Publikacija Osnovna šola III Murska Sobota 2017-18

 

Embed or link this publication

Description

Publikacija

Popular Pages


p. 1

2017 / 2018 PUBLIKACIJA

[close]

p. 2

PUBLIKACIJA - OSNOVNA ŠOLA III MURSKA SOBOTA 2017/18

[close]

p. 3

Kazalo PUBLIKACIJA - OSNOVNA ŠOLA III MURSKA SOBOTA 2017/18 IME IN SEDEŽ ŠOLE ........................................................................................................................................... 3 PODATKI O USTANOVITELJU ............................................................................................................................ 3 ORGANIZACIJSKA SHEMA ŠOLE ........................................................................................................................ 4 ORGANI UPRAVLJANJA ŠOLE ............................................................................................................................ 5 STROKOVNI ORGANI ŠOLE ............................................................................................................................... 5 PREDNOSTNE NALOGE ..................................................................................................................................... 7 PREDSTAVITEV PROGRAMA ........................................................................................................................... 14 OBLIKE UČNE POMOČI ................................................................................................................................... 16 TEKMOVANJA ................................................................................................................................................ 17 RAZŠIRJENI PROGRAM (PO NAČELU PROSTOVOLJNOSTI)............................................................................... 18 ORGANIZACIJA DELA ...................................................................................................................................... 18 ŠOLSKI KOLEDAR ............................................................................................................................................ 19 ŠTEVILO ODDELKOV IN UČENCEV ................................................................................................................... 21 BOLNIŠNIČNI ODDELEK .................................................................................................................................. 21 ČASOVNA RAZPOREDITEV POUKA.................................................................................................................. 22 ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA ....................................................................................................................... 23 STROKOVNI DELAVCI ŠOLE ............................................................................................................................. 25 RAZPORED UČITELJEV PO UČILNICAH NA MESEČNIH GOVORILNIH URAH ...................................................... 28 ŠOLSKA KNJIŽNICA ......................................................................................................................................... 29 UČBENIŠKI SKLAD........................................................................................................................................... 30 PODALJŠANO BIVANJE ................................................................................................................................... 31 DNEVI OBVEZNIH VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH DEJAVNOSTI.......................................................................... 31 INTERESNE DEJAVNOSTI................................................................................................................................. 38 ŠOLSKA SKUPNOST UČENCEV......................................................................................................................... 39 ŠOLSKI OTROŠKI PARLAMENT ........................................................................................................................ 40 VZGOJNI NAČRT ............................................................................................................................................. 40 HIŠNI RED....................................................................................................................................................... 40 SKRB ZA ZDRAVJE NAŠIH UČENCEV ................................................................................................................ 43 ŠOLSKA PREHRANA ........................................................................................................................................ 44 SUBVENCIONIRANJE ŠOLE V NARAVI.............................................................................................................. 45 VOZNI RED AVTOBUSOV ZA UČENCE VOZAČE ................................................................................................ 46 SODELOVANJE ŠOLA – DOM........................................................................................................................... 47 SODELOVANJE S STARŠI ................................................................................................................................. 48 POVEZANOST ŠOLE S KRAJEM IN ŠIRŠIM OKOLJEM........................................................................................ 51

[close]

p. 4

PUBLIKACIJA - OSNOVNA ŠOLA III MURSKA SOBOTA 2017/18 Vizija šole »Odprimo vrata znanju, ker si to želimo, zmoremo in z njim živimo. Šola naša naj bo varna, brez nasilja in ustvarjalna.« NAŠE POSLANSTVO Z motivacijo razvijati samozavestne, spoštljive, ustvarjalne in razgledane osebnosti ter jih spodbujati k rezultatom, ki so jih sposobni doseči za življenje v prihodnosti. NAŠE VREDNOTE Znanje, vedoželjnost, strpnost, odgovornost, prijaznost, spoštovanje. NAŠA NAČELA Pridobivamo nova znanja za življenje. Smo vljudni in zgled ostalim. Upoštevamo – sprejemamo druge in drugačne. Smo odgovorni za svoja dejanja. Spoštujemo lastnino drugih in šole. Skrbimo za urejenost šole in okolice. 1

[close]

p. 5

PUBLIKACIJA - OSNOVNA ŠOLA III MURSKA SOBOTA 2017/18 Spoštovani starši! Šolsko leto 2017-18 se je začelo obetavno in že žanjemo sadove svojega dela. Na začetku septembra smo prejeli obvestilo, da je naša šola na nagradnem natečaju za »Najbolj športno osnovno šolo« za preteklo šolsko leto dosegla zlato priznanje in s tem pridobila naziv »Najbolj športna osnovna šola 2016-17«. K uspehu so pripomogli odlični rezultati učencev, aktivna udeležba na tekmovanjih in prireditvah, organizacija tekmovanj ter zagnano delo športnih pedagogov. Prav tako smo z novim šolskim letom potrdili naziv »kulturna šola« za naslednjih pet let. Ob teh naslovih ne smemo pozabiti tudi ostalih predmetnih področij, na katerih naši učenci prav tako dosegajo vidne rezultate na regijskem in državnem nivoju. Naloge, ki jim bomo v tem šolskem letu posvečali največ pozornosti, bodo povezane s projekti: Zdrava šola, FIT Slovenija in Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah. V sklopu zdrave šole bomo tako kot lansko leto tudi letos ob svetovnem dnevu zdravja, 7. 4. 2018, organizirali skupno druženje. Skozi celo šolsko leto pa bo rdeča nit še naprej duševno zdravje, gibanje in prehrana. Z veseljem in navdušenjem, da v svoje pedagoško delo vnesemo nove pristope poučevanja, smo se priključili k projektu FIT Slovenija. Sam program promovira gibanje in športne aktivnosti ter učenje skozi gibanje. Ko se učenci skozi igro učijo gibati, se z gibanjem tudi učijo. S tem razvijajo ustvarjalnost in se pri iskanju rešitev učijo razmišljati. S projektom Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah pa bomo kot razvojna šola razvijali model, ki ga bodo potem implementirale ostale šole, ki bodo sodelovale v projektu. Ob bogatem programu bo naše vodilo pri učencih spodbujati notranjo motivacijo za učenje in potrebo po znanju in ustvarjalnosti. Vse to nam bo uspelo, če bomo sodelovali, se spoštovali in delovali v dobri medsebojni komunikaciji. Z zaupanjem v delo učiteljev in spoštovanju različnosti uspeh nikakor ne bo izostal. Želim si, da si šolsko leto 2017-18 zapomnite po dobrih dejanjih, odličnih učiteljih, drobnih pozornostih in po zanimivih dogodkih. V znanju je moč – osvojite ga čim več! Ravnateljica: Sonja Čerpnjak 2

[close]

p. 6

PUBLIKACIJA - OSNOVNA ŠOLA III MURSKA SOBOTA 2017/18 PODATKI O ŠOLI Osnovna šola III Murska Sobota je dobila ime po tem, ker je bila ustanovljena kot tretja šola v mestu Murska Sobota. Ustanovitelj šole je Mestna občina Murska Sobota. Šola je bila zgrajena leta 1964. Zaradi povečanega števila učencev je bil leta 1977 dograjen prizidek, v letu 1987 športna dvorana, leta 1998 pa je bil nadzidan prizidek. IME IN SEDEŽ ŠOLE OSNOVNA ŠOLA III Murska Sobota s svojo vzgojno-izobraževalno dejavnostjo uresničuje in zagotavlja potrebe po osnovnošolskem izobraževanju na območju, za katerega je ustanovljena. Naziv šole: OSNOVNA ŠOLA III MURSKA SOBOTA TRSTENJAKOVA 73 9000 MURSKA SOBOTA Telefon: 02 522 34 40 – tajništvo 02 522 34 46 – psihologinja 02 522 34 62 – knjižnica E-mail: o-3.ms@guest.arnes.si Internet: www.os3ms.si Davčna št.: 53080548 Matična št.: 5640261000 Transakcijski račun: 01280-6030671236 PODATKI O USTANOVITELJU S 1. 1. 1992 se je v skladu z odlokom Skupščine občine Murska Sobota osnovna šola preoblikovala iz organizacijske enote OVIZ v samostojno OSNOVNO ŠOLO III MURSKA SOBOTA. OPREDELITEV ŠOLSKEGA OKOLIŠA Šolski okoliš OŠ III obsega vzhodni del mesta vključno s Slovensko in Lendavsko ulico, južni del mesta do Tomšičeve ulice, vas Rakičan in zaselek Pušča kot skupni šolski okoliš osnovnih šol v mestu. 3

[close]

p. 7

PUBLIKACIJA - OSNOVNA ŠOLA III MURSKA SOBOTA 2017/18 ORGANIZACIJSKA SHEMA ŠOLE Ravnateljica šole: Pomočnica ravnateljice: Tajnica: Računovodstvo: Svetovalna služba: Drugi strokovni delavci: Spremljevalke za pomoč gibalno oviranim učencem: Informator: Kuhinjsko osebje: Vzdrževalci: Čistilke: Javna dela: Sonja Čerpnjak Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ šole. Ana Balažic Julijana Klement JZ VIZ Murska Sobota, Miran Rantaša Dominika Sraka – psihologinja Bojan Kuprivec, računalničar – org. inf. dejavnosti Zlatka Horvat, knjižničarka Milena Novak, skrbnica učbeniškega sklada Dodatno strokovno pomoč učencem s posebnimi potrebami izvajajo mobilni specialni pedagogi OŠ IV Murska Sobota. Zdenka Maučec Slavic Jasna Balažic Maša Sabotin Polonca Koltaj Marjana Sabotin Malice in kosila pripravljajo: kuharja Tomaž Rajh in Simon Zver ter Marjana Zelko in Danijela Kerec Tomislav Ružič, Drago Žerdin, Branko Šebjan (športna dvorana od 16.30 ure naprej) Mira Muršič, Cvetka Cener (nadomešča jo Marija Zver), Anica Dervarič, Danica Janžek (nadomešča jo Sonja Lovrenčec), Katja Dervarič, Špela Peček, Vesna Čuk Romski pomočniki: Viktorija Kolar, Damjana Pestner (projekt) Učna pomoč: Vida Nemec, Andrej Šiftar 4

[close]

p. 8

PUBLIKACIJA - OSNOVNA ŠOLA III MURSKA SOBOTA 2017/18 ORGANI UPRAVLJANJA ŠOLE SVET ŠOLE ima pristojnosti, ki so določene z zakonom: - imenuje in razrešuje ravnatelja, - sprejema program razvoja šole in letni delovni načrt ter poročilo o njegovi uresničitvi, - odloča o nadstandardnih in drugih programih, - odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca, - obravnava finančni načrt in sprejema zaključni račun šole, - opravlja druge naloge, določene z zakonom ali aktom o ustanovitvi. Sestavljajo ga po 3 predstavniki ustanovitelja in staršev ter 5 predstavnikov zaposlenih, skupno šteje 11 članov. To so: Marija Bačič, Stanislav Jančar, Jože Casar, Katja Toth, Denis Čeh, Dragan Mešič, Simona Šeruga, Gabrijela Mastnak, Suzana Varga, Tina Kur in Simona Prša. SVET STARŠEV sestavljajo starši, izvoljeni na roditeljskem sestanku v vsaki oddelčni skupnosti, in je organiziran za uresničevanje interesov staršev v šoli. Svet staršev šteje 18 članov. V letošnjem šolskem letu so člani sveta staršev: Lidija Zorman, Lidija Klemenčič, Zoran Kos, Tadej Kumin, Petra Jauk, Manuela Frumen, Dejan Gomboc, Vlasta Felkar, Rafael Kos, Vesna Šiplič Horvat, Zvonimir Kanfelj, Drago Lebar, Teodora Ošlaj, Dejan Šeruga, Nataša Škedelj, Matejka Lainšček, Nina Bauer in Dragan Mešič. STROKOVNI ORGANI ŠOLE UČITELJSKI ZBOR ŠOLE sestavljajo vsi pedagoški in drugi strokovni delavci ter delavci šolske svetovalne službe: - obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, - daje mnenje o letnem delovnem načrtu šole, - daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja, - opravlja druge naloge v skladu z zakonom. ODDELČNI UČITELJSKI ZBOR sestavljajo učitelji, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku. Eden izmed razrednikov koordinira delo med oddelki: - obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku, - oblikuje program za delo z nadarjenimi učenci in s tistimi, ki težje napredujejo, - odloča o vzgojnih ukrepih, - opravlja druge naloge v skladu z zakonom. RAZREDNIK - vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, - skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, 5

[close]

p. 9

PUBLIKACIJA - OSNOVNA ŠOLA III MURSKA SOBOTA 2017/18 - sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, - odloča o vzgojnih ukrepih, - opravlja druge naloge v skladu z zakonodajo. STROKOVNI AKTIVI Sestavljajo jih učitelji sorodnih predmetnih področij oz. učitelji posameznih vzgojnoizobraževalnih obdobij: - obravnavajo problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, - usklajujejo merila za ocenjevanje, - dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, - obravnavajo pripombe staršev na ugovore, - opravljajo druge naloge, določene z letnim delovnim načrtom. 6

[close]

p. 10

PUBLIKACIJA - OSNOVNA ŠOLA III MURSKA SOBOTA 2017/18 PREDNOSTNE NALOGE Prednostne naloge v tem šolskem letu bodo aktivnosti v programih oz. projektih: - ZDRAVA ŠOLA - FIT SLOVENIJA - Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah (razvojna šola). ZDRAVA ŠOLA Že drugo šolsko leto je naša šola uspešno priključena k Slovenski mreži zdravih šol. Pozornosti bo posvečala sistematičnemu delovanju na področju telesnega, duševnega, socialnega in okoljskega zdravja. S vključitvijo v slovensko mrežo zdravih šol smo se zavezali, da bomo promovirali zdrav način življenja pri učencih, starših in zaposlenih, skušali doseči večjo ozaveščenost o pomenu zdravega življenjskega sloga (duševno zdravje, zdrava prehrana, šport, rekreacija ...) ter v načrtovane dejavnosti vključili čim večje število učencev, staršev in zaposlenih. Ob enem pa smo se zavezali naslednjim 12 ciljem Zdrave šole: 1. Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli. 2. Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci. 3. Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem. 4. Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bomo oblikovali raznovrstne pobude. 5. Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja. 6. Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo. 7. Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave skladnega učnega načrta vzgoje za zdravje. 8. Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih učiteljev in učencev. 9. Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje. 10. Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu vzgoje za zdravje. 11. Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam lahko svetujejo in pomagajo pri vzgoji za zdravje in promociji zdravja. 12. Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da nas bo dejavno podprla pri učnem načrtu vzgoje za zdravje. 7

[close]

p. 11

PUBLIKACIJA - OSNOVNA ŠOLA III MURSKA SOBOTA 2017/18 Tudi v šolskem letu 2017/2018 je rdeča nit prepletanje in nadgradnja treh vsebin iz preteklega šolskega leta, in sicer DUŠEVNO ZDRAVJE, SPODBUJANJE GIBANJA in UŽIVANJE ZDRAVE PREHRANE. Dejavnosti Zdrave šole v šolskem letu 2017/2018 RDEČA NIT: DUŠEVNO ZDRAVJE, SPODBUJANJE VEČ GIBANJA, UŽIVANJE ZDRAVE PREHRANE ZAP. ŠT. NALOGE 1. PROJEKTI, NALOGE, DEJAVNOSTI AKCIJA SLOVENIJA RAZGIBAJ SE ČAS IZVEDBE 29. 9. 2017 CILJI CILJNA SKUPINA spodbujanje telesne dejavnosti na splošno ter ozaveščanje o njenih številnih koristih učenci in učitelji PS in RS 2. AKTIVNOSTI ZA ZDRAVJE 7. 4. 2018 prek različnih učenci, učitelji, IN SREČO: aktivnosti starši, zunanji - športne dejavnosti spodbujanje in sodelavci - delavnice o zdravi izvajanje prehrani zdravega - tehnike sproščanja življenjskega - meritve sladkorja, sloga pri krvnega tlaka, mase … učencih, učiteljih in starših 3. ZDRAVO ŽIVIM, DA 22. 2. 2018 preko različnih učenci, učitelji, STRES PREHITIM aktivnosti starši, zunanji - različne delavnice, spodbujanje sodelavci povezane z duševnim pozitivne zdravjem, gibanjem in samopodobe zdravo prehrano učencev ter učenje tehnik za premagovanje stresorjev ter podpora duševnemu zdravju učiteljev 4. ŠPORTNE AKTIVNOSTI celo šolsko leto ozaveščati vse vsi zaposleni na ZA ZAPOSLENE akterje o šoli zdravem življenjskem slogu in gibanju 5. ZDRAVA PREHRANA celo šolsko leto ozaveščati učenci 1.–9. Šolska shema učence o zdravi, razreda 8

[close]

p. 12

PUBLIKACIJA - OSNOVNA ŠOLA III MURSKA SOBOTA 2017/18 Tradicionalni slovenski domači hrani zajtrk 6. PREVENTIVNI po dogovoru skrb za telesno učenci 1., 3., 6. ZDRAVNIŠKI IN zdravje in 8. razreda ZOBOZDRAVSTVENI sodelovanje z PREGLEDI IN CEPLJENJA zunanjimi + predavanja ustanovami 7. SKRBIMO ZA ZDRAVE celo šolsko leto sodelovanje z učenci 1.–5. ZOBE zunanjimi razreda Ščetkanje v razredu ustanovami 8. NI ME STRAH celo šolsko leto spodbujanje učenci 1.–9. Interni šolski projekt v učencev k razreda bolnišničnem oddelku sprostitvi in premagovanju stresa, strahu v času bivanja v bolnišnici Koordinatorica: Simona Prša Člani tima: Ana Balažic, Gabrijela Mastnak, Darja Žižek, Maja Novak Košar, Nataša Kutoš Sečko in Dominika Sraka MEDNARODNI PROJEKT FIT SLOVENIJA Mednarodni projekt Fit Slovenija je projekt promocije gibalne/športne aktivnosti za zdravje otrok in mladostnikov v vseh okoljih. Je tudi projekt, ki učitelje s strokovnimi predavanji in praktičnimi delavnicami opremlja z metodami in pristopi, s katerimi lahko gibanju na široko odprejo vrata svoje učilnice, ne glede na starost učencev in predmetno področje. V Sloveniji se je projekt uveljavil z mednarodnim projektom FitClub International že leta 1998. Mednarodni projekt Fit Slovenija vodi gospa Barbara Konda, univ. dipl. fiziologinja. Vanj pa je vključenih že veliko vrtcev in osnovnih šol. Temelj Fit pedagogike je razvijati in ustvarjati učenje skozi gibanje in gibanje skozi igro. Ko se učenci skozi igro učijo gibati, se z gibanjem tudi učijo. S tem razvijajo ustvarjalnost in se pri iskanju rešitev učijo razmišljati. Živimo v dobi multimedije, tehnologije in informatike. V dobi, ko se je človek oddaljil sam od sebe. Otroci se v povprečju manj gibajo, kot bi bilo potrebno za njihov normalen motorični razvoj. Zaradi tega se kažejo posledice v medosebnih odnosih, agresiji, poseganju po drogah in zapadanje v druge zasvojenosti, predvsem pa na zdravju otrok. Fit4Kid model je sestavljen iz motivacijske pedagogike, izobraževalnih programov, vsebin in smernic, ki se osredotočajo na povečano uporabo vadbe in telesne dejavnosti. Gibanje in zadostna hidracija pomembno vplivata na delovanje celega človeškega telesa, tudi možganov. 9

[close]

p. 13

PUBLIKACIJA - OSNOVNA ŠOLA III MURSKA SOBOTA 2017/18 Zato je cilj projekta povečati telesno dejavnost in zagotoviti hidracijo. Tako se krepi zdravje, izboljša učno okolje in uspeh. Fit vadbeni programi so privlačni in univerzalno dostopni vsem otrokom, in to ne glede na njihove gibalne sposobnosti, spol in socialni položaj. Aktivnosti so energične, vznemirljive in zabavne. Njihov moto pa je vrniti zabavo in igro v gibalno vzgojo otrok. S šolskim letom 2017/2018 se je tudi naša šola vključila v izvajanje projekta Fit4Kid in se tako pridružila izobraževalnim ustanovam Avstralije, Španije, Nemčije, Velike Britanije in Islandije. Učitelji bodo dejavnosti izvajali ne samo v okviru športa, ampak tudi skozi celoten izobraževalni proces. Koordinatorici projekta: Polonca Horvat in Mojca Zauneker Člani tima: Mira Pojbič Vöröš, Gabrijela Mastnak, Tjaša Šimonka in Simona Prša KREPITEV KOMPETENCE PODJETNOSTI IN SPODBUJANJE PROŽNEGA PREHAJANJA MED IZOBRAŽEVANJEM IN OKOLJEM V OSNOVNIH ŠOLAH (RAZVOJNA ŠOLA) Z aktivnostmi bomo razvijali, preizkušali in implementirali model spodbujanja kompetence podjetnosti. S takšnim modelom bomo sledili temu, da bomo opolnomočili šolajoče se z znanjem, jim zagotovili čim več praktičnih izkušenj ter jih tudi naučili, kako uporabiti pridobljeno znanje in kako delovati proaktivno in samoiniciativno. Predvideva se, da bodo šolajoči se po končanem šolanju bolje opremljeni z znanjem, veščinami in spretnostmi, s katerimi bodo učinkoviteje vstopali na trg delovne sile kot samostojni posamezniki. Vodji projekta: Darko Vrebac in Tadeja Gobar Članice tima: Tanja Roš, Tjaša Šimonka in Ana Balažic DRUGE NALOGE, KI JIM BOMO POSVEČALI POZORNOST - Spodbujanje celostnega razvoja nadarjenih – OBOGATITVENE DEJAVNOSTI Posebno pozornost bomo namenili pripravi individualiziranih programov za nadarjene učence; poudarek na sodelovanju učencev. Obogatitvene programe za nadarjene učence načrtujemo na športnem, kulturno-umetniškem, naravoslovnem in družboslovnem področju. Nekatere dejavnosti bomo izvedli povezano medpredmetno, ob spoznavanju in raziskovanju letošnje teme STEKLO, in sicer v strnjeni obliki, v popoldanskih delavnicah in v sobotni šoli za nadarjene učence (dejavnosti: kemijsko-eksperimentalna, zgodovinska, likovno-ustvarjalna, glasbena, socialna vključenost). Še naprej bomo sodelovali v projektu Anglia Network. Ponujeno učencem, 10

[close]

p. 14

PUBLIKACIJA - OSNOVNA ŠOLA III MURSKA SOBOTA 2017/18 ki hočejo utrjevati in raziskovati angleški jezik ter spoznavati različne kulture in ljudi (6.–9. razred). Prek Anglia Network se bomo povezali s šolo v tujini. Z učenci na tej šoli se bomo potem srečevali po Skypu, snemali kratke videe za njih, delali na različnih projektih z določeno temo in pisali eseje. Vse seveda v angleškem jeziku. Te stvari si bomo potem z njimi izmenjali. Tako bomo vadili angleški jezik in se še učili o življenju vrstnikov in njihovi državi (mentorica Simona Mavrič Kustec). Učencem bo ponujeno tudi urjenje pomnjenja ter usvojitev različnih tehnik pomnjenja. Izvedli bomo šolsko tekmovanje Memoriada (mentorica Ana Balažic). - Semena sprememb – Vizija Slovenije v osnovnih šola Projekt Semena sprememb je priložnost, da o ključnih vrednotah vizije razmišljajo in jih udejanjajo tudi učenci. Vizija Slovenije izpostavlja 5 ključnih vrednot: učenje za in skozi življenje, inovativna družba, zaupanje, kakovostno življenje in identiteta. Projekt učiteljem 5. razredov osnovnih šol služi kot pomoč pri povezovanju Vizije Slovenije z učnimi načrti in za vključevanje elementov vizije v poučevanje različnih predmetov. S projektom želimo s konkretnimi aktivnostmi v razredu ali na ravni šole podpirati vrednote vizije. - Priprava na izvedbo nacionalnega preverjanja znanja (6. in 9. razred) Tudi letos bomo posebno skrb posvečali pripravi učencev na NPZ, saj je naša prednostna naloga izboljšanje uspeha naših učencev na NPZ. Rezultate NPZ vsako leto spremljamo, analiziramo in načrtujemo izboljšave, pri čemer se povezujejo učitelji razredne stopnje in učitelji posameznega predmetnega področja. - Udejanjanje Vzgojnega načrta šole v praksi Posebna strokovna skupina spremlja in skrbi za dopolnitve in spremembe Vzgojnega načrta šole. Z novim šolskim letom so novonastala dokumenta Pravila šolskega reda ter Seznam kršitev, postopkov in ukrepov. Dokumente vsako leto evalviramo in dopolnimo, dopolnitve pa obravnava in sprejema svet staršev in sveta zavoda. - Fleksibilni predmetnik Fleksibilni predmetnik omogoča drugačno razporeditev tedenskega števila ur pouka pri vseh predmetih, razen pri SLJ, TJA, MAT in ŠPO, vendar v obsegu letnega števila ur. S fleksibilnim predmetnikom želimo izkoristiti možnosti za dosego bolj kvalitetnega znanja. Predvsem želimo: ▪ povečati raznolikost metod in oblik dela pri učenju in poučevanju; ▪ učinkoviteje izvajati vzgojno-izobraževalno delo in izboljšati rezultate v znanju; ▪ povečati medpredmetno povezovanje in izvajanje pouka pri različnih kombinacijah predmetov; ▪ doseči ustrezno realizacijo vseh predmetov; ▪ povečati zadovoljstvo učencev, staršev in strokovnih delavcev pri delu na šoli. - Aktivnosti na področju spodbujanja zdravega načina življenja in zdrave prehrane otrok Tudi v letošnjem šolskem letu bomo zdravemu in kulturnemu prehranjevanju posvetili še posebno pozornost. Večjo skrb bomo posvečali zdravi prehrani v šolskem jedilniku (komisija za prehrano, pobude učiteljev, učencev, staršev …). Šolska shema je nov ukrep skupne kmetijske 11

[close]

p. 15

PUBLIKACIJA - OSNOVNA ŠOLA III MURSKA SOBOTA 2017/18 politike in pomeni pomoč za oskrbo s sadjem in zelenjavo ter mlekom in mlečnimi izdelki v izobraževalnih ustanovah. Začetek izvajanja šolske sheme je šolsko leto 2017/2018. Podlaga za njeno načrtno in učinkovito izvajanje je ta strategija, ki je sprejeta za šestletno obdobje od šolskega leta 2017/2018 do šolskega leta 2022/2023. Strategijo je pripravila medresorska delovna skupina na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, sprejel pa jo je minister, pristojen za kmetijstvo, v soglasju z ministrico, pristojno za izobraževanje in ministrico, pristojno za zdravje. V šolski shemi se otrokom v osnovni šoli in gojencem v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami brezplačno razdeljuje dodaten obrok sadja in zelenjave oziroma mleka in mlečnih izdelkov ter se jih skozi različne dejavnosti spremljevalnih izobraževalnih ukrepov povezuje s kmetijstvom, izobražuje o zdravih prehranskih navadah, lokalnih prehranskih verigah, ekološkemu kmetovanju, trajnostni pridelavi in preprečevanju zavržkov hrane. Šolska shema vključuje tudi spremljanje in vrednotenje učinkov sheme ter obveščanje javnosti. Vključili se bomo tudi v projekt »Tradicionalni slovenski zajtrk«. - Dobro počutje otrok Projekt »Učimo se sreče« nadaljujemo v oddelkih podaljšanega bivanja v 1. razredu in ga nadaljujemo tudi v 2. razredu (»Konflikt in komunikacija«). Učenci bodo spoznali temeljne potrebe in načine zadovoljevanja svojih potreb. Naučili se bodo, da ima vsako vedenje svoje posledice in kako naj izbirajo vedenja, ki bodo zadovoljevala tako njihove potrebe, kot tudi potrebe drugih otrok. - Projekt »Zdrav življenjski slog« (Zavod za šport Planica) prinaša učencem več možnosti za rekreacijo v okviru interesnih dejavnosti s področja športa. V interesne dejavnosti v okviru tega projekta se bodo vključevali učenci od 1. do 9. razreda. Nadaljujemo sodelovanje v medgeneracijskem projektu, ki ga izvaja društvo – univerza za tretje življenjsko obdobje pri Ljudski univerzi Murska Sobota. Medgeneracijski projekt nosi naslov: Spoznajmo kulturno dediščino naših krajev. V okviru projekta bomo obiskali Celje z okolico in Slovenj Gradec z okolico ter spoznavali kulturno dediščino. Projekt bo potekal v mesecu oktobru. Vanj so vključeni tudi učenci izbirnega predmeta: vzgoja za medije – tisk. - Spremljanje kakovosti delovanja šole Kakovost našega skupnega dela bomo spremljali še naprej na vseh ravneh delovanja šole. Ob koncu šolskega leta bomo s pomočjo vprašalnikov, ki jih bodo izpolnili učenci, starši in učitelji, opravili temeljito evalvacijo našega dela. V analizi bodo zajeta vsa pomembnejša področja našega delovanja, od prostorskih pogojev, organizacije in kvalitete pouka, do čistoče, urnikov in prehrane. Na podlagi analize vprašalnikov želimo naše delo še izboljšati in v skladu z našo vizijo načrtovati aktivnosti v prihodnje. - Eko vsebine Še naprej bomo intenzivno delali na področju varovanja in skrbi za okolje ter učence ozaveščali 12

[close]

Comments

no comments yet