Wateropleidingen Meerjarenstrategie 2017-2020

 

Embed or link this publication

Description

Wateropleidingen Meerjarenstrategie 2017-2020

Popular Pages


p. 1

wateropleidingen AcTUEEL VAKMANSCHAP IN DE WATERSECTOR Strategie 2017 - 2020

[close]

p. 2

inhoudsopgave Samenvatting Pagina 3 1. Missie & Visie Pagina 4 2. Terugblik Pagina 5 3. Ontwikkelingen Pagina 6 4. Wateropleidingen 2025 Pagina 8 5. Strategie 2017-2020 Pagina 13 6. Jaarplan 2017 Groei naar Vakmanschap Pagina 16 www.wateropleidingen.nl Nieuwegein, 4 januari 2017. P. 2

[close]

p. 3

www.wateropleidingen.nl samenvatting Wateropleidingen. Al 22 jaar de vakopleider voor de watersector. We brengen praktijkgerichte en actuele waterkennis op een hoger peil. Met een uniek aanbod zorgen wij dat de waterprofessional zich blijft ontwikkelen. Deze persoonlijke ontwikkeling is nodig. Klimaatverandering, digitalisering, circulaire economie, sociale innovatie en de Omgevingswet. Het zijn allemaal onderwerpen die het waterspeelveld veranderen. De rollen en taken veranderen en er komen nieuwe spelers op de watermarkt. Organisaties zoeken meer de samenwerking op en de wensen en invloed van burgers nemen verder toe. De waterprofessionals voeren hun taak uit in het nieuwe speelveld. Waterspecialisten zijn en blijven belangrijk. Om de vertaalslag naar generalisten en beslissers te kunnen maken hebben zij aanvullende competenties nodig, zoals communicatie, samenwerking en/of leiderschap. Maar de basis, de vakkennis, blijft ook de komende jaren hard nodig. Actuele en praktijkgerichte vakkennis is en blijft het fundament van elke waterprofessional en organisatie. Daarom vormt actueel vakmanschap de pijler van onze strategie. Actueel Vakmanschap draagt bij aan de kwaliteit en wendbaarheid van organisaties. Wateropleidingen blijft het vakmanschap in de watersector versterken en ondersteunen. Dit doen we door: 1. g roei naar vakmanschap 2. actueel in kennis en kunde 3. zichtbaar vakmanschap Met onze klanten, docenten en kennispartners geven we een nieuwe invulling aan vakmanschap. We creëren een leeromgeving waar leer- en werkprocessen nog intensiever samen komen. Waar het vakmanschap zich ontwikkelt en waar kennis zich verder verspreidt binnen de organisatie. Onze focus ligt op de juiste mix van vakinhoud en competenties, afgestemd op de eisen van de watersector. We verbinden ons met de juiste partners die net zoals wij, kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan. We zorgen samen met de branche voor de zichtbaarheid van het vakmanschap. Om het watervak goed uit te voeren stellen we kwaliteitsstandaarden in. De standaarden gaan we periodiek meten om zo vakmanschap en kwaliteit zichtbaar te maken. P. 3

[close]

p. 4

1. Missie & Visie Wateropleidingen is dé onafhankelijke en innovatieve vak-opleider voor de watersector in Nederland. We brengen praktijkgerichte en actuele waterkennis op en naar een hoger peil. En dat doen we nu al ruim 22 jaar. Vakkennis, praktijkervaring, actualiteit en flexibiliteit zijn onze kernwaarden. We bouwen vol passie mee aan een goede toekomst van de watersector. We ondersteunen waterprofessionals doordat we gevalideerde kennis bieden. We laten kennis en ervaring delen door professionals uit de watersector. We zorgen voor een inspirerende leeromgeving waar cursisten oefenen om kennis toe te passen. De kennis wordt gekwalificeerd door een diploma. Met ons unieke aanbod richten we ons op bij- en nascholing van nieuwe en ervaren waterprofessionals die zich blijvend ontwikkelen. We ontwikkelen nieuwe titels passend bij de vraag en actualiteit. We ontwikkelen maatwerk en zorgen voor meer kennis en het delen van die kennis. Door jarenlange ervaring weten we wat er in de watersector speelt. Elk jaar toetsen we de actualiteit en inhoud. Om actualiteit te bieden vernieuwen we ons aanbod regelmatig. Innovatieve leeromgevingen, digitaal en blended, passen we toe zodat we kennis actualiseren, delen, toepassen, toetsen en evalueren. www.wateropleidingen.nl Het unieke aanbod is belangrijk voor Wateropleidingen. Hiermee onderscheiden we ons. Maar net zo belangrijk is de manier waarop de professional leert. Hier spelen we op in. Continue aandacht voor werkvormen, leerstijlen, praktijkgerichtheid en toepasbaarheid motiveert de professional waardoor hij of zij zich blijft ontwikkelen. Leren levert energie op. Een gepassioneerde docent die de praktijk kent inspireert en stimuleert tot leren en ontwikkelen. Onze docenten kennen onze visie op leren als geen ander. Zij weten hoe belangrijk praktijkgerichte en ervaringskennis is. Net als het gebruik van verschillende didactische werkvormen en methoden. Wateropleidingen = kwaliteit. Tevreden klanten, daar werken we hard voor. We laten dit zien met het ISO 9001-certificaat, het NRTO keurmerk en resultaten uit onze klanttevredenheidsonderzoeken. Ook evalueren we elke cursus en opleiding. De cursisten evaluatieresultaten vormen een belangrijke feedback. Als het nodig is, passen we inhoud of vorm aan. Onder de naam World Water Academy (WWA) zijn we internationaal actief. We gebruiken dezelfde kernwaarden in het buitenland als we de kennis van waterprofessionals in het buitenland op een hoger peil brengen. Elke opdracht pakken we met dezelfde ambitie op zoals we dat voor de Nederlandse watersector doen. P. 4

[close]

p. 5

www.wateropleidingen.nl 2. terugblik 2012-2016 De laatste jaren hebben we het fundament van onze organisatie verder uitgebouwd conform de Strategie 2012-2015. Dit deden we door intensiever samen te werken met de watersector. We faciliteerden de waterprofessional uitgebreider op het gebied van water en leren. En op internationaal vlak, hebben we het Wateropleidingen concept neergezet. De exposure van World Water Academy (Wateropleidingen) in het buitenland en de enthousiaste feedback maken ons nog bewuster van de kwaliteit van alle (deel)producten en diensten die wij in Nederland ‘gewoon’ vinden. We laten zo nog meer zien wat ons zo uniek maakt. In Zuid-Afrika is de non-profit company AquaDactics - virtueel - opgezet. Recent is AquaDactics geaccrediteerd volgens de lokale Sector Education and Training Authority. De gezonde basis van Wateropleidingen blijkt uit de omzetontwikkeling, uitgevoerde innovaties, kwaliteit en tevredenheid van de docenten en deelnemers. Dat we goed aansluiten bij de watersector is te zien aan de consistente afname van en deelname aan onze cursussen en opleidingen. De extern uitgevoerde klantanalyse laat zien dat onze vaste klanten zoals waterschappen, waterbedrijven en Rijkswaterstaat Wateropleidingen waarderen voor het aanbod en dienstverlening. We hebben door aanvragen van onze klanten, nieuwe titels ontwikkeld en leveren maatwerkoplossingen. We hebben de relatie met onze klanten geprofessionaliseerd. De zichtbaarheid van Wateropleidingen is vergroot. Dit hebben we gedaan door meer te publiceren. Digitale nieuwsbrieven, publicaties en vermeldingen van Wateropleidingen in diverse media binnen het waterveld. De Digitale Wateropleidingen (DWO) is een structureel onderdeel geworden van het leerproces bij opleidingen. Onze aanpak is Blended Learning: een passende combinatie van digitaal en/of schriftelijk studeren in combinatie met bijeenkomsten waar de ervaring en de know-how uit de praktijk wordt gedeeld. We hebben onze docenten extra begeleid bij het implementeren van onze kernwaarden praktijkgericht en actualiteit. Net als bij het gebruik van de Digitale Wateropleidingen. De rol van de docent is belangrijk en bepaalt ook het succes van de DWO. Kwaliteit, continuïteit, actualiteit en vernieuwing hebben Wateropleidingen en World Water Academy de afgelopen jaren onderscheiden. We hebben hiermee een stevige basis gelegd voor de nieuwe strategie. P. 5

[close]

p. 6

3. ontwikkelingen Klimaatverandering is hét onderwerp van de komende decennia. Gebeurtenissen als piekbuien, stijgende zeespiegel en hogere temperaturen zullen de komende jaren van grote invloed zijn op de watersector. In het Deltaprogramma staan de nationale plannen voor waterveiligheid, zoetwatervoorziening en de ruimtelijke inrichting beschreven. De watersector is de uitvoerder van de plannen om Nederland klimaatbestendig en water robuust te maken. De watersector stimuleert Innovatie en duurzaam ondernemen. Bedrijven in de waterketen (drinkwater – riolering – afvalwaterzuivering) werken samen en voeren hun taken zo duurzaam en kostenbesparend mogelijk uit. Het Rijk stimuleert innovaties in de sector. Het Bestuursakkoord Water beschrijft doelen die drinkwaterbedrijven, waterschappen en gemeenten met elkaar moeten halen. Mooie voorbeelden van deze ontwikkelingen zijn Nereda, Energiefabriek, Samenwerken in de keten en Innovatiegericht inkopen. De Omgevingswet treedt in 2019 in werking. In 2017 en 2018 werkt het kabinet verder aan de Nationale Omgevingsvisie. Met de Omgevingswet veranderen het speelveld, de taken, rollen en competenties in de watersector. www.wateropleidingen.nl Decentrale overheden krijgen meer beleidsvrijheid om regionaal en lokaal maatwerk te leveren. Als het nodig kunnen decentrale overheden regels formuleren. De bestuurlijke ruimte, in combinatie met de lokale en regionale afstemming maakt de taak complexer. Streven naar efficiency en kwaliteit in de uitvoering betekent voor veel organisaties automatisering van werkprocessen. Digitalisering heeft als gevolg dat minder personen nodig zijn en dat het benodigde opleidingsniveau toeneemt. De medewerker anno 2020 moet om kunnen gaan met veel data. Het analyseren en valideren van data is een vereiste om dashboards te interpreteren en goede maatregelen te kunnen nemen. Deze werkwijze vraagt andere competenties. P. 6

[close]

p. 7

www.wateropleidingen.nl We zien een toename in internationale samenwerking bij onze klanten. Het Rijk en de brancheorganisaties stimuleren de export van waterkennis naar het buitenland. Waterschappen en drinkwaterbedrijven stellen eigen budget en mankracht beschikbaar om buitenlandse vragen te beantwoorden. Veelal bevatten de internationale vragen een leercomponent. Beleidsbeslissingen en de Omgevingswet dagen onze klantorganisaties uit om zich te ontwikkelen naar netwerkorganisaties. De professionals moeten schakelen op verschillende niveaus. Zij zijn flexibel en wendbaar, communicatief en innovatief. Dit met behoud van kwaliteit. Steeds meer organisaties certificeren werkprocessen en assets. Ook persoonscertificering is in ontwikkeling. Voor de nieuwe en bestaande medewerker: • Gaan basiskwalificaties omhoog (minimaal mbo, richting hbo) en worden andere competenties verwacht. • Wordt het omgaan en valideren van veel data en informatie een essentiële competentie. • Neemt de complexiteit van het werk toe met een breder speelveld. • Faciliteren –en verplichten- organisaties het leven lang leren standaard. • Is digitale competentie geen issue meer, dat heb je gewoon. • Betekent de verlengde werkduur naar 67-70 jaar dat je kennis en kunde langer op peil moet houden. • Is eigen verantwoordelijkheid voor de eigen loopbaan onmisbaar. Organisaties richten interne leeracademies in om kennis en kunde actueel te houden. Door vergrijzing en achterblijvende verjonging staat het faciliteren van een leven lang leren nóg hoger op de agenda. Leren is mogelijk in allerlei vormen. Voorbeelden zijn informeel, formeel, individueel, klassikaal, netwerken digitaal leren. Op dit moment zien we een toename in het digitaal en individueel leren. Medewerkers die kiezen voor aantoonbaarheid en in hun functie willen groeien, schrijven zich in voor kwalificerende opleidingen waar examens aan zijn verbonden. Zij gaan voor gevalideerde en ervaringskennis in een blended vorm (mix van digitaal en klassikaal). P. 7

[close]

p. 8

4. wateropleidingen 2025 We vroegen onze stakeholders tijdens 3 inspiratiesessies een beeld te schetsen van waterorganisaties, de waterprofessional, leven lang leren en hoe ze Wateropleidingen zien in 2025. Daarnaast hebben jonge waterprofessionals hun visie op leren en ontwikkelen gegeven. Sessie 1 digitalisering: ontwikkelingen organisatie, medewerkers en leren Toekomstige organisaties in de watersector zijn te omschrijven als netwerken die zich richten op hun omgeving. Los van grenzen. Medewerkers werken intensief samen met stakeholders. Dat kan de vorm aannemen van participatie, innovatie en co-creatie. De mens in de maatschappij staat centraal. Niet de techniek. Leren is een continue activiteit. En kennis moet je bijhouden. Anders verlies je je voorsprong. Bij elke uitdaging in de praktijk zoeken we naar kennis. We delen en koppelen deze kennis. We werken allemaal digitaal. Er is ruimte voor (digitaal) experimenteren en om kennis en ervaring te delen. De verschillen in generaties X, Y en Z benutten we positief. Nieuwsgierigheid wordt over en weer geprikkeld door innovaties. Pro-activiteit en initiatief nemen zorgt voor zelfontwikkeling. Net als kennis koppelen we sociale vaardigheden aan de praktijk. Organisaties spelen in op de dynamiek van/binnen hun werkveld. Medewerkers nemen nieuwe rollen en functies aan waar andere competenties en talenten voor nodig zijn. Bijvoorbeeld initiatief nemen en creativiteit. Daarnaast worden processen gedigitaliseerd om efficiency te bereiken. www.wateropleidingen.nl P. 8

[close]

p. 9

www.wateropleidingen.nl Je leert als je nieuwe kennis direct toepast in de praktijk. De medewerker van de toekomst vraagt om ruimte tot integraal denken en doen. Hij of zij legt verbindingen en laat zich door specialisten bijstaan als dat nodig is. Anders gezegd; generalisten en specialisten werken samen aan complexe projecten. Leren is in het toekomstbeeld uit de sessie leeftijdsonafhankelijk. Het is gericht op actuele kennis die professionals toepassen in hun dagelijkse praktijk. Vakkennis is en blijft nodig. De waterprofessional heeft een passie voor water. Dit blijft in de toekomst ook zo. Vrouwen en allochtonen zijn vaker actief in de watersector. De professional is qua gedrag flexibel en adaptief en beschikt over vakkennis. Hij/zij werkt veel met data. Digitaal werken is de standaard. Kennis delen gebeurt vaak en snel en maakt deel uit van professioneel functioneren. Met als doel waarde creëren. Sessie 2 strategische wendbaarheid: waterprofessional 2025 Organisaties in de watersector moeten zich in een dynamische omgeving kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden en maatschappelijke wensen en eisen. Dit gebeurt ook in andere sectoren zoals de medische sector. Wendbaarheid van organisaties en flexibiliteit van medewerkers is een must. De waterprofessional denkt meer integraal en overziet de breedte van problemen. Er wordt meer over grenzen gekeken, kijkend vanuit: individu, organisatie en sector. De waterprofessional stelt zich coöperatief op, is een verbinder en werkt meer samen. Hij heeft leren luisteren en naar de omgeving leren kijken. Verder schakelt hij op meerdere borden en kan hij schuiven in diverse oplossingsrichtingen. P. 9

[close]

p. 10

Sessie 3 klimaat en scenariodenken: Wateropleidingen in 2025 Uit sessie 1 en 2 kwamen meerdere ontwikkelrichtingen voor Wateropleidingen naar voren: • zelfstandig - coöperaties • formeel - informeel • modulair - vaste leertrajecten • individueel - groep • kennis - vaardigheid • gratis - betalend • diploma - ervaring • incompany - landelijk • face to face - digitaal leren • generalist - specialist Voor 2025 zien de aanwezige stakeholders vooral een hybride benadering van diverse ontwikkelrichtingen. Kern is en blijft: het delen van ervaringskennis op water. Een blended vorm met de basis (techniek/ skills) digitaal en de toepassing in een warm contact met interactie spreekt iedereen aan. www.wateropleidingen.nl Belangrijke punten uit deze sessie zijn: • ‘Keep your brand’: behoud de vaste trajecten en diploma’s, deze hebben een goede naam. Blijf in je kracht en versterk de core: water inhoud en didactiek. • Behoud de waarde van uitwisselen van ervaringen / leren van elkaar. • Onderscheid door toepasbaarheid: blended, action learning, inzet ‘meesters’. • Ontwikkel tot een specialist in kennistransfer en spreek de watertaal. • Blijf theoretische en ervaringskennis borgen want die specialistische kennis blijft ook in 2025 nodig na een mbo of hbo opleiding. • Hou vast aan de kennis en combineer met toegepaste skills. Leer bijvoorbeeld specialisten hoe ze verbinden met generalisten. • Zoek coalities voor management en andere skills. • Versterk de kracht van verbinding binnen de watersector. • Creëer je plek in het web van alle wateractiviteiten zodat je tijdig bent en beweeg mee. Word sturend in plaats van volgend. Bijvoorbeeld een kwaliteitscertificaat voor waterprofessionals. P. 10

[close]

p. 11

De jonge waterprofessional in 2025 Jonge waterprofessionals hebben tijdens de Nationale Watertrainee bijeenkomst hun beeld van de lerende waterprofessional in 2025 gegeven. Zij zien in de toekomst het leren én individueel én in groepsverband. Individueel leren betekent dat kennis 24/7 beschikbaar is, plaatsonafhankelijk en digitaal. Hier horen webinars en open course ware (MOOC’s) aangeboden door universiteiten bij. Net als kennis zoeken via zoekmachines en digitale platfora. Ze willen nationaal en internationaal meer kansen creëren en hechten daarom waarde aan kwalificerende opleidingen met een diploma. Jonge waterprofessionals willen leren in groepsverband. Vooral om face to face ervaringen te delen. En zij willen een netwerk opbouwen, van senioren leren en samen creëren. Het leer-aanbod moet juist verdieping bieden. De jonge waterprofessional wil praktijkervaring delen en samenwerken met verschillende disciplines. De jonge waterprofessional wil regie over zijn leren door een eigen leertraject conform eigen planning vorm te geven. Kennis verzamelen ze veelal digitaal. Je verdiepen in kennis, kennis toepassen, leren en ervaringen delen zien zij nu en in de toekomst bij voorkeur in een klassikale omgeving. www.wateropleidingen.nl P. 11

[close]

p. 12

Ontwikkelrichtingen 2025 Onze stakeholders en jonge professionals bevestigen met hun beelden het belang van blijven(d) ontwikkelen. Zo blijft hun kennis en kunde op peil. Ze geven beiden aan dat zowel vakkennis (specialisme) als generalistische kennis hard nodig zijn. Zeker vanwege de eisen die de maatschappij stelt aan organisaties in de watersector. Actuele en praktijkgerichte vakkennis is de basis van elke professional en organisatie. Op basis van alle input zien we verschillende scenario’s voor Wateropleidingen in 2025. Wateropleidingen als: • Een ‘Netflix’ organisatie waar alle kennis 24/7 digitaal en on demand beschikbaar is. Waar je instructie krijgt en oefent in virtuele leeromgevingen. • Netwerkorganisatie waar we voortdurend meebewegen met de ontwikkelingen in de sector en waar leren veelal afspeelt tijdens het werk. • Consultancyorganisatie gericht op Life long Learning die alle vragen over opleiden en ontwikkelen van professionals (nationaal en internationaal) beantwoordt met maatwerkoplossingen in een klassikale of praktijkomgeving. www.wateropleidingen.nl • Certificeringsorganisatie die alleen kennis en kunde keurt en certificeert. • Hybride opleidingsorganisatie met een stevig aanbod in praktijkgerichte en actuele vakkennis beschikbaar in alle leervormen, ook digitaal, voorzien van examens en mogelijkheid tot advies en maatwerk. P. 12

[close]

p. 13

www.wateropleidingen.nl 5. strategie 2017-2020 De analyse van de beelden en ontwikkelingen bevestigen de positie die Wateropleidingen heeft en leiden tot meer focus op de kern. Dat is vakopleider zijn voor de watersector. De komende jaren blijft Wateropleidingen het vakmanschap in de watersector versterken en faciliteren. 2017: Groei naar vakmanschap Wateropleidingen gaat zich sterker profileren in de ontwikkeling van waterprofessionals tot vakman/ vrouw. Elke cursist die een vakopleiding bij ons volgt en een diploma haalt mag zich met trots een vakman/vrouw noemen. Vakopleidingen = Wateropleidingen Wateropleidingen zet actueel vakmanschap de komende 3 jaar centraal. We kiezen de hybride benadering, passend bij de diversiteit van water en van de watersector. We verstevigen ons unieke opleidingsaanbod. En bieden de beste passende leervormen aan en sluiten af met een waardevol diploma. Wij zorgen dat ons unieke aanbod van vakopleidingen nog beter aansluit bij de behoefte in de watersector. Waar nodig vullen we ons aanbod aan. We verbeteren de verbinding tussen werk- en leerprocessen en sluiten aan op de eisen van de rol en taak. Naast het toepassen van de casus in de klas ‘verhuizen’ we de klas naar de casus in de praktijk. We gaan echt in de praktijk aan de slag met het vakmanschap Maatwerk- en internationale oplossingen bieden we aan, uiteraard altijd gerelateerd aan vakkennis en leren. Dit doen we door: 1. groei naar vakmanschap 2. actueel in kennis en kunde 3. zichtbaar vakmanschap In het model (links) is met de rode lijn de huidige focus van Wateropleidingen in 2016 weergegeven. De toepassing van kennis in de praktijk is vooral in de ‘klas’ aanwezig. Echter, in 2017 breiden we de focus uit door met de ‘klas’ meer de praktijk in te gaan. We introduceren nieuwe leervormen om het vakmanschap centraal te stellen. We bouwen verder op het fundament van Wateropleidingen met de kwaliteit, continuïteit en innovatie van ons aanbod. P. 13

[close]

p. 14

Voor 5 vakgebieden stellen we een werkveldcommissie in. Deze commissie bepaalt samen met ons of de vakopleidingen binnen een vakgebied goed aansluiten bij de eisen van het vakmanschap. We ontwikkelen samen de kwaliteitsstandaard en toetsen elke vakopleiding aan deze standaard. Onze docenten spelen een belangrijke rol in de groei naar Vakmanschap van de waterprofessional. Zij geven regie aan het leren binnen de nieuwe leeromgevingen. Wateropleidingen ondersteunt de vakdocent in de toepassing van nieuwe leervormen. KPI’s • Voor 5 vakgebieden richten we een werkveldcommissie in en bepalen we de eisen van het vakmanschap. • De opleidingstrajecten van 5 vakgebieden zijn getoetst en voldoen aan de eisen van het vakmanschap. • Een visie op werkplekleren is ontwikkeld en docenten zijn getraind in hierbij passende nieuwe werkvormen. • Ons unieke aanbod is uitgebreid en is duidelijk zichtbaar op de website. 2018: Actueel in kennis en kunde Van de waterprofessional wordt verwacht dat zij/hij blijvend energie steekt in actuele en passende kennis en kunde. Zo kan de vakman/vrouw een antwoord geven op complexe vraagstukken. Actueel vakmanschap vraagt om bijblijven in ontwikkelingen en innovaties, maar ook in oplossingen die anderen kiezen voor hun problemen. Wateropleidingen gaat in samenwerking met kennispartners na hoe het vakmanschap actueel gehouden kan worden en hoe hij/zij een weg vindt in het oerwoud aan informatie. We nodigen nadrukkelijk de vakmannen/vrouwen uit om zelf ideeën te ontwikkelen. 2019: Zichtbaar vakmanschap De zichtbaarheid van het vakmanschap pakken we samen op met de branche en/of functie-vertegenwoordigers. We onderzoeken de mogelijkheden van bijvoorbeeld een kwaliteitskeurmerk. Dit keurmerk moet garant staan dat een professional voldoet aan de kwaliteitsstandaarden die horen bij het goed uitvoeren van zijn vak. www.wateropleidingen.nl P. 14

[close]

p. 15

www.wateropleidingen.nl De installatiebranche (Uneto VNI), Arbo en dijkinspectie (platform dijkinspectie) werken al met certificering. Binnen de watersector zien we beweging naar persoonscertificering om risico’s voor het bedrijf te minimaliseren. Maar ook om het imago van het bedrijf te verbeteren. Een goed opgeleide vakman/ vrouw met zichtbaar vakmanschap straalt kwaliteit uit. Een keurmerk kan van grote waarde zijn. We verwachten dat de vraag naar persoonscertificering in de hele watersector toeneemt. maatwerkoplossingen biedt voor de diverse leervragen binnen de watersector. Focus is om net als in Nederland lokale trainers te faciliteren om andere professionals te trainen. We maken leerprogramma’s, we leren professionals lesgeven aan professionals, we zorgen voor een optimale leeromgeving, we stimuleren het gebruik van actieve leervormen en begeleiden het examineren. De strategie biedt veel uitdaging om de basis van Wateropleidingen nog verder te verstevigen. Ons doel is het vakmanschap in de watersector levend houden. Vanzelfsprekend voegen we innovaties op inhoud en werkvorm aan onze opleidingen toe en aan onze organisatie. Dat betekent dat wij ons eigen vakmanschap ontwikkelen en waar nodig nieuwe vakmannen en –vrouwen inzetten. World Water Academy Dezelfde missie en visie die we in Nederland hanteren, dragen we internationaal uit: Actueel Vakmanschap in de watersector. De kracht van vakkennis, praktijkgericht, actueel en toepasbaar spreekt aan in elk land. We zijn uniek door de inzet van gepassioneerde praktijkdocenten en hun vakmanschap. Wateropleidingen werkt internationaal aan verschillende projecten en is de organisatie die advies en Projectaanbiedingen worden als maatwerkvraag opgepakt mits er een capacity building component inzit. Veelal vormen we een consortium met Nederlandse partijen die in het buitenland actief zijn. De komende drie jaar blijven we de opleidingsvragen in het buitenland actief volgen. Structureel zijn we actief in Zuid-Afrika als AquaDactics. Ons aanbod is in 2016 geaccrediteerd en we zetten voor 2017-2020 in op opdrachten voor de vakgebieden drinkwater, waterdistributie en afvalwaterzuivering. We werken samen met lokale partners om nieuw aanbod toe te voegen. De meeste aandacht geven we aan ‘training of trainers’, goede programma’s voor een optimale leeromgeving en de interactieve lesmethoden. Aansluiting houden bij het netwerk is essentieel om opdrachten te werven en succes te boeken. Door regelmatig aanwezig te zijn op beurzen en branche organisaties te bezoeken blijft AquaDactics bekend. P. 15

[close]

Comments

no comments yet