Projecte de reutilització de llibres

 

Embed or link this publication

Description

Reutilització de llibres

Popular Pages


p. 1

AMPA Comissió de Llibres Projecte Reutilització de llibres PROJECTE DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES Des de fa anys l’AMPA de l’escola Eiximenis de Girona gestiona la distribució de llibres escolars per tal de facilitar-ne la compra als pares/mares i docents del centre. El curs 2003-2004 es va endegar un important projecte que a la vegada ens semblava enriquidor i propi dels valors que defineixen l’escola: la reutilització dels llibres de text. El projecte inicial de reutilització de llibres ha evolucionat i millorat amb els anys amb l’objectiu d’introduir millores en la seva gestió i continuar facilitant la compra de llibres a les famílies. El present document té per objectiu explicar la finalitat del projecte i donar-lo a conèixer. 1

[close]

p. 2

AMPA Comissió de Llibres Projecte Reutilització de llibres 1. Objectius.................................................................................................................... 3 2. A qui va dirigit?.......................................................................................................... 3 3. Quin és el requisit per adherir-se al projecte?.......................................................... 3 4. Com adherir-se al projecte?...................................................................................... 3 5. Quins llibres es reutilitzen? ....................................................................................... 4 6. Cada quant es renoven els llibres?............................................................................ 4 7. Què fa l’AMPA respecte a la resta de material escolar que no són llibres reutilitzables? ................................................................................................................... 5 8. Com se selecciona el material escolar i els llibres?................................................... 5 9. Quan es fan les comandes de llibres?....................................................................... 5 10. Quin és el cost dels llibres? ................................................................................... 6 11. Com es lliuren els llibres a l’escola? ...................................................................... 7 12. Com es retornen el llibres a l’escola quan s’acaba el curs perquè es puguin reutilitzar l’any següent? .................................................................................................. 7 13. Quin és el paper de l’equip docent de l’escola en el projecte? ............................ 7 14. Com s’informa a les famílies del procés per adherir-se al projecte i fer les comandes de llibres i l’adquisició del material?............................................................... 8 15. Qui són els membres de la Comissió de seguiment i gestió dels llibres? ............. 8 Annex 1: Circular informativa........................................................................................... 9 Annex 2 Exemple de comanda de llibres........................................................................ 11 Annex 3 Metodologia de treball Escola-AMPA .............................................................. 12 2

[close]

p. 3

AMPA Comissió de Llibres Projecte Reutilització de llibres 1. Objectius 1. Proporcionar a les famílies un estalvi econòmic a l’hora d’adquirir els llibres de text. 2. Educar els alumnes en la conservació i reutilització dels llibres fomentant la responsabilitat i la solidaritat, i aprenent a respectar els llibres perquè es puguin reutilitzar i compartir. 3. Conscienciar els alumnes de la importància que té el reciclatge fomentant l’ús racional dels recursos naturals i minimitzant l’impacte que aquests tenen en el medi ambient. 4. Assegurar que les famílies participants del projecte disposen de tots els llibres reutilitzables que necessitin. 2. A qui va dirigit? Als alumnes de l’escola Eiximenis de P3 a 6è que s’adhereixin al projecte i que siguin socis de l’AMPA. 3. Quin és el requisit per adherir-se al projecte? Ser soci de l’AMPA  Abonar la quota anual corresponent per nen/a o família. Les famílies no sòcies de l’AMPA no poden gaudir dels beneficis del projecte de reutilització i tota la gestió del material escolar i de llibres resta sota la seva responsabilitat i no de la de l’AMPA. 4. Com adherir-se al projecte? Les famílies es poden adherir al projecte de dues maneres: 1. Realitzar la comanda de llibres dins del període establert abans d’acabar el curs escolar a través del web que l’AMPA posa a disposició de les famílies. Aquest web permet a les famílies abonar la quota de l’AMPA per ser-ne sòcies. 3

[close]

p. 4

AMPA Comissió de Llibres Projecte Reutilització de llibres 2. Realitzar la comanda en paper dins el període establert abans d’acabar el curs a través de la Secretaria de l’AMPA. Les famílies que vulguin, poden fer el pagament fraccionat de la quantitat corresponent a la quota de l’AMPA i els llibres. Per fer-ho hauran d’adherir-se al projecte a través de la Secretaria de l’AMPA, no podran fer la comanda via web. 5. Quins llibres es reutilitzen? Es reutilitzen els llibres de text de Cicle Mitjà i Cicle Superior, els següents: Llengua catalana Llengua castellana Llengua anglesa Llengua francesa Matemàtiques Medi social Medi natural 6. Cada quant es renoven els llibres? La renovació dels llibres es fa cada 4 cursos, d’acord al que es va aprovar inicialment per Consell Escolar, el temps màxim que es preveu que poden mantenir-se els llibres en bon estat per ser reutilitzats. Aquest temps pot patir variacions per alguns motius:  Canvis en la normativa que prové del Departament d'Ensenyament.  Canvis en els llibres a fer servir en cada curs. Durant els cursos 2014-2015 i 2015-2016 s’han renovat pràcticament tots els llibres:  Al curs 2014-2015 es van canviar els llibres de llengua catalana i castellana, i els de llengua anglesa de Cicle Mitjà i Superior.  Al curs 2015-2016 es van renovar els llibres de matemàtiques, medi social i medi natural de Cicle Mitjà i Superior. 4

[close]

p. 5

AMPA Comissió de Llibres Projecte Reutilització de llibres 7. Què fa l’AMPA respecte a la resta de material escolar que no són llibres reutilitzables? Addicionalment, el projecte de reutilització de llibres facilita la compra de la resta de material escolar a les famílies proporcionant preus més ajustats (altres llibres d’exercicis, quaderns, agenda, material, etc.). En la darrera Junta del curs 2015-2016 es va acordar, i així es va comunicar a l’escola, que l’AMPA només gestionaria la compra de llibres i no del material. Tanmateix, l’AMPA facilita la compra de material a través de comerç de barri “Neus Paper”, amb el que ha pogut ajustar preus per als alumnes de l’escola. En aquest sentit, les famílies que ho vulguin, i sense cap compromís amb l'AMPA, poden encarregar i comprar el material en aquest comerç. Per gestionar la compra de material a través de “Neus paper” cal fer-ho en els terminis que determina l’AMPA i que s’informen a través de les circulars que s’envien a les famílies. Més enllà d’oferir la possibilitat d’adquirir el material a preus més ajustats a través de l’esmentat comerç, l’AMPA no realitza cap altra gestió vinculada al material. 8. Com se selecciona el material escolar i els llibres? L’escola, a través del claustre de mestres, decideix quins llibres (reutilitzables o no) i quin material es farà servir el següent curs. La decisió sobre llibres i material es trasllada a l’AMPA perquè en gestioni la compra a través de la Comissió de Llibres. 9. Quan es fan les comandes de llibres?  Les famílies han de fer la comanda de llibres del curs següent abans d’acabar el curs actual en el període que es notifiqui a la circular informativa (veure exemple Annex 1).  Un cop tancat el termini de comandes, l’AMPA no gestiona la compra dels llibres amb UNA EXCEPCIÓ: els alumnes de nova incorporació. A aquests alumnes, si es volen adherir al projecte, l’AMPA els gestionarà la compra de llibres en el moment en que s’incorporin a l’escola. 5

[close]

p. 6

AMPA Comissió de Llibres Projecte Reutilització de llibres  Si es produeix algun error en la realització de la comanda, cal que les famílies ho comuniquin a l’AMPA a través de la Secretaria. S’intenta resoldre qualsevol incidència abans d’acabar el curs. En qualsevol cas, l’AMPA procura donar resposta a qualsevol incidència que es produeixi en la gestió de la compra de llibres. Les famílies tenen un termini per retornar els llibres que hagin comprat per error (normalment fins a finals de setembre). Passat aquest termini no es podran retornar. L'import dels llibres retornats s’abonarà a través de la Secretaria.  Si cal, l’AMPA proporciona els llibres de reutilització que facin falta per cada curs per als alumnes previstos pel curs següent, en cas que al curs anterior hi hagués hagut menys socis AMPA adherits al projecte. 10.Quin és el cost dels llibres?  L’empresa distribuïdora, Comercial Girona de Llibreries, S.L., fa un preu especial a l’AMPA per l’adquisició de llibres.  Aquest preu repercuteix en les famílies i en la pròpia AMPA, de manera que cada família se’n beneficia directament, perquè paga menys pels llibres, i indirectament perquè el que s’obté incrementa el fons de l’AMPA i s’inverteix en recursos de l’escola.  L’alta participació en el projecte de reutilització de llibres fa que el descompte en els llibres reutilitzats arribi al 65%, de manera que les famílies només paguen un 35% del cost real de llibre. L’estalvi que es genera s’inverteix, doncs, en el fons per a l’adquisició dels llibres que puguin faltar, o per comprar-ne de nous quan des de l’escola es decideixi renovar llibres abans del temps previst per a la seva reutilització.  Per tal que les famílies coneguin el descompte que se’ls aplica per ser socis de l’AMPA, al web on es fa la comanda en digital i a la circular que es dona en paper s’indica la relació de tots els preus i el corresponent descompte.  La quota de l'AMPA es paga per alumne matriculat al centre, però a partir del tercer germà ja no es paga aquesta quota, de manera que les famílies que realitzen les comandes via web ho han de tenir en compte i fer vinculació de comandes. Aquest procés s'explica en les circulars informatives. 6

[close]

p. 7

AMPA Comissió de Llibres Projecte Reutilització de llibres 11.Com es lliuren els llibres a l’escola? La primera setmana de setembre, quan els mestres ja han iniciat el curs escolar, l’empresa distribuïdora porta els llibres comprats per les famílies a l’escola, i l’AMPA en fa el repartiment per les diferents classes, revisant els lots i anotant tot allò que manca o que cal resoldre perquè l’escola en sigui coneixedora. En concret, es dóna a cada mestre una graella amb els llibres demanats per cada alumne soci de l’AMPA, i es marca si falta alguna cosa – que s’entregarà posteriorment. 12.Com es retornen el llibres a l’escola quan s’acaba el curs perquè es puguin reutilitzar l’any següent? Els alumnes adherits a la campanya han de deixar els llibres a l’escola en les millors condicions possibles l’últim dia de curs. Abans de retornar els llibres cal repassar-los detingudament a casa, esborrant les anotacions que s’hagin fet i/o canviant o enganxant folre, si s’escau. Per tant, qui s'adhereix a aquesta campanya, en finalitzar el curs al mes de juny ha de deixar els “llibres de reutilització” en bon estat a la classe per tal que l’AMPA els pugui gestionar per al proper curs. Si un llibre es fa malbé durant el curs, la família cal que es posi en contacte amb la Comissió per resoldre la incidència. 13.Quin és el paper de l’equip docent de l’escola en el projecte? Els mestres són partícips d’aquest projecte des de la seva concepció, i no només comparteixen els objectius del mateix sinó que els traslladen als alumnes de la mateixa manera que ho fan les pròpies famílies, donant la importància que el projecte es mereix. La comissió de llibres es reuneix amb el claustre de mestres per tal de demanar la seva col·laboració, que és clau tant en el procés inicial del projecte; quan comença el curs i cal informar sobre alguna incidència a la Comissió; com en el moment final; quan els alumnes deixen els llibres a l’escola per al curs vinent. En aquest sentit, es essencial per al bon funcionament del projecte un treball estret entre escola i AMPA. 7

[close]

p. 8

AMPA Comissió de Llibres Projecte Reutilització de llibres En aquest sentit, per tal de dur a terme un control de l’estat dels llibres, es facilita al professorat una relació dels alumnes adherits a la campanya de reutilització perquè en facin una revisió final dels que es deixen a la classe (comprovar que no falten llibres, que es retornen en bones condicions, etc.). Si el professorat detecta algun llibre en mal estat ho comunica l’AMPA i aquesta reclama a la família el cost del llibre o estableix la mesura correctiva que s’escaigui. A l’Annex 3 d’aquest document s’explica la metodologia de treball entre escola i AMPA per garantir el bon funcionament del projecte. 14.Com s’informa a les famílies del procés per adherir-se al projecte i fer les comandes de llibres i l’adquisició del material? La Comissió de llibres de l’AMPA entregarà circulars a totes les famílies en format paper i a través del correu electrònic on es relacionen els llibres a comprar per curs (reutilitzables o no), el funcionament del procés de comanda de llibres, l’adquisició del material escolar i els terminis per fer-ho. Als Annexos 1 i 2 s’adjunta un exemple. 15.Qui són els membres de la Comissió de seguiment i gestió dels llibres?  President/a Consell Escolar  Cap d’estudis  President/a de l’AMPA  Mares i pares d’alumnes  Secretari/a del centre 8

[close]

p. 9

Annex 1: Circular informativa AMPA Comissió de Llibres Projecte Reutilització de llibres Benvolgudes famílies, Com cada any l’AMPA us ofereix la compra de llibres de text per al curs vinent a través de la nostra associació. Amb aquest servei us beneficiareu d’un descompte del 15% en llibres no reutilitzables i, gràcies al Projecte de Reutilització de Llibres, un 65% en els llibres reutilitzables (per a més informació podeu consultar el web www.ampaeiximenis.org) Atenció! A diferència dels darrers anys, i com ja es va fer l’any passat, l’AMPA només gestionarà la compra de llibres. Pel que fa al material escolar: l’AMPA ofereix, a les famílies que hi estiguin interessades, la possibilitat de comprar-lo a Neus Paper. Amb aquesta opció us podeu assegurar que tindreu tot el material necessari i a un preu competitiu. Les famílies que opteu per aquesta opció, podeu adreçar-vos a la papereria Neus Paper (Hortes 17 972205669), les següents dates: - Fins el 30 de juny : per presentar a la botiga el full de comanda que us adjuntem i fer la comanda del material - A partir del 28 d’agost: per recollir la comanda realitzada. Les famílies que no hi estiguin interessades, podeu comprar el material escolar pel vostre compte, segons llistat que se us adjunta. El primer dia d’escola els alumnes cal que portin el material. Per a la compra de llibres de text: Del 5 al 19 de juny, podeu realitzar les vostres comandes a la web: www.comercialgironallibreries.com Per accedir-hi cal que indiqueu el nom d’usuari i la paraula de pas: eiximenis 0436 9

[close]

p. 10

AMPA Comissió de Llibres Projecte Reutilització de llibres Un cop hi heu accedit: 1. Cal seleccionar el curs del qual voleu fer la comanda. 2. Seguidament veureu que la línia quota AMPA ja estarà marcada per defecte. Per a totes aquelles famílies amb més de 2 germans escolaritzats al centre, a partir de la tercera comanda, ja no es pagarà la quota. Per què es faci efectiu, caldrà clicar sobre la línia de la quota d’AMPA; allà apareixerà una nova finestra on ens demanarà el codi de la última comanda feta, d’aquesta manera vinculareu les comandes i no pagareu la quota a partir del tercer fill. 3. Ara només cal que seleccioneu els llibres que necessiteu. Els cursos que necessiten quadern d’observacions i agenda de l’escola Eiximenis, tindran la casella marcada per defecte. Els de reutilització també. 4. Heu d’omplir les caselles amb les dades personals de l’alumne. Us demanaran un correu electrònic de contacte, on s’enviarà el comprovant de la comanda i les dades d’accés per a futures modificacions. 5. Seguidament, cal acceptar les condicions. 6. Ja podeu validar la precomanda mitjançant el pagament amb targeta bancària. 7. A partir d’aquí obtindreu un codi de comanda i un justificant de presentació. Aquest és el codi que, per aquelles famílies amb més de 2 germans a l’escola, us servirà per vincular-la a les següents comandes que feu. 8. Per a realitzar qualsevol modificació sobre aquesta comanda, cal tornar a accedir al mateix web dins el termini establert (del 5 al 19 de juny). Caldrà identificar-se amb unes credencials que es donen de manera automàtica (el número de comanda i una paraula de pas de modificació). 9. Per a realitzar una altra comanda podeu accedir-hi clicant la opció “realitzar nova precomanda”. L’empresa distribuïdora, Comercial Girona de Llibreries, S.L., s’encarregarà de portar tots els llibres a l’escola al setembre. Cal tenir present: 1. L’AMPA, només gestionarà les comandes de llibres d’aquelles famílies que en siguin sòcies. 2. En cas de ser família nombrosa, només cal pagar la quota de dos fills escolaritzats. 3. Per a totes aquelles famílies que no tingueu la possibilitat de fer la compra per internet, us podeu adreçar a la secretaria de l’AMPA tots els dies de la setmana en l’horari següent: - Del 6-21 de Juny de 15h-16:30h - Del 22-30 de Juny de 9h-10:30h AMPA EIXIMENIS 10

[close]

p. 11

AMPA Comissió de Llibres Projecte Reutilització de llibres Annex 2 Exemple de comanda de llibres AMPA EIXIMENIS COMANDA DE LLIBRES de l'Escola Eiximenis Curs 2016-2017 TERCER NOM DE L'ALUMNE/A ......................................................................... LLibres reciclables: PREUS NO GESTIONATS PER L'AMPA P.V.P. Preu socis AM PA - Llengua catalana 3r CONSTRUÏM 978-84-661-3458-3 Ed. Cruïlla - Lengua Castellana 3º CONSTRUÏM 978-84-661-3459-0 Ed. Cruïlla - Matemàtiques Aula Activa 3. 978-84-682-2082-6 Ed. VICENS VIVES - PACK - Medi. Ciències Socials Aula Activa 3.1 (978-84-682-2125-0) Ed. Vicens Vives Medi. Ciències Naturals Aula Activa 3.2 (978-84-682-2125-0) Ed. Vicens Vives - Anglès Tiger Team 3 Pupil's Book 978-0-230-47631-8 Ed. MACMILLAN 41,86 41,86 39,58 41,77 29,06 14,65 14,65 13,85 14,62 10,17 LLibr e s : Anglès Tiger Team 3 Activity Book A 978-0-230-47547-2 Ed. MACMILLAN The Link of mathematics. Level 0 (978-84-942626-9-2) Ed. Llunna Música "Quadern d'exercicis n. 7" (84-7887-209-4) Ed. NADAL Agenda de l'Escola Eiximenis 24,78 4,68 2,00 2,90 21,06 4,45 1,90 2,90 Quota AMPA 45,00 TOTAL: 143,25 ATENCIÓ, Cal que, a part, cada nen/a tingui: - Un estoig amb llapis, goma, maquineta, retoladors, cola, llapis de colors i tisores. - Utilitzarem el mateix "Quadern d'Observació" de naturals, del curs anterior. - Utilitzarem el m ateix bloc de dibuix del curs anterior CANSON ART BOOK SKETCH ONE ref. 200005569 L'escola recom ana portar m otxilla sense rodes. NOTA: Es recorda que aquest any nom és es gestiona per internet/paper la com anda de llibres, que el m aterial que dem ana l'escola va a càrrec de les fam ílies i que l'AMPA s'ha posat en contacte am b la papereria Neus Paper per tal que tots aquells que hi estigueu interessats la pugueu gestionar Recordeu que NOM ÉS ES GESTIONARAN LES COM ANDES d'aquells que s'adhereixin a la cam panya de reciclatge i siguin socis de l'AMPA. PREVI PAGAM ENT DE 45€ A BBVA C/C ES62.0182.6317.15.0200075267 Si la Com anda es realitza per internet la quota de soci es paga en el m ateix m om ent de fer-la. M'ADHEREIXO A LA CAMPANYA DE RECICLATGE DE LLIBRES DE L'ESCOLA EIXIMENIS. PARE/MARE/TUTOR ........................................................................................... Signatura DNI .............................. Telèfon ......................... 11

[close]

p. 12

AMPA Comissió de Llibres Projecte Reutilització de llibres Annex 3 Metodologia de treball Escola-AMPA Tasca Responsable/s 1 Reunió inicial entre Escola i Comissió per Escola – Interlocutor/a valorar com ha anat el procés de comanda i Comissió de Llibres rebuda de material a l’inici de curs. 2 Reunió amb la Comercial Girona per signar Comissió de Llibres el contracte de l’any següent 3 Reunió per concretar llibres i material de Escola – Interlocutor/a l’any següent Comissió de Llibres 4 Elaboració dels llistat amb els llibres i el Escola – Mestres material i enviament a la Comissió de Llibres 5 Revisió, resolució de dubtes i validació dels Comissió de Llibres llistats, i elaboració de la documentació a enviar a l’empresa distribuïdora de llibres i material per a la compra del material 6 Reunió amb Comercial i Neus Paper per Comercial Girona o concretar les dates en què les famílies Neus Paper- poden fer les comandes Interlocutor/a de la Comissió de Llibres 7 Elaboració i lliurament de les circulars Comissió de Llibres informatives sobre la compra de llibres, material i revisió de llibres del projectes de reutilització 8 Obertura del període d’adquisició de llibres Comissió de Llibres per part de les famílies i material 9 Revisió de l’estat dels llibres per part de les Famílies-Mestres famílies i entrega dels llibres a l’escola Reunió per explicar com funciona el Comissió de Llibres- projectes Mestres 10 Recepció i repartiment dels llibres a Comissió de Llibres l’escola 11 Repartiment dels llibres per les aules Comissió de Llibres 12 Resolució d’incidències diverses i gestió de Comissió de Llibres comandes de noves incorporacions Data Novembre Febrer Març-Abril Maig Maig Maig Juny Juny Juny Setembre Setembre Setembre i durant el curs 12

[close]

p. 13

AMPA Comissió de Llibres Projecte Reutilització de llibres 13

[close]

Comments

no comments yet