ILGIN BELEDİYESİ

 

Embed or link this publication

Description

BELEDİYENİN SESİ

Popular Pages


p. 1

Ilıca Mahallesi Yeni Yaşam Alanına Kavuşuyor Ilıca Mahalles ’ne yapılması düşünülen ve proje aşamasında k Ilıca Parkı ve Spor Kompleks ’n n yapımına başlandı. Hamam Dağı’nın eteğ nde ve Ilgın Beled ye Stadyumu’nun hemen yanı başına nşa ed lecek olan 12.500 metre kare alanı kapsayan Ilıca Mahalles Parkı ve Spor Kompleks le şehr m z n ve Ilıca Mahalles n n yaşam standardı yüksel yor. Park bünyes nde kafeterya, pa ntball oyun alanı, çocuk oyun alanı ve spor alanlarının yanı sıra basketbol, voleybol, ten s kortu ve kond syon alanları bulunmaktadır. Ayrıca park genel nde vatandaşların oturmaları ç n kamelyalar, yürüyüş yolu ve y ne z yaretç ler düşünülerek 90 araçlık otopark alanı bulunmaktadır. Devamı 4 Ek m 2017 - Sayı : 29 ILGIN BELEDİYESİ “Şehrini Geleceğe Hazırlayan Belediye” ILGIN'A DEV BİR PROJE DAHA KAZANDIRILIYOR Göreve geld ğ lk günden ber çalışmalarını aralıksız sürdüren Başkan KARAHAN, dev b r projeye daha mza atarak Kapalı Hayvan Pazarı Projes n hayata geç r yor. Devamı 3 800 YILLIK TARİHİ İLE KAPLICALARIMIZ Coğraf konumu, tar h , t caret yolları, kaplıcaları ve jeopol t k özell kler nede- n yle gel şmeye sürekl açık olan Ilgın, M.Ö. 1500–1200 yılları arasında H t tler tarafından “Yalburt” adıyla anılan büyük b r şeh r devlet olarak kurulmuştur. Ilgın, b rçok kültüre ev sah pl ğ yapmıştır. Ilgın ve çevres b rçok meden yet n zler n barındırması neden yle... Mehmet KARAHAN Ilgın Beled ye Başkanı Devamı 2 ŞEHİR VE KÜLTÜR AKADEMİSİ ETKİNLİKLERİ ILGIN'DA Kültür ve Tur zm Bakanlığı’nın GENÇ- DES projes kapsamında çalışmalar yürüten Şeh r ve Kültür Akadem s çeş tl etk nl kler ç n lçem - ze geld . Ilgın Beled yes ’n n desteğ le Sah b Ata Termal Otel’de 2 hafta boyunca yapılan Şeh r ve Kültür Akadem s etk nl kler nde çeş tl konular- da konferanslar ver ld . Er m SERTDEMİR ve Bek r ŞAHİN tarafından ‘Şeh r, K tap ve Kütüp- hane’, Yusuf BENLİ tarafından ‘Şeh r, Tar h ve Müze’, Fahr TEMİZYÜREK le Erol BARIN ta- rafından... Devamı 5 Başkan Karahan’dan 4kan bağışına destek. 4Ilgın'da sokak ve kapı numaraları değ şt 2İlçem zde 29 Ek m coşkuyla kutlandı 3

[close]

p. 2

2 Ek m 2017 800 YILLIK Mehmet KARAHAN TARİHİIlgın Beled ye Başkanı İLE KAPLICALARIMIZ Coğraf konumu, tar h , t caret yolları, kaplıcaları ve jeopol t k özell kler neden yle gel şmeye sürekl açık İLÇEMİZDE 29 EKİM COŞKUYLA KUTLANDIolan Ilgın, M.Ö. 1500–1200 yılları arasında H t tler tara- fından “Yalburt” adıyla anılan büyük b r şeh r devlet olarak kurulmuştur. Ilgın, b rçok kültüre ev sah pl ğ yapmıştır. Ilgın ve çevres b rçok meden yet n zler n barındırması neden yle zeng n b r tar he sah pt r. Bu nedenle şeh- 29 Ek m Cumhur yet Bayramı ülkem z n dört b r köşes nde olduğu g b lçem zde de coşkuyla kutlandı. hur yet m z hep b rl kte korumaktır. İnanıyorum k asırlarca kardeşl k ç nde yaşayan ülkem z n evlatları, bölünmez bütünlüğü- r m z, tar h ve kültürü le Konya’nın en gözde lçeler n- Mustafa Kemal Atatürk’ün önderl - müzü lelebet sürdürecekt r. Bu duygu ve den b r s d r. ğ nde kurulan Cumhur yet n 94. yıl dönü- düşüncelerle, Cumhur yet m z n kurucusu mü kutlamaları kapsamında lk tören Fah- Gaz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak Su, nsanoğlunun en temel ht yacıdır ve beşer ye- rett n Altay Paşa Parkı’nda bulunan Ata- üzere ebed yete göç etm ş şeh tler m z ve t n var oluşundan ber hep kutsanmıştır. Yaşamsal önem n n yanı sıra, yeraltında yaptığı g zeml yolculuktan sonra, yeryüzüne çıkışıyla nsanlar onu b r nanç öğes ne dönüştürmüşlerd r. Suyun yeraltındak g zeml yolculuğunun son duraklarından b r de Hamam Dağı etekler nde alüvyon tabakasıyla örtülü b r kırıktır. Ilgın’ın alâmet far kası h ç kuşku yok k buraya kurulmuş kaplıcalarıdır. Hamam Dağı’nın etekler ndek kırıktan fışkıran sıcak türkAnıtı’na çelenk sunumu le başladı. Törene İlçe Kaymakamı Yücel GEMİCİ, İlçe Garn zon Komutanı Per. Ütğm. Ahmet EVREN, Beled ye Başkanı adına Beled ye Baş k an Yar d ımcıs ı M . N ecmett n TİFTİKÇİ, M ll Eğ t m Müdürü Mustafa KILINÇ, s yas part ve s v l toplum kuru- gaz ler m z şükran ve rahmetle anıyorum. Cumhur yet m z n 94. yılı kutlu olsun” ded . 29 Ek m Pazar günü gerçekleşt r len lk tören n ardından kutlamalar hava koşullarının elver şl olmayışı neden yle İlçe Gençl k ve Spor Müdürlüğüne a t Kapalı suyun ş fa dağıtma öyküsü se Roma dönem ne dayan- luşları tems lc ler le vatandaşlar katıldı. Spor Salonu’nda devam ett . Kutlama maktadır. 29 Ek m Cumhur yet Bayramı do- programında farklı okullardan katılan öğ- layısıyla mesaj yayınlayan Beled ye Baş- renc ler tarafından ş rler okundu ve halk Kaplıcalarımız ç n b raz daha yakın tar he bakacak olursak şuan k hamamların bulunduğu yere Selçuklu Sultanı Alâedd n Keykubat dönem nde öneml devlet adamlarından olan Sah b Ata Fahrett n Al 1236 yılında lk Türk Hamam’ını nşa ett r r. O tar hte atılan temeller şuan hala varlığını sürdürmekted r. 800 yıllık tar h le Ilgın kaplıcaları asırlardır ş fa kaynağı olarak b l n yor. kanı Mehmet KARAHAN; “Cumhur yet’ n 94. Yıldönümünü kutlamanın mutluluğu ç ndey z. Bundan 94 yıl önce Türk M llet boyunduruk altında yaşamayacağını destansı mücadeles yle tüm dünyaya lan etm şt r. Kazanılan bu büyük zafer şeh tle- oyunları göster ler sunuldu. Cumhur yet konulu ş r, kompoz s- yon ve res m yarışmalarında dereceye g ren öğrenc lere Kaymakam Yücel GEMİCİ, Beled ye Başkanı Mehmet KARAHAN ve Garn zon Komutanı Per. Hz. Mevlana’nın b r f l Ilgın’a gel p d nlend ğ ve her yıl r m z n kanları ve ecdadımızın fedakârlığı Ütğm.Ahmet EVREN tarafından hed yele- 2-3 ay boyunca Ilgın’da ş fa bulduğu o döneme a t tar h sayes nded r. B ze düşen ülkem z ve Cum- r ver ld . kaynaklarında geçmekted r. Hz. Mevlana kend s ne gelen cüzzam hastalarını Ilgın’a get r p kaplıca suyu le tedav ett ğ b l nmekted r. Mesnev s n n büyük b r kısmını da Ilgın’da ve Ilgın-Konya arasında gel p g derken yazdığı y ne o dönem kaynaklarında geçmekted r. Bu örnekler ve bu b lg ler bugüne kadar çok fazla d llend r lmem ş olsa da b l nen b r gerçekt r. Sadece Hz. Mevlana değ l; aynı za- manda Evl ya Çeleb de Seyahatnames nde Ilgın’dan öv- güyle bahsetm şt r. Kaplıca suyumuz özell kler bakımından şuan dünyanın en öneml 3 kaplıcasından b r konumundadır. En öneml özell ğ se 42 °C doğal sıcaklığa sah p olmasıdır. Dağın etekler nden çıkan su, çıktığı şek lde herhang b r müdahaleye gereks n m duyulmadan havuzlara ver l r. Kaplıca suyu renks z ve kokusuz olmasından dolayı ç leb l r özell ğe de sah pt r. Kaplıcalarımız c lt hastalıkları, kadın hastalıkları, göz, egzama, cüzzam, felç, s n r hastalıkları, akc ğer lt haplanmaları, böbrek ve drar yolları hastalıkları g b daha adını dah duymadığımız b rçok hastalığa ve rahatsızlığa ş fa olduğu b l nmekted r. Ülkem z n dört b r yanından kaplıcamızın ne kadar ş falı olduğunu duyan ve hastalarını y leşt rmek steyen vatandaşlarımız lçem ze gel yor. Bu da b z m ç n oldukça gurur ver c b r durum. Gelen m saf rler m z beled ye olarak ve dahası Ilgın olarak en güzel şek lde karşılıyor, ağırlıyor ve uğurluyoruz. Amacımız bu ş fa kaynağını paylaşmak ve daha fazla nsanın faydalanmasını sağlamaktır. Ülkem zdek tüm vatandaşlarımızı, bütün kaplıca severler bu güzel ve ş fa deposu suyu keşfetmes ç n lçem ze, Ilgın’a bekl yoruz. Mehmet KARAHAN Beled ye Başkanı

[close]

p. 3

Ek m 2017 Ilgın’da DEV bir proje hayata geçiriliyor Göreve geld ğ lk günden ber çalışmalarını aralıksız sürdüren Başkan KARAHAN, dev b r projeye daha mza atarak Kapalı Hayvan Pazarı Projes n hayata geç r yor. Ilgın Beled yes ve Konya Ovası Projes (KOP) Bölge Kalkınma İdares Başkanlığı tarafından ortaklaşa yapılacak olan Kapalı Hayvan Pazarı Projes ’n n protokol mzaları atıldı. 24.000 metre kare alanı kapsayacak projen n tasarımı hazırlanarak çalışmalara başlandı. Farklı özell klere ve modern görünüme sah p pazarda her şey düşünüldü. Küçükbaş hayvan pazarı ve büyükbaş hayvan pazarı ana noktalar olmak üzere, bunların yanında küçükbaş ve büyükbaş ahırı, y ne küçük ve büyükbaş olmak üzere tasarlanmış olan hayvan oteller , sosyal tes s , denet m ve kontrol ofisler ve gen ş b r otopark alanına sah p olacak. Proje le lg l b lg veren Beled ye Başkanı Mehmet KARAHAN pazarın faal yete geçmes yle b rl kte hayvan t caret nde Ilgın’ın caz be merkez olacağını bel rtt . Konya bölges nde böyle farklı özell klere sah p b r yer olmadığını ve bu projen n bölgede lk olacağını söyleyen KARAHAN; “Kapalı Hayvan Pazarı Projem z lk defa açık artırma usulü alanı le b rl kte yapılacak. Bu özell ğ yle bölgede lk olacağız. Uzun vadede başarılı ve ler s ç n kalıcı b r h zmet olacaktır. Ayrıca tekn k, sağlık ve h jyen k açıdan modern b r pazar olacak. Bu modern tes s le hayvanların sağlıklı ortamlarda alınıp satılmaları sağlanarak, hayvan atıklarının çevre ve toplum sağlığına zarar vermeden bertaraf ed lmes sağlanacaktır. Ilgın ve bölgem z ç n hayırlı olmasını d l yorum.” ded . 3 BİR KAP SU BİR KAP MAMA OTOBÜS DURAKLARI Ilgın Beled yes , “B r Kap Su B r Mama Projes ” le sokak hayvanlarına YENİLENİYOR sah p çıkıyor. Yaz ve kış aylarında lçede başıboş bulunan sokak hayvanlarının su ve beslenme ht yaçlarını g dermek amacıyla şehr n farklı yerler ne beslenme noktaları kuruluyor. 12 tanes şeh r dışında 8 tanes de şeh r merkez nde bulunacak olan yemleme stasyonlarında hayvanların su ve beslenme ht yacı karşılanacak. Oldukça öneml olan bu proje le yaklaşmakta olan soğuk kış günler nde sokak hayvanları kolaylıkla su ve y yecek bulab lecekler. Hazırlanan besleme noktaları su ve mama kaplarından oluşuyor. Beled ye ek pler ve gönüllüler tarafından bu noktalara düzenl olarak kuru mama ve su bırakılacak. Gönüllülerle b rl kte mahallelerde tesp t ed len yerler n terc h ed ld ğ besleme noktalarına vatandaşlar da y yecek ve su bırakarak çalışmaya katkı sunab l r ve sokak hayvanlarını sah pleneb l rler. Sokak hayvanlarının doğal çevreler nde sağlıkla yaşaması ç n bu projen n öneml olduğunu söyleyen Beled ye Başkanı Mehmet KARAHAN; “Bu noktalarda hem beled ye olarak b z hem de vatandaşlarımız sokak hayvanlarını besleyecekler ve su ht yaçlarını karşılayacaklar. Bu çalışmayla hayvan sevg s n n de artacağını düşünüyorum.” ded . Konya Büyükşeh r Beled yes , lçe genel ndek otobüs duraklarını yen l yor. Toplu taşıma h zmet ne yaptığı yatırımlara b r yen s n daha ekleyen Konya Büyükşeh r Beled yes , lçedek esk ve kullanışsız durakları modern duraklar le değ şt r yor. Durak olmayan yerlere yen ler n yerleşt r yor. Konya Büyükşeh r Beled yes tarafından lçe merkez ve mahalleler olmak üzere toplamda 46 adet yen otobüs durağının yapımı tamamlandı ve vatandaşların h zmet ne sunuldu. Konya Büyükşeh r Beled ye Başkanı Tah r AKYÜREK’e Ilgın’a yapılan h zmetlerden dolayı teşekkür eden Başkan KARAHAN; "Büyükşeh r yasasıyla lçeler m z artık daha çok h zmet alıyor. Yapılan bu h zmetlerden b r tanes de yen lenen modern otobüs duraklarımız. Esk durumda olan duraklar kaldırılarak yerler ne yen tek t p modern cam duraklar kuruluyor. Mahallen n büyüklüğü ve ht yacı doğrultusunda bel rlenen sayıda kurulan duraklar, mahalle sak nler n n talepler de d kkate alınarak otobüs güzergâhlarına göre yerleşt r l yor. Yen lenen duraklarımız Ilgın’a hayırlı olsun” ded .

[close]

p. 4

4 Ek m 2017 ILICA MAHALLESİ YENİ YAŞAM ALANINA KAVUŞUYOR Ilıca Mahalles ’ne yapılması düşünülen ve proje aşamasında k Ilıca Parkı ve Spor Kompleks ’n n yapımına başlandı. Hamam Dağı’nın eteğ nde ve Ilgın Beled ye Stadyumu’nun hemen yanı başına nşa ed lecek olan ve 12.500 metre kare alanı kapsayan Ilıca Mahalles Parkı ve Spor Kompleks le şehr m z n ve Ilıca Mahalles ’n n yaşam standardı yüksel yor. Park bünyes nde kafeterya, pa ntball oyun alanı, çocuk oyun alanı ve spor alanlarının yanı sıra basketbol, voleybol, ten s kortu ve kond syon alanları bulunmaktadır. Ayrıca park genel nde vatandaşların oturmaları ç n kamelyalar, yürüyüş yolu ve y ne z yaretç ler düşünülerek 90 araçlık otopark alanı bulunmaktadır. Yapım aşamasında olan Ilıca Parkı ve Spor Kompleks hakkındak görüşler n paylaşan Beled ye Başkanı Mehmet KARAHAN; “Spora ve sporcuya gönül verm ş b r b rey olarak böyle tes s- ler n lçem zdek sayısını artırmak ç n el mden gelen yapacağım. Yeter k gençler m z stekte bulunsunlar, stekl olduklarını bel rts nler. Kötü arkadaşlıklar ve alışkanlıklardan uzak durarak böyle yerlerde vak t geç rs nler. Tüm arzumuz ve gayem z halkımıza ve öncel kl olarak geleceğ m ze, gençl ğ m ze h zmet etmek. Bunun ç n çalışıyoruz bunun ç n buradayız.” ded . BAŞKAN KARAHAN'DAN ILGIN'DA SOKAK VE KAPI KAN BAĞIŞINA DESTEK NUMARALARI DEĞİŞTİ İlçem zde, “Kan Ver Can Ver” sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlend . Türk Kızılayı Konya Şubes ve Ilgın Şeh t Al Gümüş İmam Hat p Ortaokulu şb rl ğ yle düzenlenen kan bağışı kampanyası ç n Kızılay’ın mob l kan bağışı otobüsü sabah saatler nde okul bahçes nde yer n aldı. Gençlere kan bağışını sevd rmek ve örnek olmak ç n Beled ye Başkanı Mehmet KARAHAN da kan bağışı kampanyasına katıldı. Kızılay’ın kan bağış aracını z yaret sırasında açıklama yapan Başkan KARAHAN; “Öğrenc ler m z kan bağışının hayat önem n arkadaşlarına lazım olan kan ht yacı le yaşayarak öğrenm şlerd r. Bu bağlamda öğrenc ler m z kan bağışlamanın hayat önem ne d kkat çekmek ve farkındalık oluşturmak ç n “Kan Ver Can Ver” sloganı le bu kampanyaya öncü olmuşlardır. Bu sebeple vatandaşlarımızdan destek bekl yoruz. Ben lk önce kampanyaya destek veren öğrenc ler m z ve okul yönet m m z tebr k ed yorum. B zde Ilgın Beled yes olarak bu tür organ zasyonlara her zaman destek vermeye hazırız. ” fadeler n kullandı. Ilgın’da doğru ve güncel b r Kent B lg S stem kurmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında lçedek sokak s mler ve kapı numaraları yen den düzenlend . Konya Büyükşeh r Beled yes Kent B lg S stem Şube Müdürlüğü’nce devam eden numarataj çalışmaları kapsamında lçede k sokak s mler ve kapı numaraları değ şt r ld . Bu çalışmalar le b rl kte lçedek , mevcut cadde-sokak s mler ve kapı numaralarındak karışıklıklar da g der ld . Esk sokak s mler yer ne numaralı sokak s stem ne geç ld ve yönetmel ğe uygun hale get r ld . Bu çalışma vatandaşların adres bulmalarını daha da kolaylaştırdı. Böylel kle cadde ve sokak s mler ulusal adres s stem le tamamen eş hale get r ld . Güncel adresler n öğrenmek steyen vatandaşların Şeh t Harun Çoban Parkı karşısında yer alan Konya Büyükşeh r Beled yes Güncel Ver ve Adres B lg Bürosu’ndan öğreneb l rler. Aynı zamanda Büyükşeh r Beled yes ’nce hazırlanan “KENT REHBERİ” nternet s tes nde, kentrehber .konya.bel.tr adres nde yer alan Kent B lg S stem ’ne ulaşarak daha detaylı b lg ler ne ulaşab l rler.

[close]

p. 5

Ek m 2017 5 Kültür ve Tur zm Bakanlığı’nın GENÇDES projes kapsamın- da çalışmalar yürüten Şeh r ve Kültür Akadem s çeş tl etk nl kler ç n lçem ze geld . Ilgın Beled yes ’n n desteğ le Sah b Ata Termal Otel’de 2 hafta boyunca yapılan Şeh r ve KültürAkadem s etk nl kler nde çeş t- l konularda konferanslar ver ld . Er m SERTDEMİR ve Bek r ŞAHİN tarafından ‘Şeh r, K tap ve Kütüphane’ Yusuf BENLİ tarafından ‘Şeh r, Tar h ve Müze’ Fahr TEMİZYÜREK le Erol BARIN tarafın- dan ‘Şeh r Kültür ve İlet ş m’ ve Serhat AKCAN tarafından ‘Şeh r, Yaşam ve M mar ’ sunumu gerçekleşt r ld . Ünlü Şef Yunus Emre AKKOR Şeh r ve Gastronom sunumuyla yörem z n yemek kültürüne değ nd . Programın k nc haftasında Ender BAYKUŞ Şeh r ve Fotoğ- raf, Mehmet BABALIOĞLU, Şule KÖKLÜ, Rahşan TEKŞEN, Hat - ce TEKİN, Sümeyra İKİZ se Şeh r ve Edeb yat sunumunu gerçekleş- t rd . Şeh r ve Kütüphane sunumunda Bek r ŞAHİN ve Er m SERT- DEMİR kütüphanelerde yaşayan şeh rlerden örnek vererek d nleyen- ler Ilgın’ın kültürel tar h ne doğru yolculuğa çıkarırken, Yusuf BENLİ Tar h ve Müze kavramlarından yola çıkarak Ilgın’ın tar h b r açık hava müzes olduğundan bahsett . Şeh r yaşamı ve yaşanılan şe- h rle nasıl let ş m kurulur sorusunun cevabını arayan Fahr TEMİZYÜREK ve Erol BARIN se edep, ahlak, üslup kısaca şeh r ya- şamında görgü kurallarına değ nd . Etk nl ğ n en yoğun geçt ğ programlardan b r se Ünlü Şef Yunus Emre AKKOR’un sunumu oldu. Sunum önces nde kısa b r şeh r turu yaparak tar h güzell kler n ŞEHİR VE KÜLTÜR AKADEMİSİ'NDE YEMEK KÜLTÜRÜMÜZ TANITILDI yanı sıra yöresel lezzetler de keşfeden AKKOR, gezerken tattığı lezzetler sunumuna da taşıdı. K tap okumayı çok sevd ğ n söyleyen ünlü şef Osmanlı Mutfağına a t bütün eserler okumuş ve okumaya da devam ed yor. Ilgın’a tekrar geleceğ n söyleyen AKKOR, yaptığı telev zyon programlarının b r bölümünü de Ilgın’da çekmek sted ğ n söyled . Etk nl ğ n k nc haftası Şeh r ve Fotoğraf sunumuyla başladı. Fotoğrafın doğuşunu, lkler n , günümüze yolcuğunu ve bu yolculuk süres nce geç rd ğ evreler anlatan Ender BAYKUŞ b r şehr fotoğraflamanın ne derece öneml olduğuna d kkat çekt . Şeh r ve Edeb yat konusunda se oldukça lg çek c paylaşımlarda bulunan yazarlarımız Mehmet BABALIOĞLU, Şule KÖKLÜ, Rahşan TEKŞEN, Sümeyra İKİZ ve Hat ce TEKİN bütün katılımcıları yazmaya, yazarak dünyaya eserler bırakmaya davet ett . Ilgın ç n oldukça anlamlı ve çok farklı b r program karşısında olduklarını bel rten Başkan KARAHAN; “Şeh r ve Kültür Akadem s programı kapsamında lçem ze yakışır şek lde ve bell alt başlıklar altında; şeh r, k tap ve kütüphane, şeh r tar h ve müze, şeh r kültür ve let ş m, şeh r yaşam ve m mar , şeh r kültür ve gastronom g b konularda sunum yapacak olan katılımcılar b zlerle oldu. Türk ye’de Kütahya ve Konya, Konya’da se Ilgın ve Akşeh r p lot lçe olarak seç lm şt r. Şeh r ve Kültür Akadem s etk nl kler kapsamında yapılan söyleş de lçem z n yemek kültürü konuşuldu. Ilgın’da Yemek Kültürü ve Markalaşma adlı sunumunu gerçekleşt ren ünlü Şef Yunus Emre AKKOR lçem zde k farklı lezzetler programına taşıdı. B r gün önces nde lçe merkez ve mahalleler nde m safir olduğu evlerde yöreye a t farklı lezzetler tadarak sunumuna ekled . Ünlü Şef Yunus EmreAKKOR, lçem z tar h ne ışık tutan Yalburt Yaylası’na g derek H t t Su Anıtlarını ve H t t Hamamı’nı gezd . Yolu üzer nde olan Çobankaya Mahalles ’nde Em ne DEMİR’ n ev ne m safir oldu. Em ne Hanımdan yöresel tatlar olan Hamur Topalağı, Et Topalağı, Tarhana, Çoban Dövüştüren yemekler n n ve Karahelva tatlısının tar fin aldı. İkram ed len çay eşl ğ nde yemek kültürü üzer ne mahallel ler le uzun uzun sohbet ett . Sonrasında Orhan ye Mahalles ’ne g derek Alaadd n ASLAN Bey’e m safir oldu. Burada y ne yöresel lezzetler olan Dızmana ve Kırma börekler n n tar fin Alaadd n ASLAN’ın eş Bahr ye ASLAN yaptı. Hatta tanıtmakla kalmadı, bu nefis lezzetler hemen hazırladı ve tattırdı. Daha sonra Şef Yunus Emre AKKOR gezd ğ ve tattığı her şeye konferansında yer verd . Ünlü Şef, yöreye a t yemekler n sunumunu yaptığı telev zyon programında ve makaleler yazdığı uluslararası yemek derg ler nde Ilgın’ın yöresel lezzetler ne yer vereceğ n söyled . Bu projeyle b rl kte şehr m z tanıma ve tanıtma konusunda çok güzel adımlar atmış olacağız. Şeh r ve Kültür Akadem s projes nde emeğ geçen Kültür ve Tur zm Bakanlığı M ll Kütüphaneler Genel Müdürü Hamd TURŞUCU’ya, Uluslararası P r Re s Kültür Ajansına ve böyle güzel b r etk nl ğ bu güz de şeh rde, kaplıcalar d yarında, Ilgın’da yap- tıkları ç n teşekkür ed yor ve çalışmalarında daha n ce başarılar d le- ğ m ekleyerek bu g b programlarımızın maksadına ulaşmasını te- menn ed yorum” d ye konuştu. Etk nl ğ n sonunda, programa katılan konuşmacılara Beled ye Başkanı Mehmet KARAHAN tarafından plaket takd m ed ld .

[close]

p. 6

6 Ek m 2017 ADİGE DİL DERNEĞİ KÜLTÜR MERKEZİ TÖRENLE AÇILDI Çerkez (Ad ge) d l n ve kültürünü yaşatmak adına, Ad ge D l Derneğ öncülüğünde Konya Büyükşeh r Beled yes , Samsun Büyükşeh r Beled yes ve Ilgın Beled yes tarafından ortaklaşa yapılan Ad ge D l Derneğ Kültür Merkez İhsan ye Mahalles ’nde gerçekleşt r len törenle h zmete açıldı. Törende konuşan Konya Büyükşeh r Beled ye Başkanı Tah r AKYÜREK, böyle b r kültür merkez ne hep b rl kte ves le oldukları ç n mutlu ve gururlu olduğunu bel rterek, “Şeyh Şam l n torunlarına h zmet b r şereft r” ded . Samsun Büyükşeh r Beled ye Başkanı Yu s u f Z y a Y I L M A Z , A K Part ’n n kt dara geld ğ günden bu yana ülkem zde yaşayan h çb r azınlığa ayrım yapmaksızın kültürel değerler n ve m raslarını yaşatmak ve gel şt rmek adına gereğ n yaptığını söyled . İlçen n ve mahallen n b r adım daha öne çıkması adına çok öneml b r âna şah tl k ett kler n vurgulayan Başkan KARAHAN, “N ce uzun yürüyüşler küçük b r adımla başlamıştır. Onun ç nd r k lk adımlar her zaman müh md r. Çünkü lk adım ne kadar doğru atılırsa ondan sonra gelecek adımlarda o derece doğru atılacaktır. Mahallem z n kültürel dokusuna yapılan bu yatırım da oldukça doğru ve yer nde b r adımdır. B zler n hal s n yetlerle d kt ğ bu fidan nşallah en kısa sürede meyves n vermeye başlayacaktır. Bu ves le le bu güzel eser lçem ze kazandıran Konya Büyükşeh r Beled ye Başkanımız Tah rAKYÜREK ve Samsun Büyükşeh r Beled ye Başkanımız Yusuf Z ya YILMAZ’a teşekkür ed yorum.” ded . “ÇERKEZ DİLİNİN DEVAMI İÇİN BÖYLE ESERLER ÇOĞALMALI” Çerkez Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Nusret BAŞ, Çerkezler n bugün dünyanın 40 ülkes nde tarumar şek lde yaşadığını ama büyük b r çoğunluğun Türk ye’de yaşadığını bel rterek, dünyanın dört b r yanındak Çerkezlere ulaşab lmek ç n devlet büyükler nden Çerkezce yayın yapan telev zyon kanalı sted kler n fade ett . D l n devamı ç n böyle kültür merkezler n n çoğalmasını talep eden BAŞ; “Bu konuda Konya Büyükşeh r Beled ye Başkanımıza m nnettarlarımızı sunarak teşekkür ed yoruz” ded . Ad ge D l Derneğ Başkanı Al İhsan TARI se şöyle konuştu; “Çerkezler olarak tek farklılığımız d l. B z bu farkımızı korumak st yoruz. M ll Eğ t m Bakanlığı’nın desteğ yle burada yazın d l kursları açmak st yoruz. Kaybolan 108 b n kel mem z var. B r kel men n b r topluma yerleşmes 50 yıl sürüyor. Bu b r güzell k, tıpkı bahçedek ç çekler g b . Bunu kaybetmemel y z. Özell kle Konya ve Samsun Büyükşeh r Beled ye Başkanlarımıza katkıları ç n çok teşekkür ed yorum” d ye konuştu. Konuşmaların ardından İhsan ye Kültür Merkez ’n n açılışı protokol mensupları ve katılımcılar tarafından hep b rl kte yapıldı. İLÇEMİZDE 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ KUTLANDI 19 Ek m Muhtarlar Günü dolayısıyla Fahrett n Altay Paşa Parkı’nda düzenlenen törene katılarak muhtarlar le b r araya gelen Başkan KARAHAN tören n ardından yaptığı yazılı açıklama le Muhtarlar Günü’nü kutladı. Açıklamasında muhtarlar yerel demokras m z n en esk tems lc ler d r d yen Başkan KARAHAN şunları kaydett : “Muhtarlar yerel demokras n n en esk tems lc ler d r. Muhtarlık kurumu 1829 yılında o dönem n Pad şahı olan II. Mahmut tarafından hayata geç r lm ş ve o günden bu güne 188 yıllık büyük b r geçm şe sah p olmuştur. O gün bu gündür muhtarlar devlet n ma- halledek gözü ve kulağıdır. Muhtarlarımız gece gündüz vaz feler başında bulunarak halk le devlet arasında aracı b r rol üstlenmekted r. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayy p ERDOĞAN’ın da sözler nde yer verd ğ g b , muhtarlıklarımız sadece en küçük dar b r m olma vasfını taşımakla kalmıyor; aslında demokras n n nüves n , çek rdeğ n teşk l ed yorlar. Bu öneml vaz fey yer ne get ren başta şehr m zdek muhtarlarımız olmak üzere tüm muhtarlarımızın 19 Ek m Muhtarlar Günü’nü tebr k ed yorum.” ded . KURSİYERLERİN SERTİFİKA HEYECANI Ilgın Beled yes ve Ilgın Halk Eğ t m Müdürlüğü arasında yürütülen İŞKUR destekl Hasta Yaşlı Bakım, Kat H zmetler Elemanı ve Dekorat f El Sanatları kursları sona erd . Eğ t m kurslarını başarıyla tamamlayıp sert fika almaya hak kazanan kurs yerlere sert fikaları ver ld . Kurs yerlere yönel k konuşan Başkan KARAHAN bu kursların devam edeceğ n bel rterek konuşmasını şöyle sürdürdü; “B z bu kurslarla özell kle engell kardeşler m z n ve bayan kardeşler m z n b r meslek sah b olmalarını amaçlamakta- yız. S z değerl kardeşler m z geleceğe hazırlamak, b r meslek sah b olab lmen z sağlamak ç n bu kurs, projeler hazırlıyor ve hazırlamaya da devam edeceğ z. Çünkü bu sert fika sonrasında, b r şte çalışab l r m duygusu yanında sert fikaları sayes nde ş bulan ve çalışan kardeşler m z görüyoruz bundan da mutlu oluyoruz.” fadeler n kullandı. Kat H zmetler Elemanı, Hasta Yaşlı Bakımı ve Dekorat f El Sanatları kursu olmak üzere toplamda 35 k ş sert fikasını aldı.

[close]

p. 7

Ek m 2017 7 HALI SAHALAR HAYIRLI OLSUN Şeh r merkez ne uzak mahallelere yapılması sözü alınan halı sahaların yapımı tamamlandı. Geçt ğ m z aylarda Beled ye Başkanı Mehmet KARAHAN, büyükşeh r yasası le mahalle statüsü kazanan 6 yerleş m yer ne halı saha yapılacağının müjdes n verm şt . Halı sahaların 5 tanes n n yapımı tamamlandı. Projes , Spor-Toto Genel Müdürlüğü le Ilgın Beled yes tarafından hazırlanan halı sahaların Çavuşcugöl, Argıthanı, Aşağıç ğ l, Yukarıç ğ l ve Orhan ye mahalleler nde yapımı tamamlandı. Sporun ve sporcunun her zaman destekç s olduğuna değ nen Başkan KARAHAN; “Şehr m ze yen sport f alanları kazandırdığımız ç n mutluyuz. Sporun gel şt r lmes ve sporcunun sağlıklı yaşamlarına katkı sağlayacak sport f alanların oluşturulması çok öneml d r. Bunun b - l nc yle sport f faal yetlere önem vermektey z. Bununla b rl kte gençler n sport f faal yetlere yönlend r lmes ve daha çok lg göstermes adına bu tür alanlarımızı gen şlet yoruz. Bu anlamda sorumluluk üstlenmekten kaçınmayacağız. Amacımız gençler n daha sağlıklı ortamda ver ml b r şek lde spor yapmalarını sağlamaktır. Çocuklarımızı ve gençler m z zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak ve onları daha çok spora teşv k etmek amacıyla bu tür yatırımlar ç n el m zden gelen tüm gayret göstermeye devam edeceğ z. Halkımıza ve özell kle gençler m ze hayırlı olsun.” ded . Şehr m zde sosyal, kültürel ve eğ t m alanlarında yapılan çalışmalar meyve vermeye başladı. Yapılan bu halı sahalar da bu çalışmaların b r meyves olarak düşünüleb l r. Özell kle merkeze uzak mahallelerdek vatandaşların sosyal yaşantılarına katkı sağlamak amacıyla yapılan halı sahalar ş md lerde gençler n en uğrak noktası konumunda bulunuyor. ŞEHİT FAİK ALPAY KOCABIYIK PARKI Fahrett n Altay Mahalles ’nde 4 parselden oluşan 8.000 metre kare alanda rev ze ve yen leme çalışması yapılarak Şeh t Fa kAlpay Kocabıyık Parkı yapımına başlandı. Ilgın Beled yes Fahrett n Altay Mahalles nde de kolları sıvadı ve çocuklar başta olmak üzere a leler n güzel ve eğlencel zaman geç reb lmeler ç n park yapımına başladı. Esk ve atıl b r halde olan park alanı yen den canlandırılarak halkın h zmet ne sunulacak. Ağaçlandırma ve yeş llend rme yapılarak çevreye de güzel görünüm ver lmes ne katkı sağlayacak. Şehr m z b rb r nden modern parklarla donatmaya devam edeceğ z d yen Başkan KARAHAN; “Şehr m zde yeş l alanların sayısını ar- tırmak ç n çalışmalarımız sürüyor. Parklarımızı sadece çocuklarımız ç n değ l büyük küçük herkes n faydalanab leceğ şek lde düzenl yoruz. Şeh t Fa kAlpay Kocabıyık Parkı Ilgınımıza hayırlı olsun” ded . Yen lenen park; basketbol sahası, futbol sahası, çocuk oyun alanı, kond syon alanları, d nlenme alanları ve büfe olarak tasarlanmıştır. Aynı zamanda park alanının b r kısmı cumartes günler halkın alışver ş yapması ç n kurulan pazar yer olarak kullanılacak olup d ğer günlerde otopark olarak kullanılması tasarlanmıştır. Otopark alanı 50 araç kapas tel olarak h zmet verecekt r.

[close]

p. 8

8 Ek m 2017 KİLİTLİ PARKE TAŞI DÖŞEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR İlçe genel nde devam eden yol yapım çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu ay çer s nde Şıhbedrett n Mahalles ’ne 25 b n m2 , Şıhcarullah Mahalles ’ne 10 b n m2, M ll Egemenl k Mahalles ’ne 3 b n m2 ve Fahrett n Altay Mahalles ’ne 5 b n m2 olmak üzere Ek m ayı çer s nde 43 b n m2 k l tl taş döşemes yapıldı. İlçe genel nde yapılan yol çalışmalarını yer nde nceleyen Beled ye Başkanı Mehmet KARAHAN; “Beled yem z Fen İşler Müdürlüğüne bağlı ek pler n kumlama ve stab l ze çalışmalarının ardından yapılan k l tl parke taşı döşeme ve kaldırım yapma çalışmaları ara vermeden devam ed yor. Hemen hemen tüm mahalleler m z de k l tl parke taşı döşeme çalışmalarımız planlı olarak yapılmaktadır. Yapılan çalışmaların tam anlamıyla b tmes nden sonra şehr m z modern b r görünüme kavuşacaktır. Bunun ç nde el m zden gelen her türlü fedakârlığı yapmaya hazırız ve yapacağız. Bütün mahalleler m z n ht yacını g dermek ç n çalışmalarımız sürecek” ded . GÜNÜ BİRLİK DEĞİL, GELECEĞE YATIRIM YAPIYORUZ Daha güzel b r Ilgın ç n alt yapı ve üst yapı çalışmalarına devam eden Ilgın Beled yes , yatırımlarla şehr m z geleceğe hazırlıyor. İlçe genel nde alt yapı çalışmaları sürerken, Muhs n Yazıcıoğlu Caddes de bu kapsamda yen lend . Su hatlarının yen lenmes ve doğalgaz hattlarının döşenmes n n ardından cadden n kanal zasyon hattı da değ şt r ld . İlçem zde k kanal zasyon hatlarının en son 1980’ler n sonlarında yen lend ğ n d le get ren Beled ye Başkanı Mehmet KARAHAN; “Çağa uygun, modern ve vatandaşlarımızın daha sağlıklı b r ortamda yaşamaları ç n öncel kle alt yapımızı yen lemem z gerek yordu ve şuan t bar le öneml caddeler m z n alt yapılarında sona geld k. Prest j caddem z n alt ve üst yapı çalışmalarını tamamlayarak asfaltlama şlem n gerçekleşt r p h zmete açtık. Ş md sırada Alparslan Türkeş ve Muhs n Yazıcıoğlu Caddeler var. Alparslan Türkeş Caddes ’n n elektr k hatlarını yer altına nd rd k, doğalgaz, telekomün kasyon, çme suyu ve kanal zasyon hatlarını yen led k. Muhs n Yazıcıoğlu Caddes ’n n alt yapı çalışmaları da b tt . Çalışmalar b tt ğ nde tıpkı prest j caddem z g b her k caddem zde güzel b r görünüme kavuşmuş olacak.” ded . Alt yapı çalışmalarında yaklaşık 2 km çme su hattı ve 1,5 km elektr k hattı yen lenerek yer altına nd r ld . Cadde üzer ndek tüm abone hatları da yen lend . Yen lenen tem z suyu ve kanal zasyon hatlarının ebatları değ şt r lerek daha gen ş çaptak borularla sıhhatl hale get r ld .

[close]

p. 9

Ek m 2017 9 ILGIN BELEDİYESİ'NDEN ILGIN BELEDİYESİ EĞİTİME DESTEK ZABITA EKİPLERİ DENETİMDE 18 Eylül’de başlayan 2017-2018 Eğ t m-Öğret m yılı çalışmaları kapsamında beled ye ek pler okullarda genel tem zl k çalışması yaptı. Ilgın Beled yes okullarda öğrenc ler n tem z b r ortamda kalmaları ve eğ t m görmeler ç n çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda okullar açılmadan başlatılan uygulama le okulların hem bahçe hem de okul çevres nde genel b r tem zl k ve düzenleme çalışması yapılmaktadır. Okullarda yürütülen tem zl k çalışmalarında; yıkama ve boyama, ç m b çme ve çöp toplama araçları görev aldı. Okul bahçeler nde uzun otlar b ç lerek tem zlend , yıkama aracı le yıkanan beton alanlara se öğrenc ler ç n ç zg çalışması yapılarak boyama yapıldı. Yapılan çalışmalardan memnun kalan öğrenc vel ler : “Beled yem z Ilgın’da başlattığı, mahalle ve çevre tem zl ğ n ş md de okullarımıza yansıttı. Hayatımızın her alanında tem zl ğ n önem büyüktür. Başlatılan tem zl k kampanyasına b zler de destek ver yoruz. Çocuklarımız yen eğ t m dönem ne sağlıklı b r çevre ortamında başlayacaklar. Beled yeye bu anlamlı h zmet nden dolayı teşekkür ed yoruz.” fadeler nde bulundular. Okul yönet c ler de beled yen n bu tem zl k h zmet nden oldukça memnun olduklarını d le get rd ler. Ilgın Beled yes , her zaman olduğu g b eğ t me destek vermeye devam edecekt r. Ilgın Beled yes Zabıta Müdürlüğü ek pler vatandaşın daha sağlıklı ve h jyenl b r ortamda h zmet alab lmes ç n lçede faal yet gösteren ekmek fırınlarını denetled . Ilgın Beled yes Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ek pler denet mler sırasında, üret m de kullanılan ve satışı yapılan gıdaların sağlıklı olup olmadığı, h jyen kurallarına uygunluğu le t car faal yet ç n gerekl olan belgeler n kontroller n yaptı. Halkın sağlıklı ve güvenl alışver ş yapması ç n bu denet m- ler n rut n olarak yapıldığını bel rten Başkan KARAHAN; “Beled ye olarak halkımızın sağlığını önems yoruz. Vatandaşlarımızın güven l r ve sağlıklı ürünler tüketeb lmes ç n denet mler m z aralıksız sürdürüyoruz. Bundan sonrak süreçte de vatandaşların sağlığını lg lend ren tüm konularda denet m çalışmalarımız aralıksız devam edecekt r” ded . Zabıta ek pler n n, yasalar doğrultusunda gerçekleşt rd ğ denet mler, şletmeler olduğu kadar vatandaşları da mutlu ed yor.

[close]

p. 10

ILGIN BELEDİYESİ “Şehrini Geleceğe Hazırlayan Belediye” Ek m 2017 - Sayı:29 Beled yen n Ses Ilgın Beled yes Adına Sah b Mehmet KARAHAN Ilgın Beled ye Başkanı Sorumlu Yazı İşler Müdürü Abdullah BAĞCI Haber - Grafik Tasarım Kemal CESUR Cem BARDAKCIOĞLU

[close]

Comments

no comments yet