitelezői árajánlatok alapján a legolcsóbb kivitelezői díj is több volt, mint amekkora összeg a pályázatból a megvalósításra fordítható lett volna. A pályázat során a tervezői költségbecslésen felül lehetőség volt tartalékkeret képzésére, amely a beruházás során felhasználható. Ezzel a lehetőséggel élve nyújtották be pályázatukat, amely támogatást nyert. A testület döntésével ez a keret fel- használásra került a megvalósítás érdekében, ezzel megelőzve azt, hogy az önkormányzat saját erőből finanszírozza a különbözetet és azt is, hogy újabb közbeszerzést kelljen kiírni. Utóbbi esetben körülbelül februárig elhúzódott volna az eljárás. „Sikerült megegyeznünk abban, hogy elfogadjuk ezt az áremelést, a pályázat tartalékkeretét felhasználjuk a megvalósításra, azonban pótmunkát nem számolhat el a kivitelező.” – szögezte le Hidvégi József, Fonyód város polgármestere. A testület döntése értelmében a közbeszerzés eredményes, ennek következtében megköthető a vállalkozói szerződés a kiviteli munkákra, november köze- pén pedig megkezdődhet a piaccsarnok felújítása. A pályázókat április 30-i határidő köti. A beruházás megvalósítása során a piac látogatható lesz, az eddig a csarnokban lévő árusok az önkormányzattal kötött megállapodás értelmében a jelenlegi „zsibi” helyén lesznek. GT Krúdy-napok, immár huszonötödik alkalommal A már hagyományosnak mondható Krúdy-napok keretén belül, október végén rendezték meg az I. Balatoni Gasztronómiai Verseny a siófoki oktatási intézményben. A modern magyar próza egyik legsikeresebb mesteréről elnevezett intézmény kiváló házigazdája volt a Balaton régióban tanuló szakács, cukrász és pincér szakmát tanulók vetélkedőjének. Az eseményt a neves borászok és vendéglátósok által alapított Balatoni Kör is támogatta, hiszen deklarált céljaik között szerepel a gasztronómia és az éttermi szolgáltatások minőségének magasabb szintre emelése. A program fővédnökei Csapody Balázs, a Pannon Gasztronómiai Akadémia elnöke, Gundel-díjas és a sokak által kedvelt balatonszemesi Kistücsök étterem tulajdonosa, és Sárközi Ákos, Michelin-csillagos séf, a Konyhafőnök című televíziós műsor zsűritagja voltak.. A versenykiírásnak megfelelően a régióban honos, illetve itt termelt alapanyagokból kellett készülniük az ételeknek úgy, hogy az alkotásokban a hungarikumok is megfelelő hangsúlyt kapjanak. A halételek elkészítéséhez a szervezők ez alkalommal nyurgapontyot biz- tosítottak, s mangalicából készült különlegességeket is készíthettek a diákok. A cukrászok Krúdyra hangolódva díszítették tortáikat, az asztalterítésben gyönyörű, fantáziadús versenyműveket is láthattunk – többek között olyanokat is, amelyek különleges, ünnepi alkalom- A zsűri teljes létszámban Krúdy-inspiráció ra, a „Hungarikum” díjátadó ünnepségére készültek. Két külföldi csapat is részt vett a versenyen, Szlovákiából a nyitrai, míg Horvátországból a porecsi vendéglátós diákok jöttek el Siófokra. - Csupa nagyágyú, a szakma krémje értékelte a munkákat - mondta Szamosi Lóránt, a Somogyi TISZK főigazgatója, amikor az eredményhirdetésre került sor. Tóth Krisztina, az intézmény igazgatója szintén sikeresnek értékelte a rendezvényt. A Balaton Fiatal Séfje címet nyerte: Magyar Viktória és Heimberger Kevin A Balaton Fiatal Pincére címet a Veszprémi SZC JendrassikVenesz Középiskola és Szakközépiskola, valamint a VSZC SÉF” Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnázium és Szakközépiskola 3-3 fős pincércsapata nyerte el megosztva. A Balaton Fiatal Cukrásza cím birtokosa Fazekas Kitti és Fábián Petra lett (Szekszárdi SZC Vendéglátó Szakképző Iskola). A pontok összesített eredményeként a verseny első helyezettjei a Veszprémi SZV JendrassekVenesz Középiskola és Szakiskola diákjai lettek és ők nyerték el a Balatoni Kör vándorkupáját is. Berlinger Ágnes 13

[close]

p. 14

Települések utár Télen is nyitva lesz a strand Szigligeten 2017. november A Balaton egyik ékköve, Szigliget az ősz végén is élvezetes kirándulóhely. A turistáknak most a Fő téren is érdemes elidőzni egy kicsit, s a tél beálltával is lesznek vendégcsalogató programok. A Fő tér rekonstrukciója tavaly kezdődött el - mondta a Balatoni Futár érdeklődésére Balassa Balázs polgármester, melynek során felújították a buszmegállót, épült egy járdaszakasz, kültéri fitnesz eszközöket helyeztek el, játszóteret alakítottak ki. Látványos kertészeti „beavatkozások”-ra is sor került, s ami manapság ritkaság: egy férfi és női nyilvános WC -t és egy büfét is kialakítottak. A fejlesztések utolsó eleme volt a polgármesteri hivatal előtti Pap Vera tér rekonstrukciója. Itt visszaállították a rózsakertet, s a tér közepén elkészült egy csobogó, mely jól illeszkedik a település mi- liőjébe. A csobogót Béres János szobrászművész tervezte és valósította meg. A népművészeti motívumokkal díszített műalkotásról a következőket olvashattuk: „Kiindulópontja volt ez a jel a szökőkút tervének, a belőle kinövő kővirágnak. Kettős kereszt alakú ez is. A gránit medencéje a vízen úszó levélzetet, a fehér carrarai márvány a virágzatát és a vízköpő a bimbóját ábrázolja. Szárán, a víz alatt, az élet burjánzó csíráival. A négy égtáj felé kúsznak. A fehér medence oldalán a víz jele van. A fekvő nyomtatott „s” betű a folyó jele, ahogy a Duna Tv is használja. Az „s” betűk egybekapcsolása, összekapaszkodása, az állóvíz jele a Balatoné, a magyar tengeré. Körkörösen végtelenül látszik, utalásul az élet folytonosságára. A víz önmagában az élet. Víz nélkül nincs élet, az élet formáit víz nélkül elképzelni sem Számos program szórakoztatta a süllőfesztivál vendégeit Üzenetet is hordoz Szigliget szökőkútja tudjuk. A kút bimbójából függőlegesen felszökő víz és a faragott hullám vízszintes irányú jele keresztet formál. A mi Tündérországunkban, Szigligeten, a romantikus Pap Vera terén ez a szökőkút az élet vizét jelenti, bazaltból kinövő kővirága pedig a nőket, az élet hordozóit isteníti.” Balassa Balázs az „Egész évben Szigliget!” programról is szólt. Hat éve fogalmazódott meg ez a mottó – magyarázta –, s ennek megfelelően alakították ki a rendezvénynaptárjukat, és próbálták bővíteni a szolgáltatásokat. Az idei év hátralévő részében (és a jövő év elején) a vár mellett a strand lesz a turisztikai kínálat központja. Október 21–23-a között rendezte meg itt a Szigligeti Turisztikai Egyesület a Süllőfesztivált. Ez a rendezvény a térség egyik legnagyobb őszi rendezvényévé nőtte ki magát. A rendezvény alapját jelentő gasztronómia (különböző halételek és térségi borok) mellett színvonalas kulturális programokkal és népművészeti kirakodóvásárral várták a vendégeket. Az idei évben több mind húszezren látogattak el a rendezvényre. Ez is jó bizonyíték arra, hogy egy jól „megkomponált” rendezvény ősszel is nagy tömegek számára tud vonzó lenni. További érdekesség Szigligetről, hogy a képviselő-testület „álmodott” egy nagyot, s úgy határozott, hogy a téli hónapokra is élettel tölti meg a strandját. Ennek megfelelően november 15-től február közepéig egy 17,5m x 30m műjégpályát üzemeltet az önkormányzat. Ez a jégpálya világítással rendelkezik majd, így sötétedés után is várja a sportolni vágyókat. Ugyancsak november 15-től várja a vendégeket a strand területén megépített vizesblokk és szauna ház. Ez az épület fűthető, így egész évben nyitva tart. A két finn és két infra szauna a jégpályával kiegészülve a Balaton-partra eddig nem jellemző szolgáltatást nyújt a téli időszakban. Nem lenne teljes a szolgáltatási kör vendéglátóegység nélkül. Az idei évtől ez is rendelkezésre fog állni a strandon. Egy melegkonyhás vendéglátóegység várja a vendégeket a téli időszakban is. Nagyon reméljük - összegezte a polgármester -, hogy sokan választják majd a strandunkat a téli időszakban is, és maradandó élményekkel távoznak Szigligetről. Z. A. 14

[close]

p. 15

2017. november utár Települések Teadélután a polgármesterrel - nagy jövő előtt áll Alsóörs, jelentős beruházások várhatóak Rendhagyó módon, hetedik alkalommal rendezték meg Hebling Zsolt polgármesterrel azt a kötetlen beszélgetést, melyre az Eötvös Károly Művelődési Házban került sor. A zsúfolásig megtelt nagyteremben a település vezetője képekkel illusztrálva felidézte az elmúlt 15 év főbb eseményeit, fejlesztéseit. A közéleti teadélutánoknak az elmúlt években is nagy sikere volt, ahol a lakosság elmondhatta véleményét, tanácsokat adhatott az önkormányzat vezetőinek. A mostani esemény mégis kuriózumnak számított, hiszen tizenöt évvel ezelőtt választották meg Alsóörs polgármesterének Hebling Zsoltot. Közel egy órás diavetítéses előadásában ciklusonként ismertette a település kulturális, gazdasági eredményeit, a mintegy 180 fotó pedig az elmúlt időszak eseményeit, rendezvénye- it, beruházásait szemléltették. A vendégeket az asztalokon gőzölgő illatos teával, házi pogácsával kínáltak. A település első embere ezután rátért a jövőbeni tervekre, elképzelésekre. Kiemelte az Amfiteátrum és a Varázserdő beru- házást, mely mérföldkő lesz a község életében. További útfejlesztések várhatóak, egy részük a lakosság bevonásával. Ráadásul a MÁV területek rendezésével újabb parkolóhelyekkel bővülhet a település, ez főleg a nyári időszakban lesz kiemelten fontos. Korszerűsíteni kívánják a közvilágítást napelemes lámpatestekkel, emelik a térfigyelő kamerák számát a közbiztonság érdekében. A közeljövőben pedig két új E töltőállomás nyílik Alsóörsön, mely kuriózumnak számít még a Balaton-partján is. Sikeres pályázat esetén tájházat alakítanának ki, míg a Sirály parkban új, állandó színpadot, parkrendezéssel. Újabb három könyvet is terveznek kiadni, mert a kultúra továbbra is szerves része a településnek. Hebling Zsolt aláhúzta, hogy bár folyamatosan nő a lakosság létszáma, továbbra is szeretnék megőrizni azt az emberléptékű, barátságos, élhető, falusi jelleget, mely Alsóörsre mindig is jellemző volt. Szendi Péter Márton napi ludas fesztivál Hévízen immáron hagyományosan a libakergető verseny volt a Márton napi fesztivál egyik kiemelt eseménye. Szalmabálákból rakott falak közt terelgették a ludakat a nevezők, a futamokra népes közönség volt kíváncsi. A fehér szárnyasok vagy ötvenszer tették meg az utat, hiszen félszáz gyermek tette próbára hajtó képességét. Mindemellett népi játszótér, bábszínházi előadás, kézműves műhely várta a gyermekeket, műsort adott a Lufikutya zenekar. A Szentlélek templomban este szentmise keretében misztériumjátékkal idézték meg Szent Márton élettörténetét, majd borszentelésre is sor került. Esti lámpás felvonulás után koncert és retro disco kínált szórakozást, a program az Old Boys koncertjével zárult. Gyenesdiásra látogattak Hargitáról Hargita megyei küldöttségét fogadta a napokban az erdélyi térséghez testvér települési kapcsolattal is kötődő Gyenesdiás. A Középcsík Önkormányzat Fejlesztési Társulat 20 tagú delegációja többnapos magyarországi és ausztriai tanulmányút során látogatott Gyenesdiásra. A vendégek között volt Hargita Megye Tanácsának több testületi tagja, továbbá térségi települési polgármesterek, önkormányzati képviselők, közbirtokossá- gi és szövetkezeti elnökök. Az utazás során jó gyakorlatokat te- kintettek meg, hogy figyelembe véve adottságaikat, a közép-csíki régióban munkahelyeket és agrár-logisztikai ipari parkokat létesítsenek. Gyenesdiást im- máron hosszabb ideje fűzi kapcsolat az erdélyi térséghez, köztük kiemelten a Csíkszenttamással fennálló testvér települési kötődés, melynek jövőre lesz a 10 éves jubileuma. A látogatók egy rövid előadás keretében ismerhették meg Gyenesdiás településfejlesztési elképzeléseit és a 2003 óta folytatott következetes turizmusmarketing politikát. 15

[close]

Comments

no comments yet